Skip to main content

Full text of "Acta Soc. pro Fauna et Flora Fennica"

See other formats


ACTA SOCIETATIS PRO FAOM ET FLORA FENNICA, 51. ■g ' > HELSINGFOKSIAE 
1919—1923. ACTA SOCIETATIS PRO FAUNA ET FLORA FENNIGA, T. 51, N:o 1. 


SCRIPSIT HJALMAR HJELT. VOL. VI. DICOTYLEDONEAE: 
PARS V. SCROPHULARIACEAE— DIPSACACEAE. Typis impr. 19^^^19—19^23. m HELSINGFORSIAE 

EX OFFICINA TYPOGRAPHICA HOLGER SCHILDT 

1923. Vol. L Pars I — /// Actis Societatis pi^o Fauna et Flora 

Fennica V continentur. 

Vol. II. Ibidem XXI N:o 1. 

Vol. III. Ibidem 30 N:o 1. 

Vol. IV. Ibidem 35 N.o 1. 

Vol. V Ibidem 41 N:o 1. Scrophulariaceae. Verbascum thapsus L. 

In Fennia australi usque ad 62^ 10' ad aeptentj'ionem 
versus satis frequenter aut passim occurrit. Vlterius non 
visum est nisi in saburva etc. 

Till.; Till. Icon. 76; Kalm; »vaxer temmeligen allman upp 
i landet, till myckenhet i Mouhijarvi [»Mouhijerfvi»], men nog 
sallsynt i skaren»: Hell. p. 4; in glareosis et ruderatis (fq): Prytz 
cont.; maxima pars Fenn.: Fries; Eur. omn. exc. Scand. bor. 
Fenn. bor. . . .: Nym. Consp. p. 527; exc. etiam Fenn. med.: 
Nym. Suppl. p. 228, vide etiam Gadd Forsok III p. 167, DC. 
Prodr. X p. 225 et Led. Ill p. 194. 

Al. p: Bergstr. et Arrh. & K.; Sottunga: Arrh.; (r) Brando 
»Kyrklandet» et Afva: Bergr. — Ab. (»fq»): Zett. & Br.; p: 
Arrh. Ann.; r par. Gustafs Lyporto, Inio »Kyrklandet»: Bergr.; 
Bromarf saltern ad Bredvik: Sand.; [Muurila] prope Banta, Vaha- 
Pullola et Kaukelmaa: Renv.; (fq): A. Nyl. et Sel.; Lojo ubique 
in declivibus siccis et in montibus, hie illic cp non tamen om- 
nibus annis: Lindb. comm.; Vihti p: Printz; p, enum.: Fhnck, 
vide etiam W. Nyl. p. 204; st fq: V. E. Broth.; st fq, enum.: 
Weeks.; Laajoki r, Tapaninen st r, »Mynamaen pitajan aukia» 
p, enum. e multis locis: Caj. Kasvist., quem 1 inspicias. — 
Nyl. p, enum.: His.; Inga Svartback: Brenn. vaxtf. p. 77; Kyrk- 
slatt praedium Fasa villa Batstad: Sael. herb.; Vanda: W. Nyl.; 

Typis impr. »|, 1919. 2 Verbascum thapsns. 

Sillbole: W. Nyl. p. 70; Helsingfors Somas 1878 et 1879, sed 
non 1883, Degero: Kihlm. ann.; Helsinge Tammisto in statione 
experimentali [»koeasemalla»] 3 specimina: Link, comm.; p — st 
fq, pc: Stenr.; Thusby: Astr. & H; (st fq): Ssel. 0. Nyl.; in 
oppido Borga et par. Borga Veckjarvi, Vadet et Kardrag, item 
Stromfors Bullers: Ssel. ann.; Orimattila r uno alterove loco 
ad Kalliojarvi, ad stationem viae ferratae Orimattila spec, uni- 
cum in aggere (A. A. Parvela): Link, comm.; »Hogland enligt 
blad i H. M. F., (fq) [»a»] vid Lounatkyla och Haukkavuori (E 
Nyl. Ber.)»: Brenn., vide Brenn. Till.; [Hogland] Majakallio, Kiis 
kikyla: Brenn. Till. p. 37, vide etiam infra. — Ka. (r) Hasa 
versus Myllynen: Blom; p — st r: Linden. — Ik, p: Malmb 
[p in toto territorio: Meinsh. p. 248]. 

Sat. p: Malmgr.; r et pec, enum.: Hayr. Bjorneb.; (st fq— ) 
p: Hjelt; Saur. non comm. — Ta. st fq: Leop.; p: Asp. & Th.; 
st fq: Norrl. s. 6. Tav.; fq: Bonsd.; Sysma Vallittula: Link, 
comm.; [Orivesi] st r prope Tunkelo nonnullis locis in campis, 
spec, solit. in clivis petrarum: Borg Tiet.; Orivesi prope viam 
ferratam: Hjelt; p: Wainio Tav. or.; Korpilahti: Link. retk. p. 
153, cfr 1. c. p. 155. — Sa. Valkiala (r): Hulr Fort.; Ihalais 
prope Villmanstrand ad rupes calcarias p: Ssel. herb. 1879; 
Taipalsaari Nikki: Ssel. herb. 1883; p: Hult; Juva Byhala (A. 
Poppius): Moberg Klim. p. 41 et Moberg Klim. II p. 33; Saa- 
minki Heposalo et Pihlajanniemi (herb, alumn.), Kerimaki in 
ripa lacus Puruvesi (alumn. Juntunen herb.): Budden; Saaminki 
Pellossalo (in duobus herb.), Loikansaari (K. J. Hirvensalo herb.), 
Loikansaari (K. J. Hirvensalo herb.), Bantasalmi Tornionniemi 
(W. Pylkkiinen herb.): Budd. muist.; ab E. Nyl. & Chyd. non 
comm. — Kl. st fq usque versus Kar. mediam: Fl. Kar.; [Pa- 
rikkala] st r Papinniemi, Valiharju, Siikasaari, Melkoniemi : 
Hann.; Ruskiala p, Impilaks et Kirjavalaks (!) (fq), Valamo (1), 
Palkjarvi rarius: [Hj.] Neiglick & [J.] Lupander!; Valamo 1881: 
Ssel. ann.; [Palkjarvi] Korkianiemi in silva nemorosa: Kihlm. 
Beob. p. XXX; p in vicinitate lacus Ladoga: Link. Stud. p. 
272, cfr 1. c. Tab. V; Suistamo Leppasyrja Kylanmaki: Pesol.! — 
Kol. Vosnessenje ad ripam fluminis Svir [»Syvari»]: Lindroth 
& Cajander!; Salmi Uuskyla, Lunkulansaari et ad Hiiva et ad Acta Societatis pro Fauna et Flora Fenuica, T. 51, iS':o 1. 3 

Kurolahti, etiam in deusto [»kuloalueella»] inter Karkku et Mans- 
sila (K. G. Olsoni): Link, comm.; Solomeno et Petrosavodsk 
(Giinther): Norrl. On., cfr Giintli. p. 47. 

Oa. (p): Malmgr.; Jalasjarvi tantum nomine »kungslius»: 
Backman p. 271; in Vasa non visum: Stromb.; Linden Bot. e 
Kasko non comm.; Laur. Vaxtf. omnino non comm. — Tb. 
credo me banc speciem vidisse ad Leppavuori in par. Virdois 
2 vel 3 km a deversorio Kankaanpaa, non autem prorsus cer- 
tus sum: Hjelt. — Kb, Tobmajiirvi Niirala: Hjelt; [Tobmajarvi] 
Vartsila in campo graminoso: Kiblm. Beob. p. XXVI, cfr Herb. 
Mus. Fenn. II p. 141. — Kon. st r Dvorets, Mundjiirvi plur. 
loc, Jyrkanmaki, Kapselka— Unitsa (Simming!): Norrl. On., de 
ultimo loco cfr Herb. Mus. Fenn. II p. 141; Oleni-ostroff: Caj.; 
in insulis Ivantshow et Hjed-ostrow prope Kusaranda: Kihlm., 
cfr Kihlman in Medd. XVIII p. 150 etc. 

»In collibus, ruderatis locisque aridis per totam Fenniam meridio 
nalem et mediam, ia Carelia usque in Liperi [»Libelitz>]: Wirz. pi. off. 
Uppgiften fran Libelitz bar ej bekraftats af nSgon annan forf. och torde 
va] tills vidare fa anses tvifvelaktig. — Kb. Nurmes kyrkoby (P. F. Bro- 
feldt): Moberg Klim. II p. 33; da arten ej observerats i dessa trakter af 
Wainio, anfores uppgiften med nppmaning till vidare efterforskningar. — 
Afven uppgifterna fran O a. kunna annu ej anses till fullo bekraftade. — 
O m. Ny Karleby pa en gata tillfallig (exemplar i elev G. Petersons herb.): 
Zidb. — V. thapsus uppraknas af Hellstr. p. 135 bland arter, som ej ga 
till Gamla Karleby. — Ob. [Uleaborg] Toppila sept. 1885, [ett] par, tre 
stand vid bejiynnande blomning, antraffad afven 1887: Zidb., jfr Brenn. 
Obs. Barlast r, n&gra exemplar i Kerai stad 1888 och 1892, hinner ej ut- 
veckla blommor bar, hogst tillfallig: Keckm. 

Fran Ta. skrifve??: » F. thapsus . . . bar jag i kv [1893] och i fjol 
antraffat hvarken bar [pa Syrja as ej langt fran Palkane gamla kyrka] 
eller p§, andra platser, dar jag sett den pa 60- och 70talen»: Zidb. ann. 
— Afven i S a t. har jag ej saltan sokt arten forgafves pa de stallen, dar 
jag tidigare iakttagit densamma. 

Lin kola betecknar V. fhapsus som en af kulturen mattligt gynnad 
apophyt: Link. Stud. p. 262, jfr 1. c. p. 163, 336, 357, 358 (2 st.) och 
359, dar det ytterligare papekas, att arten endast fOrekommer i Ladoga- 
omradet, men icke i de inre delarne af det omrMe Linkola undersOkt. 

En f. >lana longiore» foreligger fr&n Ab. Lojo Stord Paavola, ett 
ex. bland typen: Lindberg! 

F. bracteata C. A. Ag. ett ex. bland hufvudformen taget pi torr 4 Veibascum thapsnsi. 

ang vid Ekeberga pa Jalansaari [sJalassaari*] holaie i Lojo, 8ej<t. 1918: 
Lindb. comm. 

F. virescens Sse]. Nyl. Hogland vid en vag i Suurkyla 2 exx. delvis 
afbitna af boskapen: Sselan i Medd. XXV p. 77, dar form en i korthet be- 
skrifves. L. c. omnamnes densamma afven fran Nyl, Snappertuna vid 
Raseborgs ruiner ocb fran Kon. Kapselka (Siruming!). Lindberg uamner: 
Synbarligen exemplar, vuxna p& for arten olamplig lokal: Lindb. comm. 

Verbaseum pblomoides L. 

Per errorem apud nos itidicatum est. 

Ab. »P4 en torr backsluttning i Haarijarvi by af Samraatti kapell 
tog jag under sistforflutna eommar tvenne exemplar af en Verbascum- 
art . . . [liknande] V. phlo?noides ; fran den vanliga formen af V. fhaj)sus, 
hvaraf den m&handa endaet ar en varietet, skiljer den sig hufvudsakligen 
genom sina icke nedlopande, nagot naggade och nedtill temligen langt 
skaftade blad»: Sel.!, jfr Prot. 27, X, 1860. Pa denna uppg. syftar r 
S[Odra Finland]: Brecn. Flor. Lindberg meddelar, att etiketterna till ifi&- 
gavarande exemplar aro daterade resp. 22, VII, 1860 ocb 3, IX, 1860. 
»De bagge individerna aro sm&vaxta och afvika i intet afseende fran vanlig 
V. thapsus; mojligen aro bladen dock n&got mindre nedlopande an de i 
vanliga fall bruka vara. De nedre bladen aro alltid mer eller mindre 
langt skaftades: Lindb. comm. 

K 1. Har bor omnamnas en Verbascum- form, funnen af H. Backmaa 
i Kirjavalaks ! och beskrifven i Not. IV p. 91 not. L. c. uttalas en for 
modan, att detta exemplar ar V. gnaphaJodes M. a. Bieb. Enligt Lindberg 
tilUior detsamma dock V. thapsus. I H. M. F. forvaras vidare ett exem- 
plar, insamladt i KI. Kirjavalaks omkr. 7 km [sverrit^] fran gastgifveriet pa 
Hiekka-Jormakka hemman, vaxande pa stranden: [Hj.] Neiglick & [.I.] Lu- 
pander! Detta ar enligt Lindberg »en abnormt kort- och giesharig F. thapsus t. 

Verbascum nigrum X thapsus. ') 

In Fen n la austro-occi dental i raro aut rar^issime nasci- 
tur; anno :1877 in Fennia primum animadversum est. 

Fennia: Trautv. Incr. p. 576, vide etiam 1. c. p. 574 et 
Focke p. 303. 

Ab. Pargas Kapellstrand cum V. nigro in horto crescens: 
C. J. Arrhenius! 1877, turn primum in Fennia est adnotatum, 
cfr Medd. VI p. 191, ubi breviter describitur, et201, item Herb. 
Mus. Fenn. II p. XII; Lojo Hiitis: Lindberg!, cfr (Diar. 5, X, 
1889) Medd. XVIII p. 190; Lojo Seppalansaari, Karislojo Im- *) V. thapso-nigrum Schiede, V. collmum Scbrad. Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, T. 51, N:o 1. 5 

nulla cum speciebus duabus [V. thapsus et V. nigrum] cre- 
scens: Ch. E. Boldt; Lojo Storon Paavola ad viam Hermala 
versus: Edv. af Hallstrom!, cfr Medd. XXXI p. 101, ubi e Ka- 
rislojo lectum esse dicitur; Lojo Storon Askola 1916: Lindb. 
comm., vide infra; Vihti Oravala [»Kissan kintun kallarbacke»]: 
Flinck!, cfr Medd. XXIV p. 16 et vide infra. — Nyl. Snapper- 
tuna Raseborg una cum parentibus : Lindberg! 

Ta. Tammela: alumn. De la Chapelle! nomine V. nigrum, 
spec, determinavit Lindberg; Palkane in iugo montis Syrja: 
Zidback!, cfr Medd. XX p. 27 et vide infra. 

Ab. Pa en akerren vid Kathrinedal nara Abo (E. Renter): O. M. 
Renter i Medd. XllI p. 197; E. Reuters exemplar! fores af Lindberg till 
V. nigrum. — Lindberg skrifver: »Min lokal och Hallstroms pa Stor8n 
aro uppenbarligen samma. Platsen, ett berg, ar belagen invid Paavola 
hemman i Askola by. Ar 1916 fanns af bastarden ratt talrika exemplar. 
Senare bar jag ej fatt nagra exemplar, dk stallet betats. En ny lokal p& 
Storon ar Bohle by, dar jag 1918 sig tvk exemplar*: Lindb. comra. — 
Om forekomsten i Vihti skrifver; >Harvinainen, on kasvanut viimeieiin 
vuosiin saakka muutamien perunaknoppien vieressa Oravalassa, mutta on 
sielta nyttemrain havinnyt>: V. E. Broth. — Ik. Hybriden omnamnes af 
Meiush. p. 249, men nagra speciella fyndorter upptagas ej. 

Sat. Leopold uppgaf sig hafva funnit hybriden i trakten af TamiKer- 
fors: Leop. ant. Ytterligare undersokningar vore likval annu onskvarda. — 
T a. I Palkane fann Zidback 1893 2 a 3 exemplar, vaxande jamte V. nigrwii. 
sTidigare hade V. thapsus fdrekommit darstades* [se under denna]: Zidb. 

Verbascum nigrum L. 

In Fennia australi ad 62^ fere passim- rarius occurrit; 
ulterius in Fennia occideniali vix visum est nisi in saburr^a 
etc.; in orientali autem Fennia usque ad 62^ 15' procedit. 
In Alandia raro inveniri videtur. 

Till.; Kalm; (fq) in collibus et marginibus agrorum: Hell, 
p. 4; in collibus campestribus Fenniae australis et meridionalis 
st f q : Prytz cont.; in collibus arenosis per meridionalem et 
mediam Fenniam: Wirz. pi. off.; maxima pars Fenn.: Fries; 
Scand. (exc. bor.) Fenn. mer.- Nym. Gonsp. p. 530; in au- 
strali Finlandia usque ad c. 61^ 10' adnotatum, in Karelia ros- 
sica ad c. 63^1) crescit, etiam in Om. et Ob. lectum est, sed 

') Vix tan turn procedit. 6 Verbascum nigrum. 

tantum in saburra navali adventicium : Scliedae II p. 133, vide 
etiam DC. Prodr. X p. 238, Led. Ill p. 201, Lindr. Verz. p. 
31 etc. 

Al. Saltvik Sonroda: A. Bomansson ! ; Saltvik Sylloda ad 
occidenlem versus a stagno : E. Erics.; Bergstr. p. 5 inter plan- 
tas, quae in Alandia non proveniunt, enumerat; Arrh. & K. 

o 

non enum. — Ab. (r): Zett. & Br.; Abo Hirvensalo st cp: Gadol. 
1885; vide etiam Medd. XIII p. 197 et sub V. nigro X thapso; 
p in clivis (Ann. ad Till.): Leche p. 36; p: Arrh. Ann.; Uskela 
Juvankoski: K. E. v. Bonsdorff!; [Muurila] rr prope Aijiila: 

o 

Renv.; Pojo ad Billnas: His.!; Pojo Aminnefors in horto floribus 
albidis 1897: Ssel. herb.; Pojo in praedio Ekero pc: Hayr.; st 
r [Lojo] Isosaari (!) inter Hermala et Paavola, [Karislojo] Pellon- 
kyla: Sel.; »Lojo (!) backen»: Hels.; ad viani publicam inter 
pagum Lohjantaipale et templum: A. Lagus; Lojo in insula 
eiusdem nominis Paavola (!), Askola etc. (fq): Pesol.; Vihti (!) 
st fq: Printz et Flinck, cfr W. Nyl. p. 204; Pyhajarvi et Pusula 
in pagis ad templa: Weeks.; r Myniimaki inter pagos Hantila 
et Kaarleinen, Tapaninen cp ad pag. Nihdis: Caj. Kasvist., vide 
etiam p. 9 in sequente. — Nyl. Snappertuna in ruinis Rase- 
borg: Hayr.; p ex. gr. ad Fagervik, Sjundea Myrans (Nerv.): 
His.; Inga Svartback : Brenn. Vaxtf. p. 77!; Esbo, Thusby Trask- 
anda: Kihlm. ann.; Esbo: Popp. p. 46; [Helsingfors] ad Gum- 
tackt (Hj. Bonsdorff): W. Nyl.; Helsinge Vanda, Brutuby, inter 
pagum Brutuby et templum duobus locis, Tammisto in statione 
experimentali [»koeasemalla»] 1917 in margine agri (J. 0. Sauli), 
hie locus 1918 erat ager: Link, comm.; [Nurmijarvi] rr prope 
praediolum Berghall in maxime septentrionali parte territorii 
cp uno loco: Stenr.; st r ex. gr. in oppido Borga (!) et ad 
Dreggsby, Perno Bergby (Stromborg): Ssel. 0. Nyl.; Borga Haiko: 
Gadol. 1890; Linkola in par. Orimattila non vidit: Link, comm., 
vide etiam infra. — Ka. Vekkelaks Myllykyla: Sael. 0. Nyl; 
Antrea [S:t Andreae] complur. locis: Seel, ann., cfr Linden; 
Luumaki Urpala : V. Krohn ! ; st r Kaukola Jarvenpaa et 
in vicinitate templi, Kirvu in vicinitate templi et Virola, 
Jiiaski Jarvenkyla [in specimine Jarvikyla!] cp, Antrea [»S:t 
Andreae»] in vicinitate templi (Sselan): Linden. — Ik. p: Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, T. 51, N:o 1. 7 

Malmb., spec, e Pyhajarvi!; Sakkola: Nikl.!; [fq in toto terri- 
torio: Meinsh. p. 249]. 

Sat. dispersa: Malmgr.; Lappo : Kl. Wahlman!; [Loimaa] 
rr Aittamaki: Saur., cfr 1. c. p. 207; Birkkala: Simming!; Bjor- 
neborg: K. Schantz per Malmgren!; Kiukainen Panelia cp 
(E. Hermonen): Hayr.; p: Hjelt, spec, e Karkku!; etiam in 
indicibus plantarum enumeratur, Hayr. Bjorneb. autem non 
comm. — Ta. p: Leop. et Asp. & Th.; st fq: Norrl. s. 6. 
Tav.; [par. Gustaf Adolf] in parte australi (fq), in parte sep- 
tentrionali tantum ad Erikkala: Bonsd.!; [Langelmaki] rr pag. 
Paaskyla in margine agri complur. spec: Borg Tiet.; Sysma 
Nuoramois complur. locis, etiam in Hovila prope templum : 
Link, comm.; 5 spec, in H. M. F., vide etiam Lahti Tul. 
p. 135; Wainio Tav. or. non comm. — Sa. in australi 
tantum parte Savoniae ad Imatra: E. Nyl. & Chyd.; praed. 
sacellani prope ViJlmanstrand 1882, Ruokolaks Vuoksenniska 
1887: Sael. herb.; Joutseno: W. Nylander!; p: Hult; Puu- 
mala »Suur-Pappila» 1904: Link.; Saaminki Talvisalo (W. 
Pylkkanen herb.): Budd. muist.; Kerimaki Jouhenniemi (alumn. 
Juntunen herb.): Budden. — Kl. p st fq, inprimis in deustis: 
Fl. Kar.; Hiitola in coemeterio: Linden, vide sub Ka.; Valamo 
1881: Sael. ann.; p: Backm.; Ruskiala r, Impilaks et Kirjava- 
laks (fq): Hj. Neiglick & J. Lupander!; Sortavala r Helmijarvi 
ad Lohioja, etiam in pago Pellotsalo! in margine agri Pitka- 
ranta: Link, comm., cfr Link. Stud. p. 272; Impilahti Leppa- 
silta pc: Pesola!; in par. Palkjarvi non vidi: Hjelt, vide etiam 
infra. — Kol. ad Vosnessenje! et Mandroga st fq: Elfv,, cfr 
Giinth. p. 47; compluribus locis ex. gr. Ivina! ad magnam par- 
tem fluvii, Vakrutschej, Vosnessenje, Soutujiirvi, Shoksu etc.: 
Caj.; Salmi Lunkulansaari Hiiva st cp in declivi: Link. comm. 

Kon. Saoneshje inter Kosmosero— Velikaja, ad Velikaja- 
guba! plur. loc: Norrl. On., cfr Herb. Mus. Fenn. II p. 141 et 
Giinth. p. 47; Tipenitsa: Giinth. p. 47; in tota insula Klimetskoi 
[»Sennoguba»] et in minoribus insulis adiacentibus: Caj. 

PI. Finl. exs. N:o 907 Nyl. Kyrkslatt in siccis graminosis 
iuxta praedium Nygard in pago Osterby leg. Lindberg. 

Nyl. »Ein diirrer SteDgel von vorhergehendem Sommer fand sich 8 Verbaecum nigrum. 

am Fusee des Hauka-Wuori* : Schrenk p. 159; uppgiften anfOres bland 
sadana, som erfordra ytterligare bekraftelse: Brenn. p. 38. 

Ta. I Palkane [tidigare] mycket sallsyntare an den fdira arten [Y. 
thapsus], tyckes blifva allt allmannare: Zidb. ann. — Kl. Zil!. uppgifver 
1877, att ban ej antraffat arten i Ruakiala. 

Kb. Tobmajarvi: A. H. Antell in herb. lye. n.; ganska troligt. — 
Enonkoski (K. Veltbeim berb.): Budd. muist. En sakrare utredning om 
artens fOrekomst harstades vore af noden. Visade sig V. nigrum vara 
fuUt spontan bar, blefve darigenom dess nordgrans fOrskjuten langre 
mot norr. 

Om. barlast: Hellstr. p. 136; exemplar frin Gamla Karleby Kau- 
isto! — Ob. Uleaborg Raatti pi barlast: Hougb. herb.; »traffas arligen 
vid broarna, inford med barlast*: Hougb. not.; [Uleaborg] Raatti arligen 
atm. 1880—1887, trol. sedan 1869 . . . sprider sig: Zidb., jfr Brenn. Obs., 
Leiv., Leiv. Putk., Huum. Sat. p. 91 och Huum. Oul. p. 179. Af sist- 
namnda arbete framgar, att V. nigrum fortlefde pa Raatti annu 1910— 
1912. Ett exemplar, insamladt pa barlast: S. W. Liijeblom i dupl.!, har- 
stammar val afven fran denna plats. 

V. nigrum bar [atminstone] en gang iakttagits eom ogras : Essen 
Stud. p. 122. 

Linkola uppfattar V. nigrum som en anthropochor af andra klassen: 
Link. Stud. p. 247, jfr I. c. p. 329, dar arten betecknas som »sudlich> 
och 343, dar den anfores med ? 

I Llndb. Enum. omnamnes utom f. leucandra afven f. cuspidata 
Wirtg., jfr Mela Kasv. V. Denna foreligger frkn Ab. Lojo Mongola »in 
prato culto»: Lindb. herb. 

F. lanafa (Schrad.) Sa. sParkkarila prope oppidum Willmanstrand 
in campo arido»: Ssel. herb. 1885. 

Verbascum nigrum f. leucandra F. Aresch. 

In Isthmo kaj^elico unum tantuni specimen adhuc lee- 
turn est. 

Ik. Valkjarvi Pasuri: Lindberg! in Medd. XXI p. 4, ubi 
breviter describitur, vide etiam infra. 

Ik. Om forekomsten harstades namnes : >Funnen i ett exemplar 
tillsammans med hufvudformen pa en backe invid en aker 1 Pasuri by i 
Valkjarvi den 14 juli ]894»: Lindberg i Medd. 1. c. 

Verbaseum lyehnitis L. 

In Fennia inprimis australi raro disseminatur. 

Ab. Bromarf Kansjerf: Hj. Sandell!, jfr Medd. XLII p. 133, dar 
det sages, att afven en fotografi blifvit inlamnad till Soc. pro Fauna Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, T. 51, N:o 1. 9 

et Flora Fennica. — Lojo Mongola »in prate culto»: Lindberg!, jfr Medd. 
XVIII p. 190; Lindbergs fOrsta exemplar ar insamladt 1884. Det heter: 
Den gulblommiga hufvudformeu ar fOrvildad i talrika exemplar pa Mon 
gola i Lojo (H. Lindberg): S. 0. Lindberg i (Prot. 1, XI, 1884) Medd. XIII 
p. 199. — [Ik. Ingria nara Duderhof: D. Piispanen!] 

Ta. Arten omnamnes harifran i Mela Kasv. V; n&gon specialfynd- 
ort ar mig icke bekant. — S a. Vid Annila g^rd 3 km fran Mikkeli [>S:t 
Michel »]: Ingrid Lindh! 

Sb. Jorois Jarvikyla »locis graminosis in horto»: Licdb. herb., jfr 
Ale. IV; Maaninka >Virtalan pel.'on ojan varrella Poljalta*: Kj'yhkynen!; 
exemplaret ar inlainnadt under namn af V. nigrum, men senare af Lind- 
berg bestamdt till V. lychnitis. 

Arten upptages f. o. i floror etc. 

F. cuspidata Lindb. til. A b. Lojo Mongola in prato culto 1886 : 
Lindberg!, jfr Medd. XVIII p. 190 och Mela Kaav. IV och V. 

Verbaseum lychnitis X nigrum ^). 

In Fennia australi rarissime nasciiur. 

Ab. Lnjo Mongola ett [mojl. 2] exemplar bland talrika V. nigrum 
pa grasbevuxen backe (F. lychnitis vaxte i narheten) 1893: Lindberg!, 
jfr Medd. XX p. 3, 14 och 80, Bot. Not. 1894 p. 45 afvensom Mela Kasv. 
IV och V samt slutligen Lindr. Verz. p. 81; Lojo SOLhem odlad af 
exemplar fran Mongola: Lindb. herb. 

Verbaseum phoenieeum L. 

Raro colifur, rarissime dissemitiatur. 

Nyl. >Hel8ingfors in promuntorio Lappviksudden nonnulla speci- 
mina in campo graminoso prope hortum per duos annos persistens*: Ssel. 
herb. 1900. —Ik. Arten uppraknas harifran i Ale. IV och Mela Kasv. 
V; nagon specialfyndort ar mig ej bekant. 

Sa. Tagen pa »en sadd ang invid Mikkeli [»S:t Michels>] stad aren 
1878 och 1879. Endast nagra fa exemplar funnos pa spridda stallen»: Ijc. 
EhnbergI, jfr Medd. VI p. 249. 

O m. Gamia Karleby Yxpila utanfor Savanders villa 1906: Knabe!, 
jfr Medd. XXXV p. 256; exemplaret ar bestamdt af Lindberg. 

Om odlingen bar jag endast antecknat: Odlas afven som prydnads- 
vaxt i tradg.: Ale. III. ') V. Schiedeanum Koch. 10 Linaria minor. 

Linaria minop (L.) Desf. 

In Fennia inprimis australi rarissime oceurrit adventicia. 

Till.; Till. Icon. 99, se nedan; Kalm; )>in Feunia australi et 
meridionali in ruderatis (p)j>: Prytz cont.; eodra Fin).: Fries; »Fenn. mer.- 
occ.>: Nym. Consp. p. 542; akr. r: Brenn. Flor.; [se om dessa folj. uppg.] 
>i.T Fennia australi (A b., N y 1.), sed omnino adventicia»: Herb. Mus. Fenn. 

11 p. 142, jfr om de aldre uppg. Led. HI p. 213. 

Al. fFinstrOm] Godby (Dr Tapenius): Bergatr. p. 131; Arrh. & K. 
sSgo ej arten. — A b. Abo: Nikl.!, jfr Zett. & Br.; Abo pa grusjorden in- 
vid kyrkomuren 1870: C. J. & A. Arrh.!, afven Gadol. 1885; se f. o. langre 
fram. — Nyl. Borga Borgbacken »in arduo graminibus consito: W. Wahl- 
beck!; Mantsala Frugard (K. Nordenskiold !) [exemplar afven insamlade 
af A. Nordenskiold!]: Ssel. 0. Nyl., se vidare bar nedan. — Ta. Tavaste- 
hus park: O. Collin!; sannolikt tillfallig. 

Fries ofvers. bSnfor Till. Icon. 99 till Cynoglossum officinale, en 
bestamning, som dock synes ha toga fog fOr t?ig, eftersom Till. Icon. 145 
med stor sannolikhet afeer denna art. Enl. O. Hjelc Nat. ater forestaller 
Icon. 99 Linaria minor; det larer emellertid kunna ifragasattas, om denna 
tydning ar den slutgiltigt riktijra. 

o 

A b. Abo slottsbaeken pa barlastplats : E. Renter ! och Linden Bot. 
1885 ; numera utgangen darstades, se s. 17 ; Abo barlastplats : E. Saltin ! ; 
Piikkis »Radelma in horto* : Lindb. herb. — Nyl. Tenala Lappviks las- 
tageplats 1904, exemplaret inlamnadt af Palmea!, jfr harom Hayr. Adv. 
p. 160; Helsingfors (Krantz) : Hjelt herb.; exemplaret ar antagligen in- 
samladt i Botaniska tradgarden. Helsingfors [»Helsinki] hortus botani- 
nicus»: Sola! — Om forekomsten i Botaniska tradgarden sages: Helsing- 
fors i Botaniska tradgarden tillfallig, ej odlad: Sael. herb. 1881; »har sk 
Jange jag minnes tillbaka nu och dA, funnits p& rabatter i Botan. tradg.»: 
Lindb. comm. — Ik. Sakkola: elev Savander i dupl.! ; uppg. behofver 
bekraf telse. — Sat. r : Gadd Sat. p. 49 ; Linaria minor har ej senare 
blifvit sedd i dessa trakter. — Om. [Gamla Karleby] pS barlast: Hellstr. 
p. 136. — Ob. Uleaborg: S. W. Liljeblom !, jfr Medd. XIII p. 208; exem- 
plaret ar tydligen insamladt pi barlast; [Uleaborg] Toppila 1885 trol. blott 
1 ex.: Zidb., jfr Brenn. Obs.; Kemi : Enwald & Hoilm^n !, jfr bl. a. Ale. III. 

L. minor uppraknas bland arter, som icke iakttagits i Finland efter 
Kalms tid: W. Nyl. Distr. p. 77. Den apptogs bland vildt vaxande arter 
i Herb. Mus. Feiin. [ed. I], men har utgatt i Herb. Mus. Fenn. II, jfr 1. 
c. p. IX not. Det har synts mig lampligt att i ett sarskildt stycke samman- 
fora fyndnppgifterna om artens formodadt spontana forekomst, i ett an- 
nat ater uppgifterna om dess upptradande pa barlastplatser afvensom upp- 
gifter af tvifvelaktig natur. — Lindberg namner, att ban fortfarande an- 
ger L. minor ofverallt vara tillfallig i vArt land: Lindb. comm. Afven 
Arrhenius delar denna uppfattning och undrar, om artens forekomst vid 
domkyrkan i Abo mojligen kan sta i nagot samband med vaxtplatsens Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, T. 51, N:o 1. 11 

niirhet till den gamla Akademitradgarden. Han framhaller afven, att L. 
minor under de forsta 19()0-tals Sren markbart aftagit i frekvena pa denna 
lokal : Arrh. 

Liiiaria vulgaris Mill. 

Nonmdlis plagis inpnmis in vicinitate orae maritimae 
et ad orientem versus satis frequenter (aut frequenter), aliis 
vero raro invenitur; in Lapponia rossica usque ad c. 67^ 
progreditur, in occidentali parte 65^ 50' non superat, nisi 
efferata. 

Till.; Till. Icon. 70 (vide infra); Kalm; in marginibus a- 
grorum in insulis taeniarum (cpp): Hell. p. 13; in Finl. austr. 
et merid. in aggeribus et ruderatis minus freqaens : Prytz cont.; 
in arenosis ad loca sepulehralia, in muris per australes patriae 
provincias, Akkas: Wirz. pi. off.; Fennia merid.: Fries; Scand. 
(exc. Lapp. Fenn. bor.): Nym. Consp. p. 587; Fenn. bor. adest 
in Ostrob. etc.: Nym. Suppl. p. 282; per totam Finlandiam di- 
spersa, praecipue in parte australi plerumque fq occurrit. In 
Lapponia tantum in Lim. et in Lv, (66^ 40') in vicinitate Ma- 
ris albi lecta est: Schedae p. 104, vide etiam DC. Prodr. X p. 
273 et Led. Ill p. 206. 

Al. Finstrom Godby! etc.: Bergstr. p. 181, cfr 1. c. p. 86; 
Finstrom Bergo, [Hammarland] Skarpnato et Gamholm: Erics.!; 
Geta Dano, occurrit ubique in taeniis occidentalibus et austra- 
libus quamvis (pc), Thorsholm, Djurvik, Ido etc.: E. Erikson!; 
Kumlinge Sorholm : Arrh. & K.; Kokar Angholmen, Ido Lindo 
r: Arrh.; r Kokar Ido, Huso, Hellsolandet et Hamno, Foglo 
Bjorkor, Lemland Rodhamn (N. Johansson), Idholm, Asko et 
Eskskar: Palmgr. Stud. p. 428, ubi antecedentes adnotationes 
comm., cfr 1. c. spec. tab. VII; [Foglo] Mattholm: Samuelss. p. 
182 ; p in litoribus (arenosis) in Brando et Kumlinge, etiam in 
extimis taeniis visa est ex. gr. in Yxskar: Bergr. — Ab. p: 
Zett. & Br.; ad oppidum Nadendal: Ssel. herb.; Sagu Sando: 
Elfving comm.; Pargas Mahnen, Attu 1888 : Arrh. Ann.; Kimito: 
A. Ramsay!; Bromarf saltern Soderstrand et Kansjarvi : Sand.; 
[Muurila] r infra Yltjarvi, in coemeterio: Renv.; r nonnullis 
locis prope templum par. Karislojo sine dubio primitus culta : 12 Linaria vulgaris. 

Sel.; Lojo ad praedium sacerdotis: Hels.; Lojo Jalansaari Ivars 
in agro trifolio consito: Ch. E. Boldt!; Vihti r Niuhala praedio- 
lum Myyri : Printz, cfr Flinck ; st r circa templum par. Vihti, 
Oravala, ad praediolum inter Nummela et Suksela, prope sta- 
tionem viae ferratae Nummela, Ridal in agro avena consito, 
Irjala in agro avena consito prope sphagnetum turfosum Tai- 
pale: Flinck; Vihti ad stationem viae ferratae Nummela cpp: 
Gadol. 1914; Olkkala nonnullis locis: E. af Hallstr.; (fq) [»ylei- 
nen»]: V. E. Broth.; Pusula in coemeterio et Ikkala, Pyhajarvi 
in coemeterio et ad Ahmo: Weeks., vide infra; Nystad : Hollm.; 
Nystad Isokari (Hollmen): Ssel. herb.; Caj. Kasvist. non comm. 
— Nyl. Ekenas Angholm et Espskar : Hayr.; Fagervik: His.!; 
Inga Svartback et Baro: Brenn. Vaxtf. p. 77, spec, adscriptum 
Inga Baro Gasgrundet!; Esbo Lofo et Torro: Kihlm., cfr Popp. i 
p. 46; [Helsingfors] fq: W. Nyl., vide etiam Brenn. For. p. 131; 
Thusby: Astr. & H.; p: Ssel. 0. Nyl., spec, e Borga! et Strom- 
fors!; Orimattila st fq — p: Link, comm.; [Hogland] Kiiskikyla 
in litore [Naskinranta!], Tytarsaari!: Brenn.; [Hogland] Suur- 
kyla et Kiiskikyla in agris solano consitis : Sselan in Medd. 
XXV p. 77. — Ka. Lavansaari (!): Brenn.; Haapasaari st cp 
[»talrikt»]: Sselan in Medd. XXV p. 80; p, interdum cp : Blom, 
spec, e Virolahti ad domicilium Eerola ! ; Sakjarvi : V. Krohn ! ; 
in par. Viborg: Keso!; p: Linden. — Ik. fq: Malmb.; [fq in 
toto territorio : Meinsh. p. 249]. 

Sat. (st fq): Malmgr.; [Loiraaa] r Kojonpera, Aittamaki: 
Saur.; Huittinen [»Hvittis»]: Car. p. 24; p — st fq et step — cp 
inprimis in taeniis, ad interiorem partem ultra Pihlava Pundas- 
oura non adnotata, Hvittisbofjard, Luvia complur. locis: Hayr. 
Bjorneb., quem 1. inspicias; interiore in parte st r— p Tyrvaa prope 
Kalliala nunc exstincta, in oppidulo Vammala, Rautajoki prae- 
diolum Pakkanen, Karkku ! Kauniais et Kulju in hortis, etiam 
ad Soini, Karimiiki, Lammentaka cp in aggere viae ferratae, 
Haro Pukinsaari (Wellenius), in aggere viae ferratae prope 
templum novum, Makipaa (Edith Hjelt), Nurmis in horto et 
Pakkala ad praediolum Jokisivu, Birkkala prope scholam publi- 
cam et Piispala cp compluribus locis, Mouhijarvi Haija, Uotsalo 
cp, Hyynila r, et Vesunti duobus locis denique Vesilaks Laukko, Ada Soeietatis pro Fauna et Flora Fennica, T. 51, N:o 1. 13 

extra territorium Lavia Korhonen, Joutsenniemi et baud procul 
a Haapaporras, Lassila Puumala: Hjelt, vide etiam infra; Birk- 
kala: Carlss. — Ta. Birkkala Nuotiala : Well, cornm.; Lempaala 
baud procul a Lempoinen: Hjelt; Kangasala: Ilm.; Saaksmaki 
p: Kihlm.; complur. loc: Leop.; [Kalvola] (fq): Knabe Fort.; 
Hauho: Herk.; p: Asp. & Tb. et Norrl. s. 6. Tav.; Lammi in 
vicinitate templi: A. L. Backman!; Asikkala: Nikl.!: [par Gu- 
staf Adolf] r ad Koskipaa et Kirkkola: Bonsd.; in areis bic illic, 
saepe verisimiliter efferata: Borg Tiet.; Lubanka Kesain eff.: 
Wainio Tav. or.; Korpilabti in vicinitate templi 4 — 5 locis, ad 
partem efferata: Link, comm., vide etiam supra. — Sa. [Val- 
kiala] fq: Hull Fort.; fq interdum cp: Hult; Manlybarju st fq: 
Link. comm. — Kl. fq : Fl. Kar., Backm. et Hann.; Valamo fq: 
Sa^l. ann.; Jaakkima el Kronoborg fq, Impilaks et Suistamo 
St fq, Palkjarvi r Anonniemi: Hjelt; in vicinitate lacus Ladoga 
St fq, interiore in parte st r: Link. Stud. p. 272, cfr J. c. Tab. 
V, vide etiam infra et cfr Medd. XLI p. 53; Sortavala et Im- 
pilaks st fq, Buskiala p, Palkjarvi in vicinitate templi et Lin- 
nunvaara, Soanlabli p — st r, Suistamo p — st r: Link. comm. — 
Kol. per totum territorium, ad Mandroga p: Elfv.; maxima 
distributione prope lacum Onega a Vosnessenje usque ad Pet- 
rosavodsk (!), etiam aliis locis: Caj.; Salmi p, Tulemajarvi et 
Kolatselka: Link, comm.; Salmi Leppala: Pesola! 

Oa. (st fq): Malmgr.; Kasko (fq), Esko (fq, inprimis in li- 
toribus saepe cp), Stanggrundet (fqq), Storskatan (fq), Torngrun- 
det (fqq), Norrnas in taeniis exterioribus (fqq — fq): Linden Bot; 
Malaks: J. R. Asp. p. 123; in Qvarken 1 et in vicinitate orae 
maritimae st fq, Ylislaro: Laur. Vaxtf., cfr 1, c. p. 12 et 14, 
spec, etiam e Petalaks prope Vagviken ! ; »Gamla Vasa» 1892: 
Hjelt. — Tb. Jyvaskyla eff.: Wainio Tav. or.; st r Jyvaskyla, 
Saarijarvi in praedio sacellani, Pibtipudas (!) in praedio sacer- 
dotis: Brotb.; Jyvaskyla st fq in oppido, Laukaa st r in pago 
ad templum: Link, comm., cfr Link. Kasv. p. 168 et 162; Kivi- 
jarvi in vicinitate templi: G. Marklund ! — Sb. [in Savonia] p 
usque ad Kuopio Julkula: E. Nyl. & Cbyd.; [Leppavirta] infra 
Nikkilanmaki prope Likolampi cp et cp ad fabricam Varkaus 
[etiam Kyybk. btt.]: Env^.; Jorois Jarvikyla: Lindb. berb.; (r): 14 Linaria vulgaris o' Mela; st r in oppido [Kuopio] et compluribus locis in vicinitate 
eius in aggeribus viae ferratae ad Pitkanlahti, Sarkilahti et 
Kettulanlahti, item Jynkka et Levainen: Link. Lis.; Nilsia in 
vicinitate tempii, Nurmijarvi et Koirniemi (a Tahkomaki petita), 
Varpaisjarvi Juminen, lisalmi 2 aut 3 locis in oppidulo, in vi- 
cinitate tempii, Vierema, Kauppilanmaki, Poikainmaki, Sukeva, 
etiam aliis in locis: Kyyhk. lift., vide etiam infra p. 16; 
lisalmi (p): M. & J. Sahib., spec, in dupl. lectum in pago ad 
templum ! — Kb. Kide (fq): Brand.!; Kide [»Kitee»] Kangas- 
jarvi et Valivaara, Tohmajiirvi compl. locis, Vartsila st fq in 
pago, Korpiselka in pago ad templum et Tolvajarvi, denique 
in praediolis saltus [»salotorpissa»] Kiiski et Kildsha, Raak- 
kyla in pago ad templum, denique Nurmes compluribus locis 
in oppidulo: Link, comm.; Link. Stud, vide sub Kl.; Liperi p 
Simananniemi, Konttilansalmi, Harjula, Karhunsaari etc.: Eur. 
& H. — Kon. (fq) usque ad Onegam : FI. Kar.; st fq, in parte 
bor. occ. baud visa, in Saoneshje st fq: Norrl. On.; ubique 
locis arenosis: Giinth. p. 47; Tiudie: Kihlman!; Suojarvi r, in 
officina Anna fq, Vegarus, Kaivois et in pago ad templum pc: 
Link. comm. 

Om. st fq, sed tantum in saburra et ex hortis efferata: 
Hellstr. p. 136 et 137, vide quoque infra; Nykarleby, Himanka, 
Salo, Brahestad: Zidb.; Gamla Karleby prope Trolleborg: Ten- 
nander!; Pederso Sandon : Fontell!; Brahestad ins. Stor-Kraseli: 
Blom! — Ok. Kuhmo in pago ad templum eff.: Wainio Kasv.!; 
Kajana in hortis culta: Must. p. 41; Sotkamo in vicinitate tempii 
et Raatte, Puolanka in horto praedii sacerdotis [etiam Kark.j, 
etiam aliis huius provinciae locis, [Kianta] r^^ et mediocri copia 
[»kohtal. runs.»] in horto praedii sacerdotis, Amma! in agris 
vetustis et prope deversorium Tolola, hoc loco verisimiliter in- 
troducta, in septentrionali paroeciae parte non visa : Kyyhk. et 
Kyyhk. litt., cfr p. p. Brenn. bidr. — Kp. in regione litorali 
st cp in pratis litoralibus ad septentrionem versus ab ostio 
amnis Shuja et in insula »Stora Keliak*!, [Solovetsk ! fq in 
litoribus]: Bergr. Ant.; Suma: F. Nylander!; [Solovetsk: Selin!] 

Ob. Uleaborg cp ad pontes: Hough, not., cfr Leiv.; Ulea- 
borg Raatti cp verisimiliter cum saburra introducta, Simo et Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, T. 51, N:o 1. 15 

Kemi in insulis maritimis [»sjoholmar»] prope oram, Tornea: 
Zidb.; de Tornea cfr Herb. Mus. Fenn. II p. 142, vide etiam 
infra; ad oram st fq, interiore in parte r: Brenn. Obs., quern 
I. inspicias, vide etiam Leiv. Veg. p. 108, 122 et 203, item 
infra; in extimis insulis taeniarum Kemi et Tornea (fq): Hougb. 
not. in Brenn. Obs., vide etiam Clarke X p. 93 nota nomine 
Antirrhinum linavia; Pudasjiirvi r: C. Brand.!, cfr Not. X II 
p. 456; st r et non visum nisi in maritimis Simo Selkasaari, 
Kemi Munaluoto et in saburra in oppido: Keckm., cfr 1. c. p. 
13 et 17; Kemi p in maritimis: Rantaniemi, spec, e Ruutin- 
kari!; [r Sangis: 0. R. Fries p. 158; Seskaro: E. Markl. p. 
396, vide infra;] Alatornio Kaakamo Mansikka in litore arenoso: 
Hayr.; Alkkula eff. in hortis: Hjelt. — Kuus. in vicinitate 
templi in horto Vainola [certe] 1911—1913: Edv. af Hallstrom!, 
cfr Medd. XL p. 226. — Kk. Sonostrow: Mela PI. et herb. 
Lapp. ross. ad pag. Umba (Selin!): N. I. Fellm., cfr I. c. 
p. XXIX et XXXIX, Beket. p. 583 et Herb. Mus. Fenn. II p. 
142; Umba: Edgr. & Lev.; in litore inter Kantalaks [»Kanda- 
lakscha»] et Kolvitsa : Lindberg! ; inter Kusraka et Umba: A. H. & 
V. F. Brotherus!; Tshavanga in litore prope pagum : Kihlmanl 

Linaria vulgaris upptages afven fran Kton. Karelskaja Maseljga : 
Ispol. p. 63, jfr Mela Kaev. V. 

I Fries Of vers, hanforea Till. Icon. 61 till denna art, men denna 
tolkning ar knappast riktig, eftersom Till. Icon. 70 torde afse Linaria 
vulgaris. — Sat, Det b5r framhallas, ate arten under senare tid iakttagits 
pa flere stallen, dar den med visshet ej forekommit tidigare ; sarskildt 
galler detta jarnvagsbanken och dess narhet, se afven Link. Kasv. p. 162 
fran Tb. Jyvaskyla. — Ok. Paltamo (elev Turpeinens herb.): Zidb.; uppg. 
krafver bekraftelse; >Paltamo, Sotkamo us[eis8a] paik[ois8a] villiytynyt*: 
Metsav., se ofvan. — Ob. I stud. Backmans herbarium fran [Utajarvi] 
Kurimo, allman i det Osterbottniska slattlandet: Brenn. Reseb. p. 73; 
uppgiften inodifieras i Brenn. Obs., se ofvan. Om fOrekomsten pa bar- 
last skrifves: [Uleaborg] Raatti 1880—1887 i ansenlig mangd, trohgen 
inford med det till vagbyggnad anvanda barlastgruset, Toppila fran och 
raed 1885 eller forut, dock foga talrikt: Zidb. [SeskarO . . . antagligen ur- 
sprungh^en forvildad ur tradg&rdar: E. Markl. p. 396.] 

Om artens allmanua utbredning sSges: uKasvaa etenkin rannikko- 
seuduissa viela Fohjanmaalla, mutta on sisamaissa harvinaisempi ja puut- 
tuu varmaan laajoilta alueilta»: Sunila p. 39. 

I de inre delarne af Finland, sarekiidt de mer vastligt belagoa, 16 Linaria vulgaris. 

torde Linaria vulgaris ej sallan ursprungligen hafva varit odlad, ehuru 
den numera afven dar upptrader fulU vitd. — Bl. a. uppgifvea fran Ab. 
Pusula och Pyhajarvi, att arten forekommer: sRakennuksien laheisyy- 
(lesgia, luultavasti istutuksista met8istyneena»: Weeks. — Fr&n Kl. ra. fl. 
namnes ater: xJoskus esiintyy kasvi villiytyneena puutarhasta, useimmi- 
ten kuitenkin tavallisten piennar- ja niittykasvien tapaan, Sortavalassa ja 
Irapilahdella myds kalliokasvina*: Link. comm. — Fran S b. heter det: 
♦ Maaningalla monin paikoin, ikkunain alia, rikkaruohona puutarboilla ja 
kuivaperaisilla paikoilla, pientarilla y. m. kartanoiden laheisyydesta. Luul- 
tavasti samoin ainakin Kuopion pitajassa ja Etela-Nilsiassa*: Kyyhk. litt. 
Se afven Sel. under Ab. och Borg Tiet. m. fl. under Ta. 

Linkola sager f. o. om L. vulgaris, att den i Ladogatrakten ar en 
af kulturen starkt gynnad apophyt, i det inre af honom undersokta om- 
rSdet ater en anthropochor, som nastan uteslutande forekommer pa stand- 
orter, hvilka uppstatt genom kulturen : Link. Stud. p. 260 och 245, jfr 
1. c. p. 303, dar arten betecknas som >kalkhold», 333, 334, 364 och 367. 

Om odlingen har jag endast antecknat: Synnerligen omtyckt i [Sa.] 
Eantasalmi: Elfv. Ant. p. 41, jfr afven Grotenf. p. 201, dar Lvmria om- 
namnes bland arter, som odlades pa 1850-talet. — Se vidare Link. Stud, 
p. 81, dar den betecknas som »selten>. — Har kan tillaggas, att Hell 
Strom uppraknar arten bland sadana, som inforts med tradgirdsjord : 
Hellstr. p. 137. Se afven under S b. och O k. 

F. (lusus) pcloria L. forekommer ratt sallsynt bland hufvud- 
formen. Icke sa ik uppgifter om formen foreligga, men n&gra af dem 
tarfva kaneke bekraftelse. — A b. Abo Skansen pa 1870-talet: Arrh. — N y 1. 
Pe/ona- former inlamnade fran Helsinge Degero [trol. af A. Luther] Medd. 
XXIV p. 17. i>(Usein) esim. Helsingin iiuden hautausmaan hiekkapenke- 
reiltaK K. E. K. i L. Y. 1909 p. 186. — Ka. Sakjarvi: V. Krohn!; »Vii- 
purin vanhoilta valleilta . . . seka S-kannuksisia myos 6-, 7-, 8- jopa 9- 
kannuksisia kukkia^: U. Kivisto i L. Y. 1913 p. 202. — Ik. >Joka syksy 
Kakisalmessa hyvin viljalti . . . Enemmakseen . . . kaupungin puoleisella 
Wuoksen rannalla ja »Vanhan linnan> pihalla»: V. Sundeberg i L. Y. 
1898 p. 196; [Parkala: Flinck i dupl.!] — Sat. [Loimaa] Aittamaki (E. 
Hollo): Saur.; »Luvia Leppakari, Korveukyla Suomalainen och Perankyla 
Uusiseppa, flere ganger observerad, bade med 5 och 3 spcrrar (E. Her 
monen): Hayr. Bjorneb. — Sa. [Euokolake] rr >in agro relicto pagi Utala»: 
Hult! »F. hemipeloria t. j^eloria (harvat) merkitty oppilaiden herbarioista : 
Savonlinna Olavinlinnan laheisyys, Waarasaari [ja] Paaskylahti, Saaminki 
Heikinpohja, Lypsyniemi, Kallislahti, Vuohimaki [ja] Lamraassaari, Keri- 
maki Kulennois [ja] Tuucansalmen luona, Eantasalmi Hiismaki, Sulkava 
Kirkonkylao: Budd. muist., jfr redan Medd. XXTII p. 13; Juva: A. Vaa- 
tanea i L. Y. 1898 p. 178; Saaminki Savonlinna Olavinlinna! [se Budd. 
muist] och sPihlajanniemi lahella Ruununmakea ! : K. Enwald. — Kl. 
jKurkijoella toiskesana kaksi S-kannuksista ja yhden 3-kannuk8inen» : V. Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, T. 51, N:o 1. 17 

Snndeberg i L. Y. 1898 p. 196. — Kol. Soloineno: Lindioth & Cajander! 
— Sb. »Hirvilahti Kokonniemi (prope Knopio)»: Budden ! — Ob. »AIa- 
torniolla meren rannalta loysin viime kesana»: Einar Eeuter i L. Y. 1899 
p. 140 ock L. Y. 1898 p. 211, dar den angifves f6r Kaakamo och narmare 
uppgifter tillaggas; exemplar fr&n Kaakamo Mansikka ins. af HSyren ! 

Formen omnamnes afven i Mela Kasv. IV, dar den betecknas ai- 
som rr r»hh»j, och Mela Kasv. V. 

F. (lusus) het)iipeloHa De Vries ar hos oss fOrst anmarkt i senaate 
tid, men torde vara vanligare an t peloria. Sb. [Maanink?] »ei kovin harv., 
tavattu jotenk. usein»: Kyyhk. litt; senare uppgifven f6r Maaninka Kin- 
Dulanlahti och Harrasharju: Kyyhk. litt. — Se afven ofvan under Sat., 
Sa. och Kl. samt jfr Mela Kasv. V. Afven ett par af de ofvan omnamn- 
da />e/o)7'a-formerna tillhora sancolikt f. Iieniipeloria. 

FOlj. uppg. bor i detta sammanhang antecknas. Sb. »Taipaleen- 
kanavalia 1903 ja 1904 . . . jo«sa tavallisten kannuksellisten kukkain jou- 
kossa oli kokonaan kannuksettomiai: Mich. Nordqvist i L. Y. 1908 p. 29. 

Den i Prot. for 12, V, 1869 omnamnda nya Linaria-tormen fran 
Nyl. Perno ar endast en genom afbetning missbildad L. vulgaris. 

Linapia genistifolia Mill. 

In saburra rarissime a. 1913 lecta est. 

Sat. [Bjorneborg] Raff'O lastageplats (elev Ingr. Englund!): E. Ehr- 
man i (Prot. 7, II, 1914) Medd. XL p. 103; exemplaret ar bestamdt af 
Lindberg. Om artens allmanna utbrednirg namnes bl. a.: »Iuterdum 
etiam alibi occurrit introducta»: Nym. Consp. p. 538. 

Llnapia supina (L.) Desf. 

In sabttrra rarissime leeta est. 

Ab. Barlastplatsen vid slottet 1885: Linden!, jfr Sselau i ^Prot. 2, 
X. 1886) Medd. XV p. 182 och Hayr. Adv. p. 160, se afven langre fram. — 
Nyl. Tenala Lappvik kr 1907 3 a 4 exs. ofvanfor gamla angbatabryggan 
(Inga Strom). Ar 1908 pa samma stalle ett enda ex. (K, Holmberg): Hayr. 
Adv. p. 160. Borga Stora Barlaetbolmen »in eaburra navali inventa*: W. 
Wahlbeck ! 

Ob. [Uleaborg barlaet] Toppila 1886—87, fega talrik : Zidb., jfr 
Brenn. Obs.; Uleaborg pa barlast annu 1888: Zidb.; arten upptages dock 
icke af Huumonen m. fi. fran senaste tid. Kemi sag i Simo 1889, nu- 
mera forsvunnen : Keckm. 

Om artens allmanna utbredning sages bl. a : >Alibi . . . advena 
rarior>: Nym. Consp. p. 540, jfr afven Ale. Ill, Mela Kasv. V etc. 

Det bor framhallat», att i vaxtfOrteckningen af ar 1916 ingen Lina- 
rm-art omnamnes fran barlastplatsen vid Abo slott: Pesol. Tur. p. 43. Typis impr. '1,„ 1919. 18 Linaria supina. 

L. saxatilis (L.) Hoffm. & Link upptogs som fiinnen i Ab. Dalsvik 
1868: Tegengren, G. FOrteckning ofver den i H. M. F. forefintliga sam- 
lingen af forpildade och barlastvaxter. Likaledes omnamnes arten i Brenn. 
Flor. (»forvild. r») och i Mela Kasv. IV af vensom fr&n O b. Uleaborg r 
pa barlast vid Hietasaari [)>9 P, PH»]: Leiv. Arten bar utgStt fran Mela 
Kasv. V; pa grand af desi allmanna utbredning (enl. Nym. Consp. p. 541) 
synes desa eveutuella upptradande i Finland foga sannolikt. Lindberg 
har ej sett exemplar fran vart land: Lindb. comtn. 

Linaria bipartita Willd. 

In Fennia inprimis australi ornandi causa eolitur et raro dissemi- 
natur. 

Se om utbredningen Mela Kasv. V, dar arten upptages fran A b., 
Nyl. och Ta. — Ta. Tavastehus park: 0. Collin! enl. tidigare anteckning. 

Ehuru jag forutom uppg. i Mela Kasv. V endast antecknat, att L. 
bipartita upptages som odlad i Brem. Flor., ar jag dock ofvertygad om 
att denna art odlas flerstades i sodra Finland. 

Lindberg skrifver: ^Manne den sir sig hos oss? Att den tillfalligt 
kan inkomma bland andra blomfrOn ar ju sannolikt* : Lindb. comm. 

Linaria striata (Lam.) DC. 

In saburra rarissime oceurrit. 

De finska fyndorterna uppraknas af Hayren i Medd. XXXV p. 56. 

Ab. [Pa barlastplatsen vid Abo slott] 4 exemplar med frukter och 
blommor: Sfel. Frov.; ex. insamladt af Lindea ! ; numera forsvunnen p& 
detta stalle : Pe^ol. Tur. p. 44. — Nyl. Helsingfors Klippan [^Helsinki 
Luotoi>]: R, Idman!, jfr Medd. XXXV p. 56 och Ale. V; Borga Stora 
Barlastholmen ! sin saburra* och Borga Gersnas!: W. Wahlbeck. — [Ik. 
Schuvalovo park: Flinck !] — Sat. Luvia Leppakari pS, barlast 1905, 1906 
och 1907 (E. Hermonen!): Hayr. Bjorneb., jfr 1. c. p. 52 och Medd. XXXV 
p. 56. 

Om artens allmanna utbredning se Nym. Consp. p. 539, dar den 
bl. a. omnamnes som tillfallig [>inquilina>] i fiere Hinder. — Fran Fin- 
land upptages densamma i alia nyare floror (af^en Brenn. Flor.). — I 
Mela Kasv. V och Ale. V uppraknas L. striata bl. a. fran O b.; det ar 
mig ej bekant pa hvilka kallor uppg. ar grundad ; mShanda fOreligger for- 
vaxling med n&gon annan art af slaktet. '& Linaria elatine (L.) Mill. 

Ut antecedens. 

e 

Ab. [Pa barlastplatsen vid Abo slott] fyra exemplar, for hvilkas 
utveckling redogOres i Spel. FrOv., jfr (Prot. 7, II, 1885) Medd. XIII p. Acta Societatis pro Fauna et Flora Feuuica, T. 51, N:o 1. 19 

208, ex. insamladt af Lind^a!; numera fOrsvunnen pS detta stalle: Pesol. 
Tur. p. 44. — Sat. Bjorneborg RatsO 1880: C. J. Arrh. -Ob. Barlast 
nagra exemplar i Kemi stad 1892: Keckm., jfr Brenn. Obs. L. elatine 
upptages i nyare floror (afven Brenu. Flor.). Om dess ailmanna utbred- 
ning se Nym. Cons p. p. 542, 

Llnaria spuria (L) Mill. 

In saburra rarissime oecurrit. 

Ab. [Fa barlastplatsen vid Abo slott] tvk exemplar: Ssel. Fr5v., jfr 
(Prot. 7, JI, 1885) Medd. XIII p. 208, ex. insamladt af Linden ! ; numera 
fOrsvunnen pa detta stalle : Pesol. Tur. p. 44. — N y 1. Helsingfors Sor- 
nas pk barlast 1886: Linden Bot. — Ob. [Oleaborg] jpainolastilla satun- 
naisena»: Leiv. Putk., jfr Leiv. 

L. spuria omnamnes i nyare floror (afven Brenn. Flor.). Om ar- 
tens ailmanna utbredning se t. ex. Nym. Consp. p. 542. 

Llnaria eymbalaria (L.) Mill. 

Panim colilvr, etiam in saburra etc. oecurrit. 

Ab. Barlast i Abo hamn: Tallgr. p. 78. — Nyl. >oppid. EkenSs 
in locis quisquiliarum iuxta portum»: W. Wahlbeck ! — Sat. Karkkn 
Linnais nagra sjalfsidda planter i tradgardeii 1918: Hjelt. — Ob. [Uleaborji] 
Toppila 1886, ungt exemplar med taml. outvecklad stjalk: Zidb., jfr Brenn 
Obs.; Uleaborg barlast: Hougberg!, jfr Mela Kasv. V etc. 

L. ojnibalaria angifves som odlad atm. i Brenn. Flor. och Ale. III. 
(I dessa floror upptages den alven som forekomraande p& barlast). 

Om artens ailmanna utbredning sages bl. a.: >Caeterum in plurimis 
aliis Europae partibus . . . inquilina et quasi spontanea*: Nvm. Consp. 
p. 543. 

Nyeterinia eapensis (L.) Benth. 

In Fennia raro colitur. 

NyJ. Odlades i tiden i Lappviks trad.ard [vid Helsingfor.-]: 
Ssel. ano. 

Om. Arten uppraknas bland dem, som i Lappajarvi odlas a herr- 
gardai: A. L. Backm. Fl. p. 26, 

Antirrhinum mains L. 

Saepe colitur in toto territorio. 

Arten upptages i alia nyare floror som allmant odlad. Om den- 
samma sages: »Caeterum in omni Europa ornamenti gratia colitur . . .»: 
Nym. Consp. p. 537, jfr afven Grotenf. p. 202. — Fran enskilda trakter 20 Antirrhinum maius. 

anforeg den som odlad, t. ex. O m. Lappajarvi pa herrgardar : A, L. 
Backm. Fl. p. 26, Ob. Pudaejarvi : Martik. p. 42, Li. Thule 1901 (U. Wae 
nerberg) : Rosb. Lappi p. 138. — Afven den Antirrhinum, som omnamnes 
som odlad p& kalljord Li. Toivoniemi: Nordliug p. 315, afser val denna 
art, ehuru artnamnet ej ar utsatt. 

Ockaa en A. deflexion omtalas som odlad Nyl. Frugard 1808: Medd. 
XXV p. 14. 

Antirrhinum orontium L. 

In saburra etc. raro rel rarissime ledum est. 

Ab. Pargas Lofadal tradgard: K. Renter!, jfr Medd. XLl p. 119 
m. fl _ Sat. Rr [Bjorneborg] RafeO pa barlast (Lindberg) : Hayr. BjOrneb. 
Lindberg skrifver: »Jag bar ej tagit ex. fran Rafso, men nagon af mina 
f. d. elever>: Lindb. comm.; exemplar insamladt af S. Erikson ! under 
namn af Lirmria minor. — Sa. Upptages som tillfallig fran detta land- 
skap : Mela Kasv. V ; nagon specialfyndort ar mig icke bekant. — Ob. 
[Uleaborg] Toppila 1885, Uleaborg i en esplanad 1886, p& hvartdera stallet 
troligen blott ett exemplar : Zidb., jfr Brenn. Obs.; barlast, nagra enstaka 
exemplar vid Kallio s&g i Simo 1886, sedermera ej observerad: Keckm. Serophulapia vernalis L. 

In Fennia maxime australi di^seminatur. 

»In plagis austr. raro adventicia»: Herb. Mus. Fenn. II p. 142; 
»pauci8 locis in Finlandia australi adventicia lecta est, post multos annos 
remanet*: Schedae p, 104, jfr afven floror m. m. afvensom Hjelt i Medd. 
XXVI p. 14 not 4. 

Ab. r »vid Aura Sstrand sannolikt f6rvildad»: Zett. & Br.!, jfr Prot. 
24, X, 1862, da arten inlamnades sasom ny for floran ; forvildad pa Bi- 
skopsgatan i Abo: 0. Hjelt M. S. (ex ipso). Uppgiften hanfor sig antag- 
ligen till 1840-talet och fyndorten ar sannolikt belagen nara f. d. Bota- 
niska tradgarden. — Tillaggas bOr, att arten upptages fran Abo redan 
1775: Moberg Nat. p. 124, men huruvida denna uppg. ar fuUt saker, 1am- 
nar jag osagdt. Abo 1855: Ilmonif; Abo i skvarerna: E. Renter; Abo 
Observatoriiberget omkr. 15 exemplar: Gadol. 1886; »Abo i de tradgSrdar 
vid Biskopsgatan, som engang utgjorde delar af den forna Akademiens 
botaniska tradgard. Jag minnes arten har sedan slutet af 1860-talet och 
sSg annu omkr. 1900 talrika individ pa den feta mylljorden under de 
hoga almarna»: Arrh.; S:t Karins Skansen vid landsvagen 188'i: Linden 
Bot. — Nyl. Helsingfors Botaniska tradgarden fOrvildad, talrikt 1875: 
Ssel. herb.; ibid. 1895: Arrh.; Helsingfors: lye. Ehrstrom i dupl.!, exem- 
plaret ar antagligen insamladt i Botaniska tradg&rden; Botaniska trad- 
garden ymnig 1873, sparsam 1883: Kihlm. ann., forekommer annu [1918] Acta Societatis pro Fauna et Flora Feuuica, T. 51, N:o 1. 2] 

ymnigt pa en flack vid planket till Kajsaniemi : Lindb. comm., jfr Brenn. 
For. p. 132—133. — Ik. Sakkola: elev E. Savanderl, jfr Ale. Ill p. 247, 
Mela Kasv. V etc.; uppg. ar kanske ej fullt saker; exemplaret fOrvaras 
ej vidare i hufvudsamlingen af H. M. F. Lindberg e&g icke arten i Ik.: 
Lindb. comm. 

Om artens allmanna utbredning se t. ex. Nym. Consp. p. 532 och 
Nym. Suppl. p. 230. 

PI. Finl. 6X8. N:o 344 N y 1. »Helsingfors locis graminosis umbrosis 
in Horto botanico efferata> leg. Lindberg. 

So: Ehrharti Stev. Ob. Uleaborg Toppila barlast (Eb[erhardt] herb^: 
Brenu. Obs. — Om bestamningen ar riktig, vet jag ej. Scropbularia nodosa L. 

In Fennia australi passim vel satis frequenter occur - 
rit; ad septentrionem versus usque ad 64^ 15' indicatur; hoc 
loco forsitan adcenticia, sed saltern ad 63^ 30' spontanea 
progreditur. 

Till.; Kalm; »temmeligen ymnig i Borga och i gamla sve- 
der i Tavastland»: Hell. p. 13 et 14; in nemorosis subhumidis 
st fq: Prytz cont.; ad sepes et in locis humidis Alandiae, Fen- 
niae australis, Satakundae, Tavastiae, Ikalis: Wirz. pi. off.; 
maxima pars Fenn.: Fries; Scand. exc. Lappon. Fenn. bor.: 
Nym. Consp. p. 533 ; in australi et media Finlandia usque ad 
Kalajoki (64<' 15V) ^^ O™- P occurrit: Schedae II p. 134, vide 
etiam DC. Prodr. X p. 309-310, Led. Ill p. 218-219 etc. 

Al. p: Bergstr.; st r Kokar, Finstrom: Bergstr. Beskr.; st 
r Sund prope templum, Saltvik in insula prope templum, »GulI- 
bergsholmen», Hammarland Skarpnato, Lemland Flaka: Arrh. 
& K.; Foglo Juddo, Sottunga »Kyrklandet» : Arrh.; Geta : Hult 
ann.; Geta Dano, in insula austro-occidentem versus a Mattskar, 
prope Finno Langviken : Ch. E. Boldt ; Sund in insula in freto 
Farjsundet: Bergr. comm.; Seglingeklobben in Delet, Sottunga 
Mosshaga: Laur. Fort., vide inprimis Palmgr. Stud. p. 424, ubi 
e 25—30 locis superius non allatis enumeratur et cfr 1. c. spec, 
tab. VII; st fq-fq: Bergr. — Ab. st fq : Zett. & Br., Arrh. *) Num spontanea ? 22 Scrophularia nodosa. 

Ann. et Sand.; (r), eniim.: Renv.; p: Sel.; Vihti st fq : Printz et 
Flinck; (fqq) : V. E. Broth.; st fq: Weeks.; p - st fq: Caj. Kas- 
vist., quern 1. inspicias, vide etiam Pesol. Tur. p. 43 et Lahti 
Till. p. 136; A. Nyl. omittit. — Nyl. Ekenas p: Hiiyr.; st fq: 
His., W. Nyl., Stenr,, et Ssel. 0. Nyl.; Orimattilap: Link, coram.; 
[Hogland] in latere australi montis Pohjaskorkia: Brenn.; [Hog- 
land] Suurkyla: Sselan in Medd. XXV p. 77; vide etiam Brenn. 
For. p. 131-132. — Ka. (st r): Blom ; st fq: Linden. — Ik. 
p: Malmb.; [(fq) in toto territorio: Meinsh. p. 250]. 

Sat. p: Malmgr. et Hjelt; [Loimaa] (r) Kojonpera, Kolk- 
kala, Mellila, etiam Vesikoski (E. Hollo): Saur.; p et st pc — st 
cp, enum., Hvittisbofjiird st fq : Hayr. Bjorneb.; st fq — p: Sola 
Flor. p. 89. — Ta. p, in insulis lacus Kukkia (fqq): Leop.; p: 
Asp. & Th.; st fq: Norrl. s. 6. Tav.; (fq): Bonsd.; st r nonnul- 
lis locis prope Tunkelo et ad Kalkku, sp: Borg Tiet.; p — st fq 
in Luhanka et Korpilahti australi: Wainio Tav. or., vide etiam 
Link. retk. p. 153 et Kiirk. Sin. p 4. — Sa. (r) Villmanstrand: 
E. Nyl. & Chyd.; Lappvesi Parkkarila! et Lauritsala: Ssel. herb.; 
p: Hult; Mikkeli [»S:t Michel»i Prastgardsudden : Hasselblatt in 
dupl.!; Budd. muist. e nonnullis locis e Savonlinna etc. comm. 
— Kl. st fq saltem usque ad Ladogam borealem: Fl. Kar.; st 
fq — fq: Hann.; Valamo 1881: Ssel. ann. ! ; fq, Viipula: Backm.; 
p, ex. gr. Palkjarvi Anonniemi et Pirttiniemi: Hjelt Ant. p. 64; 
in vicinitate lac. Ladoga st fq — p, ihleriore in parte rr: Link. 
Stud. p. 272, cfr 1. c. Tab. V. — Kol. p: Elfv.; enum. (r): 
Giinth. p. 47 ; Salmi Uuskyla et Lunkulansaari ad ripam lacus 
Ladoga: Link. comm. 

Oa. p: Malmgr., spec, e Kurikka!; Kristinestad Kvarn- 
backen, Benvik nonnullis locis pc: Linden Bot.; Storkyro et 
Vasa: Ale. et Ale. Ill; Aijanpelto [inter Laihela et Ilma- 
joki]: Hamm. Kot. p. 18; Niinimaa [Ilmajoki ad fines par. Lai- 
hela]: 1. c. p. 17; p, Muslasaari, Vasa, Gerby [»Jerby»], Singsby 
et Storkyro: Laur. Viixtf.; Vora in pago Andiala: Laur. comm.; 
inter Nykarleby et Vasa primum obvia: Linne Iter Lapp. p. 
196 et 1. e. II p. 204-205. — Tb. Korpilahti Livansaaret st 
cp: Prim. p. 57 [ad Ta. forsitan speetet]; Korpilahti Rutalahti 
ad Antajoki : Hiiyr.; [Jyvaskyla] Mattilanniemi, etiam spec, unum Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, T. 51, N:o 1. 23 

ad Ylisto: Link. Kasv. p. 168; st r: Broth.; Hankasalmi: L. M. 
Runeberg! — Sb. [Leppavirta] p: Enw., in novo indice (st fq); 
p: Mela; [Kuopio] ex 8 locis enum. Link. Lis.; Kuopio (!) Hirvilahti: 
Budd. muist.; Kuopio Siilinjarvi ad Autio, Petajamaki in pago Kol- 
misoppi, etiam Kasurilankyla inter Lehdenkyla et Riiima (L. Kor- 
honen), Maaninka cpp in deusto vetusto ad ostium sinus Tuovilan- 
lahti [spec, e Tuovilanlahti Havukkasalmi!], omnino spont. in Haa- 
taanniemi et Haasiaranta in saitu [»takalistossa»] Ruokovirta, Meht- 
harju in ripa Tuomaala, Kaavi Siikajarvi, Nilsia Haluna!, Piek- 
samaki Rumniukka Suurniemi, Virtasalmi Montola ad Likolam- 
pi et Keskustalo, insuper spec, solitaria hie illic adventicia: 
Kyyhk. litt.; Pielavesi Kirkkoniemi (K. Terasvuori): Link.; M. 
& J. Sahib, ex lisalmi non comm. — Kb. Tohmajarvi Kemie: 
L. Oesch!; Kide: Brand.!; [Liperi] st r ex. gr, Lammo Niinikka- 
saari etc.: Eur. & H.; r [Juuka] in monte Koli in clivo orientali 
ad ripam versus nonnullis locis pc: Axels. Putk. — Kon. p 
in Saoneshje ad Schungu et Velikaja-guba: Norrl. On.; Suopohja: 
Simming!; in insulis ad Tolvoja! et Kusaranda: Kihlm.; Loi- 
mala nonnulla specimina in agro avena consito : Link, comm., 
vide etiam sub Kl. 

Om. Nykarleby [in ora septentrionali] : Laur. Vaxtf.; st r 
Alajarvi Vahasaari et Pappilansaari in agro inculto, Vindala 
Viitaniemi in ripa, Lappajarvi Haapaniemi (!) in vicinitate templi 
in ripa, Kama Harkaniemi, ad ripas insularum Veanteensaari, 
Pikkusaari!, Lukkarinsaari et Lokkisaari, Pitkaston, [Esse Salo- 
ojen (Nystrom)]: A. L. Backm. Fl., cfr 1. c. p. 136 et 138, 
item Medd. XXX p. 103 et 105, spec, etiam ex Alajarvi Suur- 
saari ! ; Kalajoki in vicinitate templi ad partem septentrionalem 
pontis: A. Sten!, vide ceterum infra. 

PI. Finl. exs. N:o 908 Nyl. Kyrkslatt in humidiusculo 

fruticeto in pago Osterby leg. Lindberg. 

O m. »En enda gang tagen vid Gamla Karleby af lektor E. Boehm 
vid Litsle pa en holme i alfven»: Hellstr., jfr Herb. Mus. Fenn. II p. 88, 
dar arten betecknas som tillfallig. Jakobstad i en lund (tillf.?) (exemplar 
i elev Petersons herb.): Zidb. Om arten i O m. Kalajoki verkligen ar 
vildt vaxande, aterstar att utroua. Denna fyndort ar namligen alldeles 
isolerad och belagen ungefar 45' norr om artens egentliga utbrednings- 
omrade i vart land. 24 Scrophularia nodosa. 

Arten angifves afven for Kpor.: Mela Kasv. V. 

Linkola framh&ller, att Scr. nodosa i Ladoga-trakten ar en af kultu- 
ren mattligt gynnad apophyt, medan den i det inre af det af honom 
nndereOkta omradet upptrader som en antropochor, som nastan uteslu- 
tande forekommer pa st&ndorter, hvilka uppst&tt genom kulturen: Link. 
Stud. p. 262 och 245, jfr 1. c. p. 334, 357 och 358. 

En form med gulgrona blommor ar funnen i Ab. Abo Runsala (A. 
R. Spoof): Sfelan i Medd. XV p. 219. — Nyl. Tenala Tvarminne tran 
Runsala 1904 ofverflyttade exemplar, odlade daretades: Sitl. herb. Enl. Mela Kasv. V p. 511 odlas flete arter af slaktet Pentastemon 
L'H^r. — Om dessa hanvisas till originalarbetet. 

Gollinsia bieolop Benth. 

Haiul raw colitur omanrfi causa, rare autem disseminatur, 

Nyl. Helsingfors Sumparn : J. K. Kornmann i dupl. !, jfr Mela 

Kasv. V. 

Som odlad omnamnes arten i den tryckta botaniska litteraturen 

endast i Mela Kaav. V; den torde emellertid for nigra artionden varit 

en i vara tradgardar ofta kultiverad vaxt. Mimulus luteus L. 

In tennia australi i^arissime nunc, ut cidetur, omnino 
spontaneus occurrit. 

Herba Americae occidentalis extratropicae, perennis, in 
hortis europaeis culta, nunc phiribus locis, nempe . . . immo 
Fenn. mer. occ. ad rivos et fossas inquilina occurrit: Nym 
Consp. p. 536, cfr Trautv. Incr. p. 582 ; in provinciis australi 
bus usque ad Kl. Jaakkiraa lectus, per miiltos annos persistit 
sed ante a. 1847 in Fennia vix obvius : Herb. Mus. Fenn. II p 
142, vide etiam Irmischia 1882 N:o 3 et 4, Medd. XXVI p 
11 etc. 

Ab. Kimito Bjorkboda (A. Ramsay): His. p. 3. — Nyl. 
»Ad Fagervik (!) omnino spontaneus iam decern certe annos 
in horto ubique in fossis in amne Staraviksbacken ! et ad si- 
num Backaviken»: His,, cfr Herb. Mus. Fenn. [ed. I] not; ad Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, T. 51, N:o 1. 25 

Fagervik iisdem locis viginti annis serius: Hult coll., vide etiam 
infra; Helsingfors in Horto botanico eff. 1861: Saelan!, cfr 
Brenn. For. p. 132—133; in turfoso ad »Wiks ladugard» in 
par. Helsinge: Hj. Bonsdorff!, cfr Medd. I p. 96, spec, ex eo- 
dem loco leg. G. Sucksdorff!; in praedio »Viks Ladugard» prope 
Helsingfors loco scaturiginoso cp baud cultus, per multos annos 
persistens: Ssel. berb. 1901; ibid.: Arrh.; Borga Gammelbacka 
st cp 1884 et multis annis posthac: Gadolin!, cfr Ale. III. — 
Ka. Virolahti in fossis scholae agricolarum Harju: Knabe!; 
spec, e Virolahti [»Wederlaks»] iam antea leg. A. P. F. Back- 
man in herb. lye. n.; ibidem etiam multis annis posthac: 
Lindb. comm. 

Sat. Ylane (Sahlberg): Arrh. herb. — Ta. Tammela Mus- 
tiala: Hult coll., W. Granberg! et W. A. Seppala!; Tammela 
Mustiala in nemore 1916 (0. Tahtinen): Hayr.; ab incolis dici- 
tur etiam prope Heinola inveniri, quod tamen non est confir- 
matum: Hjelt, cfr Desideratkat. p. 15. — Kl. Jaakkima [»Jaa- 
kimvaara»] st cp ad catarrhactas in amne Vaarajoki in spatio 
circ. 2 km [»verst»]: Sahlberg! in Medd. IX p. 123, cfr Diar. 
3, XII, 1881; e Jaakkima etiam leg. J. Lagervall 1901!; Sorta- 
vala aucta frequentia: Linden in Medd. XXII p. 30, quem 1. 
inspicias. 

Att denna art med samma ratt som manga andra forsvarar sin 
plats i var flora Sr otvifvelaktigt. Den uthardar fortraffligt klimatet annu 
i Tromso i Norge: Norm. Ind. p. 31, jfr BIytt p. 784, Norm. Fl. Overs, 
p. 460 etc. 

Nyl. Om fdrekomsten vid Fagervik nSmnes vidare: »Redan pa 
1840-talet , . . uti fuktiga angsdiken i narheten af Fagervik, dar den hal- 
lit sig sedan dess och ytterligare utbredt sig*: Klingst. Nyl. p. 87—88, jfr 
afven Oss. Eeater p. 46; fortfarande ymnig pa de af Hisinger angifna 
lokalerna: Brenn. vaxtf. p. 77; likasa antraffad vid Fagervik 1891: Hayr. 
— Sa. Af Mela Kasv. V skulle man kunna draga den slutsatsen, att 
Mimulxs forekommer i detta landskap; nagon speciallokal kanner jag 
likval icke. — Oa. Gamla Wasa: Ale. Ill— V; det vore af intresse 
att ik utront, om Mimulus fortfarande forekommer pa den uppgifna fynd- 
orten. 

Mimulus luteus odlas afven, se t. ex. Mela Kasv. V. — Sannolikt 
ar den Mi?nulusa,rt, hvilken upptages som odlad vid Li. Toivoniemi pa 
kalljord: Nordling p. 315, just M. luteus, ehuru artnamnet ej ar angifvet. 

His. m. fl. lik.som Herb. Mub. Fecn. II anvander fOr denna art 26 Miniulus luteus. 

iiamnet M. guttahis DC; flertalet nyare forf. anvanda namnel M. bdeus, 
och afven His. sager uttryckligen: »Var. sine maculis*: His. p. 58. Lindb. 
Enum. upptager f. guttata (DC.) som en form, jfr Mela Kasv. V. 

Miraulus moschatus Dongl. 

Hand raro colitur et raro vel rarissime suhspontaneus occurrit. 

Kol. Soutujarvi »oja>: Lindroth & Cajauder!, jfr Mela Kasv. V och 
Ale. IV; »Tulemajarven tehtaan hoitajan puutarhassa rikkaruohona 
ue[eita] kpl. 1915k Link, comm., jfr Link. Stud. p. 245, 272, 32S, 344 och 
345; pa sistnamnda stalle fratnhalles, att arten fOrst under senare tid 
blifvit iakttagen. 

Om odlingen har jag endast antecknat; Odl. meat i boniugsrum: 
Ale. III. Limosella aqiKatiea L. 

In maxima Fenniae parte plerumque passim, occuri-it. 
intevdum satis frequenter (aut frequenter), saepius autem 
rarius ( — i^aro) inveniri indicatur; ad summum fere sep- 
tentrionem progreditur; etsi facile praetervisa, nonnuUis ta- 
men plagis inprimis ad septenlrionem et orientem versus 
hanc plantam credo rarescere vel non inveniri. 

Kalm; in ripis iniindatis st.r: Prytz cont.; maxima pars 
Fenn. et Lapp.: Fries; Scand.: Nym. Con.sp. p. 549; Fenn.: Nym. 
Suppl. p. 288; per totam fere Finlandiam p dispersa est, etiam 
in parte occidentali Lapponiae adnotata est, ubi r aut rr crescit: 
Schedae p. 104; species per totam Finlandiam dispersa, in 
Lapponia rarissime crescit: Schedae II p. 134, vide etiam DC. 
Prodr. X p. 426-427, Led. Ill p. 226 et Norrl. in Atlas p 19. 

Al. Eckero Finbo: Lindb. herb.; rr Kumlinge prope pa- 
gum Kumlinge: Arrh. & K.!, cfr Bergr., ubi r inveniri indicatur; 
Sottunga Kyrklandet, Kokar Langskar!: Arrh., vide etiam sub 
f. tenuifolia. — Ab. ad officin. lateritiam (Ann. ad Till.): Leche 
p. 12; Nagu in vicinitate templi: A. Dahl!; Pargas (!) Qvidja: 
Elfv. comm.; Pargas in calcifodinis ad Skrabbole et Storgard, 
S:t Karins »Hallisfors»: Arrh.; Uskela Fulkkila: Nikl.!; [Muu- 
rila] p, cp [»yleinen»] in ripa septentrionali lacus Ylijarvi: Renv.; 
p, Tvarminne: A. NyL; Lojo Hiidenvesi: Hult coll.; Lojo in Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, T. 5(, N:o 1. 27 

ripa lacus Hormasjon, Laxpojoviken et in ripa lacus Tytyri: 
Lindb. herb.; Lojo Lylyis: Edv. af Hallstrom!; Vihti (st fq): 
Printz; st r?, enum. e 5 locis: Flinck!, quern 1. inspicias; Vihti 
Hangassuo, Suksula in amne ad pontonem: Weeks, muist.; in 
vicinitate lacus Kivijarvi st fq, Mietois st r, in amne Laajoki 
hie illic ab Juva usque ad mare: Caj. Kasvist., quern 1. in- 
spicias. — Nyl. r ad Langbron! prope Fagervik et ad dever- 
sorium Dal in par. Inga: His.; Inga Eliso: VV. Brenner!; st r: 
W. Nyl. p. 209; Helsingfors in stagnis montium Observatorieber- 
gen et Rodbergen cp: Kihlm. ann.; Helsinge Tammisto ad ripam am- 
nis Vanda: Link, comm.; Thusby Mariefors: Sael. ann.; st 
fq: Ssel. 0. Nyl., spec, e Lapptrask!; Mantsala Frugard : A. E. 
Nordenskiold!; Hogland (H. M. F.): Brenn. — Ka. r Kirvu in 
vicinitate templi: Linden; Jaaski in parte septentrionali lacus 
Jiiaskjarvi: H. Buch! — Ik. Koivisto [»Bj6rk6»] Vasikkasaari: 
E. Nyl. Ber.! [= Ka. in Herb. Mus. Fenn.]; Koivisto [»Bjorko»] 
in sinu Humaljoki: Lindb. herb.; Sakkola in ripa lacus Suvanto 
baud procul a templo: Lindberg!; [in regione litorali (fqq): 
Meinsh. p. 250], 

Sat. [Loimaa] (rr) Metsamaa Yli-Tuomola (herb, alumn.): 
Saur.; in ostio [fluvii Kokemaenjoki] st fq et stpc--stcp, Hvit- 
tisbofjard r Stengard Hara cp in sinu: Hayr. Bjorneb., cfr 1. c. 
p. 25 et 43, item Hayr. und. p. 27; p — st r interiore in parte: 
Hjelt, vide infra; p in ripis inundatis lacuum Kyrosselka et 
Hameenkyro: Printz comm.; 5 spec, in H. M. F.; Malmgr. tan- 
tum enum. — Ta. st fq: Leop.; p: Asp. & Th. et Bonsd.; st 
fq ad ripas lacuum Vesijarvi et Paijane: Norrl. s. o. Tav.; 
Sysma (!) in ripa prope templum, in via pecoris prope praedium 
Kirveskoski: Link, comm.; p in sinubus lacus Paijane: Wainio 
Tav. or. — Sa. (fq) in ripis: E. Nyl. & Chyd.; Villmanstrand 
in ripa lacus Saimaa: Sajlan!; Hult praetervidit, ut ait ipse. — Kl. 
p: Fl. Kar.; r Hiitola Veijalanjarvi: Linden!; Sortavala Tulo- 
lansaari et Riekkalansaari in sinu Kehrinlahti, ambobus locis 
in ripa lacus Ladoga: Link, comm., cfr Link. Stud. p. 278, ubi 
rr inveniri indicatur; r Impilaks Hunnukkalahti: Hjelt!, spec, 
adscriptum Hunnukkaniemi. — Kol. rr Sermaks: Elfv.!; Petro- 28 Limosella aquatica. 

savodsk: W. Nylander!, cfr Norrl. On.; Nikola! cp, Muromla et 
Soutujarvi: Caj. 

Oa. Qvarken!: Malmgr.; Kasko etc. [4 locis]: Linden Bot.; 
p in taeniis: Laur. Vaxlf. — Tb. Virdois: Malmgr., spec. leg. 
P. A. Karsten!; [Jyvaskyla] Aijaliinsalmi: Link. Kasv. p. 168. — 
Sb. [Leppavirta] Leppasalo, Harjula cp in ripa limosa: Enw.; 
r: Mela; Jorois Frugard: Lindb. herb.; in ripa sinus Kuopio- 
lahti: Link. Lis.; Maaninka ad ripam lacus Lapinjarvi cp in 
promuntorio Pappela, Hyltilankyla ad Sinikivi et Salmenniemi! : 
Kyyhk. litt.; Nilsia: E. Nylander! — Kb. Juuka in litore inun- 
date lac. Vuokkojarvi cum f. tenuifolia UoEm. st cp: Ssel. 
herb. 1900; Wainio Kasv. omnino non comm. — Kon. Tiudie 
(Simming!), Saoneshje ad Velikajaguba!: Norrl. On., cfr Giinth. 
p. 47; Klimetskoi [»Sennoguba»] duobus locis et Suoju: Caj.; 
Tiudie: Kihlman! 

Om. (fq): Hellstr., spec, e Gamla Karleby!; Brahestad : 
Blom!; in Lappajarvi praetervisa: A. L. Backm. Fl. p. 136. — 
Ok. nondum visa est, — Kp. Kemi in ripa argillacea ad pag. 
Usmana ! et 2 km a Kemi ad ripam septentrionalem sinus, ad 
pag. Shuja! et Soroka: Bergr. Ant. 

Ob. Oulujoki r: Leiv., cfr Leiv. Veg. p. 203, L. Y. 1904 
p. 236, Leiv. Oul. p. 33, 40, 60, 87, 96 et 112; vide etiam 
infra; ad oram r in oppido Tornea!, Kemi, Simo Maksniemi, 
li Maakrunni ! et Virkkula, Uleaborg Nuottasaari, Hailuoto 
[»Karl6»]: Brenn.; Haukipudas cp in ostio fluvii: Leiv. Patk.; 
Kemi Hellstrom!; Kemi rr Heikkilantorma, Rantaniemi (!) Ala- 
saari: Rantaniemi; »ad summum sinus Bottnici usque»: Hellstr. 
Distr. p. 6; Tornea: Hjelt, vide etiam Brenn. Obs.; [inter flu- 
mina Tornea et Kalix (st fq): 0. R. Fries p. 158]. — Kk. ad 
litora maris inter Kouta et Keret r: Fellm. Ind., cfr N. 1. Fellm. 
et Beket. p. 584. 

Lk. Kemijarvi in litore lacus Kemijarvi ad Luusua et 
pag. Kemijarvi: Wainio Not., cfr 1. c. p. 32. — Li. »ad sinu- 
lum lacus fluminis Paatsjoki [»Pasvigelv»] ut forma sat robusta 
foliis plurimis superne in laminam dilatatis»: Norm. Ind. p. 29 
et Norm. Fl. Spec. p. 803; Sydvaranger ad Elvenaes: Blytt p. Acta Societatis pro Fauua et Flora Fennica, T. 51, N:o 1. 29 

785, cfr Herb. Mus. Fenn. II p. 142. — [L. ent. reg. silv. r: 
Lsest., cfr Backm. & H. p. 159.] 

Lt. ad ostium fluvij Tuloma : N. I. Fellm., cfr 1. c. p. 
XXXVII, Beket. p. 584 et Herb. Mus. Fenn. II p. 142. 

PI. Finl. exs. N:o 346 Sat. Karkku Riippilii in ripa lacus 
leg. Hjeit. 

Sat. Pa 1880-talet ansag jag, att Ldmosella forekom i Karkku p — st 
fq; nu skulle jag anse den s&som st r, dk den fOrsvunnit pa flere stallen, 
dar jag tidigare iakttagit densamma: Hjelt. 

Om forekomsten af Limosella i Ob. skrifves: »la seichtem Ufer- 
wasser und in Wassertiimpeln, bisweilen auch in vom Eis mitgebrachtem 
Schwemmland weiter oben anf Wiese*: Leiv. Veg. p. 203. 

Arten uppraknas bland dem, som pd nordsvenskt omrade hafva 
sin nordgrans mellan Pajala och Lappmarken: Birg. p. 84. 

Limosella betecknas af Linkola som hemeradiaphor: Link. Stud, 
p. 278. 

F. tcnuifolia Hoffm. Al. Geta Bolstaholm in litore maris: Link, 
comm. — A b. iPargas [in sinu Sydanpera!] in subsalsa aqua leg. Linkola 
in PI. Finl. exs. N:o 910». — Ta. Tyrvanto Lusi by, vaxte tillsammans 
med hufvudformen: Gadol. 1913. — K b. se under hufvudformen. — Formen 
torde ej vara synnerligen sallsynt. Denna form omnamnes afven i Mela 
Kasv. Ill m. fl. under namn af var. borealis Less. — I Nym. Consp. p. 
549 betecknas den som underart och upptages bl. a. fr&n »Lapp. Fenn.» 

Veronica scutellata L. 

Per maximam partem Fenniae satis frequenter (aut 
frequenter) occurrit; ad septentrionem versus frequentia 
minuitur, sed usque ad 70^ 8' procedit, ibi autem rarissima est. 

Kalm; in inundatis p: Prytz cont.; in locis uliginosis per 
totam Fenniam usque in Lapponiam silvaticam: Wirz. Prodr. 
p. 12; maxima pars Fenn. et Lapp.: Fries; Scand.: Nym. Consp. 
p. 546; . . . Fenn. non rara, in Lapp. plur. deest: Nym. Suppl. 
p. 236; per totam Finlandiam dispersa, etiam in (australi) parte 
Lapponiae crescit: Schedae II p. 134, vide etiam DC. Prodr. 
X p. 475 et Led. Ill p. 244. 

Al. p: Bergstr.; st fq: Arrh. & K.; (p): Bergr., vide etiam 
Samuelss. p. 133. — Ab. fq: Zett. & Br.; st fq-fq: Arrh. Ann.; 
fq: Sand., Ren v., A. Nyl. et SeL; [Vihti] st fq: Printz; fq: 
Flinck, Weeks, et V. E. Broth.; st fq, st cp [»kutakuinkin ylei- 30 Veronica scutellata. 

nen»]: Caj. Kasvist., quern 1. inspicias. — Nyl. fq: His., W. 
Nyl. et Seel. 0. Nyl.; st fq, pc: Stenr.; Orimattila fq: Link, comm.; 
[Hoglandl in locis udis (r), Tytarsaari: Brenn.; [Hogiand] (fq): 
E. Nyl. Ber.; enum.: Sselan in Medd. XXV p. 77. — Ka. (st r): 
Blom; st fq cum var.: Linden. — Ik, fq: Malmb., spec, e Sak- 
kola! ad var. villosam vergens; [fq in tota Ingria: Meinsh. 
p. 252]. 

Sat. st fq: Malmgr., Saur. et Hjelt; p et pc — st pc, enum.. 
(3 villosam includens: Hayr. Bjorneb. — Ta. st fq: Leop., Norrl. 
s. 6. Tav. et Wainio Tav. or.; fq: Knabe Fort., Asp. & Th. et 
Bonsd.; st fq, sp: Borg Tiet. — Sa. Valkiala st fq: Hult Fort.; 
[Ruokolaks] (r) Aitsaari, Jalkola, Hamalainen: Hult; enum. e 
multis locis: Budd. muist. — Kl. p fq: Fl. Kar.; st fq: Hann.; 
in vicinitate lacus Ladoga st fq, interiore in parte st r: Link. 
Stud. p. 272; Sortavala et Impilaks ad ripas lacus Ladoga fq, 
ceterum st fq — p: Link. comm. — Kol. st fq, in reg. arenaria 
non adnot.: Elfv.; Salmi ad ripas lacus Ladoga fq, interiore in 
parte st r: Link. comm. 

Oa. st fq: Malmgr.; fq: Laur. Vaxtf. — Tb. cum var. 
villosa st fq: Broth. — Sb. st fq: Enw.; (fqq): Mela; Pielavesi: 
Lundstr.; p (— st fq): Kyyhk. litt.; lisalmi (r) prope Ahmon- 
jarvi: M. & J. Sahib. — Kb. Kide fq; Brand.; Liperi fq: Eur. 
& H.; st r, hie illic pc in pagis Koii et Ahmovaara: Axels. 
Putk.; p (— st r) in maxima parte territorii : Wainio Kasv. 
— Kon. p, in Saoneshje ad Velikaja-guba, in Reg. occ. ad 
Mokko: Norrl. On.; Suojarvi st r— r, enum.: Link, comm., vide 
etiam Giinlh. p. 47. 

Om. fq: Hellstr.; st fq, enum.: A. L. Backm. FL, quem 1. 
inspicias; st fq: Tenn. et Lackstr. — Ok. p (— st r) per maxi- 
mam partem territorii: Wainio Kasv.; st fq: Must.; p, enum.: 
Brenn. Obs.; p— st fq, vix usquam cp: Kyyhk. litt. — Kp. p — st 
r per maximam partem territorii: Wainio Kasv.; enum. ex 11 
locis: Bergr. Ant.; enum.: Beket. p. 584. 

Ob. Uiea: Eberh.; [Uleaborg] (fqq): Leiv.; p per totum 
territorium: Leiv. putk.; p exc. parte maxime septentrionali, 
enum.: Brenn. Obs., quem 1. inspicias; Pudasjarvi minus fq: 
C. Brand.!; Kemi: M. Castren p. 338; st fq: Keckm.; Kemi (!) Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, T. 51, N:o 1. 31 

p: Rantaniemi; Tornea p, st pc (Hougberg): Brenn. Obs.; [(st 
fq): 0. R. Fries p. 158;] Hjelt & H. ex hac parte non comm. 
— Kuus. Kurvinen, Poussu et Akso: Wainio Kasv. — Kk. 
p-st r in maxima parte territorii, Ouianka ad Sohjenansuu: 
Wainio Kasv., spec, e Valasjoki!; Koutajarvi, Skoroduma et 
Susijarvi: Mela ann.; liava, Kouta! duobus locis, Koutajarvi in 
ripa et Skoroduma: Mela PI. 

Lk. rr Kittila Alakyla!, Kolari Jokijalka: Hjelt & H.; [So- 
dankyla] st r in ripis humidis fluviorum prope Onnela, et pa- 
gum Sattanen, ad catarrhactam Kelukoski etc.: Blom Bidr., cfr 
Wainio Not. et 1. c. p. 30; Muonioniska: F. W. Maklin!, cfr 
Herb. Mus. Fenn. II p. 142 [Muoniol; Sodankyla ad Aska: Wai- 
nio Not., vide etiam Hult Lappm. p. 40 et 93. — Li. Tenojoki 
»Tanaelven»] 5-6 km supra ostium [»indmunding»] amnis Uts- 
joki [»Utsjokka»] latere fennico: Norm. Fl. Spec. p. 793 nomine 
f. glabra, vide etiam Blytt p. 796, Norm. ann. p. 44 etc. — 
[L. ent. Enontekiainen (Deutsch): Fellm. Lapp.; ad pagum Pa- 
lojoensuu: Montell!, cfr Medd. XL p. 226.] 

Lp. unicum spec, ad occidentem versus a pago Ponoj 
Montell!, vide etiam Knabe Pfl. p. 280 (ad var. villosam veri- 
similiter spectat). 

PI. Finl. exs. N:o 911 Nyl. Kyrkslatt in humida argilla 
in margine agri leg. Lindberg. 

Liukola uppraknar V. scutellata blaud apophyter, eom endast i ringa 
m&n gynnas af kulturen: Link. Stud. p. 272. 

F. scutellata med hvita blommor uppgifves fran O b. Haninsaari i 
Cleaborg (Jul. junior): Jul. Fort. p. 101. Denna form flnnes sakert fler- 
siades. 

Om var. (jlandidosa Nordet. se under f. rillosa. 

Till atskillnad fran varieteterna kallas hufvudformen var. glabra 
Mein8h.: Mela Kasv. m, fl. 

Veronica scutellata var. villosa Schum. 

Per totam Fenniam plerumque passim occurrit, quam- 
vis non omnibus plagis a forma typica distincta, cfr Medd. 
VI p. -J89; ad septentrionem versus usque ad KP fere pro- 
greditur. 

Cum praecedente: Fries. 32 Veronica scutellata var. villosa. 

Al. (r): Bergstr.; st fq: Arrh. & K.; Geta: Hult ann.; com- 
plur. locis cum f. typica: Bergr., vide etiam Samuelss. p. 133. 

— Ab. Pargas p: Arrh. Ann.; (fq): Sel.; Vihti (fq): Printz; (fq 

— fqq): Flinck, vide infra; aeque (fq) ac f. typica: Weeks.; 
complur. locis unacum f. typica: Caj. Kasvist.; Nystad Birk- 
holm: Hollm. - Nyl. st r: W. Nyl.; Thusby: Astr. & H.; p, 
ut antecedens: Stenr.; st fq in exsiccatis locis argillosis: Sael. 0. 
Nyl. — K a. p: Blom; st fq cum f. typ.: Linden. — Ik. st fq: 
Malmb. ^); [Meinsh. p. 252 enumerat]. 

Sat. p: Malmgr. et Hjelt; [Loimaa] (r) Vesikoski et Met- 
samaa: Saur. — Ta. p: Leop.; st fq: Asp. & Th. et Norrl. s. 
6. Tav.; var. glandulosa st fq: Wainio Tav. or. — Sa. p: 
Hult. — Kl. st fq: Hann. et Hjelt Ant. p. 64. — Kol. Salmi: 
Chyd.! 

Oa. p: Malmgr.; Kristinestad Trasket: Linden Bot. — Tb. 
cum f. typica st fq: Broth. — Sb. (fq): Mela; Kuopio Hirvi- 
lahti in prato Levalampi: Budd. muist.; p — str— r: Kyyhk. litt. 

— Kb. Tohmajarvi Everila: Hjelt!; Kide: Brand.!; Liperi (fq): 
Eur. & H. — Kon. ad Onegam: Fl. Kar.; Kapselka (Simmingl), 
Schungu: Norrl. On.; Kusaranda: Ispol. p. 63. 

Om. st r, enum. e 9 locis: A. [-. Backm. FI., spec, e 
Lappajarvi in vicinitate templi prope pontem Kama!, cfr Medd. 
XXX p. 105; Lappajarvi Annola: E. Odenvall! — Ok. rKuhmo 
prope templum: Must.; r Kuhmo: Brenn. Obs., ad eundem lo- 
cum atque adnotatio antecedens spectat; nonnunquam visa est, 
verisimiliter p - st r— r: Kyyhk. litt. — Kp. nondum visa est. 

Ob. r Kemi Niemela!, Simo: Brenn. Obs.; p forma typica 
multo rarior: Keckm. — Kuus. Tahkola: Nyberg!; Mantyniemi: 
Hirn Fort.! — Kk. nondum visa est. 

Lk. rr Kolari Ylliissaari prope Mona: Hjelt & H.; [Sodan- 
kyla] r in ripa arenosa humida ad Anneberg, in ripa limosa 
prope Onnela: Blom Bidr., cfr Wainio Not. — Li. Utsjoki in 
locis argillosis inundatis ad Spaarassuoluu et Ispos! reg. sub- 
alpinae: Kihlm. Ant.; Virgevagge [ad Tenojoki] latere fennico, ^) Malmb. uppger L. som auktor, Tiautv. Incr. p. 587 papekar att 
detta ar felaktigt. Acta Societatia pro Fauna et Flora FeDnica, T. 51, N:o 1. 33 

Spaarassiiolim [»Sparasuole»] latere fennico: Norm. Fl. Spec, 
p. 793, quem 1. inspicias, cfr etiam Norm. p. 293, Kihlm. Ant. 
et vide infra. 

Lp. Ponoj f. parcissime villosa: Enwald & Knabe!, cfr 
Mela Kasv. V. 

Ka., Ik., Sat., Tb. et Lp., vide sub f. typica. 

Dk denna form sarskiljes af flertalet fOrf. (bl. a. Norrlin), bar jag 
gifvit den en sarskild rubrik. Dock bar jag betecknat den som en blott 
f., medan den t, ex. i Herb. Mus. Fenn. II p. 88 uppfattas sSsom varietet. 
N&gra forf. — flertalet visserligen utan att uttryckligen ange detta — sam- 
mansla den med bufvudformen. Se cm densamma bl. a. Medd. VI p. 
189. F. villosa upptages afven fran Morskaja Maseljga: Ispol. p. 63; det 
ar mig emellertid ej bekant, i hvilken provins denna fyndort ar belagen. 

Om V. scutellata ocb dese former ekrifves frSn Ab. Vibti: Pa eam- 
ma lokal antraffas f. o. bade glatta, hSriga ocb glandelb&riga exemplar: 
Flinck. — Li. Harifrin namnes: »In Finmarkia oriental! villosa sola hac- 
lenus ob8ervata>: Norm. p. 293, jfr Kihlm. Ant.; senare bar afven buf- 
vudformen iakttagits af Norman; se under denna. 

I Mela Kasv. IV m. fl. sarskildes afven var. glandiilosa Nordst., men 
i Mela Kasv. V m. fl. innefattas denna i f. villosa. Af ofvanstaende fram- 
g&r, att f. glandiilosa bl. a. upptages fran T a. Flere exemplar i H. M. F. 
tillbOra densamma, bland bvilka ett frSn S a. Villmanetrand Turunsalo: 
A. Brotberus! ar synnerligen typiskt. — F. glandidosa ar afven i H, M. F. 
forenad med f, villosa. Veronica beccabuDga L. 

//? Aiandia multis locis invenitui\ in veliqua Fennia 
australi rai^o vel rarissime occurrit; ad septentrionem ver- 
sus, uno loco usque ad 63^ lecta est; ulterius non visa est 
nisi in saburra. 

»Ej funnen vild, men planterad med framgang»: Gadd 
Ron I p. 10; »in (oris limosis) Maris alandensis et Sinus bott- 
nici. Eckero. Vasa»: Wirz. Prodr. p. 12, cfr Wirz. pi. off.; 
(maxima) pars Fenn.: Fries; »vix late distributa, eam ex Aian- 
dia solum vidi (Tengstr6m)»: W. Nyl. Distr.; Eur. omn. . . . exc. 
Lappon. Fenn. bor.: Nym. Consp. p. 546; exc. etiam Fenn. 
med.: Nym. Suppl. p. 236; in Aiandia non raro crescit, in re- 
liqua Finlandia raro aut rarissime in australi parte occurrit, 

Typis impr. ^'I,. 1919. 3 34 Veronica beccabunga. 

usque ad Vasa in Ostrobottnia australi (c. 63^) lecta est: Sche- 
dae 11 p. 135, vide etiam DC. Prodr. X p. 468, Led. Ill p. 237 
et Sael. 0. Nyl. p. 23, item infra. 

Al. (r): Bergstr.; (r) [Sand] Tosarby, Hogbolsta[d] Eckero: 
Bergstr. Beskr.; » Eckero vid postkontoret»: Tengstr.!; Eckero 
et Finstrom Godby Langsjo 1863: C. J. Arrh.; Saltvik in pago 
ad templum, Geta Dano: Hult ann.; Finstrom (!) Emnas!, Farj- 
sund, Langtrask p et Godby, Eckero Storby! [etiam Pesol.!]: 
Arrh. & K.; Mariehamn [cfr Ale. V] in fossis, Lemland Flaka: 
Arrh.; Vardo Vargata: Laur. Fort.; [Sund] prope praedium sa- 
cerdotis: Prim. p. 70; Sund Hogbolstad: Brenner!; Sund com- 
plur. locis circa Kastelholm: Bergr. comm.; Saltvik Bertby: 
Lindb. herb.; Finstrom Godby: J. Pekkarinen!; Hammarland 
Frebbenby: Sola!; Jomala Mariehamn in fossa: S. Florstrom 
in PI. Finl. exs. N:o 913; Lumparland: T. Paavonen! — Nyl. 
Esbo: alumn. Granlund!; in fossis in Borga et circa oppidum 
cp: Sael. 0. Nyl.; spec, e Borga leg. Nik).! et A. Neovius!; Borga 
in fossis prope oppidum: W. Wahlbeck! — Ik. nonnulla km 
[»verst»] ad meridiem versus a templo par. Muola: Malmb.; 
Kivennapa [»Kivinebb»] in fonte in ripa maris inter Afanasi 
et Terijoki: Lindberg!; Pyhajarvi in pag. Riiska (!) prope Ladoga: 
M. & J. Sahlberg!, ex eodem loco leg. Lindberg!; [in tota Ing- 
ria, fq in regione calcis: Meinsh. p. 253]. 

Sat. vide infra (Prytz cont.). — Sa. in fossis prope Vill- 
manstrand: Simming! et A. H. Brotherus!, cfr E. Nyl. & A. 
Chyd.; eodem loco 1883: Hasselbl.; in fossis in oppido Vill- 
manstrand et circa oppidum: Sael. ann.!; in litore arenoso uliginoso 
lac. Saimaa praedium Parkkarila prope Villmanstrand: Sael. herb. 

Oa. [Gamla] Vasa (A. Heikel): Malmgr., cfr Hellstr. Distr. 
p. 13; r »Gamla Wasa» prope praed. sacerdotis : Laur. Vaxtf.!, 
cfr Herb. Mus. Fenn. 11 p. 142, spec, ex eodem loco leg. A. 
Lindfors! 

V. beccabunga uppraknas bland arter, som aro »Harvinai8ina . . . 
Suomen etelaosissa, mutta jotka Onegaa pitkin nousevat paljon pohjois- 
semma . . . poikkeematta . . . rajan lansipuolisiin 08iin>: Cajander i 
Medd. XXVI p. 182. Vidare uppgifves den forekomma: I kalltrakter om- 
kring floden Onegg.: Giinth. p. 47. — Afven frin Arcbangelsk omnamnes 
densamma: Fl. Samoj. p. 9, jfr Beket. p. 584. Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, T. 51, N:o 1. 35 

>In rivulis limpidis Finl. austr. rarins Ylsene (Sahlberg)»: Prytz 
cont.; nagon nyare uppgift fran Ylane forefinnes ej — Ab. [Abo barlast- 
platsen vid slottet] nSgra exemplar: Ssel. Frov. — Eura: Liudstr. p, 118; 
mdjligen genom forvaxling; anmarkas bor, att V. serpyllifolia ej ar upp- 
tagen 1. c. — Om. [Gamla Karleby] pa barJast: Hellstr. p. 136, jfr Kivir. 
Kouluk. —Ob. [Ule&borg] »uusi v. 1910 painolastilla 2 kppl.K Huum. 
Oul. p. 179; Uleaborg [»Oulu] Toppilansalmi paiuolasti»: A, Helaakoski i 
dupl.!; Haukipudas, Muhos: Leiv. enl, hvad jag tidigare antecknat; arten 
upptages icke i Leiv. Putk., hvarfore uppg. anfores med tvekan. Barlast- 
lera, blommande exemplar i Kemi stad 1892: Keckm , jfr afven Brenn. 
Obs. — V. beccabiinga angifves fr&n Ostrobottnia (Nylander mec): Led. 
Ill p. 237; men denna uppg. afeer sannolikt fyndorten i Oa. — L k. Ke- 
mijarvi [»Kemitrask»] prastgard (H. Krank): Moberg Klim. p. 43; att for- 
vaxling bar foreligger, ar mer an sannolikt. Veronica anagallis L. 

In Alandia rarissime occurrit, ceterum in saburra etc. 
adnotata est. 

Eur. omn. exc. Fenn. plur.: Nym. Consp. p. 546; in Fin- 
landia tantum supra allato loco [Eckero Storby] lecta est: 
Schedae II p. 135, vide etiam DC. Prodr. X p. 467. 

Al. rr Eckero in prato inter Storby et Karingsund: Leo- 
pold in dupl.!; Eckero Storby! et Lemland Flaka: Arrh. & K.; 
ex Eckero Storby etiam reportaverunt Lindberg! et alii!, cfr 
Lindr. Verz. p. 33; hoc loco r 1913: 01. Meurman coram., vide 
etiam infra; a Bergstrand non visa: Bergstr. p. 5. 

PI. Finl. exs. N:o 912 Al. Eckero in fossa agri in pago 
Storby 1908 leg. A. A. Magnusson nomine V. anagallis aqua- 
tica L. 

V. anagallis uppraknas bland arter, eom i sin forekomst visa en 
afgjord olikhet pa begge eidor om den 1. c. foreslagna gransen mellan 
Fenno-Skandia och Xordryssland: Cajander i Medd. XXVI p. 182, jfr 
Caj. Westgr. p. 6. — Al. [Sund] ett tiotal exemplar antraffade p& bar- 
lasthogen vid Notviken: Prim. p. 76. — Det bor annu tillaggas, att den 
aldsta uppg. frSn Eckero Storby ar E Ericssons. — Ab. [Pa barlastplat- 
sen vid Abo slott] i atskilliga exemplar: Sfel. FrOv. — Kimito: Ale. Ill 
m. fl. floror, jfr afven Medd. XXI p. 61, Herrmann p. 411 m. fl. Upp 
gifterna grunda sig pa Olsson och tarfva darfOre bekraftelse. — Ka. och 
Sa.: Herb. Mus. Fenn. II p. 89, jfr Mela Kasv. Ill, Hermann p. 411 m. 36 Veronica anagallis. 

fl. Exemplaren tillhora den hos oes icke tidigare sarskilda V. • aquatica 
(Bernh.). Till denna hanfor sig afven uppgiften: Wiborg p^ fuktiga stal- 
len pi vallarna (Simming): Chyd. — Malmb. framh^ller, att arten i H. 
M. F. finnes endast fr&n Willmanstrand, inlamnad af Simming. — [Ik. 
»Im ganzen Gebiete verbreitet und gemein>: Meinsh. p. 254. Fr&n den 
finska delen af Isthmus foreligger dock ingen uppgift.] — Ob. Ule&borg 
1869: Malmberg!; UleSborg Toppila 1886: Zidb., jfr Brenn. Obs.; barlast 
Kemi stad 1892: Keckm. Veronica anagallis -^ aqaatica (Bernh.) 

In Fennia australi raro vel rarissime occurrit. A. 1895 
primum apud nos distincta est. 

Area geogr. videtur eadem [esse] ac speciei primariae: 
Nym. Suppl. p. 236. 

Ka. Viborg in moenibus: A. Berg!, cfr Medd. XXII p. 20; 
Viborg Tervaniemi 1880 (Nervander): Ssel. herb. 

Sa. Villmanstrand: Simming!, cfr Medd. I. c, spec, etiam 
dedit Hisinger! 

Samtliga exemplar i H. M. F. aro inlamnade under namu af T'. 
anagallis, men af Lindberg bestamda till T'. aquatica. Y. aquatica an- 
maldes som uykomling till Finlands flora vid motet 2, XI, 1895 af Lind- 
berg. I anslutning till Nym. Suppl. och Lindb. Enum. upptager jag den- 
samma som underart. 

I Mela Kasv. V betecknas F. * aquatica som tillfallig och anf(ires 
utom frSn K a. och S a. afven fr&n S b. och O b. Uppgiften f ran O b. 
afser sakerligen Malmbergs exemplar fran Ule&borg, hvilket dock af Lind- 
berg fdres till V. anagallis. N&gon special uppgift fr&n S b. kanner jag icke. 

Veronica multlfida L. 

In Fennia rarissime disseminatur. 

Sat. Ylojarvi ang, som varit besadd med utlandskt hOfro, endast 
n&gra exemplar 1883: Sadenius!; exemplaret, inlamnadt under namnet 
V. austriaca L., ar bestamdt af Lindberg. — Ta. Heinola Koskensaari 
ftng 1 ex.: Inga Appelberg!, ex. inlamnadt af Lindberg. — Sa. Sulkava 
Tiittala &ker: C. Ph. Lindforssl 

Se f. 6. Mela Kasv. V och Ale. IV. 

D3, Sadenius' exemplar inlamnats under namn af V. austriaca L., 
torde man kunna fOrutsatta att de tk forefintliga uppgifterna om denna art i 
sjalfva verket afse V. multifida. Dessa uppgifter aro: Odl. angar Mreller- I Acta Societatis pro Fauna et Flora Fenuica, T. 51, N:o 1. 37 

8ta Finland]: Brenn. Flor. — Sat. >Tampere. Asueesani Tampereella n. 
30 vuotta takaperin [1880-luvulla] loysi kylvObeinapellolta kaupungin raut. 
aeeman lahella eras oppilas 1 kpl, hyvin haaraisen, joeta lahetin suurim- 
man osan A. J. Melalle banen pyynn68taan>: Budd. muist. 

Veponlea teucium L. 

Rarissimc disseminatiir. 

Sat. Keikya Pehula »in margine agri»: Printz! De tre inlamnade 
exemplaren aro insainlade 1908 — 1912. — Kb. Liperi [»Libelitz>j i kyrk- 
byn 1870: Europseus!; >patraffad jamte Dracocephalum thyjniflonim och 
Berieroa [tFaisefiat] incana pa en ang, som uppgifvits for 10 ar sedan 
varit besadd med utlandskt hofro, men p§, de senaste 6 aren belt och 
ballet varit Ofverlamnad at sig sjalf>; exemplaret forevisades af Brenner, 
hvarvid arten betecknades som ny for landets flora: Not. XIII p. 456 under 
namn af V. latifolia L., jfr Ale III, Brenn. Flor., Mela Kasv. IV o. V etc. 

Veronica chamaedrys L. 

In australi et media Fenniae parte usque ad 63^ aut 
64^ frequenter provenit, raro usque ad 66^ 44' occuriHt. 

Fq aut fqq ^) in Fennia usque ad 62^ 30' inveniri con- 
sentiunt omnes fere auctores, cfr Till., Till. Icon. 50, Kalm, 
Prytz cont.; in locis graminosis umbrosis per totam patriam ad 
limites Lapponiae usque: Wirz. pi. off.; in (pratis) graminosis 
et ad margines agrorum per totam Finlandiam usque in Ostro- 
bottniam superiorem : Wirz. Prodr. p. 13, cfr etiam Fries ; Eur. 
omn. exc. Lapp, plur., Fenn. bor.: Nym. Consp. p. 546; in 
Fenn. bor. adest (immo in Lapp. Imandr. lecta est): Nym. 
Suppl. p. 236; per totam Finlandiam fq — fqq dispersa. In 
Lapponia tantum in Lim. (66^ 40') in vicinitate Maris albi lecta 
est. In Kuus. deest : Schedae II p. 135, vide etiam DC. Prodr. 
X p. 474, Led. II p. 243 etc. 

Oa. fq: Malmgr. et Laur. Vaxtf. — Tb. fq: Broth. — Sb. 
fq: Enw.; fqq: Mela; hie illic in media parte provinciae fq, 
ad septentrionem versus saltern p, forsitan st fq, lisalmi non- 
nullis locis fq: Kyyhk. litt.; [lisalmi] fq: M. & J. Sahib. — Kb. ^) Bergr., V. E. Broth., Weeks., W. Nyl., Stenr., Meinsb. p. 253, 
Saur., Hjelt, Leop., et Elfv.; fq — fqq: Flinck et Wainio Tav. or. 38 Veronica chamaedrys. 

Kide fq: Brand.; Liperi fq: Eur. & H.; Eno Jakokoski: Wainio 
ann.; [inter Pielisjarvi et Hoytiainen] st fq, plerumque subdo- 
minans, per totum territorium: Axels. Putk.; tantum ad Tuuli- 
jarvi in par. Repola: Wainio Kasv. — Kon. fqq: Norrl. On. 

O m. fq : Hellstr. et Tenn.; p — st r, aliquanto frequentior inte- 
riore in parte provinciae: A. L. Backm.; Brahestad, Pulkkila: Zidb.; 
Pyhajoki r Stockholmen: Lackstr. — Ok. Kajana Koivukoski: 
Brenn. Reseb. p. 67!, cfr Moberg Klim. p. 43; r Paltamo Sii- 
vola praedium sacerdotis ad meridiem versus a Nurkkala, Ka- 
jana Suovanlahti: Must.; r in parte (maxime) australi Kajana, 
Paltamo inter Murtomaki et Kivimaki st fq ad marginem viae 
publicae: Brenn. Obs., spec, e Paltamo Murtamaki!; Sotkamo in 
vicinitate templi, Kajana pag. Lehtovaara complur. locis et 
Honkamaki, Paltamo ad praediolum Leppikangas et Hvyryliin- 
maki, Ristijarvi ad Pakarilahti (L. Lonnrot), [Kianta] r et baud 
cp, in vicinitate templi in agro turfoso [»suopellolla»] praedii 
sacerdotis!, ad officinam Amma! (cp) et prope Roinila!, Alajarvi 
Kylanmaki!: Kyyhk. litt., cfr p. p. Brenn. bidr. — Kp. m parte 
australi p — st fq, Kemi ad Vuotjaskoski, Paadane: Bergr. Ant., 
spec, e Rukajarvi!; Kemi: Malmgren!; [Solovetsk: Selin!, cfr 
N. I. Fellm. et Beket. p. 584]. 

Ob. Uleaborg, Muhos baud infrequens: Zidb.; Ulea: Eberh.!, 
cfr Herb. Mus. Fenn. II p. 142 ; [Uleaborg] hie illic in pratis et 
in insulis Frihetsholmarna [»Hupisaarella»] ad austro-orientalem 
partem oppidi, Koskenniska, Toppila etc.: Leiv. putk., cfr Leiv., 
ubi nimia frequentia [»fqq»] enumeratur; in parte maxime sep- 
tentrionali [»Nor.»] rr Kemi, in parte maxime australi [provin- 
ciae] [»Obor.»] r Uleaborg, Muhos baud r: Brenn. Obs., quem 1. 
inspicias, vide etiam infra et cfr Led. Ill p. 243; Kempele : 
Huumonen!; r Kemi prope Kallinkangas et in saburra in oppi- 
do: Keckm., cfr 1. c. p. 14 et 17. — Kuus. nondum visa est. 
— Kk. Keret: Fellm. Ind., cfr N. I. Fellm. 

Lk. [Keskiaho: Birg. Till. p. 73.] 

Lim. Umba (Selin): N. I. Fellm., cfr 1. c. p. XXIX et 
XXXIX, Herb. Mus. Fenn. II p. 42 et Beket. p. 584; Hirvas- 
jarvi ad partem septentr.-occidentalem: Axelson & Borg!; Umba: Acta yocietatis pro Fauna et Flora Fennica, T. 51, N:o 1. 39 

Mela PL; Umba ad lat. bor. c. 66° 44' in graminosis subum- 
brosis: Kihlman! 

PI. Finl. exs. N:o 914 Nyl. Kyrksliitt in graminosis locis 
in pago Osterby leg. Edit Lindstrom. 

A 1. p: Bergstr., men fq: Bergstr. Beskr. och fqq: Bergr.; se afven 
Palmgr. Stud. p. 427—428 och jfr 1. c. spec. tab. VII. — Nyl. Hogland 
(H. M. F.): Brenn.; »ang ofvanfor Lapinlahti*: Brenn. p. 446 och folj.; 
Suurkyla: Brenn. Till. p. 37. — Ob. Nedertornea Torp (C. R. Ehrstrom): 
Moberg Klim. p. 43; Hougberg, som vistats pa namnda ort, eager eig 
icke hafva sett arten i Ob.; Brenn. Obs., dar Mobergs uppgift anforea, 
upptager, sannolikt pa grund af denna, F. cliamaedrys frSn Torne&. Upp- 
giften Kemi Valraari (R. F. Hermansson): Moberg Klim. II p. 35 har tidi- 
gare ej ansetts fullt tillforlitlig, men vinner bekraftelse genom senare, 
fuUt sakra uppg. fran samma trakt. Zidback upptager V. chamaedrys pa 
barlast bade frSn Toppila och Kemi: Zidb. 

Som ymuig angifves T. chamaedrys atminstone a£ Stenr. och Caj. 
Kasvist (»+ runs.»); st cp — cp: Hayr. Bjorneb. och Borg Tiet. Fran Ab. 
Vihti skrifves: sNiin runsaasti etta sen kukkimiaaikaan maa suurilla 
aloilla on aivan sininea*: V. E. B, p. 203. 

Linkola betecknar V. chamaedrys som en af kulturen starkt gynnad 
apophyt i Ladoga-trakten, men som anthropcchor af tredje klassen i 
det iure af honom undersokta omradet: Link. Stud. p. 260 och 250, jfr 
1. c. p. 332. 

Fran Sb. Nilsia Makikyla Pajujarvi Tuhkala omnamnes en nastan 
hvitblommig form: Kyyhk. litt. 

F. laciniata Mela upptages i Mela Kasv. Ill och V, i den sistnamn- 
da fran Ta. Afven f. incisa Froel. omnamnes i Mela Kasv. V, mojligen 
som synonym till forutnamnda form. En vacker incisa fr&n Ny 1. Thusby 
1899 (Zilliacus): Arrh. herb. 

Mer eller mindre monstrOsa bildningar omtalas Medd. XXXV p. 
256 och Medd. XXXVIII p. 127. Veronica officinalis L. 

In australi et media Fenniae pai^te usque ad circa 63^ 
30' frequenter provenit; ad 65^ 50' usque raro progreditur. 
Dein etiam uno loco parum supra 67^ occurrit. 

Fq in Fennia usque ad 62° 30' (excepta forsitan Alandia) 
inveniri plurimi auctores indicant, cfr Till., Till. Icon. 97 [mala], 
Kalm, Hell. p. 2 et Prytz cont.; maxima pars Fenn.: Fries; Eur. 
omn. exc. . . .: Nym. Consp. p. 545; exc. etiam Lapp. plur. 40 Veronica officinalis. 

(adest in . , . Imandr.) et Fenn. bor. (adest in sola Ostrobottn.): 
Nym. Suppl. p. 236; per totam Finlandiam fq — fqq dispersa, 
in Kuus. nondum lecta est. In Lapponia tantum in Lapponia 
Imandrae in vicinitate Maris albi (67^ 10') occurrit : Schedae 
II p. 135, vide etiam DC. Prodr. X p. 472 et Led. Ill p. 241. 
Oa. (st fq): Malmgr.; fq : Laur. Vaxtf. — Tb. fq: Broth. 

— Sb. fq: Enw.; (fqq): Mela ; (fq): M. & J. Sahib.; in maxima 
provinciae parte fq — st fq, ut videtur: Kyyhk. litt. — Kb. Kide 
fq: Brand.; Liperi fq: Eur. & H.; [inter Pielisjarvi et Hoytiai- 
nen] fq, maximam partem subdominans — st cp per totum 
territorium: Axels. Putk.; in magis australi territorii parte et 
inprimis in par. Lieksa st fq, in margine viae nonnulla millia- 
ria [»muuan peninkulma»] ad septentr.-occ. versus ex oppidulo 
Nurmes: Wainio Kasv. — Kon. fq: Norrl, On,, cfr Giinth. p. 47. 

Om. (fqq): Hellstr.; fq : Tenn., A. L. Backm. Fl., quem 
1. inspiclas, et Lackstr.; 3 spec, in H. M. F. — Ok. [Paltamo] 
fq: Must.; in australibus et mediis [provinciae] partibus usque 
ad Puolanka Salmis in Vayryla p, in orientali parte provinciae 
non visa: Brenn. Obs., cfr Brenn. Beseb. p. 72, spec, e Palta- 
mo Melalaks Kemppaala!; [Hyrynsalmi] ad viam opp. Kajana 
versus in declivi montis Nenamaki ad viam publicam 3 a 4 km 
ad meridiem versus ab Oravivaara : Kyyhk., cfr Brenn. bidr.; 
e permultis locis in par. Sotkamo , Paltamo et Puolanka enu- 
meratur: Kyyhk. litt., cfr Kyyhk, maap. p. 53, vide etiam infra. 

— Kp. in parte australi fq, media in parte enum. e nonnullis 
locis: Bergr. Ant., spec, e Sjuigarvi Biihivaara !, Saraikkovaaral 
et prope praedium Moina!, vide etiam infra; Wainio Kasv. ex 
hac parte non comm. 

Ob. Ulea: Eberh.!; Uleaborg . , . Pudasjarvi, Simo st fq 
aut saltem baud infrequens: Zidb.; [Uleaborg] (fq): Leiv., vide 
etiam infra; ad oram maritimam p, maxime ad septentrionem 
versus in Alatornio Kalkkimaa !, in maxima territorii parte 
[»Obor.»] r Pudasjarvi, Ylikiiminki inter templum! et Karahka, 
Kiiminki Ukkola, Ulea, Uleaborg: Brenn. Obs.; [Haukipudas] 
Mustalahti nonnullae coloniae [»koloniaa»] parvae : Leiv. Oul. p. 
66; Kemi (!) Kallinkangas: Kihlm., cfr M. Castren p. 338 et Jul. 
Fort. p. 101; [in vicinitate Kemi] st fq — p et tantum e vicini- Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, T, 51, N:o 1. 41 

tate orae maritimae adnotata. Simo Kantola et Mansikkaniemi, 
Kemi ad oppidum (!), Peteri, Niemela et complur. aliis locis : 
Keckm., cfr 1. c. p. 14; Kemi p in parte inferiore: Rantaniemi!; 
Alatornio 3 km ad orientem versus a deversorio Luukas: Hjelt, 
cfr Herb. Mus. Fenn. II p. 142; Alatornio [»Nedertornea»] Uis- 
kila: Hougb. not. [forsan ad eundem locum atque adnotatio 
antecedens spectet]. — Kuus. et Kk. visa nondum est. 

Lim. in alpe Shelesna prope Kantalaks: Brotherus!, cfr 
Broth. Wand. p. 4, Herb. Mus. Fenn. II p. 142 et Lindr. Verz. 
p. (31-) 32. 

PI. Finl. exs. N:o 915 Nyl. par. Kyrkslatt in graminosis 
locis in pago Osterby leg. Edit Lindstrom. 

»In locis siccis silvaticis totius Fenniae ad regionem Lapponiae in- 
feralpinam usque*: Wirz. pi. off., jfr Wirz. Prodr. p. 12 o. 13. Arten 
forekommer sannolikt icke i Finska lappmarken, men Wirz^n har, okandt 
pa hvilka grunder, antagit, att Wahlenbergs uppgift : »in inferalpinis . . • 
Nordlandiae rarius*: Wahlenb, p. 8 afven kunde galla Finska lappmarken. 
Wahlenb. p. XXX upprSknar dock uttryckligen V. officinalis bland arter, 
som icke forekomma inom Lappland i egentlig mening. Likasa upptager 
L. L. ].fest. p. 290 densamma bland arter, som saknas kriug Kaaresu'anto. 

A 1. p: Bergstr.; st f q : Bergstr. Beskr. och Arrh. & K.; st fq — fq: 
Bergr. och Palmgr, Stud. p. 429, dar narmare uppgifter lamnas, och jfr 
I. c. spec. tab. VII. — A b. fq — fqq : Flinck. — Sat, st f q : Malmgr.; st 
fq — fq, uppr.: Hayr. BjOrneb. — Ta. f q — st fq: Borg Tiet. — Kol. fq — 
fqq: Elfv. 

Ob. Om fOrekomsten i Uleiborgstrakten skrifves: »Kuivilla paikoin, 
kentilla y. m. Raatinsaarella maantien itapuolella seka maantienvarren la- 
hella Koskelaa kaupungin puolella, merensaarilla harvanpuoleisesti»: Leiv. 
putk. >Saannollise8ti esiintynyt tienolla*: Huum. Oul. p. 180. — I sam- 
band harmed ma papekas, att arten uppraknas frdn flere fycdorter i 
Vesterbotten af C. Melander i Bot. Not. 1883 p. 207. 

Lapp. ross. V. officinalis anges som ny fCr Lapp. ross. och fOrekom- 
mande pa sodra kusten: N. I. Fellm. Lettre p. 500 o. 501, men uppg. bor 
enligt N. I. Fellm. p. 58 not utg§. — Anmarkas mk vidare, att arten hit- 
tills ej iakttagits i Kk. och att Bergroth uppgifver, att densamma i Kp. fdre 
kommer nordligast vid Moina: Medd. XXI p. 20. — Kyyhkynen namner, att 
han ej fannit arten i O k. sodra Sotkamo nara Suomenselka: Kyyhk. litt. 

Om artens ymnighet namnes: pc: Stenr., hvilket dock torde vara 
ett undantagsfall. Daremot namnes cp [»y].»]: Caj. Kasvist.; st pc — st 
cp: Hayr. BjOrneb.; sp: Borg Tiet. 

Linkola betecknar V. officinalis som en af kulturen starkt gynnad 
apophyt: Link. Stud. p. 260, jfr 1. c. p. 335 och 365. 42 Veronica officinalis. 

Hvit-blom?nig V. offici?ialis ar sallsynt. En sMan form foreligger 
hkn Ab. Lojo Jalansaari Ekeberga: Lindberg!, jfr Medd. XLIII p. 231. 
och uppgifves fOrekomma S b. Maaninka Hameenmaki: Kyyhk. litt. — En 
nastan hvitblommig form har jag antecknat Sat. Karkku Kauniais: Hjelt. 
— Rodblommiga individ ater har jag sett ratt ofta, atminstone i S a t. 

En f. glabrescens ar ineamlad i Nyl. Helsingfors mellan DjurgSr 
den och staden: O. Collin! Afven Arrhenius har sett en sidan form i 
Pargas Terfsund: Arrh. 

En monstros form forevisades af Brenner: Medd. XXV p. 18. Veronica longifolia L. 

In Lapponia plerumque frequenter et copiose provenit; 
in Fennia media inprimis inter 62^ et 65^ ora maritima, ubi 
maximam partem passim, excepta plerumque raro, sed in 
parte australi iterum fi^equenter— satis frequenter occurrit, 
cfr Wainio Kasv. p. 127. 

In Lapp, ad ripas rivulorum et in agellis novaecolarum 
st fq: Prytz cont.; fq a Finmarkia usque ad Tornoam, ubi cum 
insequente [V. maritima] omni modo confunditur: Wahlenb. 
Fl. Suec. p. 7 ; in pratis subhumidis, ad ripas fluviorum et ri- 
vulorum, ad oras maritimas fossasque nee non in collibus um- 
brosis per totam patriam ad extimas Maris glacialis oras usque: 
Wirz, Prodr. p. 11, var. maritimam et glabriusculam includens; 
Fenn. merid. et maxima pars Lapp.: Fries; »idem de hac fere 
valet ac de praecedente [Polemonium coeruleum] [per maxi- 
mam partem regionis obviam, tamen rara videtur], eam e Ta- 
vastia (0. Blafield) et Ostrobottnia boreali vidi»: W. NyL Distr.; 
Scand.: Nym. Consp. p. 544; Fenn. cum Lapp.: Nym. Suppl. 
p. 236; per totum territorium dispersa: Schedae II p. 136, vide 
etiam DC. Prodr. X p. 465, Led. Ill p. 232-233, Borg Beitr. 
p. 102, 113, 115, 135 et 141, Liro Ured. p. 327 etc. 

Al. p: Bergstr.; in taeniis exterioribus incl. f. maritima 
st fq: Arrh.; par, Kumlinge et Brando fq: Bergr., vide etiam 
Palmgr. Stud. p. 424-425 et 1. c. spec. tab. VII. — Ab. fq: 
Zett. & Br.; Inio nonnullis tantum locis adnotata: Bergr., vide 
ceterum infra; Bromarf fq in insulis exterioribus: Sand.; p: 
Renv.; fq: A. Nyl.; p: Sel.; Vihti st fq: Printz; p, enum.: Flinck; I Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, T. 51, N:o 1. 43 

enum.: E. af Hiillstr.; [Vihtij (fq) in ripis lacuum: V. E. Broth.; 
St fq ad partem maximam, interdum cp: Gaj. Kasvist., quern 
1. inspicias. — Nyl. st fq in taeniis: His.; W. Nyl. tanlum var. 
majitimam fqq coram.; Thusby: Astr. & H.; Nurmijiirvi (Ilm.): 
Siiei. ann.; p, ad ripas amnium Kylajoki, Luhtajoki et Vanda p 
st cp: Stenr.; fq: Sail. 0. Nyl.; Orimattila st fcj — p: Link, 
comm.; [Hogland] fq in litoribus, Tytarsaari: Brenn. — Ka. 
Lavansaari: Brenn.; st r: Blom; st fq, cp in ripis amnium Ya- 
sikkala et Tietavala in par. Kirvu: Linden. — Ik. st fq: Malmb.; 
[st fq multis formis: Meinsh. p. 254—255]. 

Sat. p: Malmgr. et Hjelt; extra territorium meum in Huit- 
tinen Kiviniemi et Lavia Karhijiirvi: Hjelt, vide etiam infra; ex 
Huittinen [»Hvittis»] etiam comm. Lyden; [Loimaa] r Kojonkulma: 
Saur.; p, Hvittisbofjard p, Kumo: Hayr. Bjorneb., vide etiam 
infra. — Ta. Saaksmaki p — st fq: Tikk. et Kihlm.; Kalvola in 
vicinitate Lontila : Borg!; p: Asp. & Th.; Koski Keha r: Leop. 
ann.; r [Hollola] Hammo!, Okeroin ad rivulum (E. Lang), Koski 
ad amnem: Norrl. s. 6. Tav.; Sysma in vicinitate Strandgard 
(K. W. Renqvist!), Hampeli (Blom): Unon.; Sysmii Virratkoski 
ad ripam (stud. Elsa Korvenranta) : Link, comm.; [Langelmaki 
etc.] rr: Borg Tiet., vide infra; Leop., Bonsd. et Wainio Tav. 
or. non comm. — Sa. Villmanstrand: Simming! ; Lappvesi pro- 
pe Haukijarvi: H. Buch!; [Ruokolaks] rr prope Ronkiain: Hult; 
Mikkeli [»S:t Michel*] tantum in prato prope Pankalampi: 
Hasselbl.; E. Nyl. & Chyd. omnino non comm. — Kl. p: Fl. 
Kar.; fq (Backm. et Bergstrom): Norrl. Symb.; st fq: Hjelt; in 
vicinitate lacus Ladoga st fq — p, interiore in parte st r: Link. 
Stud. p. 272, cfr 1. c. p. 204, vide etiam Siitoin Sar. p. 9. — 
Kol. p- st fq: Elfv. 

Oa. p: Malmgr.; Malaks : J. R. Asp. p. 123; p, Ylistaro!, 
Storkyro, Mustasaari Veikars: Laur. Vaxtf., vide etiam sub Om. 
— Tb. Viitasaari Lakomaki: Kihlman ! — Sb. r: Mela; Kuopio: 
H. Lindegren in dupl.! et Enwald in dupl.!; Kiuruvesi : Lundstr.; 
Muuruvesi Pelonniemi prope Miettinen, Nilsia Siikajiirvi: Kyyhk. 
litt.; lisalmi: E. Tani!, vide etiam infra. — Kb. Kide: Brand.!; 
Liperi Ojalahti: Hallstrom!; Joensuu in ripa horti praedii Lin- 
nunniemi : Link. — Kon. st fq, in Saoneshje plur. loc, etiam 44 Veronica longifolia. 

in Reg. occ. saltern ad Suojunjoki et lac. Suojarvi: Norrl. On.; 
ubique circa fluvios et lacus: Giinth. p. 47. 

Om. st r: Hellstr.; Jeppo: Laur. Vaxtf.; p: Tenn.; Pyha- 
joki: Lackstr.; Brahestad Stor-Kraseli : Blom!, vide etiam Huum. 
Kasv. p. 164; A. L. Backman in suo territorio non vidit: A. L. 
Backm. Fl. p. 136, vide ceterum infra. — Ok. [Paltamo] (p): 
Must.; st r Paltamo, Kajana et Sotkamo: Brenn. Obs.; Kajana 
Ammakoski, Sotkamo Lonta, Puolanka prope templum : Kyyhk. 
litt.; Sotkamo Korvaniemi ad Aarreniemi : Kyyhk. maap. p. 62; 
[Kianta] st r, st pc in vicinitate templi Aittokoski Alussaari, ad 
fabricam Amma complur. locis et in deserto Rantala, Keralan- 
kyla! prope Lehto, Alanaljanka ad Kokkojoki cp et in desertis 
ad Tolola et Kiviniemi!, Ruhtinansalmi compl. locis ad ripas 
velut Ruottusenaho, Kokkoniemi, Kiviniemi ! et Alanko : Kyyhk. 
litt., cfr p. p. Brenn. bidr. — Kp. Vuokkiniemi in ins. Kino- 
saari, Kiimasjarvi ad Vonkanjoki et in pago Kiimasjarvi: Wai- 
nio Kasv.; fq — st fq: Bergr. Ant.; Latvajarvi ad montem Mant- 
scho: Kyyhk. litt.!, vide etiam Rosb. Ytb. p. 5 et Lindr. Lisat. 
p. 12. 

Ob. ad oram et ad amnes fqq, interiore in parte minore 
frequentia: Brenn. Obs., quem 1. inspicias; fqq: Leiv., vide 
etiam Jul. Fort. p. 18 et Leiv. Veg. p. 203; Utajarvi Kurimo, 
st fq in campo Ostrobottniae : Brenn. Reseb. p. 73; Pudasjarvi 
fq: C. Brand.; st fq in valle amnis Simo, (p) in reg. maritima, 
in territorii interioribus partibus non visa: Keckm., cfr 1. c. p. 
16; Kemi fqq: Rantaniemi; [(p) inpriniis ad flumen Tornio . . .: 
0. R. Fries p. 158; fq ad fluvium Tornio: Backm. & H. p. 7, 
cfr Hartm. p. 109 et iam Linne Iter lapp. p. 172, f. maritima]; 
fq — fqq et interdum cp — cpp in toto territorio: Hjelt & H., 
vide etiam Norrl. in Atlas p. 25 et infra. — Kuus. in vicini- 
tate lac. Paanajarvi st fq, sed frequentia minuitur ad meridiem 
versus, in Kuusamo australi vix invenitur (maxime ad meridiem 
versus in Vanttaja et Poussu prope lac. lijarvi): Wainio Kasv.; 
Alakitkajarvi ad Virranniemi, Ollila, Aventojoki, st cp secundum 
totum amnem Korojoki (Brotherus & F. v. Wright): Broth, litt.; 
in pago ad templum ad Oulankajoki: Hirn Fort., vide etiam A. 
L. Backman in Medd. XXXV p. 199 et infra. — Kk. Oulanka Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, T. 51, N:o 1. 45 

St fq, Kiestinki in vicinitate pag. Vuarankyla: Wainio Kasv.; 
saltern ad Kuittijarvet, sed verisimiliter ubique, ad Kepajoki 
compl. locis cpp: Bergr. Ant.; inter Knjasha et Kouta, Son- 
ostrow: Mela PI. 

Lapp. fenn. fq — fqq cum var. Linnceil interdum cp — 
cpp: Hjelt & H., vide etiam infra; [fq ad fluvium Torniojoki: 
Samz. p. 186; fq, enum. compl. locis: Birg. p. 96;] in locis 
graminosis, silvis frondosis declivibusque arenosis fluviorum fq: 
Blom Bidr.; per partem silvaticam et subsilvaticam Lapp, ke- 
mensis et tornensis fq, ut et versus fundum sinuum maris in 
Finmarkia ... p. In locis subalpinis usque ad Naimakka Lapp, 
tornensis et Kivikoski Lapp, kemensis rarius adscendit, sed in 
alpinis ut et promuntoriis Finmarkiae baud reperitur, nee in 
Lapp, meridionalibus visa: Wahlenb. p. 4, cfr 1. c. p. XVI et 
LVII; baud infrequens: Fellm. Lapp., vide etiam Norrl. Lappm. p. 
258; fq — fqq in Kuolajarvi, Kemijarvi, Sodankyla et ad flumen 
Ivalojoki in Inari (etiam ad Veskoniemi), st fq etiam ad Paats- 
joki usque ad Kongas prope Mare glaciale: Wainio Not., cfr 
1. c. p. 6, 17 et 30; fq in reg. silv., cp in pagis lapponum 
Sompio et Kopsusjarvi: Hult Lappm.; Kuolajarvi fq: Pesol.; 
Utsjoki fqq : Ssel. kat.; in pratis berbidis et locis subumbrosis 
inter salices riparum per reg. subsilvaticam fq, in reg. subal- 
pina utsjokensi st fq: Kiblm. Ant. et Arrh. Fl.; »in Varangria 
merid. iuxta fl. Paatsjoki [»Pasvigelv»] usque ad tractum praedii 
Svanvig prope Salmijarvi [»KIostervand»] ingrediens, sed intra 
hoc nullibi visa, . . . iuxta partem interiorem fluminis Tanaelv 
ad Holmen, ad Bavda . . .»: Norm. p. 292; enum. e multis 
locis: Norm. Fl. Spec. p. 787—788, quem 1. inspicias, vide 
etiam Norm. ann. p. 44, Blytt p. 793, Norm. Fl. Overs, p. 450 
etc. — [L. ent. reg. (subalp. et) silv. fq in pratis et lucis va- 
riis formis, planta ante omnes Lapponiae tornensis propria: 
Laest. et 1. c. p. 38; st fq in salicetis in reg. subalpina infima 
usque ad Hirvasvuopio: Linden Bidr., vide etiam Norrl. Lappm. 
p. 262, Linden in Bot. Centr. LXl p. 221 et infra.] 

Lapp. ross. fq: Fellm. Ind. et N. I. Fellm., cfr 1. c. p. 
XXIX; enum.: Beket. p. 584; vide etiam Linden Beitr. p. 16, 
Knabe Pfl. p. 280, Borg Ber. p. 33, 34 et 35, Tann. Nautsj. 46 Veronica lougifolia. 

p. 12 etc.; specimina adsunt ex omnibus partibus, inter alia 
Lm. Voroninsk: Kihlman ! 

Vide etiam sub f. maritima. 

PI. Finl. exs. N:o 916 Nyl. Ekenas Tvarminne in litore 
maris in insula Norra Rofholm leg. Inga Strom. 

V. lougifolia uppraknas bland arter, som i identiska former fran 
sydvast och nordost natt fram till Skandinavien: Bot. Not. 1907 p, 237, 
dar det dock tillagges »mojligen». Det fOrtjanar i detta sammanhang 
erinrae daiom, att Wahlenberg betecknar arten som aibirisk : Wahlenb. 
p. X V^I. Se af ven Wainio Kasv. p. 127. 

Linkola anfOr F. longifolia som en af kulturen svagt gynnad apo- 
phyt: Link. Stud. p. 264, jfr 1. c. p. 356. 

Ab. Om forekomsten i vastra skargarden skrifves: Ej observerad i 
Gustafs och Tofsala, mOjligen forbisedd : Bergr. — Sat. Savidt jag erin- 
rar mig, forekommer V. longifolia i mellersta delen af provinsen endast 
vid de stOrsta vattendragen, ehurn dar^tades ratt ofta. — Ta. Om fore- 
komsten i Langelmaki etc. sages: >Tavattu eraan talon (Mikkolan?) puu- 
tarhassa Kopsamolta Korkeakoskelle vievan tien varrella. En voinut 
saada tietoja siita, oliko se mahdollisesti metsistynyt*: Borg Tiet. — S b. 
[Kuopio] rr iVaajasalo Alabovi Korpisuonniitty (viljelty) ainoastaan 2 kpl 
1905»; Link. Lis. p. 27, jfr 1. c. p. 6. Arten betecknas emellertid icke 
som tillfallig, men omnamnes, om ock med frSgetecken, bland »verrattain 
vereksia*. — Om. Huruvida Hellstr. och Tenn. sett V. longifolia 1 andra 
delar af sina resp. omr&den an i kusttrakterna, framgar ej af publikatio- 
nerna i fraga, hvarfore forhallandet bor undersokas. — Om fOrekomsten 
i de inre delarne skrifves: Forstm. Thome erinrade sig hafva sett arten 
i Alajarvi; mindes ej lokalen: A. L. Backm. Fl. — Ob. och Lk. Cajan- 
der behandlar i Caj. Torn. p. 37 — 40 »Die Association von Veroniceta 
longifolii> och namner bl. a.: "Im sudlichen Theile des Gebietes sind die 
Veroniceten sehr haufig und sind sogar bisweilen ziemHcb umfangreich. 
Nur im Miindungsgebiet des Kemi-Flusses scheinen dieselben seltener 
zu sein. V^on Fello an nordwarts wurden kleine Bestande bei Kolari beob- 
achtet, von Rovaniemi an nordwarts einzelne noch bei Kittila»: 1. c. p. 
40. — Kuus. Om forekomsten i nordligaste delen af provinsen namnes: 
»Oulankajoen kivikkoisilla ja soraieilla rannoilla fq, lyyppikasveja, mySs 
pnronvarsilla yleinen»: Pesol. — Lk. Anmarkningsvardt ar, att jag ej sag 
V, longifolia i trakten af Jerisjarvi och Pallasjarvi, ehuru den ar allman 
och ymnig i landskapet of verhufvud. — Caj. Torn. p. 40 se under Ob. — 
[L. ent. Det bor framhallas, att arten karakteriseras som ruderat: Heintze 
Vaxtg. p ^4, 38 och 57; den sages f. o. 1. c. vara sallej'nt, och de fA 
fyndorterna uppraknas 1. c. p. 57, se afven 1. c. p. 51.] 

Om odiingeu se s. 50 under V. spicaia. Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, T. 51, N:o 1. 47 

V. longifolta varierar i hog grad; om dess former foreligga folj. 
uppgitter (f. maritima under sarskild rubrik). 

Wirz. Prodr. p. 11 upptager utom ^9 maritima afven y glabriuscula. 

Mela Kasv. p. 109 upptager, utom maritima Koch, varieteterna 
cordata Stev., vulgaris Koch och media Koch. Zidb. framhA,ller, att F. Ion- 
gifolia, varierar betydligt och beskrifver n^gra former, som jag dock af 
utrymmesskal nOdgas lamna obeaktade. 

Om f. media (Schrad.) namnes fran Al. »tagen a NorrEspskar 
(BjorkO) i Brando*: Bergr. — [Lk. se Samz. p. 186; r uppr.: Birg. p. 96.] 

F. Jjiniiaei (Hartm.) Ob. och Lk. Hjelt & H. se i texten, jfr dar- 
jamte Brenn. Obs., dar formen ocksa angifves for Pudasjarvi (Zidb.). 

I Mela Kasv. IV betecknas v. cordata Stev. som st r, var. media 
Koch som St fq, hvarjamte var. vidgaris Kcch ( = «?) omnamnes; i Mela 
Kasv. V upptages endast f. maritivia (L.). Om deesa former sages: »Fin- 
nes en mangd utan grans i hvarandra dfvergSende formers: Lindb. comm. 
Det synes mig darfore vara till fylles att endast meddela de tk litteiatur- 
uppgifterna utan uppraknande af exemplaren. Sist ma tillaggas, att, fdr- 
utoni de nyss anforda formerna, afven nagra andra aro representerade i 
H. M. F. (inberaknas f. albiflora sanimanlagdt 8 former). 

V. longifolia med hvita blommor ar sallsynt. — A b. Karislojo Pelli 
Pellinsaari: Gadol. 1916. — Nyl. Kyrkslatt Haeto: Gr. Andersin!; Borg& 
>Kallaren» i Orrby fjarden och Tunnholm: Gadol. 1889. — Kl. Sortavala 
Kotiluoto: Wegeliusi — Kol. sJascheseron ja Ivinan valisen lien varrella»: 
Lindroth & Cajanderl Veronica longifolia f. maritima (L.) 

In maritimis et ad ripas lacus Ladoga cum typo.quo- 
cum plures auctores earn coniungunt, saepe occurrit. 

An toto itinere nullibi copiosior visa est quam in mariti- 
mis Tornoensibus»: Fl. Lapp. N:o 4 p. 6, vide etiam Smith p. 
140 et Linne Iter lapp. II p. 180; »i fmska skargardens akrar»: 
Gadd Forsok III p. 168 ; Kalm ; in litoribus glareosis maris 
salsi st f q : Prytz cont.; maxima pars Fenn.: Fries. 

Al. cp in insulis minoribus: Tarnstr. p. 55, cfr Radl. p. 
235; (r): Bergstr.; Jomala — Vardo — Eckero: Tengstr.!, cfr Bergstr. 
Beskr., ubi (st r) appellata ; [Foglo] Vasterkobben : Samuelss. p. 
133, vide etiam infra. — Ab. ad lifora »Lilla Heikila»: Leche 

o 

p. 17; Abo: I. Ringbom in dupl.!, cfr Zett. & Br.; Pargas (r): 
Adl.; Attn »Pargas port»: Arrh.; Bromarf in insulis exterioribus: 
Sand. — Nyl. Ekenas p — st fq in taeniis exterioribus: Hayr.; 48 Veronica longifolia f. maritima. 

(st r): His.!; fqq : W. Nyl. — Ka. Lavansaari : E. Nyl. Ber.!, 
cfr Brenn.; p: Blom. — Ik. st fq: Malmb. 

Sat. in maritimis: Malmgr. — Kl. fq ad litora rupestria 
Ladogae: Fl. Kar.; in insulis in Ladoga extra Rami: Linden. 

Oa. in maritimis: Malmgr.; [Kasko et Kristinestad] fq in 
taeniis: Linden Bot.; p in litoribus maritimis: Laur. Vaxtf., cfr 
1. c. p. 12. 

Om. st fq in maritimis: Hellstr.; st fq [in maritimis]: Tenn. 

Ob. Uleaborg etc.: Zidb.; p in maritimis: Brenn. Obs., 
quem 1. inspicias; in litoribus maritimis p secundum totam 
Oram maritimam, inprimis in taeniis exterioribus: Keckm., cfr 
I. c. p. 13; Kemi: M. Castren p. 338; »ad litora Tornensia 
cresc. (et in Lapponia adhuc non reperta)»: Wahlenb. p. 4, cfr 
Wahlenb. Fl. Suec. p. 7, vide etiam supra et infra. — Kk. ad 
Oram occidentalem Maris albi: Fellm. Anteckn. I p. 521. 

Lapp. fenn. a Fellm. Lapp, enumeratur; Utsjoki: S. 
Castren p. 354; Varangria australis in maritimis inter frutices 
et in petris p: Arrh. ant.; Varanger fq, Paatsjoki [»K16sterelf»^ 
etc., omnis V. longifolia in Finmarkia ad banc varietatem 
pertinet: Th. Fries p. 183. 

Lapp. ross. fq: Fellm. Ind.; p in maritimis: N. L Fellm., 
spec, (male conservatum) lectum ad sinum Kolaensem! 

D& f. maritima ingalunda ar sallsynt i hafstrakterna och vid La- 
doga, har jag upprMknat speciella fyndorter for densamma endast for 
8&vidt deaea finnas anfOrda i den tryckta litteraturen. Det bor emellertid 
framh§,llas, att nagra otvetydiga uppgifter fr&n o8tra delarna af Lapp. ross. 
(Lv., Lp. och Lm.) ej fOreligga. 

Af Linn^, Wahlenberg m. fl. betecknades V. maritima som en sar- 
skild art, af Wahlenberg dock med tvekan. Senare kallades den i all- 
manhet V. longifolia var. maritima (sa t. ex. i Herb. Mus. Fenn. II p. 89). 
Manga yngre forfattare och eamlare aarskilja den alldeles icke, som ocks& 
framg&r af det foregSende. Ehuru denna f. maritima nappeligen ar mera 
af vikande fr&n V. longifolia an denna arts ofriga former (jfr redan Wahlenb. 
Fl. Suec. p. 7, anfdrd ofvan under V. longifolia), har jag med hansyn till 
namnets historiska betydelse gifvit densamma en sarskild rubrik. 

Fran det inre Finland foreligga endast ett par aldre uppgifter, som 
dock knappt torde afse den form, som nyes behandlats har ofvan. — Sat. 
Huittinen [»Hvittis>]: Car. p. 23. — Ta. Hauho: Herk. p. 57. 

Ob. Hogst egendomlig och sakerligen utan grund ar uppg.: »Orten 
harstammar frin Tyskland; ar i Sverge fOrst funnen p^ Grason, men har Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, T. 51, N:o 1. 49 

numera natiiraliserat sig, teml. allm. omkring TorneS och i Kemi socken*: 
Jul. p. 271. 

Fr&n [A 1. Fdglo] Bano omuamnes F. longifolia v. maritima »iried 
skara blommor»: Samuelss. p. 133. 

F. albiflora O a. Koranas : A. Lindfors ! Veronica spicata L. 

In Alandia satis frequenter — frequenter provenit, in 
reliqua Fennia maxime austro-occidentali rarissime visa est. 
Dein etiam in orientali Fennia his annis est lecta. 

Till.; Till. Icon. 133; Kalm; in coUibus aridis Finl. austr. 
st r: Prylz cont.; Fenn. merid. occid.: Fries; Fenn. mer.-occ. 
(Aboa, Aland.): Nym. Suppl. II p. 236, vide etiam Georgi III 
p. 647, (DC. Prodr. X p. 466) et Led. Ill p. 233-234. 

Al. (st r): Berg.str.; Lemland in collibus siccis st fq: 
Tengstr.!; complur. loc. Lemland, Jomala etc.: Bergstr. Beskr.; 
Eckero 1863: C. J. Arrh.; fq in Geta: Hult ann.; Eckero Storby, 
Saltvik >Gullbergs holmen», Soderholmen: Arrh. & K.; Kokar 
Hamno ad templum: Arrh.; fq in Alandia: E. Reuter; e per- 
multis locis [plu?^ quam 40] enum.: Palmgr. Stud. p. 425, quem 
1. inspicias, cfr 1. c. spec. tab. VII, vide etiam Prim. p. 70 [in 
Palmgr. Stud. 1. c. denuo impressa], Popp. p. 47, Palmgr. Hipp, 
p. 114, Samuelss. p. 133 et infra. — Ab. Korpo: A. G. H.!; 
cp in insula Kuusto [»Custo»]: Ann. ad Till. Icon., spec, e 
[Piikkisj Kuusto leg. K. [A.] Tigerstedt!, cfr Herb. Mus. Fenn. 
II p. 142, (f. kybrida), Lindberg! (f. orchidea) et 0. Brander! 
(f. orchidea), cfr Medd. XLIV p. 199, vide infra quoque; Kisko 
ad orientem versus a pago Kurkela: Odo Sundvik!, cfr Medd. 
XXII p. 31. — Nyl. Hango: Lindb. herb.; vide ceterum infra. 

KoL Solomeno: Cajander & Lindroth!, cfr Medd. XXV 
p. 28 etc. 

Kon. Saoneshje Kosmosero: Poppius!, cfr Medd. XXIII 
p. 50; in insulis Kishi et Sennoguba: Cajander in Medd. XXV 
p. 26, vide etiam infra. 

»ln collibus apricis regionis circa Abeam, Alandiae et Careliae 
meridionalis. Kivennapa [>Kivinebb>]: Wirz. pi. off.; »in collibus apricis 
et in pratis pascuisque aridis per provinciam Aboensem, Alandiae insulas, 

Typis impr. " i, 1919. 4 so Veronica spicata. 

Nylaadiam et Kareliam meridionalem, [i [villosa] in Muola [»Moh!a>] et 
Valkjarvi ob9ervavi>: Wirz. Prodr. p. 11, jfr afven Rupr. Diatr. p. 30. Da 
n&gon fallt pilitlig uppgift fran senara tid ej foreligger fran Ik., mS,3te 
arteng forekomst darstadas tills vidare anses oaaker. — Al. V, spicata ar 
synnerligen ojamnt ulbredd inom omradet: Palmgr. Stud. p. 425. D& ar- 
ten 1. c. upprakoas frao mer an 40 tyndorter — de fa ofvan anforda 
inga i detta antal — bar jag bar ofvan nOjt mig med att upptaga endast 
s&dana speciallokaler, som kunna aga historiskt intresse. I H. M. F. 
finnes enligt en 1916 gjord berakning 15 exemplar fran Al. — Ab. Om 
forekomsten a Kuasto skri^ves: »Kuusi8to kui valla makinurmella labella 
linnan raunioita runsaasti*: Pesol. — [Pojo] p: A. Nyl.; sannolikt oriktigt. 
— Nyl. Var. hybrida Morakom [iMyrskylasta] labella Pakaan jokea eraan 
kallion rinteelta 73,5 cm korkea . . . yksiloj; Hagf. p. 150. Utredoing buru- 
vida arten anau kvarlefver pa den angifna fyndorten, vore onskvard. — 
Om Wirz^na uppg. ae ofvan. — Ik. >iQ regione fioitima adest ex Rupr. 
1. c.»: Fl. Kar. p. 188. Nylander synes bafva forbisett, att uppgiften i 
ajalfva verket grundar aig pa Wirzens osakra auktoritet (ae ofvan). Ny- 
kyrka: O. W. Siren i dupl.!, jfr Prot. 13, V, 1884. Enligt min mening 
ar arten b&de i denni provins ocb i Sa. rent tillfallig. Det bor fram- 
hallae, att V. lotigifolia i frOkatalojjer etc. uppraknaa bland arter, hvilka 
odlaa aom honungavaxter; aannolikt ar detta afven fallet med F. spicata. 
Att F. spicata latt later odla aig, framgar af Budd. muist. — Meinahausen 
upptager F. spicata som forekotrmande »in den Sandgegenden dea Siid- 
gebieta*: Meinsh. p. 2n4. — Sa. Sulkava Tiittala aker: C. Ph. Lindforas! 
(f. orchidea), jfr Ale. IV. — Kon. Ett par af de exemplar, som Lindroth 
ocb Cajander under namn af V. spicata in^amlat vid Sennoguba!, tillhOra 
enligt Lindberga bestamning (af kr 1906} V. longifolia. Artens utbredning 
i desaa trakter kan darfore annu icke anses vara till fuUo utredd. 

Om odlingen af V. spicata bar jag antecknat foljande: Sa. »S[avon]- 
linna viljelty lyaeon kaavitarbassa jo 8 vuotta»: Budd, muist. — Sb. 
>Kuopio Walkeinen, Lepolan kaavitarbassa, elanyt uaeita vuosia, byvin 
viihtyuyt*; Budd. muist. Se afven ofvan. 

V. spicata med hvlta blommor ar sallsynt. A 1. Geta: Siiri Lein- 
berg!, jfr Medd. XXXIX p. 195-19('); Eckero Signilskar: Lindb. berb ; 
Geta Pantaarnaa Bar^ikar 1 ex : Link. comm. 

Af former upptages var. hybrida L. aom rr: Mela Kasv. Ill, jfr 
afven Brenn. Flor., Mela Kasv. V etc. Exemplar foreligga frSn Al. 
Saltvik [manne ej Hammarland?] Frebbeaby: Tengstr.! ; Fin-^trom Bergd: 
Arrhenius & Kihlman! — Ab. Kuuato: K. A. Tigerstedt! — Nyl. se ofvan. 

Mera afvikande ar var. orchidea Orantz, hvaraf exemplar finnas 
fran Ab. KuuatO >in colle arid©»: Liadberg!, jfr Mela Kasv. V. — Sa. 
Sulkava Tiittala aker: C. Ph. LindforssI 

Till 4tpkillnad fr&n desaa former kallas hufvudformen i Mela Kasv. 
Ill var. vulgaris Koch, Mela. Acta Societatie pro Fauna et Flora Fennica, T. 51, N:o 1. 51 

Veronica alpiua L 

In montibus alpinis Lapponiae saepe occurrit. 

In lateribus graminosis alpium lapp. rarius: Prytz cont.; 
maxima pars Lapp.: Fries; Lapp. . . . alp.: Nym. Consp. p. 
546, vide etiam DC. Prodr. X p. 482, Led. Ill p. 248, Borg 
Beitr. p. 102, 104, 114, 119, 135 et 145, item Liro Ured. p. 
329 et Lindb. in Atlas p. 27. 

Lapp. fenn. Pallastunturit fq inprimis in reg. subalp.: 
Hjelt!, cfr Herb. Mus. Fenn. II p. 142; Ounastunturit: F. W. 
Maklin!; Ounastunturit fq ad rivos alpinos: Sandm. litt., cfr 
Sandm. p. 31 et 32; per latera et radices alp. meridionalium 
suecicarum vulgatissime ... in septentrionalibus parcius . . .: 
Wahlenb. p. 7; ad Utsjoki, Inari [»Enare»] et Enontekiainen 
[»Enontekis»] per latera et radices alpium fq, unde tamen ad 
fluvios parcius ex. gr. ad Utsjoki, Levojock cet. descendit: Fellm. 
Lapp., cfr Kihlm. Ant.; »nobis tantum extra territorium obvia, 
ex. gr. in alpe Puakkuvarri ad flum. Tenojoki in reg. subal- 
pina et in Finmarkia orientali plur. loc.»: Kihlm. Ant., spec, 
lectum ad radices alpis Seida!; [Bastekaisa: Fellm. Anteckn. I 
p. 393 et Norm. Fl. Spec. p. 800;] Utsjoki in insula fluvii Nuv- 
vusjokka! in reg. subalp., Nuvvus ad ripam fluvii Juokkojokka! 
in reg. alpina et Akkojokka infra Buoggoaivve ! in reg. alpina: 
Bancken; Paatsjoki in alpinis Petshenga ad rivum alpinum in 
reg. alpina: Granit & Poppius! [ad Lt. forsitan referendum]; e 
multis locis in Varangria australi etc. enumeratur: Norm. Fl. 
Spec. p. 800, quern 1. inspicias, cfr etiam Blytt p. 791, Norm. 
Fl. Overs, p. 452-453 etc. — [L. ent. reg. alp. fq, subalp. r: 
Laest., cfr Grape p. 105 et Fellm. Lapp.; st fq in ripis in val- 
libus rivorum reg. subalpinae et reg. alpinae usque in monies 
Haiti (Binjok 857 m): Linden Bidr.; fq: Fries & Mart. p. (74); 
fqq in ripis rivorum inter LuUe et terminum fennicum : Heintze 
Vaxtg. p. 57; multa [5 saltem] spec, in H. M. F] 

Lapp. ross. in regionibus alpinis (fq): Fellm. Ind.; per 
peninsulam lapponicam parcius: N. I. Fellm., cfr (1. c. p. 
XXXVIII et) Beket. p. 584; Nuotjavr! et in alpe Hibina!: En- 
wald & Hollmen; Lutarmajok: Frey resa p. 120; Lujauri urt: 52 Veronica alpina. 

Kihlman in Bot. Not. 1887 p. 268, 3 spec, e Lujauri urt in H. 
M. F.; Tshun [»Tschuinatundran»] in reg, alpina inferiore: Axel- 
son & Borg! et iam Mela PI.; Umpnishk ad lacum Pontshosero 
inter lapides ripae lacustris: Kihlman!; Ponoj: Broth, exk. p. 
76, Brenner! et Montell!, cfr Knabe Pfl. p. 280 etc.; Devjatoi: 
Mela PI.; ad promuntorium Orloff: Kihlman!; Petshenga Knja- 
senga: Fontell ! ; inter Vaidoguba! et promuntorium Skorobeieff: 
Broth. Wand. p. 13; Kildin: 1. c. p. 10; ad piscinam Jeretik: 
Enwald & Hollmen!; Subovi: P. A. Karsten!; Rinda: Brotherus!; 
Varsina: Broth. Reseb, 

»Loci8 umbrosis, graminosis ad radices alpium lappouicarum, exinde 
usque in Lapp, subsilv. descendens. Kaaresu'anto, Enontekiainen [»Enon- 
tekis*], Kellotjarvi»: Wirz. Prodr. p. 11 o. 12. Artens forekomst anda 
ned i tallregionen forefaller mig nSgot tvifvelaktig, fastan den ju under- 
stundom vid fjftUbackar kan fOrekomma i annu lagre belagna trakter. 

Veronica frulicans Jacq. *) 

In montibus alpinis Lapponiae rarissime occurrit. His 
annis etiam in Kuusamo et Karelia keretina lecta est. 

In lateribus apricis declivibus summarum alpium Lapp. 
Peltsana [»Peltsanen>] : Wirz. Prodr. p. 11; maxima pars Lapp.: 
Fries; Lapp. . . . alp. subalp.: Nym. Consp. p. 547; in Fin- 
landia (tantum) loco supra allato [in monte Pieni Mutkavaara 
iuxta lac. Paanajarvi] lecta est, ceteroquin rr in Kk., L. ent. 
et Lim. occurrit: Schedae p. 105 nomine V. fridicans Jacq., 
vide etiam DC. Prodr. X p. 480, Led. Ill p. 247, Hjelt Utbr. 
p. 173 [40], Borg Beitr. p. 102, 104, 119, 135, 145 et 154, 
item Lindb. in Atlas p. 37. 

Kuus. prope Kulja in declivibus montis Pieni Mutkavaara 
prope praedium Mantyniemi: Hirn Fort.!, cfr Medd. XX p. 9 
[1893], spec, ex eodem loco etiam leg. A. L. Backman! et in 
H. M. F. et in PI. Finl. exs. N:o 347; Kuljanvaara prope Paa- 
najarvi: Kronen!, cfr Eron. maant. p. 201 [Kuljanvaara ad 
eundem atque Pieni Mutkavaara locum forsitan spectet.] — Kk. *) V. saxatilis L. fil. Scop, omnes fere apud nos auctores. Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, T. 51, N:o 1. 63 

Kivakkatunturi: V. Kokko!, cfr (Mecld. XXXIII p. 35 et) Medd. 
XXXIV p. 158; Pesioiva in rimis montis reg. subalpinae: Borg 
& Rantaniemi!, cfr Medd. XXVII p. 91-92 et Borg Beitr. p. 9. 

[L. ent. reg. alp. r: Lsest.; Saanavaara: Malmberg ! ; r in 
reg. alpina st cp [»rikligt»] in declivi austral! montis Angeloddi 
(672 m): Linden Bidr.!; in declivi australi montis Siilasmalla 
ad Kilpisjarvi [»Kilpisjaur»] : Montell in Medd. XL p. 180, spe- 
cimen adscriptum »fjallet Saana»!, vide etiam infra.] 

Lim. [Kantalaks] Shelesna: Malmberg!, cfr Broth. Wand, 
p. 4. 

Lapp. fenn. >ad flnmen Uuenasjoki»: Fellm. Lapp., jfr Led. Ill 
p. 247. NSgon ort med detta namn kanner jag ej; afven under antagan- 
de, att Uuenasjoki kanske ar ett tryckfel fOr Ounasjoki (jfr Desideratkat, 
p. 15), fOrefaller mig uppgiften ratt osaker. — Li. >Hist og her i Fyrre- 
og Birke-Regiouen indtil Alten og Varanger»: Lund p. 71, jfr Blytt p. 
790. I Norm. F]. Spec. p. 795 anfOres V, saxatilis endaet fran Nordva- 
ranger och fran fiere fyndorter i iTanens dstr,*. Afven uppgiften Va- 
rangerbunden (Lund): Norm. 1. c. torde ej afse Sydvaranger. — [L. ent. 
1 Medd. XVIII p. 245 uppraknas V. saxatilis bland arter, som fOrekom- 
ma pS, fjallen kring Jokas-Skatja-Toskal- och Pitsojaur och vid foten 
af Haltifjallen. I Linden Bidr. omnamnes arten endast fran Angeloddi, 
som ju ligger vid Jokaejaur ; f. o. bar den, som af ofvanst&ende framgar, 
blifvit funnen vid Kilpisjarvi.] 

Till H. M. F. inlamnades det fdrsta exemplaret af denna art af 
Malmberg ar 1867 fr^n L. ent.: Herb. Mus. Fenn. II p. XL 

V, saxatilis uppraknas bland arter, som fSredraga bafsklimat : 
Wahlenb. p. XVII. 

Sb. iKuopio Walkeinen Lepolan kasvitarhan »alpinum>-issa monta 
vuotta. Taimet Pietarin »Pomologi8cher Gartenista>: Budd. muist. 

Veronica maerostemon Bunge. 

Per error em apud nos est mdicafa 

»Lapponia (Schrenk in litt.)>: Led. Ill p. 246. Uppgiften afser sa 
kerligen icke Lappland. I Nym. Consp. p. 547 uppgifves arten fr&n 
sRoss. arct.»; i Index Kewensis s. 1190 frSn sreg. Himal[aja], As. bor.> 54 Veronica serpyllifolia. 

Veronica serpyllifolia L. 

In maxima parte Fenniae frequenter aut fi^equentissi- 
m,e provenit; supra 64^ frequentia minuitur et supra 66^ 
rarescit, sed adhuc ad 69^ et forsitan ultra lecta est. 

Fqq 1) aut fq in Fennia usque ad 64^ inveniri consentiunt 
plurimi auctores, cfr Till., Kalm, Prytz cont.; in pratis et pas- 
cuis uliginosis per totam Fenniam usque ad Lapponiam sub- 
silvaticam : Wirz. Prodr. p. 12, cfr Fries; Eur. omn. exc. . . .: 
Nym. Consp. p. 547; per totam Finlandiam plus minusve fq 
crescit. In occidental! parte Lapponiae r occurrit: Schedae II 
p. 136, vide etiam DC. Prodr. X p. 482 et Led. Ill p. 248-249. 

Om. fqq: Hellstr. et Tenn.; fq: A. L. Backm. Fl. et Lackstr. 
— Ok. st fq: Wainio Kasv.. vide sub Kuus.; (fqq): Must.; fq: 
Brenn. Obs.; st fq et st cp [»kohtal. runs.»]: Kyyhk. litt. — 
Kp. minore frequentia quam in occidentali parte, sed iam e 
par. Uhtna ad meridiem versus p, in Repola st fq: Wainio 
Kasv.; st fq — fq: Bergr. Ant. 

Ob. Liminka: Hellstrom!, cfr Brenn. Obs.; Ulea: Eberh.!; 
»pa Lerholmen» [=?]: Jul. ann.; (fqq): Leiv. et Leiv. putk.; p 
[»spr.»], in parte australi partis septentrionalis [»Nor,»] fq, in 
maxima parte [»Obor.»] pc: Brenn. Obs., quem 1. inspicias, spec. 
ex Alatornio [»Nedertornea»] Husa!; fq — st fq per totum terri- 
torium: Keckm.; Kemi: M. Castren p. 334; Kemi fq: Ranta- 
niemi; ad Tornea: Jul. p. 271; [r, ad Haaparanta tantum visa, 
sed verisimiliter etiam aliis locis adest: 0. R. Fries p. 158;] 
p: Hjelt & H., spec, e Rovaniemi Lohinival — Kuus. in Kb. 
fq et adhuc in Kuusamo australi st fq occurrit, sed ad septen- 
trionem versus a lacu Kiitama pec invenitur ex. gr. ad Paana- 
jarvi: Wainio Kasv.; Perno: Wainio Not.; etiam Hirn Fort., 
Edv. af Hallstr. et Pesol. commemorant. — Kk. Wainio Kasv. 
vide sub Kp.; prope pagos Maris albi ex. gr. ad Kouta et Ke- 
ret: Fellm. Ind.; Knjasha [»Knasa»]: N. I, Fellman!, spec. 
mancum. ') Bergstr., Arrh. c<i K., Arrh. Ann., Flinck, V. E. Broth., Weeks.. 
Blom, Saur., Leop., Hulr, Fl. Kar., Mela et Norrl. On.; fq— fqq: Elfv. Acta Societatia pro Fauna et Flora FeLnica, T. 51, N:o 1. 55 

Lk. usque ad Sieppijarvi in sacell. Kolari: Hjelt & H.; 
[complur. locis: Birg. p. 96, ad * borealem forsitan spectet]; 
Kuolajarvi [»Sal]a»] infra Korja: Axelson & Borg!; Kuolajarvi 
[»Salla»] in margine agri prope Peter i: Borg & Rantaniemi!; 
Kuolajarvi Vuorikyla: Pesol. — Li. Varangria australis Elvena^s: 
Granit & Pcppius!; Ropelven prope ripam: Norm. Fl. Spec. p. 
802, cfr Norm. Fl. Overs, p. 453, Blytt p. 790 etc. et vide 
infra. 

Lapp. ross. usque ad oppidum Kola (F. Nylander!) et 
pagum Ponoj parcius: N. I. Fellm., cfr Beket. p. 584; Kola: 
Enwald & Hollmen ! nomine var. borealis; Petshenga: Fontell!; 
Ponoj : Mela PI.; vide etiam infra. 

PI. Finl. exs. N:o 917 Nyl. par. Kyrkslatt in graminosis 
locis in pago Osterby leg. Lindberg & Edit Lindstrom. 

Nyl. Holland (H. M. F.), Tyiarsaari (r): Brecn.; ang (r): Brenn. 
p. 446 och Brenn. Till. p. 37. — Sat. p: M^.Iirgr.; p- st fq och at pc-st 
cp: Hayr. Bjorneb. — Ta. ft fq: Asp. & Th.; fq-st fq, sp: Borg Tiet. — 
Kl. m. fl. »BinB(nl?ndgtbiel» fq-et fq: Link, Stud. p. 272, jfr afven 1. c. 
Tab. V. — Oa. p: Malmgr. — Sb. litalmi p: M. & J. Sahib. — Af deeea 
afvikande uppg. torde sarskildt den fran S b. bora beaktas. En del af 
de ofriga vederlagges mer eller mindre fullstandigt af andra uppg., som 
hanfora sig till samma eller aiigransande trakter. 

L k. >per partem silvaticam Lapponiaium omnium rariue nee altius 
adscendit quam ad Idivuona Lappcniae enontekientis et Pelkola kemen- 
8i8>: Wahlenb. p. 5, jfr Wainio Not.; j>ad Lapp, harcce inflmam p»: Fellm. 
Lapp.; [Sodankyla in vicinifate templi] >ir in agjo deterto unicum spe- 
cimen vidi»: Blom Bidr., jfr Wainio Not.; Keniijarvi [»Kemitrask»] prast- 
g4rd (H. Krank): Moberg Klim. p. 41; »Kuolajar\i e.d Salla, Kemijarvi 
ad Luusua et Kostamufpera, Sodankyia ad Nousu: Wainio Not., jfr 1. c. 
p. 30, dar arten betecknas scm r. Flertalet av defsa upygifter torde val 
tills vidare fa anses afse * borealis. — B&Tom sages: >Etiam var. borealis 
Laest. obvenire videtur (spccimina buius specie! legfre negligimus, quaie 
de distributione varietalum eius nihil certi afferre poe6umue)>: Wainio 
Not. — Li. I Norm. ann. p. 44 betecknas F. serpyllifolia i Sydvaranger 
som tillfallig, en uppgift, som dock utg&tt ur Norm. Fl. Spec. 1. c. Om 
densamma afser hufvudformen eller * borealis, aterst^r att utieda. — Lp. 
Detsamma galler mahanda afven uppg. frSn Ponoj. 

Om den ymnigbet V. serpyllifolia viear i sin forekomst bar jag 
endast antecknat pc : Stenr., hvilket dock torde vaia ett undantagsfall; 
8t cp: Axels. Putk. — HSyr. Bjorneb. och Borg Tiet. se i petitstycket 
under resp. Sat. och T a. 56 Veronica serpyllifolia. 

Uppgifter om forekomsten pa A 1. lamnar Palmgr. Stud. p. 425— 
426, jfr 1. c. spec. tab. VII. 

Linkola betecknar V. serpyllifolia som en anthropochor af andra 
klassen: Link. Stud. p. 247, jfr 1. c. p. 315 och 399. 

Hufvudformen kallae var. negleeta Schum.: Mela Kasv. m. fl.; denna 
forna upptages emellertid ej raer i Mela Kasv. V. 

F. caerulea fran Nyl. Inga, fOrevisad af Brenner: Medd. XXV p. 
18, dar den beskrifves. 

Med gulaktig:t hvita blommor [»kellahtavan valk.kk.j] omnamnes 
F. serpyllifolia frin Sb, Maaninka Lahtela »ja parissa paikassa muualla- 
kin»: Kyyhk. litt, 

Se vidare under * borealis Lsest. Veronica serpyllifolia * borealis L. L. Laest. 

In Lapponia passim— satis rai^o occiwrit: in Fennia 
maxime septentrionali rarissime. 

Lapp. bor. (or.): Fries, vide etiam Borg Beitr. p. 102, 118, 
135 et 141, item Heintze Vaxtg. p. 47. 

Ob. Pello: Linden dagb. 17, VI, 1889. — Kuus. Juuma 
ad ripam arenosam lacus Juumajarvi pc: Pesol., cfr Pesol. Kasv. 
p. 230 et Medd. XLIV p. 261. 

Lk. st r Kittila prope fluvium Aakenusjoki in via [spec, 
lectum in vicinitate templi!] et prope Isovaara, Kolari complur. 
loc. in vicinitate pag. Jokijalka!: Hjelt & H., ubi breviter de- 
scribitur; Muonio ad templum : Lindberg!; Muonio Ylikyla : Mon- 
tell in Lindb. herb.; Pallastunturit Himmelriiki in reg. subalpina: 
Caj. Beitr. p. 37; Ounastunturit in reg. subalpina: Sandm. p. 
32; [Ounastunturit] ad Sidosjoki in reg. alpina: Sandm. in 
litt.; Wahlenb. et Fellm. Lapp-, vide supra sub forma typica. — 
[L. ent. reg. subalp. et silv. p: Laest.; r in ripis rivorum reg. 
subalpinae Luossa- et Peerakoski, item Munnikurkkio!: Linden 
Bidr.; Kaaresu'anto: L. L. Lsestadius ! ; Enontekiainen: Malm- 
berg!, vide etiam Wirz. Prodr. p. 12, Backm. & H. p. 7 et 
Hartm. p. 112.] 

Lim. Nuotjavr [»Nuortijaur»] : Enwald & Hollmen! — Lt. 
Kola: F. Nylander! — Vide etiam irifra. 

Antagligen afser (i capsulis maximis cordatia, om hvilken sages : 
»in Kaaresu'anto legi»: Wirz. Prodr. p. 12, denna varietet. Acta Societatie pro Fauna et Flora Fennica, T. 51, N:o 1. 57 

Lp. Varieteten upptages harifrdn : Herb. Mus. Fenn. II p. 89, jfr 
Mela Kasv. V; jag kanner icke, hvilket exemplar, som bar afses. 

V. serpyllifolia horealis upprftknas bland arter, eom finnas i eOdra 
Lappmarken, men saknas i norra Sodankylas barrskogsregion : Hult 
Lappm. p. 40. 

Veronica arvensis L. 

In Fennia australi passim— satis frequenter occurrit, 
ad septentrionem versus rarescit et 63^ plerumque non attin- 
git nisi adventicia. 

Kalm ; in arvis arenosis p: Prytz cont.; in cultis et rude- 
ratis per australes Fenniae provincias: Wirz. Prodr. p. 13; 
maxima pars Fenn.: Fries; Eur. omn. exc. Lapp., Fenn. bor.: 
Nym. Consp. p. 547; in australi et media Finlandia usque ad 
c. 63^ dispersa: Schedae II p. 136, vide etiam DC. Prodr. X 
p. 483, Led. Ill p. 249-250 et Link, kultt. p. 138. 

Al. fq: Bergstr.; st fq : Bergstr. Beskr. et Arrh. & K.; p: 
Bergr.; vide etiam Palmgr. Stud. p. 426—427 et cfr 1. c. spec, 
tab. VII. — Ab. p: Zett. & Br.; in par. Tofsala non adnotata: 
Bergr., vide ceterum sub Al.; fq : Arrh. Ann.; Bromarf Kans- 
jarvi et verisimiliter multis aliis locis: Sand.; p: Renv.; (fq): 
A, Nyl. et Sel.; Vihti st fq : Printz et Flinck, quem 1. inspicias; 
st fq: V. E. Broth.; (r) Pusula Roso: Weeks.; par. Mietois et 
in parte australi par. Mynamaki [»Mt ja Pt»] st fq, ceterum p, 
±^ cp in agris: Caj. Kasvist. — Nyl. Ekenas p: Hayr.; p: His. 
et W. Nyl.; Inga Svartback fq: Brenn. vaxtf. p. 77; p, pc in 
agris: Stenr.; st fq: Ssel. 0. Nyl.; Orimattila st fq: Link, comm.; 
Hogland: Sselan in Medd. XXV p. 74, cfr 1. c. p. 77. — Ka. 
p, interdum cp: Blom, spec, e Virolahti in agro deserto pagi 
Sainikkala!; p — st r: Linden, spec, ex Antrea Kaskisenkyla ! — 
Ik. (r) Koivisto [»Bj6rk6»!] ad praedium sacerdotis, Kakisalmi 
[»Kexholm»] (W. Nylander!) et Sakkola (Nikl.!): Malmb.; Uusi- 
kirkko [»Nykyrka»] in pago Kolijarvil, Valkjarvi Pahkinamaki!: 
Lindberg; Valkjarvi ad viam publicam in pago Lemittyla: Lindb. 
herb.; vide ceterum infra. 

Sat. Raumo (!), Tammerfors: Malmgr.; Huittinen: Lyden; 
(r) Kumnas (H. Selin), Hviftisbofjard complur. locis: Hayr. 58 Veronica arvensis. 

Bjorneb.; interiore in parte provinciae p — st fq: Hjelt, vide 
etiam Saur. p. 222; 4 spec, in H. M. F. — Ta. st r: Leop.; 
Saaksmaki st fq: Tikk.; st fq: Asp. & Th.; p: Norrl. s. 6. Tav. 
et Bonsd.; st fq — p, sp: Borg Tiet.; st fq: Wainio Tav. or.; 4 
spec, in H. M. F. — S a. in agris et collibus arenosis ad oppi- 
dum Villmanstrand st cp: Ssel. herb.; p: Hult, spec, e Ruoko- 
laks Ronkolanmaki!; Saaminki Kyronniemi: K. Enwald! — Kl. 
p usque ad Ladogam borealem : Fl. Kar.; [Parikkala] st r Huo- 
tikkala, Surumaki: Hann.; Uukuniemi: Nikl.!; (fq): Backm.; in 
vicinitate lacus Ladoga st fq, interiore in parte r: Link. Stud, 
p. 273, cfr 1. c. Tab. V et vide sub Kol., Kb. et Kon.; r Palk- 
jarvi Anonniemi: Hjelt Ant. p. 64! — Kol. ad Vosnessenje (!) 
p — st fq, Mjatusova!: Elfv.; Petrosavodsk (Simming!): Norrl. On., 
cfr Giinth. p. 47, spec, e Petrosavodsk etiam leg. Sahlberg!; 
Salmi complur. locis in territorio culto in vicinitate orae [spec, 
e praediolo Leppala!], Tulemajarvi Kolatselka: Link, comm., vide 
sub Kl. 

O a. Kristinestad Kvarnbacken st pc: Linden Bot.; »Gamla 
Vasa»: Hjelt!, cfr Herb. Mus. Fenn. II p. 142; hoc loco nunc, 
quantum scio, exstincta, vide ceterum infra. Tb. Korpilahti 
Paivakunta in agris secalinis p et saepe st cp 1911: Hayr.; st 
r Laukaa!, Jyvaskyla: Broth.; [Jyvaskyla] Haapakoski, Nisula 
Auvila: Link. Jyv. p. 191; Saarijarvi in agro ad amnem Saa- 
rikoski: G. Marklund! — Sb. [Leppavirta] in agris inprimis 
vervactis [»kesantopelloilla»] baud fq: Enw.; r: Mela; Kuopio: 
L. M. Runeberg! et Malmberg!; [Kuopio] rr Suovu, species for- 
sitan praetervisa: Link. Lis. p. 27; Nilsia Palonurmi duobus 
locis: Kyyhk. litt.! — Kb. Kide [»K)tee»] Kangaskyla, Valivaara 
et Kantosyrja, Tohmajarvi complur. locis etiam in parte sep- 
tentrionali paroeciae, Vartsila, Raakkyla Rasivaara: Link, comm., 
vide sub Kl.; Liperi r Simananiemi Leppalaks: Eur. & H,!; 
Eno: Woldstedt! — Kon. r Tiudie, Kendjarvi (Simming!): 
Norrl. On., vide etiam Giinth. p. 47 ; de Tiudie cfr Herb. Mus. 
Fenn. II p. 142 ; Suojarvi rr prope templum pc, Suistamo She- 
meikka: Link, comm., vide sub Kl. 

O m. rr Soini cp in agro secalino in Keisala una cum V. 
verna: A. L. Backm. Fl., cfr 1. c. p. 136, vide ceterum infra. Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, T. 51, N:o 1. 59 

PI. Finl. exs. N:o 918 Nyl. Kyrkslatt in sicco campo 
iuxta praedium Getberg leg. Edit Lindstrom. 

[Ik. »Im Novden fehlt die Pflanze»: Meinsh. p. 255; uppg. beror 
antagligen p^ fOrbiseecde.] — O a. Kristinestad barlastplats pec : Linden 
Bet.; [VVasa angbatsbrvgga] 1882—1886 i flere exemplar: Lauren i Medd. 
XXII p. 41; [Wasa hofrattspark] 1884-1885 allm.: 1. c. p. 42. — S b. 
Leppavirta Wokkola 1873: Enw., som njalf anser uppg. osaker. — O m. 
p& barlast: Hellstr. p. 136; Haapajarvi: Tenn.; mahanda tillfallig. — Ob. 
Uleaborg [Kuivaniemi] Olhava i aker, Kemi : Zidb., jfr Brenn. Obs ; da 
arten bar fOrekommer sS langt fran sitt egentliga utbredningsomrade, 
vore en utredning cm dess eventuella spontanitet hogeligen onskvard. 
Brenn. Obs. anvander tecknet for tillfallig forekomst. — [Uleiborg] »v. 
1899 1 kpl.»: Huum. pain. p. 86; Simo 1884: Zidb ; barlast Kallio i Simo 
ymnig 1888: Keckra. — [Lk. Pajala by: Birg. Till. p. 73.] 

V. arvensis upptages afven fran Kton.: Mela Kaev. V. 

Enligt Linkola ar F. arvetisis i de inre delarna av bans undersok- 
uingsomraiie en anthropochor, som nastan uteslutande fOrekommer p§, 
genom kulturen framkallade st&ndorter, medan den ater i Ladoga-trakten 
upptrader som en anthropocbor af andra klassen: Link. Stud. p. 245 och 
247, jfr 1. c. p. 316, 350, 358 ocb i synnerbet 1. c. p. 324. Veronica verna L. 

In paiHe australi Fenniae frequenter— satis frequenter 
provenit; ad septentrionem versus usque ad 64^ 20' non 
tamen omnibus plagis progreditur. Ulterius in saburra 
lecta est. 

Kalm; in ruderatis et campestribus collibus fq: Prytz cont.; 
locis apricis sterilibus regionum merid. et mediarura, Laukaa: 
Wirz. Prodr. p. 13; maxima pars Fenn.: Fries; Scand. exc. . . . 
Lapp.: Nym. Consp. p. 547; Fenn. mer. et med. p. p.: Nym. 
Suppl. p. 237, vide etiam DC. Prodr. X p. 483 et Led. Ill 
p. 250. 

AL fq: Bergstr.; .st fq : Bergstr. Beskr. et Arrli. & K.; 
(st r) Brando Lappo pc, Afva: Bergr.; vide etiam Palmgr. Stud, 
p. 427 et 1. c. spec. tab. Vll. — Ab. fq: Zett. & Br.; (st r) par. 
Gustafs nonnullis locis: Bergr.; st fq: Arrh. Ann.; fq: Sand.; 
st fq: Renv.; (p) Bjorkskar: A. Nyl.; fq: Sel. et Printz ; fq— fqq: 
Flinck; st fq : V. E. Broth.; fq: Weeks.; st fq, st cp: Caj. 60 Veronica verna. 

Kasvist., quern 1. inspicias. — Nyl. Ekenas p - st fq: Hayr.; 
Fagervik: His.; Inga Svartback fq: Brenn. vaxtf. p. 77; (p): 
W. Nyl.; fq, hie illic st cp: Stenr.; fq: Ssel. 0. Nyl.; Brenn. ex 
Hogland non comm. — Ka. st fq: Blom; fq: Linden. — Ik. 
fq: Malmb.; [fqq in tota Ingria: Meinsh. p. 255]. 

Sat. fq: Malmgr.; p: Saur.; p et st pc — st cp, Hvittisbo- 
fjiird (st r), Luvia : Hayr. Bjorneb., quem 1. inspicias ; st fq 
(— p): Hjelt. — Ta. fq: Leop.: st f q : Asp. & Th., Norrl. s. 6. 
Tav. et Wainio Tav. or.; fq: Bonsd.; p, sp: Borg Tiet. — Sa. 
st fq: Hult. — Kl. »cum praecedente» [V. arvensis p usque 
ad Ladogam borealem] : Fl. Kar.; st fq: Hann.;*fq: Backm. et 
Hjelt Ant. p. 64; in vicinitate lac. Ladoga fq, interiore in parte 
st fq: Link. Stud. p. 273, cfr 1. c. Tab. V. — Kol. per totum 
territorium: Elfv., vide etiam Giinth. p. 47 [ad Kon. etiam 
spectat]. 

Oa. p: Malmgr. et Laur. Vaxtf.; Vasa Korsholm {!), £sse: 
Ale. et Ale. Ill; r »Gamla Vasa» complur. loc., Oravais: Laur. 

— Tb. p: Broth., spec, e Viitasaari ! ; Hankasalmi: L. M. Bune- 
berg! — Sb. fq: Enw.; [Kuopio] (fqq): Mela; st fq: Link. Lis., 
spec, e Kuopio 1; Maaninka complur. locis et cp, ut videtur fq 

— st fq, Nilsia permultis locis, etiam par. Muuruvesi, Varpais- 
jarvi et Bautavaara!: Kyyhk. litt.; Nilsia Lastukoski Hakkarala: 
Linkola!; lisalmi (fq): M. & J. Sahib. — Kb. Kide fq: Brand.!; 
Liperi fq: Eur. & H., spec, e Liperi Harjula!; fq, st cp, aliis locis 
subdominans [»vahempivaltaisena»]: Axels. Putk.; Wainio Kasv. 
non comm. — Kon. st fq at parcius, in Saoneshje atque Reg. 
occ. plur. loc: Norrl. On. 

Om. st fq: Hellstr.; usque ad Gamla Karleby!: Hellstr. 
Distr. p. 12, cfr Herb. Mus. Fenn. II p. 142; Alaharma: Laur.; 
st fq, st cp — st pc: A. L. Backm. Fl., spec, ex Evijarvi!; Haa- 
pajiirvi: Tennander!, cfr Ale. IV; Saraisniemi Kukkola Kouk- 
kari in agro: Must., cfr Herb. Mus. Fenn. II p. 142 et Brenn. 
Obs. — Ok. Pahamo Melalahti (fq) : Brenn. Reseb. p. 69, cfr 
Herb. Mus. Fenn. II p. 142; r Paltamo Siivola (K. Huotari), 
Kajana »Ruununpuoti» (G. Harlin), Sotkamo: Must., vide etiam 
sub Om.; r in parte australi Paltamo etiam ad Murtomaki!, 
Kajana, Sotkamo Sopala!: Brenn. Obs.; r in parte austrah pro- Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, T. 51, N:o 1. 61 

vinciae Sotkamo Haapala, Korvaniemi et Karnala, Paltamo pag. 
Melalahti complur. locis [vide Brenn. Reseb. p. 69], Hyyryliin- 
maki, Reetinniemi et Heiskala: Kyyhk. litt., cfr de Sotkamo 
Kyylik. maap. p. 62. — Kp. Sarkjarvi Jyrinsaari et Kilgamo- 
saari, Rukajarvi Ondarvi, in parte media pag. Kuikkavaara in 
agro secalino, Kellovaara in agro secalino pagi eiusdem nomi- 
nis, etiam in pago Paadane : Bergr. Ant., spec, adscriptum pag. 
Sarkijarvi!; Paadane [»Padany» forsitan Padun in Kton.]: 
Ispol. p. 63. — Kton. Povjenets: Hermann p. 414. 

Ob. [Uleaborg] pa barlast Hietasaari (»fq.) [j>2 Kp. P. P. H. T..]: 
Leiv.; »v. 1899 1 kpl.»: Huum. pain. p. 86; [Uleaborg] »8aannolli8e8ti 
esiintynyt tienoolla* [1910 — 1912]: Huuns. Oul. p. 180, ex. fran >Oalu 
kuiva niitty» ! 

Enligt Linkola ar V. verna — liksom V. arvensis — i det inre af 
bans undersokningsomrade en utpraglad anthropocbor, medan den i La- 
doga-trakten ar en af kulturen starkt gynnad apopbyt : Link. Stud. p. 245 
och 260, jfr 1. c. p. 332 (ocb .390). 

Med hiita blommor forekommer T. verna 8a,kerligen hogst sallan. 
Ab. [Vihti] Lusila Strandberg vid Enajarvi: Flinck. 

Var. polygonoides (Lam.) Ok. Sotkamo Naapurinvaara: Brenn. Obs.! 

Veronica pereg-pina L. 

Per error eni apud nos est indicatu. 

Kalm; »Fennia (Georgi)>: Led. Ill p. 249. 

Sat. Huittinen [>Hvitti8>]: Car. p. 23, jfr Prytz cont. — Ta. Hauho: 
Herk. p. 57. Om V. peregrina tillafventyrs nSgangang inkommit med ut- 
landsk spannm&l, kan naturligtvis numera ej afgOras; sakert ar, att den 
sedan mer an ett sekel ej iakttagits i Finland, se Spic. J p. 2; t. o. m. 
Wirz. Prodr. p. 14 eager sprorsus iam evanuit>, och afveo Ledebour anfor 
uppgiften med reservation. 

Veponiea acinifolia L. 

Per errorem apud nos est indicata. 

[Sat.] >ln sacello Ylane [»Yl8ene»j (Sahlberg)»: Prytz cont.; otvif- 
velaktigt en oriktig uppgift. 

Veronica Tournefortii Gmel. 

In saburra etc, rare aut rarissime occurrit. 

Ab. Abo odl. St.: G. Ren vail ! — Nyl. [Helsingfors Somas! lastage- 
plats] nagra M exemplar i frukt : Sael. exk., jfr Prot, 9, XI, 1878 och Bot. 62 \'eronica Tournefortii. 

Not. 1878 p. 189 under namn af V. persica Poir., ex. fran »Sodernas> 
af ven ineatnladt af Ohrnberg ! ; Helsingfors tradgard : E. Aberg i Lindb. 
herb.; Borga Lindorn vid KrakO pa barlast: Brenner! 

Sat. Karkku Linnais 2 exemplar, inkomna med fro af Reseda odo- 
rata: Hjelt. 

Ok. Kajaani rr »resrervi] kas[armi] parina kesana*: Metsavain.!, jfr 
Medd. XLII p. 132 under namn af V. Buxbaumii [Ten.]. 

Ob. [Uleaborg] spainolastilla Hietasaaren pnolella harvinaisena. 
Vuonna 1894 kasvoi lab. Nahkatehdasta runeaasti pienella alalia. Sittem- 
min kadonnut>: Leiv. putk., jfr Leiv. under namn af V. persica [Poir.]; 
»v. 1900 1 kpl.i: Huum. pain. p. 86 under samma namn. 

Arten upptages afven i floror t. ex. Brenn. Flor., Ale. Ill — V, Mela 
Kasv. V etc. Veronica opaca Fr. 

In Alandia nonnullis saltern locis maiore frequentia 
occur rit; in Fennia maxime australi praeterea raro lecta 
est; usque ad 63^ ad septentrionem versus plus minusve 
adventicia indicatur. 

In agris Aboae et Alandiae, unde reportavit Ad. Nylander, 
raro: Spic. I p. 6; Fenn. merid.: Fries; Fenn. mer.-occ. (Al.: 
F. Nylander, A. Arrhenius 1878, sporadice etiam in Nyl.): 
Nym. Suppl. p. 237, vide Link, kuitt. p. 137 et inprimis Lind- 
berg in Medd. XX p. 4. 

Al. In agris ad Godby ! et Grelsby in par. Finstrom st fq 
quamvis minus copiose quam V. hederi folia: Arrh. & K.!, cfr 
Medd. VI p. 211; Geta (A. W. Liljenstrand): Lindberg 1. c; 
Jomala pag. Jomala : Lauren ! nomine V. agrestis; Eckero Stor- 
by! et Ofverby!: Lindberg, cfr L c; Hammarland Frebbenby: 
Pesol. — Ab. Karis Svarta : Hisinger! nomine V. agrestis, vide 
infra; Lojo Kiviniemi ! et Paloniemi: Lindberg L c; Lojo Lylyis: 
Edv. af Hallstrom! et P. A. Gadd!, hoc nomine V. agrestis; 
Lojo Torhola: Lindb. herb.; Vihti Vanhala Juotila in horto: 
Printz! — Nyl. Inga Fagervik : H. E. Nilsson! nomine V. a- 
grestis; Helsingfors (A. Stalstrom et V. Panzar): Lindberg 1. c; 
vide etiam Brenn. For. p. 131 — 132 [»Rodbergs trakten»], for- 
sitan adventicia, vide Herb. Mus. Fenn. II p. 90; Helsinge: J. Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, T. 51, N:o 1. 63 

Kavaleff in Lindb. herb.; Sibbo Loparo in agro 1916 : T. Ant- 
tila!, forsitan adventicia. 

»In arvis et cultis insularum Alandensium et Aboensium nee non 
Kareliae meridionalis. Uusikirkko [»Xykyrka»] Koivisto [>Bjork6»]: Wirz. 
Prodr. p. 14, jfr Rupr. Diatr. p. 31 ; »Scand, (exc. Lapp.)>; Nym. Syll. p. 
126. De karelska fyndorter, som anforas af Wirzec, aro sannolikt orik- 
tiga. Det bCr papekas, att Meinsh. p. 256 upptager V. {agrestis b) opaca 
endast frkn kalkstensomrMet. — Uppg- i Nym. Syll. rattas af Nyman 
sjalf (se ofvan). 

Sat. Huittinen [»Hvittis»] Aetsa fabriks tradg&rd! och Ikalis! [>lkaa- 
listen kauppala, apteekin puutarha->]: Printz, jfr Medd. XXXIII p. 133; 
tills vidare betraktar jag arten som tillfallig harstades. V. opaca uppta- 
ges fran Sat. bl. a. Hermann p. 415. — Ta. »prop8 oppid. Tavastehus 
odl. St. nara en dkerkant vid Oiois [trol. Ois] bostalle . . . >: O. Collin!, jfr 
Medd. XXIV p. 39; 1. c. p. 199 namnes: >ob zufallig>. — Kol. Vosnes- 
senje : Cajander i Medd. XXV p. 28; mahanda tillfallig, ehuru den icke 
npptages som sadan i Mela Kasv. V, jfr bl. a. Hermann p. 415. 

Oa. Wasa vid angkvarnen 1879 (O. Hallsten): Lindberg i Medd. 
XX p. 4, jfr Ale. III. — Tb. tillfallig: Mela Kasv. V; mahanda tryckfel 
for Sb. — S b. [Kuopio] rr »Kortejoki Pollola puiitarhassa 1907»: Link. 
Lis., dar arten angifves som tillfallig, jfr Link. kert. p. 182. 

En lang tid ansags V. opaca ej tillhora Finlands flora, hvarfOre 
den oeksa betecknades s^om nj' for samlingen, da den 1878 inlamnades av 
Arrhenius fran A 1. : Herb. Mus. Feun. II p. XII. Ar 1893 gaf 
Lindberg en fuUstandig utredning om desa forekomst i landet, hvarvid 
ban pavisade, att afven nagra aldre exemplar, som tidigare gatt under 
namnet V. ayresfis, tillhorde V. opaca; det veterligen aldsta exemplaret 
ar insamladt 1852 af Hisinger i A b. Karis Svarta. (A. W. Liljenstrands 
exemplar fran Al. Geta saknar &rtal.) Hybriden Veronica agrestis X opaca omnamnes ivkn Tavaetehus- 
trakten af 0. Collin (Prot. 2, IV, 1898): Bot. Not. 1898 p. 165. Da upp- 
giften ansags vara oriktig, infordes den icke i det i Medd. XXIV publi- 
cerade protokollet. 

Veponiea polita Fr. 

In Fennia inprimis australi in saburra navali aut cum seminibits in 
hortos inlroducta occurrit. 

»Eur. omn. exc. Scand. bor., Fenn.»: Nym. Consp. p. 548; »tantum 
rarissime a pud nos in saburra navali adventicia vel cum seminibus in 
hortos introducta>: Sehedae II p. 136, se afven Lindberg i Medd. XX p. 4. 64 Veronica polita. 

Al. Hammarland Frebbenby pi barlast: W. Brenner I, ex. inlam- 
nadt under namn af V. agrestis. — Nyl Heleiugfors SOrnas »in saburra 
navali adventicia* 1885: Ssel. herb.; Somas barlastplats : Lind. herb.; Ori- 
matlila »Niemeukyla Anttilan kasvitarhassa 2 yks. 1917»: Link. comm. 
Arten upptages fran denna provins redan Ale. IV och Mela Kasv. V. 

Sat. Huittinen [»Hvitti8»] Aetsa fabriks tradgard: Printz!; Karkku 
Jarventaka 1870! och Linnaisl: Hjelt, se nedan. 

Ok. Kajana »puutarha, satunnainen>: Kyyhk. litt.: Kianta [»Suo- 
inussalmi] Pappilan puutarhassa*: Kyyhk.!, jfr Brenn. bidr. 

Ob. [Uleaborg] Toppila 2 eiler 3 exemplar: Zidb., jfr Brenn. Obs.; 
Kemi : Enwald & HoUm^n!, jfr Brenn. bidr. 

Lindberg var den fOrste, som (ar 1893 i Medd. XX p. 4) pavisade 
forekomsten i vart land af T'. jwlita. Da forelago exemplar i H. M. F. 
endast fr&n Sat. Karkku Jarventaka tradgard. Dit hade arten p& elutet 
af 1860-talet inkommit med kOkavaxtfro, och har insamlades den af mig 
under namn af V. agrestis. Har sSga arten arligen till inpS. 1900 talet ; 
om den annu lefver kvar, kanner jag ej. Under manga 4r har V. polita 
bibehallit sig afven i tradg&rden a det narbelagna Linnaie, dar PL Finl, 
6X8. N:o 919 ar insamlad af Edith och Hj. Hjelt. — Om den Veronica- 
form, jag for lange sedan antecknade som vaxande i tradgArden §. S a t. 
Karkku Kulju, afvenledes till horde V. polita eller nagon narbeslaktad art, 
vigar jag ej af^ora. OckeS. artens ofriga fyndorter i Finland angifva en 
otvetydigt tillfallig forekomst. Veronica agrestis L. 

In Alandia satis frequentei^ provenit, in reliqua Fennia 
austro-occidentali rarius usque ad circ. 61" 40' ad septen- 
trionem et c. 5^ 40' ab Helsingfors ad orientem versus le- 
gitur, ulteji'us non occuriHt nisi in sabujTa etc. 

Till ; Kalm; in agris Fenn. (st fq) : Prytz cont.; Eur. omn. 
exc. Scand. bor. Fenn. plur. . . .: Nym. Consp. p. 548, vide 
etiam DC. Prodr. X p. 487, Georgi III p. 651, Led. Ill p. 254, 
Link, kultt. p. 137 et inprimis Lindberg in Medd. XX p. 4. 

Al. (p): Bergstr.; st fq : Bergstr. Beskr. et Arrh. & K.; 
nonnulla spec, in H. M. F. — Ab. p: Zett. & Br., Leche p. 14 

o o 

et Benv.; in vicinitate Abo p: Arrh.; Abo in horto: G. Benvall 
in Lindb. herb.; Abo [»Tnrku»]: Soderman in Lindb. herb.; Korpo: 
I. Bingbom!; Nagu Sallmo in horto: A. Dahl!; S:t Karins Is- 
pois in agro nonnulla spec: E. Beuter; Piikkis Baadelmaa Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, T. 51, N:o 1. 65 

i»Radelma»] in horto: H. von Kettig!; Uskela Karlberg: K. E. 
V. Bonsdorff!; Halikko Toppjoki: U. Gollan in dupl.!, cfr Lind- 
berg in Medd. 1. c; Bromarf Ostanberg: Sand.; Karislojo Suur- 
niemi: li. Krogerus!; Lojo Vohls : Tikkanen in Hult herb.; Lojo 
in praedio sacerdotis: Lindberg!; Vihli (fq): Printz; Vihti 01k- 
kala : af Hullstrom in Bot. Byt.; [Vihti] r? a me non visa nisi 
in horto praedii Oravala et in Vanjarvi : Flinck; cp in horto 
praedii Olkkala, etiam in praedio sacerdotis: Weeks, muist.; 
[Vihti] herba inutilis st r in hortis : V. E. Broth.; ^lietois ad 
praedium Runois a. 1897: Caj. Kasvist. — Nyl. Ekenas Ves- 
terby in areola hortensi (W. Wahlback): Hayr.; r in agris se- 
calinis ad Aggelby : W. Nyl. p. 209 ; Helsingfors : herb. lye. n., 
[forsitan Hortum botanicum spectat, cfr Lindberg in Medd. 1. c.]; 
Helsingfors in promuntorio Lappviksudden in horto specimen 
unicum adventicium 1885: Sael. herb.; Orimattila r Sommarnas 
cp in horto, Niemenkyla Paarnila in horto: Link, comm., vide 
ceterum infra. — Ka. r Kirvu in pago ad templum in horto: 
Linden!; Jiiiiski Sopero in oleraceo: Vallel 

Sat. Loimaa [»Loimioki»] ([E.j Ronnbiick!): Malmgr.; 
iLoimaa] r Vesikoski: Saur,; Birkkala Rahola in fimeto [»kom- 
posthog»] : Th. Gronblom !, spec, e Birkkala etiam leg. E. Baer 
& V. P'orselius!, cfr Herb. Mus. Fenn. 11 p. 142; Kyro Kyros- 
koski: Sola Flor. p. 89, vide eliam infra. — Ta. Saiiksmaki 
Huiltala: Kihlm. herb.; Saaksmiiki in horto: E. Aberg in Lindb. 
herb.; r Luopiois in pago ad templum solo argillaceo: Leop. 
^circa Tavastehus] (st fq): Asp. & Th.; Vanaja [»Vano»], Saaks- 
maki, Hattula : Kekoni!; Tyrviinto praedium Haukila loco her- 
bido in horto st cp 1907, verisimiliter adventicia: Sa'l. herb.; 
Janakkala Hyvikkiilil in horto: Ellen Taucher in Lindb. herb.; 
rUihimjiki Kara: J. Arho in L. Y. 1908 p. 28; Latiimi [» Lam- 
pis*] Hauhiala: Leop. ann.; st r Viitaila ad nubilarium [»en 
rigard»l, Laitiala, Parinpelto in horto (E. Lang): Norrl. s. 6. Tav.; 
Hollola Hersala cp in agro solani: Wainio herb.; Sysma (K. V. 
Renqvist): Unon. — Sa. Imatra: Malmberg!, cfr Hult; Mikkeli 
^S:t Michel»j jsjiilf^add i blomsterparterr sedan ar 1880»: K. 
J. Elinberg! in dupl., cfr Lindberg in Medd. 1. c; Mikkeli Otava 
»seka kansaopiston elta maanviljelyskoulun puutarhoissa 1 eks. 

Typis impr. " , 1920 66 Veronica agrestis. 

kussakin»: Link. comm. — Kl. Sortavala in praedio Yhinlahti: 
Hasselblatt in dupl.!, cfr Herb. Mus. Fenn. II p. 142 et Lind- 
berg in Medd. 1. c; rr Sortavala in hortis seminarii et fabricae 
cerevisiae pec: Link, comm., cfr Link. Stud. p. 328, 343, 344 
et 345, item Tab. V, vide etiam infra. 

»In cultis et agris prov. meridionalium Kakisalmi [»Kexholm>], 
Mantsala* : Wirz. Prodr. p. 13. Nagou senare uppgift frSn Kakiealmi 
foreligger icke; Sa?lan omnamaer ej heller arten fran MSntsala. — Stdrsta 
delen af Finl : Fries ; uppgiften kan ej anses exakt. 

Ab. [Barlastplateen vid Abo slott] »j'kt.it. yks. (R. Hallfors)*: Pesol. 
Tur. p. 43. — N y 1. [Helsingfors] i Botauieka tradgarden: Brenn. For. p. 
132—133, exemplar insamladt af Liudberg! — Sat. Huittinen [i>Hvittis»]: 
Lyd^n. Uppgiften ar ganska trovardig, men erfordrar dock bekraftelse; 
sSval V. opaca som V. pnliia foreligga numera fran denna socken, ehuru 
de icke omnamnas af Lyden ; [Bjorneborg] r Rafso pa odlingar (H. Grdn- 
lund) : Hayr. Bjorneb., dar dock icke tecknet (6r til'.fallig forekomst an- 
vSndes ; Karkku : Ale. IV och Ale. V; exemplaren fran Karkku tillhora 
V. polita, se Med.l. XX p. 4. T'. ayrestis upptages fr&n Sat.: Hermann 
p. 415. — Kol. T'. agre!<tis omnamnes af Sahib. Bidr. fdr Petrosavodsk, 
men Norrlin anser uppg. foga sannolik. 

Oa. [Wasa angbatsbrygga] 1882 sparsamt, 1886 enstaka: Lauren i 
Medd. XXII p. 41; [Wasa hofrattppark] 1885 enstaka: 1. c. p. 42. - O m. 
Gamla Karleby (Hellstr.): Malmgr.; tagen 1842, sedan ej mer aterfunnen : 
Hellstrom!, jfr Hellstr. p. 13(i. — Ob. Uleaborg p& barlast: Hougb. herb, 
och S. W. Liljeblom i Medd. XIII p. 208; [Uleaborg] Toppila 1882-1886, 
Simo trol. fatalig: Zidb , jfr Brenn. Obs.; >v. 1900 1 kpl.»: Huum. pain, 
p. 86; »eri painolastikasoilla yksitt. kppl.> [1910—1912]: Huum. Oul. p. 179, 
exemplar fr&n »Oulu Toppilansaari painolasti ! ; [Uleaborg] >v. 1913 1 kpl>: 
Huum. Oul. p. 117 ; barlastmull, sparsamt vid Kemi stad 1892, sederrrera 
ej eedd : Keckm., jfr Ale. Ill och Brenn. Obs.; Ostrobottnia (F. Xylander): 
Led. Ill p. 254; afven denna uppg. hanfor sig antagligen till nagon bar- 
lastplats, sannolikt Uleaborg. 

Linkola betecknar U. agrestis som en anthropochcr, som nastan 
uteslutande forekommer pa stSndorter, hvilka uppstatt genom kulturen: 
Link. Stud, p, 244. 

1 H. M. F. tinnes V. agrcshs fl. albis fran Al. Saltvik: S. Eriksen! 

F. microphylla tinnes fran A b. Piikkis Raadelmaa [>Radelma] in 
horto»: Hildur von Rettig! 

Veronica agrestis var. carnosula Hartm. 
In Alandia rarissime, scd satis copiosc occurrit. Acta Societatis pro Fauna et Flora Feuuica, T. 51, N:o 1. GT 

Al. Eckero Marby: Lindberg!, cfr Medd. XIX p. 51 et 
114, item Medd. XX p. 4 et vide infra. 

Al. Om forekomsten hart-tades skrifves: EekerO S,ker i M-\rby, en- 
aamt forekouimande och tamligen vmn.: Lindberg! Veronica hederlfolia L. 

Jn maxima parte Alandiae frequenter aut satis fre- 
quenter provenit; etiam in taeniis Abornsibus visa est: in 
Fennia continents nisi in saburra vi.r occurrit. 

In Alandia (Snellman): Prytz cont ; Fennia (Tengstrom in 
litt.): Led. Ill p. 255; F^ur. omn. exc. Scand. bor., Fenn. plur.: 
Nym. Consp. p. 549; in Alandia st fq in agris crescit, ceterum 
in Finlandia tantum in saburra navali occurrit: Schedae II p. 
137, vide etiam DC. Prodr. X p. 488 et Link, kultt. p. 137. 

Al. Jomala— Geta fq: Tengstr.!, cfr Bergstr. p. 131; fq in 
Geta, Saltvik, Sund, Finstrom et Jomala, Hammarland pc ad 
Kattby et Posta, in Eckero, (Lemland) et in taeniis nobis baud 
obvia: Arrh. & K., vide etiam Prim. p. 70 et Samuelss. p. 133; 
4 spec, in H. M. F. et 4 in Lindb. herb. — Ab. »Korpo gard 
kyrkakern»: 1. Ringbom!, cfr Zett. & Br., vide ceterum infra. 
— Nyl. vide infra. 

PI. Finl. exs. N:o 920 Al. Finstrom Amnas inter Secalem 
leg. L. Oesch et 0. Meurman, N:o 921 Al. Lemland Nato Va- 
steraker in agro inter Secalem leg. N. Johansson. 

Ab. [Nystad] 'V. 1895 useampia kappaleita Pranninmaessa einne 
tuodnlla painolastillas: SOd.; ex. patecknadt jUusikaupunki painolastis! — 
Nyl. Borga Gersnas: W. V. Wahlbeck!, jfr bl. a. Mela Kasv. V. Det 
voie af stort intresse att fa utrOut, huruvida V, liederi folia bar, sa langt 
fran sitt egentliga utbredningjomrade, verkligen ar fuUt spontan (jfr un- 
der V. poliia). Peruo Lassdal : Ale. V, dar V. hederifolia betecknas som 
barlastvaxt. —Sat. Ulf by brobank 1877: A. K. O. Malin !, jfr Prot. 4, 
V, 1878, Ale. cch Hayr. Bjorneb.; exemplaret ar tydligen insamladt p& 
ballast. — Oa. [Kristinestpd] Bogrundet ocb [Kasko] Herogrundet rr: 
Linden Bot.; tydligen pa barlaet; [Waea angbatsbryggn] 1885 enst.: Lau- 
ren i Medd. XXII p. 41; [Wasa hofrattapark] 1888 i [ett] par exemplar: 
1. c. p. 42; pa exemplarets etikett iir antecknadt : i>inford med fin sand*!, 
jfr afven Ale. III. [Wasa] Vasklot barlastplats : A. Lindfors ! — O m, 
[Gamla Karleby] pa barlast: Hellstr. p. 136. — Ob. [Uleabirg] Toppila 68 Veronica liederifolia, 

1882, 188G ferkrympt, 2—3 ex.: Zidb.; Uleai)org ja barlast vid Toppila 
sund afven 1888: Zidb. [tillagg], jfr Brenn. Obs.; >rantahietikon rajalla 
Hietasaaren puolisella lastauspaikalla harva8sa»: Leiv. putk , jfr L'Av.; 
[Uleaborg] »v. 1899 3 kpl.»: Huum. pain. p. 86; pa exemplarets etikett ar 
antecknadt »Toppi]aa salmi painolaeti*!; barlastgrus Kemi stad och Kallio 
sag 1892: Keckm. 

Var. triloba Opiz upptages Mela Kasv. V, se redan Liiidb. Enum.; 
exemplar fran A 1. EckerO Storby: Lindb. herb. 

Digitalis purpurea L. 

lam ex antiquissimis femporibus colitur. 

N y 1. Odlad ocli sjalf:«add pS, holmen Sumparn vid Helsingfors 1803: 
Sfel. herb. — Ik. »Ennen \illina Kakisalmen linnan pihalla ... jo ha 
vinnyt*: Huum. retk. p. 221. — S a. [Nyslott] »Savonlinna kasvaa lyseon 
kasvitarliassa, jossa itse kylvaytyy*: Budd. muist. 

Som odlad upptages arten redan af Till., se f. 6. Ale. Ill, Mela 
Kasv. V etc. — Om dess allmanna utbredning se t, ex. Nym. Consp. p, 
535, Nym. Suppl. p. 231 etc. Mclampyruiii cristatuiii L. 

In Alandia permuUis locis et saepe copiose occurrit 
(forsitan satis frequenter aut interdum maiore frequentia); 
in reliqua Fennia australi raro aut rarissime tectum est; 
usque ad 6t^ 50' ad septentrionem versus apud nos progre- 
dilur, in occidentali auteni Fennia 61^ 15' non transit. 

Kalm; in collibus umbrosis p: Prytz cont.; Fenn. merid.: 
Furies; Fenn. mer.-occ: Nym. Gonsp. p. 555; forma vulgaris 
in Al. et (rr) in maxime occidentali parte Ab. crescit, eliam 
in par. I'Calvola in Ta. et in australi parte Kar. ross. occurrit: 
Schedae II p. 142, vide etiam DC. Prodr. X p. 583, Led. Ill 
p. 304 et Liro Ured. p. 471. 

Al. (»r»): Bergstr.; [Kokar] Ido: Bergstr. p. 4; [Finstrom] 
Basto fq: Tengstr.!; Geta : N. Lund!; [Sund] Skarpans: A. E. 
Nordenskiold in dupl.!; Finstrom Bergo Gamholmen: Erics.; 
Geta Ostergeta et [Hammarland] Gumholm : Hult ann. et herb.; 
Finstrom Bembole: Printz in Bot. Byt.; Saltvik Farjsundet: E. 
Erics.; Saltvik Haraldsbyholmen et Germundo, Finstrom Bergo 
et Grelsby!, Kumlinge prope pagum, Ingersholm et Sorholm: Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, T. 51, N:o 1. <)S 

Arrh. & K.; Foglo Juddo, Sottunga Kyrklandet, Kokar Angholm, 
Lindo et Ido fq in coryletis: Arrh.; Hammarland Appelo, (ieta 
Isakso et Finno, Saltvik Bergo: Ch. E. Boldt; in ins. Jomala; 
Brando Baggholmen Soderholmen: Laur. Fort.; st fq in media, 
et occidentali [territorii] parte: Bergr., vide etiam Bergroth in 
Medd. XX p. 37 et inprimis Palmgr. Stud. p. 429-430, cfr 
Norrl. in Atlas p. 21, Palmgr. Hipp. p. 173, Palmgr. Stud, 
spec. tab. VII, Samuelss. p. 132 etc., item vide infra. — Ab. r: 
Zett. & Br.; »Prastholmen Catrinsedal»: Leche p. 12, cfr 1. c. p. 
18; Abo Kathrinedal [»Gatharinedal»] : Hertzman!; ibidem: C. J. 
Arrh. et Arrh.; Runsala : E. Renter; [Abo] Runsala prope fon- 
tem Choraei st cp: Pesol., spec, e Runsala leg. Lindberg!; in 
insula Krakskar (af Tengstrom) [par.?]: Rupr. Diatr. p. 25; 
Pargas r Pexor: Adl., spec, e Pargas leg. I. Ringbom!; Pargas 
in pago Pettiby et Hiittis Lofo: Arrh.; Nadendal : K. A. Tiger- 
stedt in Bot. Byt.; Nadendal Luonnonmaa: Valborg v. Fieandt!; 
Salo Kaukelma et Nystad Putsaari! etc.: HoUm.; Nystad [»Uusi- 
kaupunki*] Pirkholma (J. Lonnblad 1881): Ssel. herb. 

Ta. [Kalvola] r contra Kangais adversa parte freti cp: 
Knabe Fort.; Kalvola Liljevik in clivo prope ripam aciis Aima 
A. Brander!; Schedae II vide supra; Saaksmaki: A Donner in 
dupl.!, cfr Not. XIII p. 458 et Herb. Mus. Fenn. II p. 142; 
Saaksmaki Salo Annila!, Rapola, ad praedium sacerdotis et 
prope Ikkala: Kihlm.; Saaksmaki Rapola cp: W. Granberg in 
Medd. XIII p. 204, spec, lectum ad pag. Annila!, vide etiam 
Rosb. Utk. p. 220. — Kol. Muuromi!, Nimpelto! [»NimpeIda»]: 
Cajander in Medd. XXV p. 28, vide etiam sub Kon. 

Kon. Koselma: Simming!, vide infra p. 70; Kusaranda: 
Giinth. p. 48, vide infra quoque; Pjangoi, Ivankoffski: Gajander 
in Medd. XXV p. 28 [forsitan in Kol.] 

Al. Enar Bergstr. betecknar M. cristatum som sallsynt p§. Al., har 
jag frott det vara af intresse att nagot sa nar fullstaudigt meddela de 
aldre uppgifterna fr&n detta landskap, afven de icke forut publicerade. 
Daremot har jag icke ansett nQdigt att infora de mer an 30 specialfyud- 
orter, aom uppraknaa i Palmgr. Stud. p. 429 - 430, utan hanvisar om dem 
till originalarbetet. Till dessa fyndorter kunua ytteimera laggas foljande, 
som upptagas i det foregaende: Kokar Angholm, Finstrora Bembftle, Salt- 
vik Bergo och Farjsurdet afvensom Brando Baggholm. — I H. M. F. 70 Melampyrum cristatura. 

funnos 1917 9 exeirplar af arten (de ofvan uppraknade daribland inbe- 
gripna). — [Ik. Meinsh. p. 260 uppraknar M. cristatum endast fr&n andra 
delar af Ingermanland, jfr 1. c. p. XXX.] 

Sat. Huittinen [»Hvitti8>]: Car. p. 24, jfr Gadd Sat. p. 49. — T a. 
Hauho: Herk. — Uppgifterna fr&n Sat. och T a. aro ej osannolika, men 
erfordra dock bekraftelse. 

O b. Kerai : Jul. p. 288 ar en fnllkoraligt osannolik uppgift, jfr 
Brenn. Obs. 

M. cristaltim upptages afven frAn Kton. Pudosh : Giinth. p. 48. [I 
forbigdende rak papekas, att denna art omnamnes fr&n Archangelsk: Prot. 
14, III, 1863]. 

Melampyrum cristatum f. pallens Hartm. 

Cum foi'ma typica raro occurrit. 

Tantum paiicis locis in Alandia et in par. Kalvola lecta 
est: Schedae II p. 142. 

Al. Eckero (!) Ora: A. Kajava & Lindroth !, cfr Liro Ured 
p. 471; Eckero Storby : Pesola!, cfr Palmgr. Stud. p. 430 
fLemland] in promuntorio ad »Lemstroms kanal» nonnulla spec 
inter f. typicam : E. Reuter; Lemland Granholm ! ad septentrio 
nem versus a Nato et Skobbholm ! : Palmgren ; Lemland ins 
Granholm in nemore (Hans Buch): Seel, herb.; Saltvik Haralds 
byholmen unicum spec, inter formam typicam: W. Granberg!, 
cfr Medd. Xlll p. 204 et Palmgr. Stud. p. 430; Saltvik in prato 
prope Naas: Lindberg!; Kokar Ido in pratis nemorosis (st fq) 
cum a juli 1879: Arrh. Fl., spec, ex eodem loco leg. B. A. Ny- 
berg I860!, E. Erikson! et Palmgren!; Foglo Sommaro; Knabe litt. 

Ta. Kalvola Liljevik prope ripam lacus Aima: A. Bran- 
der!; Saaksmaki Rapola antea cp, nunc unicum spec: W. Gran- 
berg in Medd. XIII p. 204. 

PI. Finl. exs. N:o 940 Al. par. Lemland in insula leg. 
Florstrom, N:o 941 Ta. Kalvola Liljevik iuxta ripam lacus Aima 
leg. A. Brander. 

Kon. Simmings exemplar irkn Koselma uppfattades tidigare som 
eii f pallens, se Herb. Mus. Fenn. II p. 90 och jfr Norrl. On., dar arten 
betecknas sasom rr. Numera fores detta exemplar af Lindberg till huf- 
vndformen. 

M. [cristatum i.] pallens uppraknas af Cajander bland arter, hvilkas 
utbredniiig fOreter tydlig olikhet pS. omse sidor om den 1. c. foreslagna 
gransen mellan Ftnno-Skandia och Nord-Ryeslaud : Medd. XXVI p. 182. Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennioa, T. 51, N:o 1. 71 

Melanipyrum arvense L. 

In Fennia aastro-occidentali rarissime infi'a 60^ 30' 
et c. 3^ long, ab He/singfor>^ ad occidentem versus occurrit. 

Kalm; in agrorum marginibus [»inargines»] (p): Prytz cont.; 
in agris et pratis provinciarum australium : Wirz. pi. off.; Fenn. 
merid. occ: Fries.; hab. . . . Fenn. mer. occ: Nym. Suppl. p. 
241, vide infra; tantum in Ab. rr crescit: Schedae II p. 142, 
vide etiam DC Prodr. X p. 583 et Led. Ill p. 304-305. 

Ab. Nagu (!): A. B. af Schulten!; [Abo] Hirvensalo [»Hir- 
visalo»] Kajstarniemi (C. J. Arrh.) : Arrh., cfr de his Zett. & 
Br.; Nagu Sjiilo : A. Dahl ! ; eodem loco (Frey 1904): Ssel. herb. 

PI. Finl. ex«. N-.o 942 Ab. Nagu Sjalo in lapidoso colle 
in agro leg. A. Dahl, ■N:o 943 Ab. Nagu Sjiilo in prato leg. 
T. Anttila. 

y\n Nylandia et partim in Fennia australi (vulg.?) cresc. see. auc- 
tore8>: Rupr. Diatr. p. 23. Med stod af Wirz. M. S. torde uppgiften fa 
anses harstamma fran Wirzen; den ar otvifvelaktigt oriktig. Alandia: 
Xym. C'onsp. p. 555. Denna uppg. hvilar uppenbarligen p& ett misstag; 
i N5'm. S ippl. p. 241 namnes uttryckligen: »sed Aland, nunc non indica- 
tur.. — Ab. [Sydvastra Vihti]: V. E. B. p. 202. Uppg. f^r tydligen till 
skrifvas ett skriffel ; bar torde afses M. pratei/se. — Sat. Kyrd >[ravast- 
kyro socken]. KyrOfors bruk, terassen nedanfor stora bruksranran 1883>: 
Printz !, jfr Herb. Mus. Fenn. II p. 90, W. Granberg i Medd. XIII p. 204, 
Ale. Ill, Hermann p. 417 etc. Lindberg synes anse, att M. arvense p§, 
detta Htftlle ar tillfallig (se Schedae II p. 142, anford bar of van); forh&l- 
landet bor enligt miu mening nftrmare undersokas. Det kan pSpekas, att 
arten upptages frkn Bjorneborg: O. Hjelt M. S. 

Ob Kemi: M. Castren p. 336, jfr Jul. p. 288; uppgiften ar tydli- 
gen fullslandigt oriktig, jfr Brenn. Obs. 

I Lindb. Enum. och Mela Kasv. V betecknas M. arvense sasom till- 
fallig. Arten bar emellertid iakttagits i Nagu under manga ar. Schultena 
exemplar insamlades 1874; det exemplar, som omnamnes i Herb. Mus. 
Fenn. [ed. I] fran A b , ar afven fran Nagu och sakerJigen af mycket gam- 
malt datum, ehuru etiketten ieke ger nagon upplysning cm vare sig in- 
samlingsaret eller insamlarens namn. A andra sidan ar Pi. Finl. exs. 
N:o 943 insamlad Sr 1914. Da dartill kommer, att arten i Sverige gar 
till Uppland: Hartm. p. 121, synes man mig berattigad till antagandet, 
att atminstone dess forekomst i Nagu bor anses vara spontan. 72 Melampyrum nemorosum. 

Melampyruin nomorosuni L. 

Nonnullls plagis Fenniae australis inprimis austro- 
on'entalis passim aut maiore frequentia (usque ad fqq) et 
saepe copiose occuvrit, aliis autem plagis raro invenitur vel 
deest, ad septentrionem versus usque ad 63^ 45', ubi raris- 
simum, progreditur. 

Till.; Kalm ; in pratis declivibus nemorosis Fenn. australis 
p: Prytz cont.; maxima pars Fenn.: Fries; Fenn. mer.: Nym. 
Consp. p. 556; in australi et media Finlandia usque ad 63*^' 
45', vide etiam DC. Prodr. X p. 583, Led. Ill p. 305, Liro Ured. 
p. 471 et Norrl. in Atlas p. 8. 

Al. saepe in pratis: Radl. p. 191; st fq: Bergstr.; p cp : 
Arrh. & K.; r Brando Lappo: Bergr.; vide etiam inprimis Palmgr. 
Stud. p. 430—431, ubi e 30—40 locis enumeratur, item Prim, 
p. 70, Norrl. in Atlas p. 21, Palmgr. Hipp. p. 41, 44, 144 et 
]68, Palmgr. Stud. spec. tab. VII et Samuelss. p. 132. — Ab. 
p: Zett. & Br.; Runsala: Leche p. 30; Runsala cp in lucis: 
Pesol.; Katrinedal cp: 0. Hjelt M. S. (ex ipso), Arrh., E. Ren- 
ter c. pi; Pargas r Pexor: Adl., cfr Elmgr. p. 144, spec, ex 
Alon report. A. B. af Schulten!; [Kakskerta] Kulho in taeniis 
Aboensibus: G. Frietsch in Dot. Byt., C. J. Arrh. et [A.] Arrh.; 
Kakskerta Kulho in colle silvatico cp 1893: Ssel. herb.; Brom- 
arf Kadermo: G. Sucksdorff!, cfr Ale. IV; Halikko Vaisakko: 
K. E. v. Bonsdorff!; Pojo p ex. gr. Siisbacka: A. Nyl.; Pojo 
ad praedium sacerdotis : Hult coll.; rr Lojo Storo Paavola: Ch. 
E. Boldt et Lindberg!; Lojo Paavola cp in querceto: Pesol.; 
circa Nystad non obvium: Hollm. — Nyl. [Ekeniis Tvarminne] 
Alglo! fqq, Buso (!) fqq et hie illic cpp : Hayr. Landv. p. 165, 
cfr Geogr. F. T. 1900 p. 228; [circa Fagervik] p: His.l, spec, 
etiam e Stor-Ramsjo! ; Inga Svartback! fq, nonnullis annis cpp, 
aliis rarius [»glesare»] : Brenn. vaxtf. p. 78; Inga Barosund : 
Edit Lindstroml; Kyrkslatt fq in taeniis: Rosb. Kyrksl. p. 109; 
Helsingfors Torresund : Hollm.; Stromfors Kung^hamn: C. J. 
Arrhenius!; Anjala: H. K. Wrede in herb. lye. n. -- Ka. Siik- 
jiirvi (!) Ristiniemi: Blom!, spec, indidem (juoque leg. V. Krohn!; Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, T. 51, N;o 1. 73 

tantum in vicinitate fluvii Vuoksi in par. Raisala (!) et Kau- 
kola, ubi (|uibusdam locis, ex. gr. Kaukola Jarvenpaa et Ter- 
vola!, cp provenit: Linden; saepe cp a Raisala ad Rami: Lin- 
den p. 128; V^iborg Lyykyla: A. Lagus!; vide ceterum subKL 
— Ik. p: Malmb.; 8 spec, in H. M. F.; [fqq per totam Ingriam : 
Meinsh. p 261]. 

Ta. Saaksiniiki: A. Donner!, cfr Not. XIII p. 458 et Rosb. 
Utk. p. 220, spec, etiam leg. W. Granberg in Lindb. herb., 
Kihlman ibidem non vidit. — Sa. Puumala Kokkola in colle 
herbido [»niittyaho»] 1904: Link.; Kerimaki Putikko in colle 
herbido cp 1887: Sa3l. ann.l; Saaminki Pihlajanniemi, Ruissaari 
etc. (herb, alumnorum): Budden; Saaminki Kallislahti (J. Le- 
vanen herb.) et Yarpaniemi (K. J. Hirvensalo herb.), Kerimaki 
Pihlajanniemi (E. J. Turtiainen herb.): Budd. muist. — Kl. fq 
usque ad Ladogam borealem et Salmi, at in reg. maritima 
[= Ka.] non visum: Fl. Kar.; quibusdam locis, ex. gr. Kaukola 
Rami, cp, etiam in par. Hiitola: Linden, vide sub Ka.; [Parik- 
kala] fq in toto territorio in pratis non cultis [»luonnollisilla»] 
fundo duro: Hann.; Valamo in nemore cp 1881: Ssel. ann. et 
herb.; Kirjavalaks cpp : Popp. p. 47; fq: Backm.; in vicinitate 
lac. Ladoga st fq, interiore in parte st r— r: Link. Stud. p. 273, 
vide sub KoL (infra), Kb. et Kon.; Palkjarvi st fq: Hjelt, cfr 
Hjelt Ant. p. 64; multa spec, in H. M. F. — KoL fere ubique 
in pratis, maiore frequentia in australi parte gubernii [Olonets]: 
Giinth. p. 48; fq— fqq in reg. silv. et collina . . .. nullo modo 
in reg. aren. desideratur: Elfv.; Sermaks cp : Kihlm. ann.; So- 
lomeno (Simming), Petrosavodsk: Norrl. On.!; Salmi (!) : Fl. 
Kar., vide sub KL, vide etiam Liro Ured. p. 177 et infra; Caj. 
vide sub Kon. 

Sb. r: Mela, .^pec. in dupl. e Kuopio Jiinnevirta!; Kuopio: 
W. Pipping!, cfr Herb. Mus. Fenn. 11 p 142. — Kb. Kide: Brand.!; 
Kide [»Kitee»] Valivaara et Kantosyrja, Tohmajiirvi nonnullis 
locis, etiam in pagis septentrionalibus, Viirtsila uno loco, 
Korpiselka tantum visum ad Saynatvaara et Lehmivaara (ambo 
ad austro-occidentem versus a Tolvajarvi): Link, comm.; Joensuu 
ad canalem e lacu Hoytiiiinen fluentem 1910: Budd. muist.! — 
Kon. in parte meridionali ad Solomeno el Jalguba etc. (Sim- 74 Melampyrum nemcrosum. 

ming): Norrl. On.; de JalguVja cfr Herb. Mus. Fenn. 11 p. 142; 
magna distributione et interiore in parte et ad oram lacus 
Onega, Klimetskoi [»Sennoguba»] et in insulis adiacentibus : 
Caj., cfr Liro Ured. p. 471; Suistamo Loimala, Muuanto etc.: 
Link, comm.; Giinth. p. 48 vide sub Kol. 

Om. Larsmo in insula Eura: Fontell !, cfr (Prot. 6, X, 
1900) Medd. XXVII p. 8, 1. c. p. 49 etc. 

PI. Finl. exs. N:o 944 Nyl. Ekenas in insula Buso leg. 

Edit Lindstrom, 

Om fOrekomsten i Kol. namnes: > Salmi Uuskylassa 4ce/-rinteellft, 
myOe Impilahteen kuuluvasBa Uoraaassa (joka parhaiten kuuluu Kol. 
alueeseen), Suojarven Kotajarvella ja sen kohdalla Loimalan— Suojarven 
valisen maantien varrella pc»: Link. comm. — O a. Narpes: Nordl. p. 19; 
uppg. har sannolikt uppkommit genom forvaxling; af de Ofriga arterna 
omnamner fOrf. blott M. pratense men ej M. silvaticum. 

Linkola betecknar M. nemorosum som en af kultuien m&ttligt 
[»massig>] gynnad apophyt: Link. Stud. p. 262, jfr 1. c. p. 334 och 356. 

Fr&n Nyl, Ekenas sages : Tvarminne zoologiska stationen flersta- 
des lan28 korvSgen nedanfor Storangsberget, utsadd af Palmen. Trifves 
fortraff ligt : Hayr. 17, VI, 1918. Da arten af vftxtvanner ar mycket om- 
tyckt, bar den p& flere stallen blifvit utsadd under senare tid och synes 
ofverallt trifvas val: Lindb. comm. 

Med hvlta blomnior Sr M. nemorosum sallsynt. Foljande uppgifter 
bar jag antecknat : Al. Geta Bolstaholm: Hult ann. och herb. — Nyl. 
Ekenas BusO nara Jusaro 2 ex.: Hayr. ber. 

F. albo-bracteata = i. albicans Svanl. enl. Hayr. Nyl. Ekenas Tvar- 
minne pi Zoologiska stationen .'' . . Palmen hade afveu salt fron af 
denna form: Hayr. — Kol. livina: Cajanderl och Vakrutschej [»Gakrut- 
schei»]: Lindroth & Cajander! 

3Ielanipyrum pratense L. 

Per totum territorium frequentissime aut frequenter 
provenit, Lapponia rossica, ubi minore frequentia inveniri 
indicatur, (amen forsitan excepta. Usque in subalpinam 
regionem, sed rarissime tan turn in injimam reg. a/pinae 
partem progreditur. Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennioa, T. 51, N:o 1. 75 

Fq aut fq(( ^) in tola Fennia inveniri omnes fere auctores 
consentiunt, cfr Till., Kalm, Prytz cont.; maxima pars Fenn. et 
Lapp.: Fries; Eur. omn. exc. . . .: Nym. Consp. p. 556; spe- 
cies per totum territorium dispersa. Distributio formarum non 
explorata est. Subsp. typicum tamen multo frequentior videtur: 
Schedae II p. 143, vide etiam DC. Prodr. X p. 583, Led. Ill 
p. 301, Borg Beitr. p. 102, 113, 135 et 141, item Norrl. in 
Atlas p. 13. 

Lapp. fenn. {{\ — i(\(\ interdum cp: Hjelt & H.; [com- 
plur. locis, enum : Birg. p. 97;] Ollostunturi inferiore in parte 
reg. alpinae: Caj. Beitr. p. 16; in silvis frondosis, lucis, pine- 
tisque fertilioribus, nee non in silvis mixtis marginibusque gra- 
minosis pratorum fq : Blom Bidr.; in silvatica parte Lapp, prae- 
cipue meridionalium vulgatissime, in subsilvatica ubique par- 
cius et in subalpina iuxta fluvios . . . usque ad Puolmak 
[»Pohnak>] Tanensem p: Wahlenb. p. 166; fq : Fellm. Lapp.; 
fq usque ad Kongas prope Mare glaciale- Wainio Not.; fq in 
reg. silv. in ericetis [»moar»], reg. subalp. in Vuomapaa usque 
ad 517 m V: Hult Lappm.; Kuolajarvi fq — fqq: Pesol.; Utsjoki 
fq: Ssel. kat.; per reg. subsilv. et subalpinam fq, Tuarpumoaivi 
NE 278, Peldoaivi SE 355, Ailigas SV 376, SV 329: Kihlm. 
Ant.; in Varangria st r aut minus fq: Arrh. ant.; ad Boiisgleb, 
unde cp procedens ad effluvium lacus Salmijarvi [»Klostervand»]: 
Norm. p. 293, ubi etiam e nonnuUis aliis locis enum.; e multis 
[saltern 16] locis e Varangria australi etc. enum.: Norm. Fl. 
Spec. p. 836—837, vide etiam Blytt p. 810—811, Norm. ann. 
p. 45 etc. — [L, ent. reg. subalp. et silv. fq: Lsest.; enum. e 
multis locis, verisimiliter fq per totum territorium: Fries & 
Mart. p. (66), vide etiam Linden in Bot. Centr. LXI p. 228.] 

Lapp. ross. p: Fellm. Ind. et N. I. Fellm.; latere rossico 
ad Store Menikaso in alpem Galgoaive supra terminum betulae *j Bergr., Flinck, V. E. Broth., Weeks., Blom, Linder, Saur , Hjelt, 
Leop., >'orrl. 8. o. Tav., Hann., Link. Stud. p. 278 (iBinnetlandgeb »), 
Linden Bot. (Kasko etc.). Broth., Mfla, Axels. Putk., A. L. Backm. Fl. 
et Must.; fq— fqq: Elf v., Stenr., Bergr. Ant (Rukajarvi), Brenn. Obs. et 
Pesol. (e Kuns. septentrional!); fqq atque in silvis . . . cp, in Saoneshje 
fq : Norrl. On. 76 • Melampyrum pratenee. 

adscendens, deiii iuxta partem inferiorem fluminis Naytamo 
[»Neidenelv»] fq: Norm. p. 293 et 29 i, vide etiam Beket. p. 
586, Knabe Pfl. p. 280 et Broth. Wand. p. 9. 

PI. Finl. exs. N:o 945 * typicum Beck, Nyl. Kyrkslatt 
Vohls in prato leg. Lindberg, N:o 946 * vu/gatum Pers. Nyl. 
Ekenas Tviirminne Krogen in coryleto leg. Inga Strom. 

Afvikande frekvens bar jag endast antecknat i foljande fall : st fq 
— fq: Caj. Kasvist. ocb Hayr. Bjorneb.; at fq: Keckm., Simo, Kemi at fq: 
Rantaniemi. 

Af fiere fOrfattare framh&lles, att M. pratense forekommer ymnigt. 
Nonl. in Atlas p. 13 (>stundom riklig>), Caj. Kasviat. (»U8. run8.»), Stenr., 
Hjelt (Sat.), Hult, Axels. Putk., Norrl. On. (se i noten), A. L. Backm. 
Fl. (»8tucdom y.>), Kyyhk. litt. [Kianta] Daremot namuea : sp — st cp: 
Borg Tiet, pc — cp: HSyr. Bjorneb. 

Mer anmarkningsvarda uppgifter om fc^rekomsten af M. pratense 
bar jag antecknat Palmgr. Stud. p. 431—432, jfr 1. c. p. 585 och spec, 
tab. VII (Al.), Leiv. Veg. p. 204 (O m. och Ob.) afvensom Norm. Fl. Spec, 
p. 8S6-S37 och Norm. Fl. Overs, p. 459 (Li.). 

Linkola betecknar M. pratense som hemeradiaphor : Link. Stud, 
p. 278. 

Formerna af M. piratense aro boa oss foga studerade, se Scbedae II 
p. 143. — Utofver de uppgifter, som ing^ 1. c. (se ofvan) och i (Prot. 4, 
III, 1916) Medd. XLII p. 42, finnes f. n. ingenting publiceradt om de a. k. 
sasongformernas forekomst i v§,rt land; jfr f. o. Bot. Not. 1902 p. (57 — )59 
Har h'6r emellertid papekas, att jag ej varit i tillfalle att taga kannedom 
om Beauverd, G. Monographie du genre Melampijruyn (Memoires Soc. pbys. 
hist. nat. de Geneve vol. 38, fac. 6, s. 291—637) Geneve 1916—1917 ; titeln 
efter Bot. Not. 1918 s. 159. 

F. albiflora. Ka. Virolahti Tiilikkala »in nemore cum typo 1895 > : 
Ssel. herb. 

Vidare omnamnes f. aiirea Norm, i Lindb. Enum. ocb Mela Kaav. 
V. Om denna form eages : T b. Korpilahti Paivakunta (fq) : Hayr. — 
Ar 1892 sag jag pa Sat. Karkku Jarventaka Torseva M. pratense med hvit 
gula blommor. 

Melampyrum pratense f. purpurea Hartm. 

In Lapponia septentrionali multis locis visa est. In 
Fennia auMrali uno loco Iccta est. 

Nyl. Kyrkslatt in promuntorio Nissala ad lacum Hvittrask 
cum typo (Sigyn S?elan 1905): Sael. herb:! 

Li. Inari ad Tormiinen : Wainio Not.; Inari Laanila : Lind- Acta Sccietatis pro Fauna et Flora Kennica, T. 51, N:o 1. 77 

\)QYa\ — [L. ent. cp inter Riihtoivi et Hirvasvuopio! in betu- 
lelo humili: Linden Bidr.] 

Lp. Ponoj in declivi ad occidentem versus a pago: Mon- 
tell!; Katschkofka in tundra aperfa inter Salices nanas: Kihl- 
man ! — Lt. in paludibus inter oppidum Kola et litus Maris 
glacialis st cp : Hollmen in (Diar. 7, II, 1885) Medd. XIII p. 210, 
spec, in palude ad pag. Uura [»Ura»] lectum ab eo et Enwaldl 

Af ofvanstSende framg&r, att denna form forst iakttogs inom finska 
flora-omrSdet af Hollmen och Enwald Sr 1883. 

Huravida formen i N y I. ar identisk med den lappska, vagar jag 
ej afgora. 

MelaiTipyrum silvaticum L. ') 

In tota fere Fennia frequenter aut satis frequenter, in 
orientali parte etiam frequentissime provenit : usque ad sum- 
mum septentrionem progreditur, etsi diminuta forsitan fre- 
quentia. Ad regionem subalpinam usque penetrat. 

Fq in Fennia usque ad 65*^ inveniri consentiunt plurimi 
auctores, cfr Till., Kalm, Prytz cont. et Fries (Fennia orient, 
vide infra); Scand.: Nym. Consp. p. 556; Fenn.: Nym. Suppl. 
p. 241; haec forma per totum territorium fq — fqq dispersa est: 
Schedae II p. 143 nomine M. silvaticum * genuinum Lindb. 
fil., vide etiam DC. Prodr. X p. 584, Led. Ill p. 305, Borg 
Beitr. p. 102, 113, 119, 135 et 141. 

Ob. ff| : Jul. p. 288; fqq: Leiv.; fq, interdum fqq: Brenn. 
Obs., quern 1. inspicias; fqq per totum territorium: Keckm.; 
fqq: Rantaniemi; [st fq: 0. R. Fries p. 159;] fq : Hjelt & H. 
— Kuus. p: Fellm. Lapp.; st f q : Wainio Kasv.; in parte sep- 
tentrionali st fq— fq: Pesol. — Kk. fq exc. in par. Oulanka, 
ubi st fq: Wainio Kasv.; verisimiliter baud infrequens, enum.: 
Bergr. Ant. 

Lk. fq [usque ad 670 30']; Hjelt & H.; [(»r») enum.: Birg. 
p. 97; teste Orstadio in hoc lerritorio eadem frequentia ac M.pra- 
tense: Birg. Till. p. 71;] in silvis frondosis vel mixtis, lucis ') Var. (jenuinum Lindb. fil., vide infra. 78 Melampyrum silvaticum. 

nemorosisque (p) occurrit: Blom Bidr.; Sodankyla ad Niemela, 
fq ad Kaaretkoski et meridiem versus, item etiam in Kemijarvi: 
Wainio Not.; Pallastunturit: Hjelt; st fq in reg. silvatica, enum.: 
Hult Lappm.; Kuolajarvi st fq — fq: Pesol.; Wahlenb. p. 166 e 
Lapp. fenn. non comm. et Fellni. Lapp, tantum e Kuus. — 
Li. Utsjoki (fq): Ssel. kat., cfr S. Gastren p. 852; Inari: E. Ny- 
lander & M. Gadd ! ; ad Kongas prope Mare glaciale st fq in 
lucis et silvis frondosis, Inari p ad Ivalojoki (Tormanen, Kul- 
tala, cet.): Wainio Not.; ad terminum betulae usque fq (?) pro- 
grediens, species non satis diiigenter observata: Kihlm. Ant.; 
in Varangria merid. ad Eivenaes, unde ad effluvium lacus Sal- 
mijiirvi [»Klostervand»] procedens: Norm. p. 294; Varangria 
austr. enum. ex 8 locis: Norm. Fi. Spec. p. 842, quem I. in- 
spicias, vide etiam Blytt p. 811, Norm. ann. p. 45, Norm. Fi. 
Overs, p. 459-460 etc. — [L. ent. reg. subalp. p: Lsest.; r 
in reg. subalpina, non adnotatum nisi ex Iso- et Vahiikurkkio : 
Linden Ant., vide etiam Linden in Bot. Centr. LXI p. 221; 
Kaaresu'anto Yli Njanko Gabnetjokko, parcius quam M. pra- 
tense: Fries & Mart. p. (66).] 

Lapp. ross. p: Fellm. Ind.; cum priore [(p)]:N. L Fellm.; 
Ponoj: Mela herb, et Montell !, cfr Knabe Pfl. p. 280; Srednji: 
Broth. Wand. p. 9!; ipulta spec, in H. M F., inter alia Voro- 
ninsk: Kihlman ! 

PI. Finl. exs. N:o 947 NyL Kyrksliitt Vohls in gramino- 
sis locis leg. Lindberg; Herb. fl. Rossicae N:o 331 Fennia in 
silva pr. Helsingfors leg. W\ Schuchin. 

Alp; Bergstr., men st fq: Bergstr. Beskr. och et fq — fq: Arrh. & 
K.; »st fq — fq. Bildar da och da hufvnddelen af ortvegetationen i hassel- 
lundar»: Bergr. — A b. fq— fqq: Flinck ; fqq : V. E. Broth, cch Weeks.; p — 
st fq — fq: Caj. Kasvist., dar narmare uppg. lamnas, — Ka. st fq: Blom. 
— Ik. st fq: Malmb. 

Sat. mindre allman: Malmgr.; fqq: Saur.; p: Hayr. Bjcirneb., dar 
narmare uppg. lamnas; et fq : Hjelt. — Ta. fqq: Leop. och Norrl. a. 6. 
Tav. — Kol. fqq: Elfv. 

Oa. raindre allman: Mahngr., men f q : Laur. Vaxtf. — Tb, fqq: 
Broth. — Sb. [lisalmi] p: M. & J. Sahib. — Kon. fqq: Norrl. On. 

Ok. fqq: Must.; et f q : Kyyhk. litt.; Brenn. Obs. se under O b. — 
Kp. f q ; Wainio Kaa/. Acta Societatia pro Fauna et Flora Fennica, T. 51, N:o 1. 79 

On den ymuighet, i hvilken M. sileaticiim upptrader, bar jaj: 
anteckiiat: >raik. runsaaati*: Stenr.; st cp — cp: Hayr. BjOrneb.; >hajan., 
usein joks. runf.>: Boig Tiet.; »runsaan]aieesti»: Axels. Putk.; stundom y: 
A. L. Backm. Fl.; [Kiantn] »ei kovin lunsas-: Kyyhk. litt.; Ropelvvandet 
»tildpl8 i stor n3{engde>: ^'orm. Fl. Spec. p. 842. Bergr. se i petitftycket 
om A 1. 

Mer anaiarkningsvarda uppgifter om forekomsten af M. silvaticum 
inga i Palmgr. Stud. p. 432-434 (Al.), jfr 1. c. p. 585 och spec. tab. VII; 
vidaie Caj. Kasvist. (Ab.), Leiv. Veg. p. 204 (Om. och Ob.). 

Liukola betecknar M. silvaticum som hemeradiaphor : Link. Stud, 
p. 278. 

Oin formerna af M. sUvatinon galler i bufvudsak detsamma torn 
om M. pratense foTvaerra (se sida 76). Lindberg betecknar emellertid 
i/eimitnim Lindb. fll. som den allmanna formen och upptager * laricetorum 
Kern, endast fran en enda fyndort (se langre fram). — Vidare iiamnes: 
[Ta. Hol'ola] »vid Uskila forekommer haraf en varietet, som ar m&nga 
g&nger storre an hufvudformen [-■= f. giganica .'] : Norrl. s. o. Tav. — En 
foim omnamnes som inlancnad frSn Ta. Janakkala: Elf ving ! i ]Medd. 
XLIV p. 193. 

Melampyrum silvaticum var. laricetorum (Kern.) Wetterst. 

Lno taritum loco adhiic apud no» lectum est. 

Haec forma apud nos rarissima est, ut typica tantum in 
Tvarminne lecta est: Schedae U p. 144 nomine M. silvaticum 
■■^^ laricetorum Kern. 

PI. Finl. exs. N:o 948 Nyl. Ekenas Tvarminne Krogen 
Storangsberget in coryieto leg. Inga Strom. 

Andra uppgifter foreligga tills vidare icke om denna forms fore- 
komst i Finland; se f. 6. afven Bot. Not. 1903 p. (57— )58. Pedicularis palustris L. 

In Fennia australi et media saltern usque ad 64^ ple- 
rumque frequenter provenit; in parte septentr. orientali supra 
66^ rara videtur esse, sed in Lapponia occidentali usque ad 
summum septentrionem intenitur et saltem usque ad regio- 
nem subsilvaticam penetrat. 

Till.; Till. Icon. 131; Kalm; in pratis uliginosis fq: Prytz 
cont.; in paludo.sis totius patriae ad alpes L3pponiae usque: 80 Pedicularis palustris. 

Wirz. pi. off.; maxima pars Fenn. et Lapp.: Fries; Scand.: 
Nym. Consp. p. 553; Fenn.: Nym. Suppl. p. 240; per (totum) 
territorium fq — fqq dispersa est: Schedae II p. 141, vide etiam 
DC. Prodr. X p. 566, Led. Ill p. 283, Steven Mon. p. 28, 
Grotenf. p. 113 et Norrl. in Atlas p. 15. 

Al. (p): Bergstr.; fq: Bergstr. Beskr.; st fq : Arrh. & K,; 
f(l in pratis udis: Bergr. — Ab. fq: Zett. & Br., Sand., Renv., 
A. Nyl. et Sel.; st fq: Arrh. Ann.; fqq: Flinck; fq [»yi.»]: V. 
E. Broth.; fqq: Weeks.; in Mietois et australi parte par. Myna- 
maki deficiens [«Mt. ja Pt. 0»], ceterum fq, cp [»yl.»]: Caj. 
Kasvist. — Nyl. fq: His., W. Nyl. p. 209, Seel. 0. Nyl. et 
Brenn.; fq, hie illic st cp: Stenr. — Ka. fq — fqq: Blom; fqq: 
Linden, — Ik. fq: Malmb.; [fq per totam Ingriam: Meinsh. 
p. 258]. 

Sat. st fq: Malmgr.; fq: Saur.; p — st fq et pec — cp, partem 
maximam pc — st pc, Hvittisbofjard fq, Luvia: Hiiyr. Bjorneb.; 
fq — st fq: Hjelt. — T a. fq: ornnes auctores, exc. Borg Tiet., 
((ui dicit: st fq, st pc [»hajan.»]. — Sa. fqq: Hult. — Kl. fq: 
Fl. Kar.; fq — fqq: Hann.; ins. Valamo fq: Seel, ann.; st fq: 
Link. Stud. p. 273. — Kol. fq-fqq: Elfv. 

Oa. (st fq): Malmgr.; fq: Laiir. Vaxtf. — Tb. fqq: Broth. 
— Sb. fq: Enw.; fqq: Mela; f(|: M. <& J. Sahib.; fq -st fq, 
nonnullis tamen plagis minore frequentia: Kyyhk. litt. — Kb. 
fq : Eur. t^ H.; fq, subdominan«, rarior st cp: Axels. Putk.; »st 
f([ (— fq)»: Wainio Kasv. — Kon. fqq: Norrl. On. 

Om.: fq: Hellstr., Tenn. et Lackstr.; fq, pc- st cp: A. L 
Backm. FL, vide infra. — Ok. p: Wainio Kasv.; fq: Must.; fq 
in partibus maxime orientalibus minore frecjuentia: Brenn. Obs. 
(|uem 1. inspicias; st f(i — p, inlerdum cp: Kyyhk. litt. — Kp 
p usque ad vicinitatem lac. Kiimasjarvi et Luvajarvi, unde 
magis ad meridiem versus st fq, ad pagum Uhtua st fq: Wai 
nio Kasv., vide sub Kk.; fq: Bergr. Ant. 

Ob. fq in pratis udis: Jul. p. 288; (fqq): Leiv.; fq, in 
parlibus maxime septentrionalibus minore frequentia, Liminka: 
Brenn. Obs., quern 1. inspicias; f<{q— p: Keckm., vide infra; 
[fq: 0. R. Fries p. 158;] st fq: Hjelt & H. — Kuus. a lacu 
Kuusamojiirvi ad septentrionem versus st r, ad meridiem ver- Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, T. 51, N:o 1. 81 

sus p, in vicinitate templi st fq: Wainio Kasv.; in parte sep- 
tentrionali p (— st fq) in paludibus [»lettoinaisilla soilla»]: 
Pesol. — Kk. e parte australi par. Oulanka ad meridiem ver- 
sus p: Wainio Kasv., vide sub Kp.; fq: Bergr. Ant.; vide etiam 
Beket. p. 585. 

Lapp. fenn. st f q : Hjeit & H.; [enum.: Birg. p. 97;] 
[Sodankyla] in pratis humidis vel udis, paludibus limosis etc. 
per totum territorium (fq): Blom Bidr.; per partem silvaticam 
et subsilvaticam omnium Lapp. suec. usque ad templum Inari 
[»Enare»] fere ubique parcius, ut etiam in . . . Finmarkia in- 
feralpina parcius: Wahlenb. p. 166 et 167; p: FeHm. Lapp.; 
Kemijarvi ad Juujarvi, pag. Kemijarvi [et] Vuostimovaara, So- 
dankyla ad Aska, pag. Sodankyla [et] Rovanen, Inari ad Kop- 
pelo st fq, plur. loc. ad Paatsjoki, ad Kongas prope Mare gla- 
ciale: Wainio Not.; st r in caricetis et paludosis reg. silvaticae 
Mutenia, Sompiojarvi, Kopsusjarvi, Rovanen (Wainio): Hult 
Lappm., cfr 1. c. p. 39; Kuolajarvi p— st fq in paludibus [»let- 
tomaisilla soilla»]: Pesol.; Utsjoki (fqq): Ssel. kat.; usque ad 
terminum pineti st pc, e 9 locis diversis adnotata, ex. gr. Pak- 
sujalka utsjokense, Kettu-Matti, Tuulijarvi, inter Vuopionsuu et 
Vaskojoki etc.: Kihlm. Ant.; Kaamasjoki: M. Gadd!; Paatsjoki 
[»Klosterelf»] coraplur. loc: Th. Fries p. 183; in Varangria me- 
rid. iuxta Paatsjoki [»Pasvigelv»] ad sinulum lacus Klostervand 
intra praedium Brandhoug situm, ad catarrhactam inter Klos- 
tervand et Goalsejavre, inter Goalsejavre et Bossojavre, ad 
Gaddeluobal inter Vagetimjavre et Bagjajavre, ad flumen ipsum 
intra Bagjajavre: Norm. p. 295, vide etiam Norm. ann. p. 46, 
Th. Fries Resa p. 60 et 61, Blytt p. 804, Norm. Fl. Overs, p. 
457, Hayr. viixts. p. 161 etc. et inprimis Norm. Fl. Spec. p. 
825, ubi e multis locis enum.; multa specimina recentiora in 
H. M. F. — [L. ent. reg. subalp. p, reg. silv, fq: Lsest.; Enon- 
tekiainen: Malmberg!; Linden Bidr. non enum., vide ceterum 
mfra sub formis.] 

Lapp. ross. baud infrequens: Fellm. Ind.; »usque ad 
lacus Imandra partes australiores r occurrit»: N. 1. Fellm., spec, 
e Nival, cfr 1. c. p. XXXIX et Beket. p. 585; Umpjavr! infra 
alpes Lujauri urt, Tshavanga! et Pjalilsa!: Kihlman; Tshapoma, 

Typis impr. ";, 1920. 6 82 Pedicul?,ris palustris. 

Pjalitsa et multis locis magis ad meridiem et occidentem ver- 
sus: Mela PI.; ad lacum Nuotjavr: Enwald & Hoilmen ! et Lin- 
den!; latere rossico ad Store-Menikaso infra radicem alpis 
Galgoaive: Norm. p. 295; Vaidoguba: Brotherus! nomine P. 
ver tic 1 1 lata, spec, determinavit Kihlman; in paludosis ad Niuhts- 
kantjaur inter Voroninsk et Porrjavr: Kihlman!, vide quoque 
infra. 

PI. Finl. exs. N:o 936 Nyl. Kyrksliitt Osterby in prato 
ripae lacus Humaljarvi leg. Lindberg. 

Nyl. Narmast Helsingfor.^ r, men allm. t. ex. i Thusby och Esbo: 
Kihlm. ann. 

O m. I Lappajarvi-trakten uppraknas P. pabMris bland inom om 
radet allmanaa arter, som pa holmarna aro mycket rara: A. L. Backm. 
Fl. p. 138. 

Ob. Om forekom«tea i Simo och Kemi namues : Ar egendomligt 
nog ganaka sparsamt forekommande i Simo alfdal, men fqq vid kusten 
och i de inre delarna af omradet: Keckm. 

Lp. P. palustris uppraknas bland artei", som forekomma vid Sos- 
novet?, men ej vid Ponoj : Kihlm. Ber. p. 21, jtV Kih'm. Pfl. p. 208. 

Uppgifter om forekomsten af Pedicularis palustris lamnas bl. a. 
Leiv. Veg. p. 204. 

I.inkola betecknar denna art som en af kultnren svagt gynnad 
apophyt : Link. Stud. p. 282. 

Var. borealis Stev. Zett. fdrekommer i de nordliga delarna af Lapp- 
land och sarskildt i de hogie regionerna; f. n. ar dock denna form ej 
konsekvent sarskild hoe oss. Foljande uppgifter foreligga: Norra eller 
ostra Lappl.: Fries, — Lk. Mnonio nara Liepimajarvi sjd: Montell ! — 
[L. e n t. bjorkreg. f q : Laest.; »fjallregionen!> allm.: Backm. & H. p, 158; 
1. c. namnes vidare: »synes i fjallen vara den allmanoaste formen*; det 
torde emellertid vara ovisst, om Pedicularis palustris ofver hufvud fore- 
kommer i fjallregionen. — Siikavuopio, Vuokaisenmyrarne : Fries & Mart, 
p. (67); Vuopio: Montell!] 

F. ochroleuea Lsest. ar allma.nnare i norra Finland, men finnes dock 
afven, ehuru sallsynt, i sodra delarna af landel; se om denna redan Stev. 
Mon. p. 29, — Al. Geta Dano Norrangarna: E. Erikson! ; Sund M&rg- 
steckta, p& ett stalle observerades exemplar [af P. palustris] med hviia 
blommor och Ijusgroua blad . . . det var . . . hela hopar . . .: Lindea 
Bot 1885; Foglo SommarO: Knabe litt. under nama af P. palustris flori- 
bu8 flavis; Kumlinge Snacko: Bergroth! — Ab. Abo: I. Ringbom! [exeui- 
plaret mahanda enda&t bleknadt]; Pargas [»Parainen»] Lampis : Linko'..i!; 
Lojo, Ojamo kallor: Lindb. herb.; Kalela >rr 1 eks. v. 1897 nevassa Ilir 
venjarven rannalla»: Caj. Kasvist. — Nyl, Kyrkslatt HastO: Greta Andei- Acta Societatie pro Fauna et Flora Feniiica, T. 51, N:o 1. 83 

sin!; E^bo Finr;A: Kihlman! — Ik. Sakkola Taipa:e: [J. G.] Appelberg!; 
Pyhajarvi vid Ylajarvi sodra anda taml. talrik: Lindberg! 

Sat. Karkku .ad ripam flnvii KarppiiJanjoki contra Korvenoja*: 
Hjelt!; endast 2 ex. iakitogos. — Ta. HoUola Siikaniemi: Lang! - Sa. 
Lappvesi .prope ViUmanstrand*: A. Brotherus! — Kl. Palkjarvi Kuhilas- 
vaara: Brotherus «fc Hjelt! 

Oa. Petalaks Nyby rr k aug: Linden Bot. — T b. Laukaa llves- 
lahti Vihtajoki, fuktig ang jamte hufviidformen: Hayr. — S b. [Kuopio] 
rr »Vaaja8alo, Alabovi rannalla Kivensilmiin niityn luona.: Link. Lis ; 
Pielave^i: V. Hornborg!; Nilsiii »Valkeisen rannalla»!, >Nil8ian lahden 
raunalla-: Kyybk. litt ; >Nilsia kirkonkyla Syvarin rannalla pc (Kotilai- 
nenjK: Link. comm. — Kon. se Giinth. p. 47. 

Ok. »Paltamo Sarkisen lammin ja Korpisenlammin rann. Hyyry- 
laumaen takana, [Kianta] st r Kirkonkyla Torvisen ja Kuomajarven'va- 
lilla, Ylinaljanka Mustalla suolla ^'ivavaaran Inona, Kiannankyla Kiannan- 
niemella! muutamalla niitylla nt cp ja Takkuslammin ! suolla Salovaarau 
luona cp, Piispanjarvenkyla Antinjarven suolla ja Salmijoen varrella en- 
tisen Sattuman torpan luona, Ruhtinansalmi Paukkopuron! suolla cp, Ita- 
puron ja Lehtopuron varrella seka Karttimonjoen varrella.; Kyybk. litt. 
jfr Kyybk. Suom. ocb 1. c. p. 18 afvensom Brenn. Obs under namu af 
var. albidct; (r) Sotkamo ^'aapurinvaara Karnala: Metsav. — Kp. Ubtua 
tillsattmans mei hufvudformen: Bergr. Ant I 

Ob. [Uleabor^] »Ko8kelan rannikolla barvassa»: L<?iv. putk , jfr 
Leiv.; Kemi Luikkojanka: Rantaniemi!, jfr Brenn. Obs.; alia des^a uppg. 
under namn af var. albtda; Rovaniemi Apukka: Hayr. — K u u s. >tavattii 
muutamissa paikoin pohjaisemmissa pitajissa.: VVainio Kasv. under namn 
af var. albmea [uppg. hanfor sig framst till Kuus. och Kk.], exemplar 
fraa Vanttaja!; vid Pistonjoki pa fuktigare stallen: VV. Brenn. p. 116; nn 
spbagneto Juukiuaapa prope Paanajarvi inter Maattalanvaara et Vuotunki>: 
Edv. af Hallstr — Kk. Wainio Kasv. se under Kuus. 

Lk. Kittila Aakenusjoki : Hjelt & Hult ! ; [Muonioalusta: Birg. p. 97;1 
[Kuolajarvi] )>flerstade8 t. ex. vid vagen till Kesalabti i en mosse, vid 
Monkalampi o.>ter om EIja etc , troligen afven pa Osmin-aapa»: Edv. af 
Hallstr.; Kuolajarvi [»Salla] suolla labella Kesalabtea^: Borg & Rar ta- 
uieniii; iKuolajarvi Auhtijar^i Niluttipuron vanella lettomaisella niitylla 
^t cp yhdess^a paamuodon kera, Sallan kirkonkylan ja Kesalahden valiUa 
paiissa paikas?a pc, Aatsinkijoen varrella seka aluetta ylapuolella Aatsin- 
kijarvea jokiraunoilla p»: Pesol. - Li. Kyro: Avena & Unio Sablberg! — 
L. ent. bjorkreg. r »Lsomettanranta i Enontekiainen [»Enonteki9.] (L. L. 
Lseitadius): Laest.; Kilpisjarvi : Suomal. Kilp. p. 38.] 

Mela Kasv. [JI] anvander for denna form benamningen var. albida 
Mela, for hufvudformen ater var. carnea Mela. 84 Pedicularis palustris. 

I H. Steinigers monografi Ofver de europeiska arterna af Pedicula- 
ris (Bot. Centralblatt vol. XXIX, XXX m. fl.) har jag ej patraffat nagra 
uppgifter rorande Finland. 

Pedicularis sllvatiea L. 

Per errorein apud nos est indicata. 

»In uliginosis silvaticis rarius Kemi (Julin)»: Prytz cont.; »in pratis 
silvaticis Satakunta Kiukainen [>Satacundae Kiukais^], Eura»: Wirz. pi. 
off., jfr W. Nyl. Distr.; >Fenn. mer. occ. >: iTies; >Scand. (exc. Lapp.)»: 
Nym. Syll. p. 129; »Fenaia (Tengstrom in litt.)>: Led. Ill p. 284; >forte 
etiam in Finlandia»: Steven Mon. p. 4.0. 

O b. Kemi et fq: Jul. p. 288, jfr Prytz cent.; Brenu. Obs. betecknar 
uppgiften eom oriktig. — W. Nyl. Distr. eager ora P. silvatica: >a me non 
visa>. ^agot exemplar af P. silvatica frfin Finland ar mig ej bekant. 
Wirzen har antagligen pa blotta horsagen upptagit arten, som sannolikt 
ej alls tillhor landets flora. Pedicularis verticil lata L. 

In Lapponia maxime orientali ultra Kfi 50' ad orien- 
tem versus ah Helsingfors frequenter inveniri indicatur. 

Ad Tres insulas! Lapp. Ross, orientalis Sept. 1843: Spic. 
II p. 9, cfr F. Nyl. Und. p. 52; Lapp. bor. or.: Fries; Lapp, 
or.: Nym. Consp. p. 555; in orientali parte Lapp. ross. sat 
miiltis locis lecta est: Schedae II p. 141, vide etiam Led. Ill 
p. 270 et Lindb. Pfl. p. 12. 

Lapp. ross. Locis subhumidis inter Tshavanga Maris albi 
et Gavrilova Maris glacialis fq: N. I. Fellm., cfr I. c. p. XXVI 
et XLII, item Beket. p. 585, spec, ex Orloff!; Teribjerka, in 
insulis Jokonsk: Beket. p. 585; Tetrina: Mela PI. et Brenner!; 
Tshapoma!, Rusiniha! et Orloff!: Kihlman; Ponoj: Broth. Utdrag 
p. 131, Broth, exk. p. 77 et 78, Knabe Pfl. p. 280!, item Mon- 
tell in Medd. XXIX p. 120!; Ponoj in ripa fluvii ad meridiem 
vergente: Frey resa p. 122; spec, e Ponoj etiam leg. Malmberg!; 
Orloff: Broth, exk. p. 80; inter Jokonga et Ponoj: Broth. Utdrag 
p. 131; Olenji: N. I. Fellman! nomine P. hirsuta, spec, determ. 
Kihlman; cp ad Gavrilova: Broth. Reseb. et Broth. Murm. p. 
187^-188! I Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, T. 51, N:o 1. 85 

PI. Finl. exs. N.o 988 Lp. in declivibus tundrae iuxta 
pag. Ponoj leg. Frey. 

Lt. Vaidoguba: Broth. Wand. p. 14; exemplaret hOr enl. Kihlman 
till P. palustris. 

Pe(licul<aris lapponica L. 

//? Lapponia frequenter saepeque copiose prorenit, infra 
66^ 50' autem vix occurrit. 

Kalrn ; in Lapp, in montium declivibus p: Prytz cont.; Fen- 
nia bor.: Led. Ill p. 281; maxima pars Lapp.: Fries; Lapp.: 
Nym. Consp. p. 553; Fenn. bor.-occ. (Ostroboltnia bor.): Nym. 
Suppl. p. 240; per totam Lapponiam dispersa est. Etiam in 
maxime septentrionali parte Ob. (rr) crescit: Schedae 11 p. 141, 
vide etiam DC. Prodr. X p. 576, Led. Ill p. 281, Steven Mon. 
p. 35, Borg Beitr. p. 102, 104, 105, 113, 116, 135 (et 147), 
item Norrl. in Atlas p. 28, 

Ob. p et saepe cp in parte maxime boreali, meridiem 
versus usque ad Pello! in par. Ylitornio [»Ofvertornea»] et ad 
Meltaus in par. Rovaniemi adnotata: Hjelt & H., cfr Herb. Mus. 
Fenn. II p. 142 et Brenn. Obs. 

Lapp. fenn. p et saepe cp: Hjelt & H., vide etiam 
Silen Bl. p. 92 et infra; [Kieksisvaara: Zett. II p. 208, cfr Birg. 
Till. p. 72; fq . . .: Samz. p. 181; complur. locis: Birg. p. 97;] 
[Sodankyla] r in ripa graminosa ad domicilium Koskenniska, in 
ripa limosa ad Emaus: Blom Bidr., cfr Wainio Not.; tum in 
summarum alpium lateribus siccioribus et alpibus maritimis 
omnibus, tum etiam in campis collibusque subalpinis omnium 
Lapponiarum ubique fq, nee non . . . iuxta fluvios paludes- 
que per partem subsilvaticam Lapp, omnium p cp usque ad 
Sodankyla Lapp, kem., Palojoensuu Lapp. torn. . . . descen- 
dens: Wahlenb. p. 167 et 168, cfr 1. c. p. XVII et XXXIII; 
in regionibus subsilvaticis atque subalpinis ubique fqq : Fellm. 
Lapp.; tum in alpibus tum in subalpinis et subsilvaticis totius 
Lapponiae adiacentisque Bottniae usque ad Kieksisvaara: Wah- 
lenb. Fl. Suec. p. 405; Sodankyla in Vaulokankaat et ad Mu- 
tenia et fqq in iugo Suoloselka, Inari ad Ivalojoki fq — st fq. b6 Pedicularis lapponica. 

ad Kongiis prope Mare glaciale fq — st fq : Wainio Not., cfr 1. 
c. p. 8; Ounastunturit Raututunturi in reg. alp.: Sandni. p. 29; 
in reg. subalpina: 1. c. p. 31, cfr 1. c. p. 32; fqq in reg. silva- 
tica, fq in campis [»moar»] reg. subalpinae: Hult Lappm., cfr 
1. c. p. 39; Sodankyla Matarakoski, ad catarrhactas ad meri- 
diem versus e Niemelji, ad Niemela et Peuraniemi: Kiiilm.; 
fq — fqq per omnes regiones, in silvis frondosis, in nemorosis, 
in turfosis supra caespites, in locis lierbosis ad ripas rivulo- 
rum, in locis siccis et apricis reg. alpinae vulgo, sed magnam 
partem sterilis legitur [Rastekaisa SE 730]: Kihlm. Ant., vide 
etiam Wegelius p. 235, S. Castren p. 58, Blytt p. 806, Norm. 
Fl. Overs, p. 457, Norm. Fl. Spec. p. 829, Popp. p. 48 etc. — 
[L. ent. reg. subalp. et silv. fq : Laest.; fq in reg. subalp. et 
alp., in ilia tamen multo copiosior: Linden Bidr.; a Doggijokk 
usque ad terminum fennicum fq in turfosis, betuletis paludosis 
et in ripis, interdum etiam solo sicciore: Heintze Vaxtg. p. 58; 
fq: Fries & Mart. p. (67), vide etiam Suomalainen in Medd. 
XXXVI p. 35.] 

Lapp, ross p cp: Fellm. Ind.; in paludosis et collibus sic- 
cis campisque slerilibus per omnem peninsulam fq: N. L Fellm., 
(cfr 1. c. p. XXXVII); Hibina [»Umbdek Dunder»] in reg. alpina: 
Broth. Wand. p. 8; vide etiam Fellm. Anteckn. I p. 550 et 
553, Broth. Utdrag p. 130, Broth, exk. p. 76, Knabe Pfl. p. 280, 
Broth. Wand. p. 7 et 12; multa spec, in H. M. F. 

PI. Finl. exs. N:o 937 Lk. Muonio in palude prope templum 
leg. U. Segerman; Herb. Normale edit, ab I. Dorfler N:o 5152 
Lapp. fenn. in prato ad »Ylimuonio» prope »Muonio» leg. 
Montell. 

L k. Redau pa vagen till Pallastunturit var P. lapponica flerstades 
mycket ymnig, liksom den pa Pallastuniurit var mycket allmau atmin 
stone andi till ofversta bjorkregioneii: Hjelt. [Pedleularis liirsuta L. 

Lecta non est, nisi raro in regione alpina Lapponiae fl 
enontekiensis. Acta Societatie pro Fauna tt Flora Fennica, T. 51, N:o 1. 87 

Maxima pars Lapp.: P>ies; Lapp. . . . tornensis: Fries p. 
194; Lapp . . . alp.: Nytn. Consp. p. 555, »tantum e L. ent. 
i»Le»] nobis cognita»: Herb. Mus. Fenn. 11 p, 142, vide etiam 
DC. Prodr. X p. 578-579, Steven Mon. p. 51, Blytt p. 808, 
Norm. Fl. Overs, p. 458, Frod. p. 54 etc. 

Lapp. fenn. in ipsius alpini iugi summis campis . . . 
Lapponiae Tornensis satis (vulgaris), baud vero extra . . . 
T.^hatsekaise Lapp. Torn., in Finmarkiae iugo baud visa: Wab- 
lenb. p. 169, cfr 1. c. p. XXXV. — [L. ent. reg. alp. p: Lsest., 
cfr Grape p. 105; Tshatsekaise: A. Montin (olim)!; »Norska 
fjallen»: Malmberg (olim)!; r in reg. alpina, specimina solitaria ad 
supremam partem fluvii Poroeno ad Kahlaamakoski! et supra 
Talsivuopmapuoltza, et pc dispersa in alpibus Haiti ex.gr. NV 
925 m: Linden Bidr., cfr Linden in (Diar. 1, 11, 1890) Medd. 
XVIII p. 202 et 245, Bot. Not. 1890 p. 155, ubi errore typo- 
grapbico scribitur Latiireno pro Lataseno, Bot. Centralbl. LXI 
p. 221 etc; Kilpisjarvi: Suomal. Kilp. p. 38; enum. e complur. 
locis in par. Kaaresu'anto: Fries & Mart. p. (67); in valle inter 
Siilasmalla et Pikkumalla ad Kilpisjarvi [»Kilpisjaur»]: Montell 
in (Diar. 4, IV, 1914) Medd. XL p. 179, spec, adscriptum »fjal- 
lel MallaN 

>In montosi.s uliginosis Lapp. inf. p»: Prytz cout.; en oriktig npp- 
gifr, som kanske delvis grundar nig pa folj. — Ob. Kemi at fq: Jrl. p. 
2^8; denna iippgift ar dock patagligeu alldeles vilseledande, jl'r Brenn. 
Obs. — Li. >in uliginosis alpinis rarius occurrit ex gr. ad Suollosel&e et 
Koltajaure*: Fellm. Lapp., jfr Led. Ill p. 289 — 300, Kihlm. Ant. och 
Wainio Not. — I Kihlm. Ant. sages: >Intra territorium nostrum vix in- 
veniri credo>. Nagot exemplar darifran foreli^ger icke, hvarfore vidare 
undersokningar aro af uoden; se afven under Lapp. ross. 

Lapp. ross. sad iugnm alpium inter tluvium Lutto et lacum 
Enare r»: Fellm. lud., jfr Led. Ill p. 289-300, N. I. Fellm. och Beket. 
p. 585; »rid pi«cinam 01enji»: N. I. Fellm., jfr 1. c. p. XX och Beket. p. 
585. X. I. Fellivans exemplar fran L m. Olenji hor enligt Kihlmans be- 
etamning till P. rerticillata, hvarfore hans uppgift maste betecknas sasom 
felaktig. Oni uppgiften i Fellm. Ind. torde det vara vanskligt att med 
iiilgon sakerhet vaga ett uttal-nde. Det bor dock framhSllas, att J. Fell 
man ej omnamner vare sig P. rerticillata eller P. siuletica; for ofrigt ga 
dessa arier veterligen ej sa langt at vaster, som de angifna fyndorterua 
antyda. 

P. hirsiiia upptogs i Herb. Mus. Fenn. [ed. 1] fran L,, men uteslots 88 PediculariB hirsuta. 

ur Herb. Mus. Fenn. II, da exemplar fran finskt omrade icke fSrelago; 
jfr 1, c. p. IX not. — Inom finskt omrAde iakttogs denna art forat af 
Linden vid Lataseno, se Prot. 1, II, 1890. 

Af uppg. om P. Oederi Vahl >totiu9 Rossiae zona arctica>: Trautv. 
Incr. p. 593 kunde man forledas till antagandet, att denna art afven blif- 
vit antraffad i tinska Lappmarken; an sa lange bar detta icke besannats.] A 

[Pedicularis flammea L. 

Non visa est nisi in summa reg. alpina Lapponiae 
enontekiensis, ubi in parte suecica rarissime occunit; speci- 
mina in H. M. F. in norvegica tan turn parte lecta sunt. 

Lapp. bor. or.: Fries, cfr Ruprecht in Fl. Samoj. p. 13; 
Lapp. . . . tornensis: Fries p. 194; Lapp, alp.: Nym. Gonsp. 
p. 555; tantum in L. ent. [»Le»]: Herb. Mus. Fenn. II p. 142, 
vide etiam DC. Prodr. X p. 579, Blytt p. 808, Norm. Fl. Overs, 
p. 458—459, Fr5d. p. 54 etc. 

L. ent. in alpibus Lapp. Torn.: Fellm. Lapp., cfr Led. 
Ill p. 300; reg. alp. r, in vicinitate lac. Kilpisjarvi (Parlatore) . . .: 
Lsest.; Tshatsekaise: [A.] Montin (olim)!; »Norska fjallen»: Malm- 
berg (olim)!; Kilpisjarvi: Suomal. Kilp. p. 38, cfr Fries & Mart, 
p. (67), vide etiam Wahlenb. p. XIX etXXXV, Hartm. p. 119 etc. 

L. ent. P. flammea upptogs i Herb. Mus. Fenn. [ed. I] fran L., 
men ntelamnades ur Herb. Mus. Fenn. II, enar exemplar fran finskt 
omrade icke foreligga, jfr 1. c. p. IX not.] 

Pedicularin sudetica Willd. 

In Lapponia maxime or i en tali inter 67^ et 68^ et trans 
14^ ab Helsingfors passim occurrere indicatur. 

lisdem locis cum P. verticillata lecta [ad Tres insulas] : 
Spic. II p. 9; Lapp. or. ([N. I.] Fellman [PI. arct. N:o] 191): 
Nym. Consp. p. 554, vide etiam Led. Ill p. 286, Lindb. Pfl. 
p. 12, Norrl. in Atlas p. 30 et Lindb. in Atlas p. 37. 

Lapp. ross. inter Ponoj et Svjatoj-noss Lapp. Ross, ma- 
xime or. cum P. verticillata p cp: N. I. P'ellm., cfr 1. c. p. 
XXVI et Beket. p. 585, spec, ex Orloff! et Triostroff!; Ponoj: 
Broth. Utdrag p. 131, Broth, exk. p. 76, Knabe Pfl. p. 280! et Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, T. 51, N:o 1. 89 

Frey resa p. 122, spec, e Ponoj etiam leg. Brenner!, Montell! 
et A. Renvall!; Devjatoi: Mela PL; inter Jokonga et Ponoj: 
Broth. Utdrag p. 131; iam ante oram obveniens: Kihlman in Bot. 
Not. 1887 p. 271 et Kihlm. & Palm. p. 25; visa ad Bykow 25 
km a Ponoj: Kihlm. Ber. p. 16; Triostroff [Tres insulae!] et 
Svjatoj-noss [»Promontoriiim sanctum»!]: F. Nylander, cfr Spic. 
1. c; Orloff! et Lm. ad flumen Jowkjok! ad Akmana: Kihlman. Peclicularis sceptrum carol iiium L. 

In tola Fennia, excepta forsitan parte max. austro- 
occidentali, occurrit; in parte australi et media rara est, sed 
frequentia ad septentrionem versus augetur, in Lapponia 
subalpina frequenter inveniri indicatur. 

»Inter Kemi et li [»Io»], ubi totam viam regiam adeo im- 
plevit, ut fere equo, qui relaxatis habenis cursum suum acce- 
lerat, obniti possit» i): Fl. Lapp. p. 198; . . . »praesertim Ostro- 
bottniae inter Kemi et Uleaborg [»Uloam»]: Fl. Suec. N:o 553 
p. 216, cfr Fl. Lapp. p. 199 et vide Linne Iter lapp. p. 172, 
175 et 190, item 1. c. iJ p. 181, 183 et 198; Kalm; in pratis 
silvaticis uliginosis p: Prytz cont.; maxima pars Fenn. et Lapp.: 
Fries; Fenn.: Nym. Consp. p. 552; in Lapponia fq crescit, in 
Finlandia praesertim in australi parte r aut rr obviam: Schedae 
11 p. 141, vide etiam DC. Prodr. X p. 581, ubi ex sinu Bottnico 
enumeratur, Led. Ill p. 302—303, Steven Mon. p. 18, Borg 
Beitr. p. 102, 112, 135 et 141, Liro Ured. p. 198 et 444, Norrl. 
in Atlas p. 22 et Lindb. vittn. p. 9. 

Ab. rr Lojo Gerknas prope Strutmossen in paludoso men- 
tis (stud. Maximoff, qui etiam spec, legit): Ch. E. Boldt [num 
omnino certa?]; Brunkkala [»Prunkkala»]: K. Jarvinen!; [Kar- 
jala!] Tapaninen r ad praediolum Kuusela: Caj. Kasvist., cfr 
(Diar. 5, III, 1898) Medd. XXIV p. 34. — Nyl. [Nurmijarvi] r 
pratis udis in vicinitate stationis viae ferratae Jokela multis 
locis cp (W. W. Wilkman): Stenr.; Thusby r tantum ad Nuppi- ^) His saltern temporibus non tanta copia obvenit, vide infra. 90 Peiicularis sceptrum carolinuai. 

linna: Astr. & H.; Thusby ad praediolum Nuppilinna 1881: Ssel. 
ann. et herb.; Borga ad Laha (Nerv.): W. Nyl. p. 209, cfr Herb. 
Mus. Fenn. II p. 142; Orimattila Kalliojiirvi: E. Siven!; Miint- 
salil Frugard: N. K. Nordenskidid! et A. [E.] Nordenskiold!, 
cfr de his tribus Ssel. 0. Nyl.; st rex. gr. Morskom et Elimaki: 
Ssel. 0. Nyl.; Morskom in prato Rajaniitty prope praediolum 
Miilunmetsa (H. V. Kario): Norrl. ant., vide infra; Orimattila 
Jarvenkyla prope Hirvela in prato paludoso: Link, comm.; An- 
jala: H. K. Wrede in herb. lye. n. — Ka. Sippola: Ssel. 0. 
Nyl.!; Vehkalahti: Ssel. herb.; rr [Sakjiirvi] ad pag. Alahames: 
Blom!; Siikjarvi Rukalus Myttylansaari: V. Krohn! — Ik. [hie 
illic in tota Ingria . . . Levaschowo: Meinsh. p. 258;] in parte 
fennica nondum est adnotata. 

Sat. in par. Kankaanpaa cp compluribus locis: U. Saxen 
comm.; Jiimijarvi Kovelahti: Carlsson p. 4; [Jamijiirvi] in cari- 
ceto deusto prope Jokisalo in Peurakeidas cp, spec, solitaria 
bis lecta in ripis lacus Jamijiirvi: Herlin p. 144—145; Jami- 
jarvi ad viam Parkano versus: W. Granberg!; r ad viam pub- 
licam Parkano versus 3 km a deversorio Jokisalo ad fines par. 
Kankaanpaa vel Ylikoski, item ad viam a lemplo par. Honka- 
joki ad Isojoki (A. & H. Sandberg): Carlsson p. 224; Parkano 
cp ad praediolum publicum Kartanoinen ad lacum Vuorijiirvi: 
Printz comm.!; sacell. Honkajoki prope fines prov. Oa.: Hedv. 
& Hj. Hjelt! — Ta. Tammela: Gunnar Sohlberg in Lindb. 
herb.; in prato udo prope viam ferratam inter stationes Parola 
et littala nonnulla spec. 1889: Zidb.; HoUola Hersala: Norrlin!, 
vide infra; Heinola (pharm. Sireng): Diar. 18,11, 1823; Heinola 
(Kekoni): 0. Hjelt M. S.; Nastola Sesta: alumn. C. Ehrnrooth 
in dupl.! — Sa. Villmanstrand: Simming! — Kl. nondum 
adnotata est. — Kol. r: Elfv.; Petrosavodsk: Norrl. On.; baud 
procul a Petrosavodsk : Lindroth in Bot. Not. 1900 p. 250, spec, 
e Petrosavodsk leg. Simming! et Ivanitski! 

Oa. Jurva, Kuortane, Botom: Malmgr., cfr Laur. Vaxtf.; 
spec, e Kuortane leg. [P. A.] Karsten!; Cstermark (Lindgren 
herb.), dicitur non admodum rara esse: Linden Bot.; Jalasjiirvi 
prope Saarijarvi: Hjelt; Isojoki [»Stora»]: C. J. Arrh. herb.; 
Portom Lilltjanssjo: Stromb.; Ilmajoki [»Ilmola»]: E. G. Wasa- Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, T. 51, No 1. 91 

stjerna!; Kuortane complur. locis, sed pc (Forslm. Thome): 
Zidb. — Tb. st r Karstiila Humppi! et Lintulaks, Pihtipudas 
Rikkajarv'i!, Peningijiirvi et Suokivijarvi: Broth.; Kivijiirvi Uop- 
pila: J. E. Furuhjelm in dupl.!; Pihtipudas st r— p Heinolan- 
kyla, Liesonlampi, Sakkarinmiiki, Kukkasenjiirvi, Aluejarvi, 
I\liiihapuro, compl. locis inter Taipale et Kiemajiirvi, Kotalahti 
et duobus locis ad Joubipuro, Tervajoki et multis locis ad fines 
par. Kinnula, par. Kinnula st r in vicinitate templi Yanha- 
Kurkela et Piilijoki, Saarenkyla 3 locis Taasila, Vuorenmaki- 
Valkeinen et prope viani publicam st cp in vicinitaie fines par. 
Pihtipudas, par. Keitele Rikkajarvi: Roiv. — Sb. r: Mela; li- 
salmi!, Kiuruvesi fq ad pagum prope templum: Lundstr.; Maa- 
ninka Halolankyla, praedium Halola pone Vehnaharju!, Polja 
prope Virtala, lisalmi Sukeva ad rivum Raudanoja cp, dicitur 
etiam inveniri ad Autioranta in par. Kuopio: Kyyhk. litt.; Piela- 
vesi inter Tuovilanlahti et Korkeakoski : Lindb. herb., R. Bo!dt 
comm. et Budd. muist.; Pielavesi r Katajamiiki, Peltomiiki et 
st cp ad Keljanniitty: Roiv. — Kb. Juuka pag. Polvijiirvi Juu- 
vanvaara ad Valkeisenlampi (Rancken et Kotilainen): Link, comm.; 
Juuka in vicinitate Juuvanvaara 2 aut 3 locis: Kyyhk. litt; 
Nurmes (alumn. Amalia Laitinen!): Linkola in Medd. XLII p. 
132. — Kon. p, ad Tiudie ! st fq: Norrl. On.; Suojarvi Haula- 
vaara in ripa lacus Usmitsanjarvi in vicinitate finium rossica- 
rum st pc: Link, comm., cfr Link. Stud. p. 278, ubi rr interio- 
re in parte inveniri indicatur, vide etiam Giinth. p. 48 etc. 

Om. in Oslrobotnia media, meridiem versus in Satakunta 
aliisque locis australioribus: Hellstr. Distr. p. 12; r ad oram, 
st fq propius iugi dorsum [»landtryggen»] : Hellstr., cfr 1. c. p. 
137, spec, ex Ofvervetil!; »st r (— p)», enum. e multis [12 sal- 
teml locis: A. L. Rackm. Fl., quern 1. inspicias, cfr 1. c. p. 137; 
Alajarvi complur. locis, sed pc ex.gr. in sphagneto Kokkoneva 
(Forstm. Thome)- Zidb., vide A. L. Backm. Fl.; p interiore in 
parte: Tenn., vide infra; Kalajoki (E. Tormala): Wainio herb.; 
Pyhajoki ad ripam rivuli Parhalaks!: [Appelberg?]; Pyhajoki 
Kiiskila: Lackstr.; [Vimpeli] Moskvankallio: A. L. Backman in 
Medd. XXX p. 104; Frantsila, Pulkkila, Oulainen et Haapa- 
vesi: Zidb.; Brahestad: Wirz. M. S.; Saraisniemi Pelso: Brenn. 92 Pedicularis sceptrum caiolinum. 

Obs; vide etiam Caj. Stud. p. 164. — Ok. Sotkamo Naapurin- 
vaara cp: Brenn. Reseb. p. 67; Ristijarvi planta propria, etiam 
in Kianta: Lackstr.; Kiihmo Anettikoski et Tervasalmi (E. Roos), 
in Kianta septentrionaii p, sed ad meridiem versus minus fq: 
Wainio Kasv., spec, e Kianta Alanne! et in dupl. e Kuhmo 
Anettijoki!; st fq, ex.gr. Paltamo prope tempkim ad pontonem 
Seppanen, Kajana pone Nirva ad Sokajarvi, Hyrynsalmi Oilola 
in vicinitate viae publicae: Must.; (fq), in orientali parte par- 
cior: Brenn. Obs.; Kuhmo [»Kuhmoniemi»], Sotkamo, Paltamo, 
Puolanka et Hyrynsalmi e permultis locis: Kyyhk. litt.; [Ki- 
anta] p-st fq et interdum st cp: Kyyhk. Suom., ubi saltem e 
22 locis enumeratur, cfr 1. c. p. 23; item Metsiiv. et Kark., 
vide quoque Hellstr. Distr. p. 10, Kyyhk. maap. p. 58-54 et 
62. — Kp. usque ad par. Kostamus ad meridiem versus, ubi 
st r: Wainio Kasv., spec, ex Uhtua!; in vicinitate Kellovaaral 
st fq, in parte media et circa Onda fq, ceterum enum. e mul- 
tis (7 saltem) locis: Bergr. Ant., vide infra. 

Ob. Liminka: Hellstrom in dupl.!; Ulea Kaukovainio: 
Must., cfr Eberh.; (fq) in pratis udis: Jul. p. 288; [Uleaborg] 
(fq): Leiv.; Koskelanranta: Leiv. Oul. p. 58 et 55, cfr Leiv.; 
enum. e multis locis Leiv. Veg. p. 209; p, hie illic st fq, in 
maxime septentrionaii parte par. Rovaniemi (r), in par. Ylitor- 
nio [»Ofrt.»] nunc non observata, Hailuoto [«Karlo»]: Brenn. 
Obs., quem 1. inspicias; Pudasjarvi complur. locis: C. J. x\rrh.; 
st fq — p, in valle amnis Simo st fq, in vicinitate orae p, in 
partibus interioribus territorii r Simo Koukkula, Konttikivalo: 
Keckm., cfr 1. c. p. 16; Kemi st fq in parte inferiore, p in 
partibus superioribus et interioribus: Rantaniemi; cp ad sep- 
tentrionem versus a Pello [prope ripam fluvii Tornio]: Linden 
Rot.; Rovaniemi Tervo: Hjelt & H.; Rovaniemi st fq 1864: Ssel. 
ann., vide etiam M. Castren p. 336, Clarke X p. 47 not, Abo 
tidn. 1800 N:o 39 auct. Sael. bot. litt. p. 410, Fellm. Anteckn. 
1 p. 322, Hellstr. Distr. p. 11, Martik. p. 40, Caj. Torn. p. 25, 
65, 95, 108 et 112, item supra; 0. R. Fries non comm. — 
Kuus. in Kuusamo septentrionaii usque ad Kuusamojarvi st 
fq, in australi parte p: Wainio Kasv.; in Kuus. st fq: Edv. af 
Hallstr., vide infra; Hirn Fort, et Pesol. e multis locis enum., Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, T. 51, N:o 1. 93 

vide etiam W. Brenn. p. 106. — Kk. Oulanka p, unde ad me- 
ridiem versus frequentia minuitur : Wainio Kasv.; st fq in vi- 
einitate fluvii Pistojoki: Bergr. Ant.; Keret: Beket. p. 585. 

Lapp. fenn. (st i) et pc Kolari prope Lappea Vakeva- 
niaa, ad Yilasjoki et in YUiissaari, Kittila ad Ounasjoki prope 
pagum Kittila et infra Paahtakallio: Hjelt & H., cfr 1. c. p. 
107, vide etiam Silen Bl. p. 92-93; Kittila st fq 1864: Seel. 
ann.; [fq: Samz. p. 185; complur. locis, enum.: Birg. p. 97, 
vide etiam Zett. II p. 208;] [Sodankylii] in pratis humidis vel 
subpaludosis, sphagnetis apertis, salicetis graminosis subhumi 
dis st fq, etiam in ripis arenosis provenit at pc: Blom Bidr., 
cfr Kihlm. Beob. p. XIX, XX et 60; in subalpinis omnium Lapp, 
sat vulgaris, unde iuxta flumina disseminatur per partes silva- 
ticas omnes Lapp, suecicarum . . . p fq: Wahlenb. p. 167, cfr 
1. c. p. XVII; fq: Fellm. Lapp.; nonnunquam ad ripam fluminis 
Muonio: Norrl. Lappm. p. 258; Kuolajarvi ad Salla, Kemijarvi 
ad Vuostimovaara baud r, Sodankyla ad flumen Kitinen st fq, 
Inari ad flumen Ivalojoki st fq. Etiam ad Kongas prope Mare 
glaciale obviam: Wainio Not., vide etiam Huum. Kasv. p. 159; 
Sodankyla Saunavaara etc., st fq ad Kitinen ad septentrionem 
versus a Hietasuvanto: Kihlm.; [Kuolajarvi] fq ubique: Edv. af 
Hallstr.; Pesol. ex hac par. saltern e 15 locis enum., cfr Pesol. 
Kasv. p. 231; st fq in reg. silvatica: Hult Lappm., cfr 1. c. p. 
69; in salicetis reg. subsilv. et subalpinae p st pc, in convalle 
flum. Vaskojoki st fq, ad Hum. Tenojoki, ut videtur, rarius, 
ex.gr. ad Jorgastakka, Paksusammali, Veitscbinjarga: Kihlm. 
Ant., vide etiam Wegelius p. 235, S. Castren p. 354, Fellm. 
Ant. p. 132 (infra impressum), Th. Fries p. 183, Th. Fries Resa 
p. 60, Norm. p. 294 et 295, BIytt p. 809, Norm. ann. p. 45- 
46, Norm. Fl. Spec. p. 822-823, Norm. Fl. Overs, p. 456 etc. 
— [L. ent. reg. subalp. fq, reg. silv. p: Laest.; st fq in ripis 
amnium et rivorum reg. subalpinae, in reg. alpina non visa 
nisi pc ad pedes montis Tshertti et nonnullis locis inter Te- 
nonmuotka et Porojarvi, sed magis ad septentrionen versus non 
adnotata: Linden Bidr.; secundum amnem Konkiima baud in- 
frequens, Kilpisjarvi compl. locis, enum, insuper e 9 locis in 
par. Kaaresu'anto: Fries & Mart. p. (72).] 94 Pedicularid eceptrum carolinum. 

Lapp. ross. fq: Fellm. Jnd ; fliiviorum rivulorumque ripas 
frequenter ornat, aliisque locis humidis etiam baud raro le^i- 
tur: N. I. Fellm., cfr 1. c. p. XLVll, vide etiam Beket. p. 585, 
Knabe Pfl. p. 281, Broth. Wand. p. 9 et 11 et Linden Beitr. p. 9. 

PI. Finl. exs. N:o 939 Lk. par. Muonio in ripa fluminis 
leg. U. Segerman. 

A I. Arten uppraknas af Radl. p. 235, jfr Bergslr., men nagon nyare 
uppgift foreligger icke. — Ab. Vihti (Print z): Halt coll.; arten upptages 
icke af Flinck m. fl. — Nyl. Om forekomaten i Mcrskom [iMyrskyla*] 
ekrifvee: Miilumetsji torp, Morskom gard, pa ^at sphagnos mark i talrika 
exx. pa en storre flack, observerad under en langre foljd af ar (Med. 
Kami. H. W. Kario medd. 19, VIII, 190()): Norrlin i bref 1907. 

Sat. Ylane: VVirz. M. S.; Raurao (Helander): Hollm.; uppgifterna 
aro pannolika, men erfordra dock bekraftelse. — Ta. Om forekomsten i 
Hollola sages: HoUola vid vintervagen Hersala — Kutajarvi pa tamligeii 
fuktig, lerhallig, tamligen svagt grasbevuxen angskant pa en stcne flack 
bland videbuskar: NorrJ. ant. — Sa. Mikkeli ['>S:t Michel*]: 0. Hjelt M. 
S. Det vore af intresse att fa utredt, huruvida artea fortfaraade finues i 
dessa trakter. 

Om. Om forekomsten harstades njimnes: Nivala p pa fuktiga au- 
gar vid alfstranderna, torde vara allmannare inat landet, t. ex. i Karsa- 
maki: Tenn. i inl. — Kp. Om de standorter, pa hvilka P. sceptriim caro- 
linuni forekommer i mellersta delen [»Cectr.>] namnes: Pa faktiga — \'^ii, 
heist buskbevuxna angar, pa gungflyartade standorter pa fastare stallen, 
heist under eller vid buskar, i enaren vid kafvelbroarna, stundom i fiik- 
tigare lofskogar, afven pa sjostrander pa fastare mark bland alar, Salices 
m. m., pa dioritklippor vid stranderr.Bergr. Ant. 

O b. Redan Clarke IX p. 380-381 papekar, att Linne angifver en 
alltfor stor ymnighetsgrad, jfr afven Hjelt Kann. p. 8. — Clarke 1. c. laranar 
f. o. nagra allmanna uppgifter om artens forekomst, men upptager inga 
speciella fyndorter. — K u u s. Arten ar (mycket) allraan i Kuusamo, men 
fOrekommer sallan i storre mangd pa ett och samma stalle; vanligen kan 
man rakna blott nagra tiotal individer pS, samma lokal: Edv. af Hallstr. 

Li. J. Fellman anfor: » Vid Kaamas dubbelt sa hog som jag sett [den] 
i Utsjoki»: Fellm. Ant. p. 132. 

Pedicularis sceptruDi carolinum uppraknas afven fran nagra orter i 
Kpor.: Ispol. p. 63; den beteckuas 1. c. som »ganeka vanlig» (i ofvers.). 

Linkola betecknar arten som hemeradiaphor: Link. Stud. p. 278. Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, T. 51, N:o 1. 95 

AlectOrolopllUS minor (Ebrh.) Wimm. & Grab.^) '). 

Jn tota Fennia frequenter (vei frequentissime) provenit. 
Jn Lapponia forsitan rarior, quia cum var. groenlandico 
Chab. ab omnibus fere auctoribus coniunctus est. 

Fq (aut fqq ^) in tota Fennia inveniri omnes fere auctores 
indicant; tota Fennia et Lapp.: Fries; Eur. omn. exc. . . .: 
Xym. Consp. p. 552; haec forma [f. vittulatus Greinli] nunc 
distributa per totam Finlandiam fq — fqq dispersa est: Schedae 
II p. 140, vide etiam DC. Prodr. X p. 557 et Borg Beitr. p. 102, 
112, 135 et 139, item infra sub Rhinantho crista galli. 

Lk. fq — fqq et saepe cp per totum territorium: Hjelt & 
H."*); [fq, enum.: Birg. p. 96, vide infra;] in locis graminosis sic- 
cioribus fq etiam pratis subturfosis reperitur at parcius: Blom 
Bidr.; in Kemijarvi et Sodankyla fq [ad Sattanen abundanter] 
ex annotationibus meis, cfr sub specie sequenti [A. maiorcj : 
Wainio Not., cfr Hult Lappm., item 1. c. p. 40 et 94; Kuola- 
jijrvi enum., ceterum st fq — fq: Peso). — Li. in reg. subsilv. 
et subalpina fq cp: Kihlm. Ant.*); Utsjoki fq: Sael. kat. "^j; in 
Varangria australi per regionem subsilvaticam et subalpinam 
fq: Arrh. ant. '^), vide etiam Blytt p. 804, Norm. Fl. Overs, p. 
455-456, Norm. Flor. Spec. p. 820-821 et sub Rhinantho 
crista galli infra p. 97, — [L. ent. reg. subalp. et silv. p: 
Lsest.; [in valle fluvii Lataseno] ad Iso-Kurkkio desinit [»pysah- 
tyy»]: Itk. kasv. p. 101; Linden Bidr. ex hac parte non enum., 
vide ceterum sub var. groenlandico.] 

Lapp. ross. Socia praecedentis [Rh. maior in herbosis ^) F. viitvlaius Gremli, vide infra. 

-) Bhinanthns yninor Ehrh. auctores apud dos plurimi, etiam Herb. 
Mus. Fenn. II. 

^) Bergr., Weeks., Caj. Kasvist. (»Mt. ja Pt.-*), Blom, Saur., Hnlt, 
Mela, Eoiv. (Pielavesi), Norrl. On. et Must.; fq-fqq Flinck, Roiv. (Pihtipn- 
das), A. L. Backm. Fi., Brenn. Obs., quern 1. inspicias, et Hjelt & H. 

*) Specimina nonnulla ealtem ad var. cjroenlandicum Chab. refe- 
renda sunt. 96 Alectorolophus minor. 

totius Lapp, p]: N. I. Fellm. ^), cfr Beket. p. 585; Tsipnavolok: 
Broth. Wand. p. 11; Subovi: 1. c. p. 13^). Vide ceterum infra. 

PI. Finl. exs. N:o 933 Nyl. Kyrkslatt in prato in pago 
Osterby leg. Lindberg, N:o 934 Oa. Korsnas Harrstrom by 
in prato leg. A. Lindfors. 

Afvikande frekvens anfores jamfdrelsevis sallan: Sat. st fq: Hayr. 
Bjorneb. — Ta. st fq: Asp. & Th. — Kl. Fl. Kar. upptager blott 
naninet, meu arten betecknas easom fq (Backin., BeigstrOm): Norrl. Symb. 
och Hjelt; st fq: Hann. — K b, st fq-fq: Axels. Patk, — O b. fq - st fq: 
Keckni. — K u u s, »Oulankajoen ja Kitkajoen varsilla nnrmilla p»: Pesol. 

Ehinanthus minor [hufvndarteu] aiifores annu fCr Lm.: Mela Kasv. 
V; samtliga exemplar i H. M. F. fran denna proving hora emellertid till 
var. groenlandicus. I Herb. Mus. Fenn. II p. 91 upptagas exemplar af 
arten bade fran Lp. och Lm.; dessa tillhora dock varieteten. Afven Lv. 
1. c. b5r tills vidare utga. Flera af de ofvan auforda uppgifterna fr&n 
Lappland afse likasa sakerligen varieteten. Emedan flertalet i Lappmar- 
ken insamlade och som Wiinanthus minor inlamnade exemplar visat sig 
tillhora var. yroenlandiats (Chab.), anfor jag har alia de exemplar fran 
denna trakt, som enligt Lindbergs bestamuingar af ar 1917 tillhora huf- 
vudformen eller kanske riktigare f. nftuJatus Gremli: Lk. Kittila, norra 
delet: : G. LSiig!; Sodankyla; Blom!''); Sodankyla Petkula: LindbergI; 
Muonioniska: F. W. Maklin 1 "). C. H. Ostenfeld namner om exemplaret: 
tA. minor ad A. Oronl. accedens'. Vidare bOr framhallas Mootells utta- 
lande: Alia i finska och svenska Muonio tagna exemplar tillhora former 
af Bh. minor: Medd. XUII p. 182. — Li. Nangujoki Hietajarvi: Foutell! 
— [L. ent. Mukkavuoma: Malmberg! '), C. H. Ostenfeld skrifver: ^A. mi- 
nor ad A. Gr'fjnl. accedens».] 

Lim. »in litore insulae inter Kantalaks [»Kandalakscha»j et Kolvitsa»: 
Licdbergl — Lt. Kola: N. I. Fellmau! [tillsammans med var. (//-oe/^/fmrfm^s]. 

A. minor fCrekommer ofta ymnigt. Emellertid har jag endast an- 
tecknat folj. nppg. Caj. Kasvist. (»us, runs.*), Stenr., Hult ('interdum cp»), 
Kyyhk. Suom. (usein runsaasti) cch Hjelt & H. (saepe cp); st cp: Hayr. 
Bjorneb., Axels. Putk. och A. L. Backm. Fl. Daremot namnes: >hajan., 
mutta usein myos joks. runs.»: Borg Tiet. 

Uppgifter om forekomsten af A. minor pa Al. lamnas i Palmgr. Stud. 
p. 435—436, jfr spec. tab. VII. Se om artens forekomst afven Leiv. Veg. 
p. 203 etc. 

Linkola betecknar Alectorolophun minor som en antbropochor af an- 
dra klassen: Link. Stud. p. 247, jfr 1. c p. '246, 315 och 399. ') Specimina nonnulla saltem ad var. groenlandicum Chab. refe- 
renda sunt. 

*J Exemplaret beetamdt af J. v. Sterneck. Acta Societatis pro Fauna et Flora Feiiiiica, T. 51, N:o 1. 97 

Det fOrtjanar framh&Uas, att Focke p. 324 upptager (hybrida?) mel- 
lanformer mellan Rhinanthus maior och Bh. minor. S&dana former kunde 
kanske antraffas afven hos ose, dS, de enligt Schmaihausen fOrekomma 
kring S:t Petersburg. Det bor emellertid ibigkommae, att de m&nga for- 
merna af A. miJior ocb A. maior dA annu icke voro earskilda. 

Om kollektivarten Rhinanthus crista galh L. foreligga fOlj. uppgifter: 
Til).; Till. Icon. 130 enl. 0. Hjelt Nat.; Kalm ; »in pratis fq>: Prytz cont.; 
»in pratis et paecuis siccis per totam patriam upqiie in Lapponiam eubal- 
pinam, versus septentricnem inrmaculatus evadit>: Wirz pi. off., jfr ftfven 
Led. Ill p. 265-266. — Ob. allm.p&akenenar: Jul. p. 288. — Lapp. fenn. 
>per silvaticam partem Lapponiarum suec. p, sed in inferalpinis . . . 
Fiumarkiae . . . ubique frequentius, unde etiam adscendit iuxta ripas flu- 
minis Tana ad templum Utsjokense copio8iu8>: Wahlenb. p. 165; >ubique»: 
Fellm. Lapp. — Lapp. ross. »ubique>: Fellm. Ind. — A. Nyl. anvfinder 
visserligen namnet Rhinanthus crista galli, men earskiljer dock Rh. minor. 
Om kollektivarten fOreligga vidare ^tskilliga data i fenologiska o. a. arbe- 
ten, men p& deesa torde det ej vara skal att bar ing^. Att Wablenbergs 
uppgifter till etOrsta delen afse Alectorolophus [t Rhinanthus t] minor [inch 
var. groenlandicus], frambfilles sarskildt i Kiblm. Ant. Detsamma galler 
naturligtvis ocke^ J. Fellmans uppgifter. Afven flertalet ofriga uppgifter 
afse val sistnaninda art; jag bar emellertid ansett det vara skal att an- 
fOra dem under det namn, under bvilket de publiceiats. Med stOd af Sternecke kr 1901 publiceiade monografi [Sterneck, J. 
v. Monographie der Gattung Alectorolophus, Abb. der zool.-bot. Ges. in 
Wien, Bd I, h. 2, 1901] yrapekade Kiblman vid mCtet den 7 februari 1903, 
att bland de exemplar, som tidigare gatt under namnet Rhinanthus minor, 
olika former kunna sarskiljas, se Medd, XXIX p. 94. Vid behandlingen 
af dessa former i Conspectus bar jag belt ocb ballet stOdt mig pS, Lind- 
bergs bestamningar. Dock bar jag kallat dem varieteter, medan Lindberg 
betecknar dem som underarter. 

FOrutom dessa former, bvilka upptagas under sarekild rnbrik, om- 
namnas fdlj. 

C. H. Ostenfeld skrifver i maj 1904: >Alt hvad jeg bar set fra Fin- 
land af denne art borer til »f. vittulatus Gremli*. (Anteckning i H. M. F.) 

Var. angustifolius Nyl. »circa Fagervik>: His.; mojligen afses var. 
stenophyllus . 

Om bufvudformen namnes: sForma typica (dentibus coroUae non 
violaceis) rarissime apud nos creecit>: Scbedae II p. 140. For dfrigt fdre- 
ligga endast fOljande uppg. om denna form. Nyl. Kyrkslatt Kuntun ang 
vid Juusjarvi tills, med A. minor t. vittulata: Lindberg! — [Lk. »Vid 

Typis impr. "|, 1920. 7 98 Alectorolophus minor var. groenlandicus. 

PAskynen [maaoe Paaakyaen?] ar hufvudformen antraffad, p& ofriga stallen 
endast f. eiftulatus Gremli*: Bir». p. 96; hufvudformen fOrekommer kring 
Pajala vid Ro ^a och p& holmen E'sisaari: Birg. Till. p. 72;] Sodankyla Pet- 
kula ang tillsammaaa med f. vittulata: LindbergI, se afven Wirz. pi. off. 

Alectorolophus rainop var. groenlandicus (Chab.) 

In Fennia maxime septentr.-orientali rarissime occur- 
rit, multls loci's in Lapponia lectus esty sed distvibutio non- 
dam videtur rite explorata. 

Kk. Kaltalaks inter Kemi et Keret: Selin! 

Lk. Kittila in pago ad lemplam: Hjelt & Hult!; Muonio 
in margine viae pagi ad tempium: Montell!; Enontekiainen Palo- 
joensuu australi in parte fluvii Palojoki: Montell in Medd. XLIll 
p. 182, cfr 1. c. p. 295; Kuolajarvi in pago Vuorikyla: Lind- * 
berg! — Li. Laanila! multa spec, prope »Pajakaisentupa»! 
inter Laanila et Tormanen, Tormanen! et Thule!: Lindberg; 
Toivoniemi: Arrhenius & Kihlman!; Utsjoki: Saelan! — [L. ent. 
Kotavuopio contra tempium par. Kaaresu'anto, Siilasvuoma et 
in monte alpino Malta ad Kilpisjaur: Montell in (Diar. 5, V, 
1917) Medd. XLIIl p. 182 etc., cfr Sv. Bot. T. 1917 p. 422; 
Keinovuopio, Mukkavuoma et Lassivaara: Fries & Mart. p. (71).] 

Lapp. ross. in devexo argillaceo ad Kenoverskij promun- 
torium inter Pjaiitsa et Tshapoma: Kihlman!; Triostrow: F. 
Nylander!; Lumbofski! et Kola!: N. I. Fellman; Ribatshi [»pe- 
ninsula piscatorum»] prope Kervano: Klingstedt!; Srednji! ad 
sinum Kolaensem et Subovi!: Brotherus; Gavrilova: F. Nylan- 
der!; Harlofka: N. L Fellman! et Brotherus! 

Vide ceterum supra p. 96. 

Herb. Normale edit, ab I. Dorfler N:o 5149 Lapp. fenn. 
in prato ad »Ylimuonio» prope »Muonio» leg. Montell nomine 
A. crista galli (L.) M. B var. sepientrionalis Kihlm. 

Med undaotag for n&gra af d3 nyaste exemplaren ar det meeta af 
museets hithorande Alectorolophus-xn2iier\2i[ inlamnadt under namnet Rhi- 
nanthus minor. I Bot. Not. 1899 p. 238 meddelas, att Sterneck i Osterr. Jj 
bot. Zeitschrift 1895 under uamn af Alector. borealis beskrifvit den form, 
80QQ bar kallas vat. groenlandicus, after exemplar fr&n Lappland. — I Medd. 
XXIX p. 94 namner Kihl nan, att if rS^a varan de form »edustaa Jaameren 
rannikolla ja Pohjois-Lapissa yksinomaan Rh. minor'i&y under namn af Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, T. 51, N:o 1. 9 9 

Rh. minor var. scptentrionalis. [Ur framstallningen under liufvudformen 
framgar dock, att var. vittulatiis g&r arda till L. e n t., Li. och Lt.] 

Lindberg skrifver; »De fiesta af de aldre exemplaren af var. groen- 
landicus ha af Sterneck i samiingen betecknats e&som >nordi8cher Typus*. 
POranledd af denna anmarkning bar Kihlman benamnt exemplaren fr§,n 
norra Finland v. sepietiiriona/is. Oetenfeld kter, som nenare granskat 
v&rt material, anvander namnet A, yroejihmdicus for exemplar fran norra 
delarna af landet»: Lindb. comm. 

Sa. Lappveei: Kihlman i Medd. XXIX p. 94, jfr Mela Kapv. V 
under namn Rh. mmor var. septentrionalis Kihlm. — Sb.: Mela Kasv. V 
under samma namn. Da dessa exemplar ej omnamnas af Lindberg, torde 
ytterligare undersokninsj vara af noden. 

AleetOFolophus minor var. stenophyllus (Scherr) Sterneck. 

In Fennia australi rarissime, quantum scim,us, occur rit. 

Forma autumnalis A. minoris in Finlandia rarissima vi- 
detur esse: Lindberg in Schedae II p. 140. 

Ab. Lojo Biskopsnas ad praediolum Kauria! et Gerknas ! 
ad viain Kyrko versus: Ch. E. Boldt; Karislojo Pellonkyla: Lindb. 
herb. — Nyl. Kyrkslatt in prato in pago Osterby: Lindberg in 
PI. Finl. exs. N:o 935, var. maculifera Lindb. vide infra; Borga 
Emsalo Orrby: Cii. E. Boldt!, vide etiam supra p. 97. — Ka. 
Kaukola: Linden! 

Sat. Ylojarvi Pengonpohja: Sola! 

Vide ceterum supra p. 97. 

I Medd. XXIX p. 94 skrifver Kihlman om denna varietet: »Joka 
toistaiseksi on meilla tavattn ainoastaan kertii, nimittain Eaahen luona 
(Blom)». — Om. Brahestad (Blom): Kihlman 1. c, jfr Mela Kasv. V. — 
O b.: Mela Kasv. V. — D5, dessa exemplar ej omnaranas af Lindberg, kraf- 
ves vidare underbokning. Ifragavaiande uppgifter skuUe angifva en utbred- 
ning af formen, som alldeles icke ofverensstammer med den ofvan anforda. 

Exemplaren i Pj. Finl. exs. N:o 935 foras af Lindberg till f. macu- 
lifera, som beskrifves i Schedae 1. c. Om densamma sages: »Specimina 
typica tantum loco supra allato [Nyl. Kyrkslatt Osterby] lecta 8unt»: 
Schedae 1. c. 

Alectorolophus maior (Ehrh.) ') 

In maxima parte Fenniae ad circ. 65^ aut 66^ fre- 
quenter, in orientali Fennia etiam frequentissime provenit; 

^) Rhinanthus tnaior Ehrh. auctores apud nos plurimi etiam Herb. 
Mus. Fenn. II. 100 Alectorolophus maior. 

interiore in Fenniae occidentalis parte forsitan nonnullis 
saltern plagis satis frequenter occurrat, supra 67^ pLerumque 
rarius legitur ; ultra 67^ 50 incei^tus est. 

Fq in Fennia usque ad 64*^ inveniri plurimi auctores in- 
dicant (de Fennia orientali et exceptionibus vide infra), cfr Till. 
Icon. 130 e Fries Ofvers.; certe late distributus est: W. Nyl. 
Distr.; Eur. omn. exc. . . .: Nym. Consp. p. 552; exc. etiam 
Lapp. (p. d.) suec: Nym. Suppl. p. 239, vide quoque DC. Prodr. 
X p. 557 etc.; auctores veteres cum A. minore nomine Rhi- 
nantho crista galli coniunxerunt, vide supra p. 97. 

Kol. fq-fqq: Elfv. 

Kon, ad Onegam frequentior quam sequens [A. minor]: 
Fl. Kar.; fqq suis locis cp, in Saoneshje fqq: Norrl. On. 

Om. fq : Hellstr.; fq, sp : A. L. Backm. Fl.; st f q : Tenn.; 
fq: Brenn. Obs. — Ok. Kianta st fq, ceterum f q : Wainio Kasv.; 
fq: Must, et Brenn. Obs.; [Kianta] st fq, sed maximam partem 
spec, solitaria: Kyyhk. Suom., vide etiam infra sub Sb. — Kp. 
fq inprimis hac in parte: Wainio Kasv.; verisimiliter fq: 
Bergr. Ant. 

Ob. Ulea: Eberh.!; fq, in maxime septentrionali parte st r: 
Brenn Obs., quem I. inspicia?, spec, e Kemi Niemela!; (fqq): 
Keckm.; Kemi! p: Rantaniemi; Pello Kylasaari: Caj. Torn. p. 
65; st r usque ad Lohiniva^) in par. Rovaniemi: Hjelt & H., 
vide quoque infra p. 101 ; 0. R. Fries non comm.; Backm. & 
H. p. 154 r ex uno loco. — Kuus. st fq, in vicinitate lacus 
Paanajarvi saltern st fq — fq: Wainio Kasv., spec, e Paanajarvi 
Kauppilanvaara leg. A. L. Backman ! — Kk. fq, etiam in par. 
Oulanka: Wainio Kasv., vide sub Kp.; fq : Bergr. Ant. 

Lk. Kittila Kiistala: Saelan ^), cfr Hjelt & H., Kihlm. Ant. 
et Herb. Mus. Fenn. II p. 142; nobis non obvius : Hjelt & H.; 
Kuolajarvi [»Salla»] in pago Alakurtti: Borg & Rantaniemi! -); 
Kuolajarvi Alikurtti Soppelo, (st fq) in pag. Salla in vicinitate 
templi : Peso!.; a Laest. et Blom Bidr. non comm.; de Wainio 
Not. vide infra. ') Specimen ad var. apterum Fr. pertinet. 
') Sppc. determ. J. v. Sterneck. Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, T. 51, N:o 1. 101 

Lim. ad pag. Umba: Kihlman ! ^); Tojjavr! ^) ad partem 
austro-occidentem et Hirvasjarvi! ^) ad partem septentr.-occi- 
dentalem : Axelson & Borg, vide ceterum infra. 

Sodra Finl.: Fries; angifver patagligen en alltfor iuskrankt utbredning. 

— Ab. fq — fqq: Arrh. Ann.; st fq: Ren v.; fqq: Weeks.; »Mt ja Pt fqq, 
muuten fq»: Caj. Kasvist. — N y 1. Arten uppraknas ej af Brenn.; ny fOr 
Hogland: Stelan i Medd, XXV p. 74, jfr 1. c. p. 80. — Ka. st r-p: Blom. 

Sat. (fqq): Saur.; p — st fq: Hayr. Bjorneb.; p, ehuru nagon gang 
ymnig: Hjelt. — Ta. st fq: Leop., Asp. & Th. och Borg Tiet.; st fq— fq: 
Wainio Tav. or. — Sa. p: E. Nyl. & Chyd. och Hult. 

Oa. st fq: Laur. Vaxtf. — Tb. Pihtipudas st fq, Kinnula p: Roiv, 

— Sb. iLuultavasti st fq — p molemmissa maakunoissa (Sb. ja Ok.;»: 
Kyyhk. litt.; Pielavesi st fq: Roiv.; lisalmi p: M. & J. Sahib. 

Dessa uppgifter tyckas tyda pa, att Alectorolophus maior Stminstone 
i vissa trakter af det inre vastra Finland At endast >ganska ailman*- 

Lapp. fenn. »in annotationibus meis verisimiliter commixta cum 
specie praecedente [A. minore], a qua in aunotationibus hue ducta planta 
colore et magnitudine recedit. Sic fq obveniret prope Petkula et Kaaret- 
koski ad flumen Kitinen in Sodankyla et ad flumen Ivalojoki in Inari, et 
obviara etiam ad Veskoniemi et Kongfts prope Mare glaciale. Quod igitur 
denuo est observandum>: Wainio Not. Finnes i eodra Lappmarken, men 
saknas i norra Sodankylas barrskogsregion : Hult Lappm. p. 40. Kihlmsn 
lamnar i Kihlm. Ant. en fullstandig, kritisk redogorelse for tidigare upp- 
gifter och motiverar darjamte, hvarfore dessa maste anses osakra; jag 
nOjer mig har raed att hanvisa till denna uppsats. Dar framhSlles ut- 
tryckligen: »Neque nobis in territorio obvia». 

Lapp. ross. »in herbosis totius Lapp. ross. pj-: N. I. Fellm., jfr 
Beket. p. 585; Fellmans exemplar fr^n Kola och ett exemplar af F. Ny- 
lander fran Trioetrow, hvardera inlamnade under namn af Rhinanthus 
maior [jfr om dessa Herb. Mus. Fenn. 1], tillhora enl. Kihlm. Ant. A. 
[»Rh »7 minor; arten s forekomst i ostra Lappmarken maste darfOre an sa 
lange anses tvifvelaktig. A. maior upptages emellertid hkde fran Lim.» 
Lv och Lp.: Mela PL; det ar darfore ganska antagligt, att den — eller 
mdjligen var. apferus Ft. — i eddra delen af detta omrade ar vanligare an 
som af of van anfOrda uppg. fi&n Lim. framgSr. 

1 Kihlm. Ant. betonas uttryckligen, atf, fdrutom exemplaren fr&n 
Lapp, ross , afven andra tidigare till A. maior forda exemplar antingen 
icke tillhOra denna art utan A. minor eller Sro synnerligen vanskliga att 
raed sakerhet bestamma eller ock slutligen, att vissa foreliggande upp- 
gifter endast afse en rent tillfallig forekomst, sSsom fallet ar med uppg. 
Nyborg: Th. Fries p. 183. Artens nordgrans hos oss bdr alltsS, fdr nar- 
varande och intill vidare forlflggas vid 67° 50' (Lim. Hirvasjarvi). ') Spec, determ. J. v. Sterneck. 102 Alectorolophus maior. 

Om den ymnighet A. maior visar i sin forekomat, har jag anteck- 
nat fdlj.: cp: Stenr.; talrikt pi Haapaeaari: S^lan i Medd. XXV p. 80; st 
cp— cp: Hayr. Bjorneb.; st cp »toi8inaan ruispelloissa ja huuhdiseakin oikein 
run8aana>: Axels. Pntk. — Daremot sagea sp [»hajanainen»]: Borg. Tiet. 

Fr&n granstrakterna i oster anfOres: »Die Rhinantheten sind im 
Gebiete sehr haufig»: Caj. Oueg. p. 32. 

Uppgifter om forekomsten af A. maior pa A 1. lamnar Palmgr. Stud, 
p. 435. Specialuppg. inga afven Leiv. Veg. p. 203. 

Linkola betecknar A. maior som en osaker anthropochor i Ladoga- 
trakten: Link. Stud. p. 251 — 252, medan den 1 inre delarna af bans un- 
dersokningsomrade upptrader som en anthropochor af andra klaeeen: 1. c. 
p. 248, jfr afven om utbredningen i dessa trakter 1. c. p. 315 och 341. 

Oafsedt de under sarskild rubrik upptagna formerna omnamnes 
afven /9 hirsutus Lam. [Lk. Pajala (Lyttkens 1. c. p. 45): Birg. Till. p. 72; 
LyttkensLyttkens, A. Om svenska ogras, Norrkoping 1885]. Om denna 
forms allmanna utbredning sages. >Eur. plur. et prob. ubique, ubi spe- 
cie8>: Nym, Consp. p. 552. 

Om mojliga hybrider se ofvan s. 97. 

Alectorolophus maior var. apterus Fr. 

Adhuc lectus non est, nisi paucis locis in Ostrobottnia 
septentrionali et Lapponia kemensi. 

Usque ad Fenniam : C. H. Ostenfeld in Bot. Not. 1904 p. 
84, vide ceterum supra p. 97. 

Ob. Simo in agro prope templum: V. W. Westerlund!, 
spec, determ. J. v. Sterneck; Pudasjarvi: C. Brander!, spec, 
determ. C. H. Ostenfeld ; Rovaniemi Lohiniva ad fines Lappo- 
niae in colle agrario: Hjelt & Hult!, spec, determinaverunt J. 
V, Sterneck et C. H. Ostenfeld, cfr de his omnibus Ostenfeld 
in Bot. Not. 1904 p. 116 et Brenn. bidr. p. 20. 

Lk. Kittila Kiistala: Saelan!, spec, determ. C. H. Osten- 
feld, cfr Hjelt & H. et Kihlm. Ant. nomine Rhinantlii maioris, 
item Ostenfeld in Bot. Not. 1904 p. 116; Kuolajarvi Alikurtti 
ad praedium Soppela st cp : Pesol. kasv. p. 233. 

Samtliga exemplar aro inlamnade till H. M. F. under namn af 
Rhinantlms maior, — Om exemplaret f r&n O b. Rovaniemi Lohiniva skrif- 
ves: »Spec. nostrum est var. Atect[o]rolophiis Poll.»: Hjelt & H. Bdde 
detta ex. och exemplaret fr&n Simo omnamnas af Kihlman i Medd. XXIX 
p. 94, jfr afven ofvan p. 97. 

Lk. »Salla (spec. iuv. Borg & Rautaniemi)»: C. H. Ostenfeld i Bot. 
Not. 1904 p. 116; Lindberg synes anse detta exemplar tvifvelaktigt. I Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, T. 51, N:o 1. 103 

Alectorolophus maior var. serotinus Schonh. 

In Fennia australi usque ad 62^ 45' ad septentrionem 
versus raro lectus est; distributio nondum satis videtur ex- 
plorata. 

Ab. Lojo Jalansaari Ivars ad viam Tamminiemi versus: 
Ch. E. Boldt! — Nyl. Inga Sadeln: Brenner! 

Kl. Uukuniemi: Niklander!; Palkjarvi Korkianiemi: Bro- 
therus & Hjelt! — Kol. Soutujarvi! ad marginem viae et Kala- 
joki! in colle graminoso: Cajander. 

Oa. Korsnas Harrstrom in margine agri: A. Lindfors!, 
cfr Medd. XXXVI p. 139. 

Samtliga exemplar — inlamnade under namnet Eh. maior, ett par 
dock obestamda — aro bcHtamda af Lindberg, som betecknar denna form 
som en underart. C. H. Ostenfeld bar bestamt nagra af exx. till Alect. 
maior (Rchb.) f. monta^ia (Sauter). 

Bartscliia alpioa L. *) 

In Lapponia frequenter—satis frequenter inprimis in 
regionibus superioribus provenit; ad meridiem versus in 
Fennia orientali usque ad 64^ 30' descendit, in parte occi- 
dentali infra 65^ 30' vix visa est. 

Kalm ; ad ripas rivulorum alpinorum fq: Prylz cont.; Fen- 
nia bor. or. et maxima pars Lapp.: Fries; Lapp. . . . alp. 
subalp. etc.: Nym. Consp. p. 549; Fenn. bor. (Ob. Kuus.): 
Nym. Suppl. p. 238; per totam Lapponiam dispersa, etiam (r 
aut rr) in Ob., Kuus. et Kp. crescit: Schedae II p. 137, vide 
quoque DC. Prodr. X p. 544, Led. Ill p. 260, Borg Beitr. p. 
102, 116, 135, 144 et 146. 

Kp. (fq) et saepe cp in paliidibus [partis mediae] ad circ. 
640 30': Bergroth in Medd. XXIII p. 25 et 1. c. p. 24-25, quem 
I. inspicias, et vide infra, ubi specimina enumerantur. 

Ob. rr Rovaniemi, Kemi, Pudasjarvi: Brenn. Obs., ubi 
sequentes commemorantur; rr Kemi Vallitunsaari (Fr. Hellstrom) 
ad fluvii Akkunusjoki in flumen Kemijoki [«Kemielf»] effluvium ^) Nomen apud multos auct. inprimis veteres ecribitur Bartsia. 104 Bartschia alpina. 

pc: Keckm., cfr 1. c. p. 16; Kemi (p): Rantaniemi, spec, e 
Rantaniemi Alasaari!; Pudasjarvi r: C. Brand.!, cfr Not. XIII 
p. 456; secus fl. Kemense e Lapponia per Rovaniemi usque 
ad ostium progredit[ur], ubi in insula Valittu (!) primum observ. 
Rev. M. Castren: Hellstr. Distr. p. 22, cfr Herb. Mus. Fenn. II 
p. 142; Aavasaksa: Acerbi p. 170, cfr Hjelt & H.; Rovaniemi 
compluribus locis ad flumen Ounasjoki: Sael. ann. et herb. 1864; 
p, frequentior in vicinitate fluminis Ounasjoki quam fluminis 
Torniojoki [»Tornea»], ubi non infra Kieksisvaara adnotata: 
Hjelt & H.; Turtola: Linden!, cfr Brenn. bidr. etc.; secundum 
flumen Kemijoki [»Kemi alf»] inter Kemijarvi et Rovaniemi 
compluribus locis (A. Laurin) : Hayr.; 0. R. Fries non comm. — 
Kuus. e vicinitate lacus Kuusamojarvi ad septentrionem ver- 
sus p — st fq, a Tavajarvi ad septentrionem versus st fq : Wai- 
nio Kasv., spec, e pago ad templum!; ad Oulanka et Kitkajoki 
et multis aliis locis st fq — fq: PesoL; e multis locis in parte 
septentrionali comm. Hirn. Fort, et Edv. af Hallstr., e nonnullis 
etiam Stjernv. et alii; 9 spec, in H. IVl. F., vide etiam A. L. 
Backman in Medd. XXXV p. 198 et 200, W. Brenn. p. 106 et 
Kyyhk. Suom. p. 25. — Kk. Oulanka ad Vartiolampi: Wainio 
Kasv., cfr Herb. Mus. Fenn. II p. 142; Keret: N. 1. Fellm. p. 
XXIV et XXV. 

Lapp. fenn. (p), in interiore parte territorii non obviam : 
Hjelt & H., cfr 1. c. p. 107, vide etiam Silen Bl. p. 93; [cp in 
declivibus fluviorum : Samz. p. 175-176; complur. locis, 
enum : Birg. p. 96;] in pratis graminosis salicetisque subhumi- 
dis nee non in campis siccioribus st fq : Blom Bidr., cfr Kihlm. 
Beob. p. XVII etc., item 1. c. p. 59; Kemijarvi: Eberh., cfr 
Moberg Klim. p. 43; Kemijarvi in vicinitate templi: Huum. 
Kasv. p. 153; Kemijarvi in vicinitate templi et Kuusilahden- 
vaara ad lacum Kemijarvi [»Kemitrask»]: Hayr.; in alpibus om- 
nibus . . . earumque praecipue laleribus inferioribus humidio- 
ribus vulgaris, etiam extra atque infra alpes iuxta fluvios per 
Lapponiam silvaticam fq descendit usque ad . . . Ketkessuvanto 
Lapp. Torn, et ad Akankoski Lapp. Kem.: Wahlenb. p. 164 et 
165, cfr 1. c. p. XIX et XXXI; ubique inprimis ad flumina fqq: 
Fellm. Lapp.; Sodankyla st fq — fq inter Tallavaara et Hieta- Acta Societatis pro Fauna et Flora Fenuica, T. 51, N;o 1. 105 

suvanto, fq ad flumen Kitinen magis ad septentrionem versus: 
Kihlm.; Ounastunturit Raututunturi [in reg. alp.] spec, parva, 
3—5 cm: Sandm. p. 27—28; in reg. subalpina et longe in reg. 
silvaticam descendit: 1. c. p. 31, cfr 1. c. p. 32, vide etiam 
Norrl. Lappm. p. 258, Caj. Torn. p. 53, 89, 112 et 119; st 
fq — fq^in Inari et ad Paatsjoki usque ad Mare glaciale, fq item 
in iugo Suoloselkii et st fq — fq ad flumen Kitinen meridiem 
versus usque ad Kaaretkoski, observata etiam ad pag. Sodan- 
kylii et Kalkkivaara et ad flumen Kemi in par. Sodankyla et 
ad Salla in par. Kuolajarvi: Wainio Not., cfr 1. c. p. 6 et 32; 
fq in reg. silvaticis, in reg. alp. ad rivos in Vuomapaa usque 
ad 560 m: Hult Lappm., cfr 1. c. p. 39, vide quoque Finn 
p. 9; Kuolajarvi plerumque st fq, interdum p, ad Putkikorp 
fq et cp: Pesol.; fq, sed saepe parcius per totum territorium 
usque in reg. alpinam adscendens, in ripis rivulorum fluviorum 
que, in turfosis et sphagnetis, nee non in frulicetis salicum 
Pietarlauttasoaivi NE 425, Hammasuro SE 371, Peldoaivi N 471 
SE 450, Kudossuvannonpaa N 381, Ailigas SV 483: Kihlm. Ant. 
cfr Hult alp. Pfl. p. 168; st fq — fq . . . tot. territorii usque 
ad regionem alpinam inferiorem, ubi saepe in altioribus locis 
alpium siccioribus occurrit: Arrh. ant., vide etiam Blytl p. 802 
Norm. PI. Overs, p. 455, Norm. Fl. Spec. p. 814—815 etc. — 
[L. ent. reg. alp. et subalp. fq, reg. silv. p: Lsest.; fq secun 
dum ripas et in vallibus rivorum in regione subalpina et infe 
riore parte reg. alpinae, sed pc in plagis alpinis superioribus 
ex. gr. Mehkavaarri et Haiti: Linden Bidr., vide quoque Norrl 
Lappm. p. 262; Fries & Mart, omittit.] 

Lapp. ross. fqq: Fellm. Ind.; ubique vulgaris: N. 1. Fellm., 
cfr 1. c. p. XLVII; enum.: Beket. p. 584, vide quoque Broth, 
exk. p. 78, Broth. Wand. p. 7, 8, 11, 12 et 13, Knabe Pfl. 
p. 280, Borg Ber. p. 36, Frey resa p. 120 et 122 etc. 

PI. Finl. exs. N:o 92"2 Lk. Muonio iuxta templum in ripa 
fluminis leg. K. Segerman. 

Kp. Om fOrekometen haretadee ekrifver Bergroth : »I mellersta de- 
len [>Centr. >] st fq i gungflyn, pk gnngflyaogar och gungflykarr, i lof- 
dungarna vid kafvelbroarna o. 8. v. Flerstades Koivuniemenjarvi! — Ke- 
vattomarvi, taml. ymn, pi Rastisuo och S om Rautaverajaiset, bOrjade 
cirka 8 km [»ver8t»] N om den fofHtnamnde [aannolikt KoivuQiemenjarvi]. 106 Bartschia alpina. 

Pa atskilliga stallen mellan Maasjarvi och Sjuigarvil, ratt ymn. pa gung- 
flyna vid Sjuja k och nedanfor koppargrufvan, tierstades pa de forsta 7 
a 8 km osterut frSn Ehatysvaara>: Bergr. Ant. 1896; 1. c. 1897 tillagges: 
>Centr. fq, hufvudsakligen pa gungflyartade standorter af alia slag, men 
afven pa steniga strander, e&som t. ex. vid Uskelanjarvi — nagong&ng pk 
hardvallsang easom i Offonanuiemi ! by»: Bergr. Ant., exemplar afven in- 
samladt nara Sjuja&s ntflode! — Kuus. Harifr&n namnes: >For8ta g^n. 
gen vid Saynajokis utlopp i Kuusamojarvi (Nyberg)*: Brenn. Ber. 1864. Castilleja pallida Kunth. 

In Lapponia orientali ultra 68^ 20 (circ.) et titans 6^ fere 
ad orientem versus ab Helsingfors saepe copiose lecta est. 

Lapponia (Schrenk pi. exs.): Led. Ill p. 257—258; Lapp, 
or.: Nym. Consp. p. 549, vide quoque Lindb. Pfl. p. 12, Borg 
Beitr. p. 102, 105, 114, 135, 142 et 159, NorrL in Atlas p. 30 
et 31, item Lindb. in Atlas p. 37. 

Lapp. ross. Triostrow: F. Nyl. Und. p. 52; locis humidis 

argillaceis in fruticetis ad Sapadnjinavolok [»Sapadnivolok!»] et 

Svjatoj-noss Lapp. Ross, maxime bor. or. cp: N. L Fellm., cfr 

Beket. p. 584; spec, e Sapadnjinavolok etiam leg. Brenner!; 

Svjatoj-noss: F. Nylander! et Enwald & Knabe!; in alpibus 

Tuatash prope lac. Nuotjavr [»Nuorlijarvi»] st cp in reg. subal- 

pina! et st pc in reg. silvatica usque ad flumen Nuotjok [»Nuor- 

tijoki!»], ad cuius ripam solitariae tantum plantae visae: Holl- 

men in Medd. XllI p. 210; »hoch in Gebirge . . . es wird aber 

auch, wenn auch selten, im Flussthal des Nuotjok beobachtet*: 

Linden Beitr. p. 16; saepe cp ibidem: Linden in Medd. XIX 

p. 14, spec, e Lim. reg. alp. in ripa rivuli ad pedem alpis 

Vuojim! et Lt. ad lacum Nuotjavr reg. silv. in ripa umbrosa 

rivuli Siulujokil; Viertsoivi spec, unum, prope Viertsoivi, Viert- 

soivi Tuatash versus et Siululampi cp in insula amnis: Linden 

Bot. (Dagbok); spec, e Lt. Nuotjok [»Nuorttijokka»] etiam leg. 

A. Torckell!; in alpibus Lujauri urt: Kihlman in (Diar. 8, X, 

1887) Bot. Not. 1887 p. 268 et Kihlm. & Palm. p. 9, spec, e 

Lujauri urt in reg. silv. ad Kuelduaj in ripa glareosa! et Vavnbed! 

in betuleto nemoroso cp; cp nonnullis locis ad flumen Voronje 

inprimis in vicinitate catarrhactarum 15 km ab ostio: Broth. Acta Societatis pio Fauna et Flora Fenuica, T. 51, K:o 1. 107 

Reseb. et Broth. Murm. p. 188, spec, adscriptum Gavrilowa ad 
catarrhactam Julii!; Jokonga : Enwald & Knabe in Lindb. herb. 
Lim. Castilleja upprakuas bland arter, aom fdrekomma vid Lujauri 
urt, mea icke \>k Hibina [»Uiriptek»j: Kihlm. Veget. p. 34. — Lp. Arten 
har icke iakttagits vid Pocoj: Knabe Pfl. p. 281. 

Euphrasia. ') 
Odontites rubra Gil. 

In Fennia australi et inprimis in continenti parte Fen- 
niae austro-occidentalis frequenter provenit; ad septentrionem 
et orientem versus rarescit, terminus septentrionalis ad 63^ 
aut parum supra, ubi rarissima est; ulterius non visa est 
nisi in saburra etc. 

Till.; Kalm^); in agris Fenniae: Gadd Forsok III p. 165^); 
in agris st fq: Prytz cont. '^j; ad margines agrorum per meri- 
dionales et medias patriae provincias: Wirz. pi. off. '^)\ maxima 
pars Fenn.: Fries; in australi et media Finlandia in ripis vel 
in agris usque ad c. 63^ crescit: Schedae 11 p. 137 nomine 
O. rubra Gil. '^'verna (Bell.) Dum., vide quoque DC. Prodr. X 
p. 551, Led. Ill p. 261-262 % Brenner in (Diar. 5, XI, 1898) 
Medd. XXV p. 15—18 et inprimis 1. c. p. 17, item Link, kultt. 
p. 138, infra et sub var. serotina. 

Al. (fq): Radl. p. 188 ~); (r): Bergstr.; st r, Finstrom Basto: 
Bergstr. Beskr.; p: Arrh. & K. — Ab. fq: Zett. & Br., Arrh. 
Ann., Renv., Sand., A. Nyl. et Sel. -); Vihti fq: Printz, cfr W. 
Nyl.; [Vihti] st f q : FJinck; fq: V. E. Broth. 2); fqq: Weeks.; 
»Karjalan— Karpisten, Laajoen et Kalelan seutu» st fq, ceterum 
fq, cp [»yl.»] in agris, inprimis in agris secalinis post messem: 
Caj. Kasvist. — Nyl. fq: His; in agris (p) cp, proxime ad 

c 

Aggelby [etiam Link, comm.]: W. Nyl. p. 213; st fq, cp in agris: 
Stenr.; fq: Ssel. 0. Nyl.; Orimattila fq: Link, comm.; [Hogland] 
Suurkyla (Sievers): Brenn. Till. p. 37, vide quoque infra. — ^) Quoniam specimina huius generis in H. M. F. nondum rite sunt 
determinata, nunc hoc genus tractare non potui. 

*) Nomine Euphrasia odontites L. aut Bartsia odontites (L.). 108 Odontites rubra. 

Ka. St r: Blom; Virolahti Hailila: Sselan!; Sakjarvi Heinlahti: 
V. Krohn!; p?, adnotata e Kirvu in vicinitate templi et Tieta- 
vala ad vias, Jaaski! (fq) ex. gr. ad Jarvenkyla cp in prato 
humido ad Pieppolanlampi, Antrea [*S:t Andreae»!] Hatula st 
cp in ripis fluvii Vuoksi, in vicinitate fluvii Vuoksi verisimiliter 
hand infrequens: Linden. — Ik. (fq): Malrnb.; Konnevits: Hj. 
Neiglick & J. Lupander!; etiam multa (8) alia spec, in H. M. F.; 
[st fq in tota Ingria: Meinsh. p. 257 ^)]. 

Sat, p: Malmgr.; [Loimaa] fqq in agris secalinis post 
messem [»ruissangessa»]: Saur.; p et st cp — cp, enum., Hvittis- 
bofjard st r: Hayr. Bjorneb.; fq — st fq: Hjelt; Ruovesi: Sim- 
ming!, cfr Ale; vide quoque Lahti Tul. p. 136. — Ta. fq: Leop., 
Tikk., Knabe Fort, et Asp. & Th.; fqq in agris: Norrl. s. 6. 
Tav.; Sysma Nya Olkkola: Unon.; Sysma in vicinitate templi et 
Ilola: Link, coram.; fq~st fq, interdum st cp in agris: Borg 
Tiet.; Korpilahti Mutanen: Wainio Tav. or.!; multa alia spec. 
in H. M. F. — Sa. Valkiala (st fq): Hult Fort.; Villmanstrand: 
Simming!; Lauritsala: A. Brotherus in dupl.!; Saaminki Kaartila 
(E. Nurmi herb.): Budd. muist.; Hult non comm. — Kl. fq 
circa Sortavala et in Valamo: Chyd., spec, e Joensuu [in par. 
Sortavala]!; [Parikkala] r tantum nonnullis locis in Koitsanlahti 
et in vicinitate eius: Hann.; Sortavala! complur. locis in pagis 
et ripis insularum et taeniarum, sed in par. Impilaks non visa: 
Link, coram., cfr Link. Stud. p. 273, ubi nomine Odontitis 
odontitis st r — r in vicinitate lac. Ladoga inveniri indicatur, 
1. c. Tab. V et vide infra; alia quoque spec, in H. M. F. — 
KoL complur. locis in Lunkulansaari et Mantsinsaari: Link, 
comm., vide sub Kl.; Salmi Uuksu: Pesola!; saltem in vicinitate 
oppidi Petrosavodsk baud infrequens: Sahib. Bidr.; Elfv. non 
comm. 

Oa. Ostrobottnia (F. Nylander rase): Led. Ill p. 262 (for- 
sitan ad sequ. subspec. spectet); Storkyro: Ale. et Ale. Ill 
p. 252, cfr Herb. Mus. Fenn. II p. 142 et Laur. Vaxtf.; Isojoki 
Bengtila in agro secalino: Hjelt, vide quoque infra. — Tb. 
Jyvaskyla ad Aijala fq et cp: Wainio Tav. or.; Virdois Metsola: ') Nomine Euphrasia odontites L. aut Bartsia odontites (L.), Acta Societatia pro Fauna et Flora Feunicii, T. 51, N:o 1. 109 

Knabe litt.; Laukaa Talkooaho prope fines par. Hankasalmi 
1903 (A. Oksanen) et 3 km ab Haapakoski (S. Leskinen): Link, 
comm.; Saarijiirvi Tarvaala: G. Marklund! — Sb. semel Leppa- 
virta Alapiha Sarkiniemi Koivuniitty, postea non visa: Enw. ^); 
r: Mela; Kuopio Valkeinen Taivalharju: M. Valikangas!, spec, 
dedit Budden, cfr Ale. et Budd. muist.; Kuopio Hirvilaks: 
Budden; [Kuopio] rr Sayneensalo in prato 1907 (A. Oksanen): 
Link. Lis.; Kuopio Autio in pag. Kaurila, Maaninka Polja et 
Hyttilankyla Salmenpaikka: Kyyhk. litt., cfr Kyyhk. Suom. p. 
24, spec, etiam e Maaninka Salmi Kautiala ! — Kb. [Kide] Pu- 
hois (Arppe): Chyd.; Kide Juurikkajarvi: E. Winter!; Liperi r 
ad ripam inter Korjasalmi et praedium sacellani: Eur. & H. — 
Kon. Saoneshje ad pag. Schungu! plur. loc: Norrl. On., cfr 
Herb. Mus. Fenn. II p. 142, vide etiam Giinth. p. 47. 

Vide quoque sub O. litorali infra p. 113 — 114. 

PI. Finl. exs. N:o 923 Nyl. Kyrkslatt in margine viae in 
pago Osterby leg. Vivi Lindberg, N:o 924 Sat. Loimaa in agro 
leg. Sauramo (forma) ambo nomine * verna. 

Aldre forfaltare, sSsom Kalru, Gadd, Radl., Prytz, Witz. och A. 
Nyl. likeom afven Led., iunefatta under uamnet Bartsia el. Euphrasia 
Odontites bMe denna och foljande art. DA 0. rubra emellertid ar den all- 
mannare arten, bar jag under den anfOrt dessa uppgifter; se vidare 
under 0. *litoralis. 

Om 0. rubra's allmanna utbredninii nttmnes: sEtelaSuomesaa hy- 
vin yleinen ja viela Keski-Hameessa tavaliinen, mutta jo Jyvaskylau tie- 
noolla jotenkin harvinainen ja sielta pohjoiseen luultavasti vaan ti]apainen»: 
Sun. p. 65. — N y 1. Brenn. p. 38, jfr Brenn. Till. p. 37 o. 40, anfor under 
denna art Schrenks 0. verna, men uttalar p. 37 sina tvifvel om uppgif 
tens riktighet. Mig eynes det lika antagligt, att det Sr 0. *litorab's, som 
bar afses, om ockea 0. rubra blifvit funnen p& Hogland. — Oa. Det bOr 
pflpekas, att i Linden Bot. ej inga n^gra fyndorter for KaskO-trakten. 
[Waaa &ngkvarn] ymnig pa en liten flack till 1891. Platsen betacktes d& 
med ett .'^torre sandupplag: Lauren i Medd. XXII p. 38. — Om. [Gamla 
Karleby] p& barlast: Hellstr. p. 136. Se afven under 0. Hitoralis. — Ob. 
Om Bartsia Odontites [och B. alpina] sages i Hellstr. Distr. p. 22: »in 
Ostrob. boreali leguntur*, men nSgra rader langre ner tillagges: »iam in 
australi Odtroboltnia litoralis tantum obvia>; det ikr val darfOre anees 
eannolikt, att uppgiften afser 0. *litoralis. Qle&borg: Brenn. Obs. under 
namn af 0. verna (Bell.) Dam. Med etOd af foljande uppgifter betraktar 

*) Nomine Euphrasia odontites L. aut Bartsia odontites (L.). 110 Odontites rubra. 

jag O. rubra som tillfallig harstades. »Someroisella kedolla Myllytallissa 
lOydetty harvinaisenaj; Leiv. putk., jfr Leiv ; [Uleaborg] ^hautausmaan 
luona V. 1904 2 kpl. (A. E. Mikkonen!)»: Huum. sat. p. 91, 

Li. Euphrasia Odontites Utsjoki: S. Castrea p. 60. I Hush. Sallsk. 
Handl. p. 352 ar ett? bifogadt. Att nagot inisetag bar fdreligger, ar tyd- 
ligt; sannolikt at^es Bartsckia alpina. 

I Schedae II p. 137, jfr Mela Kasv. V etc., anvandes for 0. rubra 
uamnet * verna (Bell.) Dutn., en benamning, som dock ar vilseledande. 
Numera betecknar Lindberg 0. rubra som en hosiform : Lindberg i bref 
4, III, 1920. Har ma framh&Uas, att jag i Sat. Karkku under de senaste 
20 a 25 area ej observerat 0. rubra i blom fore den 17 juli och detta pa 
ett mycket soligt stalle; ofta har den annu i slutet af juli ej hunnit detta 
stadium. 

Linkola betecknar Odontitis odontitis som en anthropochor af tredje 
klassen: Link. Stud. p. 249, jfr 1. c. p. p. 249, 322, 326, 327 och 343; pa 
sistnaranda sida uppraknas arten, om ock med?, bland anthropochorer, 
som &ren 1600-1880 inkommic till trakten. 

Bland former npptages, fOrutom var. serotina, afven f, pumila Nordst. 
Sat. [BjOrneborg som] ofta [forekommande pa] strandangar: Hayr. BjOrneb., 
exemplar fran Indero! Samma form omnamnes fran Nyl. Borga Sondby 
Langholmen »in litore maritimo graminosoi: Sael. herb. 1896. 

Med hvlta eller Ijasroda blommor fOreliggei 0. rubra fran Ab. Lojo 
Kiviniemi och Sker vid SOLhem : Lindb. herb, under namn af var. pal- 
lida Lange. — Nyl. Borga Jackarby : A. Neovius! — Sat. r Kyro Mali- 
nala: Hjelt ! 

Odontites rubra var. serotina (Lam.) Reich. 

Auctore Lindberg per errorem apud nos est indicata. 

F. serotina >har i Fhiland insimlats i Kemi, Nystad, Aland, Pargas, 
Lojo, Ing&, Kyrkslatt, Esbo, Helsingfors, Borg&, Virolahti, Valkjarvi, Kakki 
[»S:t Johanniss], Nykyrka, Konnevits, Orimattila och Joensuus: Brenner i 
(Prot. 5, XI, l'-98) Medd. XXV p. 17. dflr narmare upplynningar lamnas. 
0. serotina Reich. «Eur. omn. exc. Scand. bor.»: Nyra. Consp. p. 550; 
»exc. etiam Fenn. bjr. et med.»: Nym. Suppl. p. 238. I Mela Kasv. V 
upptages f. serotina frSn Ab., Nyl.. Ik., Ta. och Kb. An vidare ffireligga 
foljande uppg.: Ab »molemmat muodot verna (Bell.) ja serotina (Lam.) 
loytyvats: Caj. Kasvist. — Nyl. Helsingfors (Hnlt): J. Hoffmann i Oe.-terr. 
hot. Zeitschrift 1897 p. 187, jfr Bot. Not. 1897 p. 234 och Brenner i Medd. 
XXV p. 16; Helsingfors (Borbas) under naran af 0. odontites (L): Bot. 
Not. 1899 p. 80. — Ob. Kemi: Brenn. Obs. 

Gentemot dessa uppgifter star emellertid Lindbergs uttalande: 
iSubsp. serotinae formae typicae apud nos non lectae sunt, formae inter- 
mediae non rarae sunt*: Schedae II p. 137. Och senare formulerar Lind- 
berg sin mening ora denna underarts utbredning p& fOljande sfttt: »0. Acta Societatis pro Fauna et Flora Fenuica, T. 51, N:o 1. Ill 

serotina bor utgS, irkn dea dstfennoskacdiska floran. Typiek s&dan sak- 
nas trol. t. o. no. i Skandinavien och norra Tyskland. Fxkn a. Tyskland, 
Frankrike o. p. v. har jag eett typiska ex., som se belt afvikande ut»: 
Lindb. comm. 1920. 

Odontites * lltoralis Fr. 

Ad litora marium usque ad 65^ 45' ad septentrionem 
vej^sus plerumque saltern raro, quantum scimus, occurrit: 
uno quoque loco ad fluvium Vuoksi adnotata est. Cum O. 
mibi^a quoniam confusa saepe est, distributionem esse certam 
vix crediderim; multae adnotationes forsitan ad O. rubrae 
for mas spectent. 

Maxima pars Fenn.: Fries; Fenn. mer.-occ: Nym. Consp. 
p. 551; Fenn. mer. et occ: Nym. Suppl. p. 238; »von der 
Ostseekiiste Russlands und Finlands (Oesterr. bot. Zeit. 1897 
p. 116)»: Bot. Centralbl. 1901, Beibl. p. 371 not. nomine Eu- 
phr^asia litoralis, vide etiam Trautv. Incr. p. 588, Brenner in 
Medd. XXV p. 15—18 et inprimis 1. c. p. 18, item supra sub 
O. rubra p. 109 et infra. 

Al. complur. locis in litoribus taeniarum australium: Bergstr. 
Beskr. 1), spec, e Lemland! -); Finstrom Bamb5le (?): Printz in 
Wainio herb.; Finstrom Farjsund: Arrh. & K.; [Foglo] Gripo: 
H. Ingelius! ■'*); Foglo Juddo p, Sottunga complur. loc, Kokar 
p— .st fq: Arrh.; Geta compluribus locis: Hult ann.; [Sund] Prasto 
in litore ad Mangsteckta versus: Prim, p. 70; Jomala inter 
Espholm et Skobbholm: Palmgr. Hipp. p. 154, cfr 1. c. p. 37 ^); 
Eckero in litore ad orientem versus a Langskar: Lindberg! -); 
Foglo Gripo: Arrhenius in Lindb. herb. ') ^), spec, non typicum; 
Foglo Degerby: E. Rettig in Lindb. herb. ^)^), spec, fructiferum; 
Saltvik Qvarnbo Hallarna: Lindb. herb. ^) ^), spec, defloratum; 
Eckero Ora (J. I. L.): Liro Ured. p. 474 i); Foglo Naversholmen: 
Arrh. et H. Federley! ^); [Foglo] Jerso Osterviken: Samuelss. 
p. 133 ^); Finstrom Bergo in litore marino: Link, comm.; Brando 
et Kumlinge (»fq») in litoribus: Bergr. — Ab. par. Gustafs 

^j Nomine 0. simplex (Hartm.) Krok aut 0. rubra var. simplex 
Hartm. 

*) Spec. 1920 recensuit Lindberg. 112 Odontites * htoralis. 

Kattkuru, Inio: Bergr.; Korpo Uto rr [»1»]: Ekl. p. 106, cfr 
1. c. p. 103; Bromarl: Bredvik in insula parva: Sand.; Mietois 
st r in litoribus sinus Saari prope Tervois et hie illic [»pai- 
koteIlen»] in ripis amnis Mynajoki prope ostium: Caj. Kasvist.; 
in taeniis Nyslad Birkholm etc. baud infrequens: Hollm.; vide 
quoque infra — Nyl. Inga Barosund et prope templum: Hult 
coll.; Kyrkslatt, Sibbo in pratis ad mare: W. Nyl.; circa Hel- 
singfors complur. locis: Hult coll. i) et Sael. ann. i); Borga Krako 
1889: Gadol. ^), vide quoque J. Hoffmann in Oesterr. Bot. Zeit- 
schrift 1897 p. 116 et infra. — Ka. Haapasaari: Ssel. 0. Nyl.; 
Haapasaari st cp: Sselan in Medd. XXV p. 80 nomine O. rubra 
var. Htoralis; in taeniis Viburgi (E. Nylander): Fl. Kar. p. 188, 
cfr Malmb. (vide infra) i). — Ik. Valkjarvi Pasuri: Lindberg! ^j; 
ad hoc specimen spectat: ad fluvium Vuoksi (Lindberg): Berg- 
hell in Fennia XIII N:o 2 p. 28, cfr Medd. XXI p. 5 et vide 
infra. 

Sat. dispersa [ »spridd»] in litoribus: Malmgr.; r et st 
cp — cp [Luvia] Sabbskar! '") [spec. auct. Lindberg non typicum] 
1907 in pratis litoralibus, Luvia 1906 (S. Wikman et Hj. Wik- 
man auctore Fontell): Hayr. Bjorneb. ■'), cfr 1. c. p. 46, vide 
quoque infra. 

Oa. dispersa in litoribus: Malmgr., spec, e Solv! '^); [Kasko] 
Bogrundet st cp, Kasko Esko Sandskar pec, Storskatsund [?j 
Tjiirlaks (fq), Sideby Domarkobben (st fq): Linden Bot., vide 
quoque infra; Kristinestad et Vasa: Stromb.; Malaks in taeniis: 
J. B. Asp. p. 123; Korsnas: A. Lindfors in Medd. XLIII p. 39 '); 
Vasa Vasklot, Qvarken, Beplot: Broth, in litt.; p in taeniis: 
Laur. Vaxtf., cfr 1. c. p. 12 et 14, spec, e Vasa Vasklot! 2), 

Om. Nykarleby Storgrund: Lauren!'^), vide sub O a.; (st 
fq) ad mare: Hellstr.; Pyhajoki r Bajaniemi: Lackstr. nomine 
O. rubra; Pyhajoki: Brenn. Obs.; Brahestad Bredskar: Blom! =•), 
spec, non typicum. ') Forsitan ad 0. rnbrarn spectet. 
'^) Spec. 1920 receneuit Lindberg. 

^) Nomine 0. simplex (Hartm.) Krok aut 0. rubra var. simplex 
Hartm. Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, T. 51, N:o 1 113 

Ob. [Uleaborg] in Krasile (Dr. Holmudd): Jul. Fort. p. 102 
nomine Euphrasia odontites; per regionem litoralem usque in 
vicin. Ulaburgi provenit: Hellstr. Distr. p. 22, cfr Herb. Mus. 
F'enn. II p. 142; Oulunsalo [»Uleasalo»] insula Varjakka: Eberh.!^)^), 
cfr Diar. 4, XI, 1871 et Brenn. Obs.; Uleaborg Hailuoto: W. 
Nylander! ^), cfr Brenn. Obs.; in insula arenosa Mustasalmi uno 
loco (Holsti) st cp, in insulis maritimis cp: Leiv. putk., cfr Leiv.; 
sp secundum oram maritimam, Kemi, Simo, Haukipudas, Ulea- 
borg, Oulunsalo [»Uls.»], Hailuoto [»Karlo»]: Brenn. Obs.; Hauki- 
pudas in ripa septentrionali amnis Haukipudas, Kellonkraaseli 
in ripa australi Hietasaari et Akio in litoribus: Leiv. Oul. p. 
110, cfr 1. c. p. 33, vide quoque Leiv. Veg. p. 203; st fq — p 
per totam regionem litoralem, in Kemi parcior, Kuivanuoro cp: 
Keckm., cfr I. c. p. 13. 

Se under 0. riibra om Euphrasia odontites (eller Bartschia), ett namn, 
hvarmed Julin tydligen afeer 0. litoralis. — N y 1. r i Borga skar p§, Alsk- 
bolmarna, i StrCmfors skargSrd: Sael. 0. Nyl.; exemplaren fran Borg^ 
Alskholmarna och StrOmfors (2 ex.) hora enligt Lindberg till 0. rubra. — 
Om Schrenks uppg. ee under 0. rubra. — Ka. Med stod af ett par ana- 
loga fall (se t. ex. Erythraea pulchella) torde det f& anses sannolikt, att 
uppg. i Fl. Kar. afeer StanaO; dk emellertid E. Nylanders exeroplar dari- 
fr^n tillhor 0. rubra, ar en nSrmare utredning erforderlig, — Ik. Lind- 
berg pkriver: »Dd exx. aro tagna i blom redan den 14 juli ocb alldeles 
lika 0. litoralis f. 6., sk roiste jag anse dem tillhOra denna underart»: 
Lindb. comm. 

Da en mangd exemplar i H. M. F., hvilka tidigare gatt under nam 
net 0. litoralis eller 0. simplex, enligt Lindbergs bestamningar tillhOra 
0. rubra, ar det hogst antagligt, att afven manga af de uppgifter, eom 
bar ofvan blifvit anforda under forstnamnda art, i f jalfva verket afse den 
sistnamnda. NSgra af dessa exemplars identitet framgar vieserligen utan 
vidare af det ofvaQ anforda; icke dess mindre uppraknar jag dem bar i 
ett sammanbang. Hit bora: Ab. Korpo Uto: Elfving! — N y 1. Inga Lill- 
Lofo: W. Brenner!; Esbo RuUudd: Kiblman! [Brenner anser formen san- 
nolikt vara hybriden 0. litoralis X verna, se Brenner i Medd. XXV p. 18], 
jfr om detta exemplar Liro Ured. p. 474^); Helsingfors Ronnskar: Bren- 
ner!; Borga »in taeniis maritimis Alskholmarna*: Saelan!; Stromfors BuUers! 
och Kyrkon!: Sselan & Stromborg. — Ka. Fredrikshamn Stamo: E. Ny- 
lander! — Sat. Raumo: Simming! Till dessa torde ansluta sig exemplar ^) Nomine 0. simplex (Hartm.) Krok aut rubra var. simplex Hartm. 
') Spec. 1920 recensuit Lindberg. 

Typis impr. ";» 1920. 8 114 Odontites * litoralis. 

fr&n A 1. EckerO : Leopold! och O m. Salo »Pikku Kraaseli*: Tennanderl 
[Detta exemplar ar rn&h8nda inpamladt pS, barlast]. En del a£ desea exem- 
plar omnamnea af Brenner i Medd. XXV p. 18. — L. c. sages, att exem- 
plar af 0. litoralis ftfven fCreligga fr&n Ab. Kimito och O m. Jakobstad. 
D§, jag kr 1917 genomgick H. M. F., anteckuade jag icke n&gra exx. ixka. 
de i\k sistnamnda fyndorterna ; antagligen ligga s&dana uppbevarade i 
Brenners eget herbarium. 

Lindberg skrifver i februari 1920 om 0. litoralis : Den fOihSller sig 
till 0. rubra som Euphrasia tenuis till Eu. brevipila; den blommar 3 a 4 
veckor tidigare an 0. rubra, bar l&nga internodier, i regeln mycket langre 
an bladen, gleeare blomstallning, storre och morkare blommor samt vid 
blomningen kvarsittande hjartblad, enkel ptjalk och i regeln bredare fo- 
derblad: Lindb. comm. 

Vid Vuoksi betecknar Berghell 0. litoralis som reliktvaxt. 

a. en Ijus[blomralg'] form k Grytskars vastra strander ymnig : 
Linden Bot. [Grytskar ar trol. belaget nara KaskO eller Krietinestad.] 

Brenner hanfor exemplaren fr&n Nyl. Helsingfors Ronnskar till 
f. decumbeiis : Medd. XXV p. 18; de tillhOra dock en form af 0. rubra: 
Lindb. comm. 

Latliraea squaraaria L. 

In Alandia et perpaucis locis Fenniae continentis ma- 
xime australis raro vel rarissime occurrit. 

Fenn. merid. occ: Fries; Scand. exc. Lapp.: Nym. Syll. 
p. 124; Fenn. mer.-occ. (Aland. Nyland.: Dr Lille sec. Lindberg 
1886): Nym. Snppl. p. 245; in Al. raro crescit, etiam rr in par. 
Bromarf et Lojo reg. Ab. lecta est: Schedae II p. 144, vide 
quoque DC. Prodr. XI p. 40, Led. Ill p. 324 et Klingst. Vaxtl. 
p. 35; Nym. Consp. p. 562 e Fennia non enumerat. 

Al. Saltvik (Snellman): Prytz cont., vide infra; Geta »Nors- 
trask» [aut NorrtraskJ: A. Nordenskiold!, cfr Bergstr. p. 131! 
et Palmgr. Stud. p. 436 — 437; Geta prope Bolstaholm Graggniis 
versus: Hult & Tikkanen! et Hult ann.; Finstrom Bergo et 
Basto: Erics, in litt.; Jomala Ramsholm prope Sviby et Lofdal 
(M. Roslin): Arrh. & K.; Finstrom Emnas Grisholm : E. Erikson!, 
cfr Ale. Ill etc.; Jomala Mariehamn ad septentrionem versus 
ab oppido, Geta Bolstaholm: E. Erics. [= Erikson]; Geta Bol- 
staholm ad viam prope Olofsnas in coryletis st cp (0. Bomans- 
son): Ssel. herb, 1879; Jomala in coryletis in Ramsholmen: W. I Acta Societatis pro Fauna et Flora Fernioa, T. 51, N:o 1. 115 

Granberg!, cfr Medd. XIII p. 204; Finstrom Bartsgarda: R. Dahl- 
berg!; Leinland Nato (Palmgr. & Klingstedt), Jomala Knngso! 
et Mockelo: Palmgr.; Sund in pago prope templum: Frey!; Jo- 
mala Klinten in coryleto: Florstrom in PI. Finl. exs. N:o 949; 
Leniland, Bjorko: Palmgr. Stud. p. 436-437, ubi omnes fere 
loci antecedentes eniimerantur, cfr 1. c. spec. tab. VII; [Geta] 
Bolstaholm 1893: E. Kynberg in Hayr. herb.; a Radl. p. 235 
iam comm. — Ab. Bromarf in parte occidentali insulae Brom- 
holmen: G. Sucksdorff!, cfr Medd. XXIV p. 24, 37 etc. et Suom. 
I p. 19; Pojo in mense maio 1901 in coryletis ad Langdal 
prope Fiskars cp (Osborne Hancock): Arrheniiis in (Diar. 3, V, 
1902) Medd. XXVIII p. 51 A. - Nyl. Lojo Stortotar prope 
Anttila baud procul a finibus par. Sjnndea [1902]: Hj. Schul- 
manl, cfr Medd. XXXIX p. 196 et Lindberg in Medd. XXXIX 
p. 63, ubi locus in Nyl. [non Ab.] esse dicitur; Sjundea Kyn- 
narfs Lilltrask 1864 aut 1865 (A. Lille): S. 0. Lindberg in 
Medd. XV p. 184 et 185. 

Ehuru Lathraea squamaria i W. Nyl. Distr. upprjiknae bland vaxter, 
?om W. Nylander sager eig ej hafva sett hkn Finland, bar jag dock ej 
tvekat att upptaga uppgiften i Prytz cont. bland fullt eakra uppg. Denna 
bar foljande iydelse : »ad radices montium timbrosissimas rr. In Alandia 
par. Saltvik Sn.» [detta Sn. antagligen en fdrkortning af Snellman]. Lika 
sakert ar daremot, att uppgiften: >in silvis terra calcarea substratis Alan- 
diae et insularum circa Aboam et Wiborg jacentium, Ylane : Wirz. pi. 
off. till vasentliga delar ar oriktig. Wirz. M. S. uppger, utora Al., endast 
Ab. Sagu, men afven denna uppgift, eburu ej osannolik, maste dock tills 
vidare upptagas med reservation. 

Ab. Lathraea betecknas sasom relikt p& Brombolmen i Bromarf: 
Klingst. Nyl. p. 89; pa bvilken grund kanner jag icke. 

Opobanehe maiop L. 

In Alandia quotidam visa, sed ante plus quam CLXX annos fton 
inveyita, 

»Rari8simam hflnc plantam in Jomala inveni»: Tarnstr. p. 57, jfr 
Fl. Suec. N:o 561 p. 219, Radl. p. 235, Piytz cont. [dar genom tryckfel 
star Tornstrom], Bergstr. p. 44 ocb 131. — Det ar antagligen med stod 
af samma uppgift, som vaxten upptages af Kalm ocb af Fries anges for 
sedra Finland. Wirz^n anser sig bora fylla ut uppgiften ocb ger densam- 
ma darvid den afgjordt oriktiga formuJeringen: »in arenosis Alandiae et 
insularum circa Aboam jacentiumi: Wirz. pi. off. Sedan Rupr. Diatr. p. 116 Orobanche maior. 

70 beskrifvit Orobanche libanotidis, antog Fries, att TarcetrOms vaxt till- 
hOrde den eistnamuda artea: Fries p. 555, jfr Led. Ill p. 319, Bot. Not. 
1849 p. 61, W. Nyl. Distr. och Nym. Syll. p. 131. Ganska antagligt ar, 
att TarnatrOm funnit vaxten, men tatnligen sakert ar ocks^, att ingen 
eedan dees, d. v. s. efter 1745, &terfunnit densamma. Att sOka afgora, 
till hvilken art Tarnstroms fynd ratteligen hor, torde val vara lonlost. 
0. maior uppraknas emellertid med full ratt bland vaxter, som ej pa 
senare tid iakttagits i Finland: W. Nyl. Distr. p. 77 och 82. 

[Ik. Om 0. maior namnes: >Bisher nur in einem Exemplar, an 
krauterreichen Bergabhangen, in niedrigem Gebusch, in der Nabe der 
finnischen Kircbe in den Duderhof-Bergen gefunden>: Meinsh. p. 263. 
Om b) minor [0. libanotidis Rupr.] iter sages: »An einzelneu fiir sie 
geeigneten Orten sehr zahlreich, so in den Duderhof-Bergen . . .: 1. c.»l 

Orobanche libanotidis Rupr. 
Vide supra sub 0. maiore. Lentibulariaceae. 

Utrlcularia vulgaris L. 

In tota Fennia et Lapponia usque ad 69^ 30' plerum- 
que passim (~ satis raro, nonnullis autem plagis satis fre- 
quenter) occurrit; inprinais ad sepientrionem versus, ubi 
rarescit, saepe sterilis est. In septentrionalibus Lapponiae 
partibus, quantum scimus, rarissima est. 

Kalm; in paludibus lutosis p: Prytz cont.; in aquis palu- 
dosis, stagnantibus, prov. merid. et mediarum: Wirz. Prodr. p. 
8; maxima pars Fenn. et Lapp.: Fries; Scand.: Nym. Consp. 
p. 598; Fenn.: Nym. Suppl. p. 259, vide quoque Led. Ill p. 1—2. 

Al. p: Bergstr. et Arrh. & K., spec, e Finstrom Godby!; 
Geta Bolstaholm nonnulla spec: E. Renter; Eckero Bole trask 
sterilis: Sael. herb. 1877; Finstrom Godby trask flor.: Seel. herb. 
1891; Geta Finnviken: V. Korvenkontio!; [Sund] florens in rivo 
prope Skarpans: Prim. p. 71; Eckero Storbyn et Saltvik Borg- Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, T. 51, N:o 1. 117 

boda: Lindb. herb.; Brando Vesterhamnen, Bjorko Norr-Espskar: 
Bergr. — Ab. Korpo: I. Bingbom !, cfr Zett. & Br.; par. Gu- 
stafs (st fq) in stagnis et fossis: Bergr.; Pargas Alon Mustfinn- 
trask: Link. Kasvuil. p. 47; Pargas Pyhansuu: Pesol.; Kiiusto 
(Kallio): Hollm.; [Muurila] p: Benv.; Uskela: Nikl! ; Bromarf (!) 
ster. (»fq»): Sand.; Pojo praedium Ekero in fossis prope litus 
sinus Pojo: Hayr.!; p: Sel.; Lojo Laxpojo et infra Prostgard: 
Lindb. herb.; Lojo Lohjansaari Saarenpaa: Pesol.; Vihti p: 
Printz, cfr W. Nyl. p. 209; [Vihti] (st fq), sterilem tantum vidi: 
FHnck; [Pyhajarvi et Pusula] (fq): Weeks.!; st r cp in rivo, qui 
lacus Kivijarvi et Sammaljarvi coniungit, in parte septentr.-oc- 
cidentali lacus Kivijarvi et in fossa stagni Paskjiirvi: Caj. Kas- 
vist.; Nystad: Sod. — Nyl. [Ekenas in taeniis] st r Totalfladan 
Flyet: Hayr. Stud. p. 170, cfr Hayren in Geogr. F. T. 1900 
p. 232; Ekenas ad oppidum compluribus locis, Ekenas Alglo 
Anderlandet, Snappertuna Baseborg in fossis: Hayr.; Fagervik 
in lacu nonnullis locis ex. gr. Kafvelbrokarret et in »Parken», 
et in fonte prope pontem Langbron, Sjundea Myrans (Nerv.): 
His.; Kyrkslatt Saltfjarden: Greta Andersin!; r in rivo limoso 
Tali: W. Nyl. p. 70 et 209; Helsingfors cp in sinu ad Gammel- 
staden ster.: Kihlm. ann.; Tolo in fossa ad viam ferratam: Kihlm. 
Beob p. IX; Helsinge Backas in stagno [»lammikossa»] ad am- 
nem Vanda 1918: Link, comm.; Thusby: 0. Engstrom in herb, 
lye. n.; [Nurmijarvi] (st fq), in fossis paludosis cp: Stenr. ! ; sacell. 
Borgnas, Borga Buskis: Sael. Ofvers.; Borga Emsalo flor.: Seel. 
ann. 1876; Borga Sondby Langholmen in palude flor.: Ssel. 
herb. 1896; p, inprimis in septentrionali parte: Ssel. 0. Nyl., 
spec, e Stromfors!; Perno Sarvlaks ad laterariam: Gadol. 1890!; 
Orimattila r Jarvenkyla in fossa ad ripam Kylanjarvi: Link, 
comm. — Ka. saltern ster. vix deest, quamquam neglecta: 
Linden. — Ik. (fq): Malmb.; 4 spec, in H. M. F.; [(fq) in tola 
Ingria: Meinsh. p. 265]. 

Sat. p: Malmgr.; Ylane [forsitan auctore C. B. Sahlberg] : 
0. Hjelt M. S.; Huittinen [»Hvittis»]: Lyden; p — st fq et pe- 
st cp, enum.: Hayr. Bjorneb., quem 1. inspicias, cfr 1. c. p. 25; 
st r Karkku! in paludoso ad Makipaa, Jarventaka in fossis, 
prope Haapaniemi, ad praedium sacerdotis (Well, comm.), Kor- 118 Utricularia vulgaris. 

venoja, in paludoso ad Harois, Kulju Niemi, Kauniais Mauri 
ad ostium rivi, his annis etiam nonnullis locis in fossis viae 
ferratae ex. gr. ad Kulju cp et Palviala: Hjelt, vide infra; Birk- 
kala: Sievers in herb. lye. n. — Ta. Aito, Rautajarvi, Saari, 
Luopiois ad tern plum in sinu ad Mikkola semper fere sterilis: 
Leop.; [Kalvola] haud infrequens, enum.: Knabe Fort., vide etiam 
Borg p. 445; Saiiksmaki (st fq): Tikk.; (st fq): Asp. & Th.; p: 
Norrl. s. o. Tav. et Wainio Tav. or.; p, enum.: Borg Tiet.; p, 
rarissime florens: Bonsd., vide etiam Lindb. Medd. p. 275 et 
279; 8 spec, in H. M. F.; haud paucae adnotationes non divul- 
gatae quoque adsunt. — Sa. in sinu lacus Saimaa prope fa- 
bricam Kaukas haud procul a Villmanstrand [cp]: Sgelan in 
Medd. XXXVII p. 33!; p: Hult; Saaminki Pilkkakoski! et Mer- 
talampi!: K. Enwald; Saaminki Lammassaari: Budd. muist. — 
Kl. st r ad Kareliam borealem usque: Fl. Kar.; Parikkala st r 
Likolampi, Latvalampi! et Koantausjarvi: Hann.; Valamo parvo 
in lacu cp florens: Ssel. ann. et herb. 1881; Impilaks (!) p: 
Backm.; Impilaks st fq: Hjelt Ant. p. 64; Sortavala Iso-Ryty 
Sarajarvi: Siitoin Sar. p. 10 et 12; st r? in vicinitate lacus 
Ladoga, st r interiore in parte: Link. Stud. p. 273, vide sub 
Kol. et Kon.; Sortavala Tulolansaari, Kuokkaniemi et Yhinlahti, 
Impilaks Kitela et Syskyjarvi, Uukuniemi (!) cp in fossis ad 
Vierema, Suistamo prope templum, Uuksujarvi et Loimala, So- 
anlahti prope templum et Jokipolvi: Link, comm.; etiam Pesol. 
e nonnullis locis in par. Sortavala!, Impilaks! et Kitela enum. 
— Kol. Salmi Lunkulansaari Hovata, Tulemajarvi Tulemajoki 
in stagnis ripariis ad ostium Kovataoja: Link, comm.; r: Elfv., 
spec. 6 Mandroga!; saltem ex 11 locis enum., iuterdum maiore 
copia: Caj., spec, e Latva ad Fabrika versus! 

Oa. p: Malmgr. [spec, e Laihia!] et Laur. Vaxtf., spec, e 
Mustasaari Smedsby!; enum. e nonnullis locis Linden Bot., vide 
etiam Lindb. Bot. p. 309 et 313. — Tb. p florens: Broth., spec, 
e Viitasaari! — Sb. Leppiivirta Varkaus et Vokkola Kivilampi: 
Enw.; in enumeratione posteriore st fq; (fq): Mela; [Kuopio] st 
fq: Link. Lis.; Pielavesi: Lundstr.; lisalmi r in pago ad templum: 
M. & J. Sahib., spec, adscriptum Keli!; Maaninka st fq — p 
etiam florens, ceterum e multis locis ex hac prov. comm. Kyyhk. Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, T. 51, N:o 1. 119 

litt., e nonnullis etiam Budd. muist.; 4 spec, in H. M. F. — Kb. 
Tohmajiirvi Kemie Mokilampi: L. Oesch!; Kide Puhois: U. W. 
Telen!; Raakkylii Oravilahti Kankaanrinta 1918: Link, comm.; 
p: Eur. & H.; p in pagis Koli, Ahmovaara et Larinsaari hie 
illic: Axels. Putk.; st r, sed per totum fere territorium: Wainio 
Kasv. — Kon. p, in Saoneshje st fq: Norrl. On.; Kendjarvi! et 
Pirttijarvi!: Simming; Suojiirvi st r prope templiim, Leppiiniemi, 
Mokko, Moissinvaara ad Ylilisenjarvi et Hoysakkioja, denique 
ad Hautavaara: Link, comm., vide quoque Giinth. p. 48, item 
infra. 

Om. p: Hellstr., cfr Hellstr. Distr. p. 15; »(st r — ) p»: A. 
L. Backm. FI., spec, e Vindala Pyhalahti!; Kronoby Boholmen: 
Tennander!; ^Siikajoki i ett karr 2:ne spec, af Utriculaiia^: 
H. G. Porthan, Bref till M. Calonius, Helsingfors 1886, p. 126, 
cfr Sv. Litt. Siillskapets Forh. XVlll, Helsingfors 1905, p. 133, 
et Jul. ann., ubi inter Siikajoki et »Karinkanda» dicitur lecta. 
— Ok. st r: Wainio Kasv., vide sub Kb., spec. ster. in dupl. 
e Kianta Hossa!; Must, tantum enumerat; (rr) Kajana, in orientali 
parte st r: Brenn. Obs.; Sotkamo Haapala florens, in ostio fluvii 
Tipasjoki, pag. Tipasjoki ad Vuoriniemi et in vicinitate amnis 
Heinajoki, Paltamo Melalahti, in stagno Korpinen ad Kukkulehto 
et cp in Hautalahti, [Kianta] r baud cp et sterilis tantum, in 
vicinitate templi ad Kaivoslampi!, Ylivuokki in lacu Tornia 
prope Hyry, Kiannankyla in stagno Polla ad Raatteinen pone 
Kapyla, Ruhtinansalmi ad Kokkokoski ! et in Lehtosenlampi 
prope Saarijarvi: Kyyhk. litt., cfr Kyyhk. Suom. et 1. c. p. 17, 
17 not et 18, item Kyyhk. putk. p. 156, vide quoque sub f. 
tenui ; p Kajana parvo in lacu Vimpeli: Metsav.; Puolanka (p) 
Toriseva etc.: Kiirk. — Kp. st fq (— fq), enum.: Bergr. Ant., 
spec, e Rautaverajaisen-sarkka! ; st r per totum fere territorium: 
Wainio Kasv., vide etiam Stenr. Crust, p. 21 et 37. 

Ob. Liminka ster.: Hellstrom in dupl.!; r: Jul. p. 272; 
Ulea: Eberh.; Kempele: Leiv., vide etiam Leiv. Oul. p. 204; 
Uleaborg ex. gr. st cp in Nuottasaari: Zidb., cfr Brenn. Obs.; 
in parte maxime septentrionali [»Nor.»] rr Ylitornio et Kemi, 
in maxima parte [»Obor.»] st r Simo Ruikka et Sinikoski, 
Ylikiiminki prope Marttila, Kiiminki Ukkola, Uleaborg, Utajarvi 120 Utricularia vulgaris. 

Myllyranta : 'Brenn. Obs., quern 1. inspicias; Utajarvi Myllyranta 
et Ylikiiminki Marttila: Brenn. herb.; Simo Sinikoski: Brenner!; 
Kemi: Hellstrom ! ; Kemi r Vajokas, Luikkojanka [et] Juurakko- 
pudas: Rantaniemi ; [0. R. Fries non comm.;] Tervola Lampe- 
lanpudas: Rantaniemi!; r et tantum sterilis Ylitornio [»Ofver- 
tornea»] ad Kaarannes in Miekojarvi, Harrila in Pessanlompolo: 
Hjelt & H. — Kuus. in vicinitate Narankavaara prope templum 
et Maivalainen : Wainio Kasv.; Kolvankijoki: Nyberg!; Kuusamo 
in pago ad templum : Sahib. Fort.; Kitkajarvi Akanlahti in sinu 
vadoso infra pontem : Edv. af Hallstr. 1913; Oulankajoki inter 
Hautakyla et Hirvasvaara, verisimiliter etiam alite locis, Kuola- 
jarvi Savinajoki compluribus locis a Kallunkijarvi usque ad 
Viksijiirvi ex. gr. in Porolampi, in his lacubus et Savilampi . 
compluribus locis (cpp) [var. tenuem etc, forsitan comprehen- 
dens]: Pesol. — Kk. Isoksenlampi ad Kepajoki, Pistojoki! supra 
Suvanto: Bergr. Ant.; st r per totum fere territorium, Oulanka 
ad Sohjenansuu: Wainio Kasv. 

Lk. r et ster. Kittila in Ounasjoki infra pagum Kittila, ■ 
Kolari Sieppijarvi in ambobus lacubus: Hjelt & H., vide sub ■ 
var. tenui; [enum. tantum e locis longe a Fennia remotis . . . 
sterilis tantum: Birg. p. 97, cfr 1. c. p. 85; Periijavuoma florens 
1903, Kaymajoki : Birg. Till. p. 73;] Kemijarvi Vuostimovaara 
in stagno: Wainio Not.; Muonio in fluvio Muoniojoki: MontelU ; 
Kuolajarvi Tuntsajoki Liekahauta : Edv. af Hiillstrom!; Kuola- 
jarvi Vuorikyla Janispuro: Pesol.; Hult in septentrionali parte 
par. Sodankyla non vidit: Hult Lappm. p. 40. — Li. Inari 
Schallomjok in tranquilla fluminis aqua: Granit!, spec, florens; 
Inari Akujarvi: Avena Sahlberg!, spec, florens; Salmijarvi 
[«C'olmejaure»] ad Svanvik ster.: Th. Fries p. 183, cfr Th. Fries 
Resa p. 61, Blytt p. 816, Norm. Fl. Spec. p. 859 etc. — [L. ent. 
reg. subalp. p: Leest,; florens post hominum memoriam tantum 
a. 1828 (L. L. La^stadius): Lsest. p. 43.] 

Lim. ad lac. Umpjavr in sinu Kuelhejaur cp: Kihlmanl, 
vide etiam infra et sub f. tenui. I Olika kr upptrader U. vulgaris, ^tminstone i Sat. Karkku, i myc- 
ket olika mangd. S& t. ex. efig jag arten 1901 tftml. talrikt i jarnvags- 
dikena vid Knlju, medan inga blommande exemplar af densamma iakt- I Acta Societatie pro Fauna et Flora Feunica, T, 51, N:o 1. 121 

togos 1904 och 1906; 1913 och 1914 fOrekom den Ster taml. rikligt p& 
samma lokal. Detta forh&Uande kan kanske i sin m§,n fOrklara de ej 
sallan motsflgande nppgifterna om artens forekomst och frekvene i nar- 
Hggande omr&den. Och enftr vattenvaxterna de eenare &ren varit foremSl 
for ett intensivare studium an fOrr, finner man m&handa S,ter hari fOrkla- 
ringen till att nyare uppgifter i allmanhet ange en hOgre frekvens fOr 
desamma. 

Af de exemplar, som 1917 funnos i H. M. F, ir&a K a u s., Kk. och 
Lappland, buro endast t\k exemplar frSn LI. blommor (se ofvan); de 
Cfriga voro eterila. 

T a. Framh&llas bOr uppg.: InfOrd i Valkea-Mustajarvi vid Mustiala: 
Levander i Acta XXVllI N:o 1, Kuopio 1906, p. 6. 

Lim. Hibina vid stranden af Imandra: Mela PI. i Of vers.; exem- 
plaret torde 8t& narmast f. tenuis. — Lt. Vid mynningen af Lutto : Enw, 
ann.; m&handa behOfver uppgiften bekraftas. 

Linkola betecknar U. vulgaris som en af kulturen [mycket] svagt 
gynnad apophyt: Link. Stud. p. 264. 

En afvikande form antecknade jag fr&n Ken. Suistamo Loimala, ee 
Hjelt Ant. p. 64, dar formen beskrifves. Denna form fores numera till 
U. ijitermedia X vulgaris, men har tidigare g§,tt under olika benamningar. 
Exemplaren fr^n Songerlaks anees dock af Lindberg vara »en svag vor- 
den, otypisk U. vulgaris*: Lindb. comm. 

Artens monograf Fr. Kamienski sSrskiljer i Bullet, intern, de I'acad. 
d. ecienc. de Cracovie Dec. 1899 p. 505 (—510) enligt referatet i Bot. Not. 
1900 p. 81—82 fOljande former : a) magtiiflora i hela Europa, med under- 
formerna 1) brevieornis och 2) calcarata, b) parviflora (vanlig), c) crassicaulis 
(vanlig) d) heterovesicaria (mindre vanlig) och e) brevifolia (mycket vanlig). 

U. vulgaris hybridiserar i Finland med U. intermedia. 

Utrleularia vulgaris f. tenuis Seel. 

Faucis tantiirn tocis lecta ; distributio nondum accurate distincta est, 

Sa., Sb, Kon., Lk.: Mela Kasv. V, jfr Mela Kasv. IV, dar formen 
upptages frSn S a. och S b. 

S a. Parkkarila [>Barkari]a>] nara Villmanstrand: Sselan! i (Prot. 4, 
XI, 1882) Medd. IX p. 152-153^), dar formen beskrifves. [L. c. star ge- 
nom ett tryckfel »hufvudlika> i st. f. huflika: Ssel. ann. PA grund haraf 
upptages U. neqlecta som r: Brenn. Flor.] — Kl. »Sortavala Helyla, marka 
suo lahella Helmijarvea», >Sortavala Tuoksjarvi vesiojassa jarven SW 
rannalla*: Pesol. 

Sb. lisalmi Keli: M. & J. Sahlberg! med anteckning »en finare ') Under namn af U, tieglecta Lehm. 122 Utricularia vulgaris f. tenuis. 

form, hvilken spars, vaxte tillsammans med den vanliga grofres. — Kon. 
Se under U. vulgaris s. 121 ocb U. intermedia X vulgaris s. 126. 

Ob. Utajarvi emellan Juorkuna och Sarkijarvi: Brenn. Obs.I; exem- 
plaren fordes senare af Brenner till U. oehroleuca, men aro daliga och 
omojliga att med sSkerhet bestamma. Lindberg beteckuar dem som en 
utusel, 8vaK"\uxen och innormal U. vulgaris: Lindb. comm. 

Till f. tenuis hafva afven folj. exemplar cch uppgifier tidigare blif 
vit forda. Ok. Kajana: Malmgren I, jfr Must.') [I Brenn. Obs. betecknas 
uppgiften sasom osaker] Exemplaret af Lindberg bestamdt till U. inter- 
media X vulgaris. — Lk. Kittila: Hjelt & Hult!; Kuolajarvi Pikku-Niva- 
jarvi: Pesol. 

Lim. Imandra : Malmberg! 

Lindberg anser eudast Sselans exemplar fran Sa. afvikande fran 
typisk U. vulgaris; de dfriga exemplareu aro enligt honom sannolikt en- 
dast svagt utvecklade, ej normala exemplar af denna art. 

F. tenera, som uppraknas fran ett par stallen; Ispol. p. 63, ar san- 
nolikt ideatiek med f. tenuis. 

Utricularia intermedia Hayne. 

Per totam Fenniam et Lapponiam plerumque passim 
occurrit; ad septentjionem versus saepe sterilis, sed Jlorens 
iamen usque ad summum fere septentrionem visa est; in 
parte austro-occidentali rarior videtur. 

In paludibus lutosis (minus fq): Prytz cont.; in aquis stag- 
nantibus, fossis et rivulis lente currentibus per totam patriam 
usque in Lapponiam subalpinam: Wirz. Prodr. p. 9; maxima 
pars Fenn. et Lapp.: Fries; Scand.: Nym. Consp. p. 598; Fenn.: 
Nym. SuppL p. 259, vide quoque DC. Prodr. VIII p. 7 et Led. 
Ill p. 2. 

Al. r: Bergstr.; [Kokar] Hamno: Bergstr. p. 4; r ad prae- ii 
dium sacerdotis par. Sund: Bergstr. Beskr.!; Eckero stagnam 
Bole: Sselan in dupl! et Florstrom!; Hammarland in turfoso 
prope Hellesby et Saltvik in palude infra montem Orrdalsklint: 
Lindb. herb.; Finstrom Emkarby: Bergr. comm.; r Brando Fisko 
Hogskar in stagno parvo: Bergr. — Ab. Korpo (H. M. F.): Zett. 
& Br. -); Uskela: NikL!; p: Sel.; Karis in palude uliginosa prope 

*) Under namn af U. neglecta Lehm. 

*) Specimen non diutius in H. M. F. est, quare adnotatio videtur 
incerta. i Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, T. 51, N:o 1. 123 

Landsbron flor.: Ssel. herb. 1894; Lojo in vicinitate templi: Pe- 
sol.; Lojo Vabby: Ch. E. Boldt!; Lojo Ojamo ad fontes et Pit-' 
kaniemi: Lindb. herb.; [Vihli] (!) st fq: Prinlz et Fiinck; Flinck 
sterilem tantum vidit, sed florescentem : V. E. B. p. 206; Vihti 
(!) Kirjava florens: E. af Hallstr.; r in paludoso in Niemenkyla: 
V. E. Broth.; r Pyhajarvi Vuotinainen in ripa paludosa lacus 
Loyttyjarvi!, Nyhkiila ad ripam lacus Pyhajarvi: Weeks.; in 
Mietois et parte aperta par. Mynamaki [»Mt ja Pt»] non visa, 
celerum p: Caj. Kasvist., quem L inspicias; [Nystad] in stagno 
quodam prope fines oppidi et Vohdensaari etiam in sphagnoso 
ad occidentalem partem lacus Kaiityjarvi: Sod.; A. Nyl. non 
comm. — Nyl. in taeniis par. Ekenas Tvarminne: Hayr. Ber.!; 
Ekenas Tvarminne (!) et Bjorkskar complur. locis, Snappertuna 
Broviken: Hayr.; Tenala Lappvik: G. Sucksdorff!; Sjundea My- 
rans (Nerv.): His.; Esbo Kaitans: Kihlm. ann.; r in stagno pone 
Observatorium astronomicum, ster.: W. Nyl.; in rivo Tali fq: 
W. Nyl. p. 70; Helsingfors postea exstincta: Sael. ann.; Thusby: 
Astr. & H.; [Nurmijarvi!] st r, cp in fossis paludum: Stenr.; st 
fq: Sael. 0. Nyl.; [Hogland] Pahalampi, in Ruokolahenjarvi cp 
(E. Nyl. Ber.): Brenn.; [Hogland] cp in stagnis Liivalahdenjarvi 
et Veteljiirvi: Sselan in Medd. XXV p. 78; multa spec, e Nyl. 
in H. M. F. — Ka. [Virolahti!] Ala-Urpala: Blom; Sakjarvi 
Muhutlahti: V. Krohn!; r?, florens in Raisala Hytinlaks et Kau- 
kola! in vicinitate templi, in ripa stagnorum minorum paludo- 
sorum: Linden; r [Jaaski] Jarvenkyla prope amnem Essas et 
Karniemi Heiskassuo: Valle Tiet. — Ik. (fq): Malmb., spec, e 
Pyhajarvi!; [rarior antecedente [U. minore], sed per totam In- 
griam distributa: Meinsh. p. 265—266]. 

Sat. p: Malmgr. et Hjelt; [Loimaa] (rr) Oksysuo (spec. 
ab alumnis lectum): Saur.; (r) et st pc — st cp, enum.: Hliyr. 
Bjorneb. — Ta. Saaksmiiki (st fq): Tikk., spec, vidi in herb. 
Hult; Hirvijarvi, Vehkajarvi, Palkane ad Tommola et Kostia 
(Zidback): Leop.; [Kalvola] st r: Borg p. 440; p: Asp. & Th.; st 
r Salo, Lehmo, Vaaksy [etiam Hayr.]: Norrl. s. o. Tav.; Hollola 
Kukkila (Norrlin): Wainio ann.; Hollola cp in lacunis prope 
ripam sinus Laasonpohja ad Hersala: Norrl. ant.; Sysma Nuo- 
ramois: IJnonius in dupl.!; p: Bonsd.; st r Langelmaki prope 124 Utricularia intermedia. 

Uukiniemi in paludibus, sphagnetis [»rimmeilla»] et stagnis palu- 
dosis in Kuorevesi et in septentrionali parte par. Orivesi, inter- 
dum St cp: Borg Tiet.; Jamsa: Nikl.!; st r — p: Wainio Tav. or. 
— Sa. Villmanstrand: Simming!; Parkkarila prope Villmanstrand 
in lacu Saimaa flor.: Ssel. herb. 1882; Joutseno in palude Kon- 
nussuo cp: Sael. herb. 1880; [Ruokolaks] r Utula!, Rasila: Hult; 
Saaminki Ritosaari (W. Tschitschagoff herb.): Budd. muist. — 
Kl. st r ad Kareliam usque borealem: Flor. Kar.; Parikkala 
Latvalampi: Hannikainen! ; ins. Valamo in fossa aquatica flor.: 
Ssel. herb. 1881; Uukuniemi: Nikl.!; Ruskiala: Chydenius!; Suis" 
tamo Sarkajoki: Hjelt; in vicinitate lac. Ladoga str— r, interiore 
in parte p: Link. Stud. p. 278; Sortavala Rytty et Vehkalahti, 
Impilaks Syskyjarvi Mitro, Ruskiala in vicinitate marmorum 
[»marmorialueella»], Suistamo Leppasyrjii, Uuksujarvi complur. 
locis et Loimala: Link, comm., vide etiam sub Kol., Kb. et Kon.; 
Sortavala Tuoksjiirvi! et baud procul ab Helmijarvi!, Ruskiala 
Taskolampi, Suistamo Leppasyrja complur. locis: Pesol. — Kol. 
Salmi interiore in parte complur. locis: Link, comm.; p: Elfv., 
spec, ex livina!; Vakrutschei [»Gakrutschei»]: Lindroth & Ca- 
jander! 

Oa. p: Malmgr.; Oravais Roykastrask: Laur. Vaxtf. — Tb. 
p florens: Broth.; complur. loc : Norrl. n. v. Tav.; Pihtipudas 
et Kinnula st fq — p: Roiv. — Sb. Jorois Karisalo Immolan- 
lampi: Hint. Car. p. 101, 102, 104, 108 et 109; p: Mela; [Kuo- 
pio] st r Suovu, Kurkimaki, Toivala Vartialampi, partem neg- 
lecta: Link. Lis.; Kuopio, Pielavesi Tuovilanlahti: Budd. muist.; 
Varpaisjarvi Lukkarila cpp in palude ad lacum Lumpeinen, 
postea e multis locis in par. Kuopio, Maaninka!, Kaavi, Nilsia!, 
Juuka, Rautavaara et lisalmi enumerata: Kyyhk. lift.; lisalmi: 
Lundstr. — Kb. Korpiselka Eevanvaara et verisimiliter compl. 
locis: Link, comm.; Liperi (fq): Eur. & H.!; Polvijarvi: Seel. ann. 
1899; st fq, maximam partem in partibus occidentalibus et 
mediis territorii st cp: Axels. Putk.; »p (— st r)»: Wainio Kasv., 
vide sub Ok. — Ken. st fq — fq, in Saoneshje et Reg. occ. 
plur. loc: Norrl. On.; Suojarvi p: Link, comm., vide quoque 
Giinth. p. 48. 

Om. p: Hellstr.; Hellstr. Distr. vide sub Ob.; (r), enum. Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, T. 51, N:o 1. 125 

e 6 locis, cp ad Vindala Koskela!: A. L. Backm. Fl.; Pulkkila: 
Zidb.; Siikajoki vide sub U. vulgari supra p. 119, vide quoque 
A. L. Backm. Od. p. 108 et 110, item A. L. Backm. Torvm. 
p. 20. — Ok. ut spec, antecedens [st r per totum fere terri- 
torium], sed aliqnanto frequentior, in parte australi territorii 
»p {— st r)»: Wainio Kasv.; (r): Must., quem 1. inspicias; (rr) Ka- 
jana (!), in orientali parte st r: Brenn. Obs.; enum. e multis 
locis, [Kianta] st fq — p et cp, etiam florens multis locis: Kyyhk. 
litt., cfr Kyyhk. Suom.; enum. e Kianta: Brenn. bidr. — Kp. 
Wainio Kasv. vide sub Ok.; fq: Sahib. Bidr. et Bergr. Ant., 
vide quoque Bergroth in Medd. XXIII p. 24. 

Ob. »certe omnium huius generis in Ostrobottnia frequen- 
tissima est species, usque in provinciam maxime borealem, ubi . . . 
in paludibus par. Kemi! et Tornea legi»: Hellstr. Distr. p. 15; 
[Uleaborg] (fq): Leiv.; fq, enum. e multis locis, cp in paludoso 
ripario ad Koskela et cpp in vicinitate pontis viae ferratae: 
Leiv. putk., vide etiam Leiv. Veg. p. 204; p: Brenn. Obs., quem 
1. inspicias; Pudasjarvi: Martik. p. 35; p per totum territorium, 
species huius generis frequentissima: Keckm.; Kemi st r Kui- 
vanuoro, Kemi ad oppidum, Huha, Luikkojanka: Rantaniemi; 
[p cp florens: 0. R. Fries p. 159;] p — st fq, sed sterilis: Hjelt 
& H. — Kuus. Wainio Kasv. vide sub Ok.; (st fq): Sahib. 
Fort., spec, florens e Tavajarvi!; Pesol. e multis locis comm. 
etiam Edv. af Hallstr. — Kk. (fq): Bergr. Ant.; Wainio Kasv. 
vide sub Ok.; Knjasha: N. I. Fellm. p. XXXIX, vide quoque 
W. Brenn. p. 106. 

Lapp. fenn. p — st fq, sed sterilis: Hjelt & H.; [sterilis 
tantum visa: Birg. p. 97;] in Lapp. silv. (rarius) lecta est . . ., 
ad Idijoki Lapponiae Enont. [»Enontekis»] et ad Kiurujarvi in 
Sodankyla Kemensis: Wahlenb. p. 11; in infima nostra Lappo- 
nia minus fq: Fellm. Lapp.; ad Salla in Kuolajiirvi, nonnullis 
locis in rivulo ad Paatsjoki in Inari: Wainio Not.; Hult in Saa- 
riselka non vidit: Hult Lappm. p. 93, cfr 1. c. p. 40; Kuolajarvi 
Auhtijiirvi inter praediolum Auhti et Painotunturi nonnullis locis, 
Ylikurtti ad Lusikkaoja pc in »latva-aapa-suo»: Pesol.; in vici- 
nitate Muonioniska : Norrl. Lappm. p. 268; Inari Kaamasjoki 
florens: F. Silenl, cfr Kihlm. Ant.; Inari inter Karvaselka et 126 Utricularia intermedia. 

Menesjarvi: Saelan in dupl.!, cfr Kihlm. Ant.; in paludosis ad 
Jevjejoki st fq, c. flor.: Kihlm. Ant.; Utsjoki in lacu Saytsjarvi 
ster.: Sm\. herb. 1864; Norm. Fl. Spec. p. 857, tantum e Por- 
sanger enum., cfr Hartm. p. 123 etc. — [L. ent. reg. silv. et 
subalp. (fq): Lsest.; Linden Bidr. non enum.] 

Lapp. ross. in aquosis Lapp. ross. merid. occ. infra cir- 
culum polarem st r: N. 1. Fellm., cfr L c. p. XXXIX et Beket. 
p. 579; Kantalaks cp, Niva: Mela PL; Umpjavr in sinu Kuelhe- 
javr! ster., Umpjok prope catarrhactam Kontiokoski ! ster. et 
Urapjok prope lacusc. Kolmekulmainen!, spec, ster.: Kihlman;e 
prov. Lv., Lp., Li et Lm. non adsunt spec, in H. M. F., e 
Lm. autem indicat Kihlman in Herb. Mus. Fenn. II p. 92. 

U. intermedia uppraknas afven fran 4 fyndorter i Kpor.: Ispol. p. 63. 

Linkola betecknar U. intermedia eom hemeradiaptior: Link. Stud, 
p. 278. 

Forutom typformen sarskiljer Kamienski 4 former af U. intermedia; 
af dessa forekomma enl. referatet i Bot. Kot. 2 former uteslutande i vastra 
Europa. De tva ofriga aro a) Graftana (Koch) . . . vanlig, b) elatior: Bot. 
Not. 1900 p. 82, jfr f. Q. of van p. 121. 

U. intermedia hybridiserar i Finland med U. vulgaris och U. minor. Utricularia intermedia X vulgaris '). 

In Fennia, quantum scimus, rarissime nascitur. A. 1920 
distinxit Lindberg. Specimina sterilia tantum sunt lecta. 

De distributione vide Lindberg in (Diar. 10, IV, 1920) L. 
Y. 1920 p. 76. ^ 

[Ksv. Rossia Svir Sermaks: Elfving! nomine U. ochro- 
/euca, spec, non prorsus cerium, vide infra.] 

Kon. Suistamo Loimala: Brotherus & Hjelt!, cfr supra p. 
121 et Hjelt Ant. p. 64 nomine U. vulgaris f. 

Ok. Kajana: Malmgren!; Kianta [»Suomussalmi»] in lacu 
Kukkumalampi! prope templum, Kiannankyla in lacu Kallioinen! 
prope Salovaara et in lacu Pollanlampi! baud procul a Kapyla: 
Kyyhkynen. *) U. biseriata Lindb. fil. in scbedulis, vide Diar. 10, IV, 1920. Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, T. 51, ii:o 1. 127 

Kuus. Kuolajarvi Porolampi: Pesola! nomine U. vulgaris 
V. tenuis, cfr Pesol. kasv. p. 246 nomine U. ochroleuca. 

Det fildsta exemplaret i H. M. F. ar Elfvin°s frftn kr 1875; delta 
ar emellertid insamladt i Rossia utoin Fennosikandias grans, Lindberg 
f^ager om detsamma: >hor trol. hit, dock ej alldeles 8akert». Darnast i 
tidsfOljd komma de exemplar, som §r 1876 antraffades af Brotherus & 
Hjelt i Suistamo Loimala. 

Utricularia iutermedia X minor '). 

In Fennia (et Lapponia?) raro eel rarissime nascitur. 
Fenn. bor. (Kuus. et Ok.: Sselan, Nyberg 1864): Nym. 

Suppl. p. 259. 

Ka. Vehkalahti [»VVekkelaks»] [cpp] in prato paludoso 
prope praediam Mentlaks: Bergroth!, cfr (Diar. 8, III, 1900) 
Medd. XXVI p. 72, I. c. p. 74, L. Y. 1900 p. 79 etc. 

Sat. Birkkala Vaakkujiirvi: Th. Gronblom! nomine U. 
intermedia, spec, sterile. 

Om. Evijarvi Jarvela in ripa limosa: A. L. Backman! 
nomine JJ. intermedia, spec, sterile non prorsus certum. — Ok. 
Paltamo, forsitan in palude Ahola: Must.!, cfr 1. c. p. 40, Medd. 
I p. 96 et Brenn. Obs., ubi rr inveniri indicatur, etiam Kyyhk. 
Suom. p. 16 et 22. 

Ob. IT li Paakkolanoja [ad viam Siurua versus]: Brenn. 
Obs.! — Kuus. Kuusamo: Nyberg 1, cfr Wainio Kasv.; r li- 
vaara ad ripam rivi: Wainio Kasv., spec, in H. M. ¥. non ad- 
sunt; Kuolajarvi [»Salla»] in stagno paludoso [»suolammikko»l 
inter Vuokajarvi et Hositunturi : Borg! nomine U. minor, spec. 
sterile. 

Li. vide infra. 

I Bot. i^ot. 1900 p. 65-66 pavisade L. M. Neuman, att U. ochroleuca 
bor uppfattas som hybriden U. intermedia X minor. At finska forf. ar, 
s^vidt jag kanner, Mela Kasv. V (och Pesol. Kasv.) den enda, som an- 
vander denna beteckning. 

Aldst i H. M. F. ar det 1864 i Kuus. af Nyberg insamlade och 
af Sfelan bestamda exemplaret; jfr Herb. Mus. Fenn. II p. XI, dar det- ^) U, ochroleuca R. Hartm. omnes fere apud nos auct. 128 Utricularia intermedia X minor. 

samma af forbieeende uppgifves vara fran O k. Det mest typiska exem- 
plaret ater Sr Bergioths fran Ka. 

Kol. »ad Sermaks formam huius generis sterilem legi, quae forte 
U. ochroleucae sit*: Elfv.; detta for Lindberg, om ock med nSgon tvekan, 
till U. intermedia X vulgaris. 

Kon. se ofvan p. 121. 

Ok. Lonnbohms [Mustouens] exemplar inlamnades under namn af 
U. intermedia, jfr Brenn. Obs. 

Ob. Utajarvi Myllyranta: Brenn. bidr.; exemplaret ar af Lindberg 
bestamdt till U. vulgaris, se ofvan p. 122. — K u u s. »Kuolajarvi Poro- 
lampi (napapiirin kohdalla)>: Pesol. kasv. p. 246; enligt Lindberg ar exem- 
plaret en Z7. intermedia X vulgaris. 

Li. »in flumine ad Koppeio in regione coniferarum mixtarum par. 
Inari>: Wainio Not. Enar flere exemplar, som n&gon tid g&tt under nam- 
net U. ockroleuca, viaat eig tillhora andra former, ocb dk nagra exx. frdn 
Li. f. n. ej finnae uppbevarade i H. M. F., aro vidare undersokningar 
erforderliga. 

Utricularia minor L. 

Per totam Fenniam satis raro f— passim) occurrit; in 
Lapponia rara est, sed usque ad summum fere septentrionem 
progreditur. Etiam saepius quam ceterae huius generis spe- 
cies sierilis tantum invenitur, quam ob rem certe haud r^aro 
praetervisa est. 

In fossis et paludibus usque in Lapponiam subsilvaticam. 
Kuttainen : Wirz. Prodr. p. 9; maxima pars Fenn. et Lapp.: 
Fries; Scand.: Nym. Consp. p. 598; Fenn.: Nym. Suppl. p. 259, 
vide quoque DC. Prodr. VIII p. 7 et Borg Beitr. p. 102, 112, 
135 et 142. 

Al. in Alandia orientali et in taeniis austro-orientalibus 
[»Bv, Cso»] (p): Bergstr.; complur. loc. K6kar, Finstrom: Bergstr. 
Beskr.; Eckero prope pag. Bole: Sahlberg!; Eckero Osterangarna 
prope Torp : Lindberg ! ; Finstrom Bergo in aqua stagnante, ste- 
rilis: Ssel. herb. 1877; Hammarland in turfoso prope Hellesby: 
Lindb. herb.; Sund Kastelholm florens: Bergr. comm.; Brando 
p: Bergr. — Ab. Korpo: I. Ringbom!, cfr Zett. & Br.; par. 
Gustafs Eskola: Bergr.; Pargas r? Gunnarsnas: AdL; Pargas 
p in fossis calcariarum ins. Alon : Arrh. Ann.; Pargas Alon Must 
finntrask : Link. Kasvull. p. 47; Bromarf ster. (»fq»): Sand.; Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, T. 51, N:o 1. 129 

Uskela: Nikl.!; [Muurila] cp in fossis [»multakuopissa»] ad sep- 
tentrionem versus ab Aijiila: Renv.; Tenala: A. Ohberg in herb, 
lye. n.; Tenala in palude prope pagum Lappvik: G. Sucksdorff!; 
Lojo Storo Hermola: Hull coll.; Lojo Ojamo: Lindberg!; Lojo 
Pilkaniemi el Laxpojo: Lindb. herb.; [Vihli] r in fossa viae fer- 
ratae 3 km ad occidentem versus a statione Nummela! forsitan 
in par. Sjundea, in fossis viae ferratae in turfoso Katinhanta 
cp, ambobus locis florens: Flinck; [Vihti] r Niemenkyla: V. E. 
Broth.; Vihti Oravala ad Oravalampi: Gadol. 1915; [Mynamaki] 
Harmassuo st r pc in Harmassuo et prope Jarvenkallio: Caj. 
Kasvist.; [Nystad] ad fines inter oppidum et Vohdensaari: Sod. 
— Nyl. opp. Ekenas, Ekenas Hiisto-Buso: Hayr., vide quoque 
infra; Fagervik Kafvelbrokarret: His.!; Inga Bolstrasket in Baro: 
Ssel. ann.; Inga Baro: W. Brenner!; Kyrkslatt ad rivum ab 
Hvittrask in sinum Esbo fluentem: Hayr.; [Helsingfors] ad 

o 

Fredriksberg, non hie florens visa: W. Nyl.; Thusby: Astr. & 
H.; r in nonnullis fossis paludosis ad ripam lacus Nurmijarvi 
pc: Stenr.; st r, Borga, Perno, Artsjo, Lapptrask, Elimaki [»Elima»], 
Stromfors: Sael. 0. Nyl.; Orimattila r Sommarnas prope Kallio- 
jarvi: Link. comm. — Ka. saltern sler. vix deest, quamquam 
neglecta: Linden; r [Jaiiski] Jarvenkyla in pratis magnis, Sopero 
Liisniitty, Karniemi Heiskassuo et Lottola ad meridiem versus 
ab Haukkavuorensuo: Valle tiet. — Ik. r: Malmb,, efr Knor- 
ring p. 29; Valkjarvi in stagno prope Veikkola iuxta lac. Valk- 
jarvi: Lindb. herb.; Rajajoki [»Systerbeck»] : Weinmann in Bot. 
Zeitung a.?; [baud r in Ingria: Meinsh. p. 265]. 

Sat. [Loimaa] rr Metsamaa Keinonsuu (in herb, alumno- 
rum): Saur.; Eurajoki [)»Euraaminne»] Vuojoki Isosuo: C. G. 
Bjorkenheim ! ; [Bjorneborg] st r et st pc in sinu extra Torbonas, 
Bredvik prope Rantamaa (I. Selin et V. Suomalainen), Yttero 
Uparonokka: Hayr. Bjorneb.; st r (— p) Karkku! Miikipaa, Jar- 
ventaka, Karimaki— Heiniijarvi complur. loc. in stagnis, sed sae- 
pius ster., etiam ad Haapaniemi: Hjelt; Kyro: Asp; Malmgr. 
ex hac prov. non comm. — Ta. [Luopiois] Hirvijarvi cp in 
complur. stagnis: Leop.; Tavastehus in stagno infra iugum Ah- 
venisto: Ssel. ann.; Tavastehus Ammansuo: Leop. ann.; Hattula 
(!) Pelkola: Wellenius!; Asikkala st r: Nikl.!; st r: Norrl. s. o. 

Typis impr. '"Iio 1920. 9 180 Utricularia minor. 

Tav.; [par. Gusfaf Adolf!] r in stagno Ruskeala: Bonsd.!; [Lan- 
gelmaki] r prope Talviainen st cp : Borg Tiet.!; Tientaali, Koi- 
visto, Pohjola: Wainio Tav. or. — Sa. Joutseno in palude 
Konnussuo flor. cp: Ssel. herb. 1880; [Ruokolaks] rr Kojolammi: 
Hult. — Kl. st r: Fl. Kar.; ins. Valamo in fossis flor.: Ssel. 
herb. 1881; Uukuniemi : Nikl.!; Kirjavalaks: Wegel; r et ster. 
tantum Palkjiirvi Putkosenlampi, Ruskiala Sammallampi, Suis- 
tamo Sarkajoki: Hjelt Ant. p. 64-; st r et in vicinitate lacus 
Ladoga et interiore in parte: Link. Stud. p. 273, vide etiam 
sub Kol., Kb. et Kon.; Ruskiala Atasko ad Suksilampi et 
Kirkkoleppalahti ad ostium rivi Papinoja, Palkjarvi in vicinitate 
templi et ad Kuhilasvaara, Impilaks Syskyjarvi, Suistamo ad 
ripam lacus Suistamonjarvi, Jalonvaara et Uuksujarvi ad Kir- 
konkoski: Link. comm. — Kol. baud procul a'Shoksu [»Schok- 
schu»]: Gaj.!; Salmi Lunkulansaari in Hovatta et ad Kasnaselka 
in Retshunjoki, Tulemajarvi in Kovatoja, in austrooccidentali 
parte par. Suojarvi inter Kokora et Kotajarvi in Kaivossuo: 
Link. comm. 

Oa. Qvarken: Malmgr.!; [Kasko?] Jafsskar ster., Sideby 
Stortrasket florens : Linden Bot.; Maksmo, Oravais Roykastrask! : 
Laur. Vaxtf. — Tb. st r florens: Broth., spec, e Laukaa!; in 
palude inter Komi et Koivumaki: Norrl. n. v. Tav. — Sb. Lep- 
pavirta baud infrequens, sed r florens: Enw.; Jorois Kerisalo 
Immolanlampi: Hint. Car. p. 101 et 104; Jorois Jarvikyla »Sil- 
maa»: Lindb. herb.; r: Mela, spec, e Kuopio ! Raima!, vide 
quoque Knabe p. 22; st r [Kuopio] Suovu Lummelampi, prope 
»Pieni- Sammakkolampi» et Rasala Varisniemi: Link. Lis.; 
Kuopio Hirvilahti Levalampi pec: Budd. muist ! ; Maaninka 
complur. locis, sed r florens, ex. gr. Polja Ahvenlampi, Halola 
inter Vehnaharju! et Lehminiemi florens et in stagno Vasem- 
mainen, Kuopio Siilinjarvi prope fretum Taipale cp florens, 
Nilsia Sankimaki! prope Anttila cpp florens et ad praedium 
pauperum [»Vaivaistalon l.»], Varpaisjarvi Urimonlahti et lisalmi 
Latukka florens: Kyyhk. litt.; Pielavesi Venetmaki et Lamminsuo: 
Roiv.; lisalmi p: M. & J. Sahib. — Kb. Korpiselka inter tern- 
plum et Tshiipakka et Raakkyla Oravilahti Kankaanrinta: Link, 
comm.; Liperi r Niva: Eur. & H.! — Kon. st r Soutajarvi, Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, T. 51, N:o 1. 131 

Mundjarvi, Tiudie [spec. leg. Kullhem ! et Simming!], Kendjiirvi 
(Simniing): Norrl. On., cfr Giinth. p. 48; Suojarvi st r: Link. comm. 

Om. p: Hellstr.; in Lappajarvi non visa: A. L. Backm. 
Fl. p. 136; r in Siikajoki (S. Castren): .Jul. Fort. p. 101. — Ok. 
[Paltamo] p: Must, et Metsav.; rr Paltamo et Kajana: Brenn. 
Obs.; Sotkamo Jormasjarvi Kiviranta ad Kivela cp florens [cfr 
Kyyhk. maap. p. 57, ubi in vicinitate Vuokatti lecta esse dici- 
tur], Paltamo ad pagum Melalahti et in fossis prope ostium 
amnis Kiehimiinjoki florens [spec, adscriptum inter Mieslahti et 
Kiehima!], Kianta [»Suomussalmi»] r— rr (?), certa tantum e lacu 
Kukkumalampi in vicinitate tempi!, sed verisimiliter etiam multis 
aliis locis, sed semper sterilis: Kyyhk. lift., cfr Kyyhk. Suom., 
I. c. p. 17, 17 not. et 18. — Kp. in parte austro occidentali in 
stagno ad septentrionem versus ab Hietajiirvi, in parte media 
in amni ad Rautav[erajan]sarkka, in fossa ad Sjuigarvi et inter 
Ylarvi et Siekima, denique in vicinitate Kellovaara prope Laa- 
nisvaara ! cp : Bergr. Ant. 

Ob. cum U. intermedia in paludibus par. Kemi! et Tor- 
nea: Hellstr. Distr. p. 15; circa a. 1900 ad Lintulampi prope 
Uleaborg [>Oulu»]: Huum. lis. p. 84; rr Tornea, Kemi, Simo 
et Utajarvi: Brenn. Obs.; st r Kemi Porholanpudas et Maja- 
putaansuu, Simo Joutsenjarvi: Keckm.; Kemi rr Luikkojanka: 
Rantaniemi. — Kuus. in Kuusamo baud infrequens: W. Nyl. 
Till. p. 302; Hannila.- Sahib. Fort., cfr Wainio Kasv. [ubi Han- 
ninen]; prope Juuma ad viam inter Paanajarvi et Vuotinki: 
Hirn. Fort. — Kk.^nondum visa est. 

Lk. rr et ster. Kittila ad pag. eiusdem nominis prope 
viam baud procul a flumine Ounasjoki, Kolari prope Jokijalka: 
Hjelt & H.; [Sodankyla] Mutenia ster.: Hult Lappm., cfr 1. c. p. 
14. — Li. Utsjoki : Ssel. kat.; Inari, in palude inter Menesjarvi 
et Karvaselkji c. fr.: Saelan!, cfr Kihlm. Ant.; Utsjoki prope 
Mandojayri in reg. subalp. sterilis: Kihlm. Ant., spec, adscr. 
sQtsjoki ad sacerdotium» !, cfr Hult Lappm. p. 134 et 150; 
Inari Kaamas: Silen ! ; [Nyborg ad Gaggefjelma ster. 1857, flo- 
rens 1858: Th. Fries p. 183, vide quoque Blytt p. 819, Norm. 
Fl. Spec. p. 857 etc.] — [L. ent. reg. subalp. (p): Lsest.; Lin- 
den Bidr. non coram.] 132 Utricularia minor. 

Lim. Kantalaks: Mela PI. et Sahlberg!; in palude inter 
Kantalaks [»Kandalakscha»] et Kolvitsa: Lindberg!; ad flumen 
Umpjok prope catarrhactam Kontiokoski : Kihlman! — Lm. 
prope paguna Voroninsk loco paludoso in rivulo: Kihlman! 

U. minor uppgifves afven fr&n Kpor.: Ispol. p. 63. 

Nyl. Om artens forekomst i Ekenas skSrgard sages: Allman och 
flackvis tamligen ymnig [st cp] p§, de vattendrankta platserna pS, tilland- 
ningarna i innersta pkargarden: Hayr. Stud. p. 170. 

U. minor beteckuaa af Linkola eom en a£ kulturen [mycket] svagt 
gynnad apophyt: Link. Stud. p. 264. 

Kamienski (se of van p. 121) sarskiljer, enligt referatet i Bot. Not. 
1900 p. 82, 4 former: a) brevipedicellata, b) gracilis . . . vanlig, c) ?nontana 
och d) maior. 

U. minor hybridieerar i Finland med U. intermedia (se ofvan s. 127). 

Plnguicula vulgaris L. 

Jn Lapponia vulgaris est, etiam in tota Fennia orien- 
tali, quamvis ad meridiem versus frequentia diminuia, oc- 
currit, in Fennia occidentali infra (64^ aut) 65^, excepta 
Alandia et Karelia, rarissima est. 

Till.; Kalm; in paludosis (silvaticis) st fq : Prytz cont. 
maxima pars Fenn. et Lapp.: Fries; Scand.: Nym. Consp. p. 598; 
Fenn.: Nym. Suppl. p. 259; in parte orientali et boreali terri- 
torii plerumque st fq crescit, etiam in Alandia baud infrequens. 
In Finlandia australi et occidentali omnino non est: Schedae 
p. 107, vide quoque DC. Prodr. VIII p. 28, Led. Ill p. 2-3, 
Borg Beitr. p. 102, 118, 135 et 140, item infra. 

Al. (p): Bergstr.; st fq: Bergstr. Beskr. et Arrh. & K.; 
»fuktiga stallen allman »: Tengstr.; distributione valde inaequali, 
st fq in par. Jomala et adnotata nonnullis locis in Hammarland 
et Finstrom, item in Eckero, Geta, Saltvik et Sund: Palmgr. 
Stud. p. 437, ubi e permultis locis commemoratur, vide etiam 
1. c. spec. tab. VII, Prim. p. 71 etc.; multa spec, in H. M. F. 
adsunt, baud paucae quoque adnotationes. — Ab. Vihti r »Van- 
bala Ylestalo [veris. Ylostalo] Saarnenkorpi bage»: Printz, cfr 
Flinck, qui ipse non vidit. — [Ik. in vicinitate opp. S:t Peters- 
burg baud infrequens, enum..: Meinsh. p. 266; in fennica parte 
nondum visa est] i Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, T. 51, N:o 1- 133 

Sa. Nyslott: Carlenius!, vide quoque infra. — Kl. Parii<- 
kala Juvankoski: K. Forsblom coram.; [Parikkalal rr Muironiemi 
inter magnum et parvum lacum Rautjiirvi: Hann., cfr Linden 
p. 137; Parikkala Rautalahti (E. Wilska, Budden herb.): Budd. 
niuist.; Sortavala Petrakallio : Knabe litt.; r et in vicinitate lacus 
Ladoga et interiore in parte: Link. Stud. p. 273; ad ripas lacus 
Jiinisjarvi in Suistamo : Backm. et Hjelt, cfr Hjelt Ant. p. 64; 
Palkjarvi in prato ad Janisjarvi: Al. Lagus!; Ruskiala Sarki- 
syrja: A. L. Backman in Lindb. herb.; ad ripas lacus Jiinis- 
jarvi complur. locis, Palkjarvi ad ripam australem lacus Palk- 
jarvi (Kamrer Rikberg): Link, comm., vide quoque infra. — KoL 
r Schtjeliki! et Mandroga: Elfv.; ad totam oram lacus Onega 
ab ostio fluminis Svir fere usque ad Petrosavodsk : Caj., spec, 
e Petrosavodsk [»Petroskoi»] Dreflianka!; spec, e Petrosavodsk 
jam leg. Selin!; ad ripas fluvii Tulemajoki in par. Salmi et 
Tulemajarvi: Link, comm.; Salmi Uuksu Ristiniemi pc: Peso!.! 

Sb. r: Mela; Kaavi ad ripam lacus infimi Poskijarvi in 
pago Losomaki: Kyyhk. litt.; Pielavesi: G. W. Ahlen in dupl.!; 
Pielavesi! »Kirkkosaari»: V. Hornborg! ; Pielavesi Lieksankoski: 
Kurki!; Pielavesi r in ripis lacus Pielavesi ad Saarela et Saviii: 
Roiv.; Rautavaara Keyritynjarvi r, Juuka Halijoki (Kotilainen !) 
Haalivaara, Vesivaara st cp, Petrovaara cp in paludibus: Kyyhk. 
litt., cfr Kyyhk. Pohjois- S. p. 63 et 64, vide quoque infra. — 
Kb. in Karelia bor. (p): Fl. Kar., spec, ex Ilomants!; Tohma- 
jiirvi Kantosyrjii Pitkajarvi: Link, coram.; r Polvijarvi Marton- 
vaara Raudan let Aisusjoki: Eur. & H.; st fq — p, plerumque 
subdominans: Axels. Putk.; Juuka Polvijarvenkyla Valkeisen- 
larapi (Rancken et Kotilainen): Link, coram.; Nurmes Mujejarvi 
et Mantyjarvi, Repola Koroppi, in par. Lieksa autem et in vici- 
nitate lac. Pielisjarvi omnino non visa est: Wainio Kasv. — 
Kon. st fq in paludibus turfosis uliginosis, declivis pratorum 
humidiusculis et ad ripas tiirfosas uliginosas p fq, in Saoneshje 
(!) per partem bor. or. in terra macra, denudata, exsucca prae- 
cipue prope litt. Onegae fq, in Reg. occ. saltem in insula Po- 
ponsaari lacus Suojarvi: Norrl. On.; Loimala st fq: Hjelt Ant. 
p. 64; Suojarvi complur. locis ad lacum Suojarvi, etiam Salon- 
kylansaari: Link, comm., vide etiam Giinth. p. 48. Pinguicula vulgaris. 

Ok. primum in Paltamo! obviam: Brenn. Reseb. p. 68; 
p, Kianta! septentr. p— st fq: Wainio Kasv.; p, enum. e multis 
locis: Must.; st fq, in parte orientali p: Brenn. Obs.; st fq, 
enum.: Metsav.; e multis locis in par. Sotkanio, Puolanka, Kuhmo 
[»Kuhmoniemi»], Hyrynsalmi et inprimis par. Paltamo adnotata, 
[Kianta] st fq — p et saepe cp: Kyyhk. litt., cfr Kyyhk. Suom., 
quem 1. inspicias, et 1. c. p. 23, de Paltamo »Leppikankaan 
torppa»: Kyyhk. putk. p. 157 et de Sotkamo 1. c. p. 158. — 
Kp. (p): Wainio Kasv.; (fq) : Sahib. Bidr.; in parte australi in- 
primis circa Sarkijarvi fq, in parte media st fq, ceterum enum.: 
Bergr. Ant., vide etiam Bergroth in Medd. XXIII p. 25 et Rosberg 
in Karelska randmoraner (Fennia VII, N:o 2), Helsingfors 1892, 
p. 101; 4 spec, in H. M. F. 

Ob. (r) in prato ad Toppila 1788: Jul. p. 271; [Uleaborg] 
fq et st cp: Leiv. Putk., vide quoque Leiv., L. Y. 1904 p. 236 
et Leiv. Veg. p. 204; in parte septentrionali [»Nor.»] st fq, ad 
oram hie illic fq, in parte maxima [»Obor.>>] p, ad oram f q : 
Brenn. Obs.; st fq per totum territorium inprimis cp in valle 
fluvii Simo (!): Keckm., cfr 1. c. p. 16; Kemi fq in vicinitate 
orae, p interiore in parte : Rantaniemi, vide etiam M. Castren 
p. 334 et Martik. p. 40; [st f q : 0. R. Fries p. 159;] st fq-fq 
et saepe cp: Hjelt & H. — Kuus. fq — st fq: Wainio Kasv.; 
st fq: Edv. af Hallstr., ubi e permultis locis enum ; etiam Pesol. 
e multis locis comm., vide quoque Alanne p. 58 not. etc.; 7 
spec, in H. M. F. — Kk. fq — st fq : Bergr. Ant.; (p), in par. 
Oulanka frequentior: Wainio Kasv. 

Lapp. fenn. st fq — fq et saepe cp praecipue circa pag. 
Kittila: Hjelt & H.; [fq, enum. e complur. locis: Birg. p. 97;] 
in pratis humidis, sphagnetis apertis salicetisque graminosis st 
fq, in ripis quoque humidis baud rarior: Blom Bidr.; per uni- 
versam Lapponiam ubique cp, etiam in alpibus quamquam st 
pc: Wahlenb. p. 10; fq, cp : Fellm. Lapp., vide quoque Norrl. 
Lappm. p. 258 et 261 ; fq in Sodankyla secundum fluvium Ki- 
tinen : Kihlm.; fq in Inari et ad Paatsjoki usque ad Mare gla- 
ciale et in iugo Suoloselka in Sodankyla, adnotata etiam ad 
Rovanen, Kaaretkoski et Sodankyla in par. Sodankyla: Wainio 
Not., cfr 1. c. p. 8 ; fq in .reg. silvaticis, baud infrequens ad Acta Societatis pro Fauna et Flora Feimica, T. 51, N:o 1. 136 

rivos reg. alpinae, in Vuomapiia usque ad 540 m W: Hult 
Lappm., cfr 1. c. p. 39; e pennultis locis etiam comm. Pesol.; 
Utsjoki fq: Sael. kat.; per reg. subsilv. et subalpinam fq, reg. 
alpinam st fq, Peldoaivi SE 450, N 428, Kudossuvannonpiia 
N 381 [Rastekaisa h. 415]: Kihlm. Ant.; fq per regionem sub- 
silvaticam et subalpinam, st fq in reg. alpina, ubi saepe ad 
cacumina alpiura suprema evadit: Arrh. ant., vide quoque We- 
gel. p. 235, Blytt p. 814 et inprimis Norm. Fl. Spec. p. 862 — 
863, ubi e permultis [16] locis enum., etc. — [L. ent. reg. 
subalp. et silv. fq: Laest.; fq-fqq in reg. subalpina, in reg. al- 
pina e Tshaimo et Tshertti adnotata: Linden Bidr.; fq: Fries 
& Mart. p. (68), vide quoque Norrl. Lappm. p. 261.] 

Lapp. ro?s. fq: Fellm. Ind.; locis uliginosis (st fq): N. I. 
Fellm., vide quoque Beket. p. 579, Broth, exk. p. 75, Knabe 
Pfl. p. 279, Broth. Wand. p. 11 et 12 etc.; spec, in H. M. F. 
ex omnibus partibus huius territorii. 

PI. Finl. exs. N:o 355 Kuus. »in prato paludoso prope 
sacerdotium» leg. Brotherus et F. von Wright. 

>In uliainosis Alandiae ad litora maris et per totam borealem pa 
triae partem in alpes usque*: Wirz. pi. off.; >in uligicosis prov. litoralium 
et ineularum nee non Ostrobottniae mediae et borealis. De cetero per 
totam Lappouiam usque in alpes frequenter occurnt>: Wirz. Prodr. p. 10. 
Wirzens uppgifttr aio riktig?, forutom dari, att arten sages forekomma i 
kuetprovinserna och O m.; detta ar namligen endast delvis fallet. — D& 
Till, upplager arlen, kunde detta mojligen betyda, att densamma &tmin- 
stone tidigare antraffats i Abo-trakten. S& torde dock ej vara fOrhaJlandet, 
enar Ann. ad Till, blott upptager: >p& Aland af Borgstrom*: Leche p. 33. 
Ab. [Pojo] p: A. Nyl.; frekveusen med all sakerhet felaktigt angifven och 
hela uppg'ften i hog grad i behof af bekraftelse. 

Sat. Kyro: Asp; uppg. ar sakert alldeles oriktig. — Sa. Saaminki 
Kallislahti Monkkdla (J. Jalkanen Savonl. lys. herb.), Kerimaki Turtian 
Biemi (T. Kosonen, SavonHnnan lys. herb.): Budd. muist.; uppg. aro 
sancolika, men erfoidra dock bekraftelse. — Kl, Kronoborg (Genetz): 
Wainio herb.; troligt, men uppg. behofver styrkas. Impilaks (Backm.): 
Euw. bav.; uppg. beror mOjl. pi forvaxling. — Sb. Rautavaara >Opett. 
O. Kukkoselta kuulin, etta sita kasvaa myos Alanteen ja Alasen jSrvien 
rannalla Suojarven kylasstt. Sangen todennakoista*: Kyyhk. litt. — O m. 
Pulkkila (exemplar i elev Rechards herb.): Zidb. Uppgiften upptages med 
uppmaning till vidare undersokning. 

P. vulgaris omnamnes ftfven frSn Kton.: Mela Kasv. V. 136 Pinguicula vulgaris. 

Linkola betecknar P. vulgaris som en af kulturen [mycket] svagt 
gynnad apophyt: Link. Stud. p. 264. 

En form fr&n Ob. Alatornio omnamnes och beskrifves af G. Gran5 
i L. Y. 1899 p. 141. 

Kyyhk. litt. omnamner P. vulgaris med invandigt mer eller mindre 
hvitaktiga blommor. 

F. ecalcaraia Wirz. omDamnes och beskrifves fran L. ent. Maunu 
och Ok. Sotkamo: Wirz. Prodr. p. 10, jfr Brenn. Obs. 

Var. tenuior Wahlenb. Storsta delen af Lappl.: Fries. — Ok., Kap. 
ross. och Kuns. >niuka8ti tavattu pohjois-osassa aluetta^: Wainio Kasv., 
jfr Brenn. Obs. om Kianta. — Kk, Knjasha [»Kna8akuba>]: Fellm. Ind. — 
Lapp. fenn. »in alpibus . . . parcius*: Wahlenb. p. 10, in Inari [»Enare»] 
p: Fellm. Lapp., jfr Kihim. Ant. — Lapp. ross. >ad K nolle et Pollomjaur»: 
Fellm. Ind. 

Denna form omnamnes afven i Kyyhk. litt., men Arrh. ant. be- 
tecknar den som >forma parum notabilis.* Den ar ej sarekild i H. M. F. Pinguicula alpina L. 

In montibus alpinis Lapponiae eorumque vicinitate 
saepe frequenter (aut satis frequenter— passinn) provenit; in 
Fennia maxims septentrionali usque ad 66^ nonnullis quo- 
que plagis maiore frequentia occurrit, de cetero in Karelia 
orientaU paucis locis ad 62^ 30' ad meridiem versus visa est. 

In confinio alpium Lapp, locis uliginosis p: Prytz cont.; 
»in locis irrigatis spongiosis alpium lapponicarum st fq a et /? 
[bimaculata] promiscue proveniunt, sed [3 ex ipsis alpibus 
descendentem non observavi, a vero ad Utsjoki et Kaaresuanto 
usque decurrit»: Wirz. Prodr. p. 9; Fenn. bor, or. et maxima 
pars Lapp.: Fries; Lapp.: Nym. Consp. p. 599; Fenn. bor. 
(Kuus.), or. (Kon.): Nym. Suppl. p. 259; per totam Lapponiam 
st fq dispersa, ceteroquin in Kuus., ubi baud infrequens, et 
rr in Kp. et Kon,: Schedae p. 108, vide quoque DC. Prodr. 
VIII p. 31, Led. Ill p. 3-4, Borg Beitr. p. 102, 110, 135 et 
141, Norrl. in Atlas p. 9 et 25, item Lindb. in Atlas p. 38. 

Kon. Tiudie: Brenner!, cfr Norrl. On., ubi rr inveniri 
indicatur, et Herb. Mus. Fenn. 11 p. 142. 

Kp. in parte media pc ad Valkeajiirvi [»VaIgeajarvi»] 6 km 
fere ad septentrionem versus a Koivuniemenjarvi: Bergr. Ant.! Acta Societatis pro Fauna et Flora Fenuica, T. 51, N:o 1. 137 

Kuus. in parte septeiitrionali (p), auctore Sahlberg circ. 
milliarium ad meridiem versus a templo: Wainio Kasv., cfr 
Herb. Mus. Fenn. II p. 142; (fq): Edv. af Hallstr., qui ex plu- 
ribus quam 13 locis enum.; st fq — fq permultis locis: Pesol.; 
ad Kuus. spectat eerte etiam »Ostrobottnia (Nylander msc.) 
Fennia (Tengstrom pi. exs.!)»: Led. Ill p. 3—4, vide etiam 
F. Nyl. Utdr. p. 153, Alanne p. 58 not., A. L. Backman in Medd. 
XXXV p. 200, Hann. p. 16, Kyyhk. Suom. p. 25 etc.; saltern 
10 spec, in H. M. F. mullaeque adnotationes non divulgatae 
adsunt. — Kk. in par. Oulanka forsitan propter anni tempus 
praetervisa: Wainio Kasv.; ad Oulankajoki inter Paanajarvi et 
Vartiolampi: Edv. af Hallstr.; Sonostrow: Mela Pi. 

Lapp. fenn. per omnes alpes lapponicas . . . ubique 
cpp, summa vero cacumina alpium vix petit . . . infra alpes 
per . . . Finmarkiam saepius occurrit, ut extra alpes ab flu- 
mina in Utsjoki et Enontekiainen [»Enontekis»] pluries visa: 
Wahlenb. p. 9, cfr 1. c. p. XVI; ad Utsjoki et Enontekiainen 
[»Enontekis»] locis uliginosis fq: Fellm. Lapp.; Kuolajarvi ad 
occidentem versus a Kutunjanganvaara ad viam inter Kairala 
et templum par. Kuolajarvi: Stjernvall!, cfr Kihlman in Medd. 
XIX p. 18; Kuolajarvi (!) permultis locis enum., verisimiliter 
p — st fq: Pesol.; saltem 3 specimina nova e Kuolajarvi!; Kuola- 
jarvi ad Hautajarvi st fq, in palude ad Kongas prope Mare 
glaciale: Wainio Not., cfr 1. c. p. 6; Utsjoki: Wegel. p. 235 et 
S. Castren p. 352; »in reg. alpina omnium fere alpium, quas 
invisimus, adest plus minusve abundans, in reg. subalpina circa 
Mandojayri ad rivulos baud infrequens, nee non ad Ailigas et 
Puolmak»: Kihlm. Ant., cfr Hult Lappm. p. 150, Hult alp. Pfl. 
p. 181 et Finn. Utsj. p. 89, vide quoque Blytt p. 815, Norm. 
Fl. Spec. p. 865 etc. — [L. ent. reg. alp. p, reg. subalp. (r): 
Lsest.; st r- p in reg. subalpina, ad Lataseno non adnotata nisi 
e Munnikurkkio, sed ad Poroeno a Suukoski sursum p in ripis 
amnium, p in vallibus rivorum reg. alpinae: Linden Bidr.; inter 
Rostojaure et Mukkavuoma compluribus locis, compl. locis .ad 
alpes circa Kilpisjarvi, enum. insuper e 3 locis: Fries & Mart, 
p. (68), vide etiam Suomal. Kilp. p. 38.] 

Lapp. ross. fq: Fellm. Ind.; locis humidis in alpinis p: 138 Pinguicula alpina. 

N. I. Fellm., cfr 1. c. p. XXXVIIl; Tsipnavolok [»Fiskarhalv6n»] 
fq: Klingst. Minn. p. 96, vide quoque B'ellm. Anteckn. I p. 550, 
Angstr. p. 51, Beket. p. 579, Knabe Pfl. p. 280, Broth. Wand, 
p. 7, 8 et 13, Kihlm. Pfl. p. 129, item Lindr. Lisat. p. 6 etc.; 
multa spec, in H. M. F. e Lim., Lv., Lp.^ Li et Lm. 

PI. Finl. exs. N:o 356 a Lm. prope pagum Voroninsk ad 
rivulum locis graminosis lapidosis leg. Kihlman, N:o 356 b 
Lim. Jokostrow solo limoso leg. Brolherus. 

Ob. [Pudasjarvi] »harvinainen>: Martik. p. 40; uppg. ar sannolik, 
men afser m&handa den del af Pudasjarvi, som har raknaa till Kuus. — I 
detta eammanhang bor pSpekas, att P. alpina ej iakttogs at' Hjelt & H. 
i sydvastra delen af L k. Hult upptager ej arten fran Suolaselka-trakten. 

Var. bimaculata Wahlenb. Om Wirz. Prodr. p. 9 se of van; >cum 
praecedente [f. typica] p>: Fellm. Lapp, jfr Kihlm. Ant. — Formen sar- 
ekiljeg icke i H. M. F. etc. 

Pinguicula yillosa L. 

In Lapponia saltern occidentali plerumque passim in- 
veniri videtur, sed distributio inaequalis (nonnuLlis plagis 
frequenter, aliis autem rariusj ; ad meridiem versus apud 
nos usque ad 64'^ 15' descendit. 

»Ad paludes alpinas Lapp, rarius. In Uomavaara Tor- 
nensis ipse, ad Inari [»Enare»] Kemensis (Wahlenb.)»: Prytz 
cont.; in paludibus sphagnosis Lapp, subsilv. et subalp. p cp: 
Wirz. Prodr. p. 10; maxima pars Lapp.: Fries; Lappon.: Nym, 
Consp. p. 599; hab. etiam in Fenn. bor. (Kuus., Ostrob.): Nym. 
Suppl. p. 259; per totam Lapponiam dispersa, ceterum st r— r 
in Finlandia boreali, ad meridiem versus usque ad 64^ 15' (in 
Kp.) lecta est: Schedae p. 108, vide quoque DC. Prodr. VIII 
p. 30. Led. Ill p. 4, Borg Beitr. p. 102, 112, 135 et 144, item 
Frod. p. 44. 

Ok. Kianta Hossa: Wainio Kasv.!, cfr Must, et Herb. Mus. 
Fenn. II p. 142; Kianta Merilliissuo: Must, (cfr Must. p. 40); 
(rr) Sotkamo, Kianta: Brenn. Obs.; Sotkamo prope templum: 
0. Hjelt M. S., cfr Brenn. Obs. etc. [confirmalionis tamen 
forsitan indigeat]; Paltamo pone Melalahti [»Melalahden kylan 
takamailla»] ad praediolum Leppikangas! (aut Ryhiila) [vide 
Kyyhk. putk. p. 157], Kianta [»Suomussalmi»] p, interdum cp: Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, T. 51, N:o 1. 139 

Kyyhk. litt., cfr Kyyhk. Suom., ubi ex pluribus quam 18 locis 
enum., 1. c. p. 18, 20 et 22; e Kianta [»Suomussalmi»] etiam 
leg. K. L. Oesch!; Kuhino [»Kuhmoniemi»] in sphagneto ad 
lacum Palonen: Edv. af Hallstrom !, cfr Brenn. bidr.; 3 spec, in 
H. M. F., vide quoque Brenn. bidr. et A. L. Backman in Medd. 
XXXllI p. 34. — Kp. in parte austro-occidentali in Hukkasuo!, 
Varpasuo infra Kuollunkivaara! et Rukajarvi ad Onnasjoki : 
Bergr. Ant. 

Ob. in parte maxime septentrionali p, ceterum in parte 
septentrionali [>Nor.»] r Alatornio, in finibus inter Simo et 
Tervola, in maxima parte [»Obor.»] rr, Pudasjarvi p: Brenn. 
Obs., quern 1. inspicias; Pudasjarvi p: C. Brand.!, cfr Not. 
XIII p. 456 et Must.; Pudasjarvi Isosyote st cp: Broth, litt., 
cfr Brotherus in Medd. XIII p. 227; st r interioribus tantum 
in partibus territorii, Simo baud procul a Konttikivalo ad occi- 
dentem versus, Ruona inter Ruona et Toljamo in par. Pudas- 
jarvi: Keckm., cfr 1. c. p. 10 et 15; Kemi Kalkkimaa (Keckman): 
Zidb.; Alatornio [»Nedertornea»] Kalkkimaa: Hougbergl, cfr 
Medd. IX p. 124; Alatornio Ruottala in paludosis circa Kalkki- 
maa: Rantan. Retk. p. 37; p [in par. Ylitornio et Rovaniemi]: 
Hjelt & H., spec, ex Ylitornio [»Ofvertornea*] inter Luppojarvi 
et Pello in abiegno turfoso! — Kuus. Nuorunen! et in saltu 
Vatajarvi: Wainio Kasv.; inter Sirola et Kemila!, prope Haapa- 
saari in Porosuo: Hirn Fort.; Kostonjarvi nonnullis locis ad 
septentrionem versus a lacu: W. Brenn. p. 106, spec, adscrip- 
tum Taivalkoski prope fines par. Kuusamo ad orientem versus 
a Kostonjarvi!; Paanajarvi Outovaara ad Outalampi: Montell!; 
Oulanka inter Kiutakongiis et Tiermas inter Kalliolammit: A. 
L. Backman!; Alakitka Piirovansalmi inter Ollila et Rava: Edv. 
af Hallstr.; Kuolajarvi [»Sa]la»] Keulajanka Onkamojiirvi: Borg 
& Rantaniemi!; Juuma pc, Kuolajarvi Sovajarvi prope Tunturi- 
lampi pc, inter pagos Aatsinki et Kallunki semel saltern: Pesol. 
— Kk. Knjasha [»Knasakuba>] : Fellm. Ind., cfr N. I. Fellm 
et 1. c. p. XXV. 

Lapp. fenn. p, in vicinitate pag. Jokijalka in Kolari! (fq) 
inveniri adnotata, aliis autem plagis ex. gr. circa Kittila (!) rara 
esse videtur: Hjelt & H.; Lapp, kem.r Jul. p. 271; [p, complur. 140 PiEguicula villosa. 

locis: Birg. p. 97, vide etiam Birg. Till. p. 72;] in Lapp. silv. 
et subsilv. . . fere ubique cp. Lecta est . . . in Enontekiainen 
[»Enontekis»] media, in Inari [»Enare»] ad Kaamajoensuu, nee 
non ad Varanger Finmarkiae orientalis: Wahlenb. p. 10, cfr 
1. c. p. XVI; ubique st pc: Fellm. Lapp.; Sodankyla ad catar- 
rhactas ad meridiem versus a Niemela: Kihlm.; Sodankyla in 
silva inter Vuotsu et Mutenia: Lindberg!; Ollostunturi in reg. 
alpina: Caj. Beitr. p. 14; in sphagneto ad occidentem versus a 
Levitunturi: Caj. Enlv^. p. 7; Kemijarvi in palude turfosa ad 
Suorsa, Sodankyla in palude turfosa ad Lokka et prope Kop- 
susjarvi in iugo Suoloselka, Inari ad Kultala in palude turfosa 
et plur. loc. ad flumen Paatsjoki, etiam ad Salmijarvi et Kon- 
gas prope Mare glaciale: Wainio Not; Pallastunturit in reg. 
silv.: Hjelt; Ounastunturit: Malmberg!; Muonio ad viam ad 
Enontekiainen: Montell!; p in sphagnetis a Niemela ad septen- 
trionem versus per totam regionem silvaticam, in ripis glareo- 
sis r, in Nattastunturit in reg. subalpina: Hult Lappm.; Kuo- 
lajarvi (fq) : Edv. af Hallstr.; in csespitibus a Sphagno acutifo- 
lio et S. cymbifolio formatis per totam reg. subsilv. et subai- 
pinam usque ad terminum betulae saltem fq, Kuarvekods NNE 
356: Kihlm. Ant, 4 spec, in H. M. F.; Paatsjoki: Fellm. Ind. 
et E. Nylander & [M] Gadd!; in Varangria merid. prope Salmi- 
jarvi [»Klostervand»] ad paludes vastas ex adverse insulae 
Menikaso p, ad catarrhactam inter Salmijarvi [»Klostervand»] 
et Goalsejavre: Norm. p. 296; Varangria austr. ad Paatsjoki 
[»Pasvikelven»] (Th. Fries) et Jarfjorden (Henschen): Blytt p 
816, vide quoque Norm. ann. p. 46 et inprimis Norm. Fl. Spec 
p. 865—866, ubi ex 6 locis enumeratur. — [L. ent. reg. subalp 
fq, reg. silv. p: Lsest.; in reg. subsilv.: Norrl. Lappm. p. 261; 
Kilpisjarvi: Malmberg!; Kortojarvi Yli Njanko: Fries & Mart 
p. (68); Linden Bidr. non enum.] 

Lapp. ross. ad Lutto et Kantalaks: Fellm. ind; Kola: 
Karsten !, cfr de ambobus N. I. Fellm.; »mihi modo unico loco 
iuxta pagum Tshavanga obvia fuit»: N. I. Fellm., cfr 1. c. p. 
XXXVI et Beket. p. 579, spec, e Tshavanga leg. Brenner!; Hi- 
bina [»Kipina»]: Angstr. p. 52; Kantalaks [»Kannanlahti»] : 
Malmberg!; ad Imandra : Enwald & Hollmen ! ; Nuotjavr: HoUm.; Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, T. 51, N:o 1. 141 

Krestovaja »tundra> prope Kantalaks, Kantalaks, Kuusreka 
[etiam herb], Pjalitsa et Ponoj [etiam herb.]: Mela PI.; Katsch- 
kofka! in »tundra» aperta c. 7 km a mari, in »tundra» inter 
Bykow! et Bolsch. Brewjavr [?], item Hapajow! baud procul a 
mari: Kihhnan ; Ponoj: Knabe Pn. p. 281 et Montell!; prope 
ostium flum. Nuotjok Nivavaara: Linden!; prope pagum Voro- 
ninsk! et prope pagum vetustum!: Kihlman, cfr Lindr. Lisat. p. 6. 
PI. Finl. exs. N:o 357 a Lm. in sphagneto prope pagum 
Voroninsk leg. Kihlman, N:o 357 b Ob. Pudasjarvi, in monte 
Iso-Syote, inter Sphagna prope rivulum leg. Brotherus et F. 

von Wright. 

Pinguicula villosa uppgifves afven fr&n Kton. Povjenets: Herr- 
mann p. 429. Plantaginaceae. Plantago maior L. 

In Fennia australi et media satis frequenter aut fre- 
quenter ad 67^ fere, multis quidem locis frequentissime sae- 
peque copiose provenit; raro Del rarissime usque ad 68^ 50' 
inveniri indicatur. 

Fqq 1) aut fq in Fennia usque ad 64^ inveniri consentiunt 
omnes fere auctores, cfr Till., Till. Icon. 96 [mala], Kalm, Hell, 
p. 3 et Prytz cont.; ad domicilia et vias in Lapponiam subsil- 
vaticam usque: Wirz. pi. off., cfr Fries; Eur. omn.: Nym. Consp. 
p. 620; per totam Finlandiam fqq-fq dispersa. In Lapponia 
minus fq, multis in plagis omnino non est: Schedae p. 109, 
vide quoque DC. Prodr. XIII p. 694, Led. Ill p. 476-477 et 
Link, kultt. p. 145. 

1) Arrh. & K , Flinck, Weeks., V. E. Broth., Caj. Kasvist., Stenr., 
S«l. 0. Nyl., Linden, Saur., Hjelt, Leop , Norrl. s. o. Tav., Wainio Tav. 
or., Hann., Mela et Axels. Putk.; fqq . . . per totum territorium: Norrl. 
On.; fq — fqq: Arrh. Ann.; [>sehr verbreitet*: Meinsh. p. 227]. 142 Plantago maior. 

Om. fq: Hellstr. et A. L. Backm. FI.; (st fq) : Tenn. — 
Ok. »fq (— st fq)»: Wainio Kasv.; fqq : Must.; fqq, in parte 
orientali fq: Brenn. Obs.; fq?: Kyyhk. Suom., quern 1. inspicias. 
— Kp. »fq (— st fq)»: Wainio Kasv.; fq : Bergr. Ant. 

Ob. st fq circa Tornea: Jul. p. 274; fqq: Leiv.; fqq, in 
partibus maxime septentrionalibus et interioribus minore fre- 
quentia, enum.: Brenn. Obs., quern 1. inspicias; fqq — p, frequen- 
tia aperte rainuitur ab Ylikarppa ad septentrionem versus in 
valle amnis Simo: Keckm.; Kemi fqq: Rantaniemi; [fq: 0. R. 
Fries p. 159;] st fq-fq: Hjelt & H. — Kuus. (fq): Fellm. 
Lapp.; »fq (— st fq)» : Wainio Kasv. [credo non tantam esse 
frequentiam] ; Hirn Fort., Edv. af Hallstr.! et Pesol. e nonnullis 
aut multis locis comm. — Kk, »fq (— st fq)»: Wainio Kasv.; 
ad pagos Keret et Kouta: Fellm. Ind.; Koutajarvi et Kouta: 
Mela PI. 

Lk. r Kittila Kaukkonen!, Kolari Ylossaari : Hjelt & H., 
vide quoque infra; [p, Kengis, Pajala: Birg. p. 97, cfr 1. c. p. 
84;] [Sodankyla] »in campo duro prope Anneberg! nonnulla 
specimina mihi obvia»: Blom Bidr.; ad domos partis silvaticae 
infimae Lapp, p, in districtu Kemensi infra pag. Kairavuopaja 
fq: Wahlenb. p. 49; in Sodankyla ad domos f q : Fellm. Lapp., 
cfr Schiib. p. 240 etc.; (fq) in Kuolajarvi et Kemijarvi et in 
parte australi paroeciae Sodankyla usque ad Martti et Seita- 
jarvi et Hietasuvanto Kairalaque, lecta etiam ad pag. Sodan- 
kyla in litore fluminis Kitinen: Wainio Not., cfr Hult Lappm.; 
Kuolajarvi [»Salla»] Ala-Kurtti : Borg & Rantaniemi !; Kuolajarvi 
Ylakurtti, pag. Kuolajarvi ad praedium Kairalahti, inter Kesa- 
lahti et ad Myllyoja in campo [»nurmella»], in pago ad templum 
par. Salla: Pesol. 

Lapp. ross. »ad oppidum Kola legi»: Fellm. Ind., vide 
sub Kk.; ad habitacula adhuc circa pag. Umba et oppidum 
Kola parcius: N. 1. Fellm., cfr 1. c. p. XXX et XXXVII, item 
Beket. p. 587; Umba: Selin ! ; Hirvasjarvi! in parte septentr.- 
occidentali et ad Talvijoki!: Axelson & Borg; Triostrow [»Tres 
insulae>]: Fr. Nylanderl (spec, mutilatum et incertum); Porjeguba, 
Umba, Tetrina, Tshapoma [etiam herb.] et forsitan ad Kantalaks: 
Mela PI ; Orloff ad habitacula baud pc : Kihlman ! Acta Societatis pro Fauna et Flora Feunica, T. 51, N:o 1. 143 

PI. Finl. exs. N:o 358 Ab. Lojo SOLhem sicco loco iuxta 
viam leg. Lindberg nomine PL maiorem a typicam Bech. 

Afvikande frekvene-uppKifter har jag endast antecknat i folj. fall. 
A I. p: Bergatr., men fqq: Arrh. & K. — Ab. Korpo UtO och Enskar st 
fq [«4»]: Ekl. p. 106. — Tb. Pihtipudas och Kinnula st fq: Roiv. — Kb. 
>fq ( — et fq)» Wainio Kasv. 

Lk. >Fortasse etiaui in pago Kittila*: Hjelt & H. — Har fortjanar 
framhallas foljande uttalande af N. T. Fellman om PI. maior: »I finska 
Lappmarken ej norr om Sodankyla,': N. I. Fellm. p. XXX. 

[L. ent. PL ynaior uppraknas bland arter, hvilka saknas kring 
Kaaresu'anto: L. L. Lsest. p. 290; arten upptagea icke af [C. P.] Ltest.] 

Om den ymnighetsgrad PI. ynaior visar i sin forekomet, har jag, 
ntdfver det of van raeddelade, antecknat foljande: A b. cp [»tav. run8.»]: 
Caj. Kasvist. — N yl. st cp: St^nr. — Sat. pec — st cp, mest st pc — st 
cp: Hayr. Bjorneb. — Ta. (sp): Borg Tiet. — Kb. st cp: Axels. Putk. 

Linkola betecknar PI. viaior i det inre omr&det som en anthro- 
pochor, som nasfan uteslutande forekommer p3, af kulturen framkallade 
standorter, medan arten i Ladoga-trakten upptrader som en anthropochor 
af andra klassen: Link. Stud. p. 245 och 247, jfr afven 1. c. p. 315. Dess- 
utora framhaller Linkola, att denna art ar en bland de forsta, som fdlja 
kulturen i sparen: Link. Stud. p. 341, jfr 1. c. p. 2.^1 not. 

Mera anmarknirgsvarda uppgifter om forekomsten af PI. maior 
lamnas bl. a. Hayr. Stud. p. 169. — Den uppraknas bland ogras: Essen 
Stud. p. 112 och bland barlastvaxter: Pesol. Tur. p. 43 etc. 

De dimensioner vaxten uppndr vid Nyl. Lovisa omnaranas Iver. 
p. 33. Stand, som aro 79 cm hOga, omnamnas L. Y. 1919 p. 114. 

Monstrosa bildningar aro ej sallsynta hos denna art. Dylika be- 
skrifvas atminstone f ran Nyl. Sibbo [ej Tavastehus] af O. Collin i Medd. 
XIII p. 256 och frS,n Al. Sund; den senare med Oitblad liknande stOdje- 
blad af Lindroth i Medd. XXV p. 9, jfr 1. c. p. 29 och L. Y. 1898 p. 177 
etc. Hvad den sistnamnda formen ang&r, namnes i Medd. \. c. af Elfviug^ 
att den vid odling i Botaniska tradgarden i Helsingfors visat sig frobe- 
standig. Andra monstrosa former omnamnas fr&n Kl. Sortavala af Lin- 
nanniemi i Medd. XXXIIl p. 133; fran Nyl. Helsingfors Botaniska trad- 
g&rden af S. Airaksinen i L. Y. 1910 p. 40, dar formen beskrifves, afven- 
som af Sirkka Nykanen i Medd. XLII p. 132; se afven Medd. XLV 
p. 3—4. 

Till dessa monstrosa former ansluta sig former med sammansatta 
blomstallningar fgreniga ax) S&dana exemplar omnamnas af W. Gran- 
berg i Medd. XIII p. 194, insamlade i N y I. Helsinge | Borgs] af T. Wa- 
sastjerna [i Medd. 1. c. J. Wasastjerna], och irkn S b. Kuopio Siikalahti af 
Kotilainen: L. Y. 1910 p. 247, dar formen afbildas. 

Af Plantago maior aro m&nga former sarskilda, men deras utbred- 
ning i ykrt land ar annu outredd. Om var. scopulorum Ft., agrestis Fr. 144 Plantago maior. 

och ob'onga Sael. se nedan; des3utom beakrifvas folj. former: riide- 
ralis Mela [= a], litoralis Mela med subvar. hirta Mela och glabra Mela 
afvensom var. minima Mela: Mela Kasv. [II] p. 114, I Mela Kasv. Ill 
betecknas litoralis som st fq, i Mela Kasv. IV ater som st r. I st. f. var. 
minima omnamnes i Mela Kasv. Ill liksom i Lindb. Enum. etc. var. 
nana Tratt., hvilken Mer betecknas som r, jfr om denna Mela Kasv. V; 
samma form omtalas fr&n Ka. Antrea »in litore inundato fluvii Vuoksi 
prope praedium sacerdotis*: Sael. herb. 1882, afvensom fran K u u s. Kayla 
^Srd vid Kaylankoski (Kitkajoki) . . . pec och Posio Ahvensalrai (Kama- 
rainen) vid vagen fran garden till dngbitsbryggan : Ed v. af Hallstr. — /? 
minima DC. uppgifves afven fran Kp. Kemi Beket. p. 587 och foreligger 
frdn Ik. BjorkO »in litore hnmido sinus Humaljoki viken>: Lindb. herb. 

[En form med gula standarstrSngar uppgifves for Lk. Pajala: Birg. 
Till. 72]. [Meinsh. p. 226 sarskiljer a) megastachya och b) microstachya, 
hvilka beskrifvas.] 

1 H. M. F. finnas exemplar af flere bland dessa former och dess- 
u'om af nigra andra, som dock icke heller aro konsekvent earskilda. 

Var. scopulorum Fr. betecknas som st r: Mela Kasv. Ill och upp- 
tages fr&n Al., A.b., Nyl., Oa. och Om.: Mela Kasv. V. Vidare fOre- 
ligga folj. uppg. Al. p: Bergstr.; [Foglo] Degerby: Bergstr. Beskr. — Ab. f 
Pargas (st fq): Arrh. Ann. — Nyl. [Kyrkslatt] i skarg&rden: Rosb. Kyrksl. 
p. 109; Viks ladug&rd v'd HelHingfors p& stenig hafpstrand: Ssel. herb. 
1901. Flere exemplar i H. M. F. tillhora denna form. Den upptages i 
Brenn. Flor. etc. 

Var. agrestis Fr. betecknas som fq: Mela Kasv. Ill, jfr afven 
Brenn. Flor , Mela Kasv. V etc. Formen omtalas som fcirekommande p& 
barlast i Ob. Ule&borg (Hougberg): Brenn. Obs. 

Var. oblonga Seel, betecknas som st r: Mela Kasv. III. F. 6. bar 
jag i litteraturen antecknat denna form endast irkn O m. [Gamla Karleby] 
P& hafsstrander: Hellstr , dar den beskrifves. 

Plantago media L 

In Alandia propria frequenter aut satis frequenter in- 
veniri indicatur; in Fennia australi r^ara est, sed cum aliis 
seminibus introducta plus minusve adventicia usque ad sum- 
mum fere septentrionem legitur. 

Till.; Kalm; in collibus campestribus st fq: Prytz cont.; 
Lapponia (Fellman in herb. reg. Berol.), Ostrobottnia (Nylander ~ 
msc): Led. Ill p. 480—481, vide infra; maxima pars Fenn.: 
Fries; Scand. exc. Norv. arct., Lappon., Fenn. bor.: Nym. Consp. 
p. 620, vide quoque DC. Prodr. XIII p. 697—698 et infra. Acta Societatis pro Fauua el Flora Fennica, T. 51, N:o 1. 145 

Al. fq : Bergstr. et Arrh. & K.; st fq, in Al. continent!, 
quam vocant, fq aut st fq: Palmgr. Stud. p. 438, quern 1. in- 
spicias, et cfr 1. c. spec. tab. VII; Lemland fq ad margines 
viarum: Ssel. ann. et herb.; st r Kumlinge Krokarne, Staksvik: 
Bergr., vide etiam infra. — Ab. r [Abo] Kathrinedal: Leche p. 
33 et Zett. & Br.!; Abo: Just, et Hellstrom!; Abo »omkr. de 
forna Lill-Heikkila batterierna»: E. G. Printz; Abo Hallis et 
Runsala, Nagu etc. p: Arrh.; Pargas p — st r: Arrh. Ann.; S:t 
Karins Hallis [»Kaarina Halinen»] in ripa fluvii Aura, Pargas 
[»Parainen»] Blasnas: Pesol.; Bjarno praedium Nase: K. F. 
Wendell in herb. lye. n.; st r Tofsala Mussalo, Inio Stor-Salmis: 
Bergr.; Pojo (»fq»): A. Nyl., spec, in herb. lye. n. a F. Arn- 
kihl lectum; Lojo Paloniemi et livars, Karislojo Tallnas in pra- 
tis cultis: Ch. E. Boldt; [Vihti] rr in prato Ridal prope statio- 
nem Nummela: Flinck; Vihti: G. R. Spaak in herb. lye. n.; 
[Mynamiiki] rr Kalela nonnulla spec: Caj. Kasvist. — Nyl. 
Ekenas in »Slottsbanken», ceterum frustra investigata: Hayr.; 
Fagervik ad tabernas navales (Sjobodarna): His.l; Inga Stor- 
Ramso: Brenn. vaxtf. p. 78; Sibbo (Appelberg): W. Nyl.; Sibbo 
in taeniis Gumbo: J. J. Chydenius!; Mjolo (Nerv.): W. Nyl. p. 
213; [Helsingfors] Humlevik: H. Federley!; r Lovisa (G. R. 
Bjorksten!): Ssel. 0. Nyl., spec, e Lovisa etiam leg. G. Sucks- 
dorff!; Borga Borgbacken et Stromsberg (Fastberg): Ssel. ann.; 
Borga Gammelbacka: Gadol. 1889. — Ka. Kotka, Fredrikshamn!: 
Ssel. 0. Nyl.; Siikjarvi Hyttila: V. Krohn!; Viborg in moenibus: 
A. Thuneberg!; rr Kaukola prope ostium amnis Miinajoki in 
prato: Linden; r [Jaaski] Niemi ad ripam fluvii Vuoksi prope 
rivulum a stagno Suikkari fluentem, insula Papinsaari in Vuoksi 
et Hyppola prope Anttila: Valle tiet., vide quoque sub Ik. — 
Ik. in regione finitima Viburgi! et exinde orientem versus (st fq): 
Fl. Kar.; Kakisalmi [»Kexholm»]: Chyd.!, cfr de ambobus Malmb.; 
Muola: Malmb.!; Sakkola: alumn. Savander in dupl.!; Valkjarvi 
Veikkola in prato culto 1 spec: Lindberg!; [in toto fere terri- 
torio (fq): Meinsh. p. 227]. 

Sat. Bjorneborg Luvia: K. Schantz!, cfr Malmgr.; [Loimaa] 
rr Aittamaki: Saur., cfr I. c p. 207; [Bjorneborg] Viasvesi 1905 
(K. Lindstrom auct. Fontell): Hayr. Bjorneb., vide etiam infra. 

Typis impr. 8. 12. 1920. 10 146 Plantago media. 

— Ta. Janakkala Turenki: A. Wegelius!; Tavastehus Gung- 
holm: 0. Collin!; [Tavastehus] Hattelmala: D:r Blafield!; Hauho: 
Herk.; rr unum spec, in via publica prope diversorium Kukon- 
koivu (J. & E. Lang): Norrl. s. 6. Tav.; Sysma Nya Olkkola 
Luokunvuori 1879: Unon., vide etiam infra. — Sa. Villman- 
strand: Simming! et Gadol. 1888; complur. locis circa opp. 
Villmanstrand, Dysterniemi (1874, 1880), in prato culto ad prae- 
dium sacerdotis (1908), Parkkarila in colle arenoso (1883, 1908): 
Ssel. herb, et ann.; Lauritsala: A. Brotherus in dupl.!; [Ruoko- 
laks] st r Stenbacka (Londen), Rautio et Rautjiirvi (v. Weymarn): 
Hult; Mikkeli [»S:t Michel»] in oppido: Hasselbl.; Nyslott [»Sa- 
vonlinna»] Kalkkuunniemi: Budd. muist.; ad eundem locum spectat 
verisimiliter Savonlinna Kalkkiniemi: K. Enwald! — Kl. (p): 
Backm. et Enw. hav.; Kronoborg: Chydenius & Furuhjelml; 
Uukuniemi: Nikl.!; Sortavala Rausku: S. CantelU; in vicinitate 
lacus Ladoga r, interiore in parte rr: Link. Stud. p. 273, 
cfr L c. Tab. V et vide infra. — Kol. st r, in reg. aren. desi- 
deratur: Elfv., spec, e Mjatusova!; ad totam fere oram a Vos- 
nessenje usque ad Petrosavodsk, insuper ad livina et Lohijarvi: 
Caj.; Solomeno (Simming!), Petrosavodsk fq: Norrl. On., spec, 
e Petrosavodsk leg. Kullhem ! 

Oa et Tb. vide infra. — Sb. r: Mela, spec, e Kuopiol; 
Jorois: G. Grotenfelt in herb. lye. n.; Leppavirta: J. V. Johns- 
son!; Kuopio Vainolanniemi: A. Hendunen! [veris. adventicia]; 
Maaninka Hyttilankylii Harrasharju!, Polja Virtala et denique 
adventicia ad Kinnula: Kyyhk. litt., vide etiam infra. — Kb. 
Tohmajarvi Everila rr: Hjelt Ant. p. 64!; Kide [»Kiides»] (Arppe): 
Chyd. et U. Telen!; Liperi r in prato ad Harjula: Eur. & H.!, 
spec, recedens, vide eliam infra. — Kon. Tiudie (Selin!), in 
Saoneshje ad pag. Tolvoja: Norrl. On., spec, e Saoneshje Tol- 
voja leg. Poppius!; Dvorets, Padmosero: Kihlra.; (fere ubique) 
in pratis: Giinlh. p. 48; Klimetskoi [»Sennoguba»] hie illic: Caj. 

Ok. vide infra. 

Det ar ej sallan vanskligt att afgora, huruvida PI. ynedia bor auses 
som tillfallig eller som verkligt vild pS, en vaxtplats; jag vill darfdre ut- 
Iryckligen betona, att jag ingalunda ar viss om att i hvarje sarskildt fall 
ha traffat den riktiga tydningen i detta afseende. Se f. o. min nppg. fran 
S a t., Linkolas uppg. langre fram af vensom uppgifterua trkn O k. Acta Socielatis pro Fauna et Flora Fennica, T. 51, iS':o 1. 147 

>ln pr; tin araillaceia upqne in Oi^trobottniam mediain Nykarleby, 
Tornea»: Wirz. pi. off. Uppgiften fran Torcea grnndar aig pa Julin och 
ar utan tvifvel oriktig, se under Ob. Fran O m. Nykarleby foreligger icke 
nAgon nyare i^ppgift. — Egeudoniiigt forefailer det, att J. Fellman ekulle 
infamlat arten i Lappland (se Led ), da ban alldelea icke omnamner fyndet 
i sina arbeten Enar emellertid PL media nutnera blifvit fiinnen i Lapp- 
land, bar jag ej velat beteckna bans nppg. aom oriktig. 

Al. 1 Palmgr. Stud. 1. c. uppraknae PI. media fran ett mycket stort 
antal fyndorter, ocb i H. M. F. ligga taliika exx. af arten uppbevarade; 
afven i Palmgr. Hipp. m. fl. arbeten inea flera uppgifter om denaamma. 
AnmarkniDgsvardt ar, att arten redan i KurDlinge ar jainforelsevia sallsynt 
ocb att ('en af Bergroth alldelea icke antecknata fran Brando. — Nyl. 
[Helaingfors] pa Skatudden: Brenn. For. p. 132. 

Sat, »Loimaan aseman puisto (oppilaitten ottama kaavi)>: Saur.; 
sannolikt tillfallig Karkku Jarventaka, i mansra ar, men aakerligen tillfallig 
och rnnaera foravunnen, Linnais tydligen inkonamen med graafrO, men 
fortlefvat under manga ar: Hjelt. — Ta. >Tarapere lybytrnohoinen kui- 
vahko keto»: Sola! — Kl. sUnkuniemi Vierema 1 yks. kylvonurmeUa, 
Ruskiala Tirrin myllan luona kallioabolla 1 yks., Soanlahti kirkonkylassa 
maanviijelyskoulun beinapelloeaa ja Lehtimaella eraan torpan kylvonur- 
mella. Suistamo Jalonvaara kartanon vanballa kylvonurmella 1 yka.*: Link, 
comm, Flertalet fyndorter aynaa mig angifva en tillfallig forekomst. — 
Sortavala >nurnHlla rautatieaeeman lahistolla»: K, H. Hallstr. litt. 

Oa, [Wasa angkvarn] 1881—83, 1885 i flere exemplar: Lauren i 
Medd. XXII p. 40. — Tb. [Jyvaakyla] »eraan talon pibasaa Harjukadun 
koilliapaaaaa (K, K. Kari), nurmella eeminaarialueella*: Link. Jyv. p. 191, 
jfr 1. c. p. 18.5; >Sammonkadulla Hirvenpellon vieressa us. yk«. (Alii La- 
vander), 1 yks. heinapellolla kaupungin ja Nisulan valilla»: Link. Kas^v. p. 
168, jfr 1. c. p. 158 o. 159; Saarijarvi, torr backe nara Tarvaala: G. Mark- 
lund! Samtliga fyndorter tyckas tala for en mer eller mindre tillfallig 
frtrekomst. — S b. Finsk benamning pa arten omnamnes fran Pieksamaki: 
L. Y. 1907 p, 165. »Kuopio Walkeinen labella pysakkia^: Budd. ir.uiat,; 
[Kuopio] r »Vainolanniemi, [afven Kyybk. litt, m, fl.]. Piispanpuisto, mo- 
lemmiasa paikoin 1906 ja 1909. Kylvaytynyt beinanaiemenen mukana»: 
Link. Lis. p, 28, jfr 1. c, p. 6. Linkola anvander viaserligen icke tecknet 
for tillfallig forekomat, men att arten ar tillfallig bar, synea mig framga 
redan af uppgiftens lydelae. — Nilaia jKirkonkylan kanpakoulu>: Kyybk. 
litt.l — Riktigast vore mahanda att betrakta PL media som mer eller 
mindre tillfallig afven pa de ofriga tyndorterna i S b, — Kb. »Tohmajarvi 
Kemie 1 yks., Vaitailan tehtaan luona tien varressa Korpipelka kirkon- 
kylaaaa 1 yks. kylvCnurmella, Kide [^Kitee*] kirkonkyla beinapellolla 1918, 
Ptaakkyla Oravilabti Kankaanrinta beinapellolla muut[amia] vuosia aitten 
(E Kankaanrinta), Joeusuu bautau?n aa 1918 1 yks.»: Link, comra., ae 
under Kl. 148 Plantago media. 

O m. [Gamla Karleby] inford med ead och graefro: Hellstr. p. 137. 
— Ok. Kajana 1860: Malmgren!, jfr Ale. etc.; r Paltamo Leppiniemi: 
Must, jfr Brerni. Obs.; rr Paltamo Leppiniemi, Saraisniemi 1915: Metsav.; 
ir [Kianta] »tavattu ainoastaau Kirkonkylassa Amman ruukin vanhalla 
heinapellolla pari kolme kappaletta. Sailynyt useampia vuo8ia>: Kyyhk. 
Suom.!, jfr 1. c. p. 19 och 21 afvensom Brenn. bidr. I Herb. Mus. Fenn. 
TI p. 92 betecknas PL media sasom vildvaxande i O k., jfr Mela Kasv. V; 
i likhet med Ale, Brenn. Obs., Ky5'hk. Suom. m. fl. tror j?g mig bora 
betrakta den som tillfallig. — Kp. Soroka: Beket. p. 588; sannolikt ar 
arten tillfallig, om den overhufvud forekommer bar. Den upptBges dock 
fran detta landdkap i Mela Kasv. V [>Sb. — Tron.»]. 

Ob. Uleaborg pi barlast: Hougb. herb, cch S. W. Liljeblom!; en 
gang 1881 funnen pa en aug (Kaukavainio) ej lUngt fran Uleaborg: Zidb., 
jfr Brenn. Obs.; «luultavasti satunuaisena loydetty kaupungin puistikoissa, 
painolastipaikan laheisyydessa, Linnan- ja Raatin eaarilla, aina harvasea 
ja yksityieena, mutta kuitenkin usein eeiintyvana*: Leiv. putk , jfr Leiv.; 
[Uleaborg] ssaannoUisesti esiintynyt tienolla* [1910 -1912]: Huum. Oul. 
p. 180; Uleaborg [>Oulu] Hiironen niitty»: Huumonen!; [Simo] pa barlast- 
grus vid Kallio sag sommaren 1893, fullkomligt tillfallig: Keckm.; Kear.i 
stad barlaet: Rantaniemi, jfr Huum. Til. p. 15. — Vid Tornea st fq: Jul. 
p. 274; uppgiften ar sakerligen oriktig, sardkildt i fiaga om frekvensen; 
arten anfores under senaste tid som tillfallig fran Tornea; Huum. Til. p. 
15. Afven Brenn. Obs. anvander tecknet for tillfallig forekomst. 

Li. »in campo graminoso ad Kongas prope Mare glaciale»: Wainio 
Not., jfr 1. c. p. 20. I bref upplyser Wainio, att Kongas ar en trafike- 
rad ort vid kusten, hvarfore arten uppenbarligen kan betraktas som rent 
tillfallig pa detta stalle. — Sydvaranger Kirkenes potatipland: Fontell!; 
Elvenses en Individ vid vagkant: Granit & Poppius! Afven dessa upp- 
gifter tyda pa tillfallig forekomst. 

Lim. Umba: J. J. Sederholm!, jfr Medd. XLI p. 119; 1. c. p. 197 
uppraknas arten barifrin bland »Verwildert oder eingeschleppt». »TaIvi- 
joen varrelta, tukkilaisten pirtilla>! och »Hirvai^jarven NW-paan kodalta»!: 
Axelsou & Borg, jfr Medd. XXIX p. 38, dar arten anfores bland mer 
eller mindre tillfalliga. — Lp. Ponoj : Malmberg!, jfr Herb. Mus. Fenn. 
11 p. 92 och Mela Kasv. V; en oansenlig steril Individ. — Lt. Jeretik r: 
Enw. ann. Uppg. behofver kanske bekraftas; i hvarje handelse ar arten 
bar tillfallig. 

Plantago media uppraknas afven fran Kton. och Kpor.: Mela Kasv. V. 
Kpor. Vorsogora: Beket. p. 588. 

Linkola betecknar PL media som en authropochor, bvilken saval i 
Ladoga-trakten eom i det inre omradet (nasi an) uteslutan<le forekommer 
pS, standorter, hvilka uppstatt genom kulturen : Link. Stud. p. 245, jfr 1. c. 
p. 327, 343 och 350. 

Vidare framh&ller Linkola, att denna art blifvit allmannare de ee- Acta Societatis pro Fauna et Flora Fenuica, T. 51, N:o 1. 149 

nare kren; delta s§.val i Karelei?, se Link. Stud. p. 350, som i T b. Jyvas- 
kylatrakten, se Link. Kasv. p. 159 och S b. Kuopio: Link. Lis, p. 6. 
PI. media upprakuas bland cgras: Essen Stud. p. 112, Plantago lanceolata L. 

In Fennia maxime australi usque ad 60^ 30' passim 
vel satis frequenter, in Alandia maiore frequentia provenit; 
in palate orientali usque ad 62^ 10' lecta, in Fennia occiden- 
tali supra 61^ 50' vix nisi cum aliis seminibus, saburra etc. 
inducta est. 

Till.; Kalm; in pratis et marginibus agrorum st fq: Prytz 
cont.; Ostrobottnia (Nylander msc.) , . .: Led. Ill p. 481-482 ^); 
Eur. omn. exc. . . . Lappon. Fenn. bor.: Nym. Gonsp. p. 619; 
in Finlandia australi et media p aut st r usque ad 62^ 45' et 
plerumque var. sphaerostachya. F. typica multo rarior est spon- 
tanea, sed saepe adventicia: Schedae p. 109, vide quoque DC. 
Prodr. XIII p. 714 et infra. 

Al. (p): Bergstr.; st fq: Bergstr. Beskr. et Arrh. & K.; in- 
ter frequentissimas lucorum [»lofvegetationen»] plantas: Palmgr. 
Stud. p. 439, ubi e permultis locis enumeratur, cfr 1. c. spec. 
tab. VIII; fqq: Bergr., cfr 1. c. p. 8, vide quoque Palmgr. Hipp. 

o 

etc. — • Ab. p: Zett. & Br.; st fq in vicinitate opp. Abo: Arrh.; 
Pargas fq — st fq: Arrh. Ann.; Pargas Alo st fq: Pesol.; Bromarf 
fq: Sand.; Pojo (fq): A. Nyl.; st r Sammatti Niemenkyla; ad 
viam inter Hermola et Paavola in insula Isosaari [= insula Lojo]: 
Sel ; Lojo ad praed. sacerd.: Hels.; Lojo Paloniemi, insula Lojo 
in Hermola, Saarenpiia et Maila cp in pratis: Pesol.; multa 
spec, e Lojo in Lindb. herb.; [Vihti] r in prato Ridal prope 
stationem Nummela, in prato ad pag. Nummela, complur. locis 
ad viam ferratani inter Nummela et Kotkaniemi, denique ad 
Veikkola: Flinck; Vihti Palokoski prope Torronen: Weeks, 
muist.; Nystad : Sod. et Hollm. (var. sphaerostachya), vide etiam 
infra. — Nyl. promuntorium Hango in pag. Hango: Hayren in 
Geogr. F. T. 1905 p. 202; par. Ekenas p ex. gr. Danskog, Her- *) In Ostrobottnia vix occurrit nisi adventicia. 150 Plantago lanceolata. 

manso, Skedo et Buso: Hayr.; (fq): His.; Kyrkslalt Edes cp 
spont.: Kihim. litt. 1886!; st r: W. Nyl.; Helsingfors (!) complur. 
loc. obvia, semper autem, ut videtur, fortuita: Kililm. ann.; 
Thusby Lepola: Astr. & H.;Sibbo Loparo 1868 (A. & M. Pipping): 
Hayr. herb.; si r Borga complur. loc, Hogland!: Ssel. 0. Nyl.; 
[Hogland] Suurkylii: Brenn.!; [Hogland] fq: Brenn. p. 446 et 
Brenn. Till. p. 38. — Ka. Vehkalahti [»Vekkelaks»]: Ssel. 0. 
Nyl.!; [Virolahti!] rr Muurikkala: Blom; Sakjarvi Pentti: V. 
Krohn!; Miehikkiila ad Kotilahti f. sphaerocarpa DC. (Thorvv. 
Sselan): Ssel. herb.; Viborg Lyykyla: Al. Lagus!; st r in vicini- 
tate fluvii Vuoksi, Raisala in vicinitate templi et Ivaskansaari, 
Kaukola in vicinitate templi et Miinajoki, interiore in parte 
tantum ad Kirvu in vicinitate templi in area adnotata: Linden; 
r [Jaaski] Hallikkala (J. E. Komi), Haikola spec, unum prope 
Papinmylly a. 1917: Valle tiet. — Ik. p: Malmb., spec, e 
Kivennapa!; Kivennapa [»Kivinebb»] Rajajoki: J. V. Johnsson!; 
Valkjarvi Pahkinamiiki: Lindberg!; Sakkola prope templum: 
Lindb. herb.; [in toto territorio (fq): Meinsh. p. 227]. 

Sat. Loimaa [Loimjoki] ([E] Ronnback): Malmgr.; Eura 
Luvia Niemenkyla: Hollmen!; rr [Loimaa] Aittamaki (spec, in 
herb, alumnorum): Saur., cfr 1. c. p. 207; Huittinen [»Hvittis»]: 
Car. p. 23 [forsitan confirmatione egeat]; [Bjorneborg] st r et 
st pc — st cp, enum.: Hayr. Bjorneb., quern 1. inspicias, vide cete- 
rum infra et Gadd Sat. p. 47. — Ta. »Tavastehus stationshu- 
set»: 0. Collin in dupl.!; Tavastehus ad viam ferratam: A. We- 
gelius!; Hauho: Herk. [forsitan confirmationis indigeat]; Koski 
Keha r: Leop. ann.; Asikkala r: Nikl.!; [Asikkala] Keltaniemi, 
Vaaksy in ponte (Stromborg): Norrl. s. 6. Tav.; Sysma Nya 
Olkkola in prato longe culto: Unon.! — Sa. st r tamen usque 
ad Nyslott (Puumala, Kurensalo): E. Nyl. & Chyd.; Lappvesi 
Lauritsala: A. Brotherus!; Villmanstrand Parkkarila in pascuis 
(f. sphaerocarpa DC): Sselan!; Mantyharju Toivala in marginibus 
agri compl. spec. 1917: Link, comm.; [Ruokolaks] (st fq): Hult, 
spec, e Ruokolaks Konkolanmakil; Puumala Ahoinpelto in horto: 
Valle! [forsitan adv.]; Nyslott [»Savonlinna»] Heikinpohja: Budd. 
muist., vide etiam infra. — Kl. st r usque ad Valamo (!): Fl. 
Kar., spec, e Ruskiala!; st r Hiitola Vavoja: Linden, vide sub Acta Societatis pro Fauna et Flora Feunica, T. 51, N:o 1. 151 

Ka.; Uukunienii ad lac. Kirkkolampi prope templum: Nikl.!; 
IT Kronoborg: Hjelt Ant. p. 64; Impilaks et Kirjavalaks (Backm.): 
Norrl. Symb.; rr: Link. Stud. p. 273, cfr I. c. Tab. V, vide 
ceterum infra, sub Kol. et Kb.; Sortavala Tuoksjiirvenkyla 
Kaurala in margine agri: Link, comm.; Suistamo Leppiisyrja pc 
[Kyliinmaki]: Peso!.! — Kol. ad Vosnessenje! p, in reg. coll. 
St r occurrit: Elfv.; Solomeno: Caj.; Petrosavodsk (Simming): 
Norrl. On., vide etiam infra. 

Kon. r Rasnavolok (Simming!), Dvorets et Jalguba (Sahib.), 
Saoneshje Kishi (Giinther): Norrl. On., cfr Herb. Mus. Fenn. II 
p. 142 (Saoneshje Kishi); Kusaranda: Kihlm.!; Kishi [»Kisjak»], 
Perguba: Giinth. p. 48; in tota insula Klimetskoi [»Sennoguba»] 
et in insulis adiacentibus: Caj. 

PI. Finl. exs. N:o 359 var. sphaerostachya Wimm. Ab. 
opp. Nystad Stor Birkholm Rantaniitty in declivi sicco leg. 
Hollmen, N:o 952 Kyrkslatt Vohls in graminosis locis leg. Lind- 
berg, N:o 953 Ik. Kivennapa [»Kivinebb»] Polviselka in prato 
leg. Elsa Sillman. 

For PI. lanceolata galler i hufvudsak, hvad redan of van (sid. 146) 
uttalate om PL media i fraga om vanskligheten att afgCra sporjemalet: 
vild eller tillfallig. 

>Ad vias et margines agrorum, eundem ac praecedens [PI. media] 
terminum borealem eervansj; Wirz. pi. off. Julins uppgift, som tydligen 
utgor underlaget fCr den just anforda uppgiften af Wirzen, ar lik.som bans 
uppgift om PI. media, antagligen oriktig; fran Om. Nykarleby foreligger 
icke nagon nyare uppgift. — Storsta delen af Finland och Lappl.: Fries; 
tillsvidare aro dock nagra uppgifter fran Finska Lappmarken icke kanda. 

Ab. [Turun linnankentta] pec: Pesol. Tur. p. 43. — »Loytyy isani 
Mynamaesta ottarnien kasvien seassa*: Caj. Kasvist. — Nyl. [Tenala 
Lappvik] pa lerhaliig barlast 1905—1908 vacker och frodig: Hayr. Adv. 
p. 160. 

Sat. Uppraknas fran 5 a 6 fyndorter: Hayr. BjOrneb.; de fleeta af 
dessa synas emellertid antyda en tillfallig forekomst. — Karkku Jarven- 
taka, numera utdod; Linnais och Kulju enstaka exemplar, arten uppen- 
barligen inkommen med grasfio; Hjelt. — Ta. Tampere >kukkamaa»: A. 
Pahlman! — Sa. Mantyharju »rautatieaeemau tavaramakasiinin vieressa 
kifkojen valissa pari ex. 1917>: Link, comm., jfr Link. Tul. p. 20; lokalens 
natur synes mig tyda p& en tillfallig forekomst. Detsamma galler: [Ny- 
slott] »01avin kyipylaitoksen puisto*: K. Enwald! — Kl. >Sortavalau kaup. 
kylvonurmissa satunnaisena silloin talloin, eaim. Kreikk. katol. kirkon 152 Plautago lanceolata. 

puistoesa 1916»: K. H. Hallstr. litt. — Kol. >Salmi Retshunkylassa! 2 yks. 
ja Polvijarven torpan lahettyvilla eraalla autiomokin nurmella ja eraalla 
tukkilaialeiripaikalla, Tulomajarven rautatehtaan alueella»: Link, comm.; mS.- 
handa tillfallig. 

Oa. [Waea angkvarn] 1881-1882 allm.: Laur6n i Medd. XXII p. 40, 
exemplar inl. af O. Hallstea!; [Wasa angbS,tsbrygga] 1882—1885 rikligt: 
Lauren 1. c. p. 41; Wasa pa barlast: Hje!t, jfr afven Ale; Nya Waea pa 
nSgra gardar, trol. inford: Laur. comm.; »].apuau asemalla 1 yks. 1918>: 
Link, comm., jfr Link. Tul. p. 20. — Tb. [Jyvaskyla] >1 yks. Lempipuron 
luona kylvonurmella, taalta on leht. K. H. HallatrOm ! loytanyt kasvia jo 
1914»: Link. Kasv. p. 168, jfr 1. c. p. 158 o. 159 och Medd. XLI p. 118. 
Afven Lesk. npptager arten fran Jyvaskyla. — S b. Jorois »pihamaa (J. 
Immonen herb.)»: Budd. muist.; [Leppavirta] . . . »loydetty ainoastaan 
Wokkolan puistossa yhdessia paikassas: Enw.!; Leppavirta: J. V. Johns^onl; 
[Kuopio] r: Mela; Kuopio (N. af Ursin): Wainio herb.; [Kuopio] rr >nayt- 
telypaikalla 1907 (A. Oksanen), Huuhanmaki! niitylla 2 eks.»: Link. Lis. 
p. 28, som anvander tecknet for tillfallig forekomst. » Kuopio Kasnrila 
Kolmisoppi Mattila porkkanan seassa 1 yksilO, Siilinjarven asemalla 1 kpl 
[jfr Kyyhk. Sat. p. 150], »Maaninka useita isoja kappaleita Lahtelan ka- 
natarhan luona Kinnulanlahdessa [jfr Kyyhk. Tul. p. 162] ja 1 Iso kpl 
Pulasteen puutarhassa Poljalla!, Nilsia eraalla verrattain vanhalla kuivalia 
heinikkoaholla POlkkypuru mokin luona harvinaisen rursaasti yli ahon, 
kappaleet verrattain pienia [Kirkonkylan ja Kinahmikylan vali^sa! detexit 
Kotilainen]»: Kyyhk. litt.; Pielavesi rr Savia Virranniska, Maaninka Pihti- 
salmi: Roiv. — Kb. Tohmajarvi (Martti Collan): Link. Tul. p. 20; «Kor- 
piselka kirkonkylassa 2 yks. kylvoniitylla, Joensuu laivalait[urin] luona 
1 yks. 1918, Raakkyla Oravilahti Kaakaanrinta mnut[amia] vuot^ia sitten 
(E. Kankaanrinta)>: Link, comm.; [Kontiolaks] rr »Puson kylassa Kaijan- 
jarven! lansipuolella Kaitalan lahella eraan ahon laidossa muutama kap- 
pale»: Axels. Putk. Ehurn Axelson ej anvander tecknet for tillfallig fore- 
komst, tar jag fOr gifvet, att arten ej kaa raknas till den spontana floran 
i denna trakt. 

Om. [Gamla Karleby] infOrd med sad: Hellstr. p. 137; Brahestad 
Lundbergs angkvarn: Blom ! — Ok. Kajana »kerran Sokajarvelta*: Must., 
jfr 1. c. p. 40 och Kyyhk. Suom. p. 17 ; arten omnamnes afven frin So- 
kajarvi af Metsav. 

Ob. Uleaborg pa barlast: Hougb. herb, och Brennerl; Ule&borg 
Toppila 1885 och andra ar, f&talig, Uleaborg bland odladt gras p& jarn- 
vagsvallen, Kemi: Zidb., jfr Brenn. Obs.; [Uleaborg] >loydetty Linnansaa- 
relta ennen puiatikkojen uudestaan jarjestamista harvinaisena seka valiin 
muualtakin luultavasti satunnaisena*: Leiv. putk., jfr Leiv.; »v. 1909 puoli- 
kymmenta kpl.» [painolastipaikoilla]: Huum. pain. p. 86; >eri vuosina 
Hupisaarilla [Frihetsholmarna]. V. 1904 eraalla uutiskylvOksella Toppilan- 
8alme88a>!: Huum. sat. p. 91; »v. 1910 painolastilla 2 kppl.»: Huum. Oul. Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, T. 51, N;o 1. 153 

p. 179; [Ule&borg] »v. 1913 1 kpl>: Hunm. Onl. II p. 117; barla^t, fOre- 
kommer hvarje soramar vid Kemi etadshamn, nigra exx. vid [Simo] Kal- 
lio 1889: Keckm.; >Kemi puistossa (koulnlaisten herbariumeissa)*: M. E. 
H[uumonen] i L. Y. 1916 p. 149, jfr Huum. Til. p. 15. - Tarn!, allm. 
omkr. TorneS: Jul. p. 274. Denna uppg. ar sftkerligpn oriktig ; arten an- 
fores under senaste tid som tillfallig frau Tornea: Huum, Til. p. 15. 

PL lauceolata upptages afven fran Kpor. Odtra ptranden af Vig 
[>Vyg>] 8Jon vid Kvikintsy vid vageu: Rosb. Ytb. p. 54. 

PI. lanceolata rekommenderas sasom betesvaxt : Essen Stud. p. 84, 
jfr 1. c. p. 112. Att arten ofta fOrekommer pa besadda angar, framgar 
af ofvan stSende. 

Linkola betecknar PL lanceolata som en anthropochor, som nastan 
uteslutande fOrekommer pi standorter, hvilka uppst&tt genom kulturen : 
Link. Stud. p. 245, jfr 1. c. p. 244, 327, 343 och 350.* 

Liksom PI. media uppraknas afveu PL lanceolata bland arter, hvilka 
p3. senare tid blifvit allmannare: Link. Stud. p. 350. 

Utom var. dubia L. upptager Mela Kasv. [II] p. 114 o. 115 fOlj. 
varieteter: maxima Hartm., campestris Mela [= a] och graminifolia Wahlenb. 
I Mela Kasv. Ill betecknas var. maxima s&som st fq, var. graminifolia 
sasom St r, jfr afven Mela Kasv. V. — Var. maxima Hartm. Ob. UJeS- 
borg broholmarna pa barlastsand: Brenn. Obs., jfr Brenn. Flor. 

Vidare upptages var. minor [Led.] Fennia (Nylander msc): Led. 
Ill p. 482. 

Om var. sphaerostachya Wimm. se ofvan p. 149 (Schedae p. 109). 
Lindberg skrifver senare om denna form, att riktigt typiska exemplar aro 
mycket Ball8}'nta, men ofv^rganasformerna till vanlig PL lanceolata desto 
talrikare: Lindb. comm. 1920. 

Var. duhia L. »ad ripas graminosas mari.s Finl. australis st r, [Par- 
gas] Qvidja (ipse)»: Prytz cont.; r: Mela Kasv. III. — Al. r [Finstrom] 
Godby: Bergstr. Beskr. — Nyl. Hogland Suurkyla (Sievers): Brenn. Till, 
p. 38. — Denna form, som afven upptages i flere floror etc., ar genom 
flere exx. fOretradd i H. M. F.; den ar emellertid annu fOga utredd. Plantago maritima L. 

In oris maritimis satis frequenter aut frequenter pro- 
venit. Interiore in parte apud nos uno tantum loco haud 
procul a mari visa est. 

Kalm; in ripis marit. st fq: Prytz cont.; maxima pars 
Fenn. et Lapp.: Fries; Scand.: Nym. Consp. p. 617; Fenn. cum 
Lapp : Nym. Suppl. p. 266; in litoribus omnium marium Fin- 
landiae et Lapponiae fq (vel fqq) obvia et saepe cp crescit: 154 Plantago maritima. 

Schedae p. 109, vide quoque DC. Prodr. XIII p. 729-730, Led. 
Ill p. 485-486, Norrl. in Atlas p. 20, Lindb. in Atlas p. 36 
et Hayr. Landv. p. 154. 

Al. {»p»): Bergstr., cfr 1. c p. 5; st fq: Bergstr. Beskr.; 
fq: Arrh. & K.; fq — fqq in litoribus: Bergr., vide quoque Radl. 
p. 235 et Samuelss. p. 133. — Ab. fq: Zett. & Br.; fq in litoribus: 
Arrh. Ann.; Korpo Uto st fq [»4»], Enskar fq [»5»]: Ekl. p. 106; 
fq: Sand, et A. Nyl.; Mietois st fq, cp in litoribus sinus Saari: 
Caj. Kasvist. — Nyl. Ekenas in totis taeniis (p — st fq): Hayr.; st fq: 
His.; fq: W. Nyl.; fqq in maritimis: Seel. 0. Nyl.; [Hogland] in 
litoribus (p): Brenn. — Ka. st fq, interdum cp: Blom; Haapa- 
saari st fq: Sa^lan in Medd. XXV p. 80; Viborg [»Viipuri»] 
Ravansaari: Link. comm. — Ik. Kakki: Malmb.!; Koivisto 
[»Bj6rk5»] in ripa maris inter pag. Bengtila et templum: Lind- 
berg!, vide etiam Fl. Kar.; [in maritimis inprimis in plagis magis 
remotis [»entfernteren»]: Meinsh. p. 228]. 

Sat. st fq ad Oram maritimam: Malmgr.; st fq-fq in 
reg. maritima, etiam in Torbonas in pratis infra Alinentalo 
superstes [»relikt»], Luvia in taeniis (E. Hermonen): Hayr. Bjorneb., 
cfr 1. c. p. 28, 30 et 46. 

Oa. st fq ad oram maritimam: Malmgr. et Laur. Vaxtf 

Om. st fq ad oram maritimam: Hellstr.; st fq [in litori- 
bus]: Tenn.; (p) in litoribus: Brenn. Obs. — Kp. fq ad oram 
Maris albi: Sahib. Bidr.; fq et cpp in maritimis reg. litoralis 
[item in Solovetsk]: Bergr. Ant.; [Sulovetsk, in litoribus arenosis 
Maris albi: Kusn. p. 131]. 

Ob. Liminka fq: Brenn. Reseb. p. 79; (fqq) in maritimis: 
Leiv.; fq in litoribus glareosis, hie illic st cp, Kiviniemi: Leiv. 
putk.; (p) in litoribus: Brenn. Obs., quem 1. inspicias; ad totam 
oram maritimam st fq: Keckm., cfr 1. c. p. 13; Kemip: Ranta- 
niemi. — Kk. Knjasha, inter Kouta et Knjasha, item ad So- 
nostrovv: Mela PL; Fedosersk: Broth. Wand. p. 4 [verisimiliter fq]. 

Li. fq in litore Maris glacialis ad KongiJs: Wainio Not., 
cfr 1. c. p. 20; Varangria aubtralis in litore maritime ad sinum 
Niiytamo [»Neidenfjord»] : Granit & Poppius!; Sinus Varangriae 
in Utoribus maris sept, prope pag. Naytiimo [»Neiden>]: Granit!; 
Varangria in maritimis p-st fq: Arrh. ant.; (fq) in reg. marl- 


Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, T. 51, N:o 1. 155 

tima per totam Finmarkiam: Lund p. 72; Varangria auslralis 
enum. ex 8 locis: Norm. Fl. Spec, p. 891, quem 1. inspicias. 

Lapp. ross. ad litora mans fq : Fellm. Ind.; ad litora 
marium (p): N. I. Fellm., cfr Beket. p. 588; ad sinum Kolacn- 
sem : P. A. Karsten!; vide etiam Knabe Pfl. p. 281. 

PI. Finl. exs. N:o 360 Nyl. Esbo in litore maris prope 

pagum Martensby leg. Kihlman. — Herb. Florae ross. N:o 432 

Fennia [Nyl.] ad litus maris pr. Helsingfors leg. W. Schochin. 

PL. maritima forekocnmer afven i Kpop.: Mela Kasv. V. 
Om fOrekomsten af PL maritima latnnas uppg. Hayr. Stud. p. 169, 
Leiv. Oal. p. 110 och Leiv. Veg. p. 204. 

Utom var. dentata Roth upptagas i Mela Kasv. [II] p. 114 folj. va- 
rieteter: legitiyna Mela (= a), tenuifolia Haitm. och yentilis Fr.; i Me'a 
Kasv. Ill betecknas var. tenuifoli^i eom et fq, var. gentilis soai r; i 
Mela Kasv. IV upjjtages afven var. minima Coss. & Germ, som r; i Mela 
Kasv. V slutligen omniimnas foroaerna tenuifolia och gentilis, men om 
deras frekvens namnes intet. F. gentilis finues i H. M. F., men ar ej 
fulletandigt sarskild. 

En egendomlig form fran Nyl. Helsingfors-trakten demonstreradea 
af V. Easanen pa Vanamos mote 31, X, 1914: L. Y. 1914 p. 202. 

Ett monstrost exemplar irkn Nyl. Esbo forevisades vid Sec. pro 
F. et Fl. fenn. mote 5, X, 1918: Medd. XLV p. 3, jfr L. Y. 1918 p. 172 
och Sv. Bot. T. 1918 p. 495; i Medd. 1. c. beskrifves denna monstrositet, 
hvarvid tillagges, att ett likartadt exemplar foreligger fran Ab. Nystad. 

Var. dentata Roth st r: Mela Kasv. Ill, jfr afven Mela Kasv. V 
m. fl. — Al. Vardo nara V^argata pa Vibberholmen : Prim. p. 71. — Ab, 
r [Reso?] Harfvaron: Zett. & Br.!; Nystad [sUueikanpunki*] Birkholma: 
Hollmen! — Nyl. Helsingfors ins. Sumparn sin saburra navali*: Sselan!; 
Stromfora Bullers (Stromborg): Ssel. O. Nyl. — Sat. Luvia i skargarden 
(E. Hemmer): Hayr, Bjorneb. 

Plantago maritima var. borealis (Lange.) 

In oris maritimis Lapponiae, quantum scimus, raro 
occurrit. 

De distributione vide Mela Kasv. V. 

[Li. Meskelven in Nesseby Varangriae: Blytt p. 530, cfr 
Herb. Mus. Fenn. II p. 142; Nyborg ad sinum Varangricum : 
N. Svensson in Bot. Not. 1894 p. 125, vide ceterum infra.] 156 Plantago maritima var. borealis. 

Lp. Triostrow: N. I. Fellman! [spec, determinavit Kihlman]; 
Orloff! in litore ad Goguliha! et Svjatojnoss! : Kihlman. — Lm. 
prope Semostrow in insulis Vischniak! et Kuvschin!: Brotherus. 

Li. Biytt tillagger 1. c: >Fra Jarfjorden i Sydvaranger (Henschen) 
bar jeg seet en Planiago, sow synes at danne en Overgang fra PI. borealis 
til PI maritima ^ dentatai>: Blytt p. 530, dar vaxten i korthet beakrifves. 

Var. borealis upptages afven fr&n Kpop.: Mela Kaev. V. 

N. Svensson ' Bot. Not. 1. c. framh&ller, att PI. borealis sakert Sr 
mycket sallpynt, da ban funnit densamma endast pa ett stalle. Denna 
vaxt beteckuas af olika frirf. an sasom art, an sisom underart; enligt 
LiLdberg bar jag bar upptagit den som varietet. Senare (mars 1920) 
skrifver emellertid Lindberg, att ban numera anser den ha ett mycket 
ringa systematiskt varde ocb att ban betraktar den som en arktisk form 
af PL maritima. Fronas acta) varierar fran 2 till 4: Lindb. comm. Plantag-0 eoponopus L. 

In Fennia olim culta est. 

Till, under namn af sCoronopus cornu cervinum* bland officinella 
vaxter. I JMol, X p. 220 not uppgif ves : »Denna vaxt odlades fordom i 
tradg&rdar till sallat>: O. Hjelt Forsok. Till. Icon. 94, dar dock tecknet, 
som anger, att vaxten varit cdlad, saknas. N&gon nyare uppgift foreligger 
ej, se redan W. Nyl. Distr. p. 91. Plantago arenapia W. K. 

In sabtirra raro occurrit. 

Oa. [Wssa angkvarn] 1880—1881 i [ett] par exemplar : Lauren i 
Medd. XXII p. 40; exemplar, inlanmadt af O. Hallst^n, insamladt 1879! 

PI. are?iaria upptages afven i floror, t. ex. Brenn. Flor. ocb Mela 
Kasv. V. 

En tillfallig Platitago-urt ar insamlad ar 1876 af Wainio i Nyl. 
Hels'ngfors !, jfr Medd. VI p. 220. Brenner tolkar denna som P/. ;)s?/Z/m??i 
L., bvilken upptages fran Helsingfors, dock utan narmare angifven lokal: 
Brenn. FOr. p. 132. Huruvida bestamningen ar riktig, vet jag icke. — 
Sselan skrifver: ^Af Psylliimi arenarium Waldst. et Kit. (Plantago psyllium 
Ij.) bade nagra stand ar 1908 uppdragits af aflidne profewsor J. W. Ru- 
neberg p^ bans villa Repobolm invid DegerO gard nara Helsingfors frSn 
en bonom tillsand frOblandning irkn Danmark ; dessa st&nd hade dock kort 
darefter dott ut. Denua art kan val i foljd haraf nappeligen medraknaa 
bland vara forvildade artert: Ssel. herb. 1908. Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, T. 51, N:o 1. 157 

Litorella lacustris L. 

In Fennia australt usque ad 61^ 30' raro vel rarissime 
occur rit. 

Fenn. mer. occ: Nym. Suppl. p. 267; in Nyl., Ab., Ta. 
et Sa. r aut rr occurrit, usque ad 61^ 30' lecta est: Schedae 
II p. 144 nomine L. unijlofa (L.) Aschers., vide quoque DC. 
Prodr. XllI p. 737. 

Al. Saltvik Langtrask : Palmgr., vide iam Nym. Consp. p. 
620. — Ab. Abo [»Turku»] [S:t Karins] in lacu Littoistrask : 
Pesola!, cfr Medd. XL p. 227; Uskela [Valkjarvi]: Nikl.!; [Muu- 
rila] 10 circa annos ante [1897] ad ripam australem lacus Yli- 
jarvi leg. A. Rindell et f rater meus mortuus, ipse frustra 
quaesivi : Renv.; Karislojo Puujarvi : E. Sundvik! et 0. Sundvik!, 
cfr Sselan in Medd. XXII p. 19 et E. Sundvik in Medd. XXIII 
p. 4-5, quern 1. inspicias, et 13, vide quoque Bot. Not. 1895 
p. 263 et 1896 p. 251, spec, ex hoc loco etiam leg. G. Ek- 
bom!; Karislojo (Sammatti?) in freto Salmis lacus Enajarvi: 
0. Sundvik!, cfr E. Sundvik in Medd. XXIV p. 84-85; Lojo 
in sinu Outamo in ripa: Edv. af Hallstrom !, cfr Medd. XXVllI 
p. 25, ubi in Karislojo lecta esse dicitur; Lojo Lylyis ad Outa- 
mo: G. Sucksdorff!; Lojo in ripa lacus Hormajarvi baud procul 
a Jantoniemi: Lindberg! — Nyl. Kyrkslatt Hvittrask pc in ripam 
electa: Poppius! [et Palmgr.], cfr Medd. XXVII p. 45 et 46, 
item p. 91, Bot. Not. 1901 p. 128 et Rosb. Kyrksl. p. 109; 
Kyrkslatt lac. Hvittrask in ripa, sterilis, submersa : Ssel. herb. 
1904, 1907; Kyrkslatt Juusjarvi: Lindberg in PI. Finl. exs. N:o 
950, vide quoque infra. — Ka. Jaaski in vicinitate Vallinkoski: 
Lindb. comm. 

Ta. Kangasala Tiihala in ripa argillacea interdum exsic- 
cata lacus Roine: H. Dahlstrom 1, cfr Arrhenius in Medd. XXI 
p. 43—44; complur. locis quamquam pc secundum ripas lacus 
Vesijarvi: Norrl. s. 6. Tav., spec, ex Asikkala Kaitas! ; Asikkala 
Kaila [= Kaitas?] ad ripam lacus Vesijarvi: Link, comm.; Asik- 
kala Kaitas et Hollola Kerkko : Wainio herb.; Asikkala in canali 
Vesijarvi: Lindberg 1 — Sa. Taipalsaari Riutanniemi in ripa 
oriental!: Zilliacusl, cfr Elfving in Medd. XXII p. 15 et 16. 158 Litorella laeustris. 

PI. Finl. exs. N:o 950 Nyl. par. Kyrkslatt in lacu Juus- 
jiirvi leg. Lindberg, N:o 951 modif. isoetoides Bolle Ab. in lacu 
Littoislrask prope urbem Abo in aqua 1 m alta leg. Pesola. 

StOrsta delen af Finl.: Fries; harom sages emellertid: inondum 
raihi latins distributa visa est*: W. Nyl. Dietr., hvilket senare uttalande 
alltjamt agar sin riktighet. — A b. Om forekomsten i Karislojo Puujarvi 
skrifver E. Sundvik p& etiketten till det af honom inlamnade exemplaret: 
»in aqua 1 — 3 m profunda frequentissime crescens*. Ehuru Liforella 
kanske upptrader ymnigt pa nagon fyndort, tviflar jau dock pa, att den 
kan betecknas som fqq. — Nyl. [Heleingfors] Mjolo (Gottlund): W. Nyl.; 
afven om arten tidigare antraffats vid etranderna af Mjolo, bor dess fort- 
fararde forekomst utredss. 

Lapp. ross. Litorella lacustris upprSknas, sakerligen af misstag, 
bland vaxter, som aro nya for provinsen: N. I. Fellm. Lettre p. 500. 

Narmare uppgifter om forekomsten af denna vaxt lamnar E. Sund- 
vik i sin uppsats -KLitlorella lacustris i KarislojoK Medd. XXIV p. 84—88. 

Egendomliga knolbildningar p& rotterna omnamnas af Elfving i 
Medd. XXII p. 20. 

Om modif. isoetoides Bolle .«e PI. Finl. exs. N:o 951 och jfr Mela 
Kasv. V. Yerbenaceae. Verbena officinalis L. 

In saburra rarissime oecurrit. 

Ab. [Pa barlastplateen vid Abo slott] i tre exemplar under hOsten 
den 7 September 1882, men under de folj. aren bar den icke mera blifvit 
iakttagen: Stel. Frov., jfr (Prot. 7, II, 1885) Medd. XIII p. 208; &nyo 
iakttagen darstades i blom 1886: Linden Bot. — Nyl. Helsingfors >in 
horto botanico eff.»: Lindb. herb. — Ka. Vehkalahti barlastplats vid stran- 
den: A. Westerlind comm. 

V. officinalis upptages f. o. i floror, sasom Brenn. Flor. och Mela 
Kasv. V, Arten angifves visserligen af^/en fOr Ob. [UleSborg] r som bar- 
lastvaxt och som odlad [>8 W. P. PH. Puut.>]: Leiv., men da ingen uppg. 
i Leiv. putk. foreligger, misstanker jag felbestamning. 

Om artens allmanna utbredning sages: >Eur. omn. exc. . . . Fenn.»: 
Nyra. Consp. p. 563. Acta Societatig pro Fauna et Flora Fennica, T. 51, N:o 1. 159 

Af slaktet Verbc?ia odlas i vSrt laud flere arter som prydnadsvaxter. 
Si uppiaknas i Mela Kasv. V V. renosa Gil. et Hook., V. Aubletia L. och 
V. hijbrida Hort. (bastardfornier); de sistnamnda betecknas 1. c. som de 
oftast odlade. Labiatae. 

Mentha aquatica L. ') ^). 

In Alandia raro aut rarissime occiwrit. 

Kalm; Fenn. merld. occ: Fries; Eur. omn. exc. max. 
bor. . . . Fenn.: Nym. Consp. p. 596; Fenn. adest in extima 
mer.-occ. (ins. Aland.): Nym. Suppl. p. 258, vide etiam DC. 
Prodr. XII p. 170, Led. Ill p. 337—838 et infra. 

Al. r: Bergstr.; Eckero Bole in rivulo ad stagnum 1906: 
Printz!, vide ceterum infra et sub M. litoraU. 

»Ad ripas rivulorum fq: Prytz cont.; »ad aquas Alandiae, icaularunc 
circa Aboara iacentium (Pargas) et Nylandiae*: Wirz. pi. off., jfr Rupr. 
Diatr. p. 23. Dessa uppgifter hafva ej senare blifvit bekraftade och aro 
belt sakert oriktiga. — Al. Foglo: Ale. och Ale. Ill; uppgiften hanfOr sig 
till ett exemplar, som numera fores till M. litoralis i. interrupta. — [Sund 
finnes ej i Mangsteckta, men val vid prastgarden, Kastelholm m. fl, stsl-i 
l?n: Prim, p. 71; Sund Kastelholm (A. Kajava & Lindroth): Lindr. Lisat^ 
p. 8 och Liro Ured. p. 321. Ett exemplar fran Kastelholm tillbor M. lito- 
ralis f. interrupta; nagot exemplar af M. aquatica foreligger daremot ej. — 
Liudberg skrifver uttryckligen: >Aridra exx. an Printz' frin Eckero Bole 
finnas ej af M. aquatica capitata. Alldeles lik svenska exx. med detta 
namn. Tre ark finnas, hvarfor bestamningen ar sakei >: Lindb. comm* 

Ob. uteml. allm. vid Abraddar ibland graset. Vid Brunnshuset i 
Uhleabor2>: Jul. p. 287; Mnhos Vasenoja (Lund): W. Nyl. Kot. 1 p. 303. 
Den senare uppgiften rattas af Nylander sjalf i W. Nyl. Distr., dar asyf- 
tade form fores till M. lapponica, dit val den af Julin anforda formen 
afven torde bora, Sakert ar i hvarje fall, att M. aquatica ej forekommer : O b. 

D& flertalet af de exemplar, hvilka inlamnats under namn af M. 
aquatica, numera fores till M. litoralis, resp. f. interrupta, bar jag ansett mig 
kunra utelamna alia hittills otryckta uppgifter rorande M. aquatica. Har 
m& blott namnas, att sSdana foreligga bl. a. fran Jomala, Geta Finnvik 
och Hammarland Posta. Se vidare under M. litoralis och f. interrupta. ^] Piantas buius generis 1919 deteiminavit Lindbeig. 

') a capitata Fr., vide etiam Herb. Mus. Fenn. II p. 142. 160 Mentha aquatica. 

Mentha aquatica f. verticillata (Crantz) Fr.i) 

In Alandia rarissime occur r it. 

Al. Lemland Flaka in fossa arenosa: Arrhenius & Kihl- 
man!, vide Herb. Mus. Fenn, II p. 142. 

Exemplaret bar en tid gatt under benamniugen M. aquatica f. sub- 
spicata. Lindberg skrifver om denna: Obetydlig form: Lindb. comm. 

[M. Terticillata var. acutifolia. P& fuklig flodstrand nara byn Juech- 
nij — Konjets: Ispol. p. 63 i ofvers. Om M. terticillata Cr. namnes: >Sec. 
■c\. Crepin hybrida a M. aquatica et M. areensi»: Nym. Consp. p. 597. 
Bestamningen ar sannolikt oriklig; f. 6. kflnner j'jg ej, huruvida fyndorten 
fir belagen i Ostra Karelen eller i Ryssland.] 

Mentha aquatica f. hipsuta Koch. 

Per errorem apud nos est indieata. 

Al. Deuna form upptogs harifr&a i Herb. Mus. Fenn. II p. 93. 
Enligt Lindberg afsags utan tvifvel ett exemplar fr&n Lemland Flaka, 
men numera anses ej nagot exemplar i samlingen tillhcra denna form. 

Mentha litoralis Hartm. ') 

Forma typica, ut videtur, in Alandia rarissime occur- 
rit; f. interrupta Lindb. fil. nonnullis locis in Alandia 
lecta est. 

Al. Finstrom Bergo: J. F. Mattsson!; Finstrom Bergo Huso 
in ripa: Palmgren!, Pesola! et Lindberg! 

Ehuru Lindberg ledan 1904 pavisade forekomsten af M. litoralis 
pa Aland, finnes mig veterligen ingen annan litteraturuprgift om dess 
forekomst i vSrt land an att den under namn af M. aquatica * litoralis 
Hartm. upptages fr&n Al.: Mela Kaev. V. 

Se f. 0. under M. aquatica sida 159. 

Mentha litOFalis f. interrupta Lindb. fil. ^) 

In Alandia, ut videtur, raro occurrit. Anno 1919 rite 
distincta est. 

Al. Foglo: Bergstrand! nomine M. aquatica; Sund Kas- 
telholm Slottssundet: Palmgren!; Geta in fossa ad stagn. Nors- ') Plantas huius generis 1919 determinavit Lindberg. Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, T. 51, N:o 1. 161 

Irask!, Sund ! in alta ripa argillosa et in amne prope templum: 
Arrhenius & Kihlman; Eckero in ripa stagni [»fladan>] maxime 
australi! et Saltvik Kvarnbo!: Lindberg; Geta Bolstaholm: Laura 
Hogman in Lindb. herb. 

Al. Det exemplar, som af Arrhenius och Kihlman insjtmlats vid 
Geta Norstraek, kalladea pk 1880-talet af Arrhenius M. aquatica X arvensis, 
tidigare M. aquatica var.; Lindbergs exemplar irkn Eckero bestamdes af 
Neuman till M. litoralis X arvensis och om exemplaret fran Saltvik har 
Nenman anteckuat: >H5biid emellan M, litoralis och nSgon art af a/rewsis 
coll.* Lindberg aterigen uttalar som sin mening: »Har fcreligger dock 
ej, lika litet scm bland foregSende, nagon bastardform.* Senare tillagger 
Lindberg: »Det ar vanligt, att alia verticillata-lormer och dylika anees 
vara baetarder med arvensis. Enligt min tanke ej riktigt, utan i regeln 
former af aquatica och litoralis*: Lindb. comm. 

1 hk^a. om de bada exemplaren frSn Sund wk tiliSggas, att det 
foretnamnda af Arrhenius kallats M. aquatica ^ subspicata Areech., det 
andra iter [insamladt vid kyrkan] M. aquatica y verticillata Fr. f. glabrata. 
— Arrhenius papekar, att alia — eller Stminptone de allra fiesta — af 
honom pa Aland insamlade, till den gamla kollektivarten M. aquatica 
hOrande exeinplar bestamts eller granskate af F. W. C. Areschoug i 
Lund: Arrh. 

Det aldsta exemplaret i H. M. F. ar Bergslrands, hvilket insam- 
lades 1851 eller 1852 [&rtalet ar ej utsatt p;\ etiketten]. 

Meutha Arrheiiii Lindb. fil. ') 

In Fennia australi passim occurrit, in parte media 
plerumque saltern raro ; usque ad 63^ 10' lecta est et usque 
ad 63^ 30' saltern indicatur. A. 1906 primum rite di- 
slincta est. 

In agris Solano con%itis, hortis vetustis et aliis cultis 
in australi Finlandia p, in media parte r vel rr usque ad 
Maaninka (630 10') in Sb. lecta est: Schedae p. 126, ubi 
describitur. 

Ab. Sammatti Mallas!, Lojo Linnais! et SOLhem!: Lind- 
berg, cfr Liro Ured. p. 321. — Nyl. [Ekenas] Tvarminne Kro- 
gen: Palmen!; Inga Svartbiick (fq): Brenn. vaxtf. p. 77!; Kyrk- 
slatt Thorsvik villa Haga in horto, baud culta, st cp: Sselan!, *) Plantas huius generis 1919 determinavit Lindberg. 
Typis impr. »|, 1921. '' 162 Mentha Arrhenii. 

cfr Medd. XL p. 45; Esbo Kilo: Hayren!; Helsingfors in coe- 
meterio novo: Brenner!; Helsingfors Humlevik: H. Federley!, 
vide etiam infra; [Helsinge] Aggelby compluribus locis in agris 
solano consitis, saepe cp: Hayr., spec, indidem leg. Freyl; Hel- 
singe Malm utraque parte stationis, Orimattila Niemenkyla in 
margine agri ad Peltola et Pakaa ad viam: Link. comm. — Ka. 
Viborg Kiiskila: J. Krohn!, vide infra. — Ik. Kakki [»S:t Jo- 
hannes*] et Kivennapa [»Kivinebb»]: Lindb. herb. 

Sat. Kyro [»Hameenkyr6»] Laitila Valimaki: Printz!; 
Lavia ad praedium sacerdotis: Printz comm., vide infra. — Ta. 
Luhanka Lempaa: A. Leinberg!, cfr Medd. XXXIII p. 133. — 
Sa. Puumala in vicinitate templi: Link.! 

Sb. Kuopio Latukkasaari in horto (Mary v. Wright): 
Hayr.; Kuopio in margine oppidi [»laidalta»]: Kyyhk. litt, spec, 
determ. Lindberg; Maaninka [Polja] ad casam Kotanen: Kyyh- 
kynen!, de his vide infra. 

PI. Finl. exs. N:o 880 Ab. Lojo SOLhem cultis locis leg. 
Lindberg, N:o 881 Nyl. Esbo Kilo in agro Solano consito leg. 
Hayren, N:o 882 Sat. Hameenkyro Laitila in area leg. Printz. 

Vid Societas pro Fauna et Flora Fennica mOte 3, III, 1906 fram- 
lade Lindberg forsta gangen Mentha Arrhenii, se Medd. XXXII p. 92 och 
jfr Bot. Not. 191J6 p. 302. 

Det aldsta exemplaret i H. M. F, ar insamladt 1854 af J. Krohn; 
det inlaranades ureprungligen under namnet M. aquatica, men detta namn 
ftndrades sedan till M. gentilis. De fiesta af de aldre exemplaren i H. M. F. 
aro f. 6. inlamnade under namnet M. gentilis. 

Arrhenius framhaller, att arten ar gynodioic och fuUkomligt steril : 
Arrh. smapl. p. 204—205, dar upplysningar om fdrekomst och eynony- 
mer Iftmnas. 

Nyl. Om forekomsten harstades skrifves: »P& 1890-talet flerstades, 
ofta ymnig, pS, odlade stallen i omnejden af Helsingfors och redan 
d& af mig uppfattad som en frSn M. arvensis afvikande, val afgranead 
typ»: Arrh. 

Sat. Arten fOrekommer i Luvia i prastgards&kern som ogras bland 
r&gen och kornet: Printz comm. 

Oa. M. Arrhenii uppgifves fran detta landskap: Mela Kasv. V. 
NSgon specialfyndort ar mig icke bekant ; mahanda ar Oa. skriffel fOr 
Sb. — Sb. Kyyhkynen uppgifver M. Arrhenii fran atminstone 18 fynd- 
orter i detta kndakap; d§, emellertid ett par exemplar enligt Lindberg Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, T. 51, N:o 1. 163 

tillhOra andra former, bar jag endast upptagit dem af desea fyndorter, 
frSn hvilka exemplar foreligga. Hayr^n skrifver om Mary v. Wrights 
exemplar, att det ar ett skolexemplar. 

Ok. HarifrSn skrifves: jSeka v. 1916 etta 1917 niiin Kajaanin 
alueella monin paikoin asuntojen eeinustoilla ja tarhoissa i^oja Mentha- 
rauotoja, jotka olivat hyvin samannakoisia kuin Savosea nakamani M. 
Arrhetiii-mno(\oi. Kukkivieu naytteiden puutteessa ei lajia ole voiiu tar- 
kemmin maarata*: Kyyhk. pntk. p. 162, se afven Must. p. 41 och 49 (en- 
dast Mentha) och jfr under S b. 

Se f. o. under M. gentilis s. 164. Mentha grentilis L. Fr. ') 

Antea culta est, diu persistit et efferatur. 

>In cultis humidiueculis Nylandiae Drum85»: Wirz. pi. off.; (Led. 
Ill p. 347 anfor uppg. under M. pratensis Sole); Fenn. mer. occ: Fries 
och Trautv. Incr. p, 603; »in Ostrobottniae australis paroecia Kuortane 
ad demos culta a ruricolis; forma autem Agardhiana ad HeJsingfors in 
hortis vetustis et cultis hinc inde. Vix nisi efferata in nostrie reaionibus 
obvia siti: W. Nyl. Distr., jfr W. Nyl. p. '208 och Trautv. Incr. p. 601, 
dar M. Agardhiana Fries upptpges fran »Fennia (Helsingfors)>; »Fenn. 
mer. occ. r . . . Multis locis tantum advena vel e cultura antiqua quasi 
spontanea*: Nym. Consp. p. 597; »vix spontanea, plerumque in hortis 
vetustis etc. per partem meridionalem ueque ad Oa. et Kb. ob' enit»: 
Herb. Mus. Fenn. II p. 142; »in australi et media Finlandia e culturis 
vetustis efferata»: Schedae II p. 126. 

A 1. var. glabra Fdglo: Bergstrand ! (enl. tidiiare anteckning). — Ab. 
Gammal tradg&rd i Abo pS, 1870talet: Arrh.; Bromarf Konicke forvildad: 
Sand.; Lojo tradgardstappor i Kyrkbyn: Lindberir !, jfr Medd. XVIII p. 
234; Vihti r Irjala Nummela etc.: Printz; [Vihti] »af mig iakttageu vid 
Vihtijarvi Porri i gamla odlingar»: Flirck, exemplar fiSn Heiskola vid 
Porri raserade hemman ! ; [Nystad] leraassa puutarhassa viljelemattomana*: 
Sod. — Nyl. r »in par. Karis ad RejbOle! antea ibi verisimiliter culta»: His.; 
Kyrkslatt se PI. Finl. exs. No 879 och jfr Klirgst. Nyl. p. 87; >eodeai 
saltem jure ac nonnullae aliae, sicut Nepeta et Levisticum, in vegetatione 
nostra notentur, licet vix nisi primitus culta circa pagos rusticos obvenit. 
Ita in Helsinge ex. gr. in Aggelby (Oulukyla))>: W. Nyl. p. 'IQ'H, jfr 1. c. p. 
53 not under namn af f. Agardhiana; Helsinge Drumso: Hult herb. 

Sat. Nakkila: A. G. H.l, jfr Hayr. Bjdrueb.; Huittinen [>Hvittis»] 
Aetsa ! fabrik, Kiikka Alitalo Tallgrens torp I och Marjamaki torp I, Kyr5 *) Plantas huius generis 1919 determinavit Lindberg. 164 Mentha gentilis. 

[»Hameeiikyr6»] Tuskimua Jokinens stuga!, Kyroskoski backsluttning vid 
fabriken! och Jarvenkyla Myllyoja torpi: Printz; [Bjorneborg] Yttero &r 
1906 (HjOrdis Rosenlew genom Fontell): Hayr. Bjorneb., jfr 1. c. p. 57. — 
Ta, Tavaetehus: [KI,] Wahlman i dupl.!; Luhanka Tammilahti: A. Lein- 
bergl, jfr Medd. XXXIII p. 133 och 1. c. p. 184, dar arten upptages som 
iverwildert*. — Sa. Mikkeli [»S:t Michel*]: Ehnberg; SavonUnna »tavattu 
muutamissa puutarhoi-sa*: Budd. muiet. — Kl. »Hier und da, doch nur 
im Kulturgebiete*: Link. Stud. p. 81. 

Oa. W. Nyl. Distr. se of van. — T b. Laukaa, g&rd: G. Thulin i 
Lindb. herb. — Sb. Kuopio »ad pagum Raima in propatulo iuxta domum»: 
J. Pekkarinen ! ; Kuopio Kasurila Kuusela, Maaninka Hyttilankyla Pappala, 
Hamula >KorpiIammin mokki» och Hamula Snlkava Jaaskela : Kyyhk. 
litt., exemplar fr&n samtliga dessa lokaler bestamda af Lindberg. — Kb. 
Pieliejarvi Juuka »culta>: Woldstedtl 

PI. Finl. exs. N:o 879 Nyl. sKyrkelatt pag. Osterby NygSrd in 
horto efferata* lejr. Lindberg under namn af a Friesii Briquet. 

Pa 1870- och 1880talen antecknade jag flere exemplar af M. gen- 
tilis i herb, lye, n.; di emellertid flertalet af dessa exemplar sannolikt 
tillhor M. Arrhenii, bar jag ej funnit skal infora dessa anteckningar. Har 
m& endast namnas, att exemplaren voro insamlade i Ab., Nyl,, Sat, 
Ta. och Kl. Ett antal icke publicerade uppgifter har ej heller med- 
tagits bar. 

Huruvida Mentha viridis hos Till. bCr hanforas till M. gentilis eller 
till n&gon acnan art af slaktet, torde numera vara omojligt att utreda. Det 
bOr likval framhaUas, att Till., forutom M. crispa, upptager bide »Mentha 
caul" rnbra* och en »Mentha caule viride». Den forstnamnda tolkas af 
O Hjelt sasom M. Agardhiatia. 

M. gentilis upptogs i Herb. Mus. Fenn. [ed. 1] bland de vildt vaxande 
arterna, men uteslots ur ed. II, jfr 1. c. p. IX not. Den ingSr fortfa- 
rande i floror etc. 

Att M. gentilis ursprungligen odlats of verallt, dar den nu antraffats, 
eynes mig begat sannolikt. I Sat. Karkku s&g jag pa 1870-talet vid 
mSnga torparstugor etc. en odlad Meniha-iorm, som antagligen var M. 
gentilis; numera forekommer den alls icke eller blott mycket sallsynt 
pa dylika platser. — Fran senaste tid bar jag endast antecknat: Odlas 
i det fria pa Hogland : Sselan i Medd. XXV p. 81, ee afven A. L. Backm. 
Fl. p. 26 (endast Mentha), uppg. fraa Ab. och langre fram s. 169. 

Om var. Agardhiana (Fr.) eller M. Agardhiana Fr. se ofvan under 
W. Nyl, Disfr. etc. 

Var. glabrata Fr. upptages som r: Mela Kasv. [II]; uppg. har ut- 
gdtt ur senare upplagor. Acta Hocietatis pro Fauna et Flora Fennica, T. 51, N:o 1. 166 

Mentha Jirvensis L *) '). 

In Fennia austi^ali et media saltern ad 64^ frequenter 
aut satis frequenter provenit; ad septentrionem versus rarescit, 
sed terminus septentrionalis, quantum scio, ad 68^ 30' situs 
videtur. 

Till.; Kalm; plerumque locis depressis et udis: Hell. p. 13; 
in subhumidis agrorum et pratorum fq: Prytz cont.; maxima 
pars Fenn. et Lapp.: Fries; Scand. exc. arct.: Nym. Consp. p. 
597; Fenn.: Nym. Suppl. p. 258; species per totam Finlandiam 
dispersa, in Lapponia r videtur esse: Schedae II p. 127, vide 
etiam DC. Prodr. XII p. 171, Led. Ill p. 338—339 et Liro 
Ured. p. 321. 

Al. fq: Bergstr.; p — st fq: Bergr., vide etiam Samuelss. 
p. 132. — Ab. fq: Zett. & Br., Arrh. Ann., Renv., Sand, et A. 
Nyl; p: Sel.; f q : Printz et Flinck ; fq [»yl.»]: V. E. Broth, et 
Weeks.; st fq — fq, hie illic cp [»kutakuinkin yl.»]: Caj. Kasvist., 
quern 1. inspicias. — Nyl. fq: His.; (p): W. Nyl.; st fq, hie 
illic cp: Stenr.; fq: Sael. 0. Nyl.; [Hogland] (r), Tytarsaari: 
Brenn.; [Hogland] (r) Suurkyla: Saelan in Medd. XXV p. 78. — 
Ka. p: Blom ; f q : Linden. — Ik. fq : Malmb.; [in tota Ingria fq : 
Meinsh. p. 268]. 

Sat. p: Malmgr. et Saur.; p etpe — cp, ad partem maximam 
st cp, enum. e 9 locis: Hayr. Bjorneb.; st fq: Hjelt. — Ta. 
st fq: Leop., Asp. & Th. et Wainio Tav. or.; fq: Knabe Fort., 
Norrl. s. o. Tav. et Bonsd.; st fq, interdum st cp: Borg Tiet. — 
Sa. st fq: Hult. — Kl. st fq: Fl. Kar. et Hann.; fq: Backm. et 
Hjelt; in vicinitate lacus Ladoga fq, interiore in parte fq — st fq: 
Link. Stud. p. 272, cfr 1. c. Tab. IV. — Kol. fq: Elfv. 

Oa. p: Malmgr.; Sideby Skallret pc: Linden Bot.; st f q : 
Laur. Vaxtf. — Tb. st fq: Broth.; Pihtipudas st fq, Kinnula 
p: Roiv., vide etiam Prim. p. 48 et Link. Kasv. p. 167. — Sb. 
Leppavirta fq: Enw.; Kuopio (fqq): Mela; Kuopio Kasurilankyla 
Pyylahti cpp [»tavallista runsaimmin»]: Kyyhk litt.; Pielavesi fq : *) Plantas huius generis 1919 determinavit Lindberg. 
*) Species collectiva. 166 Mentha arvensis. 

Koiv.; lisalmi (r) Palois: M. & J. Sahib. — Kb. fq: Brand, et 
Eur. & H.; st fq, subdominans: Axels. Putk.; st fq: Wainio 
Kasv. — Kon. fq: Norrl. On., vide etiam Giinth. p. 46. 

Om. fq: Hellstr.; p, enum.: A. L. Backm. Bl.; st fq: Tenn. 
et Brenn. Obs.; p: Parv. comm. — Ok. e Kuhmo ad meridiem 
versus st fq: Wainio Kasv., vide sub Kuus.; (fqq): Must.; stfq: 
Brenn. Obs.; [Kianta] st fq interdum st cp [»runsaimminkin»]: 
Kyyhk. Suom. — Kp. st fq ad ripas lacuum maiorum: Wainio 
Kasv.; in parte australi »fq (— st fq)», Rukajarvi et in parte 
media st fq, Kemi (!), Kellovaara et Jyskjarvi fq — st fq, ceterum 
enum. e multis locis: Bergr. Ant. 

Ob. Liminka: Hellstrom!; Uleaborg Pukki; W. Nylander!; 
(fqq): Leiv.; st fq, in par. Ylitornio [»Ofrt»] et Rovaniemi 
maxime septentrionali baud visa: Brenn. Obs.; Pudasjarvi (fq): 
C. Brand., cfr Martik. p. 42; Kemi (!) ad pontonem : Hjelt, cfr 
M. Castren p. 340; p: Keckm.; Kemi st fq: Rantaniemi; Kemi 
Torvinen : Brenn. herb., vide etiam Caj. Torn. p. 18 et 118, 
item infra. — Kuus. »st r (— p)», ad pagum templi!, Han- 
ninen [= Hannila: Sahib. Fort.], Heikkila! et Oulankajoki: 
Wainio Kasv. — Kk. (st fq) in ripis inprimis lapidosis: Bergr. 
Ant; st fq ad ripas lacuum maiorum etiam in par. Oulanka: 
Wainio Kasv.; Skoroduma: Mela PI. nomine Mentha. 

Lk. Keraijarvi in litore lacus Kemijarvi ad Kelloniemi: 
Wainio Not., cfr 1. c. p. 30, vide etiam Hult Lappm. p. 40 et 
sub var. lapponica. 

Lapp. ross. Pjalitsa: Mela herb.; Tshapoma: Mela PI.; 
Voroninsk: Kihlman!, cfr Herb. Mus. Fenn. II p. 142, vide 
ceterum sub var. riparia. 

PI. Finl. exs. N:o 883 Nyl. Kyrkslatt Vohls humido loco 
leg. Lindberg nomine a agrestis Sole, N:o 884 Nyl. Kyrkslatt 
Osterby in fossa prope praedium Tera leg. Lindberg nomine /? 
praecox Sole. 

»In pratis et humidis per totam Fenniam usque in Lapponiam iu- 
feraipinam, Kaaresu'anto [>Karesuando»]: Wirz. pi. off. p. 53. Enar Lsest. 
ej upptager nagon Mentha irkn Kaaresu'anto, mdste Wirz^ns uppgift be- 
traktas som tvifvelaktig. 

Ok. Kyyhkynen uppraknar M. arvensis irkn n&gra fyndorter, bl. a. 
Hyrynsalmi »Mikita Seppalan luona>, och tillagger: >Pello88a verrattain Acta Societatis pro Fauna et Flora Fenuica, T. 51, N:o 1. 167 

kaukana rannasta vielftpft joks. runs. Sellaisena (rikkaruohona pellossa) en 
ole tavannnt sita muiialla O k:s8a ja hyvin liarvoin Sb:86a>: Kyyhk. litt. 

Ob. >Allmfln i sura Akrar vid TorneS*: Jul. p. 287. DS, jag p& min 
resa till Lappland ej s&g nSgon Mentha lacgre norrut an vid Kemi nSra 
kyrkan, f&r nog frekvensuppgiften efter all eannolikhet betecknas eom 
vilsseiedande. 

O m. Odlad vid PerSkangas i Alajarvi och Puntala kronotorp i 
Soini: A. L. Backm. Fl. (p. 98), jfr 1. c. p. 26. Sannolikt Ssyftar upp- 
giften nSgon aunan art at" Blaktet. 

Linkola beteckuar M. arvensis som en apophyt, som endast obe- 
lydligt gynnas af kulturen : Link. Stud, p 264, jfr 1. c. p. 358. Lindberg 
namner emellertid: Den akta M. arvensis m&ste val gynnas af kulturen, 
dS den nastan alltid finnes pA &krar: Lindb. comm. 

Formcrna af M. arvensis aro hos oes annu fOga studerade. Har 
mk framst anfOraa fdljande uttalande: »Den form af M. arvensis, som 
utan tvifvel ar den allra vanligaste hos oss, ar M. austriaca Jacq. Den 
vaxer i regeln pa fuktiga stallen. Den akta M. arvensis, som vaxer pfi 
toira lokaler, dkrar o. d., ar betydligt mindre vanlig. Deesutom finnes 
hos o?s M. palustris Monch och M. lapponica Wahlenb., de bagge senare 
deck, som det synes, ratt sall8ynta>: Lindb. comm. 1919. — Senare skrif- 
ver Lindberg: »Typisk j'ja/2<^^rts ar nog den raraste af alia*. 

Var. iappomca Wahlenb. behandlas under sarskild rubrik. Om 
andra former foreligga folj. uppgifter. (N&gra icke publicerade uppg 
fOrbigas.) 

Om a agrestis Sole se under PI. Finl. exs. N:o 883 ; formen om- 
namnes s&som r: Mela Kasv. [II]. 

Om /9 praecox Sole se Pi. Finl. exs. N:o 884. 

F. vulgaris Reich, omnamues Mela Kasv. V. 

Var. riparia Fr. Sporadisk i norra el. ostra Finl.: Fries [uppg. kan 
ej auses vara riktig]; st r: Mela Kasv., jfr bl. a. Brenn. Flor. — Al. p 
Bergstr. under uamn af var. glaby-ata Harim.; st fq, flerstades Foglo, Fin- 
8tr5m: Bergstr. Beskr. — Nyl. »ad Fagervik»: His. — Ok. st r Risti- 
jarvi, Paltamo: Brenn. Obs. — O b. st r Rovariemi, Kemi, Sirao [och] 
Muhos: Brenn. Oby. — Kk. »ad calanhactam Skoroduma inter lacus Suei— e 
Koutajarvi Lapp. ross. infimae*: N. I. Fellm. — Lim. Umba (Selin): N. I 
Fellm., jfr 1. c. p. XXXVIII och Beket. p. 586 under huvudformen. Enl. 
Neuman p. 162 ar M. arvensis var. riparia Fr. synonym till M. palustris 
Monch. 

Var. litoralis omnamnes som inl. fran Sa. Kerimaki af Greta An 
dersin: Medd. XXXIII p. 133. — Harom skrifver Lindberg: Skall kanske 
vara f. palustris; Greta Andersin har p§, etiketten skrifvit var. riparia: 
Lindb. comm. 

Om var. austriaca (Jacq.) se ofvan i Lindb. comm. 

Bland de MenthatoTxneT , som Kyyhkynen sandt till Lindberg for att 163 Mentha arvensis. 

bestammas, fuanos 8 exemplar af var. austriaca trkn S b. och 2 fr&n O k., 
hvarjamte ett par former stU nara denna varietet. — Formen omnamnes i 
Mela Kasv. V; se afven Hayr. Bjorneb. 

(Var.) palustfis Monch 8e of van i Lim'b. comm. och under var. 
riparia samt jfr Mela Kasv. V. — Ta. Kuhmoinen kyrkbyn Karjakoski: 
Hayr., — Sb. Nilsia »Kalkki8aaren rannalla ja Keyrityn kylan rannalla 
molemmat paikat Syvarijarven lietteikolla vedessa). Maaningalla olen sita 
myo8 jossakin nahnyt>: Kyyhk. litt.; »Paltamo Melalahti Wainion luona 
[ja] Hyrynsalmi Lavankoski> Kyyhk. litt.; exemplar fran de sistnamnda 
stallena bestamda af Lindberg. — Ok. »Sotkamo Jormasjoen varrella ai- 
van kalju»: Kyyhk. litt. 

Senare skrifver Lindberg om formerna af M. arvensis: »Alla for- 
merna synas overga i hvaraadra. Lapponica och austriaca sik hvarandra 
mycket nara, lapponica ar dock sallsyntare, men spridd dfver hela om- 
i&det; synes vara skaggformen af austriaca. Ex. alldeles lika Wahlen- 
berge bild i Fl. lapp. ha vi fran flere 8tallen»: Lindb. coram. 

Keckm. anmarker, att M. arvensis i O b. vid Simo prastgS-rd [fore- 
kommer] med rodfargade ortblad. 

Mentha arvensis var. lapponica (Wahlenb.) 

In parte inprimis septentrionali territorii raro occur n't. 
Varietas apud nos videtur negiecta esse. 

Fenn. et Lapp. bor. aut or.: Fries; in ripis subhumidis 
arenosis fluvii Kemensis Lapponiae . . .: DC. Prodr. XII p. 173; 
territ. Kola (Fellm.) et Lapponia! (Fellm., Tengstrom pi. exs.): 
Led. Ill p. 340; Lapp. . . . Fenn. bor.: Nym. Consp. p. 597; r: 
Mela Kasv. II, cfr Mela Kasv. V etc. 

Sb. Maaninka Kinnulanlahti in ripa Kinnula: Kyyhk. litt., 
spec, determinavit Lindberg. 

Ob. rr Kemi: Brenn. Obs., vide ceterum infra. 

Lapp. fenn. in ripis subhumidis arenosis fluvii Kemensis 

ad pagum Saunavaara frequenter : Wahlenb. p. 161 et 162, 

ubi describitur, cfr Prytz cont. et Wahlenb. Fl. Suec. p. 380;. 

in ripis . . . fluvii Kemi p cp: Fellm. Lapp., vide ceterum infra. 

Ob. Brenn, Obs. upptager folj. uppg.: »Vid Ule&borg vid Sbradden 
bland graset et fq»: Jul. Julins uppgift ingSr under namnet M. aquatiea (se of van 
p. 159). Ehuruval forekom.sten af M. arvensis var. lapponica vid Ule&borg 
ftr l&ngt sannolikare an forekomsten darstades af M. aquatiea, m&ste dock 
uppg. anses osaker; Brenn. Obs. upptager ej M. arvensis var. lapponica Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, T. 51, N:o 1. 169 

fr&n UleSborg. — Muhos Vasanoja (Lund): W. Nyl. i Not, I p. 30'?, jamfOrd 
med W. Nyl. Diatr., se ofvan under M. aquatica p. 159 och jfr Brenn. 
Obs. Da emellertid ett exemplar frau UleSborfj, bestamdt af VV. Nylander, 
jfr Herb. Mas. Fenn. [ed. I], nappeligen tillhor var, lapponica, bOr af- 
ven denna uppgift betecknas som tvifvelaktig. Wirz. M. S. uppgifver 
Kemi prastgard, hvilket ar en ganska eaunolik uppgift, jfr Brenn. Obs. 
Exemplaren i Brenners samling fran Kemi sakna blommor och aro sk- 
ledes ej mojliga att med visshet identifiera; det ar emellertid ej osanno- 
likt, att de tillhiJra var. lapponica. 

I Herb. Mus. Fenn. [ed. I] upptogs var. lapponica fr&n O, hvarmed 
sanrolikt afsags exemplar fran Uleaborg och Kuusamo; i Herb. Mus. 
Fenn. II upptages icke nagon form af M. arvensis. 

Lapp, fenn, »Ad flumen Lutto iuxta Luetke Kuoska rrv Fellm. 
.Lapp.; »ad Lu.>-otkekuoska fluminis Lutto>: Fellm. Ind. under namn af 
M. badensis, jfr Wainio Not. DA emellertid N. I. Fellm. anfor M. badensis 
Fellm, Ind. enligt exemplar i J. Fellmans herbarium under M. arvensis 
var. riparia, ar det val sannolikt, att J. Fellmans uppgifter blott delvie 
ftsyfta var, lapponica. Antagligt ar f. o., att Wainios uppgift fran Lk. 
(se Wainio Not. under hufvudarten) afser denna varietet. 

Lapp. ross. Kola och i allmanhet Lappland (Fellm.): Beket. p. 586 
i (Jfvers.; se under Lapp. fenn. — Enligt beuagen uppgift af Lindberg 
tillhor Kiblmans exemplar fran Lm. Voroninak f, lapponica. 

Se f, 6. Lindbergs uttalanden om formerna af den koUektiva 
arten M. arvensis. Af slaktet Mentfm odlas eller hafva odlats flere arter. 

M. erispa [L. p. p.] betecknas af Elfving som en reliktvaxt: Elfv. 
Ant. p. 99, jfr 1. c. p. 41 (endast Mentha). Den omnamnes Medd. XXV 
p. 18 och upptages i mSnga floror etc., i de nyare under namnet M. 
viridis L, och var, crispata Schrad.; Ob. [Uleaborg] »infordes sistledne 
Sommar i Apotheks Tragarden>: Jul. p. 23. Om Till, se ofvan s. 164. 
F. 0. hanvisas till Elfv. Ant. p. 99. 

Afven angSende M. piperita Huds. hanvisas till Elfv. Ant. p. 
99—100; den upptages f. o. i floror etc. 

Lindberg tolkar Kyyhkynens exemplar fran Sb. Kuopio Kolmisoppi 
Laitisenmaki och Kuopio Siilinjarvi Kuusela som en M. silvestris-iorm 
(bastard?): Kyyhk. litt.; 

M. gentilis L. och dess odling ar behandlad ofvan s. 164. Se afven 
8. 167. 170 Lycopus europaeus. 

Lycopus europaeus L. 

In Fennia australi et media usque ad 63^ 40' passim— 
satis raro occujTit; supra 62^, quantum scimus, nunc ra- 
rissime legitur et multis in plagis deest. 

Kalm; in ripis rivulorum et lacuum st fq: Prytz cont.; 
ad ripas lacuum et rivulorum per australiorem partem Fenniae, 
Karkku, Loimaa [»Loimijoki»]: Wirz. pi. off.; inter lapides et 
in uliginosis ad ripas fluviorum, rivulorum et lacuum prov. 
merid. et mediarum Karkku, Sortavala: Wirz. Prodr.; Fenn. 
merid.: Fries; Eur. omn. exc. Scand. bor., Lapp., Fenn. bor.: 
Nym. Consp. p. 597; in Finlandia australi usque ad 62^ 55' p 
aut st r: Schedae p. 101, vide etiam DC. Prodr. XII p. 178 et 
Led. Ill p. 341. 

Al. (r): Bergstr., cfr 1. c. p. 6; st r, enum.: Bergstr. Beskr.; 

p: Arrh. & K., qui e 12 locis adn.; e 4 locis enum.: Ch. E. 

Boldt; etiam in multis aliis M. S. enumeratur; Kumlinge et 

Brando p: Bergr., vide etiam Palmgr. Hipp. p. 39 et 175. 

— Ab. Korpo: [I. Ringbom]!, cfr Zett. & Br.; Korpo Uto rr 

[»1»]: Ekl. p. 10^5; [Abo] »vid skantzkallan»: Leche p. 21, cfr 

1. c. p. 20; [Reso] Hirvensalo: K. [Al.] Tigerstedt in dupl.l ; 

par Gustafs Kattkuru: Bergr.; Pargas Mustfinn, Langholm, Skar- 

mola: Arrh. Ann.; Pargas Alon Mustfinntrask: Link. KasvuU. 

p. 27, 48 et 50; Pargas cp ad ripam stagni Levotriisk: Pesol.; 

Merimasku: P. A. Karsten in dupl.! ; Uskela Juvankoski: K. E. 

v. Bonsdorffl; [Muurila] rr ad molas Kaukelmaa: Renv.; Hiitis: 

Arrh.; Kimito Dragsfjard in litore maritimo, arenoso (1893): 

Sael. herb.; Bromarf Soderstrand et Bredvik : Sand.; Bromarf 

ad ripam Rakuby : G. Sucksdorff!; [Sagu verisimiliter] Sando: 

A. H. Brotherus in herb. lye. n.; p: Sel.; [Vihti] (fq): Printz et 

Flinck, cfr W. Nyl. p. 204; enumeratur ab E. G. Printz ex 

Juotila et Irjala Ylostalo; st fq: V. E. Broth.; [Pusula et Pyha- 

jarvi] st fq, enum.: Weeks.! ; [Mynamaki] st r in ripa orientali 

lacus Kivijarvi: Caj. Kasvist.; Nystad p: Hollm. — Nyl. Ekenas 

p: Hayr., vide etiam Hayr. Stud. p. 137; Fagervik! p, in par. 

Sjundea ad praedium sacerdotale (Nerv.): His.; Inga Skamo: 

W. Brenner!; Inga Svartback et Haga: Brenn. vaxtf. p. 77; Acta Societatis pro Fauna et Flora Feuuica, T. 51, N:o 1. 171 

Sjundea [»Siuntio»] (W. Sederholm): Knabe litt.; Kyrkslatt 
Qvarnby prope stagnum Meiko: Brenner in Medd. XXIU p. 6!, 
spec, etiam e Kyrkslatt Ingels!; Kyrkslatt ad rivum Boback: 
Ssel. herb. 1905; Esbo Martensby Kaitans: Kihlm. ann., vide 
etiam Popp. p. 49; r [Helsinge] Fredriksberg in prato, Esbo 
(af Tengstrom), Kyrkslatt (Wacklin): W. Nyl.; [Helsinge] Villinge 
(Ilmoni): Ssel. ann.; Helsingfors Rodbergstrasket superstes: 
Brenn. For. p. 134!; Helsinge ad catarrhactam in vicinitate 
templi: Link, comm.; Thusby nonnullis locis ad lacum eiusdem 
nominis: Astr. & H.; p, sp: Stenr.; p: Sael. 0. NyL, spec, e 
Stromfors!; Miintsala Frugard : A. [E.] Nordenskiold !; Borgniis 
Lofkoski cp prope lacu Kotojarvi: Gadol. 1902; Borga Emsalo 
Bovik: Ch. E. Boldt; Lovisa ad ripas amnium et rivorum 
plerumque cp: G. J. & A. Arrh.; [Hogland] Kiiskinkyla, Selka- 
pajunlahti et Ruokolahenjarvi: Brenn. Till. p. 37. — Ka. Sak- 
jarvi Kavalajarvi et Sakkijarvi: Blom, spec, e Sakjarvi [»Sakki- 
jarvi»] in ripa nemorosa lacus Salajarvi!; in vicinitate fluvii 
Vuoksi p, in aliis partibus territorii non visus, nisi pc ad 
Sirlaks in par. Raisala: Linden; [Jaiiski] r Kostiala in ripa 
fluvii Vuoksi solit., in ripa sinus Soperonlahti solit. et Lokkarila 
Hiirenjoki Korkeakoski in catarrhacta inter lapides p cp: Valle 
tiet.; r Viborg: Fl. Kar. — Ik. p: Malmb.; Sakkola Isosuo: 
Lindb. p. 24 et 25; Sakkola Kiviniemi in ripa arenosa fl. 
Vuoksi: Seel, herb.; spec, e Sakkola iam leg. Nikl.!; Kakisalmi 
(»Kexholm»] Kalliosaari: Silen Blomb. p. 128; [fq: Meinsh. 
p. 269]. 

Sat. p: Malmgr., spec, e Kallfjard!; KuUa Koski: Sau- 
ramo!; p et pc — st cp, enum. ex 8 locis: Hayr. Bjorneb.; st r 
Tyrvaa Stormis et ad Rautajoki (Gunnar Hjelt), Karkku Karp- 
pala (Wellenius), Karva ad amnem, Koskis! ad molas, Hulttinen 
pc in ripa, Sarkola cp, extra territorium cp in Kulla ad Koski : 
Hjelt; Birkkala: G. af Hallstrom!; Kyro [*Hameenkyr6»] Hein- 
jarvi : Printz ! ; etiam in indicibus plantarum enumeratur. — 
Ta. st fq: Leop.; Saaksmaki (r) prope Voipala, Huittula etc.: 
Tikk.; p: Asp. & Th. et Norrl. s. o. Tav.; Sysma Aukijjirvi: 
Unon.l; [par. Gustaf Adolf] (fq): Bonsd.; [Langelmaki] r Vastila 
st cp: Borg Tiet.!; Jamsa: Nikl.!; p — st r Luhanka Lehmola, 172 Lycopus europaeus. 

Varma, Tammijarvi, Tammijoki et Avosalmi, Korpilahti tantum 
ad Veijo : Wainio Tav. or.; Korpilahti Vahaveijo ad rivum inter 
Veijo et Paijane: Prim. p. 58; Korpilahti [his plagis] maxime 
ad septentrionem versus [61^ 56']: Link. retk. p. 154, vide 
etiam G. Munst. p. 89 etc.; 4 specimina hie non commemorata 
in H. M. F. — Sa. Valkiala r: Hult Fort.; Villmanstrand: 
Simming!; Villmanstrand Palto: Ssel. ann.; Parkkarila prope 
Villmanstrand in nemore humido: Ssel. herb. 1881; [Ruokolaks] 
r in rivulis inter Rasila et pistrinam ad amnem Helisevajoki 
pc: Hult; Sulkava: Zitting in dupl.!; Saaminki prope molas 
Hivikoski [num Hirvikoski?] (Y. Hirvensalo herb.) et Varparanta 
in ripa lacus Puronsuuiampi (J. Mielikiiinen !), denique Ranta- 
salmi Joutsenmaki (W. Pylkkiinen herb.): Budd. muist. — Kl. 
Parikkala st r Innasennurkka !, Kivijarvi et Ankila: Hann.; 
Uukuniemi! Niukkala: Nikl.l; Ruskeala [: Backman]!; rr Sorta- 
vala Rytty in rivo prope deversorium pristinum: Link, comm., 
cfr Link. Stud. p. 185 et 278; Sortavala Uijalanranta prope 
pontem Paasso 1912: K. H. Hallstr. litt. — Kol. r: Elfv., 
spec, e Vosnessenje! 

Oa. p: Malmgr., spec, e Qvarken ! ; Sideby »Rojardes- 
backen» st pc, Bockholmen: Linden Bot.; Vasa Hostves Ladu- 
gardsbacken: Ale, cfr Laur. Vaxtf. et Herb. Mus. Fenn. II 
p. 142; [Vasa] Hostves, Qveflaks [»Kveflaks»] Norrminne (K. 
Hedman): Laur. Vaxtf. — Tb. nondum est adnotatus, vide 
sub Ta. — Sb. [Jorois] ad ripam lacus Havukkalampi: Hint. 
Car. p. 106; r: Mela, spec, e Kuopio Levainenl; Kuopio (!) 
Puijo Saarijarvi: Lonnbohml; rr [Kuopio] Suovu ad Kellojoki: 
Link. Lis. (cfr Link. kert. p. 182-183); Kuopio pag. Kasurila 
ad molas Poljii! [ad fines par. Maaninka], dicitur etiam ad 
Kuopio Siilinjarvi inveniri, ad rivum a lacu Aumanalanen flu- 
entem prope Tarinaharju et ad lacum Syvakumpunen, utrumque 
in pag. Kasurilankyla (L. Korhonen) : Kyyhk. litt., cfr Kyyhk. 
Suom. p. 23, vide etiam infra. — Kb. Kide [»Kiides»] (E. 
Winter): Chyd. — Kon. r Tiudie (Simming! et alii), in Saoneshje 
prope Schungu!: Norrl. On., de Schungu cfr Herb. Mus. Fenn. II 
p. 142; Utukki: Kihlm.; ad fluvium minimum Tivdiik [num 
Tiudie?]: Gunth. p. 46. Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, T. 51, N:o 1. 173 

Om. Jakobstad prope »Nordkap» in alneto multis annis, 
copiosior evadit: Hammarstrom comm. 

PI. Finl. exs. N:o 332 Sat. Karkku Sarkola loco ura- 
broso humido leg. W. Wegelius et Hj. Hjelt. 

S b. »Kiuriivesi (Karkkainen). Naytteita Kajaanin Heminaarin her- 
bariossa*: Kyyhk. litt. Uppgiften upptages med uppmaning till vidare 
underfokningar. 

O m. Lycopus europaeus uppraknas bland arter, eom icke gS, till 
Gamla Karleby : Hellstr. p. 135. 

Linkola betecknar denna art eom hemeradiaphor : Link. Stud. 
p. 278. 

Soai fossil ar Lycopus ewopacus ratt vanlig. Visseiiigen upp- 
tages densamma af G. And. p. 105 endast fran 5 lokaler, men senare 
hafva ett stoit autal fyndorter lillkommit, se harom Lindb. torff. p. 8, 
13 och 15, Lindb. torfm. I p. 16, 35, 49 och 51, Lindb. Bot. p. '290 och 
300, Lindb. Phyt. p. 181, 187 och 190, Mossk. Red. II p. 265, 276, 284 
och 300, Mossk. Red. IV p. 307, 303, 316, 322, 342, 362, 363, 364, 373, 
377 och 378, Mossk. Red. V p. 251, jfr afven Berlin p. 160, 163 och 166, 
Lindb. Subf. p. 74, Sern. p. 590, Lindb. Phyt. p. 191 och 192, Lindb. 
Res. p. 833 och 335, Lindb. ^nbt'oss. in Atlas p. 55, 58-59, Mossk. Red. II 
p. 195, Aiiio Entw. p. 116 och framst A. L. Backm. Torfm. p. 160-161, 
dar arten anges fran 18 »fornsj6ar»; namnen framga af 1. c. p. 158—159. 
Att upprakna alia dessa fyndorter finner jag icke nodivt. Har ma endast 
framhSllas, att Lycopus blifvit antraffad som fossil pa Here stallen, dar 
den ej blifvit sedd som lefvande, s& t. ex. i Sat. Parkano (se Herlln 
p. 163), Oa., dar den antraffats i Ilmola i Piirilanneva och Alajoki a 
Ala-RQyskola mark: Lindb. Bot. p. 290 och 300. Som ett forballande af 
sSrskildt intresse framhaller Lindberg, att arten ar fnnnen fossil pa 
Kajanas breddiirad (c. 64° 15'j, under det [den d& kanda] nordgransen i 
Savolaks ar 62° 10' och i Ta. 61" 20': Lindb. Subfoss. in Atlas p. 59! 
Anmarkningsvardt ar likaledes, att Lycopus, som ofvan omtalats, antraffats 
fossil pa 18 stallen i O m., under det endast en enda — alldeles ny — upp- 
giffc om dess recenta forekomst inom landskapet fOreligger. Att forhallan- 
det ar likartadt i Sverige, pavisar G. And. p. 104. 

F. subpinnata Bl. omnamnes fran Ab. Tenala Eko ^ Hayr. 

Salvia pratensis L 

[n Fennia australi rarissime disseminatur . 

Ta. Hattula »ad praedium Herrnas* p§. en &ker, beeadd med ut- 
laudskt hofro: 0. Collin!, jfr Ale. IV etc. — Sa. funnen »DSgra ar a 
rad pa en naturlig ang [vid Liholampi sjo] i narheten af Mikkeli [>S:t 
Michel >] . . . troligen inford med utlandskt hofro*: Hasselblatt! enl. Mela 
i (Prot. 3. XI, 1883) Medd. XIII p. 171. 174 Salvia prateusis. 

Salvia praiensis upptagea f. o. i floror etc. 

Hvilken art eller hvilka arter af slaktet Till. afeSg med sin ^Salvia 
major et luinor romanas ar vanskligt att afgora. O. Hjelt Nat. och Not. 
X p. 239 ger i detta fall icke n^got forslag till tyduing. 

A£ slaktet Salvia odlas ett par arter. Om S. officinalis L. sages: 
»1 vart land odlas salvia sallan, men man kan dock nagon gang patraffa 
den, t. o. m. anda upp i 0.sterbotten>: Lund6n Koksv. p. 62-<i. — Den ora 
namnes som odlad bl. a. pa [Nyl. Mantsala] Frugard 1808: Medd. XXV 
p. 12. Odlad i Helsingfors i Lappvike tradg&rd 1885: Ssel. ann. 

Som prydnadsvaxter odlas flere arter, t. ex. S. aethiops L.: Mela 
Kasv. V. — Mahanda oftare odlas 5. argentea L. Om denna namnes odl. 
[i Om. Lappajarvi] p& herrg&rdar: A. L. Backm. Fl. p. 25. — Li. Thule 
1901 (U. Waener.erg): Rosb. Lippi p. 139, jfr Ale. IV m. fl. Salvia vertlelUata L. 

In saburra etc. rarissime occurrit. 

Ab. Lojo Mongola grasplan i tradg&rd 1886: LindbergI — Ka. 
Viborg [sViipurissa] useana viime vuotena kaevanut rannalla . . . vasta- 
paata Myllydaarta Papulau kaupunginosassa*: Myrb. p. 9t)- 

Oa. [Vasa ^ngkvarn !] enstaka 1882: Lauren i Medd. XXII p. 40. 

Arten upptages f. 0. i flera floror , eSsom Ale. Ill, Mela Kasv. V etc. 
Om dess allmanna utbredning ee Nym. Conep. p. 571 och Nym. Suppl. 
p. 248. 

Origanum vulgare L. 

In Fennia maxime austro-occideniali passim aut maiore 

frequentia, ceter^um in parte australi raro occurrit; in parte 

'maxime occidentali non ultra 60^ 50' visum est, sed in 

orientali parte usque ad 62^ ad septentrionem versus tectum est. 

Till.; Till. Icon. 37; Kalm ; »ar en salisynt vaxt uppe i 

landet, men finnes till myckenhet i yttre skaren»: Hell. p. 13; 

in dumetis petrosis Fenn. austr. oris maritimis p: Prytz cont.; 

in collibus terra calcarea substratis insularum Sinus fennici et 

provinciarum ad eundem iacentium: Wirz. pi. off.; Fenn. merid.: 

Fries; Eur. omn. exc. Scand. bor. plur., Fenn. plur. . . .: Nym. 

Consp. p. 592; in Al. baud infrequens, in Ab. et Nyl. r in 

vicinitate maris crescit, in Kl., Kol. et Kon. (rr aut) r occurrit: 

Schedae p. 101, vide etiam DC. Prodr. XII p. 193, Led. Ill 

p. 343 et Norrl. in Atlas p. 18. Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, T. 51, N:o 1. 175 

Al. in parte orientali [»Bv»] p: Bergstr.; (st r) »Norra 
Haraldsbyholmen», Eckero, Vardo: Bergstr. Beskr.; compluribus 
loeis in taenijs inter Geta et Eckero ex. gr. Gummholm, Rams- 
holm, Skrabjorko: Hult ann.; p Kumlinge non procul a templo, 
Ingersholm, Sorholm, Lemland Flaka: Arrh. & K.; Foglo Juddo, 
Sottunga et Kokar st fq — fq in coryletis: Arrli,; Geta complur. 
loc. ex. gr. in insula prope Rankoskar et ad austro-occidentem 
versus a Mattskar, Ramsholm et Isakso, Saltvik Bergo: Ch. E. 
Boldt; Geta Hallo: Bergr. comm., vide inprimis Palmgr. Stud, 
p. 423, ubi e 30—40 locis enumeratur, et 1. c. p. 585, item 
spec. tab. VII; st fq — fq in parte occidentali et media: Bergr., 
cfr Medd. XX p. 37, vide etiam Prim. p. 71, Palmgr. Hipp. p. 44 
et 114, item Samuelss. p. 133, multa spec, in H. M. F. — 
Ab. p: Zett. & Br.; Korpo Rysskar: Hult coll.; Korpo Tvegyltan: 
E. Kynberg in Hayr. herb.; Korpo ins. Gyltgalten : G. Renvall 
in Lindb. herb.; Korpo compluribus insulis circa »Korpostr6m»: 

o 

Arrh.; [Abo] Kathrinedal : Leche p. 32, in annis 1870 sequentibus: 
C. J. Arrh, & A. Arrh., item Gadol. 1885, spec, ex eodem 
loco leg. Nikl.! et Nyberg!; S:t Karins Lill-Heikkilii [»Kaarina 
Vaha Heikkila»]: N. Aschan!; Piikkis »Kulhoklint»: C. J. & A. 
Arrh.; Piikkis [»Piikkio»] Jauhosaari: Pesol.; ins. parva prope 
Kuusto: Sael. herb. 1876; Pargas Bjorkholm prope Muddais: 
0. M. Renter; Pargas Pettiby : Arrh.; Pargas [»Parainen»] Lesjor 
pc: Pesol.; Uskela: Nikl.!; Kimito Dahlsbruk : Hult coll.; Hiitis: 
Arrh.; Hiitis Lindholm: A. Dahll; Bjarno praedium Pojo: E. G. 
Printz; Vihti r Vanhala Hiirila ad pedes montis Kirveskallio : 
Printz, cfr Flinck et vide infra; Nystad: Nyb. [?] in herb. lye. n.; 
Nystad Vuohensaari: Kl Wahlman!, cfr Ale. etc.; Nystad Birk- 
holm [»Uusikaupunki Pirkholma*]: Hollmenl; [Nystad] Rauha- 
luoto: Sod. — Nyl. [Ekenas] Tvarminne (!) Storangsberget: 
Hayr. Landv. p. 164!, cfr 1. c. p. 175 et A. J. Silvenius in 
L. Y. 1904 p. 275 etc.; ibidem st cp 1904: Ssel. ann. et herb.; 
Ekenas Tvarminne Lotsholmen st cp: Hayr.; Inga Fagervik [ad 
fabricam ferrariam] (W. et Thord Brenner!): Brenner in Medd. 
XXXIV p. 116 et Brenn. vaxtf. p. 77; Esbo: 0. Engstrom in 
herb. lye. n.; Rysskar c. 20 km [»2 mil»] ad austro-occidentem 
versus ab Helsingfors ad fines inter Esbo et Helsinge : Astrom !, 176 Origanum vulgare. 

cfr Brenner in Medd. XXXIV p. 116. — Ka. nondum est 
visum. 

Kl, ad Ladogam borealem praesertim in insulis non in- 
frequens: Fl. Kar.; Kronoborg [»Kurkijoki»] Suursaari: Sola!; 
Kirjavalaks: Nikl.!, Poppius!, Pesola! et alii!, cfr Popp. p. 49 
et Herb. IVIus. Fenn. II p. 142; Sortavala: Backm.; Impilaks: 
Enw. hav.; Sortavala Vaavalahti: J. S. W. Koponen ! ; Sortavala 
compluribus locis in vicinitate Kirjavalaks inprimis ad Juvosen- 
lahti, ceterum adnotatum ad Rauskunvuori (!), Helyla, Pennus- 
niemi, Yhinlahti et Tuohtinlahti: Link, comm., cfr Link. Stud. 
p. 272, ubi r inveniri indicatur, et 1. c. p. 163, item Pesol. 
tutk. p. 77, vide etiam K. H. Hallstr. p. 95; Sortavala Kirjava- 
laks in ripa occidentali sinus st cp ad latera occidentalia mon- 
tium Louhuvuori et Solavuori, inter sinum Juvosenlahti et 
Helmijarvi pc: Pesol., cfr Pesol. tutk. p. 77; Impilaks Hippola 
Linnanvuori ad pedem australem. : Pesol. tutk. p. 77; etiam a 
Knorring p. 27 et 29 e Gamla Fml. enum. — Kol. rr Mandroga 
inter frutices ripae fluminis Svir: Elfv.!; Petrosavodsk : W. Ny- 
lander!, cfr Herb. Mus. Fenn. II p. 142; rr Solomeno: Giintherl, 
cfr Norrl. On. et Giinth. p. 46; Vakrutschej, Vosnessenje, Shoksu 
[»Schokschu»] et Solomeno: Caj. 

Kon, Klimetskoi [»Sennognba»]: Caj.!, cfr Medd. XXV 
p. 28, spec, etiam e Sennoguba Ratkolje ostrof ! 

PI. Finl. exs. N:o 333 Nyl. Ekenas Tvarminne Krogen 
in coryleto iuxta montem Storangsberget leg. Palmen, N:o 885 
KI. Sortavala Rausku leg. S. Cantell. 

Al. Da Origanum vulgare tidigare ansags forekomma st r eller p 
pa Aland, bar jag upptayit de tidigare kanda fyndorterna, men ej de 
30 a 40, som anforas af Palingren. — Ab. Bromarf: Ale. IV; uppgiften 
ar mycket sannolik, men jug kanner ej, hvarpa den ar grundad. Om 
fOrekomsten i Vihti skrifves: >Vaxte mig veterligen endast pa ett stalle, 
8. o. sluttningen af Vanhala Hiirila Kiive8kallio berg pS en yta af vid- 
pass 2 kvad'atfamnar (Printz>: Flinek p. 54. — Nyl. Pa Tvarminne be- 
tecknas arten t^asora relikt: KHngst. Nyl. p. 89. — [Ik. ->in trocknerem 
Hiigellande eine eehr baufige Pflanzenart»: Meiusb. p. 269; Mn finskt 
omrade fOeligger ingen uppgift] 

Linkola betecknar denna art som en af kulturen svagt gynnad 
apophyt: Link. Stud. p. 264. 

Med hvita blommor och grona bogblad ar Origanum insamlad Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennioa, T. 51, N:o 1. 177 

frin Ab. Korpo af Ringbom ! Samma form (f. palleseens Schultz) tillsam- 
mans med hufvudformen Al. Gerso nara Mariehamn 1891 : Seel. ann. och 
herb. — Ett exemplar fran K 1. Sortavala ADJala: PoppiusI bar hvitaktiga 
blommor. 

Origanum majorana L. 

In nonnullis partibus Fenniae multum coU indicatur, in maxima 
autem parte raro tantum, sed usque ad Lapponiam cultum est. 

Om odiingen af mejram hanvisar jag framst till Elfv. Ant. p. 100 
och anfOr harutOfver endast n&gra spridda uppgifter. Arten upptages re- 
dan af Till, och som odlad i sodra el. vastra Fiul : Fries. Om dess 
allmanna utbredning [i Europa] sages: »colitur ubique in usum culinarem»: 
Nym, Consp. p. 592. — >Som en egendomlig omstandighet vak namnas, 
att den svenska befolkningen i sOdra Osterbotten, soder om Wasa, odlar 
och anvander otroligt stora mangder mejram >: Lund6n Koksv. p. 614, 
dar flere uppgifter lamnas; mejram upptages afven som allm. odlad: 
Ale. III. — Med godt resultat [odlad] i Ob. Ylitornio [»0fvertorne4»] k 
Jolma: F. Tradg. 1909 p. 10, jfr Turistf. Arsbok 1902 p. 80. Hundra ar 
tidigare heter det fran Ob. Uleaborg: isSs Srligen i Drifbank*: Jul. p. 23. 

— Li. Toivoniemi p& kalljord med stor framgang: Nordling p. 307, jfr 
1. c. 315. 

Uppgifter om odiingen af mejram har jag dessutom antecknat i 
floror m. m., i Elfv. Kult. p. 205, Elfving i Medd. XXV p. 12 (Nyl. 
Mantsala) och Birg. p. 59 (L k. nordsvenskt omr&de). 

Hyssopus officinalis L. 

Nunc saltern apud nos parum colitur. Sequel disseminattis esse 
indicatur. 

»Pluribu8 locis subsponte occurrit [non tamen in Fennia] vel nunc 
omnino quasi indigena videtur planta haecce, frequenter et iam antiquitus 
culta»: Nym. Consp. p. 587. — Ab. [Vihti] fOrvildad i Olkkala tradg&rd: 
Flinck; harom namnes likval : »luultavasti jo kuollut*: E. af Halletr. 

Om odiingen af isop hanvisas framst till Elfv. Ant. p. 100, se af 
ven Lund^a Koksv. p. 598. Hartill annu folj. uppg. Arten upptages re- 
dan af Till, (afven »fl. albo»). — Nyl. Odlades pi 1890-talet pa prist 
garden i Efeenas: Hayr. — Sa. Nyslott [»Savonlinna] lyseon kaavitarha, 
elanyt monta vuotta»: Budd. muist. — S b. »Kuopio Valkeinen Lepolan 
kasvitarha, useita vuosias; Budd. muist. — Ob. »Inf6rdes 1787 i Apotheks 
Tradg&rden, vaxer bra, och star otackt ofver Wintern»: Jul. p. 23. [Odlas] 
med godt resultat i Ylitornio [>Overtorne&»] Jolma: F. Tradg. 1909 p. 127. 

— Allm. odl.: Ale. Ill p. 264, men i Elfv. Ant. 1. c. sages: mycket sall- 
synt. — Uppg- fr&n Nyl. visar, att arten tidigare odlades allmannare an 
nu, hvilket afven Ofverensstammer med mina egna iakttagelser. 

F. 0. har jag antecknat uppg. om odl. i Mela Kasv. IV och V och 
Medd. XXV p 12. 

Typis impr. -'I4 1921. 12 178 Meliesa officinalis L. 

Melissa officinalis L. . 

Antea saltern culta est. 

Citronmelissen upptages redau af Till. — Ob. >har jag &rligen en- 
visas med ; men hon wil intet komma fort»: Jul. p, 23. 

I Lund^n Koksv. p. 585^— 586j namnes val ora artens odling i all- 
manhet, men ingenting om odlingen sarskildt i Finland. 

Om citronmelissens allmanna utbredning sages : »Colitur fere ubique 
in horti8»: Nym. Consp. p. 587. 

Satureja hoptensis L. 

Nunc saltern non colitur nisi rarissiine. Paucis locis subspontanea 
inveniri tndicatur. 

Nyl. [Ingk] Fagervik, BrOdtorp, sjalfsSr sig: Elf v. Ant. p. 100. 

Om artens odling hanvisas framst till Elfv. Ant. p. 100 och Lun- 
d6n Koksv. p. 606. — Kyndeln omnamnes redan af Till.; odl. i aodra 
Finland: Fries. Odl. af gammalt: Ale III, jfr Mela Kasv. V. — Ob. [Ulea- 
borg] >Vaxer bra pa kalljord, gaf mogna fron 1789»: Jul. p. 23. — Li. 
Kyndel trifves utmarkt vftl i ToivOdiemi: Nordling p. 315, jfr Elfv. Ant. 1. c. 

F. o. bar jag endast antecknat en uppg.: Medd. XXV p. 12. — Om 
artens allmanna utbredning se Nym. Consp. p. 592. Som prydnadsvaxt odlas ofta Perilla naiikinensis Hort.: Mela Kasv. 
V. Den omnamnes som odlad pa herrg§,rdar [i Om. Lappajarvi]: A. L. 
Backm. Fl. p. 25. — Li. Toivoniemi pa kalljord: Nordling p. 315 (benamnd 
endast Perilla) och Thule 1901 (U. Waenerberg): Rosb. Lappi p. 139. 

Thymus serpyllum L. 

Passim frequenter et copiose in arenosis per totum 
teriHtorium occurrit, multis autem plagis omnino non obviam. 

Till.; Till. Icon. 93 [non bona]; Kalm ; fere fq in carapis 
et clivis [»backar»]: Hell. p. 13; in collibus et campis are- 
nosis fq : Prytz cont.; in collibus et silvis arenosis Tavastiae, 
dein in Finmarkia orientali Utsjoki: Wirz. pi. off.; maxima pars 
Fenn. et Lapp.: Fries; in Lapponia rossica usque: Fries p. 197; 
Scand. exc. Lapp, plur.: Nym. Consp. p. 594; Fenn.: Nym. 
Suppl. p. 257, vide etiam DC. Prodr. XII p. 200, Led. Ill p. 
345—347 nomine y vulgaris, Hult Vedv. p. 16, Hjelt Utbr. p. 
[38] 171, Borg Beitr. p. 102, Suomalainen p. 190, 191 et tabula 
geogr., item infra sub f. angusti folia. Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, T. 51, N:o 1. 179 

Al. (»fqq»): Bergstr.; (»fq»): Bergslr. Beskr. ; Kokar Hellso, 
locus in Al. solus: Suoin. 11 p. 63; Arrh. & K. non viderunt, 
vide infra. — Ab. p: Zett. & Br.; [Abo] in silva Piisparisti: 
Arrh,; Pargas r— st r Pettiby, Atlu Jermo, Ytterby: Arrh. Ann.; 
Pargas [■>Parainen»] Norrby pc: Pesol.; Hiitis st fq: Arrh ; Finby 
Pettu, Bromarf, pag. Hango: Sand.; [Muurila] st fq: Ben v.; [Pojo] 
(fq): A. Nyl.; Tenala: His.; (r) Isosaari ad Hermola: Sel ; Lojo 
(fq): Hels., multa spec, in Lindb. herb.; Vihti fq: Printz; [Vihti] 
fqq: Flinck et V. E. Broth.; [Pyhajarvi et Pusula] fqq: Weeks.; 
[MynamiJki] in vicinitate Harmassuo, Lemmi et Tapaninen p : 
Caj. Kasvist., quern 1. inspicias; [Nystad] prope Vironkallio ad 
Nykyrko [»Uusikirkko»] versus: Sod. — Nyl. par. Ekenas fq : 
Hayr.; »in campis arenosis, ex. gr. ad viam magnam inter Eke- 
nas et Bro (»Ekenas malmen»): His. I; Inga in taeniis insula 
Fagero: His. p. 57!; Inga »Jakob-Bams6-skatan» in litore 
arenoso: Brenn. vaxtf. p. 77!; p: W. Nyl; Helsingfors »mihi 
non obviam»: Kihlm. ann.; Helsingfors in Brunnsparken: Brenn. 
For. p. 133; Helsinge Estlotan: Brenner!; Helsinge Nordsjo 
Kallvik in ericeto cp: Sael. herb. 1863; Thusby: Astr. & H., 
spec, legit V. Krohn!; [Nurmijarvi] p cp: Stenr.; Hyvinge cp ad 
viam ferratam: Gadol.; st r ex. gr. Borga ad Kallsund in Krako, 
Orimattila inter Pakkas et Kakela, item Hogland!: Sael. 0. Nyl.; 
[Hogland] fq: Brenn. — Ka. Kotka: Ssel. 0. Nyl.; Sakjiirvi: V. 
Krohn!; r Baisala in vicinitate templi et fq ad Sirlaksl, Kirvu 
inter Tietavala et Hirslampi, in collibus et marginibus viarum 
aridis: Linden; [Jaaski] r Hallikkala in arenoso ad fines par. 
Joutseno, Eevala in ericeto schistoso [»rapakivikankaalla»] ad 
viam Viborg versus hie illic st cp: Valle tiet.; Blom non comm. 
— Ik. p: Malmb.; Kakisalmi in arenosis ad lac. Ladoga st cp 
1883: Ssel. ann. et herb.; ad ripam lacus Ladoga [ad meridiem 
versus a Kakisalmi]: Laulaj. p. 212 et 213, vide etiam infra; 
[fqq et saepe cpp in tota Ingria: Meinsh. p. 270]. 

Sat. st fq in Ikalis (!)^ Ylojarvi (!) et Kumo: Malmgr.; st r 
[Loimaa] in ericeto Oripaa— Virtsanoja: Saur.; Huittinen(»Hvittis»]: 
Lyden; in oppido Bjorneborg (herb. lye. Bj.), Viasvesi (K. Lind- 
strom auctore Fontell), Harjavalta cp in arenosis (E. Hermonen): 
Hayr. Bjorneb.; Birkkala (!) prope Pitkaniemi, ad Piispala et ad 180 Thymus serpyllum. 

viam ad Ylojarvi, Kyro et Ikalis cp in Tavastmon!: Hjelt, vide 
etiam infra; [Kyro, Parkano et Jamijarvi] compluribus locis [in 
Tavastmon]: Herlin p. 148, quem 1. inspicias. — Ta. Kangasala 
fq: Hjelt; Saaksmaki Haga: Tikk.; Tursala, Isolahti cp, in Pal- 
kane secundum iugum Syrja fq et cp; Leop.; [Kalvola] fq: 
Knabe Fort.; fq: Asp. & Th.; in ericetis inprimis secundum vias 
complur. loc. fqq: Norrl. s. o. Tav.; fq: Bonsd.; Korpilahti in 
monte alto: Norrl. ann., vide etiam K. 0. Elfv. p. 385; Wainio 
Tav.or. non comm. — Sa. fqq: Hult, vide etiam infra. — Kl. 
(fqq) usque ad Ilomants: Fl. Kar.; Impilaks, Kirjavalaks et Palk- 
jarvi rarior [»temligen glest*], Sortavala et Valamo frequentior: 
Hj. Neiglick & J. Lupander!; Valamo st fq: Ssel. ann.; in vici- 
nitate lacus Ladoga st r, interiore in parte rr: Link. Stud. p. 
272, cfr 1. c. p. 163; Sortavala Kuhavuori: V. Ollila!; Sortavalal, 
Impilaks et Suistamo Uuksujarvi in ericeto [»kankaalla»]: Link, 
comm., vide infra; Impilaks Raukkivuoret: Medd. XVJ p. 53; 
Suistamo Leppasyrja ad occidentem versus a lacu Onninen st 
pc: Pesol.; p circa Janisjarvi: Hjelt, vide etiam Kihlm. Beob. 
p. XXVll et 61. — Kol. p fq: Elfv.; Solomeno: Giinth. p. 46; 
Ivina multis locis et Solomeno: Gaj.; Salmi Lunkulansaari ad 
Hushkanen st cp: Link, comm.; 6 spec, in H. M. F. 

Oa. Botom Pyhavuori: Edv. af Hallstrom! — Tb. Kinnula 
ad viam publicam nonnuUa km ad septentr.-occidentem versus 
a Lassila: G. Marklund! vide infra. — Sb. (»fq») usque ad 
Kuopio: E. Nyl. & Ghyd.; Jorois in coemeterio: Edit Lindstrom!; 
Suonenjbki cp in coemeterio 1902: Link.; (r): Mela; rr (Kuopio] 
Neulaniemi Vuorilampi! in monte [»kalliorinteella»]: Link. Lis.; 
Maaninka Hyttilankyla Repomakil cp et Hannula in iugo ad 
Sikojarvi: Kyyhk. litt., vide infra, cfr quoque Kyyhk. Pohjois- 
S. p. 64 et Kyyhk. Suom. p. 22 et 25; Env^'. e Leppavirta non 
comm. — Kb. ad Ilomants: Fl. Kar., spec, e Kontiolaks Leh- 
raanaho!; Joensuu ad viam prope canalem ad Hoytiainen: Bud- 
den!; Kide: U. W. Telen!; Liperi fq in pinetis Mattisenlaks et 
Taipale! [etiam Link.]: Eur. & H.; Kuusjarvi Outokumpu (Koti- 
lainen): Link. comm. — Kon. p. Saoneshje ad Schungu st fq, 
in Reg. occ. inter Saamajarvi — Savilatschu plur. loc; Norrl. 
On., cfr Fl. Kar.; Ratkolje ostrof : Gaj.; Koselma, [Povjenets Acta Societatis pro Fauna et Flora Feunica, T. 51, N:o 1. 181 

etc.]: Giinth. p. 46; Shuiskoi— Kivatsch: Selin!; Niinisaari: 
Kullhem! et Simming!; in Saoneshje secundum oram lacus 
Onega ubique et saepe cp: Kihlm., spec, etiam e Valkiamiiki! 

Om. Saraisniemi cp [»yl.»] in coemelerio: Must., spec. leg. 
Brenner!, cfr Brenn. Obs., ubi rr inveniri indicatur; eliam 
Metsiiv. indidem 1916 indicat; Saraisniemi Pookivaara st cp: 
Y. Vuorentaus in L. Y. 1918 p. 131. — Ok. nondum adnota- 
tus. — Kp. in parte austro-occidentali cp ad ripam australem 
lacus Kalmarvi et ad pagum Tiiksi, in vicinitate Kellovaara 
Kallionpaa, Hukkakalliol et Lammasvaara, in vicinitate Jysk- 
jarvi ad Puvassyrja et cp ad Suopaissalmi in arena volubili, 
[Solovetsk in promuntorio orientali insulae Anserski! in litore 
arenoso]: Bergr. Ant.; [Solovetsk: Selin!;] Kemi [et Anserski]: 
Beket. p. 586, vide etiam infra. 

Ob. Muhos: Zidb., cfr Brenn. Obs.; rr Utajiirvi: Brenn. 
Obs. — Kuus. Paanajarvi: F. Nylander! [= »0» in Herb. Mus. 
Fenn.]; Mantyniemi [prope Paanajarvi]: [P. A.] Karsten!; Rajala 
in ora septentrionali lacus Paanajarvi: Nyberg! et [V.] Krohn!; 
Paanajarvi complur. loc: Wainio Kasv.; Juuma Lammasvaara: 
W. Brenner! nomine Th. chamaedrys; inter Kiutakongas et 
Paanajarvi: A. L. Backman in Medd. XXXV p. 199, vide infra; 
Paanajarvi st fq ex. gr. prope Kauppila, Juuma in vallibus 
saxosis saepe cp, fq [»yleinen»] ad fluvios Oulanka- et Kitka- 
joki, inprimis in saxis [»kalliopenkereilla»], item ad Savinajoki 
a Viksijarvi deorsum: Pesol., cfr Pesol. kasv. p. 230; ad Ou- 
lankajoki Ala-Taipale ad septentrionem versus a Kallunkijarvi, 
et 5 km [»V'2 mil»] sursum ab ostio Kitkajoki: Stjernv.; Kuola- 
jarvi [»Salla»] Ruskeakuru in parte austro-occidentali: Borg & 
Rantaniemi!; in rupe praerupta prope Jyravankoski! ad Juuma, 
ad ripam fluvii Oulankajoki: Hirn Fort. — Kk. Oulanka in 
montibus alpinis Kivakka et Paanuorunen: Wainio Kasv.; Pe- 
sioiva: Borg Beitr. p. 9, 136 et 140!, cfr Lindroth, Acta XXVI 
N:o 5 p. 10, et Liro Ured. p. 324, ubi per errorem scribitur 
Tesioiva, spec, lectum in regione subalpina; Sonostrow: Mela 
PL; Keret: F. Nyl. Utdr. p. 153—154, vide infra et Beket. p. 586; 
insula Krestowo-ostrow in sinu Knashaguba; Lindberg! 

Lk. Kuolajarvi Pyhakuru [st cp], Nivajarvi Hirveakallio 182 Thymus serpyllum. 

[cpp] et in rupibus circa Pyhalampi inprimis in calce et dolo- 
mite: Pesol, cfr Pesol. kasv. p. 232 et 234; Pallastunturit 1880 
(K. Laurin): Zidb., forsitan confirmationis indigeat. — Li. in 
ripis arenosis fluvii Tana per omnem eius longitudinem inter 
Guldholmen et Kivikoski p cp, ut etiam ad lacum Mandojayri 
[»Mandujauri»] Utsjokiae: Wahlenb. p. 162 et 163, cfr 1. c. p. 
XVII et XXXIV; in ripis arenosis fluviorum Tana et Utsjoki 
cp: Fellm. Lapp., cfr Jul. Fort. p. 102 et S. Gastren p. 353, 
item: Ssel. kat., spec, e praedio sacerdotis Utsjoki!; Utsjoki 
Nuorgam prope fluvium Tana hie illic cp (Nordling): Zidb.; 
» nobis nusquam obvia nisi, ut iam indicat Wahlenberg, . . . 
inter Vuopionsuu iuxta flum. Anarjok et Puolmak ubique fere 
fq et saepe cp: Kihlm. Ant., cfr Hult Lappm. p. 93, 94 et 150; 
vide etiam Blytt p. 744, Hartm. p. 85 etc. et inprimis Norm. 
Fi. Spec. p. 843, quern 1. inspicias, item Norm. Fl. Overs, p. 
460-461. 

Lapp. ross. ad Kuollejok, Kantalaks et Jakobselfven p: 
Fellm. Ind., cfr N. I Fellm.; in arenosis circa sinum Kantalaks 
St r: N. I. Fellm., cfr 1. c. p. XXIX et XXXVII, item Beket. p. 
586; Shelesna, Porjeguba, Umba, Kuusreka et Pjalitsa: Mela 
ann. et Mela PI. plurimis locis; Kantalaks prope pagum et Ku- 
somen: Mela PL; Tuitsitunturi [num Puitsitunturi?] in valle 
[»kurussa»] partis australis : Axelson & Borg!; Lujauri urt reg. 
alpina alpis Straschna— pahk ! et Pjalitsa! in litore arenoso: 
Kihlman; baud procul a Sosnovets: Enwald & Knabe!; Varsuga: 
Selin!; Tshapoma: Mela herb.; Babja ad Mare album: A. H. & 
V. F. Brotherus! 

PI. Finl. exs. N:o 886 Sb. Jorois in arenoso campo in 
sepulcreto leg. Edit Lindstrom, N:o 887 NyL Ekenas Tvarminne 
Storangsberget sicco loco leg. Inga Strom, ambae var. angustifolius. 

D& denna arts utbredning hos osa, eom af ofvanst&ende framgar, 
ar mycket ojamn, bar jag upptagit ett n&got stOrre antal fyndorter, an 
hvad jag i analoga fall plagat gora. — Om utbredningen i Sverige se 
H. W. Arnell i Sv. Bot. T. 1912 p. 234-238. 

Al. Thymus serpyllum angifves af Bergstr. sasom fOrekommande 
mycket allmact i skogar och p& berg pa hela fasta Aland och i Ostra 
skarg&rden [»A, B, D, SRff.], hviket sakert ar oriktigt. Om Tengatrdma 
exemplar ae p. 184. — Ik. Om fdrekomaten p& dynerna akrif ves : Meat Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, T. 51, N:o !. 183 

pa de fardigbildade dynerna, eSrekildt i de Cstra trakterna; pa flygsand 
fOrekonimer den eallan : Thesl. Dynb. p. 63, jfr 1. c. p. 64 och 69; afven 
vid Vuoksen: 1. c. p. 71 och 72. 

Sat. Karkku: Kihlm. Beob. p. 61; uppgiften bar tillkommit genom 
ett missfOrstand och afser Birkkala. I Ruoveei sOkle jag arten fOrgaf ves : 
Hjelt; se afven uppg. cm tillfallig forekcmet. — Sa. Saaminki Ritosaari 
Kierresaari (Burgman herb.), Kerimaki Putikko (herb, alumn.) och Haapa- 
niemi (Sillfors herb.): Budd^n; >SavonliDna Simunausaari. Merkitty oppi- 
laeheibaarioieta: Saaminki Utrasniemi, Ritoeaari, Vuoriniemi Taivallahden 
kangas [ja] Pelloesalo, Kerimaki Jouhenniemi, Keroneaari Kukkaharju, 
Haapaniemi maki [ja] Raikuunkangas [mySskin] Heinavesi Malkkila>: Budd. 
mnist. — Kl. Om forekometen harstades sages: >Sortavala! saarissa ja 
ranuikoUa hedelmallisten kallioiden kasvina fq, ei sisamaasea nShty ollen- 
kaan, Impilahdella myos rannikon kallioilla, Koirinojasea sitapaitsi kan- 
kaalla»: Link. comm. 

Tb. Om fOrekomsten i denna proving skrifves: sKinnnla rr. Kasvaa 
noin 1 V2 km pituisella alalia maantien vsrsilla aivan Lestijarven rajalla. 
Ei liene alkuperainen, silla sita ei ensinkaan lOydy ymparilla olevilla 
kankailla; ei edes maantieojan yli ole se paaseyt »hyppaamaan»: Roiv.; 
Kyyhkynen bar granekat Roivanens exemplar. — Sb. Om forekomsten i 
Maaninka meddelas senare: lUseammissa paikoissa silla moreeniselan- 
teella, joka ulottuu Kaarmelahdesta Siilinjarvelle Hamulan kantta»: 

Kyyhk. litt. 

Om. Tliymus serpyllmn uppraknas bland arter, som eaknas i Lappa- 
jarvi: A. L. Backm. Fl. p. 136. — Kp. Thymus omnamnes fran Koitere- 
moranen mellau Kaenkoski och Kangaekyla r [«2>]: Rosb. Ytb. p. 59; 
Kangaskyla moranen vid vagen p [>5»]: 1. c. p. 60. Sannolikt eamman- 
falla dessa fyndorter med de i Bergr. Ant. anforda, men med full saker- 
het kan jag icke identifiera dem. 

K u u s. Forekommer nllmant och i stora maesor sSsom framtradande 
karaktarsvaxt pS, sandbranterna vid Oulankajoki . . ., frSn Paanajarvi &t- 
minstone anda upp till Kiutakongas : Edv. af Hallstr.; omnamnes afven dari- 
irkn Broth, litt. och Broth. Ber. 1883. - Kk. insamlas vid Hvita hafvet (Keret) 
af folket i stora kvantileter for att saljas i Archangel : F. Nyl. Utdr. p. 153-154. 

Om en tillfailigr fOrekomst af Thymus serpyllum finnas hOgst i& 
uppgifter. — Sat. Karkku nara Koskis vid jarnvagsbanken under mSnga 
ar, men forsvunnen atminstone sedan 1918: Hjelt. — Tb. Se i petitstyc- 
tet. — Ob. [Uleaborg] »Hietapaikalla Toppilan ealmessa loydetty, ehka 
satunnainen*: Lei v. putk., jfr Lei v. 

Linkola betecknar Thijmiis serpyllum som en af kulturen svagt gyn- 
nad apophyt: Link. Stud. p. 264. 

Formerna af denna art aro hos oss ej anuu konsekvent sarskilda, 
men ett antal spridda uppgifter forehgga dock. 

Var. angustifolius Pers. »Haec forma nunc distributa in Finlandia 184 Thymus serpyllum. 

vulgaris est et per totam Finlandiam dispersa. Etiam in (inferioribus) 
partibus Lappouiae crescit*: Schedae II p. 128, dar formen afven beskrif- 
ves under namn af Th. serpyllum L. * euserpyllum Briquet var. angusttfo- 
lius Pers. Harom tiilagges: Deana form ar den i Finland vanliga. Den mer 
bredbladiga hufvudformen ar endast kand frSn ett fital stallen: Lindb. comm. 

F. latifolia Led. Nyl. Lovisa i skogen vid fattigg&rden (Iverue): 
Sffilan i Medd. XXIV p. 21. 

I DC. Prodr. 1. c. uppraknas ^ montanus Waldst. & Kit. bl. a. fran 
Lapponia. Uppg. torde afse Th. chamaedrys Fr., men forefaller mig hOgst 
tvifvelaktig. 

Var. odoratissimus Lt. Kola (Fellm.): Beket. p. 586; jag kanner ej, 
hvarp§, uppg. ar gruniad, dk jag ej hos [N. I.] Fellman funnit nagon 
uppgift harom. 

F. albifiora. Al. exemplar af Tengetr.! — Sat. Jamijarvi Hameen- 
kangas: Sola! — Kl. Sortavala Nikl.! ; Sortavala Kuhavuori: R. Wegelius! 
— Sb. Jorois »haHtau8maan kohdalla maantien vieressa 1907 (Aatto Ok 
sanen)*: Link.; exemplar insamladt af Lindberg i Lindb. herb. — Kb. 
>maantien varrella Joeusuua ja Enon valilla Lehmon kylasta jonkun 
matkaa (Kirkkoherra Alfr. Tikkanen)»: L. Y. 1903 p. 223 och Mela i Med<l. 
XXX p. 3. — Kuus. Oulankajoki : Him! 

Thymus chamaedrys Fr. 

Jn parte maxlme austrO'Orientaii (Karelia olonet- 
sensi) rarissime et, quantum scimus, spontaneus invenitur; 
in Fennia australi adventicius, sed per multos annos per- 
sistens raro occurrit; in saburra etc. usque ad 65^ indicatur. 

Scand. (exc. bor.): Nym. Gonsp. p. 593; tantum adven- 
ticius, sed iam multis annis ad Aboam, Helsingfors, Tavastehus 
legitur: Herb. Mus. Fenn II p. 142; Fenn. mer. (adv. rarior): 
Nym. Suppl. p. 257; in Finlandia australi nonnullis locis cum 
seminibus introductus plerumque post multos annos remanet: 
Schedae p. 101, vide ceterum Hult Vedv. p. 13, Hjelt Utbr. 
p. 171 [38], Hjelt in Medd. XXVI p. 14, Ale. IV et infra. 

Al., Ab., Ka. et Ik. vide infra. 

Kol. Petajaselka 2 a 3 km [»virstaa»] a pago : Lindroth 
k Cajander!, cfr Medd. XXV p. 61-62 et vide infra. 

PI. Finl. exs. N:o 334 Ab. locis graminosis, seminatis 
in urbe Abo, prope templum leg. HoUmen. 

AI, I H. M. F. fiunes ett exemplar fr&n Aland, insamladt af M. v. 
Essen I; det synes emellertid tvifvel underkastadt, om det verkligen ar Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, T. 51, N:o 1. 185 

ineamladt dilrstades. I mitt herbarium ligger dftremot ett exemplar utan an 
gifven speciallokal, insamladt af P. Collander, som antagligen ftr fr&n Aland. 
— Ab. Abo kyrkogard: O. Randelin ! ; Abo vid kyrkan : C. J. & A. Arrb. 
1868 och Hollm^n! — Om forekometen i Abo vid domkyrkan lamnas en 
framstallning af Arrb. i Consp. V p. 571-572. - Abo »i skvarerna.: E. 
Renter; Abo Observatovieberget p& graslinda: G. Renvall 1 och A. Dahl!; 
Bromarf »Kanejarvi dithftmtad fr^n Abo»: Sand; Kimito: CI. Stearoth i 
herb. lye. n.; uppgiften torde eifordra bekraftelee. — Vihti r Ridals ang 
ofvanom inkOrsvSgen till Nummela station, for 3 a 4 kr sedan [troligen 
raknadt fran 1893] inkommen med hOfro, tyckes den sprida eig mer och 
mer: Flinck. — Nyl. Helsingfors i Brunnsparken : Brenn. For. p, 133, 
exemplar insamlad vid Rauhaniemi !, tidigare 1870 insamlad af A. Bro- 
therusl och 1871 af K. W. Bruncrona ! ; afven antecknad i Brunnsparken 
1878: Kihlm. ann. I Medd. XXXI p. 13 uppraknar Brenner Th. chamac- 
drys bland arter, som efterhand inkommit i Brunnsparken; numera ar 
den emellertid fullstandigt utrotad darstades: 1. c. p. 14. — [Helsingfors] 
i Botaniska tradgfirden: Brenn. FOr. p. 132, exemplar af Sola! Om denna 
fOrekomst namnes: iBotaniska tradg^rden, har har funnits atminstone 
sedan min barndom»: Lindb. comm. — Ka. [Jaaski] >rr Kostiala, Oron 
torpan maessa seka tien viereesa Tikankoskelle menne8sa>: Valle tiet. 
Mahanda krafver artens spontana forekomst harstades annu vidare under- 
sOkning; detsamma galier uppgifterna fr^n Ik. Muola, Ta. och Sa. — Ik. 
Nykyrka: elev A. Collan i herb. lye. n.; uppgiften krafver bekraftelse. 
Muola Pellila: Hannikainen ! ; [>auf krauterreichen Platzen, in der Umge- 
gend von Narwa sehr haufig»: Meinsh. p. 270, jfr 1. c. p. XXX]. — Sat. 
Raumo Hakuni 6: Hult Vedv. p. 13. — Ta. Tavastehus stationshuset : 
elev Indren i dupl.l, jfr bl. a. Hult Vedv. p. 13 och Ale III; Saaksmaki 
pa gardsplan vid Voipaala! egendom och Lammi [»Lampis»] Koskis ! »A, 
en plan, bevaxt med utlandskt hofro 1881 (elev Seppala)*: 0. Collin. — 
Sa. Willmanetrand, finska lagret, vagkant: H. Bucb ! — Kol. Om fore- 
komsteu harstades skrifves: Tagen j>k ea svedjebacke nSgra km [»ver8t»] 
fran Petajaselka by, s&som det sag ut, fuUkomligt vild ; mojligheten att 
den blifvit importerad ar dock icke alldeles utesluten: Cajander i Medd. 
XXV p. 61—62. — Ob. Ule&borg vid Toppila sund pa barlast 1891 : Zidb., 
jfr Brenn. Obs. och Huumonen i L. Y. 1904 p. 236; [Ule^borg] >v. 1900 
Toppilansalmen kedolla yksi tupas (H. Murto)^ Huum. sat. p. 90. 

I Bot. Not. 1909 p. 58 framh&Ues, med stod af en uppsats af K. 
Domin och A. Bruce Jackson i Journ. of Botany 1908, att denna art bor 
kallas Th. glaber Mill. Af praktiska skal har jag dock bibebaUit det af 
eamtliga finlandska fdrfattare anvanda namnet. 

Var. verlieillatus Lge fOreligger fr&n Helsingfors >in horto botanico>: 
Lindb. herb. 186 Thymus vulgaris. 

Thymus vulgaris 1. 

Parum colitur. 

Om odlingen af timjan hanvisas till Elfv. Ant. p. 100, jfr Lund6n 
Keksv. p. 630. Arten upptages redan af Till.; odl. i sodra Finland: Fries, 
jfr Mela Kasv. V. — Ob. »Koinmer anteligen upp pa varm Bank, men 
langre intet»: Jul. p. 23, 

F. 6. bar jag endast antecknat en uppgift i Medd. XXV p. 12. Om 
den allmanna utbredningen [i Europa] se Nym. Consp. p. 593 och Nym. 
Suppl. p. 256. 

Calamintha acinos (L.) CI air v. 

In parte australi plerumque passim occurrit; ad sep- 
tentrionem versus ad 63^ fere progreditur ; ulterius tantum 
in saburra etc. visa est. 

Till.; Kalm; in collibus apricis p: Prytz cont.; in ruderatis 
et collibus aridis F'enniae australis: Wirz. pi. off., cfr Fries; 
per Fenniam australiorem dispertita est ab Aboa ad finem ori- 
entalem, i Tavastia sec. Hellstrom : W. Nyl. Distr.; Eur. omn. 
exc. max. bor. (Scand. arct. Fenn.): Nym. Consp. p. 589; in 
Finlandia infima (fq), propius septentrioni minus fq usque ad 
c. 62" 15' crescit: Schedae p. 101, vide etiam DC. Prodr. XII 
p. 230, Led. Ill p. 353—354 et Liro Ured. p. 321. 

Al. p: Bergstr.; st fq — p: Arrh. & K.; [Sund] stfq: Prim, 
p. 71; (r) Kumlinge Soderholm (Arrh.): Bergr., vide inprimis 
Palmgr. Stud. p. 421, ubi e pluribus quam 20 locis enumeratur, 
et 1. c. spec. tab. VII; 6 spec, in H. M. F. — Ab. (r) Zett. & 
Br.; »ad Heikkila maj., in sylva Muckuri akerbackar vid Abo»: 
Leche p. 26; Korpo: I. Bingbom in dupl.!; Nagu: A. af Schul- 
tenl; Pargas p: Adl; Pargas (!) fq in calcariis insulae Alon 
[etiam teste Pesola], ceteris insulis st r — p: Arrh. Ann.; Hiitis: 
Arrh.; Bromarf (fq): Sand.; [Pojo] (fq): A. Nyl.; p: Sel.; multae 
adnotationes e Lojo; Vihti (fq): Printz, cfr W. Nyl. et W. Nyl. 
p. 204; Vihti p, enum.; Flinck; fq [»yleinen»]: V. E. Broth., 
cfr V. E. B. p. 202; Mietois r [prope pag. Uhlu] una cum Tri- 
folio arvensi: Caj. Kasvist., vide etiam Pesol. Tur. p. 43. — 
Nyl. Ekenas non visa nisi ad Skaldo in monte: Hayr.; Tenala 
Lappvik: Sola!; Tvarminne Storangsberget : Hayr. Land v. p. 164; Acta Societatis pro Fauna et Flora Fenuica, T. 51, N:o . 187 

»Fagervik prope officinam ferrariam et ad tabernas navales 
(Sjobodarna)*: His.!; Inga Ekholm : W. Brenner!; [Helsinge] 
Karbole: W. Nyl. p. 70 et 213; Helsinge Degero: Kihlm, ann.; 
Helsinge ad stationen experimentorum [»koeasema»] Tammisto st 
cp: Link, comm.; NurmijRrvi: V. A. Seppala!; Sibbo Loparo 
1878: Ssel. herb.; Sibbo Nevas in calcariis: Ohrnberg!; st r ex. 
gr. in Borga Borgbacken et ad Korssund, [sacell. Borgnas] ad 
[praedium] Laha (K. Nordenskiold), Morskom Nybroberget, Hog- 
land [ad Kiiskikyla 1856]!; Ssel. 0. Nyl. et ann., cfr Brenn.; 
Linkola in par. Orimattila frustra quaesivit: Link. comm. — 
Ka. Vehkalahti [»Wekkelaks»] [in ora lacus] Kannusjarvi: 
Ssel. 0. Nyl.! et ann.; (p): Linden, vide infra; [Jaaski] r Hallik- 
kala (fq) in declivibus (J. E. Komi), Teppanala, Jarvenkyla, 
Kiirattila ad viam publicam Kuurmanpohja versus: Valle tiet.; 
par. Viborg ad deversorium Sikaportti ad rapes 1881, Viborg 
ad muros st cp 1882: Ssel. herb.; 2 alia spec, in H. M. F.; 
Blom non comm. — Ik. st fq: Malmb. [et Meinsh. p. 271]. 
Sat. Birkkaia (1): Malmgr.; Birkkala! p ex. gr. inter Haa- 
visto et Nokia etc., Karkku rr Kirvesvarrennokka et Kutala: 
Hjelt; Kyro: Asp. — Ta. Saaksmaki p: Kihlm.; [Kalvola] hand 
infrequens: Knabe Fort., vide etiam Knabe Skizz. p. 87; stfq: 
Leop.; Palkane (rr), non visa nisi ad Kankahinen in monte: 
Zidb.; Hauho: Herk.; p: Asp. & Th.; st fq: Norrl. s. 6. Tav. et 
Bonsd.; r Korpilahti Vaarunvuori [» Vuarunvuori»]: Wainio Tav. 
or.!; Vaarunvuori [»Vaarovuori»] cp: Gadolin !, cfr Prim. p. 59; 
Korpilahti Vaarunvuori: Link. retk. p. 146, cfr 1. c. p. 147 et 
vide infra sub Tb.; vide etiam Hult tr. p. 196. — Sa. complur. 
loc. in Kristina, Puumala etc. usque ad Nyslott: E. Nyl. & Ghyd.; 
Valkiala p: Hult Fort.; Villmanstrand Lauritsala: Wainio ann. 
et Sselan!; Villmanstrand in solo calcareo ad Ihalais prope 
fodinam calcaream 1879, Taipalsaari in colle arenoso 1883, in 
Savitaipale 1882, Joutseno ad deversorium Leppala 1879 et in 
Ruokolaks in campis arenosis ad lac. Sarkijarvi 1879: Ssel. 
herb.; p: Hult, spec, e Ruokolaks Keringinjarvi!; Rautjarvi cp 
ad viam publicam: Hjelt; Puumala Leukoinen 1904: Link.; 
IVIikkeli [»S:t Michel»] st fq: Hasselbl.; Kristina: V. Brander!; 
Sulkava: J. A. Zitting! — Kl. st fq usque ad Ladogam bo- 188 Calamintha acinos. 

realem: Fl. Kar.; [Parikkala (!)] st fq: Hann.; Jaakkima: 0. Hjelt 
M. S. (ex ipso); Oukuniemi: Nikl.!; Impilaks p — stfq: Hjelt; in 
vicinitate lac. Ladoga p: Link. Stud. p. 272, cfr 1. c. p. 163; 
par. Sortavala (!) et Impilaks (!) fq — st fq, etiam paucis locis in 
Uukuniemi, Ruskiala et Suistanio [etiam Pesol.!], enum.: Link, 
comm., vide etiam Link. Omen. p. 162. — Kol. Elfv. non comm. 

Oa. et Tb. vide infra. — Sb. Jorois Jarvikyla: Lindb. 
herb.; Pieksamaki Maavesi Kilkalanmaki ad Kotalampi versus 
1902: Link.; Leppavirta Osmajarvi (aut Takkula) prope lac. 
Lahnanen: Enw.; r: Mela; Kuopio Husonlampi ad Kasurilacp: 
Kyyhk. litt.!; Kaavi Linnunniemi [in pag. Siikajarvi] cp — cpp: 
Kyyhk. kasv. p. 59!, vide etiam Kyyhk. PohjoisS. p. 64 et 
Kyyhk. Suom. p. 23. — Kb. Tohmajarvi: U. W. Telen!; Toh- 
majarvi Kemie ad Niemela, in pag. Saariois et Piilovaara, Raak- 
kyla prope templum ad Oravilahti : Link. comm. — Kon. r 
Gorka (Simming), Jalguba (Giinther), in Saoneshje prope Padmo- 
serol in arenosis exaridis: Norrl. On., cfr Giinth. p. 46; Gorskij 
pogost: Simming!; Saoneshje Asheb: Herb. Mus. Fenn. II p. 
142; Klimetskoi [»Sennoguba»]: Lindroth & Cajander! 

PI. Finl. exs. N:o 336 Ab. Lojo SOLhem in rupe calc. 

sicca leg. Lindberg. 

Ka. Valle anmarker: >Lmd6nin p lienee liian korkea, ainoastaan 
Jaaskea silmalla pitaen*: Valle tiet. — Ta. Tammerfora vid bang&rden 
ett ex. bland tillfalliga arter 1919: Hjelt. — Oa. Gamla Wasa pa ett af 
de stallen, som blifvit utgrafda for jarnvagen, Nya Wasa infdrd: Laur.; 
tydligen tillfallig p& hvartdera stallet, hvarfor arten ej upptagits i Laur. 
Vftxtf. — I Ale. HI m. fl. upptages Calamintha som naende till sodra 
Osterbotten. — Tb. Korpilahti : Herb. Mus. Fenn. II p. 142, jfr 1. c p. 
93 etc , bl. a. Hermann p. 400. Enligt benaget meddelande af Linkola h6r 
dock Vaarunvuori eller Vuarunvuori, som Wainio kallar stallet, icke till 
denna provins utan till Ta., hvilket afven enligt Liukolas utsago framg&r 
af kartan ; T b. bor darfor utga. Tillaggas bor, att Linkola betecknar 
Vaarunvuori [61° 56'] eom artens nordgrans [i denna del af landet]: Link, 
retk. p. 147 och 154. — Ob. Ule&borg [>Oulu] aivan satunnaisena*: Huu- 
monen i L. Y. 1911 p. 219; »v. 1909 hautausmaalla 1 kpl (Antti Wirtal): 
Huum. lis. p. 85. — I L. Y. 1904 p. 236 uppraknas Calamintha acitws 
bland arter, som fOrekomma i >Oulun ymparisto, muualta tullut»; denna 
uppgift afser emellertid Dracocephalus thymiflorus : L. Y. 1911 p. 219 och 
Huum. lip. p. 87. Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, T. 51, N:o 1. 189 

Linkola betecknar Calammtha acinos som en af kulturen m&ttligt 
gynnad apophyt: Link. Stud. p. 262, jfr 1. c. p. 246 och 336. 

Var. perennam Hartm. A b. Lojo Lylyis: Edv. af Hallstrom !, jfr 
Lindb. Enum. och Mela Kaev. V. Emellertid sages: Osakert, om detta ar 
den akta perennans eller endast en hvitblommig form: Lindb. comm. 

F. albifiora foreligger afven fr^n Ik. Rautu »in coUe arenoso arido 
supra pag. Kautu»: Lindb. herb. 

Vidare finnes en >f. floribus pallido-violaceis* Ab. Lojo SOLhem 
berg vid stranden : Lindb. herb. Calamintlia clinopodium Spenn. V) 

In taeniis Alandiae satis frequenter— frequenter, in 
reliqua Fennia australi plerumque satis raro— passim fere 
ad 63^ occurrit, sed in parte maxime occidentali 61^ 10' 
non superat; ad septentrionem versus quamquam rarissime 
usque ad 64^ 10' progreditur. 

Till.; Till. Icon. 120 [mala]; Kalm; ad fodinas calcareas 
in par. Pargas fq et in clivis aridis : Hell. p. 13; in collibus 
graminosis minus fq Finl. austr.: Prytz cont.; in collibus terra 
calcarea substratis provinciarum australium : Wirz. pi. off.; 
maxima pars Fenn.: Fries; Eur. omn. exc. Scand. et Fenn. bor.: 
Nym. Consp. p. 587; in Finlandia australi baud infrequens, 
media in Finlandia saltern usque ad 62<^ 35' progreditur: Sche- 
dae p. 102, vide etiam (DC. Prodr. XII p. 233,) Led. Ill p. 355, 
Liro Ured. p. 321-322 et Valle Hav. p. 58. 

Al. (»r»): Bergstr.; p: Arrh. & K., qui ex 11 loc. enum.; 
Sottunga et Kokar st fq in coryletis: Arrh.; in taeniis Kokar— 
Gela fq aut st fq, etiam sparsis locis in Jomala, Geta, Finstrom, 
Eckero, Saltvik, Sund et Vardo: Palmgr. Stud. p. 422, ubi e 
permultis locis enumeratur, cfr 1. c. spec. tab. VII; in parte 
occidentali et media [= par. Kumlinge et Brando] st fq — fq: 
Bergr. et Bergroth in Medd. XX p. 37, vide etiam Prim. p. 71, 
Palmgr. Hipp. p. 41 et 157, item Samuelss. p. 132. — Ab. r: 
Zett. & Br.; Kathrinedal: 0. Hjelt M. S. (ex ipso); Korpo: I. 
Ringbom!; Nagu Sjahlo: A. Dahl!; Pargas r Attn LoEholmen : *) Clinopodium vulgare L. auct. plerique. 190 Calamintha clinopodium. 

Arrh. Ann.; Pargas [»Parainen»] Langholm: Peso!.; Pargas Blas- 
nas in insula Lessor: Link, comm.; Hell, vide supra; Halikko 
Vaisakko: K. E. v. Bonsdorff!; Halikko ad praedium sacerdotis 
st cp in coryleto, Uskela Pahkavuori ad monteni Tapuri : 
Hayr.; Bjarno praedium Pojo: E. G. Printz; p prom. Karkali, 
Jalansaari, Pellonkyla, Sakkola, Leikkila in Sammatti ad ripam 
rivi in Kirmuinen fluentis: Sel.; Lojo Kouvola: Tikkanen in 
Hult herb.; Lojo in insula eiusdem nominis Askola et Hitis: 
Hels.; Lojo Suittula in praedio Jukkola: Hollm.; Lojo Vabby 
prope stagnum: Ch. E. Boldt!; Lojo Kulukkasaari Tytyri et Hevon- 
saari: Lindb. herb.; Lojo Lohjansaari Askola, Paavola, Maila, 
Saarenpaa in declivibus siccis el coryletis st cp, Karkaliniemi 
complur. locis et Torhola: Pesol.; Karislojo Tallnas: Ohrnb.; 
Karislojo Suurniemi: B. Krogerus!; Nummi Ylivilki prope Pit- 
kajarvi: Ssel. ann.; Vihti (st fq): Printz; r, non vidi nisi in 
montibus pone pag. Vanhala!: Flinck; r Vihti Niemenkyla prope 
fines par. Lojo in alneto : V. E. Broth., cfr V. E. B. p. 207; 
Vihti Kuorla ad ripam amnis Kirjava: quis auctor?; Vehmo ad 
praedium Lalli: Helene Simelius in Sael. herb. 1865. — Nyl. 
[Ekenas] Tvarminne Storangsberget (!): Hayr. Land v. p. 164; Inga 
Barol et Barosund Basto!: W. Brenner; Kyrkslatt Osterby in 
promuntorio Brunksnas: Brenner in Medd. XXllI p. 7!, cfr 
Rosb. Kyrksl. p 111; [Helsingfors] Villinge (llmoni) et Sibbo 
Loparo: Ssel. ann.; Sibbo Hindsby Holsangen et Vasterangenr 
Wainio ann.; Sibbo Gesterby 1918: Link, comm.; r Borga! ad 
Kardrag, prope Valkijarvi in sacell. Askola et Ruokijarvi in 
sacell. Borgnas: Ssel. 0. Nyl.; Borga Sundo, »Stor Pellinge 
61andet» (Fastberg): Seel, ann.; Borgnas Staffans cp ad rivum 
a Kotojarvi fluentem 1896: Gadol. — Ka. p: Linden, spec, e 
Kirvu Torajarvi!; Raisala: [J, G.] Appelberg! et J. Saastamoinen in 
Hayr. herb.; [Jaaski!] p in parte nemorosa ad Vuoksi— Kuurman 
— Hiirenjoki, in aliis partibus non vidi: Valle tiet., cfr Valle 
leht. p. 94, item Valle Hav. p. 19, 30, 42, 47, 48, 51 et 52. — 
Ik. r par. Kakisalmi [»Kexholm»] et Pyhajarvi: Malmb.; Sakkola: 
[J. G.] Appelberg!; Kivennapa [»Kivinebb»] Rajajoki: J. V. Johns- 
son!; Valkjarvi: Hannikainen ! ; [(fq): Meinsh. p. 271]. 

Sat. Raumo: W. Wallenius! — Ta. [Tavastehus] p: Asp. Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, T. 51, N:o 1. 191 

& Th.; Tavastehus Aulanko: C. J. Arrh. et Zidb.; Lammi p: 
Leop. ann.; st r Kopso prope Porttikallio, ad molam Harittu in 
Paimila, cirka Uskila (E. Lang!): Norrl. s. o. Tav.; Asikkala: 
Nikl.!; [par. Gustaf Adolf] p: Bonsd.!; Sysma Urajiirvi : Unon.!; 
Sysma Valittula: Link. comm. — Sa. (p) ex. gr. Kuvensalo in 
Puumala: E. Nyl. & Chyd.; Villmanstrand: Simming!; Parkkarila 
prope Villmanstrand compl. locis 1889, Taipalsaari in nemore 
1859, Imatra in nemore st cp 1879: Ssel. herb.; Miintyharju 
Toivola: Link, comm.; st r Imatra, Salonsaari, Narsikkala et 
Ronkiain : Hult coll.; Imatra: Lundstrom & Palmen! et Hisin- 
ger!; Puumala Leukoinen : Link.; Nyslott >Badhusholmen»: 
A. W. Lindstrom!, vide etiam infra. — Kl. ad Ladogam borea- 
lem p: Fl. Kar., spec, e Ruskiala!; Kurkijoki Suursaari: Sola!; 
[Parikkala] p— st fq: Hann.; Parikkala Surumaki: J. LagervalH; 
Jaakkima: 0. Hjelt M. S. (ex ipso); Valamo: Ssel. ann., Hasselbl. 
et Pesol.; Uukuniemi: Nikl.l; Impilaks st fq, Palkjarvi p: Hjelt; 
st fq--p in vicinitate lac. Ladoga: Link. Stud. p. 272, cfr 1. c. 
p. 35 et 163; Sortavala (!) et Impilaks st fq hie illic cp, aliis 
locis interiore in parte deficiens, Uukuniemi, Ruskiab, Suistamo, 
Soanlahti et Palkjarvi enum. e multis locis: Link, comm.; etiam 
Pesol. e multis locis enum. inter alia Kitela et Pitkiiranta, spec, 
e Pitkaranta Hopunvaara ! et Suistamo Leppasyrjal, vide etiam 
Popp. p. 49 et Link. Omen. p. 162 et 163. — Kol. st r in 
reg. silv. et coll.: Elfv., spec, e Vosnessenje! ; magna distribu- 
tione a Vosnessenje usque ad Kishi in vicinitate lacus Onega, 
sed interiore in pa;rte aut deficiens aut rr: Gaj. et Cajander in 
Medd. XXV p. 25, spec, e Kalajoki!; Salmi Kirkkojoki: Link, 
comm.; Salmi Lunkulansaari : Laura Hogman!; Solomeno (Sahl- 
berg): Norrl. On. 

Oa. et Tb. non visa est. — Sb. Leppavirta unicum spec. 
Itkonen Malimaki, Nikkila prope Likolampi: Enw.l; Virtasalmi 
Montolankyla cp in pascuo saepto praedii Keskustalo prope 
viam publicam: Kyyhk. lift., cfr Kyyhk. Keski-S. p. 58; Heina- 
vesi c. 10 km a Karvia ad Ruunalehto versus 1903: Link.; 
Heinavesi Papinniemi Juojarvi in ripa australi et Kotilanmaki 
(Kotilainen): Link, comm.; r: Mela; Kuopio Pitkalahti Korsa- 
maki in silva in calcariis vetustis [»hyljatyssa»]: Kotilainen in 192 Oalamintha clinopodium. 

Medd. XLIII p. 33, cfr Kyyhk. Suom. p. 16. — Kb. Kide: 
Brand.!; Raakkyla Rasivaara Sapilasmaki: Link, comm.; Liperi 
r Lammo Makela: Eur. & H.! — Kon. st r-p, Dvorets! in 
elivis deustis pi. locis, Mundjarvi in declivibus sabulosis et ad 
radices rupium fp et p cp, Perttiniemi et Jalguba (Simming!), 
Tiudie (Sahlberg): Norrl. On., cfr Giinth. p. 46; in Saoneshje 
ad Ashebnavolok, Tolvoja, Vyrosero: Kihlm.; Kishi [»Kiischi»] (fq), 
inprimis in Oljeni-Ostroff cpp, Klimetskoi [»Sennoguba»]: Liro 
Ured. p. 322; Saoneshje Kosmosero: Poppius!; Caj. et Medd. 
XXV p. 25 vide sub Kol. 

Ok. Sotkamo: Ehrstrom!, cfr Herb. Mus. Fenn. II p. 142, 
Must. p. 56 et Brenn. Obs.; ad hanc provinciam spectat verisi- 
militer Ostrob. (F. Nylander in litt.): Led. Ill p. 355. 

PI. Finl. exs. N:o 336 a Nyl. par. Ekenas Tvarminne 
Krogen in coryleto ad pedes montis leg. Palmen, N:o 336 b 
Ta. Lammi Ronni in nemore leg. Leopold, N:o 888 Kl. Karmala 
in rupe prope oppidum Sortavala leg. T. Pesu. 

Sa. Nyslott [>SavonlJnna] Vaarasaari Paaskylahti [ja] Lypsyniemi, 
Saaminki Varpaniemi ja Lammassaari (Y. Hirvensalo herb.), Kaartila 
Ikoinlahden ranta (O. Kankkunen herb.), Rantasahni Joutsenmaki (W. 
Pylkkinen herb.), Sulkava Papineaari-aho (A. Hamalainen herb.)»: Budd. 
muist. Dessa uppgifter, sora harstamtna irkn skolelever, aro hOgst sannolika. 

Linkola betecknar CcUamintha clinopodium som en af kulturen svagt 
gynnad apophyt: Link. Stud. p. 264, jfr 1. c. p. 356. 

Nepeta cataria L. 

Inprimis australi in parte Fenniae, mea ex sententia nisi efferata nan 
occurrit. 

Till.; sOdra Finl.: Fries; »Fenn. mer. occ.»: Nym. Consp. p. 585- 
586; »in herbario adest ex Al., Ab., Nyl., Ka., Ik., Sat., Ta,, Sa.; ex 
Oa. quoque indicatur, sed ubique invecta vel efferata*: Herb. Mus. Fenn. 
II p. 142; Led. Ill p 375 se under O a.; se afven DC. Prodr. XII p. 383 
och Link, kultt. p. 137, floror etc. 

Al. r: Bergstr.; Hammarlands prastg&rd: Bergstr. Beskr.; Jomala 
praetg&rd, FinstrOm Emnfts: Arrh. & K. och Axel Tigerstedt!; Jomala by 
forv. i tradgard: Laur. Fort.!; EckerO Storby tradg^rd: Lindbergi; Lum- 
parland vid kyrkan: Samuelss. p. 133. — A b. r vid Bagarla! [i Reso] och 
pa Abo kyrkogardl: Zett. & Br.; S:t Karins »in pago>: A. Dahl ! ; »sacell. 
Kakakerta praedium Brinkhall loco culto spec, unicum 1893 >: Ssel. herb.; 
Bromarf Bredvik: G. Sucksdorff I ;: Lojo Lylyis: P. Gadd ! ; Vihti Juotila 
[storre] tradgard, ursprungligen odlad : E. G. Printz, jfr Flink; >jag s&g Acta SocietatiB pro Fauna et Flora Fennica, T. 51, N;o 1. 193 

den numera ej»: Flinck; r »kiuvalla maen rinteellft»: V. E. Broth. — ^ N y 1. 
Ekenas »in platea>: W. Wahlbetk!; Ekenas Danskog odiad och forvildad, 
Ekepas Alglo och Jusaro odlad : Haj'r.; Fagervik r: His.!; IngS, Svartback 
r: Brenn. vaxtf. p. 77; [Helsingfors (!)] »intra ditionem urbis*: W. Nyl.; 
Helsingfors gamla kyrkogftrden: Ssel. ann.; [Helsingfors] Skatudden vid 
ryska kyrkan : Brenner!, jfr Brenn. For. p. 132; Thusby Gammelby trad- 
gi\rd : Astr. & H.; r i Borga ! stad vid domprostegarden [1855], vid Strom- 
fors bruk !, troligen pa bada stallena forvildad: Stel. O. Nyl.; Borg& Stor- 
kroksnas (D. A. l.indh): Siwl. ann.; Lovisa i tradgSrd: Arrh. — Ka. r Vi- 
borg vid vallarna: Malnib., ex. af Nerv.! ; r Kirvn prastgSrd (enl. froken 
A. Siegbergs herb.): Linden. — Ik. Sakkola: elev Savander i dupll, jfr 
Ale. Ill p. 263, uppg. behOfver raahanda bekraftas ; Uusikirkko [»Nykyrka] 
in pago templi»: Lindberg ! 

Sat. Loimaa [:>Loimjoki»] Aittamaki tradgard 1886, vaxer som 
ogras: Gadol.; Nakkila 1868: A. G. H.!, jfr Hayr. Bjorneb., Ale. IV etc.; 
r Bjorneborgs stad gamla begrafningsplatsen (I. Selin): Hayr. Bjorneb., 
jfr 1. c. p. 57; Karkkn Kulju tradgard forvildad atminstone 1883, 1887 
och 1888: Hjelt. — Ta. Saaksmaki r Huittula by: Tikk.; Hattula Nesauto 
>loco culto adventicia»: Sfelan!, jfr Ale. IV; [Tavastehus] r: Asp. & Th.; 
Tavastehus : K. Collin ! ; Heinola : Karin Nybergh i Lindb. herb, — S a. 
»Villmanstrand ad stabulum adventicia*: Sfrl. ann.; Villmanstrand Parkkarila 
»adventieia loco culto 1879>: Sselan !, jfr Ale, IV etc.; rr »in viciniis templi 
Ruokolaks (London), in praedio Rautio gard efferata (v. Weymarn)>: Hult; 
Saaminge p& gata [= Nyslott]: Hj. Neiglick i herb. lye. n.; Nyslott [>Savon- 
linna] tavattu joskus pihsmailla. Lyseon kasvitarhassa viljelty*: Budd. 
muiet. 

Oa Naipes r: Nordlurd p. 20; Gamla Wasa: A!c. och Ale. Ill 
p. 263; sOstrob. (Nylander in litt.)»: Led. Ill p. 375; uppg. afser m&- 
handa Ob. — Sb. r: Mela, jfr Mela Kasv. IV. — Ob. »Oulun ympa- 
risto, muualta tullut»: Huumouen i L. Y. 1904 p. 236; [Uleaborg] »v. 1901 
1 kpl. [AstrOmin] remmitehtaau luona (Y. Vuorentaus !)»: Huum. sat. p. 90; 
barlast Kemi etad 1892: Keckm., jfr Brenn. Cbs. och se under Oa. 

Xepeta cataria upptogs bland vildt vaxande arter i Herb. Mus. 
Fenn. [ed. I], men har uteslutits ur ed. II, se 1. c. p. IX not. 

iV. cataria odlas [Atminstone] i Al. Geta och Fin8tr(3m : Elfv. Ant. 
p. 34; se afven under Sa. 

Nepeta g-randiflora M. Bieb. 

In Fennia australi usque ad 61° 50' raro efferata occurrit; ante an- 
num 1868 adnotata non est ; verisimile est speciem saltern partim a militibus 
rossis itnportatum esse, efr Not. XIII p. 457. 

»Ut praecedens [N. cataria] adventicia in Al., Ab., Nyl., Ta., Oa.') 

^) Se langre fram. 
Typis impr. 'I, 1921. 13 194 Nepeta grandiflora. 

lectaj: Herb. Mus. Fenn. II p. 142, jfr floror etc. — Al. Sund Bomareunds 
ruiner: Brenner! — Ab. Abo gard vid uthus: G. Stenvall i Lindb. herb.; 
Pargaa Malm : E. Renter ! nch Pesola !, jfr Ale. Ill etc.; Tenala Prestkulla : 
K. W. Bruncrona!; Lojo Kihila: Tikkanen i Hult herb.; [Vihti] fOrvildad i 
Vanhala Juotila tradgard : Flinck. — N y 1. Kyrkslatt Stromsby i park : 
Brenner!; Helsingfora gamla begrafningsplatsen ymnig 1861: Ssel. ann.; 
Borg& Storkroksnas »in horto (efferata?)» [1861 o. 1885]: Saelan ! ; Borg& 
Emsalo Orrby »in areis domornm efferata*: W. Wahlbeck ! — Ta. Saaks- 
maki r forv. Rapola, Voipala etc.: Tikk., ex. af A. Donuer!, jfr Brenner 
i Not. XIII p. 457; Saaksmaki Huitlula: W. Granberg i dupl.! och i 
Kihltn. herb. — Kl. ImpHaks: K. H. BOning i herb. lye. n.; uppg. be- 
hofver kanske bekraftas. — Oa. iV. grandiflora upptages fr&n denna pro- 
vins i Herb. Mus. Fenn. II p. 142, jfr Mela Kasv. V etc. Da mite 
exemplar af N. sibirica inlamnades under namn af N. grandiflora, fdr- 
modar jag, att uppgiften grundar eig pa ett misstag. N. sibirica var ej 
uppgifven fran Finland, d§, jag ar 1883 insamlade exemplaret, och sar- 
skildes forst ar 1891. 

Nepeta siblpiea (L) Aschers. 

Rarissime adventicia occurrit, 

Ab. Pijrgas Muddais Qvarnholmsudden : O. Collin!, jfr Ale. IV etc. — 
Sa. Nyslott [»Savonlinna] viljelty uaeita vuosia lyseon kasvitarhassa*: 
Budd. muist. — Oa. >Mellan Gamla och Nya Vasa [2 km fr&n den se- 
nare ortenj tog jag hosten 1883 pa en exkuraion med d:r Hj. Hjelt! i 
en sandgrop ett rikligt blommande exemp]ar>: Lauren i Medd. XXII p. 43, 
jfr Medd. XVIII p. 248, p4 bagge de citerade etallena kallas vaxten 
N. macrantha Fie eh. 

N. sibirica torde afven odlas, ee Ale. IV och jfr under Sa. 

Glechoma hederaceum L. 

In parte maxime austro-occidentali Fenniae passim 
—satis Jrequentet^ occurrit; ceterum raro— rarissime, sed usque 
ad summum fere septentrionem r^epertum, ibi autem verisi- 
mi liter adventicium. 

Till.; Till. Icon. 56; Kalm ; st fq ad sepes et agrorum 
margines: Hell. p. 13; ad sepes et agrorum margines fq : Prytz 
oont.; in umbrosis et ad litus maris prov. meridionalium Ulfsby 
Rafso, Euraaminne Vakkara: Wirz. pi. off.; maxima pars Fenn. 
et Lapp.: Fries; »quantum mihi innotuit baud multura in terra 
nostra praeter tractum Aboensem dispersa sit»: W. Nyl. Distr.; Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, T. 51, N:o 1 195 

Faif. omn. exc. Lapp, plur.: Nym. Consp. p. 587; in Al. et in 
maxime austro-orientali Finlandia et in australi parte Kareliae 
rossicae spontanea, in reliqua Finlandia usque ad c. 62^ 30' 
verisimiliter ab initio efferata, in septentrionalioribus partibus 
Finlandiae et paucis locis in Lapp. ross. tantum adventicia: 
Schedae II p. 129, vide etiam DC. Prodr. XII p. 391, Led. Ill 
p. 379-380, Lindr. Verz. p. 35 et Liro Ured. p. 325. 

Al. fq: Bergstr.; st fq : Arrh. & K., vide etiam Palmgr. 
Stud. p. 419, ubi e 40—50 locis enumeratur, et 1. c. spec. 
tab. VII; Brando et Kumlinge p: Bergr. — Ab. st fq: Zett. & Br.; 
p— st fq : Arrh. Ann.; Merimasku : P. A. Karsten ! ; par. Gustafs 
Sodervartsala : Bergr.; Halikko Vaisakko: K. E. v. Bonsdorff!; 
[Vihti] Liukas in aula tabellariorum [»postkontors garden*]: Flinck; 
Pusula ad viam publicam ^2 kn^ ad occidentem versus a pago 
Ikkala: Printz comm.; Mietois p, hie illic ep in alnetis ad litora 
sinus Saari, etiam in clivis ripariis circa Kaski et Lehtis : Caj. 
Kasvist.; Nystad Birkholm: Hollmen in Kihim. herb.; vide etiam 
Pesol. Tur. p. 43 (adv.). — NyL Ekenas in oppido nonnullis 
locis st cp: Hayr., cfr Hayren in Medd. XXXVII p. 9; Fagervik, 
ubi naves vaporiferae appelluntur [»angbatsbryggan»]: Hisinger!; 
Nordsjo Heitbacka (J. J. Chydenius): Ssel. ann.; [Helsingfors] 
ins. Sumparn 1870: Ssel. herb.; Helsingfors in Horto botanico 
sponte: Hjelt, cfr Brenn. For. p. 132; Helsingfors Brunnsparken : 
G. Sucksdorff!, cfr Brenn. For. p. 133; Helsingfors Djurgarden 
[»Helsinki Elaintarha»]: J. Kivenheimo!; inter Helsingfors et 
Grahns: Selin! [vide autem W. Nyl. p. 53 not.]; Thusby Lepola: 
Astr. & H.; Thusby in arenosis ad viam ferratam 1883: Ssel. 
herb.; r in lapidosis circa oppidum Borga cp (!), in par. Lapp- 
traskl etiam st fq: Ssel. 0. NyL; Orimattila Niemenkyla in fossa 
agri (A. Linkola): Link, comm.; Hogland ad Kiiskikyla nonnulla 
specimina [1898]: Sselan in Medd. XXV p. 78, cfr 1. c. p. 74. — 
Ka. rr Virolahti [»Vederlaks»] Kayrasuo in AlaUrpala: Blom ; 
(r), in cultis ad Viborg: FI. Kar. p. 188; Viborg: Malmb., 
spec, e Viborg Monrepos!; Viborg p: Zill.; ad canalem Saimaa 
ad effluvium lacus Battijarvi: H. Buch!; Raisala prope templum: 
Al. Lagus!; r [Jaaski] Kostiala (Hannikainen), Haikola ad cae- 
meterium, Niemi in clivo [»t6rma»] ad Vuoksi (Hannikainen), 196 Glechoma hederaceum. 

Niemi »Nikkarin miiki* (Hannikainen): Valle tiet. — Ik. r 
Uusikirkko [»Nykyrka»!], Kuolemajarvi et Kakki: Malmb.; Kaki- 
salmi [»Kexholm»]: Silen Blomb. p. 128; Kakisalmi in horto: 
S. Cantell!; [(fq) in tota Ingria : Meinsh. p. 272]. 

Sat. Loimaa [»Loimjoki»]: E. Ronnback!, cfr Malmgr. et 
Saur.; rr Loimaa ad stationem viae ferratae, Alastaro Konkare 
(spec, in herb, alumn.): Saur.; Euraaminne Ilavois: Kl. Wahl- 
man !; Euraaminne [»Eura»] Panelia ad fluv. Eurajoki: Lindb. 
herb.; Raumo: K. R. Paqvalin ! ; Birkkala; V. Forselius & E. 
Bser!; rr, Birkkala Kariberg (Kaarila) ad viam et in praedio 
(Gunnar Hjelt 1904): Hjelt, etiam Gadd Sat. p. 49 enumerat, 
vide etiam supra et infra. — Ta. Birkkala Partola: Well, 
comm.; Saaksmaki st r Jutikkala etc.: Kihlm., spec, e Saaks- 
maki leg. M. Gadd!; Saaksmaki Huittula Kella: Kihlm. herb.; 
Saaksmaki Uittamo in ripa lapidosa lac. Vanajavesi Kolhon- 
selka 1890, Palkane ad praed. Nari (H. v. Knorring): Sael. 
herb.; Kalvola Aimajarvi prope Niemis: G. A. af Halistrom!; 
[Tavastehus] r: Asp. & Th., spec, e prato ad viam versus arcem 
Kronoborgl; Tavastehus cp inter oppidum et hortum : Leop. 
ann.; Tavastehus Toivola: Wellenius!; Tavastehus ad septen- 
trionem versus a statione viae ferratae: A. Wegelius!; Janak- 
kala Harviala (0. Brusin): Knabe litt; HoUola Mukkula in 
margine agri 1917: Link, comm.; rr [Asikkala] ad viam publicam 
inter Kurhila et Lumiala: Norrl. s. 6. Tav.; Sysma in pago ad 
templum (K. V. Renqvist), Nordenlund et Gamla Olkkola duo- 
bus locis: Unon., spec, e Sysma iam legit Nikl.!; Korpilahti 
ad marginem viae publicae in vicinitate templi prope hortum: 
Link, comm., vide etiam infra. — Sa. Villmanstrand in coe- 
meterio veris. efferatum: Ssel. ann., spec, in dupl.!; Villman- 
strand in prato ad meridiem versus a praedio sacerdotis: H. 
Buch!; [Ruokolaks] (p) (v. Weymarn): Hult; Puumala Ahoin- 
pelto: Valle!; Nyslott: 0. Garlenius!, Malmberg!, K. J. Lagus ! 
et Budd. muist. — Kl. Hiitola: Hjelt Ant. p. 63; r Hiitola! 
in campo herbido [»angsbacke»] ad Veijalanjarvi: Linden; (fq) 
in vicinitate Kronoborg: Chyd.; Kronoborg Otsanlaks: Juslin!, 
spec, e Kronoborg iam leg. Nikl.!; Parikkala: Sohlman in Hult 
herb.; [Parikkala] r Huotikkala, Ristimaki: Hann.; ad pagum Acta Societatis pro Fauna et Flora Keuniea, T. 51, N:<) 1. 197 

Anjala in par. Sortavala (Backm.): Norrl. Symb.; Link. Stud, et 
K. H. Hallstr. litt. vide infra. — Kol. Vosnessenje ad ripam 
tluminis Svir: Caj.!; Petrosavodsk: Giinth. p. 46. 

Oa. rr cp uno loco baud procul a Vasa : Laur. Vaxtf.! 
et Hjelt, cfr Ale. et vide infra. — Tb. Jyviiskyla compluribus 
locis, interdum cp: Lesk.; ad ripas fluvii Tourujoki primum 
visum 1905: Lesk. Pobj. p. 150, vide etiam Link. Jyv. p. 185 
et 190, item Link. Kasv. p. 158, 159 et 161; Jyviiskyla »semi- 
narin uimahuoneen luota»: U. Piotb!; Saarijiirvi prope Tarvaala!, 
Kivijarvi prope ostium amnis Leukjoki ! et in vicinitate templi ! : 
G. Marklund. — Sb. r: Mela; Kuopio: Enw. bav.; r [Kuopio] 
Viiinolanniemi in fruticeto ripario 1903, ad ripas sinus Kuopion- 
labti in terra eongesta [»taytemaalla»]: Link. Lis.; par. Kuopio 
Ylapikka in horto ad molas Polja, ad praedium Pyylahti, Taulu- 
maki in borto et ad Lebdonkyla, omnia baec loca in pago 
Kasurila, Maaninka Kinnulanlabti Labtela in borto, Polja Villela 
et Hamula Lobilampi, Nilsia in borto in vicinitate templi et 
complura specimina [»laikkuja»] in agro graminibus consito 
pone coemeterium vetustum, pag. Sankimaki in borto praedii 
Anttila et cp in prato praedii Siikajarvi: Kyybk. litt., vide 
infra, ^ Kb. Tobmajarvi ad Everila, ubi a principio cultum : 
Hjelt Ant. p. 63!; Tobmajarvi Kemie in borto: L. Oescb! — 
Kon. r Mundjiirvi Labti in colliculo arido fql, Saonesbje Svii- 
tojnos (Simming!, KuUbem), Kisbi »copiose» (Giintber): Norrl. 
On., cfr Giintb. p. 46; Svatnavolok! [= Svatojnos?] et Votna- 
volok ! : Kullbem ; Klimetskoi ad Kisbi versus: Caj.; Saonesbje 
Velikaja-guba: Poppius ! 

Om. Nykarleby ad »Andra sjon» (G. Roos): Laur. Vaxtf.; 
Kaubava prope templum ad Passi: Rancken in dupl.!; rr Evi- 
jarvi Hastbacka cp in borto: A. L. Backm. Fl.!, cfr 1. c. p. 136 
et vide infra. 

Kk. Keret: N. L Fellm.!, verisimiliter adventicium, cfr 
Herb. Mus. Fenn. II p. 93 et Scbedae IL 

Lim. Porjeguba : Mela PI. et ann., cfr Herb. Mus. Fenn. II 
p. 93 (ubi adventicium dicitur) et vide infra. — Lt. Kola : F. 
Nylander!, cfr N. I. Fellm., 1. c. p. XXIX et XXXVII, item 198 Glechoma hederaceum. 

Beket. p. 587, verisimiliter adventicium, cfr Herb. Mus. Fenn. II 
p. 93 et Schedae II. 

PI. Finl. exs. N:o 889 Nyl. par. Ekenas graminosis locis 
in oppido Ekenas leg. W. Wahlbeck. 

Ab. [Pojo] fq: A. Nyl. Det ar alldeles icke osannolikt, att arten 
forekommer i Pojo, men frekveneen Sr otvifvelaktigt fOr hCgt angif ven ; 
arten upptages ej af Sel. — Ta. Hauho; Herk.; uppg. erfordrar bekrafteJse. 
Ehuru Qlechoyna sakerligen ar tillfallig pa flere af de ofvan an- 
forda fyndorterna, afven dar detta icke uttryckligen framhSllits, anfor jag 
dock har nedan de fyndorter, dar tillfallig forekomst angifves eller 
eynes synnerligen sannolik. Sat. rr Bjorneborg 1903 (K. Lindstrom 
enl. Fontell), Eafso 1901 pa gardsplan (H. Grdnlund), mahanda tillfallig: 
Hayr. Bjorueb.; Eafso begrafningsplatseu : A. Lindfors ! ; Karkku Linnais 
forvildad i tradgarden, ursprungligen planterad, men sprider sig allt mer 
och mer: Hjelt. — Kyro fOrekommer spridd, stallvis ganska ymnigt vid 
Kyroforp, inkommen med fro: Printz comm. — Ta. [Tuulos] »Oneida 
metsistyueina*: G. Munst. p. 89. — Sa. »Mikkeli kasarmilla ruderatina 
2 paikas9a>: Link, comm, — Kl. Sortavala »Valimaen tehtaalla ... op 
(kenties puutarhaeta metsistynyt)*: Link, comm., jfr Link. Stud. p. 272, 
dar arten betecknas som rr ; >Sortavala kaupungissa puistossa kirkon 
N-puolella nurmikolla iiseina vuosina 1890-luvulla sittemmin havinnyt, 
Kymolasta Hiiliniemesta nurmelta 1911 ja myohemmin ottaneet useat 
seminaarin oppilaat, viimeksi huoniattu 1919, Otaoisten Rantalahdesea 
N-rannalla tavallisella sorarannalla 1902>: K. H. Hallstr. litt. 

O a. Wasa begrafningsplats, sakerligen ursprungligen odlad : Hjelt. 
— Tb. sEautalampi Ison Pappilan puutarhassa metsist.? 1902>: Link. — 
Sb. >Varkauden hautausmaalla cp, Kuopion pit. Pyylahden talon seinus- 
talla Kaaurikylassa cp ja Kolmisoppi eraan mokin seinustalla koulun 
luona, Maaninka Polja Pulaste eraan pellon laidalla st cp»: Kyyhk. litt.; 
senare tillagges : »Kuopio Kolmisoppi Tiukkalan luona (neiti A. Leinonen) 
ja eraan mokin seinustalla koulun luona>: Kyyhk. litt.; Kuopio »Toivala 
villiytyneena Vuorelan huvilalla* (Kotilainen), >Kuopio Koivumaen kansan- 
opiston luona pellonpientar. Niuvanniemen lahella niittysella rantapenke- 
reella, Heinavesi kirkonkyl. 2—3 paik. rikkaruohona, samoin rovastin 
pappilassa pahana rikkaruohona puutarhassa ja sen lahipelloilla*: Link, 
comm.; Pielavesi rr Savia Virranniska: Eoiv., se vidare i texten. Fler- 
talet af de fyndorter, som angifvas af Kyyhkynen tvka Sb., synas mig 
tala for tillfallig fOrekomst. — Kb. se i texten. 

Om. [Gamla Karleby] st fq p^ barlast : Hellstr. p. 136, exemplar 
frSn Sundmans barlastplats ! Om forekomsten i Evijarvi tillagges: y. i 
tradg&rdstappor, dit den enl. uppgift kommit med barbuskar irkn prast- 
g^rden: A. L. Backm. Fl., dar dock tecknet for tillfallig forekomst ej an- 
vandes. — Jakobstad Alholmen: Laur. Vaxtf.; Nivala: Tenn. [exemplar Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, T. 51, N:o 1. 199 

Mn Nivala Hyppyla g&rd!]; bSgge anvanda tecknet for tillfallig forekomst. 
PedersOre gardsplau : Fontell ! ; [Oulainen] r »kirkonkylas«a villiytyneena 
puutarhoisea ja asuntojeu lahella>: Parv. comm.; Braheatad »ad murum 
sepnlcrarii*: Blom ! — Ok. Kajana (M. Montell): Knabe litt.; Paltamo 
Saviranta Koppila: Kyyhk. litt.; [Kianta] >ka8vaa kohtalaisen runsaasti 
ruderaattina Kirkonk[ylan] Pappilan ja Amman ruukin puutarhoisea >: 
Kyyhk. Suom., jfr 1. c. p. 20 och Brenn. bidr., som afven anvander teck- 
net for tillfallig fOrekomst; (st r): Metsav. 

Ob. Uleaborg Frihetsholmarna trol. fOrvildad : Hjelt och Zidb.; 
TTles^borg nara lasarettet [pa Frihetsholmarna], afven pa barlaet Toppila, 
Kemi tillfalligt: Zidb., jfr Brenn. Obs.; [Ule&borg] >niityi!la paikoin kau- 
pungin laheisyydesea, kirkkomaalla seka puutarhojen luona paikoin har- 
vassa, paikoin runsaammin*: Leiv. putk., jfr Leiv.; ^saannoUisesti esiinty- 
nyt tienoolla> [1910-1912]: Huum. Oul. p. 180, exemplar patecknadt >Oulu 
Raatin8aari>!; r Kemi! stad, Simo prastg^rden : Keckm., jfr 1. c. p. 17; 
arten betecknas som tillfallig; »Kemin kaupunki painolastin kautta seu- 
dulle saapunut kotiutunut>: Rantaniemi ! — Kuus. Kuusamo kyrkoby 
forvildad i Vainola tradgard at cp 1911-1913: Edv. af Hallstrom !, jfr 
Medd. XL p. 226. Senare tillagges: Trifvee fortfarande \al i VainOla trad- 
gard [1918] och har spridt sig betydligt: Edv. af Hallstr. 1919. 

Lim. Om forekomsten vid Porjeguba sages; »Pientareilla, myoakin 
naurinmaassa ja ruderaatissa*: Mela PI. 

Oleehoma hederaceum uppraknas bland de arter, som i fraga om 
forekomst forete bestamda olikheter p& omse sidor om den 1. c. fore- 
sJagna gransen emellan Fenno-Skandia och Nordryseland : Cajander i 
Medd. XXVI p. 182. 

Linkola framhaller, att denna art ej fOrekommer i de inre delarna 
af bans undersokningsomrade och betecknar den som en anthropochor, 
hvilken nastan uteslutande forekommer pS. sfSndorter, som uppstatt ge- 
nom kulturen: Lirk. Stud. p. 244, jfr 1. c. p. 328 och 343. 

Glechoma hederaceum odias understundom pS, kyrkogSrdar (se under 
Sat., Sa., Oa., O m. och Ob.); i den tryckta botaniska litteraturen har 
jag emellertid icke patraffat nagon uppgift harom. Daiemot foreligger 
fdljande uppg.; »0dla8 sasom prydnadsvaxt flerstades i norra Osterbotten 
(Ob.) och antraffas darfore har och dar, t. ex. vid Ule^borg pa gras 
lindor, troligen sasom forvildad; forekommer ocksa pa barlast»: Zidb. 

Var. grandiflonim Ft. A1. i sodra skargarden [>Cv>] p: Bergstr. 
Se vidare under 61. grandiflorimi. 01. (jrandiflorum »Dr.> [antagligen DC] Ob. Barlast, bar fdrekom- 
mit flere somrar k rad i Kemi stad, senast 1892: Keckm., jfr Brenn. Obs. 
— Liiidberg anmarker: Ql. grandiflorum DC. ar = Stachys Corsica. Keck- 
man afser synbarligen f. grandifiora Fr., som finnes fran fiere stallen i 
landet, ej endast fr&n Aland : Lindb. comm. 200 Dracocephalus Ruyschiana. 

Dracocephalus Ruyschiana L. 

In orientali pai'te Fenniae, non cis 5^ 23 long, ab Hel- 
singfors raro aut rarissime occurrit ; ad septentrionem versus 
ad 62^ 20' progreditur. 

Fennia orient. ([F.] Nylander msc): Led. Ill p. 389—390, cfr 
Fries; Fenn. or.: Nym. Consp. p. 585; tantum in Kl., Kon. et 
Kol. lecta est: Schedae II p. 129, vide etiam (DC. Prodr. XII 
p. 402-403), Lindb. Pfl. p. 15, Norrl. in Atlas p. 8 et 18 et 
K. H. Hallstr. p. 88. 

Kl. r ad Sortavalam in insula Lihkatshu [»Lihkatscho»]: 
Fl. Kar., spec. leg. Nikl.! ; compluribus loeis in insiilis ad Soria- 
vala (!) et Impilaks, Palkjarvi (E. Arppe): Chyd., spec, in dupl. 
e SuGsaari inter Impilaks et Kirjavalaks ! ; (fq) ad ripas Ladogae 
(Backm.): Norrl. Symb.; Sortavala in insulis lacus Ladoga: 
Angstr. p. 49 et [J. G.] Appelberg in dupl.!, cfr Rupr. Diatr. 
p. 25; Sortavala in insula Lihkatshu [»Lichkatsch»] et Hiekka- 
jormakka Hakasaari: Enw. hav.; Impilaks Viipula: Backm.; r 
in vicinitate lacus Ladoga: Link. Stud. p. 278; Sortavala Raus- 
kunvuori (!), Kekrinlahti et Paksuniemi (!), Impilaks Sumeria 
Raukkiivuoret et contra in latere sinus opposite: Link, 
comm., etiam Pesol. ex his locis enum. et specimina e Kirjava- 
laks Paksuniemi ! atque Raukkiivuoret ! reportavit, cfr Medd. 
XLl p. 53 et Link. Stud. p. 63; Sortavala Petrakallio (!) cp: 
Knabe litt.; Sortavala ad Ladoga inter Leskela et Oraviniemi : 
Palmgren in Lindb. herb.; Kasinlahti ad scholam matronarum 
[»emantakoulun luona»], Rautuee Siikavuori et cp ad Anjala 
Jamilahti: K. H. Hallstr. litt., ubi etiam ex aliis locis iam ad- 
notatis enumeratur; Palkjarvi (!) Korkianiemi cp: Hjelt Ant. p. 63 
et Link, comm., cfr Kihlm. Beob. p. XXVII, vide etiam Popp. 
p. 49. — Kol. Solomeno: Giinth. p. 46 et Caj.! 

Kon. r ad Onegam versus Kendjarvi: Fl. Kar., spec, ad- 
scriptum Karelia rossica ! ; rr Koselma (Simming! et alii): Norrl. 
On., cfr Giinth. p. 46!, spec, e Koselma etiam leg. Ivanitski!; 
Jalguba: Sahib. Bidr. et Dagb.; inter Shuja et Koselma pluribi cp, 
Dvorets: Kihlm.; in insulis Kishi et Sennoguba! [= Klimetskoi Acta Societatis pro Fauna et Flora Kennica, '1'. 51, N:o 1. 201 

in tabula geogrraphica] : Cajander [et Lindroth] in Medd. XXV p. 26; 
Saoneshje Kosmosero: Poppius! 

PI. Finl. exs. N:o 890 Kl. par. Sortavala Rausku leg. S. 
Cantell, N:o 891 par. Sortavala Karinala in rupe leg. T. Pesu. 

Namnet ekrifves af liertalet fOrf. Dnicoccphahim Ruyschiana eller 
lh\ Runschianuni ; jag har emellertid foljt l^indbergs skrifsatt. 

Linkola beteoknar Dr. Ruyschiana aom hemeradiaphor : Link. Stud, 
p. 278. 

Dracocephalus thymiflorus L. 

In Fennia inprimis australi varo et forsitan e Rossia 
introduclus occurrit. 

Fenn. mer.: Nym. Consp. p. 585; Fenn. hab. mer.— or. {in 
nier.— occ. non indicatur): Nym. Suppl. p. 254, vide etiam (DC. 
Prodr. XII p. 400), Seel. 0. Nyl. p. 36 not. et Medd. XXVI p. 13. 

Ab. Aboa prope portam tavastensem iuxta viam : A. Dahl!; 
[Pojoj Brodtorp in agro Malm inter trifolium: Hisinger!; Lojo 
in prato culto iuxta Toivola: Lindbergl, cfr Ale. IV; Lojo 
Mongola in prato culto: Lindb. herb.; Vihti (!) r ad margines 
viae in pago Vanhala: Printz et Hult herb., Flinck ibidem 
frustra quaesivit; [Vihti] Vanjarvi in margine agri gramine 
consiti: Flinck; [Vihti] Paakslahti in agris 1902: Weeks, muist. 
— Nyl. in agro ad praedium Anjala, verisimile e Rossia im- 
portatus: Ssel. 0. Nyl.!, cfr 1. c. p. 25. — Ka. in propatulo 
prope templum par. Virolahti [»Vederlaks !»]: Blom ; Viborg in 
moenibus (Nerv.): Malmb. et Hult herb., spec, indidem leg. J. 
Saastamoinen !, Dagny Berg! et alii!; Viborg ad muros cp 1882: 
Sael. herb., vide infra; Malkia ad canalem Saimaa: Wainio ann. — 
Ik. Sakkola in praedio sacerdotis: M. & J. Sahlberg!; Muola Kyy- 
rola: Hannikainen ! ; Kakisalmi [»Kexholm»] 1852: Nikl.!, [Kl. 
in Herb. Mus. Fenn. ad hoc specimen spectat], cfr Malmb. et 
Sael. 0. Nyl.; [baud infrequens in Ingria, Parkala [»Pargola»]: 
Meinsh. p. 273]. 

Sat. Kyro [»Hameenkyro»] Kukkasmaa per compl. annos 
in locis siccis: Printz! — Ta. litti Ilonoja in campo graminoso 
[»graslindor»] horti una cum Trifolio agfario et Thymo cha- 
maedry: Klingstedt !, vide etiam infra. — Sa. Villmanstrand 202 Dracocephalus thymiflorus. 

in moenibus 1856: Simming!, cfr Ssel. 0. Nyl., in eodem loco 
cp 1882: Sael. ann. et herb., vide infra, spec, e Villmanstrand 
etiam leg. Hisingerl; Lappvesi Parkkarila in campo arenoso 
cp 1885: Ssel. herb.!, vide infra; Lauritsala (A. Brotherus): 
Kihlm.; Rantasalmi!, spec, missum a Malmberg; Saaminki Pullin- 
lahti in agro graminibus consito 1902 (I. Sopanen in Budden 
herb.): Budd. muist. — Kl. Ruskiala ad marmorarias 1899: 
I. M. Wartiainen in Hayr. herb., vide etiam sub Ik. et infra. — 
Kol. Petrosavodsk Dreflianka: Simming!, cfr Norrl. On.; Petro- 
savodsk! ad flumen Lososinka: Giinth. p. 46; Solomeno: Caj.! 

Tb. [Jyvaskyla!] Hirvenpelto, primum 1907 visus: Lesk. 

Pohj. p. 150; [Jyvaskyla] Lempipuro in clivo arido: Link. Jyv. 

p. 190!, cfr 1. c. p. 185 et Medd. XL p. 316, ubi inter plantas 

adventicias enumeratur; ad Lempipuro ab anno 1912 valde 

aucta copia: Link. Kasv. p. 167, cfr 1. c. p. 158 et 159; Saari- 

jarvi in agro graminibus consito : A. Aalto ! ; Kivijarvi prope 

templum : G. Marklund! — Sb. rr: Mela, spec, e Kuopio 1872!; 

Kuopio prope Levais : N. af Ursin ! ; Kuopio in promuntorio ad 

praedium sacerdotis [»prastgardsudden»] (Ohrnberg 1882): Sael. 

herb.; Kuopio (!) Mustinharju in loco arenoso: A. Hendunen!; 

Kuopio (!) in sepulcreto vetere : Lonnbohm ! ; Kuopio Siilinjarvi, 

Maaninka Kinnulanlahti ad scholam communem ad Venajan- 

saari ! compluribus aestatibus, cp et adventicius etiam alio loco in 

hoc pago!, Maaninka Polja ad Virtala! advent., Nilsia in agro 

graminibus consito scholae communis pagi ! prope templum 

et Kinnulanlahti Lahtela spec, unicum: Kyyhk. litt., de Maaninka 

Kinnulanlahti cfr Kyyhk. Tul. p. 162, vide ceterum infra et 

Kyyhk. Suom. p. 24. — Kb. Liperi r »pa en med utrikes ifran 

hemtadt hofro besadd ang vid Harjula»: Eur. & H.!, cfr Not. XllI 

p. 457, alterum specimen lectum in pago ad templum !, vide 

infra; quoque in Kb. Liperi forte adventicium: Herb. Mus. 

Fenn. II p. 143; Link. comm. et Stud, vide infra. — Kon. in 

insulis Kishi et Sennoguba [= Klimetskoi in tabula geographica] : 

Cajander [et Lindroth] in Medd. XXV p. 26; Link. comm. et 

Stud, vide infra. 

Foljande uttalande ar belysande for artens forekomst m. m. i Fin- 
land : Forekom ar 1882 talrikt pa vallar i K a. Wiborg ; likasa fanus den Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, T. 51, ^':o 1. 203 

eamnia ar i stor myckenhet vaxande pk vallarna i fastningen vid S a. 
Willmanstrand samt p^ steumurar pS, det nftrbelagna landsstallet Parkka- 
rila [>Barkarila>] under alia &r fr&n 1882—1890, och tycktes s&lunda hafva 
blifvit bofast pd dessa stallen: Ssel. ann., jfr Hjelt i Medd. XXVI p. 13. 
Senare (1920) skrifver Sselan oni forekomsten p& Parkkarila: Sedan borjan 
at' detta sekel fullkomligt fOrsvunnen, efter det Kaukas fabrikebyggnader 
uppfOrts p& den plats, dar Dr. t//i/mi/lonts tidigare vuxit i ymnigbet : 
Ssel. ann. — I ostra Finland uppraknar Linkola Dr. thymiflorus bland 
»Neukommlinge>: Link. Stud. p. 344—345. 

Ehuru Dr. thymiflorus otvifvelaktigt bor betraktas som nier eller 
ruindre tillfallig pa flertalet af ofvan anforda fyndorter — ocksa pa dem, 
vid hvilka detta icke direkt utsages — upptager jag dock bar nedan upp- 
git'terna om artens forekomst pi barlast etc. afvensom flertalet af de upp- 
gifter, som uttryckligen ange forekomsten som tillfallig. — Nyl. Sveaborg 
Vargon [»Suomenlinnas8a Susisaarella] . . . vallinjuurella joitakin* [kappa- 
leita]: Hid. Kasv. p. 83. — Ta. Tammerfors »loco efferato prope domi- 
ci]ia>: O. Collin!; Tammerfors [>Tampere!] kaatomaalla»: Sola!; Birkkala 
»Naisten matka» tradgard: E. Grseff e ! och Hayr. herb.; »Sairion lastaus- 
paikalla Hameenlinnan luona 1 kpl.>: Aimo Lahti i L. Y. 1917 p. 207. — 
Sa. Kristiina (exemplar i elev Fieandts herb.): Zidb.; uppgiften erfordrar 
bekraftelse; Nyslott »kirkkopuisto»: Budd^n. — Kl. Sortavala >kaupungi8sa 
kirkon luona satunnainen 1898 (K. H. Hallstrom), Suistamo Jalovaara aho 
1912 (sem. oppilas Saimi Venalaisen herbariossa)*: K. H. Hallstr. litt. — 
O a. >Ilmajoen asemalla ainakin parikymmenta yks. ratakiskojen vier[essa]'>: 
Link, coram.; [Wasa angkvarnl] i [ett] par exemplar alia ar: Lauren 
i Medd. XXII p. 38; [Wasa &ngbatsbrygga] 1882 enstaka: I. c. p. 41; 
[C4amla Wasa] sparsamt a [jarnvagsjbanken : 1. c. p. 44. Utrotad bade vid 
angkvarnen och angbatsbryggan, ej mer aterfunuen atminstone sedan 
borjan af 1900-talet: Hjelt. — Tb. se i texten. — Sb. [Kuopio] »r Piispan- 
puisto 1900 (K. Terasvuori), VainGlanniemi 1903 (A. Oksanen), ratapenke 
reella! kasarmin kohdalla cp»: Link. Lis., dar tecknet for tillfallig fore- 
komst anvandes; Kuopio >Piispanpui8to useina viime vuosina> (Kotilainen), 
Kuopio Piispanpuistossa 1 yks. muiden advent, kasv. kanssa ja Niuvan- 
niemen ylilaakarin puutarhanurmella samoin 1 yks. Thlaspi alpestren 
kanssa*: Link, comm.; Maaninka Tuovilanlahti Muonala. »Alkuaan istut- 
tamalla kasvanut, sitten levinnyt omin neuvoin laheiselle nurmelle*: Roiv.; 
lisalmi jYhteiskoulun herbariossa otettu jostain kaupungilta»: Kyyhk. litt., 
jfr Kyyhk. Sat. p. 153, se f. 0. i texten. — Kb. >Vartsila tehtaan alueella 
kuivalla paikalla 2 kohd. pc»: Link, comm., jfr Link. Stud. p. 272, dar 
Dr. thymiflorus betecknas som rr bade i Ladoga-omradet och i det inre 
atvensom 1. c. Tab. IV. — Om forekomsten i Liperi namnes p& etiketten: 
»ang i kyrkbyn, for ung. 10 ar sedan bes&dd med h6fro>: Europaeus !, 
se afven texten. — Joensuu »1 yks. katuvierella, Nurmeksen kauppalassa 
(oppil. Aino Kortelainen)>: Link. comm. — Kon. »Suojarvi Annantehdas 204 Dracocephalus thymiflorus. 

eraalla heinittyneella pellolla st cp>: Link, comra., se under Kb. — O m. 
Brahestad Lundbergs angkvarn: Blom ! — Ob. [Uleaborg] >loydetty v. 1892 
useita kappaleita lah. Nahkatehdasta muiden outojen kasvien seassa. Kasvi- 
paikka nykyaau havitetty»: Leiv. putk., jfr Leiv.; »v. 190O 1 kpl, [Astromin] 
remmiteht.! luona»: Huum. sat. p. 90; se afven Huumonen i L. Y. 1904 p. 236 
och 1911 p. 219 under Calamintha aeinos och bar ofvan 8. 188; >Kemin sa- 
tamaalueelta loydetty . . . my6s muualta ratavallilta>: Huum. Til. II p. 102. 
Linkola betecki ar Dr. fhymiflorus som en anthropocbor, bvilkeu 
nastan uteslutande forekommer pa standorter, som uppstati genom kultu- 
ren: Link. Stud. p. 244, jfr 1. c. p. 328 ocb 344. Han uppraknar den 
afven bland arter, som under senare Sr visat okad spridning i Finland : 
Link. lev. p. 20. 

Laminm album L. 

/// parte australi Fermiae occidentalis interdum copiose 
occur/it; supra 6P 30' tantum in saburra etc. tectum; in 
Fennia oiientali nondum visum est. 

Till.; Till. Icon. 132; Kalm; (fq in agris hordeo consiti.s): 
Hell. p. 13; in cultis et ruderatis f q : Prytz cont.; in cultis et 
ruderatis per meridionales et medias Fenniae provincias: Wirz. 
pi. oft.; Fenn. mer.: Nym. Consp. p. 574; in vicinitate maris in 
Finlandia australi plerumque p aut st fq occurrit, in interiore 
r vel rr. In Finlandia boreali paucis tantum locis adventicium : 
Schedae p. 103, vide etiam DC. Prodr. XII p. 510, Led. Ill 
p. 429, Lindr. Verz. p. 36 et Link, kultt. p. 137. 

Al. (»fq») in tola Alandia [»A, B, C, D»]: Bergstr.; Arrh. & K. 
tantum e Sund Kastelholm adn.; Foglo: J. R. Chydenius!; Marie- 
hamn, Hammarland Frebbenby: Bergr. comm. — Ab. st fq: 
Zett. & Br., vide infra; Eura: Lindstrom p. 118; Pargas [»Pa- 
rainen»] Lemlaks: Pesola!; rr Karis officina Svarta: Ch. E. 
Boldt; Nummi: V. Stenstrom in herb. lye. n.; Vihti r in pagis 
Selkis et Suontaka: Printz et Flinck, qui e Selkis! legit; Vihti 
st r in pagis etc.: V. E. Broth.; [Vihti] ad nubilarium [»hemria»] 
praedii sacerdotis: Weeks, muist.; Pusula st r ad nubilarias 
[»riihien nurkissa*], in pago ad templum cp: Weeks.; Mynii- 
maki rr, anno 1897 Maenkyla Riiskala ad domos [»talon seu- 
nustalla*]: Caj. Kasvist.; Nystad: Hollmen in dupl.! ; [Nystad] Kivi- 
maki et Priinnimiiki : Sod., vide etiam Pesol. Tur. p. 43 et Lahti Acta Societatie pro Fauna et Flora Feunica, T. 51, N:o 1. 205 

Tul. p. 136 (ambobus locis adv.). — Nyl. Inga Ofverby ad viam, 
Ekenas ([J. F.] Elfving) et ad praedium Raseborg (E. Nylander): 
His. p. 57; Esbo : Popp. p. 49; [Helsingfors (!)] fq ad urbem : 
W. Nyl. et Kihlm. ann., vide etiam infra; Helsingfors Tolo in 
areis et ad vias fq 1920: Ssel. ann.; st fq in partibus mediis par. 
Helsinge: Link, conim.; [Nurmijiirvi] p, hie illic st cp: Stenr., 
vide infra; Sibbo Eriksnas: Ohrnberg!; Sibbo [»Sipoo»] Nickby, 
Hofgard et Soderkulla: Link, eomm.; st r ex. gr. circa oppidum 
Borga, Lovisa (!) et in Orimatlila : Ssel. 0. Nyl.; in viciniis 
Borga . . . cp [»allmant»] in loco, ubi insecta quaedam lecta 
sunt: R. Krogerus in Medd. XXIX p. 36; Orimattila r Sommar- 
nas (V. R. Lehtonen) et Pakaa (primus vidit A. Harden): Link, 
comm.; Hogland Kiiskikyla r (W. Porkka): Brenn. Till. p. 37; 
Kiiskikyla cp [1898]: Sselan in Medd. XXV p. 78. — Ka. 
Fredriksliamn ([C. L] Qvist): Fl. Kar. p. 188; Haapasaari cp 
[1898]: Seelan in Medd. XXV p. 78; ad templum Kymmene, 
Fredrikshamn ! : Ssel. 0. Nyl.; par. Viborg Ylivesi ad praedium 
Stromnas pec ad rivulum: Al. Lagus!; in Viborg quoque leg. 
[0.] Brusin 1871: Knabe litt. — Ik. r ad praedium Sumbula 
in par. Rautu: Malmb.!; Muola [»Mohla»] in sacell. Heinajoki 
ad Ristseppela cp: A. v. Collan comm.; [in tota Ingria (fq): 
Meinsh. p. 279]. 

Sat. Bjorneborg (D:r Appelberg): Malmgr., cfr Herb. Mus. 
Fenn. II p. 143; [Loimaa] r: Saur.; Raumo: W. Wallenius!; 
st r et st cp— cp, compluribus locis in oppido Bjorneborg, cp 
ad Johanneslund (Fontell), Rafso (in saburra) (3 adn.), Hvittis- 
bofjard compluribus locis: Hayr. Bjorneb., quem 1. inspicias; 
rr Birkkala Karlberg prope viam pc et in horto : Hjelt ! ; sparse, 
hie illic st cp ad catarrhactam Kyro: Printz comm. 1903; iam 
a (ladd Sat. p. 49 enum. — Ta. Saaksmaki: Blafield!, cfr 
Malmgr. p. 21; Saaksmaki Jutikkala: Kihlm.; [Tavastehus] p: 
Asp. & Th.; rr Anianpelto (Stromborg), Padasjoki ad praedium 
sacerdotis: Norrl. s. 6. Tav.; Hollola Upila: Norrl. ant.; Nastola 
Jarvis pc ad viam publicam : Link, comm.; Asikkala r: Nikl.!; 
Heinola Lusi ad viam Paasi versus: Unonius in dupl.!; Sysma 
Hovila: [K. W.I Renqvist!, cfr Not. XIII p. 465; (»st fq») [»ioten- 
sakin yleinen^)] in vicinitate templi par. Orivesi (J. P. Maunu): 206 Lamium album. 

Borg Tiet. — Sa. Juva [»Jokkas»]: alumn. J. G. Alopseus!, cfr 
Lindr. Verz. p. 36 et Herb. Mus. Fenn. II p. 143. 

PI. Finl. exs. N:o 339 Nyl. Helsingfors nemorosis locis 
legg. Hjelt & Hult. 

Storsta delen af Finl.: Fries; ar en afgjordt vilseledande uppgift. — 
Ab. Harifran ekrifves: 1 tradg§.rdar och planteringar i och i narheten af 
Abo, ofta ymnig: Arrh. — Pojo fq: A. Nyl.; frekvensen ar sakert oriktig, 
uppgiften i sin helhet erfordrar bekraftelse. — Nyl. Om forekomsten i 
Helsingfors sages: Spelade [tidigare] en framstaende roll i Brunnsparken . . . 
[numera] kvarsta endast fk exemplar: Brenner i Medd. XXXI p. 13. — 
Hvad Nurmijarvi angar namnes vidare: iKasvaa mieluimmin rakennusten 
seinamilla nokkosten seurassa, puutarhoissa, tunkioilla y. m.»: Stenr. — 
Ka. Viborg [Pantsarlahden kaatopaikalla Viipurissa] j1908 ja sen jalkeen- 
kin useana vuotena>: Myrb. p. 96; Viborg [»Viipuri] Ravansaari lastauspaik. 
1907»: Link. comm. — Sat. Finsk benamning upptages f ran Punkalaidun : 
L. Y. 1907 p. 192; Tyrvaa: Warelius ; uppg. ar ganska sannolik, men 
krafver likval bekraftelse, nagot som afven galler uppgifterna fran Hauho 
och Orivesi (se under Ta.). — Hayr. Bjorneb. se texten och originalupp- 
satsen. — Flyttad fran Wasa till Karkku Jarventaka har L. album fort- 
levat manga ar: Hjelt. — Ta. Hauho: Herk.; Orivesi: Salovius p. 14; se 
under Sat. — Sa. »Savonlinna istut[et]tu lyseon kasvitarhaau, jossa al- 
kanut liiaksi levita*: Budd. muist. — Kl. »fq (Backm. et Bergstrom), mihi 
baud obviam>: Norrl. Symb.; forekommer ej i Ruskiala : Zill.; ej heller 
sedd af mig: Hjelt; upptages ej i £nw. hav. Senare namnes: »Ohne 
Zweifel irrtumlich fur das Gebiet angegeben»: Link. Stud. p. 349. Daremot 
foreligga uppgifter om en tillfallig fcirekomst: »Sortavala kaupungissa 
Karjalankadun varrella nykyisen Yhdyspankin talon kohdalla kadunpuo- 
leisessa puistikossa, kunnes tama puistikko havitettiin [ja] Pienen Puisto- 
kadun N-paassa katuvierella*; K. H. Hallstr. litt. — O a. Narpes: Nord- 
lund p. 19; uppg. erfordrar bekraftelse; [Wasa hofrattspark] 1884—87 
enstaka: Lauren i Medd. XXII p. 42. — Tb. »Laukaa Alpakan talon pi- 
halla V. 1905, sittemmin kesalla 1908 Jyvaskylassa! eraalla pihalla Kauppa- 
kadun varrella >: Lesk. Pohj. p. 150, jfr Link. Kasv. p. 158 och 167. — 
Sb. Kuopio »liankaatopaikalla Hannukselan esikaupungissa 1915, nyt lunl- 
tavasti havinnyt* (Kotilainen); Link. comm. — Om. r Nykarleby spa stads- 
sidan om bron ofver alfven»: Laur., afven upptagen i N. M. S.; senare med- 
delas: Nykarleby vid bron ofver an, troligen tillfallig: Laur. Vaxtf. [Gamla 
Karleby] tamligen mycket pk barlast och >kunde bland barlastvaxter moj- 
ligen hafva det storsta ansprlik pa att upptagas, men har visat sig att ga 
ut pa flere vaxtplatser, dar den vissa kr forekommit>: Hellstr. p. 148 not, 
jfr 1. c. p. 136, exemplar fran Gamla Karleby!; Gamla Karleby Kalisto 
1918: Knabe litt. — Om Alajarvi se Zidb. under Ob. — Ok. se Zidb. 
under Ob. — Ob. >teml. allm. i vSlgodda akrar»: Jul. p. 287; frekvensen Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennit-a, T. 51, N:o 1. 207 

och lokalen Sro sftkert oriktiga; daremot fOreligga flere uppg. om tillfallig 
fOrekorast. — Ule&borg p& barlast: Hougb. herb.; Ule&borg [p& barlast]: 
S. W. Liljeblom ! ; Toppila &rligen pa samma tiack i taml. stor mangd 
samt dessutom tillfalligt h. o. d. pa barlaster i mera enstaka exemplar 
[Oulunsalo] Varjakka: Zidb. Senare tillagges: »Har i mer an ett Srt.ionde 
(kanske i flere) bibeh&lli sig i betydligt antal i aldungen invid Toppila 
barlastplats, oaktadt den starka afbetning platsen flere somrar a rad varit 
utsatt for, fdrekommer tillfalligtvis afven pS, afstjaipningsplatser fOr gru8 
cch dylikt samt pa odlad mark vid Ule&borg och mojligen ocks& i [O k.] 
Kajana samt [O m.] Alajarvi, hvilka tva sistnamnda forsakrats vara fynd- 
orter for exemplar i nagra elevers herbarier. Frukt tyckes vaxten ej 
utbilda vid Uleaborg*: Zidb., jfr Brenn. Obs. [Uppgifterna fran Kajana 
och Alajarvi erfordra bekraftelse]; [Uleaborg] >Hietasaarella Mustasal- 
messa lahella lastauspaikkoja lepikossa y. m. seka muuallakin kaato- ja 
rikkapaikoilla»: Leiv. putk., jfr Leiv.; >saannollisesti esiintynyt tienoolla» 
[1910-1912]: Huum. Oul. p. 180, exemplar fran Oulu Raatinsaari ! Hit 
hor afven >Ostrob. ([F.] Nyl. in litt.)»: Led. Ill p. 429. — Kemi: M. Gastrin 
p. 332; uppg. beror mojligen p§, forvaxling; [Kemi] odl. st., tradgardar r, 
Kallio! s&gholme i Simo samt pa barlastplatsen i Kemi stad: Keckm., 
jfr 1. c. p. 14 och 17, afvensom Huum. Til. p. 15 och Huum. Til. II p. 102, 
dar L. album sages fdrekomma ymnigt p3, en g&rd; Tornio Roytta: Huum. 
Til. p. 15. 

Gtinth. p. 46 namner, att L. album forekommer omkring klostret 
Alexander— Svirskoj ; denna ort Hgger emellertid sakerligen langt osterom 
Finlands botaniska grans. 

Lamiam purpureum L. ') 

In australi et media parte Fenniae plerumque fre- 
quenter provenit; ad septentrionem et, ut puto, etiani ad 
orientem versus rarescit. Terminus borealis ad 65^ 45\ 
sed multo infra rarissimum est. 

Till.; Kalm; in cultis fq: Prytz cont.; maxima pars Fenn.r 
Fries; Eur. omn. exc. Lapp.: Nym. Consp. p. 575; in australi 
et media parte Finlandiae cultis locis fq provenit. In septen- 
trional! Finlandia (tantum) in Om. et Ob. rr crescit. In Lapponia 
nunquam visum: Schedae II p. 130, vide etiam DC. Prodr. XII 
p. 508-509, Led. Ill p. 428 et Link, kultt. p. 138. ') Has plautas in H. M. F. ante a. 1889 asservatas determinavit 
Axel Arrhenius. 208 Lamiuni purpureum. 

Al. fq: Bergstr. 1); st fq — fq: Bergr. — Ab. fq : Zett. & 
Br. 1); Korpo Uto (p) [»a»]: Ekl. p. 106 i); fq-fqq: Arrh. Ann.; fq : 
Sand., Benv. i) et A. Nyl. i); (p): Sel. i); fqq: Flinck, V. E. Broth, 
et Weeks.; fq — p, hie illic ep: Gaj. Kasvist., quern 1. inspieias, 
vide etiam Pesol. Tur. p. 43 (adv.). — Nyl. fq: His.! et W. 
Nyl. 1); fq, hie illie st cp: Stenr. i); fq : Ssel. 0. Nyl. i) "^j — 
Ka. p: Blom^); fq : Linden; Haapasaari st cp : Sselan in 
Medd. XXV p. 80. — Ik. fq : Malmb. i) ■^); [ubique fq in tota 
Ingria: Meinsh. p. 278]. 

Sat. fq: Malmgr. i)!; fqq: Saur.; Bjorneborg, ceterum 
certe praetervisum, Hvittisbofjard fq, Luvia fq (E. Hermonen): 
Hayr. Bjorneb. i); fq: Hjelt! — Ta. fqq: Leop. i); fq : Asp. & 
Th. 1), Norrl. s. o. Tav. ^) et Bonsd. ^); fq in agris et hortis, 
sp-hie illie st cp : Borg Tiet.; st fq : Wainio Tav. or. »), vide 
etiam Kark. Sin. p. 4. — Sa. Valkiala fq: Hult fort, i); p: 
Hult; Villmanstrand Parkkarila in horto 1880 et 1888: S«l. 
herb. — Kl. fq : Fl. Kar. i) ^j; [Parikkala] st fq : Hann.; Impilaks 
fq, Palkjarvi p: Hjelt; st r ? tantum in vieinitate laeus Ladoga: 
Link. Stud. p. 272, cfr 1. c. p. 323,328, 343, Tab. IV et tabula 
geogr. XIII 1), item Linkola in Medd. XLII p. 42 etc. ^) — 
Kol. Salmis, sed non tanta frequentia ac L. '■■■ incisuni: Link, 
eomm.; Elfv. omnino non eomm., spec, non adsunt in H. M. F. 

Oa. fq: Malmgr. i)! et Laur. Vaxtf.! — Tb. Jyvaskyla fq: 
Wainio Tav. or. ^); [Jyvaskyla] fq : Link. Kasv. p. 167, quem 1. 
inspieias; (fq ?), Saarijarvi : Broth, i); Pihtipudas rr in vieinitate 
templi in hortis praedii sacerdotis et exaetoris [»nimismiehen»]: 
Boiv. — Sb. Leppavirta (fqq): Enw.!; Kuopio (fqq): Mela^); 
Pielavesi rr in eompluribus hortis in vieinitate templi, Maaninka 
Tuovilanlahti in area: Boiv.; Maaninka Polja Pirttilahti: Kyyhk. 
litt., spec, determ. Lindberg; lisalmi (p) Peltosalmi et in pago 
ad templum!: M. & J. Sahib, i), spece. p. p. ad * incisum pert, 
et cum hoc asservantur. — Kb. Tohmajarvi Kemie et Vartsila, 
Kide [»Kitee»] Koivikko: Link, eomm.; Liperi [»Libelitz»] (fq): 
Eur. & H. 1), sed spec, ad L. iniermedium proxim.um; r Nur- ') * incisum non distinctum. 

*) Specimen reportatum ad * incisum pertinet. Acta Societatis pro Fauua et Flora Fennic-a, T. 51, N:o 1. 209 

mis in oppidulo: Wainio Kasv. i), vide infra; spec, non adsunt 
in H. M. F. — Kon. fq saltern in parte meridionali usque ad 
Tiudie, Saoneshje fq : Norrl. On. ^) -), vide etiam Giinth. p. 46^); 
Tolvoja! cum L. inciso st pc, Vyrosero, Kusaranda cp: Kihlm. 

Om. fq : Hellstr. i) et Tenn. ^); Pyhajoki st fq : Lackstr. ^); 
Brahestad: Hult! — Ok. [Kajaani] (»fq»): Must.; verisimiliter r 
australi in parte, orientali in parte non visum: Brenn. Obs., 
vide infra et Kyyhk, Suom. p. 16 et 26; Kajaani »Turisti- 
hotelli»: Kyyhk. litt., spec, determinavit Lindberg. 

Ob. [Uleaborg] (»fq») inter segetes vernales [»varsad»]: 
Jul. p. 287^); Uleaborg rarius quam var. incisum: Zidb., vide 
infra et cfr Herb. Mus. Fenn. II p. 143; r secundum oram 
maritimam Kemi, Simo, li, Uleaborg: Brenn. Obs.; st r Kemi 
Laurila, Porhola [et] in oppido Kemi, Simo Ervasti : Keckm.; 
Kemi: M. Castren p. 332 ^); »ad summum Sinus bottnici usque*: 
Hellstr. Distr. p. 6 '); haec adnotationes ad * incisum maximam 
saltern partem spectant (vide infra). 

Vide etiam sub •"■■ inciso. 

Nyl. [Hogland] potatisland vid Suurkyla : Brenn.; afven Pohjaa- 
rivi 1872: Brenn. Till. p. 37; exemplaret frkn det senare stallet 
hor emellertid till * incisum. — Kb. Wainios exemplar f rSn . Kp. 
hor till ■"" incisum: sannolikt ar val, att uppgiften harifr^n afser just 
denna form. I Axelp. Putk. upptages hvarken L. purpureum eller 
• incisum. I Medd. XXIII p. 81 uppgifves L. purpureum vara iclamnad 
fr&n K b. af Axelson och ny for provinsen ; emellertid ar exemplaret fran 
Kontiolaks Joensuu L. *incisum, och kan val betraktas som ett belagg 
fdr uppgiften. — O k. De tidigare af Kyyhkynen insamlade exemplaren 
tillhOra L. * incisum, hvarfore ban betecknar forekomsten af L. purpureum, 
sasom »epavarma>: Kyyhk. litt. (I sin uppsats Kyyhk, Suom. upptager 
han hvarken L. purpureum eller L. incisum). Mustonens uppgift afser 
antagligen i hufvudsak * incisum. — Kp. r Uhtua Jyvalahti: Wainio 
Kasv.; exemplaret hor till * incisum. — Ob, Alia exx. fran denna pro- 
vins, afven Hellstroms fran Liminka som L. purpureum ialamnade exem- 
plar, tillbOra L. * ineisutn: som ocksa Zidback framh&ller, ar * incisum 
bar sannolikt den allmannare formen. Om forekomsten i Ule&borg med- 
delar Zidback: »Hufvudformen finnes ocksS,, men ar sallsynt, forsta gangen 
med sakerhet funnen hosten 1887, da den fanns i mangd i en tradg&rd, ') • incisum non distinctum, 

*) Specimen reportatum ad * incisum pertinet. 

Typis impr. "I4 1921. 14 210 Lamium purpureum. 

hvarest varieteten [* incisum] tycktes saknas»: Zidb. Senare skrifves dar- 
emot: »Perunamaissa, rikkapaikoilla kaupungin laheisilla hiedikoilla j. u. e. 
jokseenkin tavallisena ja helposti tavattavana»: Leiv. putk., jfr Leiv.; 
* incision upptages dar som endast torekommande pa barlast. — L k. L. 
purpureum upptages fran denna provins: Mela Kasv. V. N&got exemplar 
i H. M. F. foreligger dock icke harifrS,n eller ens fr&n O b. 

Att f. 6. uppg. fran Nyl., Ik., Kl., T b., Sb., Kb. och Kon. till 
stOrre eller mindre del afse underarten, franagar af ofvanstaende. 

Linkola betecknar L. purpureum som en anthropochor, hvilken 
(nastan) uteslutande forekommer pa st&ndorter, som uppstatt geuom 
kulturen: Link. Stud. p. 244. 

Mela Kasv. I och Kasv. [II] atskiljer itkn den vanliga formen var. 
decipiens Sond. I Mela Kasv. Ill och IV betecknas denna som st r, i 
Mela Kasv. V fores densamma till *incisum. 

Lamium purpureum f. albiflora. 

Uno tan turn loco Fenniae australis adhuc lectum est. 

Forma cum albis floribus tantum loco supra allato [Ka. 
Jaaski] baud infrequenter crescit: Schedae II p. 130. 

Ka. PI. Finl. exs. vide infra et cfr Medd. XL p. 227; 
item Valle tiet. 

PI. Finl. exs. N:o 892 Ka. Jaaski Haikola in horto prope 
templum leg. Valle. 

Lamium purpureum *ineisum Willd. i) 

Quamvis a plurimis auctoiHbus aut neglectum aut cum 
L. pur pur eo coniunctum est, credo tamen in Fennia australi 
et media plerumque frequenter aut satis frequenter inveniri; 
ad septentrionem versus in parte occi dental i usque ad 65^ 
lectum est, sed certe longius procedit. In plagis septentrio' 
nalibus et orientalibus frequentior est quam, L. purpureum. 

Fennia: Traulv, Incr. p. 624^); Fenn. plur.: Nym. Suppl. 
p. 250^); in Finlandia australi et media plerumque fq aut st fq *) Has plantas in H. M. F. ante a. 1889 asservatas determinavit 
Axel Arrhenius. 

*) Nomine L. confertum Fr. 

') Nomine L. kybridum Vill. (aut L. purpureum var. hybridum (Vill.)). Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, T. 51, N:o 1. 211 

occurrit. Usque ad 66^ ledum est: Schedae p. 102*), vide 
etiam DC. Prodr. XII p. 509, Medd. VI p. 241 et Link, kultt. 
p. 138. 

Al. Finstr5m Godby: Arrh. & K.!; Kokar Helso etKarlo: 
Arrh., spec, ex Ofverboda!; Sund Kastelholm: Samuelss. p. 132^); 
r ? Brando nonnullis locis in cultis: Bergr. — Ab. in vicinitate 
urbis Abo eadem fere frequentia ac L. purpureum: Arrh.;, 
Nagu Kaldinge: Hollm.; Pargas f q : Arrh. Ann., spec, e Gunnars- 
nas!; Bromarf Kansjarvi : Sand. ^); Vihti fq: af Hallstr., spec, ex 
Olkkaia!; fq-fqq: Flinck ; st fq: V. E. Broth.; fq: Weeks.; fq 
in australi saltern parte territorii cum antecedente [L. purpurea] : 
Caj. Kasvist., spec, e Mynamaki Kallis!; Nystad Iso Birkholm 
Pitkatahdon : Hollmen !, vide etiam Pesol. Tur. p. 43 (adv.) *). — 
Nyl. Ekenas Tvarminne et Getskar: Hiiyr.; Inga Fagervik! et 
prope Gardsbole: His. ^); Inga Svartback fq: Brenn. vaxtf. 
p. 77^); Kyrkslatt in horto dom. Fleege: G. Fleege! nomine 
L. intermedium, spec, determ. Lindberg a. 1915; Esbo Svino: 
alumn. Granlund!; cp circa Helsingfors (1): Hult coll.; Helsing- 
fors (!) eadem frequentia ac L. purpureum: Kihlm. ann.; Sibbo 
Loparo: Sael. herb.; Stromfors: Sselan & Stromborgl ^); Hog- 
land Pohjasrivi: Brenner!^); [Hogland] Suurkyla r ad vias: 
Sselan in Medd. XXV p. 78 (cfr 1. c. p. 74). — K a. Virolahti 
ad pagum Virojoki in agro solano consito: Sael. ann.!; adn, in 
Kirvu Tietavala, Jaaski Karkkaala ! ^) in agris solano consitis : 
Linden 1); fq, eadem frequentia ac typus, herba inutilis in agris 
et hortis: Valle tiet. — Ik. Valkjarvi: Malmberg! ^); Kakisalmi 
[»Kexholm»]: Saelan!; [in tota Ingria fqq: Meinsh. p. 278]. 

Sat. [Loimaa] fq: Saur.; Raumo: W. Wallenius!; Karkku 
etc. fq? multis cum formis: Hjelt!; etiam alia specimina in 
H. M. F. — Ta. litti: alumn. Strahle!^); Asikkala: Nikl. in 
dupl.!; Kuhmoinen in vicinitate templi: Hayr.; st r — p, sp in 
agris: Borg Tiet. — Sa. Lappvesi Parkkarila [prope Villman- 
strand]: Saelan !; [Ruokolaks] »(rr) in agro fabaceo pagi Utula cp»: ') Nomine L. hyhridum Vill. (aut L. purpureum var. hybridum (Vill.)). 

") Nomine L. confertum Fr. 

') Spec, nomine L. purpureum collectum. 212 Lamium * incisum. 

Hull!; Juva [»Jokkas>]: I. G. AlopaeusP); Nyslott: 0. A. J. 
Carlenius!, spec, nomine L. amplexicaule collect. — Kl. [Pa- 
rikkala] Savikumpu, Kivijarvi et Kangaskyla: Hann.; in vici- 
nitate lacus Ladoga st fq, interiore in parte r: Link. Stud, 
p. 272, cfr 1. c. p. 218 et Tab. IV; Impilaks Uomaa pc in 
horto [ad KoL forsitan referendum], Soanlaks in horto: 1. c. 
p. 322, vide ceterum sub KoL, Kb. et Kon., item sub L.pM/'- 
pureo ; in pagis silvaticis [»salokylissa»] deest: Link. comm. 

— Kol. Jaschesero!, Nimpelto! et Vakrutschej ! : Lindroth & 
Cajander; Salmi in cultis in vicinitate lacus Ladoga [»asutus- 
seudulla»] fq, interiore in parte deest: Link, comm.; Tulema- 
jarvi Kolatselka pec in olitorio: Link. Stud. p. 322, vide sub Kl. 

Oa. Kask5 in hortis fq, Anttila in agro solano consito: 
Linden Bot.; Vasa complur. locis: Hjelt!; st fq : Laur. Vaxtf. 

— Tb. [Jyvaskyla] fq ut L. purpureum: Link. Kasv. p. 167; 
Rautalampi: E. Nylander! '); Viitasaari: Rrotherus! ^) — Sb. 
Leppavirta; Enwald ! et J. W. Johnsson!; Pielavesi rr in horto 
in vicinitate templi: Roiv.; Kuopio Harjamaki! et Siilinjarvi in 
horto deversorii!, Maaninka Lahtela!, Nilsia r Simola [in pago 
ad templum!]: Kyyhk. litt.; lisalmi ad templum : M. & J. Sahl- 
bergP) — Kb. Tohmajarvi et Vartsila compluribus locis, forsi- 
tan st fq, in Korpiselka non visum: Link, comm., vide sub Kl.; 
Kide: Brander!^); Kontiolaks Joensuu in agro: Axelson!^); 
Nurmes in oppidulo et ad Konnanlampi: Link, comm., cfr 
Link. muut. p. 88. — Kon. Suojarvi r non visum nisi ad 
fabricam Anna in compluribus hortis et in duobus hortis prope 
templum: Link. comm. et Link. Stud. p. 322; Tiudie: Sim- 
mingl^); »ad Tiudie! [cp], Unitsa, Segovo, Shungu et Ashebna- 
volok tantum banc speciem neque L. purpur^eum observavi, 
Tolvoja cp, Kusaranda st pcv: Kihlm. 

Om. saltem in vicinitate templi par. Lappajarvi st fq, 
alibi non rite observatum : A. L. Backm. F\.^) — Ok. Kajana: 
Eberh.!, cfr Must. p. 56 et Brenn. Obs.; Kajana in horto oppidi!, 
Paltamo Paltaniemi Toivoniemi in horto: Kyyhk. litt., cfr *) Spec, nomine L. purpureum collectum. 

*) Nomine L. hybridum. Vill. (aut L. purpureum var. hybridum (Vill.)) Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, T. 51, N:o 1. 213 

Kyyhk. Suom. p. 16 i). — Kp. Uhtua Jyviilahti : Wainio!'-^); 
Sarkijarvi : Bergroth ! '^) 

Ob. Liminka: Hellstrom! -), cfr Herb. Mus. Fenn. [ed. I] '^); 
Uleaborg (D. Lund): W. Nyl. Not. 1 p. 303 =5), cfr W. Nyl. 
Distr.!'^); Uleaborg st fq in oppido: Zidb.; Uleaborg et verisi- 
militer magis boream versus: Herb. Mus. Fenn. II p. 143; Ulea- 
borg!, Liminka: Brenn. Obs., vide etiam infra. 

Vide ceterum sub L. purpurea. 

PI. Finl. exs. N:o 338 Ab. Lojo SOLhem, cultis locis leg. 
Lindbergh), N:o 894 Kyro [»Hameenkyro»] Kierikkala Ollila in 
horto leg. Florstrom ^). 

I H, M. F. finnes dessutom ett exemplar, patecknadt Karelia rossica: 
W. Nylander!*) 

Sb. Kyyhkynen har, forutom de bar angifua exemplaren, afven 
insamlat flere andra, som granskats af Lindberg. — Ob. [Uleaborg] »loy- 
detty painolastillaK Leiv. putk., jfr Leiv. — Pa alia barlastplatser inom 
omr&det. Simo Kallio 1889, Kemi stad 1892: Keckm. — Lim. Porjeguba 
i rof&ker: Mela PI. i Of vers, under namn af L. purpureiim afser sannolikt 
L. * incision, bvarfore jag upptagit uppgiften till uarmare undersokning. 

Ehuru det torde vara slalldt utoin allt tvifvel, att namnen L. 
purpureum * incisum Willd., L. confertum Fr. och L. hijbridum Vill. hos 
088 anvaudta fOr samma form, har jag dock bar ofvan velat augifva, till 
hvilket af dem resp. uppgifter banfora sig. 

DA 8& manga exemplar af L. * incisum aro inlamnade som L. pur- 
pureum, bar jag anselt det vara skal att bar ofvan ur H. M. F. anfora 
flere lokaluppgifter for denna form an som i regeln skett i frfiga om sk 
vanliga vaxter. 

Om Fockes tydning af L. incisum se nedan p. 215. 

Linkola betecknar L. hybridum som en anthropocbor, bvilken (nastan) 
uteslutande upptrader pa standorter, som uppstatt genom kuUuren : Link. 
Stud. p. 244, jfr 1. c. p. 316, 318, 343 och 390. 

Ora var. decipiens Soud. se under L. purpureum. 

Lamium intermedium Fr. *) 

In Fennia raro (aut r^arissime), quarnvis etiam in plagis 
septentrionalibus, ledum est. 

') Nomine L. hybridum Vill. (aut L. purpureum var. hybridum (Vill.)) 
*) Spec, nomine L. purpureum collectum. 
') Nomine L. confertum Fr. 

*} Has plantas in H. M. F. ante $). 1889 asservatas determinavit 
Axel Arrhenius. 214 Lamium intermedium. 

Fenn. merid.: Fries; Fenn. or. [lege mer.] (Reuter), mer.-occ. 
(Aboa: A. Arrhenius 1880): Nym. Suppl. p. 250; in australi 
et media parte Finlandiae raro vel rarissime crescit. Etiam in 
Kar. ross. lectum est: Schedae II p. 130. 

Al. st r: Bergstr.; [Finstrom] Godby, [Finstrom] Basto: 
Bergstr. Beskr. [forsitan non certa, vide infra]. — Ab. 
Pargas Skrabbole ! et in complur. aliis agris solano consitis 
insulae Al5n: Arrh. Ann., cfr (Diar. 6, III, 1880) Medd. VI 
p. 241; Pargas ad Ontala!, Pettiby, Mustfinn aliosque pagos 1881, 
cp ad Lindberg aug. 1886: Arrh. Fl.; Pargas Blasnas in agro 
secali consito 1907: Pesol.; Lojo Mongola in agro solani : 0. M. 
Reuter, cfr Medd. IX p. 122, et Lindb. herb.; Karislojo Maila: 
Ch. E. Boldt; rr Mynamaki nonnunquam in horto praedii Kallis: 
Caj. Kasvist. — Nyl. Kyrksiatt Getberg in solaneto: Lindberg!; 
Helsingfors in coemeterio 2 specimina: Brenner! — Ik. Ny- 
kyrka: A. Collan!, cfr Medd. IX p. 122. 

Sat. Huittinen Aetsa in horto officinae: Printz ! (cfr 
Medd. XXXIII p. 133); Birkkala Haapaniemi st cp in cultis 
inprimis solano consitis: Arrhenius in Medd. XIII p. 167 et 
Hjelt, vide etiam infra; Kyro [»Hameenkyro»] Kukkasmaa in 
agro: Printz! — Ta. Tammerfors [>Tampere»] in agro inter 
Solarium tuberosum una cum L. purpureo et inciso: Sola!, 
cfr Medd. XXXIV p. 158; Messuby in agro: Frey!, cfr 
Medd. XXXIII p. 133. — Sa. Villmanstrand in agro solanaceo 
(L. amplexicaule hie deest): H. Buch!; praed. Parkkarila prope 
Villmanstrand in horto cum L. purpureo (L. amplexicaule 
deficiens): Ssel. herb. 

Sb. [Kuopio] Siilinjarvi! in agro rapifero, Maaninka Polja! 
Vintala: Kyyhk. litt., spec, etiam e Kuopio Siilinjarvi ad Siilin- 
mylly determ. Lindberg. — Kb. Liperi: Europaeus & Hallstrom ! 
nomine L. purpureum, spec. 1883 determ. Arrhenius. — Kon. 
Kusaranda inter Solarium tuberosum una cum L. pur^pureo, 
inciso et amplexicaule: Kihlm.! 

Ok. Sotkamo in agro solanaceo ad praedium sacerdotis, 
haec species sola provenit, nee L. purpureum nee L. hybfidum 
obvia erant: Lindberg!, cfr Brenn. bidr., Kyyhk. Suom. p. 17 Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, T. 51, N:o 1. 215 

et vide infra, spec, e Sotkamo quoque legit M. Renfors!; Ka- 
jaani Karolineburg: Kyyhk. litt., spec, determ. Lindberg. 

Kk. Kouta: Malmberg!, spec, non typicum, cfr Herb. 
Mus. Fenn. II p. 143 et vide infra. 

PI. Finl. exs. N:o 893 Nyl. Kyrkslatt Getberg inter 
Solanum tuberosum leg. Lindberg. 

»Hinc non vidi»: W. Nyl. Diatr. OcksS, betviflades artens fore- 
komst i Finland, anda tills Arrhenius 1880 pavieade och utredde den- 
samma, jfr Herb. Mus. Fenn. II p. XII afvensom Medd. VI p. 247. (Har 
bOr namnas, att Melas exemplar fran Kk. ar insamladt 1870 och Euro- 
paeus & Halletrdms fr&n Kb. 1872). Hvad uppgiften om fOrekomsten p^. 
A 1. Godby och Basto ang&r, ar det icke uteslutet, att den kan afse L. pur- 
pureiim * incisum. 

Focke p. 340 framlagger de skal, som anforts fOr och emot tyd- 
ningen af />. intermedium och L. * incisum som hybrider mellan L. pur- 
pureum och L, amplexicaule, och synes sjalf benagen att aaslnta sig till 
den fOrra uppfattningen. Forekomsten i Finland talar dock afgjordt for 
att L. * incisum bor uppfattas som en sjalfstandig form, och om L. inter- 
medium sager Lindberg: >//. intermeditim ar en mycket god art, som icke 
har nagot med de andra att gora. Eedan fodertandema visa, att det ar 
en sjalfstandig art>: Lindb. comm. I Lindb. Enum. och i Mela Kasv. V 
anvandes for L. itiiermedium benamningen L. amplexicaule X purpureum. — 
>Ocks§ jag kanner mig tveksam infor tolkniugen af L. Hncision och L. 
inter7yiedium som hybridogena former. I hvarje fall aro de sakerligen 
gamla, val fixerade typer>: Arrh. 

[Ik. Meinsh. p. 277 upptager L. intermedium endast fran kalkstens- 
omradet.] — Sat. Det ar kanske vardt ett omnamnande, att L. amplexi- 
caule ej iakttogs af mig, d& jag 25, Vll, 1888 antraffade L. intermedium. 
pS. Haapaniemi i Birkkala. — Ok. Sotkamo (Renfois herb.): Brenn. Obs., 
sora anvander tecknet f dr tillfallig forekomst ; arten bar sedermera in- 
samlats af Lindberg i denna socken. — Kk. I Mela Kasv. V anfdres uppg. 
fran denna provins med ? (Arrhenius har antecknat pa etiketten »ma- 
handa ej fullt typisk>.) Det bor papekas, att i Mela PI. upptages L. 
purpureum frSn Kouta i &ker, en uppg., som sakerligen afser samma form 
som det insamlade exeraplaret. 

Lamium amplexicaule L. ') 

Jn Fennia australi usque ad 62^ 30' plerumque raro 
aut satis raro occurrit; usque ad 65^ 50' inveniri indicatur, 
ibi autem vix nisi adventidum. *) Has plantas in H. M. F. ante a. 1889 asservatas determinavit 
Axel Arrhenius. 216 Lamium araplexicaule. 

Till.; Kalm; in agris et hortis p: Prytz cont.; maxima 
pars Fenn.: Fries; Eur. omn. . . . exc. Lappon. Fenn. bor.: 
Nym. Consp. p. 575; in Finlandia australi p aut st r usque 
ad c. 62^ occurrit, media in Finlandia paucis tantum locis 
adventicium : Schedae p. 102, vide etiam (DC. Prodr. XII p. 508), 
Led. Ill p. 427 et Link, kultt. p. 139. 

Al. p: Bergstr.; complur. loc. [Sund] Kastelholm, Saltvik: 
Bergstr. Beskr.; Geta Finnvik: Hult herb, et ann.; Geta in pago 
ad templum et Dano: Hult coll.; Finstrom Godby : Arrh. &K.!; 
Foglo Juddo et Sottunga Kyrklandet st fq : Arrh.; in pag. Jo- 
mala, Sottunga Masshaga: Laur. Fort.; Sund Kastelholm prope 
ruinas: Bergr. comm.; [Sund] in agro ad Mangsteckta [cpj: 
Prim. p. 71 et Linden Bot.; Foglo Husholma: Knabe litt.; r 
Brando Bjorko et in pago Brando: Bergr. — Ab. r ad [Reso] 
Bagarla!, Ekstensholm et auctore C. J. Arrhenius ad Kuppis et 
Pargas Loftsdal: Zett. & Br.; Aboa (!) p in cultis: Leche p. 29 
et Arrh.; st r — p: Arrh. Ann.; Abo »ad castram Aboensem»: A. 
Dahl!; Lemo Bukkila in horto: Hjelt; Bromarf Kivitok : Sand.; 
Uskela Karlberg: K. E. v. Bonsdorff!; [Muurila] rr in horto 
praedii Isontalo : Renv.; r Lojo Vanhakyla (llmoni): Sel.; Lojo 
Mongola et SOLhem: Lindb. herb.; Lojo »Stor6n» Hermala, 
Karislojo Maila et praediolum Saarenpaa, Karis officina Svarta: 
Ch. E. Boldt; Vihti (1) (st fq): Printz, cfr W. Nyl. p. 205; r ? 
in coemeterio et in horto praedii Olkkala: Flinck, [Vihti] r in 
pago Niemi: V. E. Broth.; Mietois et in parte australi par. 
Mynamaki [»Pt»] (p), saepe cp: Caj. Kasvist.; [Nystad] nonnulla 
specimina ad Prannimiiki: Sod., vide etiam infra. — Nyl. in 
taeniis par. Ekenas Hermanso (R. Dahlberg): Hayr.; Kyrkslatt 
Veikkola in praediolo Lammenpaa: Brenner!; Esbo: Popp. p. 49; 
[Helsingfors] r in urbe: W. Nyl.; Helsingfors multis locis intra 
et extra urbem cp: Kihlm. ann.; Helsinge Backas! et Tammisto 
in statione experimentorum [»koeasema»]: Link, comm.; Sibbo (!) 
Loparo in horto cp : Ssel. herb., Ohrnb. et T. Anttila!; Mantsala 
Andersberg cp: Ssel. ann.!; r Artsjo! Kinttula, Orimattila Hillsdal: 
Seel. 0. Nyl., spec, ex Orimattila leg. Nikl.!; Orimattila in pago 
ad templum ! pec in duobus hortis, Niemenkyla Anttila et Paar- 
nila! in hortis, Sommarnas: Link, comm.; Borga Gammelbacka Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, T. 51, N;o 1. 217 

in horto: Gadol. 1889; Perno Sjogard : Ssel. ann.; Perno Malm- 
gard: Lonnestrom in herb. lye. n.; Hogland Pohjakyla [st fq: 
1. c. p. 22]: Ssel. 0. Nyl.!, cfr Brenn. et Brenn. Till. p. 37, 
vide etiam infra. — Ka. r Jaaski (!) Ahola Karkkaalal in agro 
solano consito: Linden; r [Jaaski] etiam Hallikkala (J. E. Komi), 
Sopero: Valle tiet. — Ik. Rautu Dudenitsa in agro solano 
consito: Lindberg!, cfr Medd. XXI p. 5 et Ale. IV. 

Sat. [Loimaa] (p): Saur.; Huittinen [»Hvittis»]: Lyden ; 
Tyrvaa: 0. Hjelt M. S. et V. Heikinheimo! ; st r Karkku Jarven- 
taka!, Aluskyla Tullu et Balderstorp, Prihti, Maenkyla, ad prae- 
dium saeerdotis et Koskis Jarvenpaa: Hjelt; Kyro: Asp; [Ruo- 
vesi?] Aitolahti: E. Andersson!, vide etiam infra. — Ta. Pal- 
kane ad Tommola et Kokkola (Zidbaek): Leop.; [Tavastehus] 
p: Asp. & Th.; »Tavastehus park»: 0. Collin!; Hauho: Herk. 
[forsitan eonfirmationis indigeat]; Lammi Hanhiala: Leop. ann.; 
rr Vaaksy: Norrl. s. 6. Tav.; Teisko herba inutilis in horto: 
E. E. Andersson!; par. Gustaf Adolf Echo: Knabe litt.; vide 
etiam infra. — Sa. nondum observatum est. — Kl. Hiitola: 
Nikl.!; »occurrit in territorio nostro teste Backm.»: Norrl. Symb.; 
Sortavala in oppido et in vicinitate eius in Rautu et Yhiniahti: 
Link, comm., cfr Link. Stud. p. 272, ubi rr inveniri indicalur, 
et 1. c. Tab. IV; Sortavala in hortis oppidi st r, partem maxi- 
mam floribus clausis [»kleistogaaminen»]: K. H. Hallstr. litt. — 
KoL Vakrutschej : Caj.; Petrosavodsk : Simming!, cfr Norrl. On. 

Oa. et Tb. vide infra. — Sb. Kuopio Kolmisoppi Peltola 
et Vaanala: Kyyhk. litt., spec, e Vaanala determ. Lindberg. — 
Kon. r ad Onegam: Fl. Kar., spec, e Kendjarvi!, cfr Norrl. 
On.; r Saoneshje Schungu ! et Padmosero: Norrl. On., cfr Herb. 
Mus. Fenn. II p. 143 et Giinth. p. 47; Kusaranda: Kihlm. 

Kp. Kemi Usmana in cultis: Bergr. Ant.!, cfr IVIedd. XXI 
p. 24, forsitan adventicium. 

PI. Finl. exs. N:o 337 Sat. Karkku Jarventaka in horto 
leg. Hedv. & Hj. Hjelt. 

Ab. [Abo barlastplats] »yksit. yks. perunamaassa 1913 (M. Tuo- 
minen)»: Pesol. Tur, p. 43. — [Pojo] fq: A. Nyl.; frekvensuppgiften ar 
med all sakerhet vilseledande. —Nyl. [Tenala Lappvik] ar 1905 en individ 
pS gamla angbatsbryggan : Hayr. Adv. p. 160. — Helaingfors Observatorii- 218 Lamium amplexicaule. 

bergen 1895 och Somas pk banvall 1910: Hayr.; [Hogland] potatisland pa 
norra iidden a. [(fq)] 1872: Brenn. Till. p. 37; sags ej pa Hogland [1898]: 
Sgelan i Medd. XXV p. 74. — Ka. [Viborg] >1907 mnutamia yksilOita 
terrassilla venalaisea Eliaankiikon edustalhu: Myrb. p. 96. — [Ik. >Im 
Kalksteingebiete ein gemeiaes Gewachs der Getreidefelder, in den anderen 
Gebieten mehr oder minder nur sehr selten*: Meinsh. p. 277; 1. c. p. XXXI 
upptages artea icke Mn Isthmus.] — Ta. Orivesi n4gon gang: Salovius 
p. 9. Da L. amplexicaule ej upptages i Borg Tiet., torde uppg. erfordra 
bekraftelse. — Oa. Narpes: Nordl. p. 19; uppg. ar sannolik, men er- 
fordrar dock bekraftelse. — Tb. [Jyvaskyla] »U8. yks. semiuaarin puu- 
tarhassa kasvihuoneen luona, samoin 2 yks. kompostilajalla seminaarin 
SHuren keittiokasvitarhan SE— nurkaukses8a>: Link. Kasv. p. 167, jfr 1. c. 
p. 158 och 160. — Om. Gamla Karleby pa barlast: Hellstr. p. 136? 
Gamla Karleby Yxpila [sflkerligen pa barlast] 1917: Knabe litt; Lappa- 
jarvi prostg^rd tillfallig (Nystrom): A. L. Backm. Fl., som anvander tecknet 
for tillfallig fdrekomst. — Ok. »Kajaani eraassa puutarhassa kaupungissa*, 
Hyrynsalmi »Kirkonkyla Salmi kasvitarhassa*: Kyyhk. lilt.; [Kianta] rr 
»tavattu muutamina kesina rikkaruohona Kirkonk[ylan] postikonttoorin 
puutarhassa>: Kyyhk. Suom., dar tecknet for tillfallig forekomst anvandes, 
jfr 1. c. p. 19 och Brenn. Bidr. — Ob. Uleaborg pa barlast: Hougb. 
herb.; Uleaborg sept. 1885 p& en komposthog invid en tradgSrd nara 
staden, antrSffad afven 1886 ungefar p^ samma plats, Simo i tradg&rd 
1885: Zidb., jfr Brenn. Obs., som anvander tecknet for tillfallig forekomst. 
[Uleaborg] »v. 1910 painolastilla [Toppilaiiealmella !] 2 kpl.»: Huum. Oul. 
p 178; r Simo prastgarden (inkommen med blomfron trkn Wiborg): Keckm., 
som anvander tecknet fOr tillfallig fOrekomst; exemplar insamladt af 
W. W. Westerlundl; Kemi : M. Castren p. 336; till sistnamnda uppgift 
hanfOr sig antagligen »ad summum sinus Bottnici usque*: Hellstr. Distr. 
p. 4 och mojligen afven »08trob. ([F.] Nylander in litt.)»: Led, III p. 427; 
»Tornea stads kryddgardar*: Hougb. not.; )'U8que ad Ob. Tornea indicator, 
ubi tamen certe adventicium»: Herb. Mus. Fenn. II p. 143; TorneS- 
irakten ej alia ar: Hougbeig i Brenn. Obs. Da ga m&nga fOrf. uttryck- 
iigen betona, att L. amplexicaule bor betraktas som tillfallig i O b. (liksom 
i Om.) (se Herb. Mus. Fenn. II och Lindberg i Schedae), bar jag be- 
tecknat den sa, afven da resp. uppgifter icke direkt antyda detta; i 
ofverensstammelse harmed bar jag ansett den vara tillfallig afven i Ok. 
och Tb. — A andra sidan ar det alldeles icke osannolikt, att L. amplexi- 
caule skall befinnas vara tillfallig ock8& pa en eller annan, nu i den 
egentliga texten upptagen ort. Ytterligare undersokningar rorande artens 
forekomst och spridning aro belt visst annu erforderliga. — Kk. »Bis . . . 
Keret— K.»: Hermann p. 394; uppgiften sakert beroende pa ett misstag. 
Anmarkningsvardt ar artens fOrhailande pa Hogland. Arrhenius 
erinrar om det kanda forh&llandet, att L. amplexicaule ar en till sin f5re- 
komst i en trakt ytterst obestandig och oberaknelig art: ett &r spaream Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, T. 51, N:o 1. 219 

nied spridda indjvider, ett annat talrik, stundom stallvis n9.8tan yuanig, 
fCr att foljande Sr vara ek godt som forsvunneu : Arrh. 

Linkola betecknar L. amplexieaule aom en antliropochor, hvilken 
(nftetan) uteelutande fOrekommer p& stSndorter, sona uppstatt genotn kultu- 
ren: Link. Stud. p. 244. jfr 1. c. p. 328 och 343. 

Laniium galeobdolon (L.) Crantz. ') 

Ad fines austroorientales circa 60^ 18' lat. rarissime 
occur rit. 

Fenn. mer.-or. (Isthm. Karel., ubi a Malmberg detectum 
1866): Nym. Suppl. p. 250, vide etiam DC. Prodr. XII p. 512 
et Lindb. Pfl. p. 15. 

Ik. r st cp occurrit in declivibus versus Systerback inter 
telonium Rajajoki et pagum Luutahanta in par. Kivennapa 
[»Kivinebb»]: Malmb.!, cfr 1. c. p. 305, Diar. 10, XI, 1866, cum 
primum in Fennia indicatum est, et Herb. Mus. Fenn. II p. XI; 
spec, e Kivennapa Rajajoki etiam leg. J. V. Johnsson!, A. J. 
Silfvenius! (Jappinen) et Lindberg!, spec, adscriptum » Rajajoki 
tullstation in declivi ainorum iuxta ripam fl. Systerback»; [fq 
in tota Ingria: Meinsh. p. 279—280]. 

Ab. Piikkis [»Piikki6] Harvaluoto Sunin hoitamattomassa puutar- 
bassa villiintyneena*: Pesol. 

Marrubium vulg-are L. 

In saburra rarissime occurrit. 

Al. Mariehamn : Keratin Sdderholm!, exemplaret ar insamladt un- 
der namn af Ballota nigra?, men bestamdt af Lindberg 1915. — Nyl. 
Helsingfors SOrnas p& barlast (E. H. Estlanderl): Saelan i (Prot. 4, XII, 
1886) Medd. XV p. 191. 

Ona artens allmanna utbredning namnes: »Eur. omn. exc. . . . 
Fenn.»: Nym. Consp, p. 582. Fran vart land upptages arten i nyare 
floror etc, som barlastvaxt. 

Oaleopsis ladaiium L. 

Multis plagis inprimis in orientali parte Fenniae occi- 
dentalis satis frequenter aut frequenter provenit; aliis autem ') Oaleobdolon luteum Hude. auctoree apud nos plnrimi. 220 Galeopsis ladanum. 

i^ai'o aut non obviam; ad septentrionem versus saltern ad 
63^ progreditur. 

Kalm; in cultis aridis p: Prytz cont.; Fenn. (merid.): 
Fries; usque ad Ladogam borealem ascendit et forte longius, 
signum distributionis [apud Fries] itaque nimis abbreviatum: 
W. Nyl. Distr.; Scand. exc. Lapp.: Nym. Gonsp. p. 576; Fenn. 
mer. med.: Nym. Suppl. p. 251, vide etiam (DC. Prodr. XII 
p. 497,) Led. Ill p. 420 et Lindberg in Medd. XXVIII p. 37 B. 

Al. (p) in tota Alandia continenti [»A. B.»]: Bergslr.; 
(complur. loc): Bergstr. Beskr.; Lemland Nato 1902: A. Renvall!; 
Sund Mangsteckta in agro 1902: A. Ramsay!; ab Arrh. & K. 
autem visa non est. — Ab. r: Zett. & Br.; ad Piisparisti 
[«Biskopskorset»] in via arenosa: Leche p. 18;Nadendal: Bren- 
ner!; Pargas Gunnarsnas: Arrh.; Uskela Karlberg: K. E. v. 
Bonsdorff!; Halikko Toppjoki: U. Gollan in dupl.!; Kiikala 
Karkela 1903: Hayr.; Karis 6 vel 7 km [»verst»] a deversorio 
Nyby versus Helsingfors: E. G. Printz; Vihti (p): Printz; Vihti 
St r Ridal, in agro ad iugum Lojo: Fiinck; Oravala in agro 
ad ripam septentrionalem stagni: Weeks, muist.; Mietois rr 1896 
spec, unicum in pago Rauvala ad nubilarium, in vicinitate 
Lemmi st r, in rupibus ad occidenteni versus a lacu Lemmi: 
Caj. Kasvist., vide etiam infra. — Nyl. Ekenas in montibus 
oppidi, Skedo et Kivo Pattskar, his locis 1897: Hayr.; Esbo 
Tyris: Kihim., cfr Popp. p. 50; [Helsingfors] p, st pc: W. Nyl.; 
Helsingfors in coemeterio novo: Ssel. ann.; Thusby : Astr. «fe H.; 
Sibbo in vico Paipis prope praediolum Rarafeltii: W. Wahlbeck!; 
st fq: Ssel. 0. Nyl.; Orimattila fq-st fq: Link, comm ; [Hog- 
land] (in pratis) (E. Nyl. Ber.): Brenn.; Suurkyla in agro solano 
consito 1873 (Sievers!): Brenn. Till. p. 37; [Hogland] ad Suur- 
kyla nonnulla specimina: Sselan in Medd. XXV p. 78; 4 spec. 
in H. M. F. e Nyl. orientali. — Ka. st fq: Blom; st fq inte- 
riore in parte in campis siccis saepe deustis, inprimis in Kirvu 
et Jaaski, in vicinitate lacus Ladoga non adnotata, sed vix 
deest: Linden; p: Valle tiet.; Haapasaari complura specimina: 
Sselan in Medd. XXV p. 80, vide etiam infra. — Ik. p: 
Malmb.; 3 spec, in H. M. F.; [st fq in tota Ingria: Meinsh. 
p. 282], vide etiam infra. Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, T. 51, N:o 1. 221 

Sat. Birkkala Kaarila in horto: Th. Gronblom!; rr Kyro 
Mahnala : Hjelt!, vide etiam infra. — Ta. Saiiksmaki st fq: 
Tikk.; Palkane st cp in agro prope templum, ceterum r: Zidb.; 
p: Leop.; st fq: Asp. & Th. et Norrl. s. o. Tav.; [par. Gustaf 
Adolf] fq: Bonsd.; r Luhanka Ahola, Korpilahti Mutanen (K. 
Dahlstrom) et Rutalahti : Wainio Tav. or., vide etiam infra. — 
Sa. »fqq (saepius cp)»: Hult; enum. in multis adnotationibus 
hand divulgatis. — Kl. (st fq) usque ad Ladogam borealem 
praesertim in arenosis et deustis: Fl. Kar.; Hiitola Vavoja: 
Linden ; fq : Hann.; mihi tantum in par. Kronoborg obviam : 
Hjeit; Uukuniemi: Nikl.! ; Impilaks: Chydenius in dupl.!; r et 
in vicinitate lac. Ladoga et interiore in parte: Link. Stud, 
p. 272, cfr Tab. IV; Sortavala! r ad officinam Leskela, Leppa- 
koski ad officinam et Makisalo in agro, Impilaks in 2 agris 
prope templum, Pitkaranta in deiectamentis [»roskalaja»], Sysky- 
jarvi, Suistamo in compluribus agris in diversis paroeciae par- 
tibus, Ruskiala Lahteenselka, Soanlahti in vicinitate templi : 
Link. comm.. — KoL f q : Sahib. Bidr., cfr Elfv.; Salmi Kirkko- 
joki cp in agro secalino, Tulemajarvi Kolatselka: Link, comm., 
vide sub Kl.; Petrosavodsk fq : Norrl. On., cfr Giinth. p. 46. 

Tb. Jyvaskyla in oppido: Wainio Tav. or., vide sub Ta.; 
Jyvaskylii: Nikl.!, cfr Herb. Mus. Fenn. II p. 143, Link. Jyv. 
p. 190 1) et vide infra. — Sb. [Leppavirta] (fq): Enw.! ; [Kuopio] 
(»fq»): Mela; Kyyhk. litt. e multis locis enum., vide infra; 
M. & J. Sahib, non comm.; vide ceterum infra, — Kb. Korpi- 
selka compluribus pagis in australi paroeciae parte inprimis in 
agris tritico rossico satis : Link, comm., cfr Link. Stud. p. 364—365 
et vide sub Kl.; Liperi in campo arenoso: Y. Wuorentausl — 
Kon. (st fq) usque ad Onegam : Fl. Kar.; p — st r, in Saoneshje 
plur. locis: Norrl. On., cfr Herb. Mus. Fenn. II p. 143; Suo- 
pohja: Simming! 

Ab. fq: A. Nyl.; atminstone frekvensen ar med sakerhet oriktigt 
angifven. [Nystad] »v. 1894 yksi kappale Santtiorannalla meren raunalla>: 
Sod. — Nyl. His. p. 4 uppraknar O. ladanum bland arter, som saknae 
kring Fagervik. »Kerava 1 yks.K Link. Tul. p. 20. — Ka. [Viborg Pantsar- 
laks] »viime vuosina, kuten esim. 1916, yleinen*: Myrb. p. 96*); [Jaasken ') Nomine * intermedia Vill. 222 Galeopsis ladanum. 

rautatieaseraan] >ratapihalla ja rat. penkereella (useita kpl.)»: Valle kasVc 
p. 207. — Sat. Huittinen [»Hvitti8>]: Car. p. 24, jfr Gadd Sat. p. 49? 
ganska sannolikt, men uppg. erfordrar bekraftelse. — Ta. Om forekometen i 
Orivesi skrifves : >Oriveden kirkon seutuvilla jotenkin yleinen (J. P. Maunu). 
Miaa en sita huomannut»: Borg Tiet. — Oa. Wasa: elev Ehrstrom i dupl,! ; 
enl. Hasselbl. fOrvildad vid angkvarnen ; [Wasa &ngkvarn] alia ar mer 
eller mindre allman: Lauren i Medd. XXII p. 38. — Tb. Om forekometen 
i Jyvaskyla namnes : »Paitsi hiekkasella kadulla lyseon luona [katso Link. 
Jyv. p. 190], pc myos tienvarrella eeminaarin rannassa ja n. 10 yks. rata- 
kiskojen vieressa tullikamarin luona»: Link. Kasv. p. 168. — S b. [Kuopio] 
rr »nurmella Haapaniemen tehtaan alueella 1906»: Link. Lis. '), som an- 
vander tecknet fOr tillfallig forekomst. — »Maaninka nahty Kinnulan- 
lahden ! kylalla joitakin kertoja ja Poljalla 2—3 paikassa koulun luona, 
Haapalan luona ja rantat. pysakilla, Kuopion pit. Siilinjarvella, eraana 
syksyna useamm. paik. ja verratt. runs., Nilsia erMn mokin pellolla la- 
hella Pajukosken majataloa (Kortteisen makeen pain). — Onko se taalla 
(Sb:ssa) sailynyt missaan kauemman aikaa, siita ei ole minuUa todisteita*: 
Kyyhk. litt. 1917; senare tillagges : [Kuopio] »Siilinjarven majatalon luona 
keaantopellolla oli sita viela tanakin syksyna (1918) ruusaa8ti> [jfr Kyyhk. 
Sat. p. 153], [Maaninka] »Kinnulan hovin tyovaen asuntojen peltotontilla 
cp hietikkopellolla, eraalla pienella Kitujoen varrella pc (ei kaukana edelli- 
sesta) [ja] Heiskalan kaurapellossa, hietikolla, Kuopiossa Haapaniemen 
myllylla pcc» [jfr Kyyhk. Tul. p. 163]: Kyyhk. litt. 1918, jfr Kyyhk. 
Suom. p. 24. Annu senare meddelas: »Maaninka Polja Pulaste, Lintu- 
nienii, Kokkosenmaki ! st cp [ja] Hoikinharju, Kuopion pitaja Kasurila 
Ylapiha»: Kyyhk. litt. 1919. >Kuopio hylatylla pellolla uuden hautaus- 
maan luona n. 1913 ja Hannukseian esikaup. liankaatopaikalla 1915 
(Kotilainen) » : Link. comm. — Kb. »Nurmes kauppalan asemalla 1 yks. 
1918»: Link, comm., jfr Link. Tul. p. 20 och Link. muut. p. 87. 

Om. Gamla Karleby 1915: Knabe litt.; »Kannuksen asemalla 1 yks. 
1918»: Link, comm., jfr Link. Tul. p. 20. — [Oulainen] >kansakoulun- 
opetlaja E. Tuomikoaki on loytanyt taman kasvin Matkanivan kylasta 
Pietilan pellosta kesalla 1912. Kasvi on Keski-Pohjanmaalla luuUakseni 
aivan satunnainen*: Parv. p. 128. Antraffad pS. en aker vid Brahestad: 
Zidb.; en utredning, huruvida arten har kan anses fullt naturaliserad, 
vore onskvard, jfr Lindberg i Medd. XXVIII p. 37 B. Brahestad Lund- 
bergs angkvam: Blom ! — Ok. sKajaani raut. tavaramakasiinin luona 
useampia yksiloita ja er. rautatienylikaytavan luona radalla kaupungin 
takana, Ristijarvi kirkonkyla pelto (naytteita neiti L. Jussilan herb.)»: 
Kyyhk. litt. — Ob. allm. ibland varsad: Jul. p. 287; sakert en oriktig 
uppgift. — Uleaborg sundet [p& barlast]: S. W. Liljeblom i dupl.!; >Ulea- 
borg Toppila och Pikisaari 1882—85-86, pa det forra stallet kanske ar- *) Under namn af * intermedia Vill. Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, T. 51, N:o 1. 223 

ligen, men Mtaligt och mest nOdvuxen, Simo 1885 >: Zidb., jfr Brenn. 01)9. 
och Ale. Ill; [UleSborg] >liarvinai8ena kuivilla paikoin lah[ella] Nahka. 
tehdasta, palotonteilla, painolastiila j. n. e.K Leiv. putk., jfr Leiv.; »v. 1899 
1 kpl. remmiteht. luona. Samoiii 1 kpl. v. 1901 Pikisaarellal varjaysteht. 
luona»: Huum. eat. p. 91; »v. 1913 LOytyn suon tavaraaseman luona>: 
Huum. comtD.; Ule&borg [»Oulu] keeantopelto ennen kaiiraa kasvannut*: 
Y. Wuorentaus !, se afven L. Y. 1904 p. 236; Kemi: Huum. Til. p. 15. — 
Knus. r tsatunnaisesti Poussun myllyn luona l6ydetty»: Wainio Kasv. 

Linkola betecknar O. ladatium. som en anlhropocbor, hvilken nastan 
uteslutande fOrekoramer pa st&ndorter, eom uppst&tt genom kulturen: 
Link. Stud. p. 244, jfr 1. c. p. 327, 343, 350 och 366. L. c. p. 350 upp- 
raknas arten, ehuru med fr§,getecken, bland dem, eom blivit allmannar^^ 
sedan 1850—1880. — F. 0. namner Linkola: >Ka8vi esiintyy seka vakin. 
rikkaruohona etta adventivisestii: Link. comm. 

Mela Kasv. p. 105 ^tskiljer var. latifolia Hoffm. och angiistifolia 
Ehrh.; i Mela Kasv. Ill betecknas den senare eom rr fran Kl. I Medd. 
XXVIII p. 37 B betonar Lindberg [1901], att endast den bredbladiga 
hufvudformen a intermedia (Vill.) forekommer hos oss; se dock nedan 
under * dubia. 

Var. angiistifolia W. & Gr. upptages fr&n Ik. med tillagget: Fore- 
kommer pk flygsandsfalt i Kakisalmi [>Kexholm8»] och Pyhajarvi socknar 
eamt vid Kiviniemi i Sakkola socken: Malmb. — Vidare omnamnes den- 
samma i Brenn. Flor. Gentemot dessa uppgifter uttalar emellertid Lind- 
berg: »Denna uppgift beror pa att dessa forfattare ej sett den riktiga 
angiistifolia. O. angustifolia betraktas numera som skild art, saknas alldeles 
hos oss>: Lindb. comm. 

Ehuru saledes samtliga har ofvan anforda uppgifter sannohkt afse 
var. eller * intermedia, har jag dock i en not upplyst om att uppgiften 
publicerats under detta namn; dessa uppg. aro emellertid fStaliga. 

* dubia (Leers) omnamnes som tillfallig i Nyl. och Ob.: Mela 
Kasv. V. — Nyl. Borga Gersnas: W. Wahlbeck!, jfr Ale. IV under nam- 
net b ochroleuca [(Lam.)]. 

Fran Kl. skrifves : »Sortavala Kymolassa entisessa pellossa iso 
kukkinen, pieni- ja kapealehtinen muoto yhdessa useiden satunnaisten 
kasvien kanssa. T:ri Lindbergin mukaan venalaisessa siemenessa esiin- 
tyva muoto*: K. H. Hallstr. lift. 

Oaleopsls speciosa Mill. ') 

Per totumfere territorium, parte maxime septentr.-orien- 
tali forsiian excepta, frequenter vet frequentissime provenit. ') G. versicolor (L.) Curt. auct. plerique apud nos. 224 Galeopsis speciosa. 

Fq aut fqq ^) in tota Fennia usque ad 66*^ inveniri omnes 
fere auctores indicant, cfr Till.; maxima pars P'enn. et Lapp.: 
Flies; Scand.: Nym. Consp. p. 576; Fenn.: Nym. Suppl. p. 251; 
per totum fere territorium dispersa: Schedae II p. 131, vide 
etiam DC. Prodr. XII p. 498, Led. Ill p. 421-422, haec nomine 
G. tetrahit var. grandiflora et inprimis Lindberg in Medd. 
XXVIII p. 38 B. 

Kuus. fq, sed parcior quam G. tetrahit inprimis in 
Kuusamo: Wainio Kasv.; Pesol. e Kuus. sepfentrionali e 5 
locis enum. 

Lapp. fenn. fqq et cp per totum territorium: Hjelt & H.; 
[fq, enum.: Birg. p. 95;] in cultis locisque ruderatis ad domi- 
cilia fq praesertim in agris Solano tuberoso consitis provenit : 
Biom Bidr.; cum G. Tetrahit . . . fere vulgatius: Wahlenb. 
p. 163, vide infra; cum G. Tetrahit: Fellm. Lapp.; fq in 
cultis in Kemijarvi et Sodankyla (et verisimiliter etiam in 
Kuolajarvi), adnotata etiam ad Mutenia et Rovanen in Sodan- 
kyla, et in Tervasaari et ad Paatsjoki in Inari: Wainio Not., 
cfr I. c. p. 30; fq ut herba inutilis in praediis ad septentrionem 
versus usque ad Rovanen, Mutenia et Korvanen, etiam in pagis 
lapponum ad Sompio et Kopsusjarvi: Hult Lappm., cfr I. c. 
p. 28; Pesol. e 6 locis in par. Kuolajarvi enum.; Inari (fq): 
Ssel. kat.; Toivoniemi ad lat. 69^ 4' in campo Solano tuberoso 
consito: Kihlm. Ant.!, vide infra. — [L. ent. reg. subalp. et 
silv. f q : Laest.; Markkina ad ostium fluminis Lataseno: Linden 
Bidr., vide etiam Zetterstedt II p. 178.] 

Lapp. ross. in stercoratis partis occidentalis p adhuc 
circa oppidum Kola: N. I. Fellm., cfr 1. c. p. XXXVII et Beket. 
p. 587, vide autem infra; Kantalaks in ruderatis, marginibus 
agrorum et in agris, Jokostrow r, Umba et Kaskarantsa: Mela 
PI ; 4 spec, in H. M. F. e Lim.; Lt. prope ostium fluminis 
Nuotjok in cultis: Linden! *) Weeks., Saur., Leop., Hnlt, Mela, Must., Brenn. Obs., Rantaniemi, 
etiam Sunila p. 75 et Essen Stud. p. 100; fq — fqq: Arrh. Ann., Flinck, 
Caj. Kaevist, Stenr. et Blom ; ad domos mire fq: Prytz cont. Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, T. 51, lS:o 1. 225 

PI. Finl. ex?. N:o 899 Nyl. Kyrksliitt in agro in pago 
Osterby leg. Ellen Ekholm et Edit Lindstrom. 

Al. och Ab. uppr. af fyndorter: Bergr.; et fq ['4>]: Ekl. p. 106. — 
Nyl. [Hoglandj potatielaud vid Suurkyla: Brenn.; uppr.: Sselan i Medd. XXV 
p 78. — Ka. uppr.: 1. c. p. 80. ~ Sat. p - st fq, uppr.: Hayr. Bjorneb. 
— Kol. et fq: Elfv. — Lapp. ross. Karstens exemplar fr&n Kola! hdr 
till G. tetrahit, hvaifore narmare undersokniiig om forekom?ten i nord- 
liga delen af Lt. erfordras. FrSn Lp. och Lm. foreligger f. n. ingen 

uppgifc. 

Kalm, Jul. och Fellm. Ind. sarskilja ej 0. tetrahit (eg. G. bifida) 

och 0. versicolor. 

Gentemot Wahlenb., enligt hvilken G. versicolor vore allmannare an 
G. bifida [^G. fetrahit»], framh&ller Kihlman, att sk icke ar fallet i Li., 
lika litet som i Vest— Finmarken, och redogor i sammanhang harmed for 
hvardera artens nordgrans: Kihlra. Ant. 

Af nagra fOrfattare papekas, att G. speciosa forekommer ymnigt, 
si t. ex. Caj. Kasvist. [>yl.»], Stenr. och Axels. Putk. — Daremot namnes : 
sp hie illic st cp: Borg Tiet., sp [>8pridd»]: A. L. Backm. Fl., miukem- 
min»: Kyyhk. Suom. 

Linkola betecknar G. speciosa soni en anthropochor, hvilken nastan 
uteslutacde fOrekommer pa standorter, som uppstatt genom kulturen: 
Link. Stud. p. 244, jfr 1. c. p. 315. 

Frin S b. skrifves: »Kappaleita, joiden kukat ovat olleet sateettaisia, 
(ei huulimaisia), kokonaan keltaieia ja tavallista pienempia olen myoe 
nabnyt pari kertaa Maaningan Kinnulanlahdessa ja muistaakseni myos 
Poljalla»: Kyyhk. litt. 

Om G. grandiflora sages: Ob. [Uleaborg] >painolastilla Hietasaaren 
puolella harvinaisena»: Leiv. putk., jfr Leiv. (G. versicolor omnamnes sar- 
skildt). Da G. speciosa i Led. Ill p. 421-422 (liksom i DC. Prodr. etc.) 
upptages under namnet G. tetrahit 6 grandiflora, haller jag for troligt, att 
uppg. afser n&gon form af G. speciosa. 

Galeopsis speciosa f. purpurea Saelan p. p. 

Cum forma typica rarissime occurrit. 

Vide de hac forma Lindberg in Medd. XXVIII p. 38 B 
et Mela Kasv. V. 

Sb. Kuopio Vehmersalmi: Budden 1888! — Kb. Juuka 
Loukkavaara Hartola [1900]: Saelan in Medd. XXVII p. 60 etc. 

I Medd. XXI p. 67 uppgivee, att Stelan forevisade denna form sa- 
pom funnen senaste host [1894] i ett enda exemplar vid en gangstig i 
tradgarden vid villan Arkadia invid Helsingfors; denna uppgift afser dock 
G. pubescens Bess.: Lindberg i Medd. XXVIII p. 38 B och Seel. hot. litt. p. 444. 

Typis impr. "I, 1921 15 226 Galeopsis speciosa f. alba. 

Galeopsis speciosa f. alba Lindb fil. 

Cum forma typica rarissime occurrit. 

Vide de hac forma Lindberg in Medd. XXVIII p. 38 B 
et Mela Kasv. V. 

Ab. Lojo Linnais: P. H. Lindberg!, cfr Medd. XLll p. 132 
nomine f. unicolor ; Vihti: Wecksell! in Medd. XXXI p. 42 
nomine G. speciosa i. albiflora. — Nyl. Helsingfors Kajsa- 
niemi: Lindb. herb, nomine f. uiiicolor. 

Ta. Jaala Ilonoja (1898): Klingstedt!, cfr Lindberg in 
Medd. XXVIII p. 38 B et Medd. XXVIII p. 16 A. 

Ett exemplar fran Ta. Hattula Pelkola: Lindb. herb, bar mycket 
svagt violettfargad lapp. 

Fries forde O. Tetrahit Auctt. till G. versicolor * unicolor och upp- 
tager densamma fran sodra (el. vastra) Finland. Det ar antagligen pa 
grand daraf, O. unicolor Fr, upptages som art fran Finland: Trautv. Incr. 
p. 623. 

Galeopsis tetrahit L. 

Vera G. tetrahit apud nos satis rmro- passim per 
totum fere territorium inveniiH videtur ; cum G. bifida 
Boenn., quae multo est frequentior, confusa est, cur distri- 
butio satis explorata non est. 

Scand.: Nym. Syli. p. 95 et Nym. Consp. p. 576, vide 
infra; distributio certe explorata non est, sed p — st r in au- 
strali et media parte Finlandiae crescere videtur: Schedae II 
p. 130, vide ceterum Lindberg in Medd. XXVIII p. 11, 1. c. 
p. 36-37 B et sub G. bifida. 

Al. Lemland, Geta 1902: Palmgr.; Lemland Nato ! et Jo- 
mala inter Ytternas ! et Mariehamn : Klingstedt & Palmgren. — 
Ab. Abo: [I.] Ringbom!, cfr Lindberg in Medd. XXVIII p. 37 B 
[Abo in saburra ad arcem] pc (T. Wikstrom): Pesol. Tur. p. 43 
Pojo Sallvik (Martha Schauman): Lindberg 1. c. [sub Nyl.] 
Pojo praedium Ekero in agro solano consito: Hayr.; Lojo Jalan- 
saari praedium Ivars: Ch. E. Boldt!; [Vihti] ad praedium 
sacerdotis!, Ristila, Myyri, Olkkala, Haapkyla, Niemenkyla, Van- 
hala in ripa: Weeks, muist., vide infra. — Nyl. Ekenas in Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, T. 51, N:o 1. 227 

oppido: Hiiyr.; Fagervik : Hisinger ! ; Inga Svartback ! et Bren- 
iiebo!: Brenner, cfr Brenn. vaxtf. p. 77, ubi r inveniri indica- 
tur; Kyrksliitt Osterby Nygard : Lindberg!; Esbo praedium Esbo: 
Poppius! nomine G. ladanum; Esbo Alberga in horto 1906: 
Hiiyr.; Helsingfors Brunnsparken (Marie Seidenschnur): Lind- 
berg 1. c. et Brenner!, cfr Brenn. For. p. 133; Helsingfors Kajsa- 
niemi: Lindberg!, cfr Brenn. For. p. 131; Helsingfors Somas: 
Brenner!; Helsingfors T616 in agris solano consitis: Arrh.; 
Helsingfors Somas cp in agro solano consito sept. 1920: Hayr.; 
Helsinge Aggelby (Inga Stenberg): Lindberg 1. c ; Helsinge Malm 
Trasvedja: Lindberg!; Helsinge! in media parte paroeciae (st fq): 
Link, comm.; Orimattila Niemi Anttila Kolminoinen : A. L Bing- 
bom!; Orimattila Virenoja in pago ad templum, Pakaa Haarala : 
Link. comm. — Ka. [Jaaski] r Kostiala (Hannikainen), Sopero 
Tuuha: Valle tiet. — Ik. nondum. animadversa est. 

Sat. rr Karkku Linnais spec, unum 1920: Hjelt! — Ta. 
Urjala Makela: Lindberg!; Hattula Parola: A. Wegelius! no- 
mine G. ■'•' bifida, spec, determinavit Lindberg; Hattula Leiniala: 
Lindberg!, cfr Medd. XXIX p. 38; Nastola Uusikyla et Jarvis, 
Heinola Vierumaki, Asikkala Kurhila et Vesivehmas, in oppido 
Lahtis, Sysma Hovila, Ilola et Saarenkyla: Link. comm. — Sa. 
Mikkeli in oppido duobus locis 1920: Link. comm. — Kl. 
Kurkijoki Lapinlahti Lukkala! et Elisenvaara!, Valamo!: Lin- 
kola; Jaakkima ad ostium fluvii Miglijoki: Wecksell!; Sortavala 
Bytty et Ristijarvi, Uukuniemi Vierema, Buskiala Kuljakko, 
Impilaks Sumeria!, Palkjarvi ad deversorium, Suistamo com- 
pluribus locis in pago ad templum et Soanlahti Jokipolvi ad 
casam tignis colligatis exstructam [»tukkilais majalalla»]: Link, 
comm., cfr Link. Stud. p. 272, ubi r ? in vicinitate lacus La- 
doga et rr interiore in parte apellatur; Sortavala Hakala 
[»Kauppissiemenessa perunapellossa»] 1918, Saavais [etjOtsois: 
K. H. Hallstr. litt. — Kol. nondum animadversa est. 

Oa. Vasa ad stationem viae ferratae : A. Lindfors in Hayr. 
herb. — Tb. [Jyvaskyla] Tourujoki ad viam, Ristikiventalo, 
prope seminarium : Link. Jyv. p. 190; Jyvaskyla in oppido p a. 
1911, Laukkaa [»Laukas»] Ilveslahti r a. 1911: Hayr.; Laukkaa 
compluribus locis in pago ad templum a. 1916: Link. comm. — 228 Galeopsis tetrahit. 

Sb. Kuopio 1856: L. M. Runeberg!, cfr Lindberg in Medd. XXV'IIl 
p. 37 B; Kuopio r Suovu! ad balnearium dom. Tuustinen, Le- 
vainen in vicinitate praedii et Kuopionlahti ad balnearium: 
Link. Lis.; Kuopio Kasurila Taulumaki!, Maaninka Polja Kok- 
kosenmaki!, Hoikinharju! et Maaninka in pago ad templum: 
Kyyhk. litt., spec, lectum etiam e Maaninka prope pharraaco- 
polium!; Maaninka Polja Uu'istalo duobus locis: Kyyhk. litt., 
spec, determinavit Lindberg, vide etiam Kyyhk. Suom. p. 24. — 
Kb. Korpiselka Saynatvaara ad praediolum custodis silvae: Link, 
comm., vide sub Kl.; Riiakkyla Rasivaara : Link. comm. 1918. 

Li. InariM856: E. Nylander & [M.] Gadd!, cfr Lindberg 
in Medd. XXVllI p. 37 B. — [L. ent. Enontekiainen Palojoki: 
Malmberg!, cfr Lindberg 1. c] 

Lt. Kola: [P. A.] Karstenl nomine G. versicolor, cfr 
Lindberg 1. c; Srednji ad sinum Kola: Brotherus!, cfr Lindberg 
1. c; Petshenga in media parte ad deversorium ['>harberge»] : 
Fontell ! 

Vide ceterum sub G. bifida. 

PI. Finl. exs. N:o 895 f. floribus rubris Nyl. Kyrkslatt 

Tera in agro leg. Lindberg, N:o 896 f. floribus albis Nyl. 

Kyrkslatt Nygard in horto leg. Lindberg. 

Som belysande for dea smaningom vaxande kannedomen om 0. 
tetrahit kan framhallas, att medan kr 1901 8 exx. funnos uppbevarade i 
H. M. F. [Lindberg i Medd. XXVIII p. 37 B upptager dessutom 3 fr&n 
Lindb. herb,], hade delta antal ar 1917 okats med ytterligare 20 exx.; 
t-annolikt ar, att arten skall antraffas pa annii manga andra lokaler. 

Ab. Fran Vihti namnes : »Hufvudformen [fOrekominer i] potatisland, 
affallsbackar o. d, meat narmaet g&rdarna, ej funnen i vanliga &krar»: 
Weeks, muipt. 

L. M. Runebergs exemplar f ran S b. och E. Nylanders & M. Gadde 
fraa Li. aro, som af ofvanstaende framgSr, insamlade 1856; I. Ringboms 
ex. ar mihanda lika gammalt, men samhngsaret for detsamma ar ej an- 
tecknadt. 

Ett par uppgifter, som anforas under O. bifida, afse kanske (?. 
tetrahit. 

Foljande uppgifter om forekomst p& barlast m. ra. bar jag ytter- 
ligare antecknat: Nyl. [Helsingfore] Sandhamn [>Santahamina»]: Ulv. — 
Ka. >Viipurin Paikallispati. ampumatarve alueella»: Porkk. Tiet. p. 37. 
— Kl. sMatkaselan asemalla*: Link. comm. 1918. — Ob. >Tornion aee- Acta Societatis pro Fauna et Flora Feunica, T. 51, N:o 1. 229 

inalla> 1918: Link, comni. — Se afven en del uppg. fr&n Ab. och Nyl. 
afvensom uppgifteu fr&n O a. 

Linkola betecknar Galeopsis tetrahit aom en anthropochor, eom 
fnftstan) uteslutande forekommer p& st&ndorter, hvilka uppst&tt genom 
kultnren: Link. Stud. p. 244, jfr 1. c. p. 329, 344 och Tab. IV. Lin Iberg 
sager: Finnes val aldrig pa annan an kulturmark. Med O. bifida ar det 
en annan sak ; Lindb. eomm. 

Om formerua se under PI. Finl. exs ; f. floribus albis foreligger 
afven Mn S b. Kuopio Kaeurila Taulumaki : KyyhkynenI 

Galeopsis bifida BoeiiD. 

Per totumfeve terriiorium frequenter aut frequentissime 
prove nit. 

Fq aut fqq ^) in tota Fennia reperiri omnes fere auctores 
consentiimt, cfr Till., Kalm "-); maxima pars Fenn. et Lapp.: 
Fries '-); Scand.: Nym. Syll. p. 95; Scand.: Nym. Consp. p. 576 2); 
distrib. geogr. fere eadem ac specie! . . .: 1. c. nomine G. teirahit 
* bifida; Fenn.: Nym. Suppl. p. 251 % per totum territorium 
fq- fqq dispersa: Schedae II p. 131, vide etiam DC. Prodr. XII 
p. 498 % Led. Ill p. 420-421 % Medd. XXVIII p. 68 A et 
inprimis Lindberg in Medd. XXVIII p. 37 B. 

Lapp. fenn. fqq et cp per totum territorium: Hjelt & 
H. -); [fq, enum.: Birg. p. 95-);] eandem fere, quam praecedens 
[G. versicolor] habet distributionem, fortasse paulo frequentior 
sit: Blom Bidr. 2); per partem silvaticam et subsilv. omnium 
Lapp, suecicarum fq: Wahlenb. p. 163 -); ubique fq : Fellm. 
Lapp.-); Muonio cp in vicinitate templi, Yiimuonio cp: Mont, 
kilrlv. p. 156 nomine G. bifida f. rosea, vide infra; in cultis 
(et ad domicilia) fq in regione coniferarum mixtarum paroeciae 
Kemijarvi, Sodankyla, verisimiliter etiam Kuolajarvi, et Inari, 
fq etiam ad Kyro et Koppelo, observata etiam ad Kongas prope 1) Prytz cont., Weeks, muist., V. E. Broth., Weeks , Stenr., Seel. 0. 
Nyl, Saur., Hjelt (SaO, Sola Flor. p. 89, Leop., Mela, Axels. Putk., 
Parv. eomm. (Oulaiuen), Must., Leiv., Keckm. et Hjelt & H.; fq — fqq: 
Arrh. Ann., Flinck et A. L. Backm. Fl.; fqq (-fq): Brenn. Obs., quern 1. 
inspicias, [vide etiam Meinsh. p. 284]. 

*) Nomine 0. tetrahit. 230 Galeopsie bifida. 

Mare glaciale: Wainio Not. ^), cfr 1. c. p. 10^); herba inutilis 
ad Mutenia et Korvanen, Sodankyla fq (Wainio): Hult Lappm.^), 
cfr 1. c. p. 28, 39 et 150; enum. e multis (6 saltern) locis in 
par. Kuolajarvi (!), inter alia fq in pago Kuolajarvi : Pesol.^); 
Inari fq: Seel. kat. ^); Inari Toivoniemi!, Muddusniemi, Paavali, 
prope templum, Utsjoki ad sacerdotiutn et plurimis locis ad 
flum. Tenojoki inter Koadnilnjarga et Puolmak (reg. subalp.): 
Kihlm. Ant. ^), cfr Moberg Klim. p. 24 1); Varangria australis 
Jakobselven Bjornfoshaugen, Paatsjoki [»Pasvigelven»] Salmi- 
jarvi [»Tsjolmejavre»] ad Svanvik Risto: Norm. Fl. Spec, 
p. 853 ^), vide etiam Hartm. p. 93 ^) et Norm. ann. p. 41 ^). — 
[L. ent. reg. subalp. et silv. fq: Lsest.^); Maunu: Malmberg! i); 
praedium Markkina ad ostium fluvii Lataseno: Linden Bidr. ^), 
vide infra; Siilastoba planta ruderalis [»ruderat»]: Heintze Vaxtg. 
p. 34 1) et 48 1), vide etiam Zetterstedt II p. 178 ^).] 

Lapp. ross. fq: Fellm. Ind.^); »similibus cum priori 
[G. versicolor] locis, sed ultra borealera partem lacus Imandra 
vix procedens»: N. I. Fellm. i), cfr 1. c. p. XXXVIP) et Beket. 
p. 5871); Jokostrow, Kantalaks in ruderatis et agris, Hibina 
ad habitaculum, Porjeguba, Umba, Kuusreka et Kaskarantsa: 
Mela PI. 1); Umba: Selin!^); Hirvasjarvi ad partem septentr.- 
occidentalem: Axelson & Borg! ^); Ponoj in latere septentrionali 
fluvii ad occidentem versus a pago, unum fantum specimen : 
Montell! \ cfr Medd. XXVI p. 191 i); Nuotjavr: Hollm.! i); prope 
ostium flum. Nuotjoki: Linden P); prope pagum Voroninsk iuxta 
truncum Betulae vento caesae: Kihlman ! i) 

PI. Finl. exs. N:o 897 i. fioribus rubris NyL Kyrkslatt 
cultis locis prope lacum Mustjarvi una cum forma fioribus 
albis (N:o 898) leg. Lindberg, N:o 898 i. fioribus albis Nyl. 
Kyrkslatt cultis locis prope lacum Mustjarvi, una cum forma 
fioribus rubris (N:o 897) leg. Lindberg. 

Afvikande frekvens har jag antecknat i fOlj. fall: Al. och Ab. 
et fq — fq i Kumlinge, Brando och Inid : Bergr. 'J; Ab. Enskar st fq: 
Ekl. p. 106. — Nyl. [Hogland] byar (r): Brenn.'); flerstades: E. Nyl. 
Ber. 1); Suurkyla fq: Sfelan i Medd. XXV p. 78'). — Ka. Haapasaari 
8t fq: Saelan i Medd. XXV p. 80'). — Sat. st fq-fq: Hayr. BjOrneb. *) Nomine Q. tetrahit. Acta Societatis pro Fauna et Flora Fecnica, T. 51, N:o 1. 231 

Har fOlja annu ett par kompletterande uppgifter. N y 1., »Ar den 
enda art af slaktet jag sett pk hafsstranderna i Ekenaa socken ; deu ar 
har stundom ymuig, t. ex. pk aldre t&ngbaddar (bl. a. Tvarminne Isskar). 
Deseutom naturligtvis allman i odlingar*: Hayr. — [L. ent. Lindens uppg. 
lyder egentligen »sonQ foreg&endes; Linden Bidr., dar det antydes, att 
fyndorten lieger ntom det omrade uppsatsen behandlar.] 

Vid Fauna & Flora sallskapets mote den 5 oktober 1901 pSpekade 
Lindberg, att G. bifida ar den hoa oss allmant ofver hela landet ulbredda 
formen, medan daremot O. tetrahit , . . ar iakttagen pa endast ett tatal 
lokaler: Medd. XXVIII p. 36 B, jfr Bot. ^ot. 1902 p. 90 etc. Flertalet 
af de aldre exemplaien i H. M. F., eom insamlats under namrtt O. 
tetrahit, tillhora i ajalfva verket enl. Lindberg [1910] 0. bifida, Det ar 
alltea mer an pannolikt, att afven de aldre uppgifter, soni publicerats 
under namnet G. tetrahit, afse G. bifida. Detta framhalles i fraga om 
Lindena uppgift fran Ka. i Valle liet., i fraga om Ob. och Ok, i Brenn. 
bidr. p. 21: vidare papekar Brecner, att den akta G. tetrahit ar sallsynt i 
Inga vid Svartback, medan G. bifida ar allman: Brenn. vaxtf. p. 77. 
Namnet G. bifida forekommer, utom i nyare fioror etc. eudaat i folj. 
arbeteu: (Nym. Syll. p. 95 och Nym. Conap. p. 576, se langre fram), 
Schedae II p. 131, Medd. XXVIII p. 68 A och p. 37 B, Ekl. p. 106, Pesol. 
Tur. p. 43, Weeks, muist, Hayr., Brenn. vaxtf. p. 77, Ulv., Valle tiet., 
Saur., Sola Flor. p. 89, Link. Stud, (flere uppg.), A. L. Backm. Fl., Kyyhk., 
Brenn. bidr. och Mont, karlv. p. 156. I Hayr. Bjorneb. ') r.amnee : >Inkl. 
G. bifida*. 

Afven visaa uppgifter, som i nSgra arbeten af nyare datum publi- 
cerats under namnet G. tetrahit, torde i ajalfva verket afse G. bifida, ea 
t. ex. uppg. fr&n S b. i Ter. Muiat. p. 118. 

I detta aammanhang bOr erinras om, att Fries forde G. bifida sdsom 
synonym till G. Tetrahit L., under det att G. Tetrahit Auctt. af honom 
aneags motsvara G. versicolor * unicolor. G. bifida i Nym. Syll. p. 95 och 
Nym, Conap. p. 576, som antagligen stoder sig harpa, motsvarar alltsa 
endast till en del G. bifida, sasora den numera och afven i detta arbete 
uppfattas, 

Om ynmighfetsgraden namnes: cp: Stenr. ') och Hjelt & H. ^); cp: 
Caj. Kasviat.'); pc — cp: Hayr. Bjorneb.; sp, >josku8» st cp: Borg Tiet.'); 
8t cp: A. L. Backm. Fl., se afven [Meinsh. p. 284 och] Axels. Putk. ') 

Liu kola betecknar G. * bifula i de inre delarna af bans under- 
sokningsomrade sasom en anthropochor, som nastan utealutande fore- 
kommer pS, standorter, hvilka uppst&tt genom kulturen, i Ladoga trakten 
ater som en af kulturen starkt gynnad apophyt : Link, Stud, p, 245 och 
260, jfr 1. c, p. 163, 259, 332 och Tab. IV. 

Bade formerna rosea Neum, och sulphurescens Neum. finnas repre- ^) Under namnet G. tetrahit L. 232 Galeopsis bifida. 

senterade i H. M. F.; hvardera formen torde vara allman, ehuru endast 
ett fatal uppgifter foreli^ga. (Fran Sb. och Ok. framh&Ues: jMolempia 
varimuiinnoksia nabty>: Kyykh. litt., se afven Meinsh. p. 284), Om den 
forra formen bar jag vidare antecknat Sat. fqq: Sola Flor. p. 89. — 
Lapp. fenn. jpraecipue ad f. rosifloram v. Post pertinet*: Wainio Not. ^), 
se afven Wainio Kasv. och Mont, karlv. p. 156. — Identisk med dessa 
eller atminstone mycket narastaende ar var. 'purpurea Ab. [Viliti] liksom 
huf vudformen : V. E. Broth. Om den senare formen foreligger folj. uppg. 
Al. p: Bergstr. M under namnet var. pallens. — Nyl. st f q : His.'); f q : 
W. Nyl.'), hvardera som var. pallens. — Sat. fqq: Sola Flor. p. 89. — 
Kb. — Kk. fq; Wainio Kasv.') under namnet f. albiflora v. Post. — [Ob. 
med huf vudformen: O. R. Fries p. 158 ^) som var. pallens.] — Lk. Mindre 
ymnig an foregSende [f. rosea]: Mont, karlv. p. 156. — Li. sad Koppelo 
fq>: Wainio Not. som f. albi/lora v. Post; se afven om hvardera formen 
floror m. m. afvensom Pi. Fiul. exs. — Mela Kasv. p. 105 ') anvander 
sina egna benamningar var. lutea och purpurea. 

Af former upptages ytterligare /? parviflora Lapponia (S^chrenk in 
litt.): Led. Ill p. 422*). — [Var.] glandulosa Iverus i Bot. Not. 1874 
p. 97-99*). 

1 L. Y. 1909 p. 187 beskrifver och afbildar K. E. K[ivirikko] 
Oaleopsis tetrahit med regelbunden 5-flikig krona (pa figuren kallas den 
»8aannollisesti 4-liu8kainen», hvilket icke torde vara riktigt). Exemplaret 
ar insamladt af eleven K. A. Lindell i Tammerfors och insandt genom 
E. Cannelin. En ungefar likartad afvikelse omnamnea af R. G. Wegelius 
fran Joensuu i L, Y. 1910 p. 82. — Huruvida endera eller bagge af dessa 
tillhora 0. tetrahit, vill jag lamna oafgjordt. 

Galeopsis pubeseens Bess. 

In Fennia raro et nisi adventicia non occurrit. 

Forevisades af Lindberg (i Prot. 5, X, 1901): Medd. XXVIII p. 38 
B, dar narmare upplysniugar lamnas, jfr L. Y. 1901 p. 186 och Bot. 
Not. 1902 p. 90. 

Nyl. Kyrkslatt Adback »in horto» : E. Aberg!, exemplar bestamdt 
af Lindberg; Helsingfors tvenne ganger i Arkadiatradgarden, senare fOr- 
gafves eftersokt (Seelan!): Lindberg i Medd. 1. c, jfr Brenn. For. p. 131 
och Mela Kasv. V; Stelans exemplar aro insamlade under namnet O. 
versicolor f. purpurea. 

Ob. [Uleaborg] .v. 1903 (W. Lahtevanoja!)» : Huum. pain. p. 36> 
exemplaret insamladt irkn »Toppilansalnii , . . Iastau8paikka>! 

Atminstone de i Nyl. Helsingfors funna exemplaren tillhora f. 
hispida Tausch: Lindberg i Medd. XXVIH p. 38 B. *) Under namnet 0. tetrahit L. Acta Societatie pro Fauna et Flora Fennica, T. 51, N:o 1. 233 

Stacliys silvatica L. 

In Fennia australi usque ad c. 63^ passim— satis raro 
occur r it. 

Kalm; in dumetis et hortis p: Prytz cont.; ad radices 
montium in silvis per australes et medias Fenniae provincias: 
Wirz. pi. off.; Scand, exc. Lappon.: Nym. Consp. p. 578; Fenn. 
mer. med.: Nym. Suppl. p. 251; in Finlandia australi baud 
infrequenter crescit, media in Finlandia usque ad c. 63^ lecta 
est: Schedae p. 103, vide eliam DC. Prodr. XII p. 470, Led. Ill 
p. 413 et Valle Hav. p. 58. 

Al. (rr): Bergstr.; Jomala Ramsholmen, Lemland-Ham- 
marland: Tengstr.; [Finstrom] Basto: Bergstr. Beskr.; » Jo- 
mala trask Lofdal»: Ssel. ann.; Geta Bolstaholm : Hult ann.; 
Hammarland Byttbole, Finstrom Bergo, Sund ad meridiem 
versus a templo, Jomala ad praedium sacerdotis : Arrh. & K.; 
Jomala Ramsholm: Laur. Fort.; Finstrom Grelsby: Arrh. Fl.; 
Sund non visa nisi st cp in luco ad fretum ad versus prae- 
dium sacerdotis: Prim. p. 71; Sund (!) Hogbolstad: Brenner!; 
Lemland Jerso, Idholm, Nato et Rodgrund, Jomala Ytternas 
[Espholm], Mariebamn ad coemeterium (Florstrom), Ramsbolm 
et Onningeby, Finstrom Emnas: Palmgr. Stud. p. 421, quem 1. 
inspicias, cfr 1. c. spec. tab. VII, item Palmgr. Hipp. p. 69, 
145, 146, 153 et 168; Bergr. non comm. — Ab. [Abo] Runsala : 
Leche p. 16; Korpo Tvegyltan : A. Dahl!; Pargas [»Parainen»] 
Lesjor in alneto ripario: Pesol.; Uskela: Zett. & Br.; Halikko 
Vaisakko: K. E. v. Bonsdorff!; Kimito Dablsbruk (Ramsay): 
Hult coll.; Kimito in insula ad Skinnarvik : Arrh.; Tenala 01s- 
bole Stockholmen 1917: Hayr.; Ylane: F. Sahlberg in herb. 
lye. n.; Pojo Aminne: A. Ghristiernin !, cfr His.; p: Sel.; Lojo 
(fq): Hels.; [in vicinitate lacus Lojo] p — st fq: Ch. E. Boldt; 
item enum. e compl. locis : Pesol.; Vihti (st fq): Printz; p, 
enum.: Flinck, vide etiam W. Nyl. p. 208; Kuorla in consepto 
[*hevoshaassa»], Olkkala Huhtapelto: E. af Hallstr.; [Vihti] str: 
V. E. Broth.; r: Pusula Kaitlampi et Ikkala! Kotojarvi cp in 
ripa: Weeks.; Somero: Soderman!; Caj. Kasvist. non comm. — 
Nyl. Sjundea Munks (Nerv.!): His.; Inga Baro: Ssel. ann.!; 234 Stacbys silvatica. 

Snappertuna in ruinis Raseborg fq : Brenn. vaxtf. p. 77, spec, 
leg. W. Brenner!; Esbo inter Valsk Langtrask et Hakeltrask ad 
rivulum pc: Kihlman!; Esbo Bodom TuvkuUa: C. Cedercreutz!; 
Esbo in coryleto prope Tavastby in par. Helsinge, Helsinge 
Tavastby ad Sockenbacka versus: Link, comm.; Esbo Urberga 
et pec ad Kilo: Gadol.; Helsingfors: Hedengren in herb. lye. n.; 
Helsingfors Aggelby [^Helsinki Oulunkyla»]: A. Rainio!; Hel- 
singe inter Nackbole et Karbole!, Sibbo Kallback: Link, comm.; 
W. Nylander in vicinitate Helsingfors autem non vidit: W. 
Nyl. p. 53 not.; Thusby baud r: Astr. & H.; Nurmijarvi Naas: 
Ssel. ann.; [Nurmijarvi] p, hie illic cp: Stenr.; p in parte 
septentrionali : Ssel. 0. Nyl., spec, e Pyttis!; Borga Molnby 1888: 
Gadol.; [Orimattila (!)] Tekemajarvi, Mallusjoki (Saima Uotila), 
Kuivanto (T. Tuominen): A. Link. p. 103; Orimattila Jarven- 
kyla ad ripam lacus Kylanjarvi: Link. comm. — Ka. [Viro- 
lahti] Kayrasuo in pago Ala-Urpala : Blom ; r Kaukola ad amnem 
3 km ad orientem versus a templo [forsitan ad Kl. pert.], 
Kirvu Tietavala! in ripa amnis et ad Lapakonmaki: Linden; 
[Jaaski] st fq tantum in parte [»alueella»] Vuoksi— Kuurman- Hii- 
renjoki, extra eam Kostiala interiore in parte [»salo»]: Valle tiet.. 
cfr Valle leht. p. 92-93 et Valle Hav. p. 42, 47, 49-52 et64; 
Viborg Lyykyla: Al. Lagus! — Ik. p: Malmb., spec, e Pyhii- 
jarvi Sortanlaks!; [st fq in territorio: Meinsh. p. 281]. 

Sat. p: Malmgr. et Hjelt; [Loimaa] rr Vilvanen ad viam 
publicam: Saur.!; r Viasvesi (K. Lindstrom auct. Fontell), Rafso 
(A. Pallin), Hvittisbofjard uno loco prope templum, Luvia Leppii- 
kari in saburra 1907 (E. Hermonen): Hayr. Bjorneb.; [ikalis?j 
Isosaari nonnulla km ad septentrionem versus a catarrhacta 
Kyrofors et [Kyro] prope officinam chartae (Printz): Herlin 
p. 163 not.; 5 aut 6 spec, in H. M. F. — Ta. complur. loc. 
in Luopiois, ceterum st r: Leop.; [Kalvola] baud infrequens, 
multoties [»flere ganger»] ad vias silvaticas: Knabe Fort., cfr 
Borg p. 438; p: Asp. & Th., Norrl. s. o. Tav. et Bonsd.; Sysma 
Valittula: Link, comm.; [Orivesi] st r in promuntorio prope 
Solala in lacu Koljanselka prominenti nonnullis locis sp : Borg 
Tiet.; p in Luhanka et in maxime australi parte par. Korpi- 
lahti: Wainio Tav. or.; Korpilahti c. 1 km ad meridiem versus a Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, T. 51, N.o 1. 235 

templo: Link, comm.; vide etiam K. 0. Elfv. p. 385 et Link, 
retk. p. 149 et 151; 4 spec, in H. M. F. — Sa. baud r, 
Villmanstrand. Nyslott: E. Nyl. & Chyd.; ad Villmanstrand locis 
umbrosis huniidis: Ssel. ann. et herb.; p — st r: Hult, spec, e 
Ruokolaks Narsakkala!; complur. loc. [in vicinitate opp. Ny- 
slott]: Budden ; Nyslott [»Savonlinna»] prope templum, Saa- 
minki Tolvaniemi (K. Helin): Budd. muist.; Mantyharju Toivola!, 
Mikkeli prope viam publicam ad septentrionem versus ab oppido 
1920, Saaminki compl. locis ad Aholahti et Laitaatsilta 1920: 
Link. comm. — KL st r ad Ladogam borealem, in Valamo (!) 
et ad Sortavala: Fl. Kar,; Hiitola in vicinitate templi: Linden, 
vide etiam sub Ka.; Valamo 1881: Seel, ann.; [Parikkala] st r 
Surumiiki, Huotikkala et Papinniemi: Hann.; Parikkala Rauta- 
lahti (E. Wilska herb.): Budd. muist.; Jaakkima: 0. Hjelt M. S. 
(ex ipso); Uukuniemi! Latvasyrja: Nikl.!; p in par. Sortavala 
(Bergstrom^: Norrl. Symb.; Suosaari: Chydenius in dupl.! [forsi- 
tan ad Kol. pertineat] ; Impilaks prope Pullinvuori, Neulaisla.mpi, 
Palkjarvi Tyydinsaari et Anonniemi p: Hjelt, cfr Hjelt Ant. p. 64; p 
in vicinitate lacus Ladoga: Link. Slud. p. 281, cfr 1. c. p. 35; 
par. Sortavala et Impilaks p — st fq, Uukuniemi, Ruskiala, Palk- 
jarvi et Soanlahti enum. e compluribus locis: Link, comm.; 
item Pesol., etiam e Kitela, vide etiam Kihlm. Beob. p. XXX et 
Pesol. tutk. p. 75. — Kol. r »in reg. aren. mihi non obviam»: 
Elfv., [spec, e Rossia Vosnessenje!]; Pjongvi, in tota vicinitate 
lacus Onega a Vosnessenje usque ad Selki: Caj., cfr Cajander & 
Lindroth in Medd. XXV p. 25; Mantshinsaari: Chydenius in 
dupl.!; Salmi Lunkulansaari Hiivakyla: Laura Hogman!; Petro- 
savodsk: Simming!, cfr Norrl. On. et Giinth. p. 46, vide etiam 
sub Kl. 

Oa. Lappfjard Puskanvuori [in »Botombergen»]: Hammar- 
strom in Geogr. F. T. 1898 p. 399. — Tb. r Jyvaskyla Touru- 
joki: Broth.!, cfr Wainio Tav. or., Herb. Mus. Fenn. II p. 143 
et Link. Jyv. p. 186, spec, e Jyvaskyla iam leg. Nikl.!; Jyvas- 
kyla Lohikoski: Gadol.! et Prim. p. 51, ad eundem locum atque 
antecedens forsitan spectet. — Sb. Leppavirta baud infrequens : 
Enw.; r: Mela; ad officinam Varkaus : Kyyhk. litt.; Kuopio (!) 
Hiltulanlaks: E. Nyl. & Chyd.!; r [Kuopio] complur. locis ad viam 236 Stachys eilvatica. 

publicam inter Pitkanlahti! et Korsumaki, Jynkii in luco ad 
Petosenlampi, Sarkilahti in luco 1900 (Terasvuori) [et denique] 
Uuhmaki in declivi rivi prope viam publicam : Link. Lis.; Kuo- 
pio (!) Hirvilahti prope rivum a stagno Levaiampi: Budd. muist.; 
Kaavi Siikajarvi ad sinum Salakkalahti [spec. leg. Kotilainen!] 
contra Likosaari, Nilsia Tahkomaki (in pago ad templum) ad 
rivum Loutteinen!, in vicinitate eiusdem et ad »Huutavan Ho- 
loma»!: Kyyhk. litt., cfr de loco ultimo Kyyhk. kasv. p. 58, 
vide etiam Kyyhk. Suom. p. 23. — Kb. Tohmajarvi ([A. E.] 
Arppe): Chyd., spec, legit U. W. Telen!; Tohmajarvi Everila: 
Hjelt; Tohmajarvi Kemie Piilovaara in luco Aconiti: Link, 
comm.; Tohmajarvi Kemie: L. Oesch!; Pielis: Woldstedt!; r 
[Pielisjarvi] ad pedes montis Koli subdominans — sp : Axels. 
Putk. — Kon. r Perttiniemi, Dvorets, Mundjarvi: Norrl. On., 
cfr Giinth. p. 46; Kusaranda : Kihlm.!, cfr Herb. Mus. Fenn. II 
p. 143; in 4 insulis parvis prope Klimetskoi [»Sennoguba>]: 
Caj., cfr Cajander & Lindroth in Medd. XXV p. 25. 

PI. Finl. exs. N:o 340^ Ab. Lojo SOLhem loco umbroso 
inter frutices leg. Lindberg, N:o 340'' Ab. Vihti Laukkamaki 
in nemore leg. A. Heikel. 

Storsta delen af Finl. och Lappl.: Fries; i vart flora-omrade ar af- 
standet mellan nordgraiLsen for Si. silvatica och Lappmarken mer an 3 
breddgrader. — Ok. Stachys silvatica uppraknas bland arter, som icke 
iakttagits i Sotkamo: Kyyhk. maap. p. 57. — O b. [Uleaborg] Toppila 1885 
och 1886 foga talrik, Kemi 1888: Zidb., jfr Brenn. Obs ; barlaet, annoterad 
frau och med hosten 18S5 hvarje aommar i Kemi stad, Simo Kallio 1892: 
Keckm. — Tydligen tillfallig; nagon uppgift trkn senare tid (1890-talet) 
foreligger ej. 

St. sili-atica upptages afven fran Kton.: Mela Kaev. V. 

Linkola betecknar St. silvatica som hemerophob: Link. Stud. p. 281. 

Som fossil ar arten funnen vid [Nyl. Pyhajarvi] Sortback och [KI. 
Sortavala] Helylajoki, afvensom [Sat. Ikalis] Kovelahti och Parkanoujoki 
(Herlin) inom furuzonen: G. And. p. 124, jfr Herlin p. 161 och 167. Se- 
nare ^.tminstoDe vid Ik. Rautu Raasuli: Lindb. Subf. p. 74. 

Om hybrideu med St. palusiris se langre fram. 

Stachys palustrls L. 

In australi et media Fenniae parte pierumque satis 
Jrequenter provenit; ad septentrionem versus usque ad 64^ Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, T. 51, N:o 1. 237 

20 aiit paullo supra progrediiur ; vide ceterum infra sub f. 
agresti, ad quam for mam plurima specimina pertinent. 

Kalm; in (dumetis et) agris humidis st fq : Pryfz cont ; 
maxima pars Fenn.: Fries; Scand. exc. Lappon.: Nym. Consp. 
p. 578; Fenn. mer. med.: Nym. Suppl. p. 251; in Finlandia 
australi (fq), media in Finlandia plus minus r usque ad 64° 20' 
lecta est: Schedae p. 103, vide eliam DC. Prodr. XII p. 470, 
Led. Ill p. 414 et Link. Kultt. p. 138. 

Al. p: Bergstr.; st f q : Bergstr. Beskr.; (r) Brando Bjorko 
Ango: Bergr. — Ab. fq : Zett. & Br.; (r) Tofsala Vehaks: Bergr.; 
p: Arrh. Ann.; st fq: Sand.; (r) in rivo ad pistrinam Kaukel- 
maa in amne Muurila: Renv., vide sub f. agresti; fq: A. Nyl.; 
st fq: Sel.; fq : Printz, Flinck et V. E. Broth.; (fqq) [»yleinen»]: 
Weeks.; st fq, pc [-harv.»], si cum aliis comparatur, ad ripas 
amnium et rivorum, sed plus minus fq in agris et hie illiccp: 
Caj. Kasvist. — Nyl. Ekenas p: Hayr.; fq: His., vide sub f. 
agresti; st fq: W. Nyl. p. 213; p, hie illic cp: Stenr.; fq : 
SjbI. 0. Nyl; [Hogland] r in prato ad Kiiskinkyla: Brenn.; 
Hogland Suurkyla complur. locis: Sselan in Medd. XXV p. 78. 

— Ka. st r: Blom, vide sub f. agresti; st r Kirvu Sairala et 
cp ad Tietavala, Jaaski Jarvenkyla et Karkkiiala: Linden, vide 
sub f. agresti; [Jaaski] p: Valle tiet.; Haapasaari fq: Sa^lan in 
Medd. XXV p. 80. — Ik. st fq: Malmb.; [fq in tota Ingria: 
Meinsh. p. 281]. 

Sat. dispersa [»spridd»]: Malmgr.; p: Saur., vide sub f. 
agresti; p et pc - st cp, enum.: Hayr. Bjorneb.; st fq : Hjelt. 

— Ta. p: Leop., vide sub f. agresti; (fq): Knabe Fort.; st fq: 
Asp. & Th.; pc: Norrl. s. 6. Tav., vide sub f. agresti; [par. 
Gustaf Adolf] st fq in parte australi, in parte septentrionali 
non reperta: Bonsd.; p-st fq in agris hie illic st cp : Borg 
Tiet.; p in Luhanka, Korpilahti Lassila et Sutoisenniemi: Wai- 
nio Tav. or., vide etiam Kark. Sin. p. 4. — Sa. Valkiala st fq: 
Hult Fort.; p: Hult; in Budd. muist. etc. etiam e nonnullis 
locis enum. — Kl. st fq saltern ad Ladogam borealem . . .: 
Fl. Kar.; st r Kaukola Rami: Linden, vide sub Ka.; p-st fq : 
Hann.; in vicinitate lacus Ladoga st fq, interiore in parte p: 
Link., Stud. p. 272, cfr 1. c. p. 366 et Tab. IV; Palkjarvi p: 238 Stachys palustris. 

Hjelt Ant. p. 64. — Kol. (rr) Sermaks: Elfv.!; Salmi (!) fq in 
pagis ripariis, etiam interiore in parte enum. e 9 locis: Link, 
comm. 

Oa. dispersa [»spridd»]: Malmgr.; ad amnem Narpes, 
Kristinestad st t'q infra molas: Linden Bot.; Malaks : J. R. Asp. 
p. 123: Solf cpp 3 a 4 km a deversorio Rimal : Hjelt; Qvarken: 
Simming!, cfr Laur. Vaxtf.; Storkyro: Alcenius in dupl.!, cfr 
Laur. Vaxtf.; p Laihela, Mustasaari complur. locis, Qveflaks 
Norrminne: Laur. Vaxtf. — Tb. Laukaa: Broth.!; [Jyvaskyla] 
Tourujoki in agro: Link. Jyv. p. 190; [JyvaskylaJ in agris 
solano consitis in annis 1900 sequentibus (IVI. Puolanne), Keljon- 
kyla Kylmalahti in agro: Link. Kasv. p. 168, cfr 1. c. p. 158; 
Saarijarvi in agro prope viam a templo ad Myllymaki: G. 
Marklundl, vide etiam infra; Wainio Tav. or. vide sub Ta. — 
Sb. Leppiivirta baud fq, Vokkola, »Jyrkansola» et complur. 
locis cp ad Varkaus: Enw.; (r): Mela; Kuopio: L. M. Rune- 
berg!; [Kuopio] st r, enum. e 7 locis: Link. Lis.; etiam in 
Budd. muist. enum.; Varkaus pc, par. Kuopio 9 locis, Kaavi 
3 locis, Maaninka Kinnulanlahti cp in agro ad Kuhmuharjul et 
insuper 16 aliis locis, Nilsia! 2 locis, Varpaisjarvi Urimonlahti! 
et lisalmi pag. Vierema, ubi primum his annis [»aivan asket- 
tain»] crescere indicata est: Kyyhk. litt.; vide etiam Kyyhk. 
Suom. p. 16 et 24. — Kb. Liperi p: Eur. & H., spec, e Liperi 
Simananniemi ! ; Pielis: Woldstedt!; r Lieksa in pago eiusdem 
nominis, Repola Kiimovaara: Wainio Kasv. — Kon. st fq 
saltem ad ... Onegam: Fl. Kar., vide sub KI.; secus ripas 
plurib. locis, Tiudie, Lishmajarvi, Suunu, Kumus, Vornova et 
Unitsa (Simming), Saoneshje fq: Norrl. On., cfr etiam Giinth. 
p. 46; Koselma: Kullhem !, vide infra; Suojarvi st — r, enum. e 
5 locis: Link. comm. 

Om. st r Pedersore, Gamla Karleby, Nedervetil: Hellstr., 
de Gamla Karleby cfr Herb. Mus. Fenn. II p. 143; Munsala 
Kantlaks: Laur. Vaxtf.!; rr Esse Saloojen : A. L. Backm. Fl., cfr 
1. c. p. 136. — Ok. Paltamo Varislahti: E. Lonnbohm!, cfr 
Brenn. bidr.; Puolanka ad praedium sacerdotis: Kark., vide 
etiam infra. — Kp. in parte australi [prope Siesjarvi] ad Saaren- 
kyla! in agro cannabi consito, in vicinitate orae ad Sqrokal Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, T. 51, N:o 1. 239 

ster., in vicinitate Kellovaara in agro hordeo consito in pago 
Tschirkkakemi ! : Bergr. Ant. 

Vide ceterum sub f. agresti. 

Tb. St. palu^tris uppraknas bland arter,^ som saknas i Pihtipudas 
och Kinnnla: Roiv. hav. p. 13. — O m. Gamla Karleby och Jakobstad 
sails, eller tillfallig pa odlad mark (exemplar i elevers herb.): Zidb.; upp- 
gifterna erfordra bekraftelse. — Ok. Kajana (Eberhardt): Brenn. ObB.; 
EuSniie tillfallig? Brenner betecknar dock icke arten ealunda. Af mina 
anteckningar framg&r f. 0. icke, att Eberh. upptagit St. pahcstris i sitt 
raanuskript. — Om forekomsten i Puolanka sages: jjoka vuosi runsaasti 
eraassa pappilan pellossa: Kark. — Kianta [»Suomussalini] Kirkonkyla 
rehukauran pellosta postikonttoorin luona»: Kyyhkynen ! ; tydligen till- 
fallig, hvarfore arten i Kyyhk. Saom. omnamues endast i inledningen. — 
Ob. [Uleaborg] »v. 1901 eraalla pellolla (I. H. Holma)*: Huum. sat. p. 91; 
Simo pa barlast (exemplar i elevers herb.): Zidb., jfr Brenn, Obs. 

I Nordaverige hor St. pahiMris (enl. Birg. p. 82) till de arter, som 
ha sin nordgrans mellan NederKalix— Haaparanta [»Haparanda»]. 

Linkola betecknar St. palustris i de inre delarna af sitt under- 
sokningsomr&de s&som en anthropochor, nastan uteslutande forekommande 
pa standorter, som uppst&tt genom kulturen, men i Ladoga— Karelen ater 
som en af kulturen starkt gynnad apophyt: Link. Stud. p. 245 och 260, 
jfr 1. c. p. 333 och 334. Denna Ssikt kan endast galla akerformen, ej 
den ursprungliga karrformen: Lindb. comm. 

Odlad som pryduadsvaxt Nyl. Ekenas Jusaro: Hayr. 

Som fossil ar St. palustris funnen i [A b. Pojo] Lassila karret BrOd- 
torp och Nyg&rd: Mossk. Red. IV p. 307, Nyl. Inga Kalkulla: Liodb. 
torfm. I p. 35, jfr Lindb. Subf. p. 74, Ik. vid Suvarto sjd : Lindb. Subfoss. 
in Atlas p. 58, [Sat. Loimaa] Pesansuonrahka c. 1 km SE om Mellila 
jamvagsstation : Mossk. Red. IX p. 208, O a. Lappo pa tv& stallen : Lindb. 
Bot. p. 233 och 242 afvensom Ilmola: 1. c. p. 300; se afven Lindb. Phyt. 
p. 185 och 192. 

Om former, fr&nsedt f. agrestis, som behandlas saiskildt, forehgga 
folj. uppgifter. En var. viridifolia Led. narstfiende form omnSmnes och 
beskrifves fran Kon. Koselma (Kullhem!): Norrl. On. 

En annan form, narmande sig hybriden St. palustris X silmtica, 
beskrifves af Brenner fran Ta. Kangasala Suinula; exemplaret insamladt 
af fr. Sally LindstrOm ! : Medd. XXXII p. 14, jfr nedan p. 240. 

F. bracteata Beck omnamnes fran Nyl. Esbo Kilo i potatisland : Hayr. 

Hufvudformen kallas ^ vulgaris [Led.]: Led. Ill p. 414. 

F. agrestis F. Aresch. Da flertalet exemplar i H. M. F. tillhOra 
denna form, kan det anses stalldt utom allt tvifvel, att ockaa flertalet af 
har ofvan anforda uppgifter afse densamma. Emellertid sarskiljes denna 
form icke af flertalet forfattare; endast foljande uppgifter fOreligga : Ab.. 240 Stachys palustris. 

fq: Renv. — Nyl. fq: His. — Ka. p: Blom ; en graluden, lagvaxt o^res^^g 
form antraffades i Jaaski Ahola cch Jarvenkyla i potatieland: Linden, se 
afven Valle tiet. — Sat. p: Saur. — Ta. st fq: Leop. och Norrl. e. o. Tav. 

Pi. Finl. exs. N:o 341 >Sat. Karkku Jarventaka in margine agri 
leg. Hjelt», N:o 900 Nyl. ^Kyrkslatt Nygard in pago Osterby in agro 
solano consito leg. Lindbergh. 

Rorande forekomsten af St. palustris i ostra Finland skriver Linkola: 
>Muualla paitsi Laatok. rannalla, melkein vain pelloiesas: Link. comm. 
For Sb. ater sages: jPelloissa tai muuten ruderaatina*: Link. Lis. Samt- 
liga de fyndorter Kyyhkynen uppraknar for Sb., hanfora sig till akrar, 
Se f. o. Caj. Kasvist. under Ab. 

F, agrestis cranamnes f. 6. Brenn. Flor., Ale, Mela Kasv. V etc. 

Stacliys palustris X silvatiea. ') 

Jn Fennia australi et media rarissime nascitur. 

Ka. Jaaski Karkkaala: Linden! 

Sa. Taipalsaari »Kirkkosaari»! et prope templum ! : U. 
Saxen, cfr Medd. XLI p. 119; Kristiina: A. H. v. Fieandt!, 
spec, communicavit Zidback et determinavit Arrhenius, cfr 
Medd. XVIII p. 263, Medd. XIX p. 10 etc. et vide infra. — 
Kl. Sortavala Otsois contra Niemela (alumn. Kyllikki Rautalainen 
herb.): K. H. Hallstr. lilt.; ad fines prov. Kol. Salmi Lunkulan- 
saari ad vicum Hiiva: Wegelius!, cfr Medd. XXI p. 3 et 10. 

Kon. [Saoneshje] Klimetskoi [>Sennoguba»] in insula 
quadam: Cajander & Lindroth!, cfr Gajander in Medd. XXV 
p. 01 (et Bot. Not. 1899 p. 70, ubi errore a Kol. enumeratur). 

Denna hybrid utreddes hos oss fOrst af Arrhenius, som vid sall- 
skapets Pro Fauna et Flora Ffunica mOte 13, V, 1891, se Medd. XVIII 
p. 263, lamnade ett meddelande om densamma. Lindens exemplar ar 
visserligen insamladt tidigare (1888) men under namnet St. pahistris f. — 
Zidback namner, att Fieandt afven senare (1891) insamlat hybriden. 

Om en form, som star denna hybrid nara, se ofvan p. 239 (i &t- 
minstone en del referat anfores uppg. sasom hanforande sig till hybriden). 

Stachys annua L 

In Fennia raro et nisi adrenticia non occurrit. 

Nyl. [Tenala] Lappvik lastageplats pa barlast: Hayr. herb., jfr 
Mela Ka.sv. V; [Helsingfors Sandhamn] »6 kpl. tavattu 1919 ilmailutyo- ') Stachys ambigua Sm. Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, T. 51, N.o 1. 241 

pajan takalistosea [.5:s8a>]. Ei 1920k Ulv.; [Helainge] »Malmi 1 yks,»: 
Link. Tul. p. 20. — Ka. Sippola Inkeroineu p& stationsplanen 1905: 
A. Lindfors!, jfr Medd. XXXIII p. 133 och 184, pd det sistnamnda stallet 
betecknad s&som >verwildert»; Wiborg »in area ad Salakkalahti»: E. 
Gustafspon !. jfr Sselan i (Prot. 2, 10, 1886) Medd. XV p. 181 och se ne- 
dan; [Wiborg Pantearlaks] >1908 ja 1916, mutta mjQs muinakin vuosina, 
vaikka aina harvinaisena*: Myrb. p. 96. — Ik. Muola [>Mohia»] vid Perk- 
jarvi station: Fr. Thuring!, jfr Arrhenius i (Prot. 3, III, 1894) Medd. XX 
p. 60-61, 1. c. p. 80 etc. 

Sa. Savonranta Vuokala: A. O. Vaisanen ! ; Kerimaki »Kullemmoinen, 
aeeman luona radalla>: J. Hartikainen ! ; Rantasalmi Oravi »venalaisen 
viljan mukana>: Pulkk. p. 30. — Kl. Sortavala 1898: I. M. Wartiainen!, 
jfr Ale. IV; Sortavala sKymolasta seminarin puutarhamaista 1916 (sem. 
cppilaan I. V. Aikosen herb.) [ja] Saavailla pellossa, jossa kasvoi m. m. 
venalaieta rehuheruetta 1917»: K. H. Hallstr. litt.; »Soanlahti Kiukan 
metsanvartiatorpan turnipsimaalla 1 yks., Suistamo Muuanto 1 yks. kaski- 
kaurassa*: Link, comm., jfr Link. Stud. p. 272, dar arten betecknas som 
sallsynt och «ganz ephemer>, afvensom 1. c. p. 327, 344, 345 och Tab. IV. 

Oa. [Wasa angkvarn] 1880-1883, 1887, 1888, en del ar g. allm.: 
Lauren i Medd. XXII p. 40, jfr bl. a. Ale. Ill, dar arten uppgifves 
fdr aren 1878 och 1880; exemplar fran Wasa angkvarn insamladt af 
A. Lindfors!; numera dock utrotad. — Sb. Kuopio iPitkalahti Koivu- 
maki puutarhassa ja Savilahti (kaupungin lah.) lantatunkiolla maantien 
varr. (Kotilainen)>: Link, comm.; >Maaninka nahty Kinnulanlahden kylalla 
useampia kertoja ja pari kertaa Poljalla m. m. Lintuniemen ! luona»: 
Kyyhk. litt., exemplar afven fran Maaninka Harrasharju I Senare tillagges : 
iMaaninka Lahtelan kanala, Kuopion pitaja Kasurila Ylapiha 1 yksilo nau- 
riin seassa>I: Kyyhk. litt. 1919, — Kb. jKorpiselka Kildshan, Kiiskin ja 
Riekkalan uudistorpissa venal, kauralla kylvet. pellossa. Vain advent.*: 
Link, comm., jfr Link. Stud. p. 364—365 och 366 afvensom under Kl. 

Ora. Gamla Karleby Yxpila pS, barlast: Knabe litt. — Ok. >Eraalla 
kesantopellolla Sotkamon kirkonkylalla muistaakseni useampia kappaleita»: 
Kyyhk. litt., jfr Kyyhk. Suom. p. 17 jarate not 1 afvensom Kyyhk. putk. 
p. 162; xKajaani (Naytt. Kajaanin semin. herbario8sa)»: Kyyhk. litt. 1920; 
ytterligare undersokningar onskvarda. 

Ob. [Ule&borg] >v. 1900 eraalla perunamaalla 1 kpl. Samoin 1 kpl. 
eraalla kesantopellolla! v. 1901»: Huum. sat. p. 91, jfr Brenn. bidr. p. 21; 
Uleaborg [>Oulu] kesantopelto, ennen kauraa kasvannut»: Y. Wuorentaus 1 
— K u u s.: Ole Torckell !, exemplar inlamnadt genom A. Nordstrom. 

Lindberg anser bestamningen af exemplaret fran K a. Wiborg osaker 
Fr&needt detta exemplar ar exemplaret fran Ik. Muola det aldsta. 

Linkola betecknar St. annua som en anthropochor, hvilken (uastan) 
uteslutande forekommer pa standorter, som uppstatt genom kulturen: 
Link. Stud. p. 245. FOr Ofrigt uppraknar han densamma bland arter, 

Typis impr. "|, 1921. 16 242 Stachys annua. 

som under senare ar visat Okad benagenhet att sprida sig i Finland: 
Link. lev. p. 20. 

Om artens allmanna utbredning se t. ex. Nym. Consp. p. 579, 

Staehys arvensis L. 

In sabiirra rarissime occurrit. 

Nyl. [Helsingfors k Somas lastageplats] ganska talrikt, fdrekom 
afven pa Sumparn: Ssel. exk., jfr Prot. 9, XI, 1878 och Bot. Not. 1878 
p. 189, exemplaret irka. Sumparn hor dock enligt Lindberg till Ballote 
nigra a rucleralis; >Borgoa iuxta insulatn KrakO in saburra navali cre- 
scens»: W. Wahlbeck ! 

O b.: Mela Kasv, V. Uppgiften afser sannolikt Ule&borg ; narraare 
uppgift ar mig obekant. 

Arten upptages som barlastvaxt i Brenn. Flor., Ale. Ill och fOlj. 
afvensom Mela Kasv. V. Om dess allmanna utbredning se t. ex. Nym. 
Consp. p. 579. St. recta L. anfOres som rr [Qle&borg] MyllytuUi 1892: Leiv.; denna 
uppgift bor dock wigk, enar exemplaren varit oriktigt bestamda : Huum. 
lis. p. 87. 

Af slaktet Stachys odlas nagra arter. 

S& uppraknas St. lanata Jacq. som en stundom odlad prydnads- 
vaxt: Mela Kasv. V, Ale. IV etc. Lindberg skriver om denna: AUmant 
odlad : Lindb. comm.; afven jag har sett den flerstades. 

Om St. affinis Bunge (St, tuberifera Naudin) sages: »Vaxten ar hos 
OSS fullkomligt hardig, och hafva knOlar utan olagenhet odlats och Ofver- 
vintrat i vart land anda upp till trakten af Uleaborg»: Lund6n KOksv. 
p. 467 och 1. c. 11 p. 539 och 540. Den odlas . . . har och dar i eddra 
Finland: 1. c. p. 468, jfr Ale. Ill och Ale. IV, dar den kallas St. Sieboldii Miq. 

Se afven of van s. 199 och nedan s. 243. Betonica officinalis L. 

In vicinitate lacus Ladoga circ. 6P 40' raro occurrit. 
Nonnullis aliis locis Fenniae australis ex antiqua forsitan 
cultura superstes. 

Till.; Till. Icon. 35 (planta culta); Kalm; in Nylandia 
paucis locis: Hell. p. 13, cfr Prytz cont., qui etiam Gadd adfert, 
et Wirz. pi. off. nomine B. stricta; Fenn. merid.: Fries et 
Nym. Syll. p. 95; Fenn. mer. occ: Nym. Consp. p. 577 [rectius Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, T. 51, N:o 1. 243 

mer. or.], vide etiam DC. Prodr. XII p. 460, Led. Ill p. 407- 
408, Link. Pfl. p. 15 et NorrL in Atlas p. 23. 

Nyl. vide supra et infra et cfr Mela Kasv. V etc. 

Sa. Valkiala: E. Winter!, cfr Seel. 0. Nyl. et vide infra. 
— Kl. Kirjavalaks: Sahlberg!, cfr Popp. p. 50; inter Rautalaks 
et Kirjavalaks (A. Backman): Backm.; Kirjavalaks »4 verst fran 
gastgifveriet at Impilaks ganska mycket»: Hasselbl., spec. 15 km 
ab oppidol; Sortavala Rautalahti: C. Relander!, spec, dedit 
0. Collin ; Sortavala (!) Kirjavalaks (!) in luco prope praedium 
Raty! et baud procul a Peuhkiirinen ! : Pesola; Sortavala Paksu- 
niemi: Poppius!, [Kirjavalaks Paksuniemi] Printz ! et Palmgren !, 
cfr Liro Ured. p. 326; Sortavala cp in vicinitate praedii Paksu- 
niemi, Rautalahti pec ad declivem Muuraismaki in luco denique 
Orjatsaari in partibus septentrionalibus (0. Relander), Impilaks 
inter templum et Janaslahtil: Link, comm., cfr Link. Stud, 
p. 272, ubi rr inveniri indicatur; Sortavala Rautalahti nonnulla 
spec: Link, omen, p. 163, vide etiam K. H. Hallstr. p. 99. — 
Kol. Salmi Hiiva (alumn. Nina Seide herb.) 1917: K. H. Hallstr. 
litt.; Petrosavodsk: Giinther!, vide infra. 

I W, Nyl. Distr, uppraknas Betonica officinalis bland arter, som 
Nylander icke iakttagit i Finland. I Herb. Mus. Fenn. [ed. I] p. 107 an- 
fordes deneamma for Nyl., en uppgift, som antagligen afser exemplaret 
fran Sa. Valkiala, I 2:dra uppl. ater af namnda arbete sages: »In 
Fennia meridionali pluribi plerumque antiquae culturae superstes*: Herb. 
Mus. Fenn, H p. 143, jfr 1, c, p. IX not, Uppgiften, att arten forekom- 
mer flerstades, innebar dock en uppenbar ofverdrift. — Da emellertid 
Norrlin (se Norrl. in Atlas p. 23) och Linkola annu senare studerat artens 
forekomst i Kl., finnes enligt min tanke intet skal att utesluta Betonica 
fran de i denna trakt vildt vaxande arterna. Huru det dilremot forhaller 
sig naed artens forekomst i Sa. och Kol,, bor narmare utrOnas. 

Ab, Eeso Hintsala (Linsen?): O, Hjelt M. S.; uppg. upptages for 
vidare undereokning. [Vihti] r Vanhala Juotila i tradgarden : Printz, jfr 
bl. a. Ale. HI; tyckes numera vara utgangen darstades, Mojligen f5r- 
vaxlad med Nepeta grandiflora: Flinck. Pa etiketteu till ett exemplar i 
H. M. F. uppgifver O, Collin, att Printz' exemplar af Betonica officinalis 
trkn Juotila tradgard tillhdra Stachys germanica, som lange vuxit darsta- 
des forvildad. — [Ik. Meinsh, p. 280—281 upptager Betonica endast tika 
kalkstensomradet.] — Ta. Hollola Paimela: Wainio herb., sannolikt forvildad. 

Linkola betecknar Stachys betonica som en af kulturea evagt gyn- 
nad apophyt; Link. Stud. p. 264. 244 Phlomis tuberosa. 

Phlomis tuberosa L. 

In Nylatidia rarissime dissejninata occurrit. 

N y 1. »M3'ck:et frodig, forvildad i en tradgard vid Frugard i [Mant- 
sala socken af] Nylaiid. Enligt uppg. af K. Nordenskiold hade den redan 
pa 1700talet blivit odlad harstades och sedan dess bibehallit eig . . . . 
Ej anford fran skandinaviska halfonj; Saelan i (Prot. 1, XII, 1883) Medd. 
XIII p. 173-174! 

Phlomis tuberosa upptages sasom stundom odlad och fOrvildad : 
Ale. IV, jfr f. 6. Mela Kasv. III-V, Brenn. Flor. etc. Om arteus all- 
manna utbredning se t. ex. Nym. Consp. p. 581 och Nym. Suppl. p. 252. 

Ob, [Uleaborg] r pa barlast [»9 PI. P. H.»]: Leiv. Dk arten ej om- 
nSmnes i Leiv» putk., torde bestamningen kunna betecknaa som oriktig. 

Ballote nigra L. 

In Fennia rarissime in sahurra occurrit. 

Sodra Finl.: Fries ^); »Scand. exc. Lapp.>: Nym. Syll. p. 77. 

Nyl. »p ex gr. in plateis opp. Ekena9>: A. Nyl. '), jfr Led. Ill 
p. 434*). I W. Nyl. Distr. *J sages daremot: >a me non hinc visa>. Ballote 
bar aldrig iakttagits i Finland annorstades an pa barlast; harom fore 
ligga nagra uppgifter. Al. Mariebamn: E. Grseffe! — Nyl. Helsingfors 
ins. Sumparn : Sselan !, jt"r Ale IV; Sselans exemplar ar insamladt under 
namnet Sfachys arvensis; Helsingfors Eira skvaren pa tradgardsjord 1912: 
Hayr. herb. — Sat. [BjOrneborg] Rafso pi barlast i juli 1905 (E. Graeffe): 
Hayr. Bjorneb., jfr 1. c. p. 52 under namnet B. nigra a vulgaris Hoff- 
raansegg et Link; Rafso p§, barlast (Axel Lindfors 1905): Ssel. herb. — 
Ob. [Uleaborg] »v. 1901 3 kpl.»: Huum. pain. p. 86; exemplaret ar in- 
samladt af Y. Wuorentaus I ; Kemi : EnwaJd & Hollm^n!, jfr Ale. ^) oeh 
Brenn. Obs. ') 

Arten upptages f. o. i floror etc, Om dess allmanna utbredning 
se t. ex. Nym, Consp. p. 581—582. Namnet skrifves af flere forf. Ballota, 
men enl. benaget meddelande af prof. F. Gustafsson ar Ballote riktigare, 

Ballote nigra L. var. alba (L.) 

In saburra rarissime occurrit. 

Ab. Barlast i Abo hamn : Tallgr. p. 77^). — Nyl. Helsingfors 
SOrnas pi barlast: Unonius! och Ohruberg!, det senare exemplaret in- 
lamnadt under namnet B. ruderalis. — Sat. [Bjorneborg] Rafso : Linden !, 
jfr (Prot. 5, XI, 1887) Medd. XV p. 215 ^), Bot, Not. 1887 p. 273 % Hayr. 
Bjorneb.*) och 1. c. p. 52; Rafso [»Reposaaren rannasta*] 1919: N. Viikari!, ^) Under namnet B. ruderalis Sw. 
*) Under namnet B. foetida Lim, Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, T. 51, N:o 1. 245 

ex. bestamdt af Lindberg. — Ob. [Ule&borg] Toppila 1885, 1886 samt 
troligen tidigare, ehuru icke blommande, fOga talrik: Zidb. '), jfr Brenn. 
Obs. '); barlast Simo Vasankari 1889, numera forsvuniien : Keckm. ^) 

Varieteten upptages f. 6. i floror etc. Om dess allmanna utbred- 
ning 86 t. ex. Nym. Consp. p. 581. Se afven under hufvudformen. Leonturus cardiaca L. 

In parte australi Fenniae raro occurrit; supra 63^ aut 
nonnullis plagis iam ad 62^ vix nisi adventicius; in Fennia 
orientali imrissime visus est. 

Till; Till. Icon. 104; sistebat iter versus septentrionem 
Vasae: Fl. Lapp. Proleg. §: 30, cfr Linne Iter lapp. p. 198 et 
1. c. II p. 207; Kalm; ad praedia et pagos: Hell. p. 13; in 
ruderatis ad pagos (fq): Prytz cont.; ad domos, vias et sepes 
per australem Fenniae partem, Loimaa [»Loimijoki»]: Wirz. 
pi. off.; Fenn. merid.: Fries; Fenn. mer.: Nym. Consp. p. 580, 
vide etiam DC. Prodr. XII p. 500, Led. Ill p. 422-423 et 
Link, kultt. p. 137. 

Al. r: Bergstr.; Saltvik ad praedium sacerdotis: Bergstr. 
Beskr.; [Saltvik] Fremmanby: Tengstr.!; r Jomala ad praedium 
sacerdotis: Arrh. & K.; Saltvik in horto praedii sacerdotis: 
Ch. E. Boldt; Sund Kastelholm : Bergr. comm. — Ab. p: 
Zett. & Br.; Abo in ripa fluv. Aura: Hellstrom!, vide etiam 
infra; Nagu!, Merimasku!: P. A. Karsten in dupl.; Bimito 
Hanga: T. 0. Ilmoni in Hayr. herb.; Nadendal: Elfv. comm.; 
Pargas: Brenner!; Pargas Malmen: 0. M. et E. Beuter; Pargas 
[»Parainen»] Blasnas in area: Pesol, spec, adscriptum »Malm 
kirkkoaidan vierus>!; Karuna: A. Brotherus in herb. lye. n.; 
Kimito Engelsby: Hisinger!; Sagu (Lindh): 0. Hjelt M. S.; Uskela 
Karkis: K. E. v. Bonsdorff!; Bromarf K6nnick[e] et in vicinitate 
templi in horto: Sand.; Lojo ad praed. sacerdotis: Hels.; Lojo 
Linkulla: Brenner!; Lojo prope templum : Edv. af Hallstrom!; 
Vihti r Vanhala ad margines viarum : Printz; [Vihti (!)] r in 
marginibus viarum et in areis in pago Vanhala, etiam in prae- ^) Under namnet B. foetida Lim. 246 Leonturus cardiaca. 

dio Vanjarvi: Flinck, vide infra; r [Vihtil prope templum in 
marginibus viarum : V. E. Broth.; Mynamaki r a. 1896 in horto 
praedii Kallis nonnuila spec, sed posthac non visus, etiam in 
coemeterio par. Mynamaki: Caj. Kasvist. — Nyl. Ekenas Dan- 
skog: Hayr.; Inga Fagervik ad marginem viae : Hult & Tikkanen 
in Hayr. herb.; Helsingfors: Sievers in herb. lye. n., vide etiam 
infra; Helsingfors ad coemeterium Lutheranum vetustum: Sselan!, 
postea exstinctus: Sael. ann.; Helsingfors in Horto botanico sub- 
spont.: Sola!; rr Borga (Nikl.), Lapptrask! in pago ad templum : 
Sael. 0. Nyl; Borga Kullo (Fastberg): Ssel. ann.; Lovisa: Arrh. 

— K a. iuxta moenia Viburgensia st fq : Fl. Kar. p. 188, cfr 
Malmb. et vide infra, spec. leg. A. Thuneberg!; [Viborg] Terva- 
niemi cp: Porkk. Tiet. p. 37. — Ik. r ad praedium sacerdotis 
Sakkola! et in oppido Kiikisalmi [»Kexholm>]: Malmb.; Sakkola 
ad praedium sacerdotis: E. Savander! ; Nykyrka ad deversorium 
in vicinitate templi: Lindberg!; Kiikisalmi [»Kexholm»]: J. J. 
Wallenius!, cfr Silen Blomb. p. 129; in oppido Kakisalmi loco 
culto: Sael. herb. 1883, vide etiam infra; [saepe cpp in rude- 
ratis, p in tota Ingria: Meinsh. p. 285]. 

Sat. r Bjorneborg: Malmgr., spec. leg. Simming!; Loimaa 
[»Loimjoki»]: I. Ringbom!; [Loimaa] rr Aittamaki, etiam Metsa- 
maa in ripa orientali amnis contra templum (herb, alumno- 
rum): Saur., cfr 1. c. p. 207 et supra; rr in oppido Bjorneborg 
(H. Selin), in Krootila ornamenti causa colitur: Hayr. Bjorneb. 

— Ta. Saaksmaki p: Kihlm., spec, in herb, e Lahis; Hauho : 
Herk.; [Tavastehus] (fq): Asp. & Th., spec, e Tavastehus leg. 
Hellstrom ! ; Tyrvanto in pago Lusi 10 km ad meridiem versus a 
praedio Lusi 1913: GadoL; st r: Norrl. s. o. Tav.; Asikkala p: 
Nikl.l; HoUola! ad praedium sacerdotis et Pyhaniemi: Wainio 
ann. — Sa. Nyslott Pullilanlaks : E. Nyl. & Chyd.; Nyslott: 
Backman! et Budden. — Kl. Kronoborg: Fastberg!; Parikkala: 
alumn. Arppe!; [Parikkala] r Kangaskyla: Hann., cfr Linden 
p. 137. — Kol. Petrosavodsk ad hortos olitorios: Giinth. p. 46. 

Oa. r [Gamla] Vasa: Malmgr.!, cfr Clarke X p. 93 not., 
Laur. Viixtf., Hjelt et Herb. Mus. Fenn. II p. 143, vide etiam 
supra; Bjorko: Clarke 1. c; Vasa Korsholm : Ale. et Ale. Ill 
p. 260, vide etiam Hellstr. Distr. p. 13, supra et infra. — Sb. Acta Societatis pro Fauna et Flora Fenuica, T. 51, N;o 1. 247 

Jorois Jarvikylii: Edit Lindstrom!, vide etiam infra. — Kon. 
vide infra. 

Ab. [Barlastplatsen vid Abo slott] »yksit. yks., selvasti vahentynyt 
viime vuosina>: Peeol. Tur. p. 43, jfr 1. c. p. 45. Om fOrekomsten i Vihti 
tillagges: »Vanjarvi gard, dar den enligt uppgift af stud. G. Lang spridt 
sig irkn i Vanhala tagna, bortkaatade exemplars: Flinck. — Nyl. [Hel- 
singfors Sandhamn] >Santahamina eraassa pihassa lah. urh[eilu]kenttaa 
1 monihaarainen kpl»: Ulv. — Ka. Viborg [>Viipuri] etela satama*: Myr- 
berg! — Ik. jKakisalmi Turvalaitoksen valli»: Toini Levander! 

O a. [Wasa augkvarn] spars. Har spridt sig : Lauren i Medd. XXII 
p. 39; pa samma stalle annu 1892, sedan utrotad: Hjelt. — S b. »Kuopio 
liankaatopaikalla Hannukselan esikaupungissa 1915, nyttemmin luultav. 
hav. (Kotilainen)*: Link. comm. — »Maaninka Lahtelan kanatarhan luona 
(Kinnulanlahdessa) useampia erittain komeita noin 2 m korkeita yksiloita. 
Kulkeutunut sinne monien muiden kanssa Kuopiosta Haapaniemen myl- 
lylta kanojen ruuakei tuotujen roskasiementen mukanas: Kyyhk. litt. 1918, 
jfr Kyyhk. Tul. p. 162 och Kyyhk. putk. p. 162, — Kb. »Juuka Polvela 
1 pieni pehko Hiltulan seinustalla vatukossa*: Kyyhk. litt. — Kon. >Suo- 
jarvi Leppanieroi Metsanhoit. Mantyvaaran puutarhassa pec, siementen 
mukana tullut ja sailynyt jo monta vuotta»: Link, comm., jfr Link. Stud, 
p. 272, dar arten betecknas sasom rr, 1. c. p. 344 och p. 345, dar den 
uppraknas bland >Neuk5mmlinge», afvensom 1. c. Tab. IV. 

Om. Gamla Karleby [18541], ej Merfunnen pa 20 ar: Hellstr. p. 136, 
jfr Malmgr. — Jakobstad vid en akerkant ett exemplar: Zidb. 

Ob. Uleaborg pa barlast: Hough., exemplar insamlade af koUegan 
Dahlstrdm ! ; [Uleaborg] Toppila 1882, troligen nagra fa eller blott ett 
exemplar: Zidb., jfr Brenn. Obs.; [Uleaborg] »vv. 1899-1909 Pikisaarella 
[Lindgrenin] varjaystehtaan ! luona. Ennen runsas, mutta nyttemmin vain 
muutamia kph: Huum. sat. p. 90; »Pikisaarella entisella paikallaan, mutta 
aivan niukka» [1910-1912]: Huum. Oul. p. 178; barlastgrus, Kemi stad 
1892, sparsam: Keckm. 

Linkola betecknar Leonturiis cardiaca som en anthropochor, som 
(nastan) uteslutande forekommer pa standorter, hvilka uppst&tt genom 
kulturen: Link. Stud. p. 245, jfr 1. c. p. 328. 

Namnet skrifves, earskildt af aldre forf., Leonurus, men enhgt be- 
naget meddelande af prof. F. Gustafsson ar Leonturus riktigare. 

Scutellaria galericulata L. 

Per maximam territorii partem satis frequenter aut 
frequenter provenit; in parte maxime septentrionali passim— 
raro occurrit et in maxime septentr.—orientali nondum 
visa est. 248 Scutellaria galericulata. 

Till.; Kalm; ad ripas rivulorum et paludum st fq: Prytz 
cont.; in agris humidis et ad ripas aquarum totius Fenniae in 
Lapponiam usque: Wirz. pi. off.; maxima pars Fenn. et Lapp.: 
Fries; Scand.: Nym. Consp. p. 573; Fenn.: Nym. Suppl. p. 249; 
per totum fere territorium dispersa, tantum in maxime orientali 
Lapp. ross. nondura visa est: Schedae II p. 132, vide etiam 
DC. Prodr. XII p. 425 et Led. Ill p. 398-399. 

Al. (p): Bergstr.; st fq: Bergstr. Beskr. et Arrh. & K.; 
st fq — fq in litoribus: Bergr., vide etiam Samuelss. p. 133. — 
Ab. fq: Zett. & Br. et Ekl. p. 106; st fq: Arrh. Ann.; p: 
Renv., vide infra; fq: Sand., A. Nyl., Sel., Flinck, V. E. Broth, 
et Weeks, [hie ambo »yleinen»]; fq, op [>yl.»]: Caj. Kasvist., 
vide etiam Pesol. Tur. p. 43. — Nyl. st fq: His.; fq: W. Nyl. 
et Ssel. 0. Nyl.; fq, pc: Stenr.; [Hogland] (p) in litoribus, Tytar- 
saari: Brenn.; [Hogland] st fq: Sselan in Medd. XXV p. 78. — 
Ka. st fq: Blom, Linden et Sselan in Medd. XXV p. 80; p: 
Valle tiet. — Ik. st fq: Malmb.; [fq et in tota Ingria dispersa : 
Meinsh. p. 274]. 

Sat. st fq: Malmgr. et Hjelt; p: Saur.; p — st fq et 
pc — st cp, enum.: Hayr. Bjorneb. — Ta. fq omnes auct. exc. 
Wainio Tav. or., qui dicit fq — st fq, et Borg Tiet., qui indicat 
st fq, sp. — Sa. fq: Hult. — Kl. f q : Fl. Kar., Hann. et 
Backm.; in Valamo fq: Ssel. ann. 1881; in vicinitate lacus 
Ladoga st fq, interiore in parte fq — st fq: Link. Stud. p. 272. 
— Kol. fq: Elfv. 

Oa. st fq: Malmgr.; fq: Laur. Vaxtf. — Tb. fq: Broth. — 
Sb. fq: Enw.; (fqq): Malmb.; Pielavesi p — st fq: Roiv.; f q : 
M. & J. Sahib. — Kb. fq: Eur. & H.; st fq, maximam partem 
pc: Axels. Putk.; p: Wainio Kasv. — Kon. fq: Norrl. On., 
vide etiam Giinth. p. 46. 

Om. st fq: Hellstr. et Tenn.; st fq-fq: A. L. Backm. Fl., 
quem 1. inspicias; p: Parv. comm. — Ok. Kuhmo p: Wainio 
Kasv.; (fqq): Must.; fq, in parte orientaH minore frequentia: 
Brenn. Obs,; in media provinciae parte [»Keski— Kainuussa*] 
st fq — p: Kyyhk. litt.; st fq, saepe cp: Kyyhk. Suom. — Kp. e 
parte australi par. Oulanka ad meridiem versus p — st fq, e Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, T. 51, N:o 1. 249 

Luvajarvi ad meridiem versus st fq : Wainio Kasv.; ad partem 
maximam st fq, enum.: Bergr. Ant. 

Ob. >Wid Brunnshuset i Uleaborg»: Jul. p. 288; (fqq): 
Leiv.; in parte septentrionali [»Nor.»] p, Kemi et Simo st fq, 
in maxima parte [»Obor.»] st fq, in par. Kiiminki et Utajarvi fq, 
enum.: Brenn. Obs., quem 1. inspicias; (fqq): Keckm.; st fq: 
Rantaniemi; Alatornio [»Nedertornea»] p: Hougb. not.; [st fq: 

0. R. Fries p. 158;] p — st fq: Hjelt & H., vide etiam Linne 
Iter lapp. p. 190 et 1. c. 11 p. 198. — Kuus. p: Sahib. Fort, 
et Wainio Kasv. p. 96, vide infra; Haataja nulio modo r: 
Broth. Ber. 1883; in ripa lacus Toranki: Hirn Fort.; enum. e 
6 locis: Broth, litt., e 4: Pesol., vide etiam N. I. Fellm. sub 
Kk. — Kk. inter lacum Paanajarvi et pagum Knjasha Maris 
albi r: N. I. Fellm.; Vihvilalampi : Hirn Fort.; Koskelan Korva 
et Juumakoski in Kepajoki, verisimiliter baud infrequens: Bergr. 
Ant.; Sohjenansuu: Wainio!; Skoroduma: Mela PL; Knjasha: 
P. A. Karsten!, vide ceterum sub Kp. et infra. 

Lapp. fenn. p — st fq: Hjelt & H.; [Junusuanto : Samz. 
p. 185; p, enum. e complur. locis: Birg. p. 95, vide etiam 

1. c. p. 85, Zetterstedt II p. 208 et Birg. Till. p. 72;] (r) in 
ripis graminosis humidis fluviorum Jeesio et Kelujoki ad Emaus 
et Onnela: Blom Bidr., cfr Wainio Not.; [iuxta fluvios Lapponiae 
merid. infimae p: Wahlenb. p. 164;] ad flumina Luiro, Kemi 
et Lutto p: Fellm. Lapp.; »Kuolajarvi ad Oulankajoki, Kemi- 
jarvi in litore argillaceo ad Kelloniemi et Kostamuspera, Sodan- 
kyla in litore ad Kairala et Kalkkivaara et Martti»: Wainio Not., 
cfr 1. c. p. 30, ubi p inveniri indicatur; st r in ripis glareosis 
reg. silvaticae [Sodankyla] Kopsusjarvi et Luirohaara: Hult 
Lappm., ubi antecedentes p.p. adferuntur, (cfr 1. c. p. 89); ad 
ripas fluviorum Kutsajoki et Tuntsajoki p, etiam e multis aliis 
locis in par. Kuolajarvi! enum.: Pesol.; Inari [»Enare»] Njallo- 
jaur: Granit!, cfr Medd. XXIII p. 39; Kihlm. Ant. non comm., 
vide etiam Moberg Klim. p. 24. — [L. ent. reg. subalp. r 
»Saxamuotkan kanta jankassa» (L. L. Leestadius): Lsest.; fennico 
latere vix occurrit.] 

Lapp. ross. r inprimis iuxta catarrhactas Lutto et Kouta- 
joki [«Kondajok»]: Fellm. Ind., cfr N. I. Fellm.; Kantalaks: 250 Scutellaria galericulata. 

Mela herb.; ad medium fluvium Tupujoki: Axelson & Borg!; 
ad flumen Umpjok prope catarrhactam Kontiokoski: Kihlman!; 
Nuotjavr et Nuotjok: Enw. ann.; prope ostium flum. Nuotjok 
insula Hyotosaari: Linden!; prope pagum Voroninsk in prato 
humido: Kihlman!, vide etiam infra. 

PI. Finl. exs. N:o 901 Nyl. Ekenas Tvarminne in litore 
insulae Norra Rofholm leg. Inga Strom. 

Ab. Ej i Tofsala (?): Bergr.; [Muurila] »ei ole tavattu etela-osassa*: 
_Renv. — MOjligen forbisedd pa hvartdera stallet? Emellertid framh&ller 
A. L. Backman, att Scutellaria galerimlata saknas eller ar eallsynt i 
Tissa trakter i O m.: A. L. Backm. Fl. p. 98. — I vaxtforteckningen i Wainio 
Kasv. namnes intet om artens forekomst i norra Ok., Kuus. och nord- 
ligaste delen av Kk. Att arten dock forekommer darstades, atminstone i 
de tva foretnamnda provinserna, framgar af 1. c. p. 96, dar den sages 
vara st fq i Kianta och p i Ku us. — Lapp. ross. [N. I.] Fellmans uppg. M 
anfores p& foljande satt : Mellan Pienkijarvi och Kantalaks : Beket. p. 586 
i Ofvers. — Frin Lv. och Lp. foreligger f. n. ingen uppgift. 

Upplysningar om artens forekomst ingli bl. a. Leiv. Veg. p. 203. 

Om en fossil forekomst af Scutellaria galericulata bar jag tills vidare 
endast antecknat, att den blivit funnen i Om. i fyra »fornPJoar»: A. L. 
Backm. torfm. p. 162-163; fyndorternas namn framg& 1. c, p. 154-157. 

Linkola betecknar Sc. galericulata som en af kulturen mycket svagt 
gynnad apophyt: Link. Stud. p. 264, jfr 1. c. p. 263. 

F. albiflora omnamnes fran Ab. Hiitis [jHitis»] (R. Idman): Medd. 
XLV p. 256. Mejligen identisk med denna ar en hvitblommig form, som 
omtalas irkn Sat. Raumo [Pajukari] »runsaa8ti pienella alueella>: Into 
Vaahtoranta i L. Y. 1917 p. 75! En form med mycket Ijusa blommor 
[»vaalean sinikukkainen, ei aivan valkea»] omnamnes ater irkn Ok. [Kianta] 
»Keralankyla8sa Korpijarvesta lahtevan puron niskalta*: Kyyhk. Suom. 

Scutellaria liastlfolla L. 

In Alandia passim, in reliqua Fennia australi raro 
aut rarissime occurrit. 

Kalm; in litoribus glareosis insul. marit. fml. austr. occi- 
dentalium rarius (Runsala, Alandia): Prytz cont.; ins. Aland 
(F. Nylander in litt.): Led. Ill p. 399; Fenn. merid.: Fries; 
Fenn. mer.: Nym. Suppl. p. 573, vide etiam DC. Prodr. XII 
p. 425 et S^l. 0. Nyl. p. 36 not. 

Al. (Sadelin): Bergstr.; st r ad oras maritimas Foglo (!), 
Jomala, Finstrom: Bergstr. Beskr., cfr Bergstr. p. 131, ubi I Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, T. 51, N:o 1. 251 

etiam a Lemland indicatur; Jomala— Vardo, in taeniis pc: 
Tengstr.!; Finstrom (!) Bergo complur. loc: Erics.!; Geta Hock- 
bole: Hult herb.; Kumlinge Ingersholmen, Saltvik Haraldsby- 
holmen: Arrh. & K.; Kokar (!) Hamno: Brenner!; Kokar et 
Sottunga St fq-p: Arrh.; Geta Rankoskar (E. Ericsson), Rams- 
hohnen: Ch. E. Boldt; [Sund] st fq in vicinitate Mangsteckta 
et in insulis in sinu Bomarsund: Prim. p. 70—71; Geta Rams- 
holm ad septentrionem versus ab Isakso: Bergr. comm.; Eckero 
ad »Vikarna» ad septentrionem versus a Storbyn : Lindberg!; 
[Foglo] Osterkobben: Samuelss. p. 133; vide etiam Palmgr. 
Stud. p. 418—419, ubi e 20 locis enumeratur, spec, e Lemland 
Slatskar!; r Kumlinge Ingersholm : Bergr., vide iam Arrh. & K. 
— Ab. (p): Zett. & Br.; minore frequentia: Arrh.; circa Aboam: 
Rupr. Diatr. p. 24; in lucis ad Kathrinedal [»Katharinaedal»] 
et alibi non rara: Leche p. 11; Hastholm in Runsala: 1. c. 
p. 30; Runsala: 0. Hjelt M. S., Borg in dupl.! et A. G. H. in 
dupl.I, vide supra; Kathrinedal: Arrhenius in Bot. Byt.; Abo 
Hirvensalo Kaistarniemi : C, J. Arrh.; Houtskar Horsholm: 
Wellenius!; Nadendal Luonnonmaa: Valborg v. Fieandt!; S:t 
Marie sat longe a mari: Hjelt; Vehmo praedium Lallis : Helene 
Simelius in Ssel. herb.; Pargas r complur. loc. sed pc, ex. gr. 
Haggais, Pexor etc.: Adl.; st r Pita, in insula Lenholm, Haggais 
Arrh. Ann.; Pargas [»Parainen»] Mansikkasaari contra Haggais 
Pesol.; Pargas [»Parainen»] Qvidja Soderholm in litore marine 
Link, comm.; Reso [num Abo?]: Myren!; Halikko Hastholmen 
K. E. V. Bonsdorff!; Kimito Hiitis: Malmgren in dupl.! — Nyl 
Ekenas Tviirminne in terra continenti ad Namnsholmen st cp 
Hayr., cfr L. Y. 1920 p. 92; Inga »Eliso-skatan» in litore 
Brenn. vaxtf. p. 77!; Inga Basto : W. Brenner !; Kyrkslatt Pork 
kala Kyrkogardson: Greta Andersin!, cfr Medd. XXXI p. 42 
Esbo Moisans: Kihlm. ann.; Sibbo Loparo Matsas: T. Anttila!; 
rr Borga Aggskar Norrholmen: Ssel. 0. Nyl.!; in taeniis Borga- 
ensibus Aggskar Norrholmen in litore maritimo lapidoso : Ssel. 
herb., spec, e Borga »Eggskar» etiam leg. Ohrnberg! — Ka. 
[Siikjarvi] Ristiniemi: Blom!; Viborg Kiiskila Tervasaari: J. 
Krohn!, cfr Chyd., Ssel. 0. Nyl. et Malmb. — Ik. Kakki in 
insula Kaitasaari! et Tyvisaari: Malmb., spec, e Kakki [»Jo- 252 Scutellaria hastifolia. 

hanneksen pitaja*] etiam reportavit J. V. Johnsson!; Kakki 
Kirjola: v. Alfthan! 

En anmarkningsvard uppgift ar N y 1. Thusby »2 km [»ver8t>] eoderom 
Traskanda p& jarnvagsbanken*: Astr. & H., en uppgift som bar infOrts 
kompletterad med senare uppg.; arten torde antagligen hafva inkommit 
med jarnvagsfyllning och ar troligtvis tillfallig, se likval uppg. fr^n Ab. 
S:t Marie. — Helsinge: T. Oliu i herb. lye. n.; uppgiften ar ganska san- 
nolik, men tarfvar dock bekraftelse. Brunella vulgaris L. ') 

In Fennia australi et media frequenter vel frequen- 
tissime usque ad 64^ provenit; ad septentrionem versus in 
parte maxime ocddentali ad 65^ 50', in Lapponia orientali 
ad 67^ 20' fere progreditur. 

Fq ve] fqq ^) usque ad 64^ inveniri omnes fere auctores 
consentiunt, cfr Till., Till. Icon. 135, Kalm, Prytz cont.; Eur. 
omn.: Nym. Consp. p. 573; per totam Finlandiam plus minus 
fq dispersa. In Lapponia tantum in Lim. in vicinitate Maris 
albi (660 40') lecta est: Schedae p. 103, vide etiam DC. 
Prodr. XII p. 410 et Led. Ill p. 392-393. 

Om. fq: Hellstr., A. L. Backm. Fl., Tenn. et Parv. comm.; 
Pyhajoki (r) ad viam Kiskila: Lackstr., vide etiam Huum. Kasv. 
p. 162. — Ok. in Sotkamo baud raro, sed in Kuhmo nullibi 
visa, Kianta Kiannanniemi: Wainio Kasv.; Kuhmo Ontojarvi, 
Paltamo Melalahti (fq) et in parte australi par. Puolanka: 
Brenn. Beseb. p. 75, 69 et 72; (fq), in par. Kuhmo non visa 
et in Kianta tantum in Kiannanniemi: Must.; fq, in parte 
orientali rr, Kianta, in parte maxime orientali par. Kuhmo 
baud visa: Brenn. Obs.; [Kianta] st r, enum. e 14 1ocis: Kyyhk. 
Suom., cfr 1. c. p. 17, vide etiam Kyyhk. maap. p. 53, Kyyhk. 
Matk. p. 101 et infra. — Kp. ad Luvajarvi et Kiimasjarvi 
baud r, Uhtua Jyvalahti complur. locis et ad pagum Uhtua: *) Prunella vulgaris L. auct. forsitan plurimi apud nos. 

*) Arrh. & K., Flinck, Weeks., W. Nyl., Stenr., Stel. 0. Nyl., Blom, 
Linden, [Meinsh. p. 275,] Saur., Hjelt, Leop., Norrl. a. o. Tav., Fl. Kar, 
Hann., Mela et Axels. Putk.; fq— fqq: Elf v. Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, T. 51, N:o 1. 253 

Wainio Kasv.; enum., (st fq-) fq: Bergr. Ant, spec, e Marko- 
senvaara!; pag. Latvajarvi 1909: Kyyhk. litt 

Ob. Liminka: Hellstrom !, cfr Brenn. Obs.; Ulea r »ol- 
bryggeriangen»: Eberh.; Kiiminki (fq), quamvis ceterum in Ob. r: 
Brenn. Reseb. p. 78; (fqq): Leiv.; [Uleaborg] hie illic copiae 
minores, enum.: Leiv. putk.; in australi territorii parte septen- 
trionalis [>Nor.»] p, in parte maxima [»Obor.v] r in vicinitate 
templi par. Ylikiiminki, Kiiminki prope Ukkola, Uleaborg (!), 
Muhos Lepinniemi, Utajiirvi (fq): Brenn. Obs., quem 1. inspicias; 
p in vicinitate litoris Kemi Jiirppi, Repola, Heikonen [et] Por- 
hola, Simo Ervasti [et] pc ad Vuolevi: Keckm.; Kemi (st fq): 
Rantaniemi; tantum ad praedium sacerdotis Kemi inveni: Jul. 
p. 288, cfr M. Castren p. 340, spec, e Kemi legit Hjeltl, vide 
infra; Alatornio [»Nedertornea»] Uiskila: Hougb. not., cfr Herb. 
Mus. Fenn. II p. 143, vide etiam Leiv. Veg. p. 203. — Kuus. 
ad Mantyjoki in Paanajarvi fluentem : Nyberg!; ad Paanajarvi 
complur. locis: Wainio Kasv.!; Paanajarvi prope Mantyniemi: 
Hirn Fort. — Kk. Knjasha: N. I. Fellmanl et P. A. Karsten 
in dupl.l 

Lk. [Pajala Keskiaho: Birg. Till. p. 72;] Sodankylii Unari 
Kierinki [ad lat. 67^ 15']: A. Kumpulal, spec, dedit Rantaniemi. 
Lapp. ross. usque ad lacum Imandra rr obvia: N. I. 
Fellm., cfr 1. c. p. XXXIX et Beket. p. 586; Umba: Selinl; ad 
pag. Umba (lat. bor. c. 66° 44') in graminosis inter frutices 
prope ostium fluminis [Umba]: Kihlman!; Imandra: F. Ny- 
lander!, cfr Herb. Mus. Fenn. II p. 143. 

PI. Finl. exs. N:o 902 Nyl. Kyrkslatt Tera in fossae 
margine in pago Osterby leg. Signhild Lindberg. 

>In pascuis et pratis totius patriae ad Tornea usque »: Wirz. pi. off. 
Mig veterligen ar Brunella ej iakttagen vid Tornea; mdjligt ar, att upp- 
giften egentligen afser Kemi. — Storsta delen af Finl. och Lappl.: Fries; 
uppgiften ager ej sin riktighet, atminstone ej i friga om de finska Lapp- 
markerna. 

Afvikande frekvens har jag antecknat i foljande fall: Nyl. [Hog- 
land] r: Brenn.; r vid gangstigar flerstades ofver hela Hogland: Sselan i 
Medd. XXV p. 78. — Sat. st fq-fq, uppr.: Hayr. BjOrneb.; Sat. och 
Oa. st fq: Malmgr. O a. Narpes r: Nordl. p. 20; st fq: Laur. Vastf. 

Ok. Kianta st fq (Kyyhk.): Brenn. bidr. I senare anteckningar 254 Brnnella vulgaris. 

[se Kyyhk. Suom.] betecknar Kyyhkynen arten i Kianta sSsom st r, upp- 
raknar densamma fran 14 fyndorter, suseimmiten niukaati*, och tillagger: 
>arvatenkm muuallakin». Om forekomsten i Ofriga delar nf denna pro- 
vins sager lian : »Sotkamon pitajan etelaisimmassa osassa, lahella Suomen- 
selkaa, nain sita ainoastaan paikoin. Lansi— Sotkamossa on se yleinen 
(eli tavallinen). Samoin Paltamossa varsinkin . . . kalkkiseuduilla*: Kyyhk. 
litt., dar arten afven antecknats fran ett storre antal fyndorter i Risti- 
jarvi, Puolanka, Kajana och Hyrynsalmi; Kuhmo »vain Irssa paikasaa*: 
Kyyhk. Matk. p. 101. — Kaj[aani] fq: Metsav.; Puolanka (fq): Kark. 

Prunella uppraknas bland arter, som i sodra Lappmarken ga till 
regio subsilvatica : Wahlenb. p. XXXIII, afvensom bland dem, som i 
L. ent. saknas vid Kaaresu'anto : L. L. Lfeet. p. 291. 

I fr&ga om yninighet«!graden har jag, utofver det redan meddelade, 
f6r Brunella antecknat folj. cp: Caj. Kasvist. [»yl.>], Stenr, och Hult; 
st cp — cp: Hayr. Bjorneb.; interdum st cp: Borg Tiet.; plerumque cp: 
Axels, Putk., ae afven petitatycket om Ok. 

Uppgifter om art ens forekomst pa Al. inga i Palmgr. Stud. p. 420, 
jfr 1. c. spec. tab. VII. 

Fortjant af ett omnSmnande ar kanske, att jag under min resa till 
Lappland ej sag Brunella nordligare an i Ob. Kemil — Ett antal upp- 
gifter om artens fOrekomst i sarskilda delar af sOdra Finland kunna har 
saklost utelamnas. 

Linkola betecknar Brunella som en af kulturen starkt gynnad apo- 
phyt: Link. Stud. p. 260, jfr 1. c. p. 335. 

Om den hvitblommiga formen se under var. parviflora (Poir.). 

F. rosea Neum. Ab. Karislojo Passi: Frey ! — Nyl. Esbo Kaitans: 
Kihlmanl — Ka. [Jaaski] rr »Papinsaari Vuoksessa niitylla»: Valle tiet. 

— Sat. Ylajarvi Mutala: Sola! - Sb. Maaninka Merilahti : Kyyhk. litt. 

— Ok. Ristijarvi Juurikkapuro st cp : Kyyhk. litt. 

Till denna form ansluter sig ett exemplar fran Ta. Padasjoki Pru- 
sila: Lang! och sannolikt Sat. Karkku nara Pakkala 1892: Hjelt (exem- 
plar ej tillvaratagna, endast antecknadt >ljusreda blommor>). — Se afven 
under var. alba fran Ok, 

Om var. /? vulgaris sages: >In Europa vulgatissima*: DC. Prodr. 1. c. 

Brunella vulgaris var. parviflora (Poir.) 

Cum foj^ma typica raro occurrit. 

In Europa . . . boreali rarior: DC. Prodr. XII p. 410 
nomine 6 parvrfloj^a, vide etiam Mela Kasv. V etc. 

Al. p in Alandia occidentali [:^B>]: Bergstr.; .[Sund] Soderby 
et prope praedium sacerdotis: Prim. p. 71; Jomala Mockelo: Acta Societati8 pro Fauna et Flora Fennica, T. 51, N:ol. 255 

Knabe litt. — Ab. Nagu : A. af Schultenli); Pargas Skrabbole 
in calcariis: Arrh.; Bromarf Kivitok: Sand.; Pojo inter Morby 
et Sunnanvik ad viam publicam : Hisinger!^); [Vihti] p in ripis 
aino aut fruticibus obsitis ad Hiidenvesi et Kirkkojarvi et in 
silva mixta ad Kourla: Flinck, spec, lectum ad OravalalampiP) 

— Nyl. Helsingfors Brunnsparken : Hollm.!; Kroksnas prope 
Borga: Sselan!^) — Ka. Kirvu in vicinitate templi: Linden; 
[Jaaski] rr Hallikkala (J. E. Komi): Valle tiet. 

Sat. rr [Loimaa] Vesikoski (E. Hollo): Saur., cfr 1. c. 
p. 208; Karkku r ex. gr. ad Linnais: Hjelt; Kyro [»Hameen- 
kyr6»] Kukkasmaa: Printz! — Ta. Saaksraaki Rapola in campo 
graminoso: Kihlman!, cfr Tikk. i); Tyrvanto ad praedium Hau- 
kiia loco culto numerose cum typo 1907: Sael. ann.; Koski: 
Leopold in PI. Finl. exs. N:o 342; Lammi Kohtlampi: Leop. 
ann.; Korpilahti Norrlinli), cfr Herb. Mus. Fenn. II p. 143, 
[I. c. p. 95 sub Tb.]. — Sa. Saaminki Kyroniemi: K. Enwaldl; 
Nyslott [»Savonlinna»] Paaskylahti: Budd. muist., vide etiam 
infra. — Kol. livina ad marginem viae: Lindroth & Cajander! 

Tb. Rautalampi prope templum ad Koskenpaa 1902: Link. 

— Sb. r [Kuopio] Suovu prope locum, ubi naves appelluntur, 
Puutosmaki ad calcarias Pitkanlahti, forsitan etiam aliis locis: 
Link. Lis.; Kuopio Kolmisoppi Marttila (A. Leinonen): Kyyhk. 
litt.; Nilsia Koyrittymaki : Kihlman! i); Nilsia ad Simola: Kyyh- 
kynenP); lisalmi in prato: E. Tani! 

Ok. nonnullis [»parissa»] locis, inter alios Puolanka in 
pago Salminen: Kyyhk. putk. p. 162; Paltamo loco speciali non 
adnotato, etiam Kajaani (spec, in herb, seminarii): Kyyhk. litt. 

PI. Finl. exs. N:o 342 Ta. Koski in colle lapidoso iuxta 
viam leg. Leopold. 

Sa. sTavattu oppilasherbaarioissa : Saaminki Kallislahti Monkkola 
maantien vierus [ja] Tervaseaari, Kangaslampi Harjuranta, Sulkava Kirkon- 
kyla, Rantasalrai Kirkonkyla*: Budd. muist.; uppgifterna upptagas som 
maning till vidare undersokning. 

Af det anforda framgar, att flere af de ofvan namnda exemplaren 
inlamnats under namnen Br. vulgaris fl. albis eller — sallan — var. alha 
Pall. Att marka ar, att Mela Kasv. Ill och IV endast upptager v, alha PalL ^) Nomine var. alba Pallas aut f. albiflora aut f. floribus albis. 256 Brunella vulgaris var. parviflora. 

och att flertalet provinsuppgifter tydligea etodja sig just p& de exemplar, 
som bar ofvan kallas var. parviflora. — Emellertid finnas afven hvitblom- 
miga exemplar, som icke tillhora var. parviflora; huruvida alia dessa till- 
hora samma form, kan jag icke afgora. 

N y 1. Borga Gammelbacka : Gadoiin ! — Ik. BjOrkO : J. V. Johnsson I 
(enligt en tidigare anteckniug f. pallida). — Sat. Karkku Makipaa, Nur- 
mis afveneom Piruuvuori 1911 (Edith Hjelt): Hjelt; (mojligen var. parvi- 
flora, atminstone delvis). — Kl. »Soanlahti Havuvaara Karjakujasilla 
4 yks.»: Link. comm. under namn af v. albiflora. — T b. Saarijarvi: H. F. 
Mod^en ! — S b. Kuopio Hirvilahti Levalampi »byvin niukasti*: Budd^n! 
(i Budd. muist. under namn af var. parviflora); iMaaninka Mustanlabden- 
saaressa! (Hyttilank.) ja jossain muuallakin, Nileia lahden rannalla lab. 
Kirkonkylaa . . . kukat eivat ole olleet loytamissani kappaleissa sen pie- 
nempia kuin tavallisissakaan muodoissa*: Kyybk. litt. — Pa ett exemplar 
fran >Maaninka Pitkanabonsaari Mustasen labdessaU bar Kyybkynen 
tecknat: »val. pun. valimuotos. — Ok. »Sotkamo Korvaniemen rinteella, 
Puolanka Salmisen kylalla majatalon luona»: Kyybk. litt., jfr under Sb. 
och Kyybk. maap. p. 62 (forma alba). — F. albiflora uppgifves rr Kajaani 
Kuurua : Metsav. 

Lavandula spica L. 

Raro colitur. 

[Odlas] »me8t som kantvaxt i tradgardarna, sallan bos oss»: Lunden 
Koksv. p. 612 och 1. c. II p. 677, jfr Mela Kaev. V. 

Oeymum basilicum L. 

Antea cultum est. 

Odlaa knappast mer i Finland: Lunden Koksv. p. 580—581 och 
1. c. II p. 646. Arten upptages af Till. — Nyl. [Mantsala] Frugard 1808: 
Elfving i Medd. XXV p. 12. — Ob. [Ule&borg] »vaxer bra, nar varma 
somrar intraffa. Ger da afven Fron»: Jul. p. 23. Aluga reptans L. 

In Fennia maxime australi, inprimis austro— oriental! , 
rarissime occurrit et spontanea 61^ 25' vix superat; cetei^um 
nonnullis locis in sabun'a etc. inveniri indicatur. 

• Fenn. mer.— or. (Kol., in Ik. detexit Wallenius 1865): 
Nym. Suppl. p. 247; certe indigena tantum in Kol. et in Kl. 
[rectius Ik.] unico loco, ceteroquin nonnullis locis in Finlandia 
australi et media, ubi verisimiliter adventicia: Schedae p. 104, Acta Societatie pro Fauna et Flora Fennica, T. 51, N:o 1. 257 

vide etiam (DC. Prodr. XII p. 595,) Lindb. Pfl. p. 15 et Norrl. 
in Atlas p. 8. 

Al., Ab. et Nyl., vide infra. — Ik. r pc ad promuntorium 
Koloniemi prope Kakisalmi [»Kexholm»]: Malmb.!, cfr Diar. 10, 
XI, 1866; Kakisalmi Koloniemi: [0. R. Wallenius]!, cfr Diar. 15, 
V, 1866, cum primum e Fennia adnotata est, vide Herb. Mus. 
Fenn. II p. XI; Kakisalmi Koloniemi: Al. Lagus! (vide Malmb.); 
Kakisalmi Heiniisaari: S. Cantell!; Kakisalmi Kalliosaari: Silen 
Blomb. p. 129 et Kotilainen !, vide etiam K. H. Hallstr. p. 97 
et infra; [Levaschovo ad stationem viae ferratae: Flinck!, vide 
infra]. 

Kol. ad ostium fluminis Svir: Giinth. p. 24; Vosnes- 
senje . . .: 1. c. 47, spec, in dupl.!; Vakrutschej, Vosnessenje! 
et Soutujarvi!: Caj., cfr Lindr. Verz. p. 86. 

PI. Finl. exs. N:o 343 Kol. Soutujarvi in prato fertili leg. 
Lindroth & Cajander, N:o 903 Nyl. in prato prope oppidum 
Ekenas leg. W. Wahlbeck. 

A 1. Jomala MdckelO strand i en bergsskrefva under en gran ; U. 
Widlund!, jfr Palmgren i Medd. XXXIII p. 104, dSr arten betecknas sa- 
8om antagligen [tillfalligt] inkommen, och 1. c. p. 134. I referatet i N. Pr. 
1907 N:o 94 uppgifves A. reptans scm funnen i Lemland, jfr Ale. IV. — 

o 

Ab. [Abo] Runsala: K. v. Heideken !, jfr bl. a. Ale. Ill; Runsala All- 
mgnna Promenaden, graslinda: Arrh. Samma lokal som v. Heidekena, 
men troligen ar arten pa detia etalle endaet forvildad, jfr Not. XIll p. 481: 
Att arten har ar inford, kaneke med grasfro, ar etalldt utom allt tvifvel. 
Arrh. Om ferekcmsten pA Ruueala namnes mycket eenare: >Ruiesalo, 
saaren E-paassa, S-puolella, eraan huvilan lahella lehtonurmella joks. 
run8.»: Peso!. A. 7-eptans synes sSledes hafva fcrtlefvat pi Runsala i mer 
an 40 ar. — Nystad Hepokari »gra8linda»: Margot Toilet i Lindb. herb.; 
sakert tillfallig. — Nyl. >Ekenas pa cdlad ang pS seminarii-omradet vid 
ett dike; exx. i mitt herbarium fran 1894, 1897 och 1898, med sakerhet 
tagen redan tidigare [kim. 1892] och sedd inpS, 1900talet. De seuaste 
S,ren dock icke fiterfunnen (angen har plojts upp till aker), men torde 
finnas annu p& nagot annat stalle i stadens narhet>: Hayr.; ex. insamUde 
af Hayren! 1897, inl. af R. Boldt: Medd. XX p. 95, jfi bl. a. Ale. III. 
Ekenas »in agro prope opp.»: K. J. Eneback ! ; Ekenas, torde vara in- 
kommen med hcfro: Hayr. Ber. — Ik. >Kivennapan pappilan puutar- 
hassa»: Huum. retk. p. 216; Kivennapa Polviselka; E. Sillman ! ; det vore 
af intresse att fS, utront, huruvida arten ar fullt vild harstades. Detsamma 
galler afven exemplaret frin Levaechovo; pa etiketten till detta har Flinck 
tecknat >vild park>. — Om forekomsten vid Kakisalmi skrifves senare: 

Typis impr. "|,, 1921. 17 258 Ajuga reptans. 

• Kasvoi viime vuosiin asti Kalliosaarella kylpylaitoksen luona, mutta on 
nyt siita havinuyt, luultavasti liian ankaran kasvikarailyn johdosta. Nyt 
sita tiettavasti kasvaa enaa vain yhdella ainoalla paikalla kaupungin la- 
histolla*: G. V. L. i L. Y. 1917 p. 143. Kexholm p^ 2 stallen, pa det 
ena i ratt fa exemplar, p& det andra taml. rikligt (doktor G. V. Levander): 
Hayr. 1920. [Meinsh. p. 285 betecknar A. reptmis som allman i kalkstens- 
omradet.] 

Kl. A. reptans upptages for denna provins: Herb. Mus. Fenn. II 
p. 75, jfr Mela Kaev. V etc., men i Herb. Mus. Fenn. II p. 143 namnes: 
>pro Kl, lege: Ik.» — Kakiealmi ligger f. o. just invid gransen mellan 
dessa provinser, Lindberg sager: Gransen mellan Ik. och Kl. bor dra- 
gas sCder om Kexholm ; si ar den ocksa dragen pa kartan, som med- 
foljer Schedae och p4 alia nyare kartor : Lindb. comm. 

Om. Gamla Karleby [pa barlast]: Brenner i Medd. XV p. 218 pa 
grund af exemplar, tagna af elever vid realskolan ; Gamla Karleby (elev 
Hj. Bjorkman): Arrh., som ager ex.; Gamla Karleby Hallhagen. »Emedan 
vaxten pA, sitt stalle i Hillhagen ar starkt utsatt for utrotning, bar jag 
flyttat den Ofver till min tradgard, dar den de senare aren trifvits>: 
Knabe litt. 

Ajuga pyramidalis L. 

In Alan dm j^arissime, in reiiqua Fennia austro-occidentali 
plerumque sails frequenter (hie illlc frequenter, hie illic rarlus) 
occurrit; ad septentrionem versus usque ad 61^ 50\ ad orlentem 
versus ad 4^ fere ab Helsingfors progreditur ; ul terms vix 
nisi In saburra etc. legitur. 

Till.; Kaltn; cp tantum ad Borga et in Bjarno vidi: Hell, 
p. 12; in Finl. austr. minus fq: Prytz cont.; in pratis et pascuis 
silvaticis Alandiae, circa Aboam, Nylandiae, Kareliae meridio- 
nalis: Wirz. pi. off.; Scand. . . . Fenn. mer.: Nym. Consp. 
p. 567; tantum in australi Finlandia p — st r usque ad 61^ 
lecta est : Schedae II p. 133, vide etiam DC. Prodr. XII p. 596, 
Led. Ill p. 447 et Cajander in Oma maa II, Borga 1907, p. 66. 

Al. (p) in tota Alandia continenti [»A, B, D»]: Bergstr., 
cfr 1. c. p. 5; complur. loc. Foglo etc.: Bergstr. Beskr.; Eckero 
pc ad septentrionem versus a Storby ad litus occidentale sinus 
Innerfjarden pc: Lindberg!, cfr Medd. XIX p. 51 et Palmgr. 
Stud. p. 418, spec, ex eodem loco etiam leg. Axelson ! ; Jomala 
pc ad austro-occidentem versus a »Degerbergsfjard»: Palmgr. 
1. c.!, vide etiam I. c. spec. tab. VII; Sottunga: F. M. Tuominen, Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, T. 51, N:o 1. 259 

spec, dedit Pesola: Medd. XLIIi p. 231; Arrh. & K. non vide- 
runt. — Ab. Pemar Vista: K. E. von Bonsdorff!, cfr Zett. & Br.; 
[S:t Karins Ispois] Kathrinedal: Zetterman!, E. Reuter 1886 et 
Pesol. (cp); Pargas: 0. Hjelt M. S.; Pargas [»Parainen»] Qvidja 
in prato ad viam: Link, coram.; cp in Bjarno: Hell. p. 12, 
vide supra; Tenala: Berndtson in herb. lye. n.; [Muurila] p, (fq) 
in parte australi, in aliis partibus visa non est: Renv.; Bromarf 
in vicinitate templi: G. Sucksdorff!; [Pojo] (fq): A. Nyl.; Karis- 
lojo Harjanvatsa Vekkarais : Al. Lagus ; Karislojo Suurniemi : 
R, Krogerusl; (st r) cp in promuntorio Karkali et in Jalansaari : 
Sel., vide etiam Saarinen p. 327; [Lojo (!)] (fq): Hels.; etiam 
Pesol. e multis locis in Lojo enum. et multa spec, indidem in 
Lindb. herb.; Vihti (!) st fq : Printz et Flinck!, cfr W. Nyl. 
p. 205, [Vihti] fq [»yleinen»]: V. E. Broth., cfr V. E. B. p. 203; 
[Pusula et Pyhajarvi!] fq [»yleinen»] in partibus australibus 
territorii: Weeks.; vide etiam Bergstr. p. 36; Caj. Kasvist. non 
comm. — Nyl. Ekeniis (1) in vicinitate oppidi st fq, Helsingfors 
et Aggelby (!) p: Hayr.; (fq): His.! et W. Nyl.; Esbo p-st f q : 
Kihlm.l; Esbo st fq circa Urberga: Gadol., vide etiam Popp. 
p. 50; Thusby ex. gr. fq in Lepola: Astr. & H. et litt.; [Nurmi- 
jarvi] p — st fq, spec, solit.: Stenr.; (r) (cp) circa opp. Borga (!), 
in Elimaki [»Elima»!] ad viam inter deversoria Pockar et Elima: 
Ssel. 0. Nyl.; circa oppidum Borga fq (baud cp): Sael. ann.; 
Hell, vide supra; Perno Forsby 1893: Gadol.; Morskom [»Myrs- 
kylassa»] Honkkila, Palpakinmaki et Hallila ad margines viarum, 
pc: Hagf. Kasv. p. 16; Orimattila Pahaa (A. Harden), Viljamaa 
(Parvela & Linkola) et in vicinitate templi (Toini Stalhane): 
Link. comm. — Ka. ad canalem Saimaa: E. Nyl. & Chyd. ; 
Raiha! ad canalem Saimaa, etiam Viborg ad Papula: Zilliacus; r, 
Viborg ad Teravala et ad pag. Pukkero in par. Viborg (Nerv.): 
Malmb.; Viborg Hoyry st pc: Al. Lagus!; r Jaaski Laitila!, 
Pelkola, Ahola in campis herbidis [>angsbackar»]: Linden; 
Jaaski p: Valle tiet., vide etiam infra. 

Sat. [Loimaa] rr Aittamaki (E. Hollo): Saur., cfr 1. c. 
p. 207 et 208, vide etiam infra. — Ta. Hattula prope Nikkila: 
Leop. ann., cfr Herb. Mus. Fenn. II p. 143; Hattula in iugo 
Karunki : A. Wegelius! [ad eundem atque antecedens locum 260 Ajuga pyramidalis. 

forsitan spectet], vide etiam infra. — Sa. Lappvesi: Simming!, 
cfr Herb. Mus. Fenn. II p. 143; [Lappvesi] Lauritsala: A. 
Brotherus ! ; praedium Parkkarila prope Villmanstrand in pascuis 
1883, Lappvesi Pajurila 1880: SseL herb., vide etiam infra. 
PI. FinL exs. N:o 904 Nyl. Kyrkslatt graminosis sicois 
locis in pago Osterby leg. Hakan Lindberg. 

Storsta delen af Fin!.: Fries ; uppg. ar afgjordt oriktig. — Sat. 
Lappo: Ale. [II]; Lappi : Ale. Ill— V ; uppg. ar sannolik, dock ar det mig 
obekant, hvarpa Alcenius grundat densamma, — Ta. Karkola 1870: A. F. 
Krantz i herb. lye. n.; denna uppgift liksom afven uppg. fran Sa. bOra 
bestyrkas. — Sa. jKerimaki Ruoholahti aho (E. Sairanen herb.), Juva 
Eantala (Y. Kuusinen herb.) [ja] Latvarin Lammenranta (2:S8a herb.)»: 
Budd. muist. — Sb. Kuopio Rononsaari [nara staden], trifves allt fort- 
farande k den af underteeknad 1885 observerade lokalen : Budd^n 1891, 
»kymmenkunta kpl. . . sittemmin lienevat viljelyksen kautta havinneet>: 
Budd. muist. — Om. Jakobstad i en lund (trol. tillfallig) (exemplar i elev 
L. Petersons herb.): Zidb. — Gamla Karleby (elev Hj. Bjorkman): Arrh., 
som ager exx. fran samma lokal, senare tagna af andra, naturligtvis 
>efferata*: Arrh. — Ob. [Ule&borg] »v. 1902 2 kpl. (H. Murto)>: Huum. 
pain. p. 86. 

Hvitblommig Ajuga pyramidalis uppgifves tvkn K a. [Jaaski] Hallik- 
kala (J. E. Komi): Valle tiet. 

Ajuga genevensis L. 

In saburra etc. rarissime inveniri itidicatur, sed forsitan amplioris 
examinis indigeat. 

K a. Fredrikshamn 1887 trol. tillfallig (exemplar i en elevs herba- 
rium): Zidb.; Fredrikshamn 8tad8tradgS,rden omkring 1886: A. Westerlind 
comm. — Sat. [Bjdrneborg] Rafso begrafningsplats pi barlast . . . (A. 
Milan genom Foatell). Fyndet tarfvar enligt Fonteli ytterligare bekraf- 
telse: Hayr. Bjdrneb., jfr 1. c. p. 57. 

Om artens allmanna utbredning se t. ex. Nym. Consp. p. 567 och 
Nym. Suppl. p. 247. NSgot exemplar fr&n Finland finnes icke i H. M. F. Antalet af de redan fOrut — i anslutning till earskilda slakten — om- 
namnda odlade arterna af familjen Labiatae kunde sannolikt annn ytter- 
ligare okas. 

Coleus ingratus Benth. omnamnes Mela Kasv. V p. 489. I Ale. Ill 
p. 265 afvensom i Ale. IV p. 285 omtalas flere [ej namngifna] arter af 
detta slakte som odlade i boningsrum. 

PLeetranthus fruticosus L'Her. omnamnes som odlad i boningsrum : 
Ale. Ill och IV. — Desea uppgifter hafva emellertid utg&tt ur Ale. V^. Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, T. 51, N:o 1. 261 Oleaceae. 

Fraxinus excelsior L. 

In Alandia satis frequenter (— frequenter), in reiiqua 
Fennia australi plerumque rarius occurrit; saltern usque 
ad 6P 8' ad septentrionem versus progreditur, sed usque 
ad 61^ 45' indicatur. In Fennia australi et media usque 
ad 63^ et ultra hie illic colitur. 

Till.; Kalm; »vaxer vild pa holmar, sa pa Aland, som i 
Abo Lans och Nylands skargardar; jag bar mig ej bekant, om 
hon finnes vildt vaxande pa fasta landet langt fran bafskanten»: 
Kalm Ron p. 29; »mest Skargardens trad i Finland . . , vaxer 
dock langre upp i norr an Eken, men icke in at Bottniska 
wiken ofver 62 grad : Latitude »: Gadd Plant. VIII p. 4, cfr 1. c. I 
p. 25 et Gadd Underratt. p. 3; »bar jag sett vid Bjorneborg 
[vide infra] och pa nagra stallen i Tavastland»: Hell. p. 18; 
»in silvaticis Finl. austr. et meridionalis minus fq*: Prytz cont.; 
in silvis provinciarum meridionalium et mediarum usque ad 
Arctopolin [vide infra]: VVirz. pi. off.; Fenn. merid,: Fries; 
Fenn. mer.: Nym. Consp. p. 495, vide etiam DC. Prodr. VIII 
p. 276, Led. Ill p. 36-37, Trautv. II p. 29, Rein p. 75, Ign. 
Geogr. p. 341 cum tabula geogr., vide infra, Wenzig, Tb. Die 
Gattung Fraxinus in Engler Bot. Jabrb. IV, Leipzig 1883, p. 177, 
Koppen Verbr. I. p. 579 cum tabula geogr. in II, K. A. Mo- 
berg p. 13, Hult Vedv. p. 12-13, Hjelt Utbr. p. 150 [17] cum 
tabula geograpbica, Granit in Medd. XXXVI p. 81-82, Sallm. 
p. 2 et 9, Caj. Atl. p. 12, Norrl. in Atlas p. 21 et 22, Lindb. 
in Atlas p. 39, Hjelt in Atlas p. 46—47 cum tabula geograpbica, 
Kair. p. 819 cum tabula geograpbica p. 820 et 1. c. p. 839, 
Caj. vaell. p. 28, Engler-Prantl, Die natiirlichen Pflanzen- 
familien IV. 2 p. 6 et inprimis Caj. dendr. p. 621—625. 

Al. (p): Bergstr.; compl. locis, Foglo, Nato, Basto: Bergstr. 
Beskr.; Mariebamn, Bergo, Eckero, Jomala Dalkarby : Sgel. ann.; 
Geta Bolstabolm, Sund Kastelbolm: Hult herb.; (p) hie illic G 262 Fraxinua excelsior. 

silvas efficit, Sund Kastelholm (culta), Eckero Ora (Kurten), 
Hammarland Skarpnato cp, Finstrom Grelsby, Farjsund et Bjar- 
strorn, Jomala Onningeby et Ramsholm cp, Lemland »Flaka- 
Holmen», Knutsboda et complur. loc. inter Lembote et templum, 
Kumlinge st fq in Ingers- et Sorholmen: Arrh. & K.; Sottunga 
»Kyrklandet»!, cp in Storangen, Foglo Juddo, Kokar Ido: Arrh,; 
Hammarland Finbo et Appelo, Geta in insula minima ad 
septentrionem versus a Ramsholmen, Isakso, Hallo, Snacko: 
Ch. E. Boldt; [Sottunga et Kumlinge] cp et fq: Bergr. p. 17, 
vide Bergroth in Medd. XX p. 37 et infra, vide etiam (Hassel- 
green, E. P., Abo 1662, Oratiuncula Encomium Alandiae . . .:) 
Ssel. bot. litt. p. 156, Moberg, K. A. Finl. geol. N:o 16, 
H:fors 1890, p. 11, Frosterus, B. och Sederholm, J. J. Finl. geol. 
N:o 17, H:fors 1892, p. 10, Geogr. F. T. 1905 p. 71, Fagerl. p. 11, 
Medd. XXXVn p. 116, Palmgr. Hipp. p. 35, 41 (infra impressum), 
143, 144, 151, 156, 161 et 176, item imprimis Palmgr. Stud. 
412—413, ubi e circ. 70 locis enumeratur, 1. c. p. 27, 581 et 
spec. tab. II, Suom. II p. 15, item infra. — Ab. (in vicinitate 
opp. Abo non spontanea nobis obvia): Zett. & Br.; Aspo Vid- 
skar: E. R[euter]; Korpo Myrhamn, Vidskar, Barskar et Kalo 
(alumn. lyc. Aboensis 1891): Arrh.; Korpo praedium Korpo: 
0. Wahlroos comm.; Korpo ins. Barskar in pago Brunskar 
silvam efficiens, etiam in Kalo et Lillgylt: Granit in Medd. XXXVI 
p. 81, cfr K. A. Moberg p. 13; [Korpo] Kalo cp in vallibus 
partis orientalis: Ekl. Bot. p. 24; Inio fq in parte occidentali, 
ceterum tantum in Jumo, par. Gustafs cp in Kattkuru, prope 
Vartsala, 3 arbores prope Boda, una arbor ad Godelsjo : Bergr. 
p. 17, vide Bergroth in Medd. XX p. 37 et infra; Merimasku : 
[P. A.] Karsten in dupl.; Nadendal: Ssel. herb.; Eura »Kolva- 
skogen»: Lindstr. p. 101; Sagu r: Cavander p. 14; Uskela: 
Nikl.! ; Hiitis p ex. gr. Vano Storholmen : Arrh. et 0. M. Renter 
comm., cfr Moberg, K. A. Finl. geol. N:o 14-15, H:fors 1888, 
p. 10 et J. R[euter?] in Hufvudstadsbladet 1905 N:o 4 p. 5; 
specimina numerosa in Bromarf Bredvik et Kagra et Finby 
Pettu: Sand.; Bromarf Sand Askskar nunc exstincta, sed etiam 
aliis locis in Sand: Granit in Medd. XXXVI p. 81-82; Bromarf 
Kadermo saltem arbor grandis: Hiiyr. in litt. 28, IX, 1910; Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, T. 51, N:o 1. 263 

vide etiam I. Inberg in Diar. 2, 111, 1878 et cfr Bot. Not. 1878 
p. 107: Muurla Ranuankyla Rantatalo Korvahaka arbor una 
grandis el surculi: V. Saariluoma in M. S. Societatis pro 
Fauna & Flora fennica; Lojo in insula eiusdem nominis et 
Jalansaari [sed vix spont.]: Hels., vide infra; in par. Lojo ad 
Vabby spontan. esse dicitur: His.; »sec. doct. [J. F.] Elfving in 
Espholm prope Jusaro [»Jussari»] in par. Pojo et ad Lonn- 
hammar in par. Karisloio»: His. p. 57; Vihti r in silva praedii 
Hiiskula: Printz, cfr Flinck; [Vihti] Kalakoski, etiam Olkkala 
et Kydanjoki (E. af Hallstrom), item e prato Pilliniemi ad Yli- 
mainen indicatur: Flinck, cfr Klingst. p. 316; rr Pyhajarvi 
Nyhkala! et Pusula Hyrkkola: Weeks., vide infra; in taeniis 
oppidi Nystad baud infrequens et ad Niitynpera et Muhaniemi, 
in Lill-Birkholm arbor dominans: Hollm. Beskr., spec, e Ny- 
stad Birkholm Kapyli!; [Nystad] »Kaakoislandet» et Bjorkholm 
in taeniis: Gylling, Hj. Finl. geol. N:o 12, H:fors 1888, p. 20. — 
Nyl. par. Ekenas in taeniis Hiisto minore copia, Bjorkskar 
nonnullae arbores [in silva pone Bakledomalmen], Alglo aeqve 
fq ac pinus, Espskar: Hayr. Ber., cfr Oss. Renter p. 74, 
Geogr. F. T. 1900 p. 228 et Hayr. Landv. p. 165; Ekenas 
Tvarminne in »Storangsberget» nonnulla spec: Hayr. Landv. 
p. 164, cfr Oss. Reuter p. 23, Suom. I p. 29, E. H[ayren] in 
Hufvudstadsbladet 1903 N:o 198 et Sydvast 1904 p. 602, vide 
etiam infra; Snappertuna quoque in taeniis exterioribus: Suom. I 
p. 44, cfr 1. c. p. 9; Snappertuna Halsholmen ad septentrionem 
versus a Nothamn 20 vel 30 spec: W. Brenn. enqu.; ad Fager- 
vik! et plur. loc, sed ubique culta: His.; » spont. p in insulis 
prope Barosund»: His. p. 57; Inga Pafskar ad litus septentr.- 
orientali duae magnae arbores fructificantes omnino spontaneae : 
Brenn. vaxtf. p. 77!; Inga [Orslandet] Rovass: Brenner in 
litt. 1914, spec. leg. A. Brenner!; Inga Verkholm: W. Brenner!; 
Inga Skarfgrundet ad septentrionem versus a Skeppo in taeniis 
Barosund et Inga Tunnklobb extra Ando: W. Brenn. enqu., 
vide infra quoque; [Helsinge] Nordsjo (J. J. Chydenius): Ssel. ann.; 
Thusby: Astr. & H. [ad viam ferratam secundum adn., sed num 
spont.?]; Sibbo Loparo: Ohrnberg!, cfr Ale. IV; r in Stromfors ! 
ad Hognas, Vysko et Reimars, in Pyttis ad Ryo, in Hogland 264 Fraxinus excelsior. 

ad Lounakyla: Sael. 0. Nyl.; Pyttis Ristisaari: Brenner in dupl.!; 
PernoVatskar duae arbores procerae [»h6gvuxna»] : Oss. Renter 
in Medd. XXXII p. 38-39; Lovisa Bisso prope Lofo : E. Nyl. Ber.; 
Hogland Lounakyla [»Launakulla»]: Schrenk p. 160; Hogland in 
pratis partis australis : Brenn., cfr I. c. p. 7, spec, lectum ad 
Kiiskikyla!; [Hogland] Maahellinniemi: Kurki p. 149, vide infra. 
— Ka. Sippola Hirvelankyla in Saarnikorpi praedii sacellani 
infra Vakavuori (V. Kujaia): Link, comm., vide infra; r Sak- 
jarvi Ristiniemi!, Virolahti [»Vederlaks»] Kayrasuo! prope Ala- 
Urpala: Blom ; Sakjarvi (!) [»Sakkijarvi»] Heinlahti Vuolansaari: 
V. Krohn! — Ik. par. Pyhajarvi in silva ad Sortanlaks in litore 
Ladogae (Kelander): Fl. Kar.; r in par. Kivennapa [»Kivinebb»!] 
et Uusikirkko [»Nykyrka»], item ad deversorium Muurila in par. 
Kuolemajarvi: Malmb.; Koivisto [»Bjork6»] Vasikkasaari : E. Nyl. 
Ber.!, vide etiam Berghell, H. K. A. et Frosterus, G. B. Finl. 
geol. N:o 28, Kuopio 1896, p. 6; Pyhajarvi Rantakyla et Tou- 
bila prope fines par. Raisala, Valkjarvi Pahkinamaki, Rautu 
Raasuli, Uusikirkko Antonala, Sortavala et Vitikkala, Kuolema- 
jarvi Taatila et in prato inter Tarkkala et Seivisto: Lindb. 
comm., cfr Lindberg in Medd. XXXVI p. 82; Sakkola pag. J 
Arkuntanhua in praedio Matti .Sipilainen et in pago Purpua in 
praedio J. Tiinus : Anni Pitkanen in M. S. Societatis pro Fauna & | 
Flora Fennica, vide etiam infra. 

Sat. Raumo Aspo: K. R. Paqvalin!, cfr Herb. Mus. Fenn. II 
p. 143; Ulfsby (Avellan): Malmgr., cfr Herb. Mus. Fenn. II p. 143, 
vide etiam supra et infra. — Ta. in par. Kalvola (baud in- 
frequens): Asp. & Th. p. 34; Kalvola Kanajarvi in parte paroe- 
ciae austro occidentali : Borg in litt., vide infra et cfr Borg 
p. 438; in vicinitate opp. Tavastehus non nisi culta : Asp. & Th.; 
Karkola: 0. Hjelt M. S. ex ipso; Asikkala! rr: Nikl.! ; r: Norrl. 
s. o. Tav.; [Asikkala] Viitaila Saarnenkorpi [6P 8'] et Hokkala, 
[Hollola] Jalkaranta: Norrl. 1. c. p. 84, cfr Herb. Mus. Fenn. 11 
p. 143, vide etiam infra et Rapol. p. 49; Langelmaki Sini- 
vuori (610 45'). Caj. dendr. p. 621, cfr Kair. p. 839. 

Artens utbredaing utmarkes, fOrutom p§, bar of van' angifna kartor, 
ftfveu p& flere andra s&dana, sk t. ex. i Mela Kasv. Ill och IV; desea 
kartor aro dock delvis vilseledande. Enligt kartan i Ign. Geogr. skulle Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, T. 51, N:ol. 265 

asken forekomma i Sa., hvilket dock icke ftr fallet. — Som afven KOppen 
p. 578—579 framh&ller, drager Bode p. 44 nordgransen fOr l&ngt kt sOder. 

Bergs uppgift i Verbr. p. 127, att han sett aeken i (ietra Finland 
norrom 62", afeer otvifvelaktigt odlade exemplar, jfr KOppen Verbr, I 
p. 579; deteamraa torde vara fallet med en stor del uppg. i Moberg Klim. 
p. 31-32 och Moberg Klira. II p. 22-23. 

Ak D& de i Atlas uppl. 1899 och 1910 fOrekommande uppgifterna 
oni asken Sga historiskt intresse, bar jag trott det vara skal att bar 
fullstandigt aterge dem. I fr&ga om uppgifter fr&n eenare tid daremot 
hanvisas till Palmgr. Stud.; de f& darutofver fOreliggaude data inforas 
naturligtvis. FOljande uttalandeu torde emellertid vara fOrtjanta af att bar 
aftryckas: »tJber ganz Aland verbreitet . . ., oft in grossen Individuenzabl, 
und bildet zuweilen kleine, fast reine Bestandex: Palmgr. Hipp. p. 41, jfr 
Palmgr. Stud. p. 27 jamte not; Jomala Eepholm »suurin saarnilehto* 
(Palmgren): Caj. dendr. p. 621, jfr Palmgr. Stud. p. 27 not och Suom. II 
p. 12. Fotografi i Caj. dendr. p. 623. — Al, ocb Ab. Om artecs fdre- 
komst i granstrakterna emellan dessa provinser skrifver Bergroth: Vaster 
om Skiftet ar asken ymnig och allman i lundar ocb pa angsbackar. Det 
samma ar forballandet afven i vastra delen af IniO, medan i den ostra 
asken antraffats endast k Jumo i ett par exemplar. F>nligt utsago skall 
den afven Annas k kyrklandet och Kolkko, men som uppgifterna om dess 
och andra tradslags forekomst voro nSgot stridiga, torde icke mycket 
afseende kunna fastas darvid. 1 Gustafs antraffades asken ymnigt a 
Kattkuru afvensom [pa] tvanne sma bolmar sydvast om Vartsala-landet. 
Tvftnne enstaka exemplar, hvaraf ett gammalt, skgoa nara Boda trask, ett 
nara GodelsjO by. I Tofsala torde den icke finnas som vild. Planterad 
daremot ser man den vid de fiesta byar i Tofsala, Gustafs och Inio: 
Bergr. p. 17. — Ab. Om fOrekomsten i Lojo (och Karislojo) meddelas : 
>Ehuru asken uppgafs vara vild pa Isosaari och Jalansaari, sag jag blott 
pa ferstnamnde holme i Askola och Hermola byar nagra inhagnade och 
planterade individer af detta tradslag; ej heller kunde nagon anvisa staliet, 
bvarest de vildt vaxande exemplaren stode att finnas. Om det pa en 
&ker ej langt ifran Karislojo kyrka vaxande stOrre asktrad blifvit plante- 
radt, kan jag ej med sakerhet afgora. Enligt en uppgift af doktor [J. F.] 
Elfving . . . skall asken afven forekomma vid Lonnbammar*: Sel. p. 126 not. 
>Saarnia, jotka kasvavat useissa paikoin pitajaa [Lojo] ei taalla [Jalan- 
saarella] havaittu*: Saarinen p. 326. — Isosaari Paavola : Ohrnb 1 ; jag 
misstanker dock, att den ursprungligen varit odlad darstades. — Om 
Hels. se i texten. — Lindberg skrifver: > Torde med sakerhet ej finnas 
vild pk Stor-On. Gamla trad finnas vid Askola och Paavola vid g^rdar. 
Lika litet finnes ask pa Karkali udde, som eljes hyser ak rik vegetation. 
Pa Jalansaari [»Jalassaari»] Ekudden, bar jag aldrig sett nagon ask. Jag 
har min villa pa denna udde och skuUe val stott pa nagon ask, om den 
skulle vaxa dar. Omr&det ar litet och har jag otaliga gAnger trampat pk 266 Fraxinua excelsior. 

hvarje m*»: Lindb. comm. — Wecksells fullstandiga uppgift bar fOljande 
lydelse: >Pyhajarve88a Nyhkelan Anttilan Ridarkorven vieressa sekamet- 
sassa 6 korkeata puuta, joista paksuimmat miehen korkeudelta olivat 75, 
102 ja 123 cm. Samalla paikalla runsaasti vesoja. Pusulassa Vaherma- 
jarvesta laskevan joen varailla HyrkkOlan myllyn luona useampia kym- 
menia puita»: Weeks. — >Todelli8ena metsapuuna sita ei kasva [Mietoieissa 
ja Mynamaessfl], mutta alkuaan istutettuna loytyy sita useissa j)uistoi88a 
alueen etelaosissa*: Caj. Kasvist. — Nyl. Redan Tuneld namnde om 
aBken: [Nyland] »pa Oarne»: Tuneld p. 429. — Om forekomsten i Ekenas 
skarg&rd lamnas foljande detaljupplysningar : Hasto Langholm ett trad pa 
garden enligt uppg. ej planteradt, Skedo Bjorkskar ute i hafsbandet . . . 
6 askar, alia krokiga och knOliga, men ej fdrtorkade, utan grOnska bra, 
deras bojd 4,2 m (3 trad), 4,8 m och 5,4 m (2 trad) {kr 1897), enligt upp- 
gift af allmogen bar bar tidigare funnits flere exx., Tofo . . . vid torpet i 
sydost ett enligt uppgift vildt ex., Alglo . . . p§. Ostergirden ett storre 
trad vildt, Espskar st cp ofver nastan hela On: Hayr. Detaljuppgifter 
om traden pa Tvarminne lamnas i enqueten (se 8. 268) af S. Salmenlinna. 

— Om traden i Inga inga flere detaljuppg. i W. Brenn. enqu. Af dessa 
ma endast anforae, att ban fun nit asken pa 5 stallen i skargarden cob 
att det storsta tradet, som forekommer pa Orslandet vid Rovass, ar c: 
2 m i omkrets. — [Kyrkslatt] bar ej blivit antraffad, men finnes mangen- 
stades planterad och uppn^r da betydande storlek: Rosb. Kyrksl. p. 112. 

— iHuruvida vild ask antraffats i Esbo eller ej bar forf. sig icke be- 
kant>: Klingst. Nyl. p. 316. — [Nurmijarvi] >Kerrotaan ennen kasvaneen 
Vabaksilammin tienoilla, mutta on nyt bavinnyt*: Stenr. p. 13. — Om 
forekomsten pk Hogland sages: »Yleisena piboissa molemmissa kylissa, 
mutta villina tapasin sita ainoastaan kallion raossa Maabellinniemen seu 
tuvilla>: Kurki p. 149. — Ka. Om forekomsten i Sippola &ter namnes : 
»Puita on parikymmenta yksiloa, useimmat juurivesoina syntyneita. Pak- 
summat puut (4—5 kpl) ovat 8—10 cm rinnan korkeudelta lapimitaten. 
Punt eivat tietavasti kuki^ (V. Kujala): Link. comm. Detaljuppgifter 
lamnas afven Valle lebt. p. 91, dar dessutom nagra osakra uppgifter an- 
foras och belysas ; barom narmare i orginaluppsatsen. — Ik. Om askens 
forekomst barstadee namnes: j>Mindre allman, endast i de sydligaste ocb 
sydostligaste trakterna» [af Gamla Finland]: Knorring p. 26. Fr&n Valk- 
jarvi Veikkolankyla Pabkinamaki sages sarskildt: »Hajallaan muutamia 
yksiloita. Korkein noin 16 m korkea, 43 cm ympari mitaten riun. kork. . . . 
ollut yleieempi ennen . . .»: V. Reijonen i enqueten. — [»In dem Nord- 
gebiete [= den ryska sidan af Isthmus] . . . fehlt er in der Wildniss»: 
Meinsb. p. 228-229.] 

Sat. Till Malmgrens, Hellenius' ocb Wirzens uppgifter fr&n Bj6rne- 
borgs-trakten fogar Hayr6n annu foljande: Luvia kyrkog&rd, ett medel 
stort exemplar, sannolikt planteradt (E. Hermonen): Hayr. Bjorneb. p. 245. 
Numera ar jag bejd for antagandet, att afven de ofriga uppgifterna fr&n Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, T. 51, N:o 1. 267 

denna trakt haufOra sig till exemplar, som varit planterade eller hftr- 
etainma fr&n planterade exenaplar. — Ta. Om fOrekomsten i Kalvola 
ekrit'ves: »Alnoa8taan yhdessa kohden eraasaa korpimaiaessa lehdossa Karia- 
jarvelta N-pitajan lounaiskulmalla. Noin 5—6, km tasta SW kuuluu se 
myQs kasvavan niityllft. Ne ovat ainoat lOytdpaikat minun tietaakseni, 
yksityisiil pienia puita, ainakin missa itse kavni»: Borg litt. 1900. — 
»I Kulsiala [= Tyrvant6 kapell], finnaa ock i skogen vid Suontaka, men 
till storre ymnighet i Sattula by i Moderkyrkolanet> [= Hattula]: Pa- 
lander p. 8, jfr Tuneld p. 392'; Hauho : Herk.; HoUola pa Messila bys 
agor: Bucht p. 24. Samtliga dessa uppgifter aro ganska eannolika; det 
vore emellertid af vikt att fa utrOnt, om asken annu fortlefver pa de 
angifna stallena ; Norrl. a. 6. Tav. omnamner den ej fran den siatnamnda 
lokalen. Till de bar anfOrda aldre uppgifterna hanfor eig antagligen Gadds 
uppg., att Fraxinus vaxer omkring Tavastehua (Gadd, P. A. Om hua- 
h&llningena upphjalpande, Inrikes Tidn., Stockholm 1763J: Ssel. bot. litt. 
p. 122. — Norrlina uppgift lyder i ain helhet: »Ett par buskar 1860 i 
Saarnenkorpi i [Asikkala] Wiitaila [61" 8'] aamt n§gra buskar och trad 1864 
i [Aaikkala] Hokkala och en annan dartill atdtande, Saarnenkorpi benamnd 
hage. OcksS. p^ en tredje lokal, vid Jalkaranta by [i Hollola], torde den 
annu forekomma. I aldre tider ekall allmogen bar af tradet tillverkat 
ett allmant anlitadt medikament, Enligt uppgift akulle bar annu fore- 
finnae nagra telningar, hvilka det dock ej lyckades mig att patraffa*: 
Norrl. a. 6. Tav. p. 84. Senare tillagger Norrlin, att Hokkala och Saarnen- 
korpi bage ligger emellan Anianpelto och Kopsu byar, d. a. osterut fr&n 
Anianpelto: Norrl. ant. — iSanotaan ennen kaavaneen Lubangaasa Onki- 
aaloaaa Molikon notkossa, vaan en loytanyt sita enaan 8ielta>: Wainio 
Tav. or. 

Som fossil omuamues asken frSn [N y 1. Inga] Stubbangen : G. And. 
p. 103, jfr G. Andersaon i Naturen 1894 p. 115 och Lindb. Phyt. p. 191, 
Senare upptages densamma fran N y 1. Inga Kalkulla : Lindb. torfm. I p. 34, 
jfr Lindb. Phyt. p. 191, Ik. Sakkola hoflager: Lindb. Subf. p. 74, jfr 
Lindb. Phyt. p. 185 och Ik. i svamtorf vid Suvanto sjO pa vastra sidan 
af Ladoga: Lindb. anbfoas. in Atlas p. 58. 

Asken invandrade till Finland »pa samma tid aom lonn . . . och 
hasael»: Sallm. p. 9. ' 

Om askena odling' banviaaa framst till Elfv. Ant. p. 99, bvaraf bl. a. 
framgar, att asken a&som planterad trifves bra i Oa. Wasa, men daligt i 
Om. Nykarieby och Ob. Uleaborg. Annu fOljande uppgifter, af hvilka 
n&gra redan anforta, fcirtjana att i detta sammanhang omnamnaa. Ab. 
Piikkia [»Piikki6] Harvaluoto Suori muutamia puita metsanreunassa la- 
hella taloa, luultavasti istutettuna*: Pesol. — Nyl. [Sveaborg Vargo = 
>Su.>] Villiytyneena muutamin paikoin yksityiaia pensaita, 1 paik. muu- 
t[amia]»: Hid. Tiet. — Sat. [Tyrvaal Tyrvis gamla prastgard ett nagot 
aldre trad, unga trad t. ex. a Karkku Linnais, dar de pa lampliga stallen 268 Fraxinus excelsior. 

trifvas bra: Hjelt. — Sa. Planterad sedan flere ar tillbaka i f. d. Krae- 
mereka tradgarden i Nyslott: Budd6n 1891. — O a. Nagra boga och gamla 
trad finnas i Gamla Wasa, vid Koreholms vallar: Ale. Ill, jfr Scbub. 
p. 254 och Elfv. Ant. !. c. — O m. Asken trifves vid Gamla Karleby: 
bref af G. Libeck af 30, IV, 1836 till C. C. Bocker (bland apotekar 
Hobins papper). — Ok. Asken bar planterats t. o. m. i Kajana-trakten 
Sutela, ehuru osakert med hvilken framgang: Must. p. 41 i forkortad 
Of vers., jfr A. G. Andelin i Suomen Metsanboitolehti 1893 p. 145 not. — 
Det uppgives, att asken kan odlas till Ob. Uleaborg: Puut. 1900 p. 34 
(se dock Elfv. Ant. 1. c.) — Uppgifter om odlingen bar jag f. o. anteck- 
nat i folj. arbeten: Ale. HI— V, Mela Kasv. V, Kair. p. 839, Gaj. dendr. 
p. 625, Bergr. p. 17, Zett. & Br., 0. M. Renter i Medd. XXXVIII p. 145- 
146, Sel. p. 126, Caj. Kasvist., His., Oss.^ Renter p. 64, Rosb. Kyrksl. 
p. 122, Elfv. Vedv. p. 50, Stenr. p. 16, Medd. XXV p. 13, Brenn. p. 7, 
Kurki p. 149, Hayr. Bjorneb., Wainio Tav. or. m. fl. Se afven ofvan p. 265— 
266. — I svaren p& den ar 1912 af Societas pro Fauna et Flora Fennica 
fOranstaltade enqueten om de adla tradslagens utbredning i landet, inga 
afven nagra uppgifter om odling af Fraxinus. 

Afven ett antal uppgifter om de dimensiouer asken i vart land 
kan uppnS, foreligga. (Olssons uppg. i Geogr. F. T. 1895 p. 255 anser 
jag mig bora fdrbig&.) Alcenius uppger askens storsta hojd till 30 m: 
Ale. Ill, Palmgren uppskattar densamma fOr alandska exemplar till 19 m: 
Palmgr. Stud. p. 27. »Jopa 20 m:n korkeuteen*: Suom. II p. 12. Den 
stOrsta stamomkrets, som angifvits for i Finland vildtvaxande trad, ar 
uppmatt pa ett trad i Al. EckerO Storby ; 1 m ofver marken n&dde detta 
398 cm. (Ch. E. Boldt): Palmgr. Stud. p. 413. — Ab. Ett trad i Gustafs 
nara Boda trask 300 cm 1 m ofver marken: Bergr. p. 17 och Bergroth i 
Geogr. F, T. 1893 p. 195, dar narmare uppg. lamnas. Pa Aland, pa 
stallen dar asken fredats, uppgifves stamomkretsen vara 2 m : Palmgr. 
Stud. p. 27. — Odlade trad uppnS. stundom stOrre dimensiouer. En ask i 
[N y 1. Sibbo] Ostersundom uppges ha ett omfang av 5 7« iw, 1 m ofver 
marken: Hufvudetadsbladet 1906 N:o 199 sida 5. [Om denna uppg. ar 
riktig, ar detta trad det grofsta i Finland kanda; uppg. synes mig dock 
krafva bekraftelse.] — Ab. i Lojo Gerknas i tradg&rden vaxa 2 askar, av 
hvilka den ena 3,71, den andra 3,17 m i omkrets vid brOsthojd : E. H[ayr6n] 
i Hufvudetadsbladet 1906 N:o 164 och Saarinen p. 329, dar stallet kallas 
Kirkniemi, afvensom i flere andra tidningsuppsatser. Ett trad i Ka. 
Oravala vid Kymmene i Walkiala socken (60° 59') ar vpa en hojd af 1 m 
[Ofver marken] 174,5 cm [och] vid marken 206 cm i omkretsi: Thesleff i 
Geogr. F. T. 1893 p. 92. Uppgifter om storleken inga f. 5. Elfv. Vedv. 
p. 50, Caj. dendr. p. 623, Palmgr. Stud. p. 412, Weeks, (se ofvan) och 
Kair. p. 839. 

Om f. heferophylla (Wahl) se Elfv. Vedv. p. 50. — F. pendula (Hort.) 
omnamnes Puut. 1900 p. 34. Acta Societatis pro Fauna et Flora Feunica, T. 51, N:o 1. 269 

Fraxinus amerieana Hort. Spath. 

Parum colitnr. 

>0n yleeneft etela-Suomessa (Helsinki, Klimaki, Vaaksy y. in.) me- 
neetynyt hyvin . . . Vaaksyssa ja Elimaen Mustilasea ovat tosin Fr. 
americana'n kasvaimet kylmina talvina lievasti karsineet, miatta joka 
tapauksessa vahemman kuin Fr. excelsior' im: Caj. dendr. p. 619-620, se 
afven Ilvess. p. 36, dar den nppgifves vara odlad pa 8 stallen i Finland, 
och jfr 1. c. p. 72 och 78-79. 

[N y 1. Helsingfors i Botaniska tradgarden] trif ves bra (planterad 1908, 
5,5 m hog): Elf v. V^edv. p. 50. — [Ta. Palkane Ruokola plantskolor] aSg 
ut att vaxa battre an Fr. excelsior: Forstf. Medd. XXVII, Hifors 1910, 
p. 259. Arten omnamnes som odlad: Mela Kasv. V. Fr. ornus L. »aivan nuorena, lumen viela suojaamana, on se tullut 
toimeen [Ta.] Vaaksysea. [Nyl.] Elimaen Mustilasea on se kuollut*: Caj. 
dendr. p. 618, jfr Ilvess. p. 36. 

Utom Fr. excelsior och Fr. amerieana omnamnas i Elfv. Vedv. 
p. 50—51 7 andra arter af slaktet Fraxinus. Cajander upptager i sin 
dendr. p. 618-626 5 odlade arter, bland dem Fr. ornus. Se vidare resp. 
originalarbeten. 

Ligustrum vulgare L. 

Frigoris impatiens in Fennia, hie parum colitur inprimis in australi parte. 

Af Elfv. Ant. p. 99 framgar, att ligustern i sodra Finland gAr i 
ampligt lage, men ar omtalig, och att den fortlefver i . . . Uleaborg, men 
naetan hvarje &r toppfryser ; jfr afven Ale. IV. — Se vidare Elfv. Vedv. 
p. 50. Odl. i parker och hackar atm. till Wasa: Ale. Ill p. 230. Om 
nSmnes som odlad afven i Brenn. Flor. och Mela Kasv. V; f. o. bar jag 
antecknat endast en uppg. i Medd. XXV p. 13. 

Om var. glaucum albo-'inarginatum Hort. se Elfv. Vedv. p. 50. L. c. 
uppraknas utom L. vulgare annu 3 andra arter af slaktet Ligustrum; om 
dessa, liksom afven om tva andra arter af fam. Oleaceae, som uppraknas 
darstades p. 49 och 50, hanvisas till originalet, Detta galler afven en art 
af fam. Loganiaceae : 1. c. p. 49. 

Sypinga vulgaris L. 

In iota fere Fennia colitur et ex fruticibus ornamenti cmisa eultis 
frequen tissima. 

Utofver hvad Elfv. Ant p. 99 meddelar om syrenens odling i v&rt 
land, fOrtjanar annu frtljande att tillaggas. Det uppgifves, att de forsta 
syrenerna infOrdes och planterades i landet af apoiekaren Synnerberg i 270 Syringa vulgaris. 

Abo §LT 1728: Hogman, D. E. Trad till hackar . . ., Disp. Praes. P. Kalra, 
Abo 1756, p. 7, jfr Lund^n Bidr. 48 och Ssel. Bot. litt. p. 189. — A£ 
flere eamtida forf. framhalles, att syrenen odlas allmant dels i hela landet, 
ak Brenn. Flor., Mela Kasv. Ill— V, Ale. Ill— V, Caj. dendr. p. 626 och 
Elfv. Ant. p. 34 och 99, dels i vissa delar af landet: Rapol. p. 50 (>Ha- 
meen etela-08i88a>), Link. Stud. p. 82 (Kl. etc.), Enw. (Sb. Leppavirta). 
»E Persia allatus dicitur frutex, nunc in Europa fere omni ornamenti 
gratia cultus et saepe etiam, exc. parte max. boreali, subspontaneus*: 
Nym. Conep. p. 493. [Mig veterligen ej forvildad i Finland, se dock fOlj. 
uppg.] >Y1. istutettu ja vanhoilla hyljetyilla asuntopaikoilla usein rehktina>: 
Caj. Kasvist. (Ab. Mynamaki etc.). — Gamla buskar aro naetan 5 m 
h6ga: Elfv. V^edv. p. 50 (i Botaniska tradgarden i Nyl. Helsingfors); 
»hoidotta siella taalla [Sveaborg Vargo = »Su..»] yksitellen*: Hid. 
Fort. — Sb. >l8tutettuna paikoin Maaningalla vareinkin herraskartanoissa 
ja muutaraiasa talonpoikaistaloissakin lahempana kirkonkylaa, hyvin har- 
voin syrjemmassa. Kukkii muutamina kesina eritt. runsaasti, toisina pal- 
jon niukemmin, josko kaikin paikoin oUenkaan. Tydntaa runsaasti juuri- 
vesojas: Kyyhk. litt. — O m. Lappajarvi pa herrgardar: A. L. Backm. 
Fl p. 25 och storre allmogegardar : 1. c. p. 26. — [Oulainen] S. vulgaris 
uppraknas bland arter, som odlas nagot allmannare i kyrkobyn: Parv. 
til. p. 9. — Ok. Puolanka st r: Kark.; Kianta »ei ole menestynyt pappi- 
la88a»: Kyyhk. litt. 1911 och 1918, jfr Kyyhk. Suom. — [Ob. Ule&borg] 
>Planterades i apolh. Tragarden 1788, bar utan tackning bargat sig 
Ofver Wintrarna. I [O a.] Wasa trifves Syrentradet ratt val»: Jul. p. 17—18. 
Senare namnes fran Ob. Ule&borg: >Run8aa8ti viljelty puistikoissa*: Leiv. 
putk., jfr Leiv. och Puut. 1915 p. 23. [N^r intill 1 m hojd, men bar 
aldriti blommat i Pajala, blommar de fiesta §lt i Tarendd och Korpilompolo: 
Birg p. 60.] 

Schiib. p. 258 uppgifver: >Bis Wasa*; arten gar dock vida langre 
mot norr. — Forekommer blommande i O k. Kajana: Brenn. Reseb. p. 67, 
Ob. Kemi (E. W. Akola): Moberg Klim. II p. 19, Ob. Tornea: Moberg 
Klim. p. 31, jfr Berg p. 66 och Koppen Verbr. I p. 577. Moberg i Ofver- 
sikt af F. VetSoc. Forh. XXXIII, Hifors 1891, p. 160, anser uppg. irkn 
Kittila (67 V*") ej vara fuUt saker. 

Uppgifter om odlingen bar jag vidare antecknat i Rein p. 81, Ign. 
Geogr. p. 345, Grotenf. p. 202. Hjelt CJtbr. p. 168 [35], Medd. XXV p. 13, 
Martik. p. 42 (Ob. Pudasjarvi) och Puut. 1900 p. 34. Se afven Moberg 
Nat. p. 120-121, Moberg i F. Vet.-Soc. FOrh. XXXIII p. 160 (se ofvan) 
och Juvelius, Cm Hushallningen i Finland, Stockholm 1733, p. 23) Sael. 
B-)t. litt. p. 205. Flere uppgifter kunde otvifvelaktigt tillaggas. 

Uppgifter om syren inga vidare atm. Medd. XIII p. 201, Medd. 
XXXV p. 141 och L. Y. 1917 p. 205. Acta Societatis pro Fauua et Flora Fennica, T. 51, N:o 1. 271 

Syplnga Josikaea Jacqu. fil. 

In tota fere Fennia colitur, sed non multis locis. 

FOljer den foreg&ende [S. vulgaris] &t, men ar mycket sallsyntare. 
Den trifves i [Ob.] Ule&borg afgjordt battre an 5. vulgaris . . .: Elfv. 
Ant. p. 99, jfr Ale IIJ-V, Mela Kasv. III-V och Caj. dendr. p. 626. — 
N y 1. [Helsingfors i Botanieka tradg&rden] gamla buskar, 3,5 m hOga, vackert 
blommande: Elfv. Vedv. p. 49; [Mantsala] FrugUrd 1808: Medd. XXV 
p. 13; flerstades odlad pa Hogland: Sselan i Medd. XXV p. 81. — O m. 
[Oulainen] >viljellaan kirkonkylassa harv.»: Farv. til. p. 9. — O b. upprak- 
nae bland arter, som kunna odlas till Uleaborg: Puut. 1900 p. 34. Af slaktet Syringa odlas annu ett par arter, men i langt mindre 
utstrackning an de foreg&ende. S. chinensis Willd. blommar i [Om.] 
Nykarleby . . .: Elfv. Ant. p. 99, jfr Ale. Ill och IV, Mela Kasv. V, dar 
den form od an uttalaa, att S. chinensis vore hybriden S. persica X vulgaris, 
afvensom Caj. dendr. p. 626. — »Bis Wasa»: Schiib. p. 258 [gar dock 
langre mot norr]. Se afven Elfv. Vedv. p. 50 under namn af S. rotho- 
magensis A. Rich. 

S. persica L. mindre allm. spridd: Ale. Ill, jfr Ale IV och V samt 
Mela Kasv. V. 

Utom de ofvan behandlade arterna omnamnas i E fv. Vedv. p. 49—50 
ytterligare tre Syringa-arter \ om dessa se narmare originalarbetet ; jfr 
afven Caj. dendr. p. 626. Gentianaceae. 

Pleuro^yne rotata (Schlecht.) Griseb. 

In Lapponia rossica maxime septentr.-orientali ultra 
67^ 50 lat. et trans 14^ 20' long, ab Helsingfors rarissime 
occurrit. 

Lappon. or.: Nym. Consp. p. 500, vide etiam Lindb. 
Pflanz. p. 12, Norrl. in Atlas p. 31 et Lindb. in Atlas p. 37. 

Lapp, ross, »Loco humido argillaceo ad Sapadnjinavolok 
[»Sapadnivolok»!] [spec, etiam leg. Brenner!] baud procul e 
Svjatoj-noss cum N. I. Laurin init. m. Aug. copiose legimus, 272 Pleurogyne rotata. 

ad Jokonga earn detexit F. Nylander»!: N. I. Fellm., cfr 1. c. 
p. XXVI et Beket. p. 581. 

I DC. Prodr. IX p. 122 upptages endast fyndorter, belagna \kngt 
fran Finlands graneer; sa afven hos Led. Ill p. 71. Arten, insamlad af 
F. Nylander, ar under uamn af Lomatogonium rotatum (Jj.) utdelad i 
H. N. XII N:o 43. 

Exemplaret i N. I, Fellm. PI. arct. N:o 167 betecknae Nym. Consp. 
1. c. som tillhorande en varietet; nagot namn pS, denna ar emellertid ej 
angifvet. 

Oentiana pneumonanthe L. 

In Fennia maxime austr.-orientali ad 60^ 16' Lat. 
prope fines Rossiae rarissime occurrit. 

In pratis humidiusculis Kivennapa [»Kivinebb»]: Wirz. pi. 
off.; Fennia! (Wirzen, Tengstrom pi. exs.): Led. Ill p. 56—57; 
Carel.: Nym. Consp. p. 498-499; Fenn. mer.-or. (Isthm. Carel.): 
Nym. Suppl. p. 217, vide etiam DC. Prodr. IX p. Ill, Lindb. 
Pfl. p. 15 et Norrl. in Atlas p. 8. 

Ik. r »in regione finitima ad Rajajoki C. Ehrstrom (Mus. 
Fenn.)»: Fl. Kar.; [Kivennapa] Rajajoki prope domum vectigalium 
[»tullstation»]: Malmb.!, spec, ex eodem loco etiam reportaverunt 
Appelberg!, Lindberg! et H. Sundelll, cfr de hoc Medd. XXXIX 
p. 196; Kakisalmi [»Kexholm»] in ripa lapidosa lac. Ladoga, 
spec, unicum : Lindberg! et S. Cantell!, cfr Ale. IV; Kakisalmi 
Murikko: Kotilainen!; [in tota Ingria hie illic, saepe cpp: Meinsh. 
p. 231], vide etiam infra. 

Kol. inter Polovina et Prajscha: Giinther!, cfr Medd. XXI 
p. 46 et 141. 

Ab. »iuxta speculum Aboensem in campo sato verisimiliter cum 
graminibus cultis immigrata»: W. Wahlbeck! — Nyl. Mantsala >Ju89ilan 
maen alapuolella, Jokelan mailla, tien viere88a>; Lindroth I, jfr Medd. 
XXVIII p. 25a, dar arten betecknas som >(tillfallig?J». 

Gentiana acaulis L. 

Per errorem apud nos est indicata. 

>Ad Wiburgiam»: Prytz cont. MShanda afses Kivennapa, i hvilket 
fall uppgiften torde hanfora sig till G. pneu7no?iatithe. — O. acaulis bar 
aldrig iakttagits i Finland, om icke mojligen i n&gon tradg3.rd. Acta Societatie pro Fauna et Flora Fennica, T. 51, N:o 1. 273 

Gentiana cruciata L. 

Non nccurrit nisi in territorii vicinitate. 

O. cruciata uppraknae bland salisyntare arter, som iakttogos endast 
Oeter om den 1. c. fOresIagna naturalhistoriska granaen mellan Fenno- 
ecandia ocli Nordryeeland : Cajander i Medd. XXVI p. 181, jfr afven 
Medd. XXVII p. 9. 

[Ik. >in Hiigeliand des Kalksteingebietes . . . ziemlich haufig*: 
Meineh. p. 230.] 

Gentiana involucrata Eottb. 

Ad or am septentrionalem Lapponiae ultra 67^ 50' 
passim occurrit. 

Maxima pars Lapp.: Fries; a Trondhjem ad Mare album 
(fq): Fries p. 190; Lappon. or.: Nym. Consp. p. 500, vide etiam 
DC. Prodr. IX p. 100 et Led. Ill p. 57-58. 

Li. Ad litora maris septentrionalis per totam Nordlandiam 
et Finmarkiam p. Lecta est ... in Varangria Finnmarkiae: 
Wahlenb. p. 67, cfr L c. p. XVII et Fellm. Ind.; »Finmarkiae 
rarius, sed magis orientem versus praecipue /? [caerulescens] , 
in Varangria australi [»districtu Faelles dicto»] caerulescens fit 
valdeque copiosa*: Wahlenb. FI. Suec. p. 160; Renoe: Th. 
Fries Resa p. 59; in devexis herbosis litoralibus ad [Nyborg! 
et] Bugonaes!: Arrh. ant.; Varangria australis Elvenses: Granit & 
Poppius!; Mortensnes (Chr. Sommerfelt 1858), [Nyborg in Avls- 
borg (Chr. Sommerfelt 1857);] Bugonaes, Skogereen Nordlervag 
complur. locis ad mare, Jarfjorden Sjoholmen : Norm. Fl. Spec, 
p. 764, quem 1. inspicias, vide etiam Hartm. p. 99, Norm, 
ann. p. 40 et infra. 

Lapp. ross. Petshenga [»Peisen»] (DeinboU): Fellm. Ind,; 
sicut adn. sequens nomine G. aurea L.; >in regione litorali inter 
Petshenga [»Peisen»] (Fellm. Ind.) et Lumbofski p cp ex. gr. 
Raddeoi et Wjostroguba (F. Nylander), Jokonga, Svjatoj-noss 
e. s. p.»: N. I. Fellm., cfr 1. c. p. XXXIV et Beket. p. 581; 
spec, e Raddeoi!, et Jokonga! leg. F. Nylander, e Lumbofski 
leg. Brenner!; ad promunt. Kenoverskij inter Pjalitsa et Tsha- 
poma in devexis graminosis: Kihlman!; baud procul a piscina 

Typis impr. «*|„ 1921 18 27 1 Geutiana ihvolucrata. 

[Uura?] cp in litore marino: Enw. Resa; Vaidoguba in grami- 
noso ad orientem versus a pago cp: Klingstedt! 

Li. >Almindelig i Havsstrandsregionen over hele Finmarken*: Lund 
p. 71, jfr Blytt p. 713 etc. Frekveneen ar m&handa alltfCr hog; Arrhenius 
sdkte forgafves 0. involucrata mellan Reppen och Wester-el ven, sannolikt 
beroende pa att lampliga stSndorter saknades: Arrh. ant. 

I H. M. F. ligger afven ett gammalt exemplar med paskrift 
»Lapponia Fennica», jfr Desideratkat. p. 14, afvensom ett fran Lyngen- 
fjord: Malmberg! 

Om var. caerulescens [Wahlenb.] se Wahlenb. Fl. Suec. 1. c; variete- 
ten torde ej Barskiljas af nyare forf. 

F. umbellata (M. Bieb.) upptages i Lindb. Enum. 

Gentiana serrata Guun. 

Ad litora Maris glacialis varo occurrit; nee tamen, 
quantum constat, ultra 5^ 20' ad orientem versus ab Helsing- 
fors progreditur. 

Lappon. fenn.: Nym. Consp. p. 500; Li. et Li indicatur, 
specimina autem in Herbario nostro desunt: Herb. Mus. Fenn. II 
p. 143, cfr 1. c. p. IX not, vide etiam DC. Prodr. IX p. 101 et 
Led. Ill p. 59-601). 

Li. Norvegiae ultimae Rossiae [»Russiae»] adiacentis infra 
alpem Petshenga [»Peizen»] (Deinboll): Wahlenb. Fl. Suec. 
p. 160; cp ad Jarfjorden : Th. Fries Resa p. 62; Jarfjorden 
Sjoholmen : Norm. Fl. Spec. p. 762, quern 1. inspicias; Naytamo 
[»Nejden-elf»] in parte norvegica: A. Torckell!; Varangria 
australis Uponen: A. Torckell in Hayr. herb., vide etiam Blytt 
p. 713, Hartm. p. 99, infra et sub Lapp. ross. 

Lapp. ross. Ad Vagetinjaur fluminis Paatsjoki [»Patsjoki»] 
et pagum Petshenga [»Peisen»]: Fellm. Ind. nomine G. bai'bata, 
cfr Fellm. Lapp, i), N. I. Fellm. i), 1. c. p. XXII, XXIX et XXXIV, 
Beket. p. 581 i) et Wainio Not. i); Alexandrowsk: A. Torckell !, 
vide etiam sub Li. 

Ehurn 0. serrata Gunn. och G. detonsa Rottb. allmant anses 8^- 
8om synonyma benamningar (ee Hartm. p. 99, Nym. Consp. p. 500 etc.), 
har jag dock med en nothUnvisning utmarkt de uppgifter, som anfOrts 

') Nomine G. detonsa Rottb. aut G. serrata var. detonsa (Rottb.) Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, T. 51, N:o 1. 275 

under namnet O. delonsa (^eller 0. serrata ji defonsa). Lund upptager 
saviil O. serrata som var. detonsa, se nedan under Li. N. I. Fellman upp- 
gifver: »Spec. huius [speciei] iuxta Guldholmen prope oetiuna fluminis 
Tana ab eodem [J. Fellman') lerta possideo»: N. I. Fellm, *), jfr Fellm. 
Anteckn. I p. 112 '). — I H. M. F. fOrel&g intill senaste tid icke n&got 
exemplar frSn finekt flora-omrade. Ett exemplar med p&teckning »Fin- 
markea Alten, Kaaf,jord>: [L. L.] Laestadius ! ') fSrvarades tidigare i finska 
samlingen ; L: Herb. Mus. Fenn. [ed. I] afser sannolikt detta. 

Li. Om hufvudformen namnes: >Hyppigere i F8ellededi8trikterne> 
[an vid innersta deleu af Varangerfjorden]: Lund Beretn. p. 45 och »Ikke 
ualmindelig i Havsstrandsregionen over hele Finmarken*: Lund p, 71; 
om var. detonsa ater sages: »Hyppigere i F8elled8dl8trikterne>: Lund Beretn. 
p. 45 ocb lAlmindelig i Havsstrandsregionen over hele Finmarken»: Lund 
p. 71. Emellertid fOreligger ingen nyare uppgift frSn Varangerfjordens 
botten (se bl. a. Th. Fries Resa p. 8 not) och endast ett par frSn Syd- 
varanger, varfor Lunds frekvens val maste anses vara vilseledande. 

GentiaDa nivalis L. 

In Lapponia ravo occurrit; apiid nos par'um infra 67^ 
descendit. 

Maxima pars Lapp.: Fries; Lapp.: Nym. Consp. p. 499; 
in occidentali parte Lapponiae et in Lp.: Schedae II p. 120, 
vide etiam DC. Prodr. IX p. 103, Led. Ill p. 60, Borg Beitr. 
p. 102 et Lindb. in Atlas p. 37. 

Lapp. fenn. rr Kolari Lappea! ad flumen Tornea, fortasse 
etiam ad Hietanen, sed spec, ex hoc loco deflorata, quare a 
G. amarella non certe distingui poterant: Hjelt & H., cfr I. c. 
p. 107 et Herb. Mus. Fenn. II p. 143; inter Pello et Naami- 
joki: Clarke IX p. 399; [Samz. p. 179 vide infra; . . . Kengis 
et Pajala: Birg. p. 96;] in lateribus declivis alpium suecicarum 
p cp, unde etiam iuxta flumina . . . descendit: Wahlenb. p. 68, 
cfr 1. c. p. XVIII-XIX; ad Paatsjoki [»Patsioki»] st r: Fellm. 
Lapp., cfr Wainio Not,; unicum spec, in ripa catarrhactae Vi- 
santo ad Ylimuonio: Mont, karlv. p. 156; Muonio Muonionalusta: 
U. Segerman in PI. Finl. exs. N:o 857; Pallastunturit 1880: 
Zidb.; Utsjoki (Andelin!), in marginibus caespitum locis grami- 
nosis, turfosis, subumbrosis ripae lacus Inari ad Vayla! et ') Nomine G. delonsa Rottb. aut G. serrata var. detonsa (Rottb.) 276 Gentiana nivalis. 

Kettu-Matti! st pc: Kihlm. Ant., cfr Hult Lappm. p. 93; Utsjoki 
Pihtioja in reg. subalp.: Rancken ! ; Paatsjoki Salmijarvi! ad 
ripam et Skofvefors! [forsitan Skyfvefors] ad ripam amnis : 
Granit & Poppius; Paatsjoki [»Pasvigelf»] ad Bjornvandet: 
Lindberg!; ad sinum Varangricum: Fellm. Ind.; [Nyborg in 
locis herbosis humectatis ad litora: Arrh. ant.!;] Jarfjorden 
(Henschen 1864), Paatsjoki [»Pasvikelven»] Salmijarvi [»Tsjolme- 
jaures bred*] ad Svanvik (1866), [Karasjok Karasjokka Beskin- 
jarga]: Norm. Fl. Spec. p. 767, quem 1. mspicias, vide etiam 
Lund p. 71, Blytt p. 713, Norm. p. 286 etc. — [L. ent. Enon- 
tekiainen [»Enontekis»] st r: Fellm. Lapp., vide iam Grape 
p. 105; reg. alp., subalp. et silv. (p): Laest.; ad mediam et 
septentrionalem partem lacus Kilpisjarvi : Norrl. Lappm p. 265. 
spec, in Koltapahta leg. Malmberg!; r in summa reg. subalpina 
supra Pahtasaari! in monte sectili [»skifferberget»], r in reg. alpina 
Tenonmuotka! cp in declivi occidentali Talsivuopmapuoitza, in 
ripa fluvii Toskaljoki et in declivi australi montis Angeloddi cp 
(S 672 m): Linden Bidr.; Vahaniva: Mont, karlv. p. 156, spec, 
adscripta Kilpisjarvi [»Kilpisjaur»] in ripa rivuli! et Kilpisjarvi 
[»Kilpisjaur*] in declivi ripae infra Saana!; Kaaresu'anto (!) 
enum. e 5 locis: Fries & Mart. p. (65).] 

Lapp. ross. cum priori [G. tenella] ad pag. Ponoj : 
N. I. Fellm., cfr 1. c. p. XLV et Beket. p. 581; Ponoj: Bren- 
ner!, Mela PI., Broth, exk. p. 78, Knabe Pfl. p. 280 et Montell ! ; 
Ribatshi [»Penins. piscatorum»] ad meridiem yersus a Kervano 
ad Isomutka: Klingstedt & A. v. Fieandt! 

PI. Finl. exs. N:o 857 Lk. Muonio Muonionalusta in colle 
iuxta flumen leg. U. Segerman. 

[Lk. Om forekomsten af 0. nivalis skrifves : Ar allnian p§, betes- 
niarker och alfbackar, dar de utmarkt vackert bl& kronorna lysa bland 
graset under juli manad. Lamnar oerhordt mycket fr6: Samz. p. 179, 
Med stod af sk godt som samtliga andra saval aldre 8om nyare uppgifter. 
tror jag mig kunna v&ga pist&endet, att frekvensen ar alldeles viieeledande, 
om afven arteu p& en eller annan lokal kan forekomma ymnigt. (Se t. ex. 
Linden Bidr.) Birg. p. 96 tillagger: Arten antraffas afven sOder om 
sockengraneeu. — Den langst &t sOder antecknade fyndorten bar ofvan 
— i Sverige gar arten anda till Dalarna och Halsingland : WietrOm p. 5 
och 8 — ar den af Clarke angifna; huruvida O. nivalis af honom iakt- 
tagits pa finskt ellei evenskt omrSde, ar ej mojligt att afgOra.] Acta Societatis pro Fauna et Flora Feunica, T. 51, \:o 1. 277 

Gentiana tenella Rottb. 

In siimmis region i bus Lapponiae ra/'o occur rit. 

Maxima pars Lapp.: Fries; Lapp. or. (Fellman, Brenner), 
fennica (Gunnerus, J. Fellman): Nym. Suppl. p. 218, vide 
etiam DC. Prodr. IX p. 98, Led. Ill p. 56 et Lindb. in Atlas 
p. 37. 

Li. in summis alpibus earumque lateribus declivis herbosis 
praecipue iuxta glacies alpinas rarius . . . Varangria (Gunnerus): 
Wahlenb. p. 69, cfr 1. c. p. XVIII nomine G. glaciaUs Vill.; 
Paatsjoki [»Patsioki»]: Fellm. Lapp., cfr Wainio Not, vide etiam 
Hartm. p. 100, Blytt p. 714 etc. — [L. ent. reg. alp. r: Laest.; 
Lyngenfjord : Malmberg in dupl.!; Kilpisjiirvi [»Kilpisjaur»] in 
declivi montis Siilasmalla: Montell ! in Medd. XL p. 179, cfr 1. c. 
p. 226; Kaaresu'anto Peltsana [»Paltsama»], Lassivaara: Fries & 
Mart. p. (65).] 

Lapp. ross. ad sinus Varangricum et Kola: Fellm. Ind., 
cfr N. L Fellm.; iuxta pagum Ponoj cp: N. L Fellm., cfr 1. c. 
p. XX et XLV, Herb. Mus. Fenn. II p. X et Beket. p. 581, 
spec. leg. Brenner!; Ponoj: Broth, exk. p. 78 et Knabe Pfl. 
p. 280; Devjatoj : Mela PI.; Orloff in graminosis humidiusculis: 
Kihlman ! 

Gentiana campestris L. 

In parte occidentali Fenniae usque ad c. 1^ 20 long, 
ad orientem versus ab Helsingjors occur rit; ad septentrionem 
cersus rarescit, 66^ fere saltern attingit. In parte austro- 
occidentali plerumque passim— satis frequenter provenit. 

Till.; Kalm ; st fq in pratis graminosis: Hell. p. 6; in 
pratis et pascuis elatis st fq: Prytz cont.; maxima pars Fenn.: 
Fries; Scand. (exc. Finm., Lapp., Fenn. bor.): Nym. Consp. 
p. 500; Fenn. bor. adest in Ostrobottn. [»Ostrobothn.»]: Nym. 
Suppl. p. 218, vide etiam DC. Prodr. IX p. 97, Led. Ill p. 55, 
Murb. Gent. p. 9 cum tabula geographica et Norrl. in Atlas 
p. 8; Murb. Gent. p. 10—12 et Schedae vide sub * suecica et 
''■'' germanica. 278 Gentiana campestris. 

Al. (fq): Bergstr.; st fq: Bergslr. Beskr.; p — stfq: Arrh. & 
K., spec, e Finstrom Bergo! ")*'), cfr Murb. Gent. p. 11^); (r) 
Kumlinge »Krokarna» in parte austro-orientali insulae Kum- 
linge, Ingersholm: Bergr.; fq in par. Jomala . . . magna distri- 
butione in par. Hammarland, etiam nonnullis locis in Geta, 
Finstrom, Saltvik et Sund, item uno loco in par. Vardo: Palmgr. 
Stud. p. 413 1), quem 1. inspicias, vide etiam 1. c. spec. tab. VII '). 
Palmgr. Hipp. p. 160 ^), Samuelss. p. 132 ^) et infra. — Omnia 
specimina ex Alandia reportata ad '■' suecicam pertinent. — 
Ab. (r): Zett. & Br.; p: Arrh., cfr Rupr. Diatr. p. 24; »ad 
Pohanimmi» [num Pahaniemi?]: Leche p. 27; Korpo: I. Ring- 
bom! 3)5), cfr Murb. Gent. p. 11'); Abo llpois : HoUmen ! "*), 
cfr Murb. Gent. p. 12 '^); Pargas p: Arrh. Ann., vide etiam 

o 

Elmgr. p. 145; Pargas [»Parainen»] Alo Vepo, Piikkis Harva- 
luoto Viihakyla: Pesol. ^); Pargas [»Parainen»] Lampis: Lin- 
kola!') 3); Bromarf Kansjarvi et pag. Rako: Sand.; Bromarf 
Rilax: Dora Aminoff in Lindb. herb. ^); Bromarf Bromholm : 
G. Sucksdorff! ^); Uskela Karjaskyla Kollari st cp 1919: Hayr. 2); 
[Muurila] r hie illic in vicinitate Kaukelmaa: Renv.; Pojo Brod 
torp: Hisinger! ^) ^), cfr Murb. Gent. p. 12-); Lojo ad praedium 
sacerdotis: Hels.; Vihti p: Printz, cfr Flinck; Vihti in prato ad 
Oravala et Oravalanlampi, Haimo praediola Lofbacka, Vehma 
etc. (E. G. Printz): Flinck!^); Pusula: Sauramo! ^); Mynamaki r 
Kallis Viinamaki: Caj. Kasvist. i); Sel. et A. Nyl. non comm. — 
Nyl. Snappertuna in prato 1892 (alumn. J. Bockerman): Arrh. -'); 
Fagervik prope pontem Langbron, Sjundea Pikkala (Nerv.): His.; 
[Kyrkslatt] Ofverby: Rosb. Kyrksl. p. 109; Kyrkslatt Estby: 
Brenner!^); Esbo Grasagard: Kihlm. ann.; Esbo Moiso: G. Fors- 
man! '); Esbo Bodom TuvkuUa: C. Cedercreutz! ''); p: W. Nyl.; 
Helsingfors extra coemeterium : Brenner!*), vide infra, spec, ex 
Helsingfors etiam leg. Nervander! ■*); Helsinge Korso Rackhals: I Notae ad Oentianam campestrem p. 277 — 281 adumbratam apectantes, 

') * suecica Froel. 

^) • germaniea Froel. 

') Specimen reportatum ad * sueeicam Froel. pertinet. 

■•) Specimen reportatum ad * germanicam Froel. pertinet. 

■'; Spec, determinavit Murbeck 1892. Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, T. 51, N:o 1. 279 

H. Olenius in Lindb. herb. -*); Thusby st fq: Aslr. & H.; [Nurmi- 
jarvi] St fq, st cp: Stenr., cfr Stenr. Thierl. p. 24; Nurmijarvi: 
V. A. Seppala! 3); Sibbo Loparo Lindudden: Maida Palmgren! ^); 
(fq): Ssel. 0. Nyl.; st fq : Sael. & Stromb., spec, ex Artsj6!^)°), 
cfr Herb. Mus. Fenn. II p. 143 et Murb. Gent. p. 12 2); ^QYgk 
Bosgard: G. L. Soderstrom ! ^) 5), cfr Murb. Gent. p. 12 2); Ori- 
mattila (!) *) compl. locis: Link. comm. 2), spec, ex Orimattila 
Niemi Anttila leg. A. I. Ringbom!^); Pellinge Soderby: W. 
Wahlbeck!-*); Lovisa: G. Sucksdorff ! *), vide etiam infra. — 
Ka. Sakjarvi [Laikajarvi]: V. Krohn! *), vide infra. 

Sat. dispersa: Malmgr.; Euraaminne Lutta: Kl. Wahl- 
man!^)^), cfr Murb. Gent. p. 12 2); Euraaminne in prato ad 
templum Suutala: C. G. Bjorkenheim ! ^); Raumo: [W.] Wallenius 
in dupl.!; Nakkila: SimmingP)^), cfr Hayr. Bjorneb.^) et Murb. 
Gent. p. Ill); Nakkila: A. G. H.! •')'); Huittinen [»Hvittis»]: Lyden ; 
interiore in parte st r (-p): Hjelt, spec, e Karkku ! *) ■'^), cfr 
Murb. Gent. p. 12 -), vide etiam infra; Suoniemi: A. Lindfors! *); 
Kyro [»Hameenkyr6»] Soikkala!*) et Laitila Rajala!^): Printz; 
Kyro: Asp; p: Sola Flor. p. 89'), spec, e Teisko Parmola!*); 
Ylojarvi: E. E. Andersson ! 3); Kuru Murola: IlmoniM) ^), cfr 
Murb. Gent. p. 12-), spec, e Kuru etiam leg. A. Terasvuori! '^), 
vide etiam infra. — Ta. Somerniemi: Sauramo in PI. Finl. exs. 
N:o 860 2); Teisko Viitaniemi: E. E. Andersson in PI. Finl. exs. 
N:o 859 1); Birkkala Naistenmatka: E. Gra3ffe ! i) =') et ^V); Kan- 
tola, Ammatta: Leop.; Kalvola (r) prope praedium Niemis: 
Knabe Fort.; Kalvola ad praedium Suonpaa: Borg! ^); Kangasala 
Seppala: A. W. Lindstrom ! =^); Hattula ad occidentem versus a 
Savijarvi: A. Wegelius! ^); Lammi ad praedium sacerdotis: 0. 
Collin! i); p: Asp. & Th. et Bonsd.! ^) % cfr Murb. Gent. p. 12 ^); 
st fq: Norrl. s. 6. Tav., spec, ex Asikkala Kaitas!*)^), cfr 
Murb. Gent. p. 12 2); Asikkala ad canalem Vaaksy: Aino 
Norrlin!^); [Langelmaki etc.] st r in vicinitate Kotka et prope 
praedium Tuonas!^), ad ripam austro-occidentalem lacus Loy- 
tano, sp: Borg Tiet.; Heinola Lusi: Link, comm.! 2) *); Sysma 
Palvela: Knabe litt. -); Tikk. et Wainio Tav. or. non comm. 

Notas vide supra p. 278. 280 Gentiana campestris. 

Oa. dispersa: Malmgr.; Kristinestad : Stromb.; Narpes: 
Nordl. p. 20; Kuortane: Simming! *) ^), cfr Laur. Vaxtf. et 
Murb. Gent. p. J 2 2); st r Ylistaro baud procul a praedio sacer- 
dotis: Laur. Vaxtf.; Toikko: alumn. F. W. Ehrstrom ! ^j s). — 
Tb. rr Karstula ! •^) ^) circa Ruotsila: Broth., cfr Murb. Gent, 
p. 11 1); Virdois Luodespohja: Hjelt! *) % cfr Murb. Gent. p. 12 2); 
Virdois Ellila: Knabe litt. i); Pihlajavesi compl. loc: Norrl. n. v. 
Tav.! ^) ^), cfr Murb. Gent. p. 11; Viitasaari Lakomaki: Kihlman 
in Herb. Mus. Fenn. II p. 143; Atsari [»Etseri»]: M. Sund- 
man!^); Atsari: Finnila!^); Karstula Takkala: G. Marklund ! ^); 
vide etiam infra. 

Om. st r Perho, Ofvervetil, Teerijarvi! 3) s); Hellstr.; st r 
Jeppo Kjeppo complur. locis: Laur. Vaxtf.! 3), spec, determinavit 
Kihlman; Gamla Karleby ad litus maris: Knabe litt. i); (p) 
plerumque pc in collibus herbidis, etiam in montibus calcareis 
Vesterbacka, aequaliter sparsa [»jamnt utbredd*] per territorium, 
in Evijarvi non tamen visa est: A. L. Backm. Fl. ^), spec, e 
Lappajarvi HarjuP) et Alajarvi Vindala Huosianmaankallio 
prope praediolum Vesterbacka ! ^), tertium specimen ab Alajarvi 
Surmaniemi in Lappajarvi prominente lectum ad * germanicam 
pertinet!*), vide etiam Moberg Klim. p. 33, Moberg Klim. II 
p. 23 et Moberg Nat. p. 122; Soini, Alajarvi r, st cp ad 
Soini Bjorkbacka (Forstm. Thome), Brahestad: Zidb.; Brahestad 
[»Raahe»] Kylmaniemi : Leiv. Veg. p. 202, vide etiam infra. 

Ob. Muhos: Leiv. Putk.; Alatornio [»Ndrt.»] Kalkkimaa! ^)% 
Kemi! p [»spr.»]: Brenn. Obs. i), cfr Murb. Gent. p. 11 i); Kemi 
prope templum: Brenn. Obs. 2), cfr Murb. Gent. p. 12 2); 
Kemi ad coemeterium r: Jul. p. 276, cfr M. Castren p. 340 et 
Hellstr. Distr. p. 6 et 18, spec, ex eodem loco leg. Edv. Ny- 
lander!3)5)^ Hjelt & HultM)^) et Brenner! 3) s); st r Kemi infra 
Kallinkangas, Mahlasaari cp: Keckm., cfr 1. c. p. 14 et 16; 
Kemi (p), floribus flavescentibus Vaurantorma! *): Rantaniemi, 
spec, e Kallinkangas ! 3) et in declivi ad fluvium Kemi!*); Ala- 
tornio [»Nedertornea»]: Hougberg! 8) in Medd. IX p. 124, cfr 
Herb. Mus. Fenn. II p. 143; Alatornio Routala Kalkkimaa: 

Notas vide supra p. 278. Acta Societatis pro Fauna et Flora Kennica, T. 51, N:o 1. 281 

Kantan. Retk. p. 87!-') [ad eundem locum atque adnotationes 
antecedentes verisimiliter special]. 

PI. Finl. exs. vide sub G. * suecica el G. * germanica. 

D& alia aldre och afven en del nyare uppgifter hftnfOra eig till 
kollektivnamnet G. campestris, har koneekvensen fordrat, att arten i Con- 
spectus behandlate pk aamma satt; jag har emellertid, savidt gOrligt, ge- 
nom noter framh&llit, hvilken underart uppgifterna afse, och upptagit de 
f& uppgifter, som foreligga om hvardera underartens utbredning i hela 
landet, under dessas resp. rubriker. 

Mer au eng&ng har jag kunnat konatatera, att G. campesfris *), &t- 
minetone i Sat. Karkku, under olika 5,r upptrader i olika mangd; mycket 
ofta har jag fOrgafvew eftersokt den pa platser, dar den tidigare fOrekom- 
mit, for att 8& kanske fl«^re ar senare &terfinna densamma. »Alldele8 
aamma iakttagelae om periodiciteten i Gentiana-&rternaB — G. amarella 
och campestris — upptradande har jag gjort inte endast i Finland, utan 
afven i Sverige och Norge»: Arrh. 

>Ia coUiculis apricis et pratis circa Aboam, Nylandiae, partie orien- 
talie Tavastiae, per Savoniam et Careliam, Kemi»: Wirz. pi. off. I Savolaks 
och Karelen finnea ifragavarande vaxt sannolikt alls icke ; f. o. ar upp- 
giften ofulletandig. 

Al. I Palmgr. Stud. p. 413—414 uppraknas '■' suecica fr&n 44 ear- 
skilda fyndorter; se vidare originalet. Alia af Murbeck granskade exx., 
tagna s&val pS. A 1. som i ofriga delar af landet, haf va dock har sarskildt 
uppraknats. — Nyl. Om * germanica sages: »Sedan kr 1905 funnen pa 
stenbunden grasmark emellan Nya kyrkog&rden vid Lappviken och Sand- 
uddsvagen ! *) Under de tv& senaste Sren pd en del af fyndorten utrotad : 
Brenner i (Prot. 5. XI. 1910) Medd. XXXVll p. 38-39'-). Om artens 
fOrekomst vid sin ostgrans bor omnamnas, att 0. campestris uppraknas 
bland sallsyntare vaxter, funna af G. BjOrksten i Lovisa-trakten : E. Nyl. 
Ber. — Ka. Om forekomsten harstades skrifves: sO. campestris * germanica 
fann jag i Sakjarvi [»Sakkijarvi»] endast vid Laikajarvi sjO, c. 3'' ostligt 
fran H:fors meridian och 4-5 km nordvestligt fran Urpala by. Fyndorten 
ar en naturlig angstappa, hvar n&gra tiotal exemplar vaxte, men i om- 
nejden och i hela Sakjarvi kunde jag inte linna andra vaxtorter»: V. Krohn 
i href 30, 11, 1919. 

Tb. G. camjoestris ar icke funnen i Pihtipudas och Kinnula: Roiv. 

Om. >In Ostrobottnia media non est*: Hellstr. Distr. p. 11; emeller- 
tid fOreligga fr&n detta landskap flere uppgifter af yngre datura. Senare 
uppraknar Hellstrom sjalf G. campestris bland arter, som »enligt regeln 
sallan eller alldeles icke [fOrekomma] vid kusten, ehuru de aro tamligen 
allmanna inat landet>: Hellstr. p. 137. Notas vide supra p. 278. 282 Gentiana campeetriH. 

L k. Kemitrask prSstglLrd (H. Krank): Moberg Klim. p. 33. Ehurn 
nppgiften ej ar osannolik, torde dock bekraftelse vara nodig, enar fynd- 
orten ligger sk aflagsen hkn Ofriga nu kanda och mojligen n&gon annan 
art af elaktet kunde afses, ett antagande, sk mycket mer berattigadt, som 
fcirvaxling afven i andra fall.sakerligen agt rum (se under Veronica becca- 
bunga bar ofvan p. 35). 

Lapp. ross. Geolle L: Rae N:o 32 p. 317. Hdgst sannolikt fOre- 
ligger bar en felbestamning; for ofrigt ar mig obekant, hvar lokalen ar 
belagen. 

Om formerna se under reap. * sueeica och '■' gerrnanica. — Om 
hybridan med O. amarella se nedan p. 285. 

Gentiana campestris =• sueeica (Froel.) Muib. 

In Fennia occidentali usque ad 65^ 50' plerumque ra- 
rius occurrit. 

De distributione vide inprimis Murb. Gent. p. 10—11; in 
Finlandia occidentali crescit, in Alandia st fq obvia: Schedae 
p. 98; in occidentali Finlandia usque ad 65° 50' (raro) crescit. 
In Karelia et Savonia numquam visa est: Schedae II p. 120. 

Vide G. campestrem sub provinces Al., Ab., Nyl., Sat., 
Ta., Tb., Om. et Ob. et cfr Mela Kasv. V. 

PI. Finl. exs. N:o 858 Al. Finstrom Godby in prato leg. 
V. A. Seppala, N:o 859 Ta. Teisko in graminoso campo iuxta 
praedium Viitaniemi leg. E. E. Andersson. 

Se afven ofvan p. 281. 

F. minor Ob. Kemi Hirsikangas: Brenn. Obs. 

Gentiana campestris =• gernianica (Froel.) Murb. 

In Fennia occidental i usque ad 65^ 45' raro occurrit. 

De distributione vide inprimis Murb. Gent. p. 12; in Fin- 
landia occidentali (Alandia excepta) raro aut sat raro usque 
ad 65° 40' occurrit: Schedae p. 98; in occidentali Finlandia 
usque ad 65° 45' raro crescit. In Savonia et in Alandia 
nondum lecta est. In Karelia tantum in australi parte uno 
loco (par. Siikjarvi) lecta est: Schedae II p. 121. 

Vide G. campestrem sub provinciis Ab., Nyl., Ka., Sat., 
Ta.. Oa., Tb.. Om., Ob. et cfr Mela Kasv. V. Acta Societatis pro Fauna et Flora Feunica, T. 51, N:o 1. 283 

PI. Finl. exs. N:o H23 Sat. Karkku Kauniais in coUe 
agri leg. Hjelt, N:o 860 Ta. Somerniemi in colle leg. Sauramo. 

Se afven of van p. 281. 

F. floribiis flavesccntibus Ob. Kemi backbrant vid alfven: Brenn. 
Oba., 86 ofvan p. 280. 

Gentiana baltica Murb. 

Ineertiim est, idrum apud uos occurrat neenc. 

O. baltica anmaldes som ny fftr floran till Prot. 4, XII, 1897 fran 
Al. Hammarlaud [Ijungbetackt betesmark vid Torp !] af P. Hj. Olsson, 
men denna uppgiit bar at;jatt ur det i Medd. XXIV redigerade proto 
kollet. I Medd. XXIV p. 27 (Prot. 12, II, 1898; omnamnes daremot 
G. baltica fran Aland, ny for floran, [inlamnad] af redaktor P. Hj. Olsson, 
jfr Bot. Not. 1898 p. 63 och Mela Kas/. IV. I Mela Kasv. V ater 
namnes : »Ei ole alueeltamme toistaiseksi varmuudella tavattu (Al,?)» 

Liksom Olssons ofriga uppgifter m&ste afven denna emottagas med 
misstroende, fa mycket mer som Aland ligger l^ngt frSn de fyudorter, 
som npptagas i Murb. Gent. p. 5 - se afven kartan ofver artens ut- 
bredning 1. c. Arten beskrifvcH i Murb. Gent. p. 4—7. 

Gentiana obtusifolia Willd. 

Per errorem apiid nos est iwlicata. 

»In pratis Fenniae praecipue borealis, ubi baec sola adest, v. c. ad 
Ulaburgum»: Spic. I p. 16, jfr Led. Ill p. 54 ocb Wied. & W. p. LXXXIX. 
Antagligeu bar en lagvaxt form af G. cainpestris, som habituellt ndgot 
p&minner om 0. obtusifolia, forvaxlats med denna art, som alls ej fOre- 
kommer i Finland, se Hellstr. Distr. p. 18 ocb Rupr. Anal. p. 154. Brenn. 
Obs. p. 238 anfor F. Nylanders uppg. under U. amarella * lingidata. Gentiana uliginosa Willd. 

In Alandia satis i^aro, in regione Aboiinsi plerumque 
rarissime occurrit. E NyLaiidia qiioque indicatur, sed con- 
firmationis indigeat. A. 1892 apud nos primus distinxit 
Sv. Murbeck. 

De distributione vide inprimis Murb. Gent. p. 15-16 cum 
tabula geographica ; tantum raro in Al. et paucis locis in in- 
sulis in maxime occidentali parte Ab. occuiTit: Schedae II 
p. 121. 284 Gentiana uliginosa. 

Al. Finsliom Basto: Tengstr.! i); Geta in prato udo ad 
mare prope Djupvik [non in par. Finstrom]: Arrhenius & Kihl- 
manP), cfr de his Murb. Gent. p. 16, item Medd. XIX p. 186 
et 143; Geta Bolstaholm: Montell!; Sottunga Huso: J. Sucks- 
dorff!, cfr de his omnibus Palmgr. Stud. p. 414; Lemland Nato! 
et Bergo, Jomala Ytternas ad Slemmen (Florstrom), Kalmarnas 
(Florstrom !), in ripa ad sinum Onningeby (Florstrom), Rams- 
holm et ad. ripam sinus Mockelo prope Ramsholm!, Eckero 
Marby!: Palmgr. Stud. p. 414, quem 1. inspicias, cfr 1. c. spec, 
tab. VII et Medd. XLI p. 119 (Jomala); Jomala Morholm ad 
oppid. Mariehamn: Knabe!, vide etiam infra. — Ab. Korpo 
Osterkalax: G. Renvall!, cfr Ale. IV; [Korpo] baud infrequens 
in vicinitate Langviken [»Langviksomradet»] in pratis litoralibus 
humilibus: Ekl. Bot. p. 24; Nagu prope templum: A. Dahl ! 
etiam in PI. Finl. exs. N:o 862; Nagu Ernholm: A. Dahl! 
Abo Majfaltet: G. J. Arrh., det. A. Arrh.; Pargas Malm: G. J 
Arrhenius!!), cfr Medd. XIX p. 143, Medd. XX p. 14 et Bot 
Not. 1894 p. 44. — Nyl. vide infra. 

PI. Finl. exs. N:o 861 Ab. Jomala Onningeby in litoral 
prato leg. Florstrom, N:o 862 Ab. Nagu in humido, litorali 
prato prope templum leg. A. Dahl. 

Ehuru TengetrOms exemplar redan ar insamladt p& 1840-talet och 
Arrhenius' och Kihlmans 1878, gingo de dock under nanonet 0. amarella 
anda till 1892, di Murbeck earskilde O. uliginosa som finsk, jfr Medd. XIX 
p. 136 (1893). 

Al. Om forekomsten i Jomala namner Palmgren pS etiketten : Ym- 
nigt pa de Oppna strandangarna vid vastra delen af MOckelofjarden nara 
Ramsholmen. — Nyl. [Nurmijarvi] rr »ko8tealla niitylla lahella Taipaleen 
torppaa, Nurmijarven lansirannalla jokseenkin runsaasti*: Stenr., jfr 1. c. 
p. 47. Nagot exemplar harifr&n finnes icke i H. M. F. Lindberg skrif- 
ver ocksa: >Betviflar, att ratt beetamds: Lindb. comm. — [Ik. Det fOre- 
faller mig hOgst tvifvelaktigt, om den G. amarella b) uliginosa, som Meineh. 
p. 231 betecknar 8om x.haufig>, ar identisk med den nu bebandlade arten.l 

') Specimen determinavit Murbeck. Acta SocietatiH pro Fauna et Flora Feimica, 'I'. 51, N:o 1. 285 

Oentiana amarella X campestris. ') 

Jn Alandia farissime et parcissime nascitur. 

De distributione vide Murb. Gent. p. 22-23, ubi primum 
describitur, vide etiam infra. 

Al. Finstrom Bergo 1864: Ericsson! nomine G. lingulata, 
spec, unicum 1892 determinavit Murbeck, vide Murb. Gent. p. 22 
et cfr Kihlman in Medd. XIX p. 143, Palmgr. Stud. p. 415 etc.; 
Jomala Ramsholm 2 specimina 1899: Palmgren in Medd. XXXIIl 

p. 33 et Palmgr. Stud. p. 415. 

Bade Murbeck och Palmgren anvanda fOr hybfiden benamningen 
G. Amarella * lingulata X ^'- campestris * Suecica. Wett8tein, E. v. Die 
Europaischen Arten der Gattuog Gentiana (Denkschriften der Kais. Akade- 
mie [in Wien] der Wissenschaften, Mathematisch-Naturwissensch. Classe 
Bd. LXIV, 18971 kallar den G. fennica Wettst; citatet enl. Bot, Centr. 
LXXIV (1898) p. 325. 

Oentiana amarella - llngnlata C. A. Agardh. 

Jn magna parte Alandiae satis /frequenter provenit. 
rionnullis plagis passim inveniri indicatur, sed in maxima 
Fenniae parte satis raro (—rarissime) occurrit; in Lapponia 
rarissime ultra 67^ 10' (c.) nondum adnotata est, 

Fenn.: Nym. Consp. p. 500 '); Fennia: Trautv. Incr. p. 535"^. 

Al. (r): Bergstr. '); (st r) [Eckero] Signilsskar: Bergstr. 
Beskr. '); Saltvik Soderholmen, Sund Domarbole, Finstrom 

') G. amarella * lingulata X G. campestris * suecica, G. fennica 
Wettst. vide infra. 

Notae ad Gentianam aynarellam coll. p. 285—292 adnmbratam spectantes. 

") Nomine G. amarella L. coll. 

') Nomine G. amarella f. aut var. lingulata (Ag.) auct. plerique, 
aut G. aynarella * lingulata (Ag.) auct. recentiores aut G. lingulata (Ag.), 
vide infra. 

^) Nomine G. amarella L.; var. aut * lingtilata distincta. 

®) Nomine G. amarella '- axillaris Schmidt (aut G. amarella v. 
axillaris). 

'**) Specimen determinavit Murbeck 1892. 

") Specimen ad * lingulatam pertinet. 

'-j Cfr Murb. Gent. p. 20 nomine G. amarella * lingulata (Ag.). 

") Cfr Murb. Gent. p. 21 nomine G. amarella * axillaris Schmidt. 286 Gentiana amarella * lingulata. 

Godby: Arrh. & K. '); Lagneskar: Tengstr.! ^O); Loviselund: 
A. G. H.!'^), Lemland in insula in taeniis oppidi Mariehamn : 
Lauren! *^), spec, determinavit Kihlman 1894; Geta: N. Lund! ^^); 
Geta Finno et Mockelgras: Hull ann. '); Sottunga Kyrklandet: 
Arrh. '); in taeniis Kokar-Geta maximam partem fq, etiam 
adnotata in inultis locis in Jomala et Hammarland et in locis 
sparsis par. Geta, Finstrom, Saltvik et Vardo: Palmgr. Stud, 
p. 414-415 '), ubi e 65 locis enum., quem 1. inspicias, cfr 1. c. 
p. 584 et spec. tab. VII '), spec, ex Jomala Ramsholmen ! ; 
vide etiam Murb. Gent. p. 20 '), ubi e 7 locis enum., Palmgr. 
Hipp. p. 44 et 114 ^), item Samuelss. p. 132 ') et sub '■■■ axillari. 
— Ab. Houtskar: 1. Ringbom ! lO) ^^j. [Korpo] Langviken [ad 
orientem versus ab Hvasby]: Ekl. Bot. p. 23 '); Pargas r Parsby: 
Adl. '); Pargas Skriibbole: Arrh. Ann. '); Pargas [»Parainen»] 
A16 Piukkala et Pattiby in calcareis vetustis, Lojo in insula Lojo 
[»Lohjansaari»] Askola duobus locis: Pesol. ''), spec, e Pargas 
Malm!; Uskeia: E. J. Bonsdorff ! ^O) '2); pec [Lojo] ad Hermola 
l^E. Boehm): Sel. '); Lojo Biskopsnas ad praediolum Kauria! et 
Lojo Storo Askola! ad Pietila versus: Ch. E. Boldt; Lojo 
Kiviniemi, Tytyri et Mongola: Lindb. herb.'); [Vihti] inter 
praedium sacerdotis et viam publicam contra praediolum Sten- 
backa, in vicinitate praedii sacerdotis, Oravala: Weeks, muist. '); 
Vihti: Printz '); Olkkala Maikkala et prope Huhtapelto: E. af 
Hallstr. '); Pusula in ripa lacus Pusulanjarvi (Jaminjarvi): 
Wecksell! '^); Mietois st r in litoribus maris ad ostium fluvii 
Mynajoki et nonnullis locis ad inferiorem partem huius fluvii, 
Mynamaki rr Kallis Piiais: Caj. Kasvist. ^); vide etiam sub 
•= axillari. — NyL [Nurmijarvi] rr prope praedium Tirmo 
cp ad Petkelsuo: Stenr. '); Sibbo in taeniis: Bergholm ! ^O) i-); 
vide etiam sub '■■ axillari. — Ka. r [Jaaski] Vuoksi in pratis 
ripariis Hyppola ad Nokelainen et Karniemi Haavikko, extra 
territorium cp Antrea Ukonniemi: Valle tiet. ') — Ik. r Kaki- 
salmi [»Kexholm!»] 10) et intra et extra oppidum : Malmb. ^) i^); 
nunc exstincta: G. B. L. in L. Y. 1917 p. 143''); Valkjarvi 
Valkiamatka prope lacum Punnusjarvi!, Metsapirtti prope pag. 

Notas vide supra p. 285 Acta Societatie pro Kanna et Flora Fennica, 'I'. 51, N:o 1. 287 

Toppari et Saarois!, denique Sakkola Koukunnicini ! : Lindberg '), 
cfr Medd. XXI p. 5"). 

Sat. Tammerfors (Karslen): Malmgr. '); [Loimaa] rr Hirvi- 
koski Sikakulju (in herb, alumnorum): Saur. '); st r Birkkala! ^^) ^^) 
Nokia et prope templum, Karlberg et Kankaantaka, Karkku ! ^^) »-) 
Kauniais prope »Gronlunds torp»!, Niemi cp et prope viam ad 
Peramaa, Haapaniemi, inter Harois et praedium sacerdotis, de- 
nique Mouhijarvi Haija!: Hjelt '). — Ta. Vanaja [»Vona»]: 
Nyberg!*^); Asikkala r: Nikl.M<^) i-); r Korpilahti Peuha: Wainio 
Tav. or.! ^^) ^'-). — Sa. nondum adnotata est, vide sub * axillari. 
— Kl. Kronoborg Otsanlaks: E. Juslin ! ^O) i'); Ristijarvi: J. J. 
Chydenius! '^^) ^-); Uukuniemi: Nikl.! ^^) i-^; fere frequentior quam 
f. typica [■■■' a.L'illaris], Viipula: Backm. '); [Kitelii] Pitkaranta 
[J. J. Chydenius]!!*^) ^-)\ Sortavala: Appelberg! [spec, inc.]; 
Ruskiala (!): W. Nylanderl^O) et Hj. Neiglick ! ^O) i'-^) ; st r Palk- 
jarvi prope Kononen ! '") in Pirttiniemi ! *^) et ad Rantavuori : 
Hjelt Ant. p. 64')^-); in vicinitate lac. Ladoga p, interiore in 
parte st r-r: Link. Stud. p. 272'), cfr Tab. IV, vide etiam 
infra ; Uukuniemi Latvasyrja, Suistamo Leppasyrja (!) ^) et 3 locis 
ad Jalonvaara: Link. comm. '), qui etiam e nonnullis locis e 
Ruskiala et Palkjarvi enum.; Pesol. ') e permultis locis enum., 
spec, e Sortavala Kirjavalaks (!) ') prope Vatka! '), Sortavala Las- 
kela! '^) etc. — KoL r Vosnessenje: Elfv. ^) i^), spec, e Rossia! ^^)\ 
livina: Lindroth & Cajander! '); Tulemajarvi »Ruukki» in primis 
in propatulis fabricae st cp: Link. comm. '), vide infra; Petro- 
savodsk : Simming! *') ^^) ^-). 

Oa. et Tb. nondum est adnotata. — Sb. r: Mela; Kaavi 
[Siikajarvi !] Huosiaisniemi [pc]: Kyyhk. litt. ^) et Kyyhk. Kasv. 
p. 61 '); Kaavi Petkellahti pc: Kyyhk. litt. 1919!^), cfr Kyyhk. 
Matk. p. 97 '); Juuka Petrovaara cp in pratis calcareis (Koti- 
lainen): Link. comm. ') [ad Kb. forsitan pertineat]. — Kb. Kide: 
Brander! ^^), Murbeck signum? addit; Vartsila ad fabricam: Link, 
comm. '')', Liperi r Maljasalmi Viurusuoranta: Eur. & H.l ') ^°) *^); 
Kontiolaks Puso Heinjarvi : Axelson ! ^), vide sub '•' axillarl ; 
Juuka ad Hanhilampi st cp et alio loco in vicinitate Juusuvaara: Notas vide supra p. 285. 288 Gentiana amarella * lingulata. 

Kyyhk. litt. 1919'); Juuka [»Juuan pit>] Juuanvaara: Kotil. 
p. 134 '); Juuka pag. Polvijarvi Juuvanvaara fq [»yleinen>] in 
pratis calcareis (Kotilainen): Link. comm. '), vide sub Sb.; Lieksa 
in pago eiusdem nominis: Wainio Kasv.! ')io)'-). — Kon. (fq): 
Norrl. On., vide sub * axillari, spec, e Tiudie! ^O); Tiudie: 
Kullhem! ^^)^-)\ Mundjarvi: Kihlman!'); Suojarvi enum. ex 8 
locis: Link. comm. ^) 

Ok. Paltamo Paltaniemi: Brenner! i*^); Kajaani: IVlalmgren ! ^O) 
et Zidb. '); Must. ') enumerat, cfr de his Murb. Gent. p. 20 ^) et 
Brenn. Obs. '^), ubi r inveniri indicatur; spec, e Paltamo etiam 
leg. Lackstrom! ^% Sotkamo: Wainio! ^^y% vide sub * axillari; 
Sotkamo Korvaniemi ad Aarreniemi : Kyyhk. maap. p. 62'); 
Paltamo Melalahti (st fq) compluribus locis cp, Puolanka prope 
Rallinmaki, Korola, Rytiaho, ad ripam lacus »Pieni Salminen» 
et ad Vuorijarvi, r [Kianta] Pesionkyla prope Myllyla! st cp 1905 
et specimen unum ad officinam Ammii!: Kyyhk. litt.') et 
Kyyhk. '), cfr Brenn. bidr. '')\ [Kianta] in pago ad templum 
prope praediolum Lehto! et ad Ruukki cp, Alavuokki Raate- 
vaara, Pesionkyla cpp ad praedium Lehto: Kyyhk. litt. '), cfr 
Kyyhk. Suom. p. 119'), 1. c. p. 20 et 23 '); Kuhmoniemi Naata- 
niemi pec ad ripam Kellojarvi: Kyyhk. litt. 1919^); Ristijarvi 
Uvankyla Kauppala prope catarrhactam Torvinen, Puolanka cp 
ad Korola et pc ad Kotilankyla in »Leskisen autio»: Kyyhk. 
litt. 1920 ■*), spec, e Torvinen et Korola determinavit Lindberg. 
— Kp. Rukajarvi Moina!, in pago Rukajarvi, Ehatyspaikka, 
in pago Hiisijarvi et prope pagum Paadane, in parte media 
Shuigarvi, Hiisivaara ad Piebarvi, Torgunjarvi, in pago Offonan- 
niemi, in promuntorio lacus Uskelanjiirvi, Uskela in pago, Shui- 
garvi et in pago Kesarvi, in parte litorali prope Vigostroff!: 
Bergr. Ant.'), cfr Bergroth in Medd. XXI p. 20*^); Rukajarvi 
Miinoa in prato livana 1904: Link, comm.'); ad pagum Latva- 
jarvi et in pago ad templum et ad Vasonvaara in eadem paroe- 
cia, ad Vasonvaara cpp 1909: Kyyhk. litt! '') 

Ob. Muhos Kosula: Brenner ! i<^) ^'^), cfr Brenn. Obs. ^); rr 
Uleaborg: Brenn. Obs. ^), vide etiam infra; Kemi Kallinkangas: Notas vide supra p. 285. Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, T. 51, N:o 1. 289 

Hougb. not. ^); Alatornio Ruottula Kalkkimaa!: Rantan. Ketk. 
p. 37*^), cfr Brenn. bidr. '). — Kk. Oulanka ad pag. Oulanka: 
Wainio Kasv.! ') '') ^% 

Lapp. ross. Kantalaks (Karsten): N. I. Fellm. V^X cfr 
1. c. p. XXXVIIl '), vide infra, spec, e Kantalaks reportavil 

F. Nylander! '^); Kantalaks [»Kandalakscha»] in graminosis siccis 
in pago: Lindberg! '); inter Kuusreka et Umba Maris albi: A. H. & 
[V. F.] Brotherus! «) ^O) 12). Tetrina: Mela PI. '') et herb., cfr Herb. 
Mus. Fenn. II p. 143 *^); Orloff [»Orlow»] in graminosis iuxta 
mare : Kihiman ! ^) 

Vide ceterum sub * axillari (Schmidt). 

Storsta delen af Lappl.: Fries ^); uppgiften ar icke riktig, ^tminstone 
ej i frSga om Finska lappmarken. — Lappland: Ale. V •"'); arten fOrekom- 
mer, s^vidt man nu kanner, endast i Lapp. ross. 

O. * lingulata foreligger afven fr&n Ob. UleSborg [>Ouln] Toppilan- 
saltni lastaiispaikka*: Einari Merikallio ! 'j 

Kol. Om fOrekomsten vid Tulemajarvi tillagges; »Kerrottiin lisaan- 
tyneen viime vuosina ; tehdas on naet pitkat ajat seisonnut ja pihat sen 
johdosta nnrmettuneeis: Link. comm. ') 

Kyyhkynen skrifver om G. lingulata: >Ei esiinny kaikkina vuosina 
laheskaan yhta runs., jonka vuoksi on voinut jaada monin paikoin ha- 
vait8ematta>: Kyyhk. litt. Detta torde galla ocksa manga andra delar 
af Finland. — Se afven of van p. 281. 

Ehuru flertalet af de aldre fdrfattarna behandlade * lingulata och 
* axillaris eom en kollektivart — annu i Herb. Mus. Fenn. II p. 96 arc 
de fOrenade, jamfor 1. c. p. IX not — bar jag dock sokt h&lla dem kt- 
Bkils, och, d§, sa varit mojiigt, genom nothanvisningar antyda, om namnet 

G. amarella i hvarje earskiklt fall uppfattas kollektivt eller icke. Och 
eftersom den form, som nu kallas * axillaris, tidigare betraktades som 
hufvudform, bar jag anfort de kollektiva uppgifterna under denna. Fler- 
talet af de aldre fftrfattarna, som atskilde den form, som har kallas 
*■ lingulata, anvande for den samma benamningen (f. eller) var. lingulata, 
nSgon g&ng 0. lingulata (Ag."); beteckningen • lingulata bar jag, om jag 
frS,nser Herb. Mus. Fenn. ed. I och Murb. Gent. (1892), ej antecknat 
fore 1899. 

Linkola betecknar 0. * litigulata som en anthropochor af andra 
klassen i de inre delarna af bans undersokningeomrSde, som en anthro 
pochor af tredje klassen i Ladogatrakten : Link. Stud. p. 247 och 249 '), 
jfr afven 1. c. p. 250, 358 och 399 '); 1. c. p. 329 karakteriseras denna 
vaxt sSsom »kalkhold». 

Notas vide supra p. 285. 
Typis impr. >*|, 1922. 19 290 Gentiana amarella L. * axillaris. 

Gentiana amarella L. * axillaris (Schmidt) Murb. 

In tola Fennia usque ad 67^ 10' satis raro occurrit, 
sed nonnullis plagis in media Fennia reperta non est. Saepe 
cum * lingulata confusa est, quae plurimis plagis fre- 
quentior esse oidetur, quare distributio omnino non est certa. 

Till.; Till. Icon. 46; Kalm '^); in pratis et pascuis uliginosis p: 
Prytz cont. *''); in locis apertis subhuniidis per totam patriam a 
Sinus fennici oris ad Lapponiam subsilvaticam usque: Wirz. 
pi. off. '^); maxima pars Fenn.: Fries*); Scand. (ex. Fenn. bor.): 
Nym. Gonsp. p. 500*); adest in . . . Fenn. bor.: Nym. Suppl. 
p. 218 % vide etiam DC. Prodr. IX p. 95 •^) et Led. Ill p. 52-53 *^). 

Al. p: Bergstr. *); complur. loc. [B'oglo] Degerby, [Jomala] 
Onningsby, Geta: Bergstr. Beskr. *); Brando et Kumlinge st f q : 
Bergr. ^) [ad * lingulatam verisimiliter spectat, vide autem 
infra]. — Ab. Pargas (C. J. Arrh.): Zett. & Br. ^); Merimasku: 
P. A. Karsten in dupl.!; Inio Kolkko et Aselholm: Bergr. ^) 
[ad * lingulatam verisimiliter special]; p: Arrh. Ann. incl. 
* lingulata; »in pratis humidis inter Kuppis [»kupis»] et 
Tavast portam extra clatrum urbis: Leche p. 27 % Korpo Hout- 
skar: [I.] Bingbom in dupl.!, cfr Zett. & Br. % Tenala: J. A. Oberg 
in herb. lye. n.; [Muurila] rr inter Haukkamaki et viam publicam: 
Renv. % Karislojo Karkali in ultimo promuntorio [^Karjalohja 
Karkkalinniemen karjessa»]: Pesol. ^); Vihti (fq): Printz *'), cfr 
W. Nyl. ^') et Flinck^); [Vihti] Suksela!-') ad lacum Kirjava: 
Flinck *^); r 1905 in prato ad Niemenkyla, sed posthac non visa: 
V. E. Broth. ^) [haec ambae adn. ad * lingulatam verisimiliter 
p.p. spectant]; r Pusula in pago Karvasjarvi ad ripam occiden- 
talem lacus Pusulanjarvi: Weeks.''); [Nystad] Santtionranta 
(Gajander): Sod.*') — Nyl. [Helsinge] Nordsjo et Nurmijarvi 
(Ilmoni): Sael. ann. '"'); Thusby r: Astr. & H. '') [haec verisimi- 
liter ad * lingulatam spectant]; Orimattila (E. Siven!^^): Ssel. 
0. Nyl. <>) — Ka. r Antrea [..S:t Andreae>] Hatula (J. Mansikka 
herb.): Linden*'), vide infra. — Ik. vide sub * lingulata. 

Sat. rr Kyro Mahnala ! i^) i^), forsitan etiam Mouhijiirvi Notaa vide supra p. 285. Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, T. 51, N:o 1. 291 

Haijii et Karkku Kauniais Mauri Marjamiiki: Hjelt**); Kyro 
[»Hameenkyro»] hie illic prope fretum Purimo in pago Sirkkala!: 
Printz comm. ••) — Ta. Siiaksmaki r in iugo Sassi et ad prae- 
dium sacerdotis: Tikk. "); verisimiliter praetervisa: Leop. ^), vide 
infra; Hauho : Herk. «); [Tavastehus] (st fq): Asp. & Th. •'); Hat- 
tiila Ihalempi: A. Sandberg! »«) »3), cfr Diar. 15, V, 1862; p: 
Norrl. s. 6. Tav. ^=); Sysma Nikkarois: [K. W.] Renqvist! ^O) >3), 
vide sub * Ungulata. — Sa. Punkaharju: [J. G.] Appelberg! ^^)^^); 
Nyslott Kalkkuunniemi st cp : Budden ") et Budd. muist. "); Ny- 
slott Kalkkiniemi* K. Enwald ! '') [verisimiliter idem locus atque 
antecedens]. — Kl. st r: Fl. Kar. % Parikkala: J. Sahlberg! lO)!^); 
llukuniemi Koiraniemi: [J. G.] Appelberg in dupl.!; Uukuniemi: 
Nikl.!^); Sortavala Kirjavalaks Paksuniemi: Palmgren ! ^); Sorta- 
vala Petrakallio: Knabe litt. % (st fq) Viipula: Backm.'^) — Kol. 
Suojii: Lindroth & Cajander!^), vide ceterum sub * lingulata. 

Sb. Jorois Jiirvikylii: Lindb. herb.**) — Kb. LiperiM^) r 
Simananniemi: Eur. & H.!^)'^)^^); st r secundum ripam occi- 
dentalem lacus Herajarvi hie illie sp: Axels. Putk. *') — Kon. 
inel. f. lingulata (fq), Saoneshje fq : Norrl. On. ^), cfr Fl. Kar. '^) 
et Giinth. p. 45; Valkiamaki: Sahlberg! '^) ^^); Tolvoja in campo 
herbido: Kihlmanl'^); Poponsaari in laeus Suojarvi: A. L. Back- 
man in Medd. XL p. 121 '^) [veris. * axillaris]. 

Ok. Paltamo Paltaniemi in coemeterio: Brenn. Reseb. 
p. 68 *"') ^^); Sotkamo in pago ad templum : Wainio Kasv.! ") i^) i'), 
cfr Must. p. 56 *^), vide etiam Hellstr. Distr. p. 18 ''); r Paltamo 
in promuntoriis Leppi- et Kirkkoniemi et in campis ad viam 
Kajan.ensem prope Naulala: Must. ^), vide autem infra. — Kp. in 
regione litorali in Tarassow-ostroff : Bergr. Ant. **), cfr Medd. XXI 
p. 20 ^) et vide sub * lingulata. 

Ob. Uleaborg:! [Nomen non inscriptum], cfr Murb. Gent, 
p. 21 ^) et Brenn. Obs. ^), ubi rr inveniri indicatur; [Uleaborg]. 
Frihetsholmarna [»Hupisaarilla»] a 1898—191)0 nonnulla speei- 
mina: Huum. lis. p. 85^), vide sub * lingulata. 

Lapp. ross. (var. pyramidalis Willd.) Kantalaks (F. Ny- Notas vide supra p. 285. 292 Gentiana amarella L * axillaris. 

lander!): N. I. Fellm. % cfr 1. c. p. XXXVIII ^) et Beket. p. 581 ''); 
vide ceterum sub * lingulata. 

Flere exemplar i H. M. F., som tidigare gStt under namnet 
O amarella, hufvudarten, tillhOra i sjalfva verket * lingulata, Be t. ex. 
Mela Kasv. III. 1 Herb. Mus. Fenn. [ed. I] upptoge hufvudarten frSn 
sex provinser, * li?igulata trkn endast tre. Det maste i sammanhang har 
med papekas, att m&nga, kanske flertalet af de uppgifter, som galla den 
kollektiva arten, afse * lingulata (se sarskildt under Al. liar nedan och 
under Ab. i texten) Sarskildt bor anmarkas, att fian Al., Ka. och Ok. 
inga uppgifter foreligga, som sakert hanfOra sig till * axillaris. 

G. amarella (coll.) uppgifves afven r Kton. Padun [»Paadany»] och 
Pelknla: Ispol. p. 63 i of vers. '')• 

Al. Hogst eannolikt ftr, att flertalet af Bergstrands fyndorter afse 

* lingulata; ^.tminstone tillhora de exemplar, som insamlats af Teng- 
str5m m. fl., den sistnamnda. Forutom flere uppg. om * lingulata anfor 
Hult hufvudarten [* axillaris] fr&n Geta Ostergeta: Hult ann. **), men 
nigot exemplar foreligger icke i H. M. F. — [Ik. »Im Nordgebiet nicht 
bekannt»: Meinsh. p. 231*^)]. — Ta. Om (?. amarcWa namnes : fOrekommer 
troligen, ehuru densamma, tillfOlje af sitt periodiska upptradande, nu ej 
antraffats: Leop. '') — Kon. Norrlins uppgift afser sanuolikt i hufvudsak 

* lingulata. 

Ob. Hellstr. Distr. p. 18 sager om O. amarella: »FJum. Uloense 
baud transit*. Norm. ann. p. 39 uppgifver nordgransen for G. amarella i 
Norge till 68° 35'— 36', men namner, att den hdgre upp nagong&ng fore 
kommer tillfalligt. — Lk. »ad fluvium Kemi>: Fellm. Lapp., jfr Led. Ill 
p. 53, torde snarare afse den kanda lokalen fr&n O b. Kemi kyrka for 
G. campest7-is, ett antagande s& mycket sannolikare, som VVahlenb. — 
hvars flora var den enda Fellman hade att tillga — p. 70 pS det be- 
stamdaste fdrnekar, att G. catnpestris forekommer i Lappland, men dar- 
emot upptager G. amarella >in pratis siccioribus Lapponiae silvaticae 
inflmae rariusi: Wahlenb. p. 70"). Som af ofvanstAende framg&r, g&r 
dock, s& vidt man nu kanner, G. campestris i vastra Finland langre mot 
norr an G. amarella. Erythraea centaurium (L.) Peis. 

In Isthmo karelico j^arissime occur rit et anno 1897 
primum est observata. Adnoiationes veteres ad speciem 
colieclivam pertinent. I Notas vide supra p. 285. Acta Societatie pro Fauna et Flora Fenuica, T. 51, N:o 1. 293 

Till. 1); Till. icon. 29'); Kalm i); tantum in laeniis exteri- 
oribus: Hell. p. 6'); in (pascuis) arenosis subhumidis fq : Prytz 
cont. nomine Ckironia Centaurium; in maritimis Alandiae, 
circa Aboam, Fredrikshamn, Kymmene: Wirz. pi. off.'), vide 
infra, cfr Led. Ill p. 50; Fenn. nierid.: Fries i), vide infra; 
tantum loco supra allato [Sakkola inter pag. Raiharanta et pag. 
Kottila] in Finlandia lecta est, ubi apud nos earn detexit Harald 
Lindberg: Schedae p. 99, vide etiam Lindberg in Medd. XXIV 
p. 81 et Lindb. Pn. p. 15. 

Ik. (st cp) in colle arido arenoso infra coryletum [»hassel- 
brant»] inter pagos Raiharanta et Kottila in par. Sakkola: 
Lindberg! in (Diar. 2, X, 1897) Medd. XXIV p. 81, cfr Medd. 
XXIV p. 5, 27 et 61, item Bot. Not. 1898 p. 63 etc., cum 
primum in Fennia adnotata est; [(fq) et in regione septentrionali 
et in reg. aiistrali Toksova [»Toxowa»]: Meinsh. p. 229-230, 
vide infra]. 

PI. Finl. exs. N:o 324 Ik. Sakkola pec in declivi arenoso 
inter pag. Raiharanta et pag. Kottila leg. Lindberg. 

Da LinD6 ej atskilde E. centaurium, och E. vulgaris, kunna alia aldre 
uppgifter med sakeihet anses afse den aistnaranda. Vilseledande var 
daremot att, sSsom Fries, Led. och Wied. & W. p. 120 gjort, upptaga hvar- 
dera arteu t^arskildt for Finland, eftersom den akta E. centaurium Pers. 
ej blifvit iakttagen i vart land fore 1897. Da deesa aldre nppgifter, 8&- 
vidt de , galla landet i desa helhet, emellertid alltjamt arc i hufvudsak 
riktiga, liar jag anfort dem i den egentlijra texten, ehuru sarskildt Wirz^na 
fyndorter uteslutande afse E. vulgaris. For undvikande af missforstand 
anfOres daremot uppgiften fran Al. i petitstycket. — Prytz' st&ndorts- 
uppgift ar sannolikt felaktigt angifven. 

Al. p vid saltvatten: Tarnstr. p. 56'), jfr Radl. p. 235*). Upp- 
gifterna afse E. vulgaris; att E. centaurium ej forekommer pa Aland, 
framhailes: Bergstr. p. 44. — Ik. Hiden framh&ller, att Raiharanta nu- 
mera hor till Vuoksela socken, Kottila till Sakkola: Hid. comm. 1921. 
[Huruvida n&gon annan af de fyndorter, eom uppraknas af Meinsh. p. 230, 
hanfor sig till Isthmus, kanner jag ej ; jag formodar dock, att sa ej 
ar fallet.] 

*) Species collectiva. 294 Erythraea vulgaris. 

Erythraea vulgaris (Rafn) Wittr. 

In taeniis orae australis usque ad 61^ 35' ad septen- 
trionem versus occurrit; in parte austro-occidentali frequens 
est, ad orientem et ad septentrionem versus i^arescit. 

Auct. veteres vide sub E. centaurio; ad litora Maris 
baltici et bottnici baud infrequens: Spic. I p. 16; Fenn. merid.: 
Fries; »in Lavansaari [»Laivasaari»] (Bser), a me primum visa 
in taeniis Fredriksbamn [»portus Frederici*] et Lovisae, occi- 
dentem versus frequentior»: Rupr. Diatr. p. 22; Fenn. mer.: 
Nym. Consp. p. 502; ad oras Maris baltici et Sinus finlandensis 
(ora Isthmi karebci excepta) st fq obvia, ad Sinum bottnicum 
ad septentrionem versus usque ad 61^ 15' progreditur: Schedae 
p. 99, vide etiam (DC. Prodr. IX p. 59,) Led. Ill p. 50, Lindb. 
in Atlas p. 36 et Hayr. Landv. p. 154. 

Al. fq: Bergstr., cfr 1. c. p. 5; fq ad oram : Arrh. & K.; 
st fq — fq in litoribus: Bergr., vide etiam Palmgr. Hipp, [com- 
plur. locis], Samuelss. p. 132 etc. — Ab. fq: Zett. & Br.: 
Pargas fq in litoribus exterioribus, in litoribus interioribus p: 
Arrh. Ann.; Bromarf Soderstrand, Grundsund et Padva, Finby 
Pettu: Sand.; Tenala Olsbole Sjolax st pc et Olsbole Stock- 
holmen: Hayr.; [Pojo] p ad Dannskog; A. Nyl.; Nystad 1895 
(H. Soderman), Nystad Enskar (A. Wallenskold): Hayr. herb. — 
Nyl. Ekenas! in taeniis: Hayren in Geogr. F. T. 1900 p. 231, 
vide etiam Hayr. Landv. p. 122, 141 et 145; Hayr. e multis 
locis enum.; in taeniis ex. gr. in Stor Ramsjo!: His.; Inga 
Jakob Ramso, Dansarholm, Vesterkulla Orrholm, p: Brenn. vaxtf. 
p. 77, cfr W. Brenn. Strandz. p. 186; Esbo fq in litore maris : 
Kihlm. ann.; st pc Somas, Mjolo: W. Nyl.; Helsingfors in litori- 
bus maris: Ssel. ann.; (fq) in maritimis: Sail. 0. Nyl.; Tytar- 
saari: Brenn., vide etiam Wecksell in L. Y. 1910 p. 231 (Taival- 
saari) et supra, — Ka. Fredriksbamn (Rupr. in H. M. F.l): 
Fl. Kar., e Fredriksbamn etiam comm. Knabe litt.; Lavansaari: 
Brenn.!; Rupr. Diatr. p. 22 vide supra; rr in litore ad Kaukiala 
in Siikjarvi: BlomI — Ik. Koivisto [»Bjork6»] Vasikkasaari: 
E. Nyl. Ber., cfr Fl. Kar. p. 188; Kakki: Malmb.! 

Sat. Raumo: Malmgr., spec, indidem leg. Simming! et Acta Societatis pro b'auna el Flora Feunii-a, 'i". 51, N:o 1. 295 

K. R. Paqvalin!; Euraaminne Ilavais: Kl. Wahlman!, cfr Herb. 
Mus. Fenn. 11 p. 148; Kumniis prope Bjorneborg 1862 (A. G. 
Zidbiick herb.): Zidb., cfr Hayr. Bjorneb.; [Bjorneborg^] si r et 
st cp, Kumniis complur. locLs (H. Selin), Oudoursholm et Vias- 
vesi (K. Lindstrom auct. Fontell), Luvia (Hj. Wikman auctore 
Fontell), Luvia in taeniis, ex. gr. in Laitakari et Birskar (E. Her- 
monen): Hayr. Bjorneb., cfr I. c. p. 46 et Hayren in Medd. XXXV 
p. 55, spec, e Bjorneborg Oudoursholm ! 

PI. Finl. exs. N:o 825 Nyl. Ekenas Tvarminne Krogen in 
litore leg. Inga Strom, N:o 868 Ab. Nagu insula Sjalo leg. 
T. Anttila; Herb. Ross. N.o 71 [Nyl.] prope Helsingfors leg. 
W. Schochin. 

Arten kallas, sarskildt af aldre finska fOrf., dels E. litiariifolia 
liam., dels E. litoralis Fr.; hvartdera namnet ar dock oriktigt, se Wittrock 
Erythreae exsiccatae N:o 2 (eller Bot. Not. 1884 N:o 4 p. 111-112) och 
jfr i afseende a det forra Herb. Mus. Feun. p. 27 not. Under seaare tid 
hafva flere forf. dter anvandt namnet E. litoralis, se afven Nym. Consp. 
p. 502. D& emellertid alia tre namnen uppenbarligen afse samma form, 
fOreligger ingen anledning att soka utreda reap, forfattares anvandning af 
deasa namn. 

Var. minor Hartm., som i Herb. Mus. Fenn. [ed. I] upptages fr&n 
Al, och Nyl., torde icke vara nigon eynnerligen anmarkningsvard form 
(jfr Wittrcck 1. c. N:o 7). Den upptages afven Nyl. Pyttis vid Hinka- 
bohle, Borg& pS, Sundo: Ssel. 0. Nyl. 

Erythraea pulchella (Sw.) Fr. 

In taeniis orae australis et austro-occidentalis raro aut 
satis raro occurrit; ad septentrionem versus usque ad 61^ 35' 
progreditur. 

»I Finstroms socken pa Aland ymnig i graset nagot fran 
stranden af en vik, som der gar in nagra mil fran hafvet»: 
0. Schwartz in Sv. Vetensk. Akad. Handl. 1788 p. 85-87, ubi 
describitur nomine Gentiana pulchella^ cfr Spic; in oris maris 
finl. austr. p: Prytz cont.; (saepe) cum praecedente [E. linariae- 
folia] iisdem locis obvia: Spic. I p. 16; Lavansaari [»Laiva- 
saari»] (Bser), [Korpo] in ins. Kalo [»Kelo»]: Rupr. Diatr. p. 22; 
Eur. omn. exc. . . . Fenn. bor.: Nym. Consp. p. 502; Fenn. 
non nisi in max. mer. (Nyl., Ab.. Al.) lecta est: Nym. Suppl. 296 Erythraea pulchella. 

p. 219; in litoribus in insula Al. (baud infrequenter) crescit, 
ceterum ad oram Finlandensem ad orientem versus usque ad 
opp. Fredrikshamn : Schedae p. 99, vide etiam (DC. Prodr. IX 
p. 57,) Led. Ill p. 50-51 et Lindb. in Atlas p. 36. 

Al. St r: Bergstr.; complur. loc. [Hammarland] Skarpnato 
[etiam Pesol.!], Eckero [spec, a Tengstr.!]: Bergstr. Beskr.; Geta 
Pansarnas: [0. Hoffstrom &] [P. F.] Molander!; » Eckero torp»: 
Leopold! et A. Kajava & Lindrotb!; Lemland Granboda: Arrb.&K.; 
Sottunga Kyrklandet st fq in litoribus: Arrb.; Geta Isakso, Salt- 
vik prope Qvarnbo, Gulibergsbolmen: Gh. E. Boldt; Lemland 
Slatbolm: Laur. Fort.; Sund Hogbolstad ad Lumparn pc: Gadol.; 
Eckero Ernskiir: Lindberg!; Saltvik Germundo: Lindb. herb.; 
Jomala inter Espbolm et Skobbholm : Palmgr. Hipp. p. 154; 
[Foglo] Jerso Osterviken: Samuelss. p. 132; Jomala Mockelo: 
Knabe litt.; Brando! p, Kumlinge Enklubb in Enklinge [et] 
Snacko: Bergr., vide infra, cfr Radl. p. 235 et supra. — Ab. 
r: Zett. & Br., spec, e Reso Ekstensholm !; Hout.skar Bjorko ad 
*Gloet»: Gadol. 1920; Korpo Kalo: Tengstr.!, cfr Rupr. Diatr. I. c; 
Korpo Hasselo: G. Renvall!; Korpo Enskar r [»2»]: Ekl. p. 106, 
cfr 1. c. p. 103; [Korpo] Langviken adversus Hvilsby: Ekl. Bot. | 
p. 22, Langviken adversus Rojkil: 1. c. p. 23; Korpo Osterkalax : 
G. Renvall in Lindb. herb.; Reso Jaakkola (Myren): Ssel. herb.; | 
Pargas in insulis st r-p ex. gr. p — st fq in insula Attu: Arrh. 
Ann.; Pargas Lenholm: E. Renter!; Pargas Lemlaks Gundvik: 
Linkolal; [Pojo] p ad Dannskog: A. Nyl., cfr Rupr. Diatr. p. 22; 
Mietois rr nonnulla specimina 1897 in litore maris prope Tervois : 
Gaj. Kasvist.; [Nystad] Santtioranta ad oram australem Sorvakko 
et in litore australi insulae Ykskoivu (Cajander): Sod. — Nyl. 
Hango: Lindb. herb, et Ale. IV; Ekenas Tvarminne complur. 
locis et f. simplex et f. ramosissima: Hayr.; Ekenas Tvar- 
minne Rofholmarna: Inga Strom!, spec. comm. Palmen, cfr 1 
Ale. IV, vide etiam infra; Ekenas Tvarminne nonnullis locis 
interdum cp (Flora Tvarm): Hid. comm.; Ekenas Espingskar: 
W. Wahlbeck!; Inga in insulis Gasgrund! et Slor Ramsjo!: 
His., spec, etiam in dupl. eBarosund!; Inga Lill-Lofo: Brenner! 
et W. Brenner!; [Kyrkslatt] in litoribus Stromsby etc.: Rosb. 
Kyrksl. p. 109; Esbo Rulludd: Kihlm. ann,, spec, adscriptum Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, T. 51, N:o 1. 297 

Kutukari!; Esbo Frisans: E. G. Wasastjerna !; Helsingfors Melko: 
Hull herb, et A. G. Helenius in Hiiyr. herb.; Helsingfors Mjolo: 
Saelan!; [Helsinge] Nordsjo? Skata Ratan: [J. J. Chydenius]!; 
Borga in sinu Tirmo (Stromborg): Sael. herb.; Borga Pellinge 
Bjornholm: Ohrnberg!; Borga Emsalo Utviken: Ch. E. Boldt! 

— Ka. prope Fredrikshamn in insulis Stamo! et Pitkapaasi: 
E. Nyl. Ber., cfr Ssel. 0. Nyl.; Lavansaari (E. Nyl. Ber.): Brenn., 
vide etiam supra. 

Sat. Luvia Lailakari (Eeva Hermonen 1901!): Hayren in 
Medd. XXXV p. 55 et Hiiyr. Bjorneb., cfr 1. c. p. 46 et 185. 

PI. Finl. exs. N:o 326 Nyl. Ekenas Tviirminne in litore 
insulae Rofholmen leg. Thyra Elfving et Inga Strom. 

Storsta delen af Finl.: Fries, ar ej riktigt. — Al. Finetrftm Bergo 
och Huso: Erics., jfr Ale. och Ale. Ill p. 232; exeraplaret hOr till E. vulgaris. 

— Ka. och Ik. Bagge de lokaler, fr&n hvilka E. Nyl Ber. upptager 
arten, d v. e Lavansaari och Taramio (Stamt^), ligga i K a. ratt lingt frAn 
Wiborg, hvarfdre uppg. »in taeniis Viburgensibu8> (E. Nylander): Fl. Kar. 
p. 188, jfr Malmb. na. tl., maste betecknas som mindre noggrann. 

Formerna simplex Ft. och ramosissima Pers. sarskiljas i Mela 
Kasv. Ill, jfr afven Mela Kasv. V. Om dessa former sages irkn Al.: 
Dels pa strander i en grenig mdngbloinmig och jamforelsevis storvaxt 
form, dele (Krokholm i Brando) pa mager, fuktig sing, liten och enblommig, 
ytterst spad: Bergr.; se afven under Nyl. Menyantlies trifoliata L. 

In tota Fennia et Lapponia, parte maxiine septentr.- 
or i en tali huius foi^sitan excepta, frequenter (interdum fre- 
quentissime) saepeque copiose—copiosissime provenit. 

Fq in tota Fennia inveniri consentiunt plurimi auctores, cfr 
Till., Till. Icon. 157 [miserrime delineata] ex 0. Hjelt Nat.; Kalm; 
cp in paludosis: Hell. p. 4; in rivulis lente currentibus et 
paludibus graminosis per totam patriam usque in Lapp, subal- 
pinam: Wirz. pi. off., cfr Fries; Scand.: Nym. Consp. p. 503^ 
Fenn : Nym. Siippl. p. 219; per totum territorium plus minusve 
fq dispersa: Schedae II p. 119, vide etiam DC. Prodr. IX p. 137, 
Led. Ill p. 76 77, Borg Beitr. p. 102, 113, 115, 136, 140 et 
140 not. 298 Menyanthes trifoliata. 

Lapp. fenn. fq — fqq et interdum cpp: Hjelt & H., cfr 
I. c. p. 110; [fq, enum. compl. locis: Birg. p. 96;] in pratis 
paludosis, sphagnetis apertis et aquosis paludibusque udis fq : 
Blom Bidr.; per partem silvaticam omnium Lapp. suec. vuiga- 
tissime, per subsilvaticam et subalpinam etiam saepius cp: 
Wahlenb. p. 61, cfr 1. c. p. LXIV; usque ad Saytsjaure in 
paludibus fq, superius vero ad septentrionem vix adscendit: 
Fellm. Lapp.; fq usque ad Kongas prope Mare glaciale: Wainio 
Not; in reg. silvatica fqq: Hult Lappm.; Kuolajarvi fq-fqq: 
Pesol.; Utsjoki fqq: Ssel. kat.; in paludibus, sphagnetis apertis, 
aquosis atque in aqua tranquilla fluminum per reg. subsilv. fq 
et subalpinam st fq; in tractu inter lac. Muddusjiirvi et Inari 
site fq cp, at in reg. subalpina alpium Muotkatunturit et Maaresta- 
tunturit st pc, Ailigas V 335: Kihlm. Ant.; per regionem sub- 
silvaticam et subalpinam st fq: Arrh. ant.; vide etiam Blytt 
p. 717 etc. — [L. ent. reg. subalp. et silv. fq: Lsest.; st r in 
paludosis reg. subalpinae Vahakurkkio cp in ripa occidentali, 
Isokurkkio, ad pedes alpium Kalkuoivi, Hirvasvuopio et Munni- 
kurkio, r in reg. alpina in lacu parvo ad pedes alpium Tschertti 
et st cp in ripa australi lacus Johkasjaur: Linden Bidr.; fq : 
Fries & Mart. p. (67).] 

Lapp. ross. »usque ad Kantalaks cp, deinde unico tantum 
loco baud procul ab oppid. Kola observavit: Fellm. Ind., vide 
etiam Fellm. Anteckn. I p. 565; »in infima parte huius Lapp, 
usque ad Umba p, de cetero modo unico loco prope Kola mihi 
obvia»: N. I. Fellm., cfr 1. c. p. XXXVII et Beket. p. 581, spec, e 
Kola leg. P. A. Karstenl; Teribjerka, Maaselka [»Maselga»] et 
Jokostrow: Beket. p. 581; ad Keinjaur: Palm.!; Olenitsa, Tetrina, 
Tshapoma, Pjalitsa, Devjatoi, Ponoj (Sahlberg) et multis locis 
magis ad occidentem versus: Mela PI.; ad pedem alpis Hibina: 
Brotherus!; ad lac. Umpjavr! infra Lujauri urt et in lacu 
Seidjaur! in alp. Lujauri urt: Kihlman; Tsipnavolok: Broth. 
Wand. p. 12!; Kouringa B.: Rae N:o 63, p. 320 [ubi?]; Varsina, 
inter Jenjavr, Nisnjavr et Ayrmanjavr: Broth. Reseb. et Broth. 
Murm. p. 219 et 220; Ponoj in loco humido in »tundra»: 
Montell!; Orloff in lacusculo convallis Gubnoj : Kihlman!; prope 
ostium flum. Nuotjok : Linden!; Lutto prope ostium: Fontell!; Acta Societatis pro Fauna et Flora Feunica, T. 51, N:o 1. 299 

ad lac. Porrjavr! in ripa rivuli et prope pag. Voroninsk ! ad 
rivulum sterilis tantum : Kihlman. 

PI. Finl. exs. N:o 855 Nyl. Kyrksliitt in udo prato in 
pago Osterby leg. Edit Lindstrom, N:o 856 Nyl. Kyrksliitt in 
margine stagni Mustjarvi leg. Lindberg. 

Al. st fq: Bergstr. och Arrh. & K.; et fq-fq: Bergr. — Ab. fq — stfq: 
Arrh. Ann.; Korpo Uto r [»2»]: Efel. p. 106; »Mt ja Pt ok Caj Kasvist. — 
Nyl. [Helsingfors] utrotad under de senaste decennierna: Breun, F6r, 
p. 134; [Hogland] r, Tytareaari : Brenn., ee afven Sselan i Medd. XXV p. 78. 
— Ka, fqq: Blom. — Ik. st fq: Malmb. — Sat. p — st fq. Hvittis- 
bofjard fq: Hayr. Bjorneb. — Ta. fq — st fq: Borg Tiet.; st f q : Wainio 
Tav. or. — Sa. fqq (cpj: Hult. — Kl. st fq: Hann. — Kol. fq fqq: Elfv. 

Sb. fqq: Mela och M. & J. Sahib. — Kb. fqq: Axels. Potk. — 
Kon. »fqq, in Saoneshje et Reg. occ. fq»: Norrl. On. — O m. (st fq— )fq: 
A. L. Backm. Fl. p. 97; fq-fqq: Parv. Oul. — Ok. fqq: Must, och 
Brenn. Obs. — Kp. fq — fqq: Bergr. Ant. — Ob. fqq: Leiv., Brenn. Obs., 
Keckm. och Eantaniemi ; vid Torne^ alf endast st fq: Hjelt & H. p. 110 not. 

Af de uppgifter, som angifva en lagre frekvensgrad, fortjana de 
fr&n Al. att sarskildt papekas, 6k arten mahanda ar miudre allman dar 
an annorstades. Afven folj. uppgifter torde i detta sammanhang aga ett 
visst intresse: »in Runsala insula prope Aboam . . . et in Alandiae ripis 
tanta huius reperiatur copia quantam paludes et ripae vix capere possunt*: 
P. Elfving, Dissertatio medica de Trifolio aquatlco, Abo 1724, p. 9. — Detalj 
uppgifter om utbredningen ingS, bl. a. fran Nyl. Hayr, Stud. p. 168, O a. 
Laur. Vaxtf. p. 10, Ob. Leiv. Veg p. 202, se afven Breun. Obs. Om ut- 
bredningen i Kuus. skrifves: »Sakert m (a) i hela norra Kuns. s&val i 
sjoar, S.ar och backar nara stranden, som pa mer eller mindre forsumpad 
mark, afven p3, fjallens toppar»: A. L. Backm. comni.; karr allman: 
W. Brenn. FOrt. 

Menyanthes uppgifves forekomma ymnigt bl. a. af folj. forf.: Caj. 
Kasvist., Hayr. Stud. p. 168 (Nyl.) [»vanl. rikl.»], Stenr., O. Brand, p. 98 
(Sb. Pieksamaki), Axels. Putk., Kyyhk. (Sb. och Ok.), Parv. Oul., dar 
narmare uppgifter lamnas : >muodo8taen josk. . . . kasvu8toja>, Kyj'bk. 
Suom. [ivalifita aika runsaastikin*], Bergr. Ant.; st cp: Borg Tiet.; st 
pc — cp: Hayr. Bjorneb. 

Linkola betecknar Menyanthes som hemeradiaphor: Link. Stud. p. 278. 

Se vidare om denna art Medd. XXVI p. 52-53, L. Y. 1900 p. 53 
och Bot. Not. 1900 p. 141. 

Som >fossil ar vattenklOfvern mycket allman och finnes pa ea godt 
Bom alia uodersokta lokaler>: G. And. p. 105, jfr 1. c. p. 20, Lindb. Phyt. 
p. 178 och Lindb. subfoss. in Atlas p. 55 och 56; se afven A. L. Backm. 
Torvm. p. 160-161. 

F. paradoxa Fr. ar sallsynt. FOlj. uppg. fOreligga. Ab. Lojo Lylyis 300 Menyanthes trifoliata. 

ymnig: eleven Ed v. af Hallstrom !, jfr Arrhenius i Medd. XXI p. 89—90, 
(\k denna form for forsta gangen uppgafs for Finland, och Medd. 1. c. 
p. 91. — Nyl. Kyrkslatt (Verner Piponius!): Brotherus i Medd. XXXIX 
p. 195; [»Kirkkonummi»] Varstrom (A. Piponius): Hid. comm. 1921. — 
Tb. Viitasaari Lakomaki »in sphagneto aquoso ad semitam tr?bium»: 
Kihlman! — S b. Nilsia Sarvikyla: Knabe litt. — Kp. vid Rautaverajaisen- 
oja och ett exemplar i en gungflyartad lokal S om Malviaispera: Bergr. 
Ant., exemplar fran sank ang nara Kevattomarvi ! Asclepiadaceae. 

Vincetoxicum officinale Moencli') 

In maxima parte taeniarum Alandiae satis frequenter 
(—frequenter) provenit ; in reliqua Fennia austro-occidentali 
passim—satis raro occurrit, supra 60^ 40' ad septentrionem 
et trans 0^ 30' ad occidentem versus ab Helsingfors nondum 
est visum. 

Till.; Kalni ; planta frequentissima locis lapidosis taeniarum 
Fenniae: Hell. p. 5; in glareosis Finl. australis et merid. st fq: 
Prylz cont.; Fenn. mer. occ: Fries; Fenn. mer.-occ: Nym. 
Consp. p. 496; in litoribus tantum in Al., Ab. et Nyl. crescit : 
Schedae II p. 122, vide etiani »0m ra potta.ske tillverkningens 
npphjelpande i Finland*, G. G. Lilius, praes. P. A. Gadd, Abo 
1774, p. 7, DC. Prodr. VIII p. 524 et Led. Ill p. 45-46. 

Al. (p): Bergstr.; Vardo, in insulis ad litus orientale fq, 
in Alandia continenti (non est): Tengstr.!; complur. loc. Foglo, 
Kokar, Vardo, in Alandia continenti (non) est: Bergstr. Beskr.; 
in Alandia cont. ad Bjornby in Sund, ad Haraldsby in Saltvik 
et ad Hockbole in Geta: Hult ann.; r in Alandia cont., Fin- 
strom prope Markusbole, st fq in taeniis et in vicinitale maris: 
Arrh. & K.; Kokar et Sottunga fq, saepe op: Arrh ; Geta Dano, 

') Cynanchuni vincetoxicum (L.) R Br. auct. plerique. Acta Societatis pro Fauna et Flora Fenuica, T. 51, N:o 1. 301 

Hallo, Hamsholmen: Ch. E. Boldt; in taeniis Kokar— Geta 
plerumque fq aut st fq, cetenim paucis locis in Alandia conti- 
nenti et Vardo uno loco [Ado]: Palmgr. Stud. p. 415—410, 
ubi e 46 locis enum., quern 1. inspicias, et 1. c. spec. tab. VII; 
fq in territorio occidentali et media [= Kumlinge, Brando et 
in maxime occidentali parte par. Inio]: Bergr., cfr Bergroth in 
Medd. XX p. 37, vide etiam Prim. p. 70, item Palmgr. Hipp, 
p. 114 et 166. — Ab. p: Zett. & Br.; Bunsala: Nikl.!; Abo 
Bunsala [»Turku Buissalo»] in parte occidentali insulae, Kaharin- 
maki ad septentrionalem partem oppidi, Nadendal Kuparinmaki 
cp: Pesol.; Korpo: A. G. H. in dupl.!; Korpo Uto (!) et Enskar 
fq [>5»]: Ekl. p. 106, cfr 1. c. p. 100; par. Gustafs Penaklubi 
et Lokholm ad meridiem versus a Vartsala pc: Bergr., cfr 
Bergroth in Medd. XX p. 37; Tofsala Kahiluoto: D. Wikstrom 
in Lindb. herb.; »in ins. Nagu (!) Lilland (!), Gylt Galten et 
Oesterskar*: Bupr. Diatr. p. 24; Kakskerta Satavaluoto (alumn. 
Martti CoUan): Link, comm.; Merimasku et Nadendal (P. A. 
Karsten), Reso Luonnonmaa (Laura Hogman): Liro Ured. p. 415; 
Nadendal: Hjelt, Arrh., Pesola ! et Luikka Luotola!; Airisto 
Vepsarsaari (H. Klingstedt): Hid. coram.; Reso: [0.] Myren!; 
Reso Ekstensholm: Klingstedt!, cfr Medd. XXXI p. 27; Pargas r 
Alon: Adl.; Pargas Lenholm et Brannudden (0. & E. Reuter), 
Attu complur. loc: Arrh. Ann.; Pargas Sandvik Orfjarden 
versus 1919: Arrh.; Kimito Storfailan : A. Ramsay!; Kimito 
Skinnarvik et Hiitis: Arrh.; Hiitis Vano Storholm cpp: 0. M. 
Reuter coram.; Hiitis Angso 1895: Hayr.; r Pojo in insula 
Koon (A. Nordenskiold): His., cfr Herb. Mus. Fenn. II p. 143; 
Mynamaki in parte australi r, Vallais Heikola cp in silva dome- 
stica [»kotometsassa»], Tapaninen r st cp ad praedium Mies- 
maki: Caj. Kasvist., quera 1. inspicias, vide etiam infra. — 
Nyl. par. Ekenas Tofo!, [Soderangen] Ado, Alglo, Buso prope 
Jusaro nonnullis locis: Hayr. Ber.; [Ekenas Tvarrainne] Alglo! 
fq, Espskar et fq in Buso : Hayr. Land v. p. 165, spec, ex 
Ekenas Alglo etiam leg. K. J. Eneback ! ; Ekenas Tvarrainne 
Koon pc (Hayren): Hid. coram.; Kyrkslatt Porkkala in Kyrko- 
gardson (Greta Andersin!): Brenner in (Diar. 4, II, 1905) 
Medd. XXXI p. 54, cfr 1. c. p. 42 etc. 302 Vincetoxicum officinale. 

PI. Finl. exs. N:o 864 Nagu insula Sjalo in litorali rupe 

leg. J. Anttila. 

»In saxosis et glareosia insularum et provinciarum ad Mare balti- 
cum et Sinum feiinicum iacentium, Hauho>: Wirz. pi. off.; uppg. ar alltfOr 
allmant affattad och, sora af fynduppgifterna bar ofvan synes, i fr&ga om 
vissa omrdden fullkomligt felaktig. — Al. Ett uppenbart forbiseende ar, 
att Bergstr. for arten anger >A, B, C, D>, d. v. s. hela Aland, oaktadt 
ban i Bergstr. Beskr. namner, att densamma saknas pa fasta Aland; som 
af ofvanstaeiule framfjar, fOreligga numera nagra uppgifter afven frSn 
detta omr&de. — A b. Cajander b&ller fore, att Vincetoxicum bor betraktaa 
s&som relikt pa de af bonom anforda lokalerna. — Ik. Sakkola: elev 
Savanderl, jfr Desideratkat p. 14; bar foreligeer sakerligen etikettfor- 
vaxling. — Sat. Huittinen [»Hvitti8»]: Car. p. 23. — Ta. Hauho: Herk.; 
uppgifterna fr&n Sat. ocb Ta. aro med all pannolikbet oriktiga. 

Af familjen Asclepiadaceae odlas bos oss ett par arter. Sk n&vr.ne^ 
om Asclepias htberosa [Hort.]: Li. Toivoniemi p& kail jord: Nonlling p. 316. 
[Om bestamniiigen ar riktig, kan jag ej afgOra]. 

Vinca maior- L. eallsynt odl. pS kail jord; Brenn. Flor. p. 152; 
raycket eallan odiad: Lindb. comm. 

V. minor L. sallsynt odl. p& kail jord: Brenn. Flor. p. 152; i 
Sydl. odlad, etundom p§. begrafningeplatser: Ale. Ill, jfr afven Mela 
Kasv. V ocb se Medd. XXV p. 13; sallan odlad: Lindb. comm. 

Nerium Oleander L. allmant fOrekommande bos oss som krukvaxt: 
Brenn. Flor. p. 152; se afven Parv. Oul. p. 74. Rubiaceae. 

Galium boreale L. 

In tota fere Fennia et in maxima Lapponiae parte 
invenitur ; in parte australi et maxime septentrionali plerum- 
que frequenter (in Alandia frequentissime) provenit, in Fen- 
nia media inter 62^ 30' et 66^ rarius et inprimis ad oram 
obvium, cfr Wainio Kasv. p. 123. 

Till., vide infra; Kalm ; in pratis et pascuis duris fqq: 
Prytz cont.; maxima par.s Fenn. el Lapp,: Fries; Scand.: Nym. 
Consp. p. 324; Fenn. tota: Nym. Suppl. p. 152; per totum Acta Societatie pro Fauna et Flora Fennica, T. 51, N:o 1. 305 

torriloriuni dispersum : Schedae p. Ill, vide etiam DC. Prodr. IV 
p. 600, Led. II p. 412-413, Borg Beitr. p. 102, 112, 136 et 
142, item Link. Stud. II. 

Al. fq: Bergstr. et Arrh. & K.; fqq : Bergr., vide etiam 
Palmgr. Stud. p. 442—443 et infra. — Ab. fq: omnes fere 
auct.; exc. st fq: Renv.; fqq: V. E. Broth. [»yleinen'] et Weeks.;, 
fq — fqq: Caj. Kasvist.; Bergr. vide sub Al. — Nyl. par. 
Kkeniis p — st fq: Hayr.; in taeniis p, in terra continenti fq: 
W. Brenn. Vaxtg ; fq : His.; p: W. Nyl.; p, non cp: Hid. Tiet.; 
Helsingfors pec, Thusby Traskanda, Jokela fqq: Kihlm. ann.; 
fq, (pc): Stenr.; f q : SseL 0. Nyl.; Orimattila fq : Link, comm.; 
p locis aridis: Brenn. — Ka. p: Blom ; st fq in vicinitate 
fluvii Vuoksi, interiore in parte p — st r: Linden; f q : Valle 
Tiet. — Ik. fq: Malmb.; [vide etiam Meinsh. p. 148]. 

Sat. st fq: Malmgr.; [Loimaa] fqq: Saur.; [Bjorneborg} 
adnotatum e Torbonas fq, Kahaluoto st fq, Kumnas p (H. Se- 
iin), st cp — cp, Hvittisbofjiird fq, Luvia Hanninkylii Pulli (E. 
Hermonen): Hayr. Bjorneb.; fq : Hjelt. — Ta. fq: Leop., Knabe 
Fort., Asp. & Th. et Norrl. s. 6. Tav.; st fq: Bonsd.; st fq, 
sp interdum spec, solit.: Borg Tiet., cfr Kark. Sin. p. 4; fq 
saltem in par. Luhanka: VVainio Tav. or., vide etiam infra. — 
Sa. st fq: Hult, vide ceterum infra. — Kl. p: Fl. Kar.; in 
vicinitate lac. Ladoga st fq: Linden; [Parikkala] p: Hann.; 
fq (Backm., Bergstr.): Norrl. Symb.; f q : Hjelt; in vicinitate lac. 
Ladoga st fq, interiore in parte p: Link. Stud. p. 272; e per- 
multis locis enum.: Link. Stud. II. — Kol. fq — fqq: Elfv.; e 
permultis locis enum.: Link. Stud. II. 

Oa. st fq: Malmgr.; [in vicinitate oppidi Kasko] inter 
Kalax et Nampnas cp, Gottbole, ad sepulcrum dom. Bladh 
st cp: Linden Bot.; p — st fq, in paroeciis ad fluvium Kyro fq: 
Laur. Vaxtf. — Tb. st r Uurais, Saarijarvil: Broth.; [Jyvas- 
kylii] Mattilanniemi in luco et ad margines agrorum, pec ad 
Tourujoki ad oppidum versus [»kaupungin puolella»]: Link. 
Kasv. p. 168, cfr Link. Jyv. p. 191; Pihtipudas r Alvejarvi 
iMustaniemi, Murhapuro, Elamaisjarvi Makela cp ad ripam : 
Roiv.; Wainio Tav. or. vide sub Ta. — Sb. Leppavirta com- 
pluribus locis: Enw., vide infra; r: Mela; Juuka saltem 6 locis,. .304 Galium boreale. 

inter alia cp ad Vesivaara [vide infra], Kuopio Kolmisoppi, 
Peltonen— Koivunen pc (A. Leinonen), Maaninka Polja Virtala 
ad Multmiiki! versus cp parvo loco [»isona tiheana laikkuna»] 
et pc ad Kalliolampi in agro inculto [»vanh. kesantopellolla»], 
Kaavi pc ad ripam lacus Siikajarvi, lisalmi Raudanjoki ad 
Sukeva cp: Kyyhk. litt.; Nilsia Lastukoski ad viam: Link. Kert. 
p. 184; Nilsia ad Pisanvuori 1909: Link.; Kiuruvesi: Lundstr. 
— Kb. Kide (fq): Brand.!; e permultis locis enum.: Link. 
Stud, 11; in par. Korpiselka non visum: Link, comni.; Liperi r, 
Polvijarvi Martonvaara secundum Rauan-! et Airujoki: Eur. & H.; 
[inter Hoytiainen et Pielisjarvi] p plerumque sp, sed interdum 
locis [»aloiila»] parvis cp: Axels. Pulk.; Wainio Kasv. hac ex 
parte non comm. — Kon. st fq — fq in collibus graminosis et 
herbidis, in Saoneshje ad Schungu cet. fq, in Reg. occ. ad 
Suojarvi fq obvia: Norrl. On.; Suojarvi enum. e multis locis: 
Link. Stud. II, vide etiam Giinth. p. 40. 

Om. r, Gamla Karleby [Kyrkbacken!], Toholampi: Hellstr.; 
(st r) fq in par. Soini, sed r in ceteris territorii partibus : 
A. L. Backm. Fl., cfr 1. c. p. 13 et vide infra; st fq : Tenn.; 
fq — st fq: Parv. Oul,; Pyhajoki (r) Kiskila ad viam publicam: 
Lackstr.; Temmes: Brenn. Obs. et Huum. Kasv, p. 175; r 
Saraisniemi 1916: Metsav. — Ok. (p): Must.; in parte australi r, 
in parte orientali baud visum: Brenn. Obs.; [Kianta] cp ad 
catarrhactas fluvii Emajoki: Kyyhk., cfr Brenn. bidr.; Paltamo 
Melalahti, Kianta [»Suomussalmi»] etiam in vicinitate templi 
infra Pitkakoski! cp et ad Aittakoski: Kyyhk. litt., cfr Kyyhk. 
Suom., ubi r inveniri indicatur, et 1. c. p. 18; Hyrynsalmi 
Moisionvaara pc ad ripam lacus Honkajarvi [cfr Kyyhk. Matk. 
p. 101], Kianta [»Suomussalmi»] Keralankyla Tormaia: Kyyhk. 
litt. 1919; Ristijarvi Uvajarvi compl. locis ad ripas et ad pagum 
et ad septentrionem versus a lacu, item ad Torvenkoski: Kyyhk, 
litt. 1920; Wainio in hac provincia non vidit: Wainio Kasv. — 
Kp. in parte media fq ad pontes [»kafvelbroar»], ad catarrhactas 
etc. Kemijoki secundum amnem p, Kellovaara st fq ad ripas 
amnis, Jyskjarvi p ad ripas, enum.: Bergr. Ant., spec, a ripa 
fluvii Tshirkkakemijoki ad Tahkokoski! et Valkeajarvi! ; Usma 
ad fluvium Kemi: Malmgren!; in insula fluminis Vig: Selin!; Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, T. 51, N:o 1. 305 

[Solovelsk [»SoIovki»]: Beket. p. 569;] Wainio in hac provincia 
non vidit: Wainio Kasv. 

Ob. Liminka: Hellstrom!, cfr Brenn. Obs.; Uleaborg fq : 
Jul. p. 274; Ulea: Eberh.; in parte septentrionali [»Nor.»] fqq, 
in parte maxima septentrionali minore frequentia, in maxima 
parte [»Obor.»] fq in vicinitate orae, in valle fluvii Simo! mi- 
nore frequentia usque ad Hosio: Brenn. Obs., quern 1. inspicias ; 
vide etiam Leiv., Leiv. Veg. p. 205 et Huum. Oul. p. 180; in 
Leiv. putk. e multis locis enum.; fq in vicinitate orae, in valle 
iluvii Simo st fq usque ad Ylikarppa: Keckm.; Kemi fqq: 
Hantaniemi, vide etiam M. Castren p. 438; Tornea st fq in 
pratis: Hougb. not. et Hjelt, vide etiam Linne Iter lapp. p. 172 
et 1. c. II p. 180 nomine Galium album; 0. R. Fries non 
comm.; Tervola baud infrequens: Kihlm., cfr Huum. Kasv. p. 157; 
Rovaniemi fq, in Ylitornio [»Ofvertornea»] non visum: Hjelt & H., 
cfr 1. c. p. 92; Pello Matas: Caj. Torn. p. 58 et 59, vide etiam 
infra. — Kuus. ad Paanajarvi st fq, alibi omnino non visum: 
Wainio Kasv.; ad praedium Ollila, ad Aventojoki [vide adn. 
sequentem] Oivanki (Broth. & F. v. Wright!) et compluribus 
locis ad Kitkajoki: Broth, litt.; ad Ristikallio prope Avento- 
joki: Broth. Ber. 1883; in aggere arenoso ad ostium fluvii 
Kitkajoki in flumen Oulankajoki influentis, ad flumen Oulanka- 
joki cp, ad ripam lacus Paanajarvi: Hirn Fort., vide etiam 
A. L. Backman in Medd. XXXV p. 198 et 199 et infra; 
W. Brenn. Fort, non comm. — Kk. par. Oulanka st fq, alibi 
autem omnino non visum, locus territorii maxime australis ad 
pag. Sohjenansuu in Oulanka: Wainio Kasv., vide etiam sub 
Kuus.; compluribus locis ex. gr. Ruanjarvi, Koutajarvi et 
Skoroduma: Mela PL 

Lapp. fenn. in par. Kittila! fqq et cp, in ceteris partibus 
Lapp, omnino non visum: Hjelt & H., vide sub Ob. et infra; 
[p Kengis (Brundin), Pajala: Birg. p. 95, cfr 1. c. p. 83;] in cam- 
pis graminosis lucisque siccioribus fq in declivibus quoque 
riparum arenosis baud infrequens: Blom Bidr.; [»per partem 
silvaticam inferiorem Lapponiarum meridionalium utpote Umensis 
et Pitensis st fq] . . . Dein baud provenit antequam in Lapponia 
kemensi, ubi e Fennonia proventum adscendit iuxta flumina 

Typis impr. ^o/g 1922. 20 306 Galium boreale. 

per partem silvaticam et subsilvaticam totam usque ad Puolmak 
[»Polmak»] et ultra st fq»: Wahlenb. p. 46; ubique fq: Fellm. 
Lapp.; Muonionniska ad fluvium Muonio: Caj. Torn. p. 110 
et 112; fqq ad totum fluvium Kitinen: Kihlm.; Kuolajiirvi ad 
flumen Oulankajoki, Kemijarvi ad Kelloniemi et fq ad Luusua 
et septentrionem versus ad flumen Kemijoki, Sodankyla ad 
flumen Kemijoki et Kitinen (usque ad Rovanen) fq, saepe 
abundanter quoque, adnotatum etiam ad Tenniojoki et ex eo 
septentrionem versus ad Kemijoki, Inari in regione coniferarum 
mixtarum ad Ivalojoki fq abundanterque, item etiam in insulis 
ad Koppelo in regione pinifera fq abundanterque, ad lacum 
Inari et Paatsjoki baud observatum : Wainio Not., cfr 1. c. p. 10; 
fq in reg. silvatica: Hult Lappm., cfr 1. c. p. 39; Kuolajarvi 
saepe fq — fqq et cp-cpp: Pesol., vide etiam Lindberg in 
Medd. XL p. 20; in devexis graminosis riparum et ad margines 
silvarum salicetorumque, per reg. subsilv. et subalpinam in- 
feriorem totius territorii usque ad ^Veitschinjarga, Puolmak et 
Naytamo [»Njavdamvuodna»] fq, ad flum. Vaskojoki fq cp: 
Kihlm. Ant.; Utsjoki st fq: Ssel. kat., cfr S. Castren p. 354; 
sanviindes i Utsjoki till fargning»: Sjogren p. 208; iuxta partem 
interiorem fluminis Tenojoki [»Tana-elv»] ad Holmen ad Bavda: 
Norm. p. 270, vide etiam Fellm. Anteckn. I p. 619, Norm. Fl. 
Spec. p. 550—551, ubi e multis locis in Finmarkia interiore, etiam 
e nonnuUis fennica in parte enumeratur. 

Lapp. ross. (ubique): Fellm. Ind.; »usque ad borealem 
partem lacus Imandra et pagum Ponoj in graminosis subhu- 
midis p, de cetero modo e Raddeoi! Maris glacialis specimen 
unicum a Cel. F. Nylander reportatum vidi»: N. I. Fellm., 
cfr 1. c. p. XXX; Kola, in insula Charitonoff fluminis Tuloma, 
Hibina [»Chibina Tundr.»] [ad] lacum Imandra et Jokostrow 
[»Iokostroff.>]: Beket. p. 569; Ponoj: Knabe Pfl. p. 280 et 
MontelU; Tetrina, Tshapoma [etiam herb.], Pjalitsa, Devjatoi, 
Ponoj et multis locis magis ad occidentem versus: Mela PI.; 
Marjok, ad fluvium Ponoj inter Kamensk ! et Ponoj, item prope 
pagum Ponoj!: Palm.; Nuotjavr: Hollm.! et Linden!; Kuntijoki 
[ubi?]. Kola, Ora et Tuloma: Enw. ann.; prope pagum Voro- 
ninsk : Kihlman ! I Acta Societatis pro Fauna et Flora Fenuica, T. 51, N:o 1. 307 

PI. Finl. exs. N:o 364 Ab. Lojo SOLhem in pineto sicco 
solo calcareo leg. Lindberg nomine a typicuni. 

»Giillium fl. albo» hos Till, tolkas af Wirz. pi. off. som Q. mollugo, 
af O. Hjelt [Not. X p. 22i] &ter — och detta pakerligen med mera skal — 
8ora O. boreale. 

1 Liro Ured. p. 335—336 uppraknas 0. boreale bl. a. fr&n Kpor. 

D& Oalium boreale liar en bogst anmarkningsvard ntbredning i 
Finland — se harom framst Wainio Kasv. p. 122—123, men afven A. L. 
Backin. Fl. p. 101 och Hjelt & H. — anfores bar ett storre antal epecial- 
nppgifter an sedvanligt i frSga om allraanna vSxter. — Al. I Palmgr. Stud, 
p 442 cages : Ofver bela omradet en bland lof vegetationens allmanuaste 
arter. L c. p. 443 uppraknas densamma fran 90 a 100 olika fyndorter, 
jfr afven 1. c. spec. tab. VIII. 

Ta. I Kalvola betecknas arten som spridd [»bajanainen>]: Borg 
p. 433, jfr 1. c. p. 437; denna frekvensgrad strider dock emot alia ofriga 
uppgifter fran denna trakt. — Sa. Nyslott [»Savonlinna] Simunansaari, 
Paaskylabti y. m., Kerimaki Joubenniemi (W. Komppa berb)»: Budd. 
muist.; Nyslott [»Savonliuna] Kyjpylaitoksen puistossa 1904»: Link. 

Sb. Om forekomsten i Leppavirta sages: »Tavattu Wokkolan maalla, 
Sorsakoskelle menevan maantien varrella Kalmalahdessa, Mokkilaisen 
Huovisen niitylla aivan aidan varrella runsaasti ja Warkauden rnukilla 
lahella konepajaa yksityisia kappaleita. Muutamia kappaleita on myOs 
loydetty Takkulan kylassa, Lyytikaisen talolta Osmajarvelle menevan tien 
varrella, niitylla*: Enw. — FrSn Juuka Vesivaara skrifves: »Koko Petro- 
vaaran seudun letoilla hyvin ominainen laji»: Kyybk. Matk. p. 98. — 
O. Brand, p. 89 uppraknar G. boreale blind arter, som ban alls icke iakt- 
tagit i Pieksamaki Venetmaki. 

Om. Soini Laasala, torr angsmark, Keisala bojden, m. a. pa aagar, 
Vuorenmaa flerst , Lillsoini y. (Nystrom), flerst. y. pa harda angsvallar 
vid an frSn Puntala nedat, Jokiabo, spridd pa hard etrandang. Alajarvi 
strandbranter vid bron Over Kuninkaanjoki (Mannila), torr angsmark vid 
Hameenniemi. Lappajarvi Hyytiala: A. L. Backm. Fl. Backman be- 
tecknar (1. c. p. 137) arten som en inlandsvaxt; detta galler dock icke 
landet i dess helhet, sasom af ofvanstaende framgar. 

Fr&n Ob. (och Lk.) sages: ^Die eigentlichen Galieten sind fast 
bedeutungslos, denn, wie an der Onega, nebmen sie auch bier nur ganz 
minimalen Flacben ein»: Caj. Torn. p. 69. Det fOrtjanar framhallas, att 
alia de 1. c. (och p. 70) behandlade fyndorterna aro belagna i O b. vid 
Kemi alf ; f . 6. omnamnes arten i nyssnamnda arbete fran flere stallen 
vid denna alf — atm. p. 61, 63, 67, 70, 85, 87, 89, 91, 93, 100, 112, 119 
och 124. Frdn Torniojoki foreligga endast de i texten angifua upp- 
gifterna I. c. p. 59 och 112. Den forra fyndorten besoktes icke af Hjelt & 
H.; den senare ligger utom det af dem undersokta omr&det. — K u u s. fq : 308 Galium borealev 

Sahlbi FOrt.; »r6tterna ineamlas i Kusamo i stora kvantiteter till brun- 
fargning»: F. Nyl. Utdr. p. 153. Enligt muntligt meddelande af Wainio 
torde dessa uppgifter utee-lutande afse Paanajarvi-trakten. Senare ekrif- 
ves: sOulankajoen ja sen lisajokien ja purojen varailla sangeu yleinen 
(fqq) ja sangen runsas (cpp), tyyppikasvi rannoilla ja purolehdoissa*: Pesol. 

Lk. se under Ob. — [L. ent. 0. boreale uppraknas bland arter, 
som saknas kring Kaaresu'anto; ej heller fran flnskt omiade foreligger 
n&gon uppgift.] 

Fran trakler, belagna relativt nara Finiands nordgrans, ma anforas 
fojj. uppgift: »Plantea bar 2 skarpt adskilte . . . utbredningsfelter, et 
sterre sydvestligt ... og et noidostligtK Norm. Fl. Overs, p. 327, dar 
p. 327—329 narmare uppg. lanmas. Se f. o. redan Wahlenb. p. 46. 

Linkola betecknar 0. boreale som en af kulturen mattligt gynnad 
apophyt: Link. Stud. p. 262, se afven 1. c. II och W. Brenn. Vaxtg. 
Se f. 6. Link. Stud. p. 163 och 336 afvensom Tab. Y; sarskildt far ja^,' 
hanvisa till den fullstandiga framstallningen i Link. Stud. II p. 431-433. Galium triflorum Mich. 

In media Fenniae parte raro— satis raro, ad oram 
australern, in Fennia septentrionali et Lapponia r^arissime 
occurrit; ad septentrionem versus saltern usque ad 68^ 20', 
sed forsitan ulterius progreditur. 

In Tavastia st r: W. Nyl. Distr.; Lapp. . . . Fenn.: Nym. 
Consp. p. 324; deest in Fenn. bor. (cum Lapp.): Nym. Suppl. 
p. 152 [nunc ibi lectum]; in Finlandia australi et media usque 
ad 630 35' st r — r occurrit, in Finlandia boreali tantum rr in 
Ob. lectum est, ceteroquin rr in Lk. et Lt. obvium. In AL 
omnino non est: Schedae p. 110, vide etiam (DC. Prodr. IV 
p. 601-602), Lindb. Pfl. p. 14, Heintze Ranunc. p. 201 et 
Valle Hav. p. 58 et 59. 

Ab. Sagu Sando: Elfving!; Karislojo ad rivulum in Haapa- 
jiirvi fluentem: R. Collander!; Lojo Hiitis: Hels.; Lojo Torhola 
Kaikuma: Gadol. 1916 et R. Krogerus!; Lojo Skratila Paiva- 
ranta prope Kaitalampi 1920: Link, comm.; [Vihti] r ad montes 
riparios Haapkyla-Lepparlal, in luco infra montem ad Ota- 
lampi : Flinck ; rr Pusula ad ripam occidentalem lacus Tarkeila 
[in spec. Tarkkilanjarvi!]: Weeks.! — NyL Helsingfors Lofo 
(J. Lupander): Hult coll.; Helsingfors Mjolo: Seel, herb.; [Nurmi- Acta Societal is pro Fauna et Flora Fencica, T. 51, N:o 1. 309 

jarvi] IT, st cp circ. 1 km ad septentrionem versus a praedio 
Hyviimaki: Stenr.; rr Stromfors Bullers!, Pyttis Tuuskas! in 
Mogenporto: Sael. 0. Nyl.; e Stromfors Bullers etiam comm. 
C. J. Arrh. — Ka. rr Virolahti [»Vederlaks»] Kayrasuo prope 
Ala-Urpala: Blom!; Jaaski Ehatos: Valle leht. p. 92; [Jaiiski] 
rr— r Karniemi Haavikko et Antrea Paakkarila contra Ukon- 
niemi: Valle tiet., cfr Valle Hav. p. 19, 30, 42, 47, 48, 51, 
52 ? et 64; ad canalem Saimaa ad occidentem versus a claustro 
Lietjarvi: H. Buch!; par. Viborg prope serratrinam Rapukoski: 
Al. Lagus!; Raisala: J. M. Saastamoinen ! — Ik. [p in toto 
territorio, sed non fq, Lempaala [»Lembolowa»] . . .: Meinsh. 
p. 147;] fennica in parte nondum est visum. 

Sat. Kjulo: E. V. Cedercreutz! et K. W. Bruncrona!; 
[Loimaa] rr Kojonpera! ad praediolum Anttila: Saur.; [Bjorne- 
borg] Viasvesi 1904 (K. Lindstrom auctore Fontell): Hiiyr. Bjorneb.; 
st r Karkku Jiirventaka prope Sorvijiirvi et Mauri prope prae- 
diolum Pohja, Birkkala! prope Nokia, hoc loco, quantum sciam, 
nunc exstinctum, Kontta versus pag. Haavisto et ad Helvetin- 
ahde: Hjelt, vide etiam infra; Birkkala Pitkaniemi: Th. Gron- 
blom!; Tammerfors infra villam suburbanam Rauhaniemi: 
A. von Bonsdorff comm.; Kyro pag. Heinijarvi duobus locis 
prope fines par. Mouhijarvi, Linnusmaki: Printz comm.; Ruo- 
vesi Kalliojarvi: A. Peterson! — Ta. Kangasala: [G. 0. J.] 
Blafield!; Kalvola 1896: V. Borg in Hiiyr. herb.; litti [»Itis»] 
ad ripam australem lacus Markjarvi : H. Buch ! ; Hattula Pelkola 
Siankivi : A. Wegelius I ; [Asikkala et Hollola] in parte septentr.- 
orient. complur. loc, Tiirismaa cum Cirina pendula [»Muhlen- 
bergia»J, uno loco in saltu publico Evo [»Evois!»]: Norrl. s. 6. 
Tav., vide infra; Evo [»Evois»]: A. L. Backman in Medd. XL 
p. 119; Evo Hautajarvi 3 locis: Valle in L. Y. 1921 p. 119; 
Asikkala! Liuhtala : Nikl. in dupl.!; Sysma »Tepoasen»! Ravjas- 
korpi: Unon., cfr Not. XIII p. 464: [par. Gustaf Adolf] (p): 
Bonsd.!; Gustaf Adolf Ohransaari: Knabe litt.; Kuhmoinen: Linda 
Puolanne ! ; r [Langelmaki] Sinivuori st cp in lucis : Borg Tiet.; 
st r Luhanka Onkisalo Hakola et Kesain, Korpilahti Pohjola: 
Wainio Tav. or.; Korpilahti Muuratsalo in parte australi: Link. 
Jyv. p. 186, cfr Link. retk. p. 152; Leivonmaki (L. Vihinen): 310 Galium triflorum. 

Kyyhk. litt. [forsitan in Tb.]. — Sa. Savitaipale in insula lacus 
Ali-Saynatjarvi: H. Buch!; Kerimaki Harvansaari: K. J. Lagus!, 
vide etiam infra. — Kl. r Impilaks Pususaari: Fl. Kar.!; Parik- 
kala (L. Sohlman): Hult coll.; Valamo Pyhasaari: K. H. Hallstr. 
litt.; Kirjavalaks: Zilliacus!; Sortavala prope Kirjavalaks ad 
orientem versus a Piispavuori : Palmgren ! ; Impilaks (!) Kuren- 
niemi: Hjelt Ant. p. 62; in vicinitate lacus Ladoga rr, interiore 
in parte r: Link. Stud. p. 281; Impilaks Sumeria Raukkii- 
vuoret ! ad pedes septentr.-occidentales, Suistamo Leppasyrja 
prope Saariselka et Sarankyla: Pesol.; Impilaks Hippolanjarvi 
in luco Aconiti: Link, coram., cfr Link. Stud. II; Ruskiala: 
Hj. Neiglick!; Ruskiala Ilola : Palmgr., vide etiam infra. — 
Kol. circa Solomeno: Giinth. p. 40; [Suolusmakil] Munduksa! 
et prope Kalajoki: Caj.; [Salmi] ad praediolum custodis silvae 
Leppala prope Hiisijarvi et fines rossicos: A, L. Backman in 
Medd. XL p. 121, vide etiam Linkola in Medd. XLII p. 44; 
Salmi in vicinitate montium Sydoskoinvuoret: Link. sent. p. 86! 
[ad eundem atque antecedens locum forsitan spectet]; Salmi ad 
primam catarrhactam [»niskassa»] amnis Loimolanjoki: Link, 
comm., cfr de his Link. Stud. 11. 

Oa. r Lapua [»Lappo»] Simsio, Vora pag. Andiala »Paavo- 
dalspatten»!: Laur. Vaxtf., cfr 1. c. p. 6 et Medd. XV p. 201. - 
Tb. st r Viitasaari! complur. loc, Konginkangas Kautiala etc.: 
Broth., spec, etiam e Rahkopuro!; [Jyvaskyla] Ristikivenlaakso 
(Liro): Link. Jyv. p. 191; Laukaa Hitonhauta prope Purala: 
Prim. p. 55 et Gadol.; Laukaa 1886 (alumn. G. Estlander): Arrh.; 
Viitasaari Lakomaki: Kihlm., spec, adscriptum Viitasaari Vuori- 
lahti!; Pihtipudas rr Alvejarvi Uusitalo st cp: Roiv.; Pihtipudas 
Alvejarvi Uusimojoki cp : Roiv. hav. p. 10. — Sb. Leppavirta 
Alapiha in vicinitate lac. Hutronen et Vokkola prope ripam 
lacus Koivuniilynselka ad montem Tynnyri, utroque loco step: 
Enw.; Heinavesi Luuvejoki ad praedium sacerdotis 1920: Link, 
comm.; Jorois: N. Molander in Lindb. herb.; Kuopio ad Ha- 
minanlaks: E. Nyl. & Chyd.!; st r: Mela, spec, e Kuopio Puijo!; 
Kuopio Vehmersalmi [aut Vehmasalmi] (Budden), prope scholam 
agriculturae Levais (A. H. Petander): Budden, spec, etiam e 
Vaanalanranta in silva ad montem Monnivuori!; Kuopio in Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, T. 51, N:o 1. 311 

pago Vartiala ad Sorsasalo et Paasisalo, item in vicinitate Puijo 
ad Saarijarvi: Lonnbohm!; [Kuopio] st r Pitkalaiiti, Koivumiiki, 
Levjiis [vide BuddenJ, Sarkilahti 1901 (Terasvuori), Neulaniemi 
ad riviim a Neulalampi, Harjula, Sayneensalo (A. Oksanen), 
Kortejoki, Suovu! complur. locis: Link. Lis.; Kuopio Puijo et 
compluribus locis prope statiunculam Valkeinen (Kotilainen): 
Link, comm.; [Kuopio] in monte Neulamaki 6 km septentrionem 
versus etiam Knabe litt.; Kuopio Kolmisoppi Ratinharju et 
Nilsia Kuuslahti Haapaniemi (A. Leinonen): Kyyhk. litt.; Kuopio 
Siikalahti: Frey in Medd. XLIII p. 40; Kuopio Poroharju, Kolmi- 
soppi ad praediolum Relletti et pone Marttila ad Pyssypuro, 
Kasurila ad Raikas et Laukanranta, Maaninka Polja Toso, prope 
Heinilampi, item inter livola et Hokosenmaki, Naarvanmaki et 
Mehtharju !, item Lutinpuro, Nilsia Loutteinen, Kuuslahti ad 
Jaakonlampi, Reittio Sukaveli et Palonurmi, ad viam ad »Kun- 
nalliskoti», item ad rivum prope Levalahti, Muuruvesi Pelonniemi 
ad Pahkamaki, Varpaisjarvi Urimonlahti ad Ruukinoja et Jumis- 
kyla ad catarrhactam Keskimainen in amne Vuorisjoki [spec, ex 
Urimonlahti Vaarankoski!], Kaavi ad Siikajarvi et pc ad Petkel- 
lahti, item lisalmi pone Kauppilanmaki in Tuominoro ad de- 
clivem Poikainmaki : Kyyhk. litt.; Pielavesi Tuovilanlahti prope 
Korkeakoski: Budd. muist.!; Maaninka Tuovilanlahti Korkea- 
koski et Pohj.-Haatala Hanhipuro, Pielavesi r Lampaanjarvi ad 
Lampaanmaki et Panka Sarkipuro: Roiv.; Nilsia Pisanvuori ad 
Pisanpuro!: Link. kert. p. 183; Nilsia Tarpisenmaki: Kyyhk. 
kasv. p. 57; Nilsia Tahkomaki »Huutavanholoma»: Frey in 
Medd. XLIII p. 93 et Kyyhk. litt.! [pag. Reittio]; lisalmi r 
limaki: M. & J. Sahib.! — Kb. Tohmajarvi Kemie Jalajanvaara: 
L. Oesch!; Rautavaara ad Saarimaki: Kyyhk. Matk. p. 100; 
[inter Pielisjarvi et Hoytiainen] (p) Koli, Miikrii et Kiikkasen- 
vaara, semper st pc: Axels. Putk., spec, e Pielisjarvi Koli: 
(J. Lydecken &) Axelson!, cfr Medd. XXIII p. 81. — Kon. st r 
Suunu ! ad radic. rupium in nemore humido umbroso insulae 
cuiusdam sinus Onegae, Perttiniemi et Kendjarvi (Simming!), 
Koselma (Giinther), Jalguba (Kullhem!, Sahlberg): Norrl. On.; 
Dianovagora ! et Perguba ! : Poppius ; Suojarvi Hautavaara in 
declivi septentrional! montis Kuljunvaara una cum Athyrio 312 Galium triflorum. 

crenato, duobus locis in Otshkoinmurronkorpi, in calcariis 
Haukka et st fq in paludosis [»korvissa»] ad Sikovaaranoja 
[prope Moisseinvaara] : Link, comm., cfr Link. Stud. IL 

Om. rr Soini in monte [»hojden»] Keisala!, Alajarvi Ukon- 
milki! st cp in silva mixta humida: A. L. Backm. FL, cfr 1. c. p. 136; 
Karsamaki prope sphagnetum Saarineva V2 km ad septentrionem 
versus a deversorio Tulppo [aut Miienpaa]: A. L. Backm. Aln. 
p. 54; rr Karsamaki Halmemaki: A. L. Backm. Torvm. p. 24. — 
Ok. Sotkamo Naapurinvaara: Budden !, cfr Brenn. Bidr.; Sot- 
kamo Narhiniemi, Sopenvaara et Aarreniemi-Korvaniemi: Kyyhk. 
maap. p. 53, 56, 59 et 62, cfr etiam L c. p. 54 et Medd. XLIII 
p. 294; Sotkamo quoque ad Botti et ad rivum prope Kivela 
ad declivem mentis Vuokatti [cfr Kyyhk. maap, p. 56], Natula 
ad Mataspuro, Hevoskorpi ad fiaukipuro et cp ad praedium 
Lontta, Paltamo Melalahti ad Aijankallio, ad Kivesvaara et in 
vicinitate lacus Ellinlampi, Bistijiirvi ad Niittyaho ad rivum in 
Heikkisenjiirvi fluentem, Haukirinne in vicinitate templi et Syrja- 
vaara, Hyrynsalmi Lietekyla Tuppipuro, Kianta [»Suomussalmi»] 
in vicinitate templi ad Vuokkikoski!, Alavuokki Jumalinen! ad 
Myllykoski, Alanaljankii ad Hattupuro, Kiannankyla Vaaran- 
noro!, Vasonniemi et Pahanpuro, Laseikko Kapyla et Tuomi- 
aro! Janiskanto, Yliruhtinaankyla Koivulehto Saarijarvi!: Kyyhk. 
litt., cfr de his omnibus e Kianta Kyyhk. Suom., ubi st r et 
baud cp inveniri indicatur, et L c. p. 18, 20, 20 not. et 26, cfr 
quoque p. p. Brenn. bidr., spec, in dupl. etiam lectum ad 
deiectum Vuokki! ; [Kianta] Somerojoki prope fines par. Kuusamo: 
W. Brenn. p. 108!, cfr Brenn. bidr., Kyyhk. Suom. et VV. Brenn. 
Fort. — Kp. in parte austro-occidentali ad Kukkuri, Kellovaara 
ad Loukkalampi! : Bergr. Ant., spec, etiam a KuoUunkivaara! 

Ob. Liminka: Hellstrom!, forsitan confirmationis indigeat, 
vide infra, cfr autem Ale. et Brenn. Obs.; Muhos ad ripam 
deiectus Pykakoski prope praedium Leppiniemi: Zidb. et P. Snell- 
man!, spec, dedit Zidback, cfr Medd. XIX p. 25, 64 et 73, 
item Leiv. et Brenn. Obs.; r Simo Konttikivalo et extra terri- 
torium cp in Rovaniemi ad Liesioja: Keckm., cfr \. c. p. 15 
et Brenn. Obs., ubi rr appellatur; [Kemi] Pisavaara in declivi 
orientali rr [»1_»]: Lak. p. 39; Rovaniemi Savioja Jaatilanvaara Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, T. 51, N:o 1. 313 

Kotivaara: Rantan. Relk. p. 37! — Kuus. Vasaraperii Hieta- 
lampi in luco abietino in ripa australi partis orientalis lacus 1917: 
Edv. af Hellstr.; ad fines prov. Lk. Kuolajarvi ad Selkaoja in 
orientalem partem lacus Auhtijarvi fluentem : Pesol. et Pesol. 
kasv. p. 245! 

Lk. Kuolajarvi [»Salla»] infra Korja inter Tuijakka et 
Hassarikoski: Axelsson & Borg!, cfr Medd. XXIX p. 38; Kuola- 
jarvi Hirveankallio ad ripam lacus Nivajiirvi et st pc in loco 
ad occidentem versus a Kiimaselka! inter templum par. Salla 
et Kesalahti: Pesol. et Pesol. kasv. p. 246. — Li. Paatsjoki 
Lakschnjarga: Granit & Poppius!, cfr Medd. XXIV p. 46; Paats- 
joki: A. Torckell in Hayr. herb., vide infra. 

Lt. ad lacum Nuotjavr in ripa nemorosa rivuli Siulujoki: 
Linden!, cfr Medd. XIX p. 14. 

PI. Finl. exs. N:o 362^ Sat. Birkkala Penttila Helvetinahde 
in luco ad pedes rupis leg. Hjelt, N:o 362^ Sat. Birkkala in 
declivi praerupto prope Nokia idem. 

Sat. I Medd. XXVI p. 18 framhallep, att 0. triflorum visat en, 
cm ock svag okning i frekvens. Detta gallde forhSllandena pa 1890- 
talet. Under de senaste &ren har jag icke knnnat konstatera n§gon 
frekvenstillvaxt; daremot bar jag iakttagit, att arten forsvunnit atminstone 
I)a ett par stalleD, dar jag tidigare funnit densamma. — Ta. Gadolin le- 
lade 1903 forgafves efter arten pa Tiirismaa. — Sa. Mikkeli [»S:t Micheh] 
1890 (elev Lagerholra): Arrh.; ^KerioQaki Punkaharju Laukaneaaren puo- 
lella (Jantunen herb.), Saaminki Loikansaari Heposalo (Burgman herb): 
Budden; »Saaminki Tihiasaari (K. J. Hirvensfclo herb.), Tervassaari (J. Jal- 
kanen herb.), Heposalo (A. Burgman herb.) [ja] Sankonsaari (L. Oksanen 
herb.), Kerimaki Harvasaari Puruvedessa (V. Puustinen herb ), Rantasalmi 
Tornionniemi vuorenrinne (V. Pylkkanen herb.), Heinavesi Vihtalahti 
Havukkavuori (J. Salonen herb.)»: Budd. muist.; alia uppg. upptagas med 
uppmaniug till vidare uodersokning. — Kl. Jaakkima Natali (Jaderholm 
herb.): Budden; harom galler samma onskemal. — O k. p : Must., jfr 
Brenn. Oba., dar arten sages vara rr; jag naisstanker, att 0. triflorum ar 
ett tryckfel i stallet for 6. tn'fidum, som alls ej upptages, ehuru den med 
sakerhet forekommer i denna trakt. — Ob. Da nagon fullstandig original- 
etikett ej finnes fran Liminka, forefaller det mig icke osannolikt, att 
etikettforvaxling agt rum. — Li. Paatsjoki: A. Torckell i Hayr. herb.; 
denna fyndort ar mahanda den nordligaste i vSrt land. 

Galium triflorum uppgifves afven fran Kpor. r Padany [troligen 
Paadane i Kp.] Tscherbino, Tschiassalmi pa berget Reinvaara: Ispol. p. 62 
i of vers.; Povjenets: Hermann p. 436. 314 Galium triflorum. 

Som belyeande for den alltmer vidgade kannedomen om denna arts 
utbredning fortjanar slutligen omnamnas, att medan G. triflorum 1889, da 
Herb. Mus. Fenn. 11 utkom, var kand fr&n blott 10 provinser, nordligast 
Sb. och Kon., den nu ar funcen i 20 provinser, nordligast i Lt. Upp- 
gifter om arten saknas numera endast fr&n Al., Ik., Kk. och flertalet af 
de lappska provinserna. 

Linkola betecknar 0, triflorum som hemerophob och uppraknar 
densamma bland arter, som aro »am starksten geschadigt»: Link. Stud, 
p. 281 och Link. Stud. XL Galium trifldum L. 

Per totum territorium, quamvis multis locis neglectum, 
passim (^satis raro) occurrit; nonnullis piagis, ut in Kai^elia 
ladogensis frequentioi' ; in Fennia maxime austro-occidentati 
varum videtur. 

»A Nylandia ad Lapponiam*: W. Nyl. Distr.; Fenn.: Nym. 
Consp. p. 328; per totum territorium plerumque p — st r disper- 
sum: Schedae p. 109, vide etiam DC. Prodr. IV p. 597, Led. II 
p. 409 et Link. Stud. II. 

Al. r, Finstrom Grelsby!, Godby: Arrh. & K.; Geta Oster- 
geta: Hult herb.; Hammarland pharus Salskar (E. Ericsson): 
Ch. E. Boldt; Jomala Mockelo: Knabe litt. — Ab. r: Zett. & 
Br.; Hirvensalo: G. J. Arrh.; Abo Ispois: E. Rettig in Lindb. 
herb.; Jurmo: EkL vaxtf. p. 64; Pargas Aion baud r in stagnis, 
Stortervo Gunnarsnas et Terfsund compluribus locis, interdum 
cp: Arrh. Ann., cfr Link. KasvulL p. 56!; Lundo [»Lieto»] ad 
ripas lacus Littois (N. Kanerva): Hid. comm.; Uskela: NikL!; 
Bromarf (!) saltem ad Kansjarvi! et Soderstrand: Sand.; p: 
Sel.; enum. e Lojo (!): Hels., Ch. E. Boldt et alii; Vihti (st fq): 
Printz et Flinck!, cfr W. Nyl. p. 205; (st r): V. E. Broth.; (fq): 
Weeks.; saltem in vicinitate Laajoki et Karjala p: Caj. Kasvist. 
— Nyl. Ekenas Kuro Pattskar: Hayr.; r, enum.: W. Brenn. 
Vaxtg.; p, enum.: His.!; Esbo Skalorn: Kihlm., spec, e Kaitansl; 
(r) intra urbem in foveis rupium : W. Nyl.; »in Rodbergen»: 
W. Nyl. p. 213; Degero Stansvik: Ilmoni!; Thusby: Astr. & H. 
et Nordenskiold in herb. lyc. n.; p cp: Stenr.; p: Ssel. 0. Nyl.; 
Brenn. non comm.; nonnulla spec, in H. M. F. — Ka. (p): Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, T. 51, N;o 1. 315 

Blom, spec, ad G. palustre pertinet; (r) Kaukola in vicinitate 
templi, Jaiiski Laitila! Mutkalampi in palude [»gungfly»]: Linden; 
[Jaiiski] r insuper e 3 locis enum.: Valle tiet., quern 1. inspicias. 
— Ik. p: Malmb.; enum. ex 6 locis: Hid. comm.; [p in toto 
territorio, baud fq: Meinsh. p. 148; 1. c. p. XXVI non ex I 
[Isthmo] enum., vide etiam Schmalh. p. 69]. 

Sat. p: Malmgr. et Hjelt; [Loimaa] r Metsamaa Ala- 
Tuomala (spec, in herb, alumnorum): Saur.; 4 spec, in H. M. F.; 
Hayr.'; Bjorneb. non comm. — Ta. p: Leop., Norrl. s. 6. Tav. 
et Bonsd.; (r): Asp. & Th.; p - st fq, sp interdum st cp: Borg 
Tiet.; Korpilahti Putkilahti : Wainio Tav. or.; 5 spec, in H. M. F. — 
Sa. Valkiala Lamminsuo: A.J. Hjelt!; Buokolaks Immolanhovi 
1921: Link, comm.; Mikkeli [»S:t Michel»] Saksala: Hasselblatt! ; 
Saiiminki Inkilanniemi: Budd. muist.; Hult non comm. — Kl. 
enum.: Chyd.; [Parikkala] (r) Tetrisuo, Ankila: Hann.; Uuku- 
niemi: Nikl.!; (fq) et in Karelia media et praecipue in Ladogensi 
(etiam teste Backm.): Hjelt Ant. p. 63; in vicinitate lac. La- 
doga p?, interiore in parte r: Link. Stud. p. 273; enum. e 
multis locis: Link. Stud. II. — KoL in vicinitate Muromi et 
Latva! st cp: Caj.; Salmis Lungula: Chyd. et Link, comm., cfr 
Link. Stud. II; Elfv. non comm. 

Oa. p in^ Qvarken {\) baud infrequens: Malmgr.; Narpes 
etc. e 7 locis enum.: Linden Bot.; p: Laur. Vaxtf., spec, e Vasa 
Langvikstrasket!, vide etiam J. R. Asp. p. 122. — Tb. r, 
Viitasaari! Saynatlampi, verisimihter per totam dicionem: Broth.; 
[Jyvaskyla] ad ripas stagni Koyhalampi!, Haapakoski [ad pedes 
montis Karavuori]: Link. Jyv. p. 191 et Link, comm.; Pihti- 
pudas st r?, enum. e 4 locis: Roiv., vide etiam sub Ta. — Sb. 
[Leppavirta] tantum Vokkola ad stagnum Laakku st cp : Enw.; (r): 
Mela, spec, e Kuopio Raima!; r, enum. e 4 locis: Link. Lis.; 
enum. e 4 locis: Budden et Budd. muist.; vide etiam Ter. 
Muist. p. 98; saltem e 4 locis in Maaninka!, etiam in Kuopio et 
lisalmi: Kyyhk. litt.; Hankasalmi : L. M. Runeberg!; Pielavesi p: 
Roiv. — Kb. Puhois (Arppe): Chyd.; Raakkyla Oravilahti Kan- 
kaanrinta: Link, comm.; Liperi (fq): Eur. & H.!; st r secundum 
ripas lacus Hoytiainen p st cp, verisimihter aliis etiam locis: 
Axels. Putk.; Wainio Kasv. bac ex parte non comm. — Kon. 316 Galium trifidum. 

in ripis plur. loc. Mundjarvi, Koikari, Tiudie, Kendjarvi (Sim- 
ming!), in Saoneshje ad Velikajaguba: Norrl. On.; Suojarvi 
Hautavaara Usmitsanjarvi et Kalalampi: Link. comm. et Link. 
Stud. II, vide etiam Giinth. p. 40. 

Om. p: Hellstr., vide sub Ob.; r, enum. e 3 locis, veri- 
similiter frequentior: A. L. Backm. FL; p ad ripas: Tenn.; 
[Oulainen] st r enum. e multis locis: Parv. Oul., cfr Parv. 
tiet. p. 150. — Ok. Utajarvi Myllyranta : Brenn. Reseb. p. 78; 
Sotkamo Ofversotkamo : Malmgren ! ; Paltamo : Lackstrom ! ; (r) 
Paltamo et Sotkamo: Brenn. Obs.; Kianta enum. e 4 locis: 
Kyyhk. et Kyyhk. litt., cfr Brenn. bidr., vide Kyyhk. Suom. 
ubi r? inveniri indicatur, et cfr 1. c. p. 18; Paltamo Mieslahti 
Honkamaki et Hyrynsalmi Kytopera Naurisaho: Kyyhk. litt. — 
Kp. [p — st r ut videtur] enum. e compluribus locis: Bergr. 
Ant.; 3 spec, in H. M. F.; vide etiam Beket. p. 569; Wainio 
Kasv. hac ex parte non comm. 

Ob. »st fq in borealis et mediae provinciae paludibus 
legi»: Hellstr. Distr. p. 17; in parte septentrionali [»Nor.»] p 
inprimis interiore in parte, in maxima parte [»Obor.»] interiore in 
parte st fq, ad oram r Simo Ruikka, Oulu ad septentrionem ver- 
sus a Toppila, Uleaborg Nuottasaari: Brenn. Obs., quem 1. inspici- 
as, vide etiam Leiv.; enum.: Leiv. Veg. p. 205 et Leiv. putk.; p in- 
terioribus in partibus territorii, Simo Koukkulanjarvi [et] Kontti- 
jarvi, Kemi Elijarvi et aliis locis: Keckm.; Kemi st r: Rantaniemi; 
Alatornio Laivaniemi Kekula : Hayr., cfr Hayr. kasv. p. 131; [st 
fq: 0. R. Fries p. 158;] p in maxima parte territorii, quamvis 
nonnullis plagis rarius: Hjelt & H., cfr 1. c. p. 110 et vide sub 
Lapp. fenn. — Kuus. livaara! in ripa fluvii Matalanjoki, ad 
Akso et in ripa flum. Oulankajoki : Wainio Kasv.; st cp ad par- 
tem occidentalem stagni »Alimmainen Ansalampi» ad meridiem 
versus ab Oulanka, Vasarapera Akanlahti Kuorikkilampi: Edv. 
af Hallstr. — Kk. Oulanka Sohjenansuu: Wainio Kasv.! 

Lapp, fenn. p in maxima parte territorii, circa Alakyla 
et Akaslompolo? frequentius: Hjelt & H., cfr 1. c. p. 110; 
[complur. locis: Birg. p. 95;] per partem silvaticam et sub- 
silvaticam Lapp.: Wahlenb. p. 47; Muonio Kerassieppi: Malm- 
berg!; »Sodankyla in litore ad Mutenia baud r, Inari in palude Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, T. 51, N;o 1. 317 

ad Kyro in regione coniferarum mixtarum, ad Koppelo et Vesko- 
niemi in regione pinifera, in hac regione etiam ad Salmijarvi»: 
Wainio Not.; Mutenia: Hull Lappm., cfr 1. c. p. 14, 39 et 93; 
Kuolajiirvi Vuorijoki ad ripam amnis Vuorijoki: Pesol.; [ad 
orientem versus a Nyborg (Sommerfelt): Norm. Fl. Spec. p. 552;] 
Kililm. Ant. non comm. — [L. ent. reg. subalp. (fq), reg. silv. 
(r): Laest.; st r in salicetis reg. subalp. Harmaajakoski, duobus 
locis ad Munnikurkio !, ad ostium Ropmaeno et Suukoski: Lin- 
den Bidr.] 

Lapp. ross. ad flumen Tuloma et lacum Nuotjavr 
[»Nuotteiaur»]: Fellm. Ind.; iuxta Kola!, Lumbofski (Brenner!): 
N. L Fellm., cfr Beket p. 569; Pjalitsa: Mela herb.; Hirvas- 
jarvi ad Torhuska: Axelson & Borg!, cfr Medd. XXIX p. 38; 
Orloff: Kihlm. Pfl. p. 119!; Triostroff: Kihlman!; Ponoj : Montell!; 
Nuotjavr in palude Verijanka: Linden!; Jeretik: Enw. ann.; 
Voroninsk : Kihlman ! 

PL Finl. exs. N:o 361^ KL Impilaks Viipula in prato 
paludoso leg. Brotherus & Hjelt, N:o 361'' Kl. Impilaks in ripa 
argillosa lacus prope Ratinen leg. Brotherus. 

Ehuru Oalium trifidrim i stort eedt icke kan kallas allman i v&rt 
land, ar det a andra sidan otvifvelaktigt, att den mangenstades ar fOrbi- 
sedd, hvilket afven framhalles af ett par fQrf. (Axels. Putk. och A. L. 
Backm. Fl.) Af denna orsak ha sarskildt ur den tryckta litteraturen en- 
dast ett mindretal fyndorter upptagits, medan de ofriga endast antydts. 

Norra el. ostra Finl. och storsta delen af Lappl.: BVies ; utbred- 
ningen ar alltfor inskrankt angifven for Finland. 

Linkola betecknar G. trifidum som en af kulturen obetydligt 
gynnad apophyt: Link, Stud. p. 264 och Link. Stud. II. 

Gralium palustre L. 

Per toium territorium, alpina tantum regione cTcepta, 
provenit; usque ad Lapponiam, ubi frequentia nonnullis 
plagis diminuitur, frequenter ledum est. 

Fq in Fennia usque ad 66^ ad septentrionem versus in- 
veniri consentiunt plurimi auctores (exceptiones vide infra), cfr 
Till., Kalm, Prytz cont.; maxima pars Fenn. et l^app.: Fries; 
Eur, omn. exc. . . .: Nym. Consp. p. 328; per totum territorium 318 Galium palustre. 

fqq dispersum: Schedae II p. 146, vide etiam DC. Prodr. IV 
p. 597, Led. II p. 408-409, Grotenf. p. 113, Borg Beitr. p. 102, 
112, 136 et 142, item Link. Stud. II. 

Ob. fq: Brenn. Obs.; fqq: Keckm.; Kemi st fq : Ranta- 
niemij; fq — st fq et interdum st cp: Hjelt & H. — Kuus. st fq, 
sed pc: Wainio Kasv.; fq: W. Brenn. Fort.; in parte septen- 
trionali st fq — fq: Pesol. — Kk. in parte maxime septentrionali 
par. Oulanka st fq, sed pc, ceterum fq: Wainio Kasv.; Kouta 
[»Kouda»]: Fellm. Ind.; Keret: Beket. p. 569. 

Lapp. fenn. fq — st fq et interdum st cp: Hjelt & H.; 
[compluribus locis: Birg. p. 95;] in pratis humidis, turfosis 
piniferis, locis subuliginosis et in lucis st fq: Blom Bidr.; locis 
aquosis ad ripas etc. Lapp, infimae silvaticae (st r): Wahlenb. 
p. 46 et 47; ad flumen Luin [= Luiro?]: Fellm. Lapp.; fq — st fq 
usque ad Mare glaciale (ad flumen Paatsjoki): Wainio Not.; 
st fq in reg. silv.: Hult Lappm.; Kuolajarvi st fq— fq: Pesol.; 
per reg. subsilvaticam p — st r, in reg. subalpina Spaarassuoluu, 
Karnjarga, Mandojayri Utsjokiae, Naytamo [»Njavdamvuodna»]: 
Kihlm. Ant.; Varangria australis e 4 locis enum.: Norm. Fl. Spec, 
p. 554, vide etiam Th. Fries p. 182, Blytt p, 694, Norm. ann. 
p. 29 et Hartm. p. 66. — [L. ent. reg. subalp. p, reg. silv. fq : 
Lsest., cfr Fries & Mart. p. (64); r ? in reg. subalp., in saliceto 
ad Isokurkkio : Linden Bidr.] 

Lapp ross. ex. gr. ... flumen Tuloma et Nuotjavr 
[»Nuottejaur»] p: Fellm. Ind.; usque ad oppidum Kola septen- 
trionem versus (parcius): N. I. P^'ellm., cfr 1. c. p. XXXVII; 
enum.: Beket. p. 569; Porjeguba, Kaskarantsa, Tshapoma et 
Pjalitsa: Mela PL; ad flumen Ponoj inter Kamensk ! et Ponoj : 
Palm.; Pjalitsa! et Voroninsk!: Kihlman; Jeretik: Enw. ann. 
PI. Finl. exs. N:o 956 Nyl. Kyrkslatt in humido prato 
iuxta ripam lacus Humaljarvi in pago Osterby leg. Lindberg. 

Ab. fqq: Flinck ; st f q : Caj. Kasvist., dSlr narmare uppg. lamnas. — 
Nyl. fqq: W. Brenn. Vaxtg.; »ubique multis formi8>: His.; st fq: Hid. 
Tiet.; arten upptages Brenn. Till. p. 36. — Sat. st fq: Malragr.; fqq: 
Saur. och Hjelt; deltat [af Kumo alf] fqq: Hayr. Bjorneb. — Ta. st f q : 
Norrl. 8. o Tav. — Kl. fqq: Fl. Kar.; fq -st fq i det inre omrSdet : 
Link.' Stud. p. 273, jfr Link, Stud. II. — Tb. Kinnula och Pihtipudas, Sb. 
Pielavesi fq-fqq: Roiv.; p: M. & J. Sahib. — Kb. fqq-fq: Axels. Putk. Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, T. 51, N:o 1. 319 

— Kon. fq — fqq: Norrl. On. — O m. fqq: A. L. Baekm. FL; Oulainen fqq : 
Phtv. Oul. — Ok. >Keski- ja Ala-Kainuussa* fq — st fq: Kyyhk. litt.; 
fq — st fq: Kyyhk. Suom. — Ob. fqq: Leiv. Det kan namnas, att >Cru- 
ciata» upptages frdn Ob. Torne^: Linn6 Iter lapp. p. 172 och 1. c. II 
p 180; namnet afser Q. palustre enl. Smith p. 142, jfr Brenn. Obs. 

Uppgifter cm denna arts forekomstsatt lilmnas bl. a. Hayr. Slud. 
p. 167, se afven 1. c. p. 65, och Leiv. Veg. p. 204; uppgifter cm fOre- 
korasten p§, Al. Palmgr. Stud. p. 442. 

Om artens ymnighet har jag antecknat: p cp: Stenr., st pc — cp: 
Hayr. BjOrneb., saepe cp: Hjelt (Sat.), usein st cp: Borg Tiet., cp: 
Axels. Futk., saepe cp [«usein run8aa8ti>]: Kyyhk. Suom. 

Linkola betecknar G. palustre som en af kulturen mattligt gynnad 
apophyt: Link. Stud. p. 262 och Link. Stud. II. LikasS, betecknas arten 
som apophyt: W, Brenn. Vaxtg. 

De manga formerna af O. palustre hafva hos oss icke varit fOremal 
for sarskildt studium. F. elongata Presl. Nyl. Borg& Sundo: Sselan! un- 
der namn af f. latifolia. Ab. och Nyl.: Mela Kasv. V, afvensom Mela 
Kasv. II— IV under namn af f. deeipiens Hartm.; till denna torde afven 
en beskrifning hos Flinck hanfOra sig. Samma form upptages vidare 
Sat. [Loimaa] st fq Kojonkulma, Vesikoski: Saur. — Kol. Salmi >Leppala 
lehdossa lah. Venajan rajaa»: Pesol. — Lk. >Kuolajarvi Nivajarven ran- 
nalla Kursuojan rehevassa lehdossa*: Pesol. 

F. aspera omnamnes fran Nyl. Hogland sumpmark v. om Liiva- 
lahenjarvi: Brenn. Till. p. 36. 

F. pubescens Hartm. upptages Brenn. Flor. och uppraknas i Brenn. 
Obs. fran fiere fyndorter. I H. M. F. finnas dessutom ett par former, 
som dock icke dar aro konsekvent sarskilda; se afven His. Galium uliginosum L. 

Per^ totum fere territojium, alpina tantum regione ex- 
cepta, frequenter aut frequentissime provenit. 

Fq vel fqq ^) in tota Fennia inveniri consentiunt omnes 
fere auctores, cfr Till., Kalm, Prytz cont.; maxima pars Fenn. et 
Lapp.: Fries; Eur. omn. exc. . . .: Nym. Consp. p. 327; per 
totum territorium fqq occurrit: Schedae II p. 145, vide etiam 'j Flimk, Weeks., Stenr., Linden, [Meinsh. p. 147,1 Leop., Norrl. s, o. 
Tav., Hult, Fl. Kar., Elfv., Broth., Mela, Roiv. (Sb. Plelavesi), Axels. 
Putk., Norrl. On., A. I,, Backm. Fl., Paw. Oul. (O m. Oulainen), Leiv., 
Keckm. och Hjelt <fe H.; fqq, Caj. or.fq: Brenn. Obs.; fq-fqq : Caj. Kasvist., 
dar narmare uppg. lamnas, och Pesol. (norra Kuus.). 320 Galium uliginosum. 

DC. Prodr. IV p. 597, Led. II p. 408, Grotenf. p. 113, Borg 
Beitr. p. 103, 112, 136 et 142, item Link. Stud. II. 

Lapp. fenn. fq — fqq et cp ubique: Hjelt & H.; [fq, enum. 
compl. locis: Birg. p. 95;] in pratis humidis, silvis mixtis vel 
frondosis humidis, abiegnis turfosis nee non in declivibus fertili- 
oribus riparum fq provenit: Blom Bidr.; per partem silvaticam 
ubique, usque ad subalpinam rarius idque omnium Lapp, sueci- 
carum: Wahlenb. p. 47; fq: Fellm. Lapp.; in Inari et ad flumen 
Paatsjokfi] usque ad Kongas prope Mare glaciale st fq, ceterum 
in territorio f q : Wainio Not.; st fq in reg. silv.: Hult Lappm.; 
Kuolajarvi fq — fqq: Pesol.; Utsjoki fq: Sael. kat., cfr S. Castren 
p. 61; »in reg. subsilv. et subalpina fq, supra terminum betulae 
nobis non obvia» [Bastekaisa SE 297]: Kihlm. Ant.; inter Puol- 
mak et Skibegarda ad flumen Tana-elv p — st fq, in Varangria 
tantum ad Karlbunden, Beppen, Bugonses (Kihlman) observata, 
ubique in reg. subalp.: Arrh. ant.; Norm. p. 270 ex 8 locis 
enumerat, Norm. Fl. Spec. p. 555 e 15, vide etiam Th. Fries 
p. 182, Th. Fries Besa p. 60, Norm. ann. p. 29, BIytt p. 698 et 
Hartm. p. 66. — [L. ent reg. subalp. et silv. fq: Laest.; 
reg. subalp. fq in ripis fruticosis, salicetis etc., in infima reg. 
alpina ad Tenonmuotka in saliceto: Linden Bidr.; fq: B'ries & 
Mart. p. (64).] 

Lapp. ross. locis humidis usque ad sinum Kolaensem et 
pagum Ponoj fq: N. I. Fellm.; enum.: Beket. p. 569, vide etiam 
Knabe Pfl. p. 280 et Broth. Murm. p. 219; Fellm. Ind. nomen 
tantum commemorat. 

PI. Finl. exs. N:o 955 Nyl. Kyrkslatt Nygard in pago 
Osterby in graminosis locis iuxta ripam lacus Humaljarvi leg. 
Lindberg. 

Afvikande frekvens har jag antecknat i fOljande fall. Al. st fq: 
Bergstr.; Kokar-Geta fq eller st f q : Palmgr. Stud. p. 441. Al. och Ab. 
st fq, par. Gustafs och TOfsala p?: Bergr. — Ab. Korpo Enskar (>r») [»2»]: 
Ekl, p. 106. — Nyl. I skargarden L*S.>] r, uppr., pa fasta landet st fq: 
W. Brenn. Vaxtg., jfr 1. c. p. 115; minus fq: His,; r: Hid. Tiet. — Sat, 
st fq: Malmgr. och Saur.; p-st f q : Hayr. Bjorneb. — Kl, etc. i det iiire 
omr&det st f q : Link. Stud, p. 272, jfr Link. Stud, H, — Oa, st fq: 
Malmgr. — O m. fqq: Parv, Oul. — [Ob, p: O. R. Fries p. 158.] 

Som ur historisk synpuokt intressant fOrtjanar papekas, att denna Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, T. 51, N:o 1. 321 

art under namnet »GaIlium parisienses upptages fr&n Ob. Torne^ : I^inn^ 
Iter lapp. p. 172 och 1. c. II p. 180. — Uppgifter om artens forekomet 
lamnas t. ex. Leiv. Veg. p. 204, uppgifter frJln Al. Palmgr. Stud. p. 441, 
jfr 1. c. p. 585 och spec. tab. VIII. 

Om artens yninighet har jag antecknat st cp : Stenr., pc — st cp : 
Hayr. BjOrneb., (sp): Borg Tiet., cp: Axels. Putk., cp — ep [stall vis] pc: 
A. L. Backra. Fl., saepe cp [»U8. runsaastikiu*]: Kyyhk. Suom., se afven 
Caj. Kaavist. 

Linkola betecknar G. ulighioston som en af kultureu starkt gynnad 
apophyt: Link. Stud. p. 260 och 1. c. II, jfr 1. c. I p. 302, 390 och Tab. V; 
afven W. Brenn. Vaxtg. betecknar arten som apophyt. 

I den tryckta litteraturen har jag om de inom vart flora-omr&de fore- 
kommande formerna endast antecknat: Li. >f. insigniter latifolia prope 
effluvium lacus Salmijarvi [sKlosterwand*]: Norm. p. 270; uppgiften ater- 
finnes icke 1 Norm. Fl. Spec. p. 555. Galium saxatile L. 

In Fennia maxime austro-occi den tali uno tantum loco 
ledum est. 

De distributione vide Lindberg in Medd. XXIX p. 45—46; 
tantum loco supra allato [Ab. Pojo Brodtorp] in Finlandia 
lectum est, ubi anno 1901 pro flora Finlandiae detexit Emmy 
Franck: Schedae p. 110. 

Ab. Pojo Brodtorp Kvarnbacken: Lindberg!, cfr Medd. 
XXIX p. 32 et 45—46, cum primum [1902] in Fennia est adno- 
tatum, item 1. c. p. 38 et 193 etc. 

PI. Finl. exs. N:o 363 Ab. Pojo Brodtorp pec loco lapidoso 
arido in colle Kvarnbacken [eodem loco] leg. Hisinger. 

I Medd. XXIX p. 46 framhaller Lindberg, att arten pa det anfOrda 
stallet bor betraktas som relikt, icke som tillfallig. 

Galium verum L. 

Inprimis in paiHe ausif^o-occidentali Fenniae frequenter 
aut frequentissime saepeque copiose provenit; ad orientem et 
septentrionem versus rarescit; fines huius speciei sunt apud 
nos ad circ. 7° 30' long, ad orientem ver^sus ab Helsingfors 
et 65° 50' ad septentrionem versus. 

Typis impr. Vj 1922. 21 322 Galium verum. 

Till.; Till. Icon. 72; Kalm; in coUibus et campis fq: Prytz 
cont.; in pratis siccis et collibus atque ad vias provinciarum 
meridionalium et mediarum usque in Ostrobottniam meridio- 
nalem, Kronoby, Kemi: Wirz. pi. off.; maxima pars Fenn.: 
Fries; Eur. omn. exc. Lapp. . . .: Nym. Consp. p. 328; exc. 
Fenn. bor. plur. : Nym. Suppl. p. 154; in Finlandia australi 
usque ad c. 61° 30' fq vel st fq obvia, deinde subito rarescit 
et in multis plagis Finlandiae mediae omnino non est. In vi- 
cinitate Sinus bottnici ad septentrionem versus usque ad Kemi 
(65° 50') in O b. lectum est, ceterum in Finlandia boreali et 
Lapponia non erescit: Schedae p. Ill, vide etiam DC. Prodr. 
IV p. 603, Led. II p. 414 et Link. Stud. II. 

Al. fqq: Bergstr.; (fq): Arrh. & K. ; fqq: Palmgr. Stud, 
p. 443, I. c. p. 443—444 e permultis locis enumeratur, cfr 1. 
c. spec. tab. VIII, Palmgr. Entf. p. 112 et vide infra; fqq: Bergr. 
— Ab. fq: Zett. & Br., A. Nyl., Sand., Renv., Sel., Printz et 
Flinck; [Korpo] Uto et Enskar fq [»5»]: Ekl. p. 106; [Korpoj 
Vidskar, Jurmo etc. fq [»5»]: Ekl. Veg. p. 214; fqq et saepe 
cpp: Arrh.; fq [»yleinen»]: V. E. Broth.; fqq: Weeks.; Mietois 
et in parte australi par. Mynamaki [«Mt ja Pt»] fq, ceterum st 
fq, cp [»yleinen»] in clivis et versuris agrorum subsiccis ad 
partem maximam cpp: Caj. Kasvist. — Nyl. fq: omnes fere 
auct. ; exc: p interdum cp, enum. : Hid. Tiet. et p, hie illic cp: 
Stenr., vide etiam infra. — Ka. Lavansaari (H. M. F.) : Brenn.; 
(st r): Blom; st r Kaukola in vicinitate templi complur. locis, 
Kirvu in vicinitate templi et Sairala, Antrea [»S:t Andreae»] 
Hatula: Linden; [Jaaski] p: Valle tiet. — Ik. st fq: Malmb.; 
[fq in tota Ingria: Meinsh. p. 149]. 

Sat. st fq: Malmgr. et Saur. ; fq, et st cp— cp, Hvittisbo- 
fjard fq, Luvia : Hayr. Bjorneb. ; Vesilahti fq : Norrl. ant. 
fq: Hjelt. — T a. Urdiala fq: Norrl. ant.; [Saaksmaki] fq: Tikk. 
[Kalvola] f q : Knabe Fort.; p: Leop. ; (fq) : Asp. & Th.; st fq 
Norrl. s. o. Tav.; in australi parte paroeciae [Gustaf Adolf] fq, 
in media et septentrionali r: Bonsd.; [Langelmaki] st r inter 
Vilkkila et Lankipohja, etiam in prato in pago Hiukko cp, semel 
in par. Orivesi visum (J. P. Maunu): Borg Tiet.; Sysma Norden- 
lund, Korpilaliti pc in vicinitate templi: Link, comm.; Wainio Acta Societatis pro P'auiia et Flora Fennica, T. 51, N:o 1. 323 

Tav. or. non comm. — S a. Valkiala (st fq): Hult Fort.; Manty- 
harju! Toivola pc ad viani publicam, Ruokolaks ad stationem 
Vuoksenniska grex [»ryhma»] unus: Link, comm.; rr, prope tem- 
plum par. Rautjarvi: Hult; Mikkeli [»S:t MicheU] complur. loc. 
ex. gr. Naisvuori: Hasselbl.; Mikkeli in oppido et in vicinitate 
eius compl. locis: Link, comm.; Savonlinna Kalkkunniemi Mal- 
latsaari (V. Cajan herb.): Budd. muist. [forsitan confirmationis 
indigeat]; 4 spec, in H. M. F. — Kl. (fq) saltem usque ad Lado- 
gam borealem : Fl. Kar.; [Parikkala] st r Pitkasaari, Tyrja, Kau- 
kola, Kangaskyla, Mentolahti: Hann.; Jaakkima: Hjelt; etiam 
in Ruskiala: Norrl. Symb.; »r in Palkjarvi et Ruskiala, ubi tan- 
tum inter Havuvaara et Koirinvaara vidi, iam in Suistamo ! paullo 
frequentior et verisimile est, hanc plantam in Kl. sensu stric- 
tiore st fq inveniri, cp enim eam inter opp. Sortavala et diver- 
sorium Otsois vidit: Hjelt Ant. p. 63; in vicinitate lac. Ladoga 
st fq— p, interiore in parte r: Link. Stud, p. 273, cfr 1. c. II, vide 
etiam infra. — Kol. enum. e compluribus locis: Link. Stud. II, 
quem 1. inspicias. 

Oa. (st fq): Malmgr., spec, e Vasa!; [in vicinitate opp. 
Kristinestad et Kasko] enum. e 9 locis, inter haec cp ad Nasby, 
Kristinestad ad templum et Pjelaks: Linden Bot.; ad septentrio- 
nem versus a Kristinestad inprimis interiore in parte baud fre- 
quens: Stromb.; Malaks : J. R. Asp.; st r »Gamla Vasa» com- 
pluribus locis, Maksmo: Laur. Vaxtf.; vide etiam infra. — Tb. 
Kivijarvi in vicinitate templi: Marklund!, vide ceterum infra. — 
Sb. minus fq, occurrit tamen in Savonia septentrional! quoque 
ex. gr. in Kaavi: E. Nyl. & Chyd.!; Leppavirta p: Enw.; r: Mela, 
spec, e Tuusniemi!; Kuopio Kasurila Pyykangas cp ad viam 
publicam, Kasurila Miettila et cp ad stationem viae ferratae 
Toivala, Maaninka Kinnula! duobus locis, Polja Multmaki! [spec, 
det. Lindberg] et Hyttila Salmenpaikka, Virtasalmi Montola et 
Varpaisjarvi pc in pago Korpinen [spec, ad Urimanlahti!]: Kyyhk. 
litt.; Maaninka Pohj.-Haatala, Parola una cum G. mollugine: 
Roiv., vide etiam infra. — Kb. Kide (fq): Brand.!; enum. e com- 
pluribus locis in multis par.: Link. Stud. II, quem 1. inspicias; 
Juuka Harala ad ripam lacus Juuanjarvi : Kyyhk. litt.; r ad oppi- 
dum Joensuu: Eur. & H., cfr Herb. Mus. Fenn. II p. 143, ubi 324 Galium veium. 

errore typographico legitur Kk. [pro Kb.]; Liperi pag. Sysmii: 
Hallstr.; Joensuu Ilosaari: Link.; vide etiam infra. — Kon. Suo- 
jarvi enum. e 4 locis: Link. Stud. II, quern 1. inspicias, vide 
etiam infra. 

Om. p saepius ad oram : Hellstr.; Munsala: Laur. Vaxtf.! ; 
r Lappajarvi ad praedium sacerdotis, Harju, Evijarvi Pitkiisalo, 
Jyrkkapasta[nonne Jyrkkaposti?],Makitaloet Jokela: A.L. Backm. 
Fl.; p: Tenn.; Salo, Brahestad: Zidb.; vide etiam infra. — Ok. 
r Paltamo pag. Melalahti (N. Karjalainen): Must., cfr Must. p. 
40 et Herb. Mus. Fenn. II p. 143, etiam Metsav. ex hoc loco 
comm.; Kajaani (spec, in herb, alumnorum): Zidb., cfr Brenn. 
Obs., ubi r appellatur [forsitan adventicia]; Sotkamo Haapala : 
Kyyhk. litt.; Paltamo Melalahti Kukkula, Pitkaniitty ad Tolola 
et Taanunvaara, Hyrynsalmi Lietekyla f.: Kyyhk. litt. 1920, spec, 
determ. Lindberg, vide etiam infra inprimis de Kianta. 

Ob. ad oram r Kemi, Simo, li, Uleaborg: Brenn. Obs., 
quern 1. inspicias; li, Simo: Zidb.; 1800 in Haukipudas [»Pudas»l 
a Julin iuniore repertum : Jul. ann.; »in sup. parte adeo rara 
est, ut modo unicam in coemeterio Kemensi . . . reperire li- 
cuerit» : Fl. Lapp. N:o 61 p. 34, cfr Jul. p. 274, M. Castren p. 
840, Hellstr. Distr. p. 6 et vide infra; ibidem anno 1877 vidi- 
mus: Hjelt & H.!, cfr Herb. Mus. Fenn. II p. 143; (p) Kemi 
Peteri, circa templum et praedium sacerdotis aliis quoque locis 
cp: Keckm., cfr 1. c. p. 14 et 16; Kemi Mahlasaari: Banta- 
niemi!; Alatornio Buottala Kalkkimaa: Bantan. Betk. p. 37!, 
vide etiam infra. 

PL Finl. exs. N:o 365 Ab. Lojo SOLhem in margine pineti 
sicco leg. Edit Lindstrom. 

Al. Ofver hela omnldet en bland lijfvegetationens allmannaste artev, 
som man sallan torde soka forgafves: Palmgr. Stud. p. 443. — N y 1. Ori- 
mattila »p ja useimmiten pc»: Link. comm. 

K 1. G. verum uppiaknas f ran ett mycket stort antal fyndorter: Link. 
Stud. 11. 

Oa. »Tait.aa puuttua Lapualta . . . lanteen sijaitsevissa pitajissa 
(aika yleinen)>: Ras. p. 10 L 

Fran ryska Karelen (i vidstrackt mening) foreligga endast Linkolas 
uppgifter fran senaste ar; Gunth. p. 41 upptager G. verum blott fran en 
enda fyndort. denna diirtill beliigen utanfor gransen for Fenno-Scandia. Acta Socictatis pro Fauna et Floin Fcnnica, T. 51, N:o 1, 325 

G. verum forekonimer afveii pa bailast etc. [Hiir anfor jag afveii de 
iippgifter, hvilka euligt min niening haiit'ora sig till en tillfallig fiire- 
komst]. Atminstone folj. iippgifter foreligga. A b, [Abo barlastplatsen \id 
slottet] st pc — st cp: Pesol. Tur. p. 43. — T b. [Jyvaskyla] »pc eraalla 
kylvonurmella seminaarin liiona, Harjun liiekkahaudau vieressa kuivalla 
tormalIa»: Link. Kasv. p. 168, jfr 1. c. p. 158 o. 159. Harigenom rattas 
den tidigare uppgiften: »C?. vemm'isi en ole .JLyvaslkylassa nahnyt>>: Link. 
Jyv. p. 191, se iifxen Prim. p. 47 — 48. — S b. Fiirutom de ofvan anforda 
tyndorterna upptager Kyyhkyncn: Jorois? [»Joroineii (?)1 eraalla peliolla 
Maaveden aseman luona cpp (uiihty junasta, joten siis ei taysin varma)»: 
Kyyhk. litt.; Toivala, Varkaus: Kyyhk. Sat. p. 133 [kan hiir mcijligen be- 
tecknas som spontan]. — 0. Brand, p. 89 uppraknar G. verum bland arter, 
som han icke sett i Pieksamaki Venetmaki. — Kb. [LieksaPj »rr tavattu 
vaan kerran alueen piirissa nimittain Hallbergin kartanon pihamaalla He- 
rajoen lahella vahassa maarin»: Axels. Putk. — O m. Oulainen r» Pieskon- 
nevalla Kjisyn lieinapeU. . . . muutam. yks. 1918 (V. Anttila), ratavahti 
Anttilan heinapell. (suopelto) joit. yks. 1920 (J. Anttila )»: Parv. Oiil. — 
O k. »Kaiaanin rautatieaseman alueella»: Kyyhk. Kaj. p. 207, jfr Kyyhk. 
Sat. p. 153; »Kai[aani] res[ervi] kas[armi] Ja hautausmaa>>: Metsav.; [Kianta] 
»vanhassa kesantopellossa Amman ruukillal oik. runs.>>: Kyyhk. och Kyyhk. 
litt., jfr Bienn. bidr. och Kyyhk. Siiom., diir arten sages vara rr, 1. c. p. 
19 och 21. Kyyhkynen betecknar visserligen icke G. verum som tillfallig, 
men lokalen: »ent. heinapellolla>>: Kyyhk. Suom.., tyckes mig angifva en 
dvhk forekomst; Brenn. Obs. anvjinder tecknet for tillfallig forekomst. 
[Kianta] Keralank}'la Lehto: Kyyhk.!, jfr Brenn. Obs.; senare tillagges: 
»viela V- 1919 . . . talla kertaa pientarella»: Kyyhk. litt. — Ob. Uleaborg 
pa barlast i ringa mangd och Uleaborg Slottsholmen samt pa fastlandet 
nara intill sparsamt forekommande: Zidb., jfr Brenn. Obs.; Uleaborg Raatti: 
Hougbergl; »Linnansaarella [= Slottsholmen], Eaatinsaarella, kaupungin 
puistikoissa seka painolastilla, edellisessa paikassa runsaasti»: Leiv. putk., 
jfr Leiv.; »vv. 1899 — 1902, luultavimmin kylvoheinan siemenissa tullut*: 
Hiium. pain. p. 87; [Uleaborg] »pankinjoht. Hellmanin huvilapalstalla» st 
cp (Y. Hellman) [1910—19121: Huum. OuL p. 179; [Utajarvi] Vaala 1916: 
Metsav. 

I Here delar af landet har Galium verum blifvit allmannare under 
senare tid; sa icke blott i Karelen, (se Link. Stud. p. 351 — 352 och' 1. c. 
II p. 434), men afven t. ex. i T b. och vid Uleaborg, hvilket framgar af 
uppgifterna i petitstycket. 

Arten odlas [atminstone] i O m. Xykarleby-trakten och Alaveteli: 
Elfv. Ant. p. 42. 

Linkola betecknar G. verum i Ladoga-trakten som en af kultureu 
starkt gynnad apophyt, i det inre omradet ater som en anthropochor, 
nastan uteslutande forekommande pa standorter, som uppstatt genom kul- 
tureu: Link. Stud. p. 260 och 245, jfr I. c. p. 163, 333, 334 och Tab. V, 326 Galium veium. 

se i synnerhet 1. c. II p. 433. Vidare betecknas den som »kalkhold>: 1. c. 
p. 303 och II p. 433. I W. Brenn. Yaxtg. sages arten vara apophyt. 

Galium venim hybridiserar med G. mollugo, se langre fram. 

Mela Kasv. p. 70 upptager som varieteter under G. verum L. var. 
luieum Syme ocli ochroleucum Syme, hvilken senare ar identisk med var. 
albidu7n. 

F. albida Hartm. Sarskildt fran aldre tid finnas flere uppgifter, af 
hvilka emellertid flertalet torde hanfora sig till G. mollugo x verum. Lokal- 
uppgifterna uppraknas liar nedan. 

(St fq): Mela Kasv. II. — Al. Kokar r Helso, Karlo: Arrh.; senare 
skrifves:' »Dessa exx. f. alMda, ej bastarden»: Arrh. — Ab. Bromarf Kans- 
jarvi: Sand.; Vihti r Yanliala Hiirila Kivisilta: Printz, jfr Flinck. — Nyl. 
Helsingfors Somas: Kihlm. ann. — T a. Saaksmaki Hakala Huittala: Kihlm.; 
Tavastelius i stadstradgarden: 0. Collin i Hult herb. Galium verum * ruthenicum (Willd.) 

In Fennia australi et media rarissime ledum est. Seminiius introduc- 
um per multos annos persistiU 

»Loco supra allato [S b. Jorois Jarvikyla] verisimiliter ab initio cum 
seminibus e Rossia introductum, per multos annos ibi copiose crescit. 
Ceteroquin rr paucis locis in Finlandia australi et media adventicium>: 
Schedae p. Ill, se afven Lindberg i Medd. XXV p. 28—29. 

Ab. »Lojo in prato culto in vicinitate templi prope »Bryggeriet»: 
Lindberg!, jfr (Prot. 5, XI, 1898) Medd. XXV p. 28, L. Y. 1898 p. 192, 
Bot. Xot. 1898 p. 284 och Bot, Not. 1899 p. 70; vid namnda mote fore- 
visades vaxten som ny for Finlands flora. — Nyl. [Helsingfors Sandhamn] 
»upserikasarmi [»3>] lab. laivasiltaa 1 kpl.»: Ulv., jfr Ulv. tutk. p. 41, Medd. 
XLYII p. 138 och 235, afvensom Ulv. Tiet. p. 159. 

Ta. Lammi [»Lampis»] Mommila gard ragaker 1 ex: Elin von Schantz 
i Lindb. herb.; vaxten upptages fran Ta.: Mela Kasv. Y. 

Sb. Yarpaisjarvi Urimanlahti: Kyyhk. litt.; se afven under PI. Finl. 
exs. — Kb. Liperi [»Libelitz»] pa en ang vid Harjula 1872: Europaeus & 
Hallstrom! under namn af G. verum; exemplaret ar bestamdt af Lindberg, 
se Medd. XXY p. 28. 

O k. Paltamo Melalahti Kukkula och Taanunvaara, Hyrynsalmi Liete- 
kyla: Kyyhk. litt. 1920; exemplaren bestamda af Lindberg. 

PI. Finl. exs. X:o 366 och 957 S b. »Jorois Jarvikyla Rantahovi ad 
margines fossarum in agro leg. Lindberg*. 

Formerna setulosa och pilifera [Lindb. fil.] omnamnas och beskrifvas 
i Medd. 1. c, jfr afven Mela Kasv. Y. Acta Socictatis pro Fauna et Flora Fennica, T. 51, N:o 1. 327 

(iJalium molliigo X verum ^j 

In Fennia australi et media satis raro nascitur; ad 
septentrionem versus quamvis rarissime usque ad 65'^ 50' 
ledum est. 

De distributione vide Mela Kasv. V etc. 

Al. Lemland Nato inter parentes f. permollugo: Arrhe- 
nius in (Diar. 3, V, 1902) Medd. XXVIII p. 50 A; [Lemland] 
Lembote: H. Waren !; spec, e Lemland etiam reportavit 0. Meur- 
man!; Foglo Sonnboda : Knabe litt. — A b. Pargas Lofsdal : 
E. Renter!; Bromarf ad septentrionem versus a Norrstrand: 
0. Sundvik!, cfr Medd. XXX p. 132; Bromarf Rilax: Dora 
Aminoff in Lindb. herb.; Karislojo prope templum: R. Collan- 
der!; Lojo ad pagum Lojo: Lindberg!; Lojo Mongola in prato 
culto prope >Bryggeriet» : Lindb. herb. — Nyl. Ekenas Troll- 
bole prope molam: W. Wahlbeck!; Ekenas prope seminarium: 
Hiiyr.; Inga Svartback: Brenner!; Inga in vicinitate templi: W. 
Brenn. Vaxtg. sub G. mollugine; Kyrkslatt [»Kirkkonummi»] 
pc prope templum ad G. moLluginem var. elatum proximum 
1913: Hid. comm.; Esbo Svino: Kihlman!; Helsingfors in pro- 
muntorio Lappvik adventicium: Sselan!; [Sveaborg] nonnullis 
locis pc enum.: Hid. Tiet.; Borgnas [»Pornainen»] Laha: Liro 
Ured. p. 332; Borga baud procul ab oppido ad viam publicam 
et floribus albis et flavis [»ljusgula»] 1921: Hayr. — Ka. Vi- 
borg ad stationem viae ferratae sp, ad aggerem inter oppidum 
et Hovinmaa hie illic 1921: Hid. comm.; [Jaaski] r una cum 
parentibus [»kantalaiien»] Kostiala Juttuoja, Kostiala Koskipelto, 
Haikola prope Ahvo ad viam ferratam, Hyppola ad viam publi- 
cam inter Eskola et Anttila: Valle tiet. — Ik. Sakkola Kiviniemi 
nonnullis locis pec 1921 : Hid. comm., vide etiam infra. 

Sat. st r Karkku 1 Palviala prope stationem viae ferratae, 
Kauniais! et Mauri!, Mouhijarvi Salmis, Birkkala Epila: Hjelt. — 
Ta. Saaksmaki Valkiakoski ad canalem Apia: R. Granberg!; 
Saiiksmaki Tarttila et ad viam ad Kuurila versus sp, inter An- 
nila et Valto, item inter Huittula et Kasuri ad margines viarum, 1) G. approximatum G. G. auct. Nym. Consp. p. 324, 328 Galium mollugo x verum. 

Kasuri, cp ad Karsa: Hid. comm., vide infra; Kalvola Tienohi: 
V. A. Seppala!; Kalvola Keikkala: A. Brander!; Hattula prope 
stationem Parola viae ferratae: A. Wegelius!; Janakkala in 
pago Turenki: 0. Collin!, cfr Medd. XXIV p. 39; Hollola Sairak- 
kala: Huumonen!; Asikkala Vaaksy: Hayr.; Padasjoki Saksala: 
Lang! nomine G. verum. — Sa. Villmanstrand: H. Buch!, cfr 
Medd. XXXI p. 4; Lappvesi Lauritsala: Sselan! et forma sub- 
mollugo! et perverum! et f. puberula!, vide etiam infra; Vill- 
manstrand [»Lappee»] Timola ad aggerem viae ferratae hie illic 
1921: Hid. comm.; Nyslott Kyronsalmi: Sselan in Medd. XXX 
p. 100—101, ubi brevis descriptio. — Kl. Kakisalmi ad vias: 
Sselan! f. subverum ; Kirjavalaks: G. Lang!; Sortavala Kirja- 
valaks prope praedium Vatka: Pesol.; Sortavala Anjala ad Ju- 
vonen: Poppius!; Sortavala Saavainjoki! et Rausku!: Linden. 

Tb. [Jyviiskyla] compluribus locis cum G. mollugine : m 
Link. Jyv. p. 191, quern 1. inspicias, spec, ex Harju!, Lempipuro! I 
et ad domum pauperum i»Vaivaistalo» I], cfr Medd, XLI p. 119. 
— Sb. Leppavirta: M. Nordqvist! — Kb. Tohmajarvi Jouhkela: 
Brotherus & Hjelt! — Kon. Suojarvi Varpakyla: Link. comm. 

Ob. Alatornio Ruottala Kalkkimaa: Rantan. Retk. p. 37!, 
cfr Medd. XLll p. 132 et vide infra. 

Hybiiden var ny for flora-omiadet, da Saelan 1879 forevisade exx. | 
af densamma fian Sa. (Herb. Mus. Fcnn. II p. XII); Hjelts exemplar fraii I 
Sat. ar dock iusamladt redan 1878. 

»Mahdollisesti myos O k. Kajaani Teppanan puolella kedolla»: 
Kyyhk. litt. 

Ob. Hybriden uppgifves iifven fraii Uleaborg Raatti i Uleu socken 
pa en ang vid Maatta gard: Zidb. 

Ik. »vaikka muualla [paitsi Kivinicmessa] Sakkolassa puuttuu ny- 
kyaan G. verum, tavataan sekalajia itseniiistyueena (f. medium ja f, sul- 
mollugo) G. mollugo'n seurassa p — st fq: Hid. comm. 

Cm utbredningen i Ta. Saaksmiiki tillagges: »Yleensa st fq, esiintyen 
seur. muotoina, jotka asteettaiu liittyvat toisiinsa: f. suhnollugo st r, f. 
media, vailiteleva ominaisuuksiltaan, st fq ja f. subvenm rr Karsassa Yli- 
talon alueella>.>: Hid. comm. 

Se f. 0. under G. verum f. aXbida och G. mollugo var. ochroleucum. 

Galium mollugro >; ruthenieum. 
In Fennia australi et media trilus ianium locis adhuc ledum est. 
»(Tantum) in par. Jorois et in par. Lojo Regionis Aboensis lectum Acta Socit'tatis pro Fauna ot Flma Feiinica, T. 51, N:o 1. 82D 

est*: Schedac 11 p. 146 under namu af G. molliujo n elatum Thuill. x G. 
venim L. * Ruthenicum Willd. 

A b. Lojo Mongola »propo Bryggcriet»: Lindborg!, jfr (Prot. 3, XII, 
1S98) Medd. XXV p. 34, da hybridou anmiildes sum forut obeskrifven ocli 
for flora-omradet ny, och 1. c. p. 98, diir den betecknas som mojl. till- 

t'iiliig, etc. 

Sb. Jorois Jitrvikylii Rantahovi »ad margines fossarum in agro inter 
parentes»: Lindberg i PI. Finl. exs. X:o 959; »Juuka Petrovaara kuivalta 
riuuekedolta Rinteeliin luota ylikylalta'>: Kyyhkynen!, jfr Kyyhk. Matk. 
p. 98; exemplaret bestamdt al Lindberg. Galium mollugo L. 

Jn parte austro-orientali Fenniae frequentissime pro- 
venit; ad occidentem et septentrionem versus rarescit. Ad 
septentrionem versus in parte orientall usque ad 66° 40' 
rarissime procedit. 

Ad vias et in agris provinciarum meridionalium mediarum- 
que, Vesilaks: Wirz. pi. off.; Eur. omn. exc. Scand. bor. . . .: 
Nym. Consp. p. 324; adest in Fenn. bor. immo Lim.: Nym. 
Suppl. p. 152 ; per totam Finlandiam di.spersum : Schedae II p. 
146, vide etiam DC. Prodr. IV p. 596, Led. II p. 407, Liro 
Ured. p. 330-331 et 522, Norrl. in Atlas p. 8, Link. Stud. II 
et infra. 

Al. Jomala ad septentrionem versus a Kungso prope viam 
publicam 1907, Lemland Nato ! 1901, Mariehamn 1901: Palmgr.; 
Mariehamn 1898 (G. Lagerheim), Hammarland compl. locis, 
Jomala complur. locis, Eckero Storby: Liro Ured. p. 330— 331. 
— Ab. Abo r prope Sampalinna: C. J. Arrh., spec, legit Holl- 
men!, etiam in Ssel. herb.; Abo ad ripam fluvii Aura veris. eff.: 
Arrh.; Abo (P. A. Karsten): Liro Ured. p. 331; Pargas: J. M.J. af 
Tengstrom!; Pargas Stortervo ad Dirfall: E. Reuter; Pargas 
[»Parainen»] Alo Malm ad marginem calcariarum : Pesol.; Te- 
nala in vicinitate templi 1917: Hiiyr.; Kisko Orijarvi: Hult coll.; 
saepe in Karis: N. Pr. 1890 N:o 173 (Aftonnummern i Lant- 
bruksafd.); Lojo in insulis lacus Lojo et in vicinitate huius la- 
cus p— St fq: Pesol.; Lojo Mongola in prato infra Linnais: Bren- 
ner!; nonnulla spec, e Lojo in Lindb. herb.; [Vihti] st fq: Flinck, 330 Galium mollugo. 

cfr Link. lev. p. 18; st fq: V. E. Broth.; Mynamaki r Hintik- 
kala in loco non amplo [»joks. rajoitetulla alueella»]: Caj. Kasvist.; 
[Nystad] in horto [»puistossa»] ad templum novum: Sod,; vide 
etiam infra. — Nyl. Ekenas Danskog 1893: Hayr.; rr »unico 
loco ad Fagervik paucissima spec. ann. 1851 — 1853 legi» : His., 
spec, lectum prope »Masugnen»! ad var. ochroleucum (Fr.) 
vergens; Inga in vicinitate templi et Svartback! p: Brenn. vaxtf. 
p. 77, cfr Link. lev. p. 18; [Inga] st r in taeniis, enum. e 5 
locis, in terra continenti p : W. Brenn. Vaxtg., quern 1. inspicias, 
spec, ex Inga Baro!; [Kyrkslatt] in coemeterio: Bosb. Kyrksl. p. 
109; Kyrkslatt Stromsby : Brenner!; Esbo Makkyla cp [»nagra 
tata bestand»] ad viam publicam : Gadol. 1911; Esbo Svino: 
Kihlman!, vide etiam Popp. p. 33; Helsingfors promuntorium 
Lappviken: Sselan!, alia spec, ad var. ochroleucum accedunt 
vel pertinent!; Helsingfors Djurgarden etc.: Hjelt; Helsingfors 
T616, Somas et in Horto botanico: Kihlm. ann., cfr Kihlm. 
Beob. p. XII; nunc in vicinitate opp. Helsingfors st fq: Link, 
lev. p. 18; in partibus mediis par. Helsinge [1918] fq— st fq: 
Link, comm.; p, hie illic . . . non cp, enum. ex 6 locis: Hid. 
Tiet., etiam Ulv. enum. ; Helsinge Aggelby st cp in aggere viae 
ferratae: Hayr.; Thusby cp in pratis cultis et ad viam ferratam : 
Hjelt, vide etiam Astr. & H.; [Nurmijarvi] st r ad praedium 
Kytaja [= Naiis] et hie illic cp prope templum: Stenr.; Lovisa: 
C. J. Arrhenius! et G. Sucksdorff!, vide etiam N. Pr. 1890 I.e. 
[vide sub Ab.]; Orimattila fq — st fq: Link. lev. p. 18; Sibbo : 
A. E. Blomqvist!; Borgnas [»Pornainen»] Laha 1903: Liro Ured. 
p. 331, Borga compluribus locis prope oppidum ad viam pub- 
licam etc. 1921: Hayr.; Ssel. 0. Nyl. non comm.; cfr etiam 
Prytz cont. [infra p. 334] et vide infra. — K a. Lavansaari : 
E. Nylander!, cfr Brenn.; (st r) ex. gr. Sakjarvi (!) Bertila : 
Blom!; [par. Viborg (!)] Piilli: Wainio ann.; fq: Linden, vide 
etiam infra. — Ik. st fq: Malmb.; Vuoksela Baiharanta et Sak- 
kola fq 1921: Hid. comm.; [in tota Ingria fqq: Meinsh. p. 149]. 
Sat. Birkkala Pitkaniemi: Malmgr., complura spec, e Birk- 
kala in H. M. F.; Baumo Sorkka: Valle in Medd. XLIII p. 125; 
Tyrvaa (P. A. Karsten): Liro Ured. p. 331; [Loimaa] r Vesikoski 
Kuukka (spec, in herb, alumnorum): Saur. ; st r et st cp in Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, T. 51, >s:o 1. 331 

oppido Bjorneborg Hjiilbole prope viam publicam, Yttero 1906 
(Hj. Rosenlew auct. Fontell): Hiiyr. Bjorneb.; st r — p cum var. 
ochi'oleucum Karkku Jilrventaka, Mauri, Sarkola etc., Mouhi- 
jiirvi Salmis, Birkkala Haavisto etc.. Kyro Mahnala, Pinsio etc. 
[cfr Asp], extra territorium cpp ad templum par. Ylojarvi, Lavia 
in vicinitate templi et cp in Norrmark: Hjelt, vide infra; Vesi- 
lahti fq (— fqq) : Norrl. ant., vide supra; Ruovesi ad sinum Ja- 
minki: Hjelt, spec, e Ruovesi leg. J. Th. Durchman in herb, 
lye n. — Ta. [Tammela] Mustiala pec nonnullis locis, Forssa 
cp nonnullis locis, in marginibus viae ad Tammela versus etiam 
cp, [Akkas] ad stationem Toijala st cp : Link, comm.; [Kalvola] 
baud infrequens: Knabe Fort.; Saaksmaki r prope Hakala 
[»Haga»]: Tikk.; Saaksmaki Valkiakoski: Seel. Fort.; Kangasala 
Vaxio: Seel, herb.; Kangasala et Urdiala complur. loc: Norrl. 
ant; Kangasala (fq): Hjelt; Luopiois prope templum, Padan- 
kuosi, Kuohijoki et Saaris, in par. Palkane interdum fq: Leop.; 
Sahalahti 1900: A. Torckell in Hayr. herb.; Karkola Jarvela et 
complur. locis in vicinitate templi 1919: Link, comm.; Lammil 
st fq: Leop. ann.; st r ex. gr. Kurhila, Hillila, Vahimmaa, Lahti, 
templum par. Hollola ad viam Uskila versus cp : Norrl. s. 6. 
Tav.; Hollola pc in vicinitate templi, Lahti compluribus locis, 
Asikkala Kurhila, Anianpelto et Kalkkinen 1917 : Link, comm., 
cfr Link. lev. p. 18 ; Padasjoki 1905 : M. Oberg in Hayr. herb.; 
Sysma Nordenlund, in vicinitate templi et Saarenkyla in prae- 
diolo quodam: Link, comm.; [par. Gustaf Adolf] r V^ehkasalo: 
Bonsd.; par. Gustaf Adolf [»Hartola»] in vicinitate templi 1917: 
Link, comm.; par. Gustaf Adolf Echo: Knabe litt.; [Kuhmoinen?] 
Kunnaton [ad effluvium occidentale lacus Lummene] : Hult tr. 
p. 197; st r [Langelmaki] Tunkelo st cp in horto, ad fretum 
Royhto, Orivesi prope deiectum Leppahammas, sp: Borg Tiet.; 
Korpilahti compluribus locis in vicinitate templi et Putkilahti 
Vaaru, ambobus locis 1916: Link, comm.— Sa. p: Hult; Ny- 
slott: Wainio ann.; Mantyharju ! Kuortti, Toivola et ad statio- 
nem viae ferratae, Hirvensalmi in vicinitate templi, Kirjala et 
Porkkila, Mikkeli Otava, omnes adnotationes 1917, Mikkeli in 
oppido et in vicinitate eius fq 1920: Link, comm.; Nyslott 
[>Savonlinna»] Kalkuunniemi, Vaarasaari etc.: Budd. muist.; 332 Galium mo Hugo. 

vide etiam Medd. XXXVI p. 3 ; 5 spec, in H. M. F. — Kl. fq: 
Fl. Kar.; [Parikkala] st fq: Hann.; ad Kirjavalaks et alibi in 
Karelia usque ad Uukuniemi fqq : Norrl. Symb., cfr 1. c. p. 8; 
Impilaks et Suistamo fq, Palkjarvi p 1876: Hjelt; in vicinitate 
lacus Ladoga fq, interiore in parte fq— st fq: Link. Stud. p. 
273, cfr 1. c. II, Link. !ev. p. 18 et vide infra. — Kol. fq — 
fqq, ad Nikola baud adn.: Elfv.; vide etiam infra. 

Oa. r Alavus compluribus locis!, Mustasaari Iskmo: Laur. 
Vaxtf., cfr Ale. Ill, vide etiam infra. — T b. Jyvaskylii (fq), 
Korpilahti et Laukaa [in vicinitate templi] 1916: Link. lev. p. 
18 et Link, comm., vide ceterum infra; Kivijarvi in vicinitate 
templi: G. Marklund!; Viitasaari Lakomiiki in prato turfoso 
iuxta fossas cp: Kiblman!; Pihtipudas r ad deversorium Kangas 
etc. prope templum, Alvejarvi Kotalahti et Vinnila, Kinnula rr 
Muhola ad viam publicam: Roiv. — Sb. Leppavirta Varkaus 
et Alapiha: Envv.; [Leppavirta] baud fq, compluribus tamen locis 
visum: Enw. in enumeratione recentiore; Jorois Jarvikyla Ranta- 
bovi: Edit Lindstrom!; Jorois Jarvikyla: Lindbergl; st r: Mela, 
spec, e Riistavesi!; Kuopio: C. E. Roos!; [Kuopio] p — st r, 
€num. e 10 locis: Link. Lis., quem 1. inspicias, vide etiam Link, 
lev. p. 18 et infra; Kuopio Valkeinen: Budd. muist., vide etiam 
Ter. Muist. p. 118; Jorois (?) ad stationem Kolma cp in aggere 
viae ferratae, Virtasalmi Angele ad Syvalahti et Vehmasmaki, 
Pieksamaki pag. Rummukka duobus locis, Leppavirta complur. 
locis ad fabricam Varkaus cp [vide Enw.], Suonenjoki, ut vide- 
tur, in aggere viae ferratae ad Salminen, Kuopio Kasurila ad 
Miettila cpp, Harjamaki cp et Kolmisoppi Savola, item com- 
pluribus locis ad aggeres viae ferratae etc. inter Siilinjiirvi et 
Toivala, Muuruvesi »Juantebtaalla», Kaavi Aittomaki, ad dever- 
sorium Sayneinen, 2 locis inter Luikonlahti et Petkellabti, Huo- 
siaisniemi alioque loco inpag. Siikajarvi, Maaninka! complur. locis 
ex. gr. in insula Hussolansaari et Salmenniemi, Polja ad Pulaste, 
Savisilta, Aappola, Pohjolanmaki, Rietila etc., Hokonen ad Sa- 
vola, Lapinlahti Lehtimaki, Nilsia in vicinitate templi complur. 
locis, Lastukoski, Sankimaki, Siikajarvi etc., Juuka Petrovaara 
Ylikylii, Varpaisjarvi ad Urimolahti, lisalmi in oppidulo cp in 
»Palotornimaki» et in paroecia ad Kauppilanmaki et Soi'inlahti: Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, T. 51, N:o 1. 333 

Kyyhk. litt., cfr Link. lev. p. 18 et Kyyhk. KeskiS. p. 61, 
vide etiarn infra; Pielavesi r? Venemaki Alamokki: Roiv.; Nilsia 
Saarikyla Vaivionniemi: Knabe litt.; Nilsia Suojiirvi cp: Kihl- 
man!; lisalmi r ad scholam: M. & J. Sahib.!, cfr Diar. 5, X, 
1878. — Kb. Tohmajarvi et Korpiselka st f q : Link. Stud. II; 
p, fq in Liperi! media et orientali : Eur. & H.; Polvijarvi : Wold- 
stedt!; [inter Pielisjarvi et Hoytiainen] p inprimis in vicinitate 
locorum habitatorum: Axels. Putk.; Juuka Polvela ad Hiltula 
et Harala in vicinitate Juuanjarvi: Kyyhk. litt.; r Repola Kiimo- 
vaara: Wainio Kasv.! — Kon. (fq) usque ad Onegam : Fl. Kar.; 
fqq in collibus et campis herbidis vel graminosis atque in deus- 
tis cp, interdum etiam in lucis silvisque etc. pc habitat, in 
Saoneshje fqq, in Reg. occ. fq: Norrl. On., cfr Giinth. p. 41; 
Suojarvi fq — st fq: Link. Stud. II, quern 1. inspicias. 

Om. r Gamla Karleby, Kronoby in taeniis Kannoren [spec, 
lectum prope Vaderholmen!]: Hellstr.; st r Alajarvi in valle Lohi- 
joki, Lappajarvi in vicinitate templi st fq, Evijarvi Pitkasalo 
Jyrkkaposta ! et in vicinitate templi (Elli Wikman) : A. L. Backm. 
Fl.; Oulainen frustra quaesivi: Parv. Oul. p. 67; Brahestad in 
cultis prope oppidum: Blom!; vide etiam infra. — Ok. r ad 
Mattila 2 spec. 1870: Must.; Sotkamo Hepolehto: Kyyhk. maap. 
p. 58; pag. Kajana ad scholam agriculturae Seppala etc., Sot- 
kamo quoque ad Haapala, Paltamo Melalahti Kukkula [spec, 
determ. Lindberg], Saviranta, Pitkaniitty ad Tolola et Taanun- 
vaara, Ristijarvi Pakarilahti et Harkovaara, Puolanka Talkkuna- 
maki Polhoniitty, Hyrynsalmi Lietemaki et Kypera, [Kianta] cp 
ad fabricam Amma!, cpp [»oik. runs.»] ad Hulkonniemi, Roinila 
et Kanervavaara in vicinitate templi et cp ad Oilola, Keriilan- 
kyla ad Lehto!, Pesionkyla Kulma et Ukkola, Kiannankyla ad 
Kiannanniemi cp 1917: Kyyhk. et Kyyhk. litt., cfr Kyyhk. 
Suom., ubi r sed saepe cpp [»harvinaisen runsaasti»] et tantum 
in parte australi paroeciae inveniri indicatur, 1. c. p. 19, item 
p. p. Brenn. bidr. et Link. lev. p. 18, vide etiam infra. — Kp. 
in vicinitate lacus Sarkijarvi fq, ceterum e multis locis enum.: 
Bergr. Ant., spec, lectum a Kellovaara Kyparaisvaara!; [Solo- 
vetsk: Selin!]. 

Ob. st r Kemi Laurila et Valmari, Simo Junes 1888: 334 Galium moilugo. 

Keckm., cfr 1. c. p. 14; Alatornio Kalkkimaa in agro: Ranta- 
niemi, vide etiam infra. — Kuus. r in vicinitate Paanajarvi 
prope Mantyniemi: Wainio Kasv. !, cfr Herb. Mus. Fenn. II p. 
143 (Paanajarvi); Mattila [in parte auslro-orientali] : W. Brenn. 
p. 107!; in praediis Juuma, Kuolajarvi Tuutikyla: Pesol. — Kk. 
nondum adnotatum, sed certe indagari poterit. 

Lk. Kuolajarvi Ala-Kurtti ad praedium Nivalo in margini- 
bus prati [»nurmipientareilla»] : Pesol.; Kuolajarvi Salmijarvil 
in vicinitate pagi [»kylakentta»], Sodankyla Vaalajarvi in colle 
[»nurmikkotoyra»]: Rantan. kasv. p. 117. 

Lim. ad flumen Umba: Selin!, cfr N. I. Fellm., 1. c. p. 
XXI, XXVI et XXXVIII, Herb. Mus. Fenn. II p. 143 et Beket. 
p. 568; Hirvasjarvi ad septentr.-occidentem versus a tugurio 
[»kodalta»]: Axelson & Borg! 

PI. Finl. exs. N:o 958 Sb. Jorois Jarvikyla Rantahovi ad 
margines fossarum in agro leg. Lindberg. 

»In dumetis st r Pyttis (Forselles), Kemi, Uleaborg (Julin): Prytz 
cont.; se under Ob. — Sodra Finland: Fries; allt for inskrankt och dess- 
utom vilseledande. —Ob. Kemi fq: Jul. Fort. p. 102, jfr M. Castren p. 
340; frekvensen oriktig; i Brenn. Obs. betecknas G. moilugo som tillfallig i O b. 

Ett stort antal uppgifter cm en mer eller mindre tillfallig forekomst 
fore-igga. Att doma af forhallandet i Helsingfors-trakten ocli i Sat. at 
det visserligen antagligt, att G. moilugo, ehuru ursprungligen inkommen 
med hofro etc., blifvit allt mer stationar darstades; det synes mig emeller- 
tid lampligare, att sadana uppgifter afven vid denna art anforas sarskildt 
for sig. »Praecipue in parte boreali forsitan saepius cum graminibus cultis 
disseminatum-): Herb. Mus. Fenn. II p. 143. — A b. [Abo barlastplatsen vid 
slottetj st pc: Pesol. Tur. p. 43; Abo [»Turku] vanhan linnan luona puisto- 
nurmella>>: Pesol.; Abo p pa graslindor i kyrktradgarden: Gadol. 1885; Abo 
Ispois inford med hofro: E. Renter; se afven i texten och under var. ochro- 
leucum; »Hango satamassa pec 1921.>: Hid. comm. — N y 1. Ekenas ['>Tam- 
misaari] asemalla pc 1921->: Hid. comm.; adventivart . . . i Vastra Nyland 
p: Klingst. Nyl. p. 106; Helsingfors Brunnsparken 1873: Hult i Hayr. herb.; 
Helsingfors Djurgarden och Degero st cp flerstades 1880: Hjelt; jfr Medd. 
XXVI p. 17, Liro Ured. p. 522 och se Link. lev. p. 18. — K a. »Antrea 
asemalla pC'>: Hid. comm. 

Sat. Karkku och Birkkala flerstades pa odlade angar: Hjelt, jfr 
Medd. XXVI p. 17 och Link. lev. p. 18. — S a. Joutseno 1921: Hid. 
comm. — K 1. »Hiitola asemalla st pc 1921»: Hid. comm. 

O a. Kasko parken vid torget: R. Dahlberg!; [Wasa angkvarn] spars.: 
Lauren i Medd. XXII p. 39. — T b. [Jyvaskyla] »monin paikoin kylvetyilla Acta Societatis pro Fauna ct Flora Fennica, T. 51, N:o 1. 335 

nuniiilla, ratavalleilla ja jo muuannekin kiiiville rinteille levinneena>: Link. 
Jyv. p. 191, jfr 1. c. p. 185 ocli Medd. XLI p. 119, exemplar inl. fran 
Tourujoki! och Lempipuro! — G. mollugo upptages bland for trakten nya 
arter, forekommandc endast pa besadda ilngar, men mer eller mindre all- 
manna: Link. Kasv. p. 158, 159 och 161, jfr afven Link. lev. p. 18. — 
For Jyvaskyla oranamnes G. moUugo af A. Leinberg redan i L. Y. 1902 
p. 77. — Kyybkynen, som upprjiknar G. mollugo fran 25 a 30 fyndorter 
i S b. och fran narmare 20 i O k., tilliigger: »Laii on tietenkin paljon ylei- 
senipi kuin minka naista hajaneista merkinnoista saattaisi paattaa>: Kyyhk. 
litt. — S b. Varkaus, lisalmi, Soi'inlahti, Kauppilanmaki: Kyyhk. Sat. p. 
153; af Kyyhkynens beteckning framgar, att arten hiir kan inregistreras 
bland de spontana arterna. Arten upptages bland »nuoria tulokkaita»: 
Link. Lis. p. 6. 

O m. Jakobstad (A. Lagstrom), Gamla Karleby Vastra Parken: Knabe 
litt. — Ok. oKajaanin rautatieaseman alueella>>: Kyyhk. Kaj. p. 207 och 
Kyyhk. Sat. p. 153; arten omnaranes harifran afven af Metsav. I Brenn. 
Obs. betecknas G. mollugo som tillfallig i O k., jfr Herb. Mus. Fenn. II 
p. 97; jag har dock anfort flertalet uppg. i den egentliga texten. — Se 
afven under S b. 

O b. Uleaborg Raattihclme, Ulea Maatta ang (Zidback): Brenn. Obs.; 
Uleaborg pa barlast: S. W. Liljeblom!; [Uleaborg] »Hupisaarella [= Friliets- 
holmarna] lah. lasarettia kasvanut pitkiii aikoja. Nykyaan myos useissa 
paikoin kedoilla kaupuugin ymparistoilla>: Leiv. putk., jfr Leiv.; [Ulea- 
borg] »saannollisesti esiintynyt tienoolla» [1910—1912]: Huum. Oul. p. 180, 
exemplar fran »Oulujoki Kaupungin ojanvarsi»!; Pudasjarvi 1885, 1886 
och 1887 bland odladt gras nara Lepola gard: Zidb., jfr Brenn. Obs. — 
Kemi nara Akola: Rantaniemi; i Brenn. Obs. betecknas uppg. med? — Ej 
i Tornea (Hougberg): Brenn. Obs. 

G. mollugo uppraknas bl. a. fran Kpor. Vorscgor vid Hvita hafvet: 
Liro Ured. p. 331. 

G. mollugo hor till de arter, som under scnare ar vunnit allt storre 
utbredning i Finland. Detta papekades af mig redan i Medd. XXVI p. 
17—18, men har senare sarskildt framhallits af Linkola, se Link. lev. p. 
18, jfr afven K. H. Hallstr. p. 96. Ocksa Palmgren betygar fran A 1.: 
Stadd i spridning: Palmgr. och Kyyhkynen fran k. Kianta: »Leviamassa 
oleva laji»: Kyyhk. Suom. — Uppgifterna fran N y 1. visa likaledes, att 
arten i Inga sedan Hisingers tid tilltagit i frekvens. 

Linkola betecknar Galium mollugo i Ladoga-trakten som en af kul- 
turen starkt gynnad apophyt med stor utbredning, i det inre omradet ater 
som en osaker apophyt: Link. Stud. p. 260 och 256, jfr 1. c. p. 163, 332, 
398 och Tab. V, se 1. c. II. W. Brenner skrifver: »Forefaller att vara anthro- 
pochor»: W. Brenn. Vaxtg. 

G. mollugo L. innefattar enl. Focke p. 191 tva underarter G. datum 
Thuill. och G. erecium Huds., bagge hybridiserande med G. verum. Som 336 Galium molhigo. 

en sadan bastaifl omnamnes sarskildt G. ocliroleueum Wulf. Af hybiid- 
kombinationerna fiamliallas fiamfor allt de, som naima sig nagon af huf- 
vudartenia, t. ex. G. decolorans Gren. & Godr. = G. elatumxverum f. per- 
verum etc. — Mela Kasv. [II och] III ater upptager eredum Huds. som 
varietet i motsats till ochroleucum Haitm. el. Fr. I Lindb. Enum. sar- 
skiljas a elaium (Thuill.) och /? eredum (Huds.), jfr Mela Kasv. V. — For- 
merna af G. mollugo behandlas f. 6. af H. Braun i Oesterr. bot. Zeit. 1892 
p. 130—133, 161—165, 196—199 afvensom af E. L. Ekman i Bot. Not. 1892 
p. 289—296, till hvilka uppsatser harmed hanvisas. Lindberg skrifver: vj 
Lindmans Svensk Fanerogam flora (1918) uppdelas G. mollugo i G. mollugo 
L., G. eredum Huds., G. elaium Thuill. och G. tyrolense Willd. Dessa 
former aro alldeles ej studerade hos oss och kan jag ej uttala mig om 
deras systematiska varde»: Lindb. comm. — Fran Finland foreligga ytterst 
fa uppgifter om formerna af G. mollugo; jag kan darfore har endast fram- 
halla onskvardheten af att dessa afven hos oss snarast mojligt matte bli 
foremal for insamling och kritiskt studium. 

Var. ochroleucum Fr. Ehuru flertalet uppgifter under detta namn 
uppenbarligen afse G. mollugo x verum, som i Lindb. Enum. betecknas som, 
identisk med G. mollugo var. ochroleucum, anfor jag dock dessa uppgifter 
sarskildt. 

N y 1., Ik., T a., S a., Ko!.: Mela Kasv. V. 

A b, [Muurila] »eraan kasvin, jonka luulen taksi, tapasin muutamia 
vuosia sitten eraalla niityn rinteella Isontalon puutarhan takana. Viime 
vuosina ei sita ole enaa tavattm: Renv. — N y 1. se under hufvudformen. 
— K a. Antrea [•>S:t Andreae»] Hatula . . . vid gastgifveriet: Linden. — 
I k. Sakkola p — st fq: Hid. comm., se under G. mollugo x verum. 

Sat. se under hufvudformen. — T a. Lammi p — st r: Leop. 
ann. — S a. Villmanstrand: Saelan! — K o 1. Petrosavodsk (Simming!) : 
Norrl. On. 

Om hybriderna se ofvan p. 327 och 328. 

Galium tPieorne With. 

In saburra rarissime occurrit . 

Nyl. Borga Lindorn i Haikkofjarden: Sselan i (Prot. 10, X, 1885) 
Medd. XIII p. 228! 

Ob. [Uleaborg] Hietasaari pa barlast [»6 P. PH»]: Leiv., jfr Mela 
Kasv. V. Arten upptages icke i Leiv. Putk., hvarfor jag formodar, att 
bestamningen befunnits osaker. — G. iricorne omnamnes f. o. i floror etc. 
Om artens allmanna utbredning namnes: »Eur. omn. exc. . . . Scand.»: 
Nym. Consp. p. 329. I Acta Societatls pro Fauna et Flora Fennica, T. 51, N:o 1. 337 

Galium apariiie L. 

Forma typica permultis locis Alandiae occur/it; ceterum 
in Fennia austral i nsque ad 60° 20' rarissima est; ulterius 
vix invenitur nisi in saburra etc. Quod auctores veteres 
Galium aparine appellant ad * Vaillantii spectat. 

Eur. omn.: Nym. Consp. p. 330 [G. * Vaillantii quoque 
complectitur]; in Fenn. exe. Al. . . . Lapp, plurimum deest: 
Nym. Suppl. p. 154, vide etiam DC. Prodr. IV p. 608 et Led. 
II p. 419—420 [haec G. * Vaillantii qno^m complectuntur]. 

Al. p: Bergstr.; complur. loc. [Finstrom] Godby, Foglo 
Gripo: Bergstr. Beskr.; Finstrom Godby: Arrh. j)^ K.!; Sot- 
tunga Kyrklandet r: Arrh.; (st fq) complur. loc. ex. gr. Fin- 
strom Emnas!: E. Erikson in Medd. XIII p. 184 nomine var. 
genuinum Vested.; Jomaia pag. Jomala, Mockelo: Laur. Fort.; 
Finstrom prope templum: E. Reuter; Sund Kastelholm et aliis 
locis: Bergroth; Sund in minis Bomarsund: Prim. p. 68; in 
taeniis Kokar — Gela baud infrequens: Palmgr. Stud. p. 440; 
vide ceterum inprimis Palmgr. Stud. p. 440—441, ubi e pluribus 
quam 30 locis enumeratur, et cfr 1. c. spec. tab. VIII, item 
Palmgr. Entf. p. 112; Brando Fisko, Lappo [et] Gunnarsten, 
Kumlinge p: Bergr. — A b. par. Gustafs Lyporto et Kattkuru!: 
Bergr., (cfr Medd. XX p. 38); Piikkis Radelma: Lindberg!, cfr 
Medd. XVIII p. 234; Lojo Linkulla in horto: Brenner!, cfr Ale. 
IV. — Nyl. Helsinge Mjolo: Saelan 1862!, posthac non re- 
perta, cfr Medd. VI p. 217; Borga Onas Skogskar: Ch. E. Boldt!; 
vide etiam infra. 

Vide ceterum sub G. * Vaillantii. 

Som mer eller raindre tillfallig betraktar jag G. aparine pa foljande 
stallen. A 1. Mariehamn »lastauspaikka»: Oiva Eronen! — Nyl. [Esbo] 
Rulludd ett exemplar: Kihlm.; Esbo: C. Cedercreutz i Medd. XLV p. 68 
[afser mojl. * Vaillantii;] Sveaborg Vargo [»Suomenlinna Susisaarella] . . . 
paamuotoa eraalla rinteella useita»: Hid. Kasv. p. 83, jfr Hid. Suom. p. 
69 och Hid. Suom. II p. 155; [Sveaborg] »rr satunnaisesti Susisaari [»Su»] 
lansirann. Bast. Polhemin luona 1 paik. joku, myos Kuivasaarella (Torra 
Mjolo) tavattu (M. Puolanne)»: Hid. Tiet. [samma som foreg.]; [Helsingfors 
Sandhamn] »tavattu rami, puusillan 1. Isoon saareen mennessa yk[sityisia] 
. . .»: Ulv.; se afven texten. Lindberg skrifver: Torde nog knappt vara 
tillfallig pa hafsstrander i Helsingfors-trakten: Lindb. comm. — O a. Wasa 

Typis impr. s/, 1922. 22 338 Galium aparine. 

Bangarden: A. Lindfors! — O m. Gamla Karleby nagon gang pa barlast: 
Hellstr. p. 147 not. — Ob. [Uleaborg] »uusi v. 1916 1 kpl.>: Huum. Oul. 
II p. 117. — [Haaparanta] Seskaro 1912: E. Markl. p. 396; sannolikt afser 
uppg. * Vaillantii. 

Det aldsta exemplaret af hufvudfoimen i H. M. F, ar det, som 1879 
inlaranades af Sselan fran N y 1., se Herb. Mus. Fenn. II p. XII. 

Galium * Vaillantii DC i). 

Jn maxima parte terriiorii frequenter^ provenit; sal- 
tern usque ad 67° 30', sed forsitan ad summum septentrio- 
nem progreditur. 

Till.; Till. Icon. 72; Kalm; in agris fq: Prytz cont.; in 
cultis totius Fenniae: Wirz. pi. off.; maxima pars. Fenn. et 
F^app.: Fries; adest in Scand. bor. et Fenn. usque in Lappon.: 
Nym. Suppl. p. 154; per totum territorium dispersum, in Fin- 
landia in cultis fere ubique fq — fqq: Schedae II p. 145 nomine 
G. Vaillantii DC, vide etiam Link. Kullt. p. 138, Link. Stud. 
II et ceterum sub G. aparine. 

Al fq: Bergstr.; Brando fq in agris, Kumlinge Yxskar: 
Bergr. — Ab. fq : Zett. & Br.; Inio fq, par. Gustafs complur. 
locis ad Sodervartsala: Bergr.; Ekl. e Korpo non comm.; fqq, 
saepe etiam cpp: Arrh Ann.; fq : Benv., Sand., Printz; p: Sel.; 
St fq: Flinck; fqq [»yleinen»]: V. E. Broth.; fq — st fq, cp 
[»yl.»]: Caj. Kasvist., vide etiam Pesol. Tur. p. 43. — Nyl. fq: 
His., W. Nyl. et Brenn.; in taeniis p, in continenti parte fq: 
W. Brenn. Vaxtg.; fq, subdominans aut pc: Stenr.; st fq, in- 
terdum cp: Hid. Tiet.; fqq: Ssel. 0. Nyl.; Orimattila st fq: Link, 
comm. — Ka. fq: Blom et Valle tiet.; fqq: Linden. — Ik. fq: 
Malmb.; [in tota Ingria fq et plerumque cp: Meinsh. p. 146]. 

Sat. fq: Malmgr. et Saur. [»y»]; frequentia incerta, Hvittis- 
bofjard fq: Hiiyr. Bjorneb.; st fq: Hjelt. — Ta. st fq: Leop.; 
fq: Asp. & Th., Norrl. s. 6. Tav. et Bonsd.; st fq, saepe step: 
Borg Tiet.; fq — st fq: Wainio Tav. or. — S a. (fqq): Hult. — 
Kl. st fq: Fl. Kar. et Hjelt; fq : Hann.; in vicinitate lacus La- 
doga fq, interiore in parte st fq : Link. Stud. p. 273 et 1. c. II, 
vide etiam infra. — Kol. in regg. silv. et coll.: Elfv. 1) G. aparine var. infestum W. & K. auctores apud nos plurimi. Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, T. 51, N:o 1. 339 

a. fq : Malmgr. et Laur. Viixtf. — T b. Jyviiskylii fq : 
Wainio Tav. or.; (st r) enum.: Broth.; Pihtipudas st fq — p, 
Kinnula p: Roiv. — S b. fq: Enw.; (fqq): Mela; st fq, ut vide- 
tur, enum.: Kyyhk. litt.; lisalmi (r) Peltosalmi: M. & J. Sahib. — 
Kb. fq: Eur. & H.; st fq, subdominans — cp: Axels. Putk.; 
fq — st fq : Wainio Kasv. — Kon. fq in cultis: Norrl. On.; 
Suojarvi ad partem fq, ceterum st fq — p: Link. Stud. II, 
quern 1. inspicias, vide etiam Giinth. p. 40. 

Om. st fq: Hellstr.; p: A. L. Backm. Fl.; st fq: Tenn.; 
[Oulainen] st fq — p: Parv. Oul., vide infra; vide etiam Brenn. 
Obs. — Ok. fq — st fq, in Kuhmo et Kianta baud cp: Wainio 
Kasv., vide sub Kk. et cfr Must.; (r): Must.; (st r) Paltamo, Ka- 
jaani, in orientali parte st fq: Brenn. Obs.; in parte australi 
enum. e 7 locis: Kyyhk. litt.; fq (?), enum. saltem e 7 locis: 
Kyyhk. Suom., quern 1. inspicias. — Kp. fq — st fq: Wainio 
Kasv.; enum. e permultis locis: Bergr. Ant. 

Ob. in agris hordeo consitis fq: Jul. p. 274; (fqq): Leiv.; 
in parte septentrionali [Nor.] st fq, in vicinitate orae ad Kemi 
et Simo (fqq), in maxima parte [Ob or.] st fq: Brenn. Obs.; 
(fqq): Keckm.; Kemi fqq: Rantaniemi; [fq: 0. R. Fries p. 158;] 
st fq: Hjelt & H., vide etiam Martik. p. 42 et Huum. tiet. p. 
163 (adv.). — Kuus. st fq ^ fq, sed baud cp: Wainio Kasv., 
vide sub Kk. ; p: W. Brenn. Fort.; enum. e multis locis: Hirn 
Fort, et e permultis Pesol. — Kk. fq — st fq ubique, sed non 
cp omnibus locis ex. gr. Oulanka: Wainio Kasv.; ad pagum 
Keret: Fellm. Ind.; Koutajarvi : Mela PI. et ann.; Soukelo: P. A. 
Karsten!, cfr N. I. Fellm. p. 93 et I. c. p. XXXVIII. 

Lapp. fenn. st f q : Hjelt & H.; [r Pajala: Birg. p. 95;] 
in cultis p et st pc: Blom Bidr.; in Kemijarvi et in parte australi 
par. Sodankyla in cultis st fq — fq, observatum adhuc ad Kaaret- 
koski et Lokka: Wainio Not., cfr 1. c. p. 30, Hult Lappm. et 
vide infra; in pago Vuorijarvi: Stjernv. ; Kuolajarvi Yli- et 
Ala-Kurtti: Pesol., vide etiam infra; [»in agris Lapponiae rr 
mihi visum est ad Idivuoma par. Enontekiainen [»Enontekis»] 
Tornensis] . . .»: Wahlenb. p. 49; (fq): Fellm. Lapp. — [L. 
ent. reg. subalp. p: Laest., vide etiam Zetterstedt II p. 178.] 

Lapp. ross. Umba in agro Brassicae rapae: Mela PI.; 340 Galium * Vaillantii. 

ad Talvijoki ad casam truncos trahentium [»Tukkilaisten pir- 
tilla>]: Axelson & Borg!, cfr Medd. XXIX p. 38 et vide infra; 
Kaskarantsa: Mela PI. et herb., cfr Herb. Mus. Fenn. II p. 97; 
prope ostium flum. Nuotjok in cultis solani tuberosi: Linden!; 
Fellm. Ind. et N. I. Fellm. vide sub Kk. 

PI. Finl. exs. N:o 954 Nyl. Kyrkslatt pag. Osterby Tera 
in agro Solano consito leg. Lindberg. 

Kalm, Prytz cont., Wirz. pi. off., Jul., Wahlenb., Fellm. Lapp, och 
Ind., Norm. Fl. Spec. p. 556, Blytt p. 699, liksom afven Asp, Warelius, 
M. Castren p. 338, Martik. p. 42, Jul. i V. Ak. H. p. 175, Zetterstedt II 
p. 178, Biig. p. 95 m. fl. anvjinda namnet G. aparine, ehuru deras upp- 
gifter efter all sannolikhet afse G. * Vaillantii. — Meinsh. p. 146 — 147, 
Nym. Consp. p. 830 och Led. II p. 419 — 420 forena G. aparine och G. * 
Vaillantii. A. Nyl. omnamnor ej alls arten. 

K 1. m. fl. Om utbiedningen harstades namnes: '>Koko tutkiraus- 
alueen osalla fq, mutta syijaisemmissa seuduissa osittain vain st fq tai 
joskus vielakin vahemmiim: Link, comm., jfr Link. Stud. p. 390 och 1. c. II. 
— O m. Fran Oulainen skrifves senare: »Joks. tavall. vjikevammissa pel- 
loissa. Laihemmissa pelloissa se kylla on huomattavasti harvinaisempi»: 
Parvela i brefkort af 25, IX, 1920, jfr Parv. Oul. 

Har fortjanar omnamnas, att Wainio som artens nordgrans anger 
Kaaretkoski (67° 34'), dar den ar fq — st fq: Wainio Not. p. 30. I Lim 
Talvijoki bctecknas arten som mer eller mindre tillfallig: Medd. XXIX p. 
38. Fran norskt omrade siiges: »Nyborgs omegn i 1857 [Th. Fries], men 
sikkert nok kun tilfaeldig»: Norm. Fl. Spec. p. 556, jfr Blytt p. 699. 

Linkola anser G. * Vaillantii vara en anthropochor, som nastan ute- 
slutande forekommer pa standorter, hvilka uppstatt genom kulturen: Link. 
Stud. p. 245, jfr 1. c. p. 315, 341, 390, Tab. V och 1. c. II. Afven i W 
Brenn. Vaxtg. betecknas vaxten som anthropochor. 

GaUum Vaillantii var. spurium (L). 

In Fennia inprimis media rarissime et ex mea sententia adventicium 
occurrit. 

»In agris lino consitis raro adventicium»: Herb. Mus. Fenn. II p. 143. 

A b. Varieteten upptages harifran: Kivir. Kouluk.; det ar mig ej 
bekant, hvarpa uppg. ar grundad. 

T a. »Fanns 1868 i en linaker i Koski*: Norrl. s. o. Tav.! under naran 
af G. spurium L., jfr Medd. VI p. 217. — S a. Joutseno Leppalii »in agro 
linaceo»: Saelanl 

O a. [Wasa angkvarn] 1887, 1892 t. allm.: Lauren i Medd. XXII 
p. 40. — Kon. »Kendia,rvi! et Koikari in agris, Suopohja (Simming!)»: Norrl. 
On. under namn af G. aparine var. leiospermum Wallr.; Tolvoja »inter Li- 
num usitatissimum»: Kihlm.l Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, T. 51, N:o 1. 341 

Asperula odorata L. 

In Fennia austvali non supra 61° 45' rarissime occurrit. 

Till.; Kalm; »pa flere stiillen i skaren under berg i skog- 
rika orter sasom vid Anavais i Tofsala till myckenhet»: Hell. 
p. 3; ad radices montium in oris maritimis (p): Prytz cont.; in 
umbrosis litoris extimi el insularum circa Aboam: Wirz. pi. 
off.; Fenn. merid.: Fries; Scand. exc. Lapp.: Nym. Consp. p. 
332; Fenn. mer.: Nym. Suppl. p. 55, vide etiam DC. Prodr. IV 
p. 585, Led. II p. 400, item Valle Hav. p. 58, 59 et 63. 

Al. r: Bergstr.; [Foglo] Degerby: Bergstr. p. 4; [Foglo] 
Gripo: Bergstr. Beskr. et Arrh.!, spec, indidem reportavit H. 
Federley !; Hammarland Stromma: Hult herb.; Lemland »Flaka 
holmen»: Laur. F5rt.!; Lemland Lembote: Florstr. comm.!; Sund 
contra praedium sacerdotis 1883, sed 1885 non visa: Prim. p. 
68—69, quem 1. inspicias, etiam in Palmgr. Stud. p. 440 rela- 
tum ; Foglo Biino, Hammarland inter Stromma [vide Hult herb.] 
et Skarpnato Appelo: Palmgr. Stud. p. 440, ubi priores ad- 
feruntur, cfr 1. c. Spec. tab. VIll, item Palmgr. Entf. p. 83 et 
112; r Kumlinge Ingersholm: Bergr.! — Ab. Hell, vide supra; 
Lojo prope Ojamo: Hels., spec, indidem reportavit S. 0. Lind- 
berg!; Lojo Haikari: Lindb. herb.; vide etiam infra. — Nyl. 
Esbo in coryleto ad Boback 1896: Palmgr.!; Helsinge Jollas in 
praedio [»villan»] Honkasyrja: R. Collander!; [Borga] Pellinge 
Hasselo: A. A. Magnusson ! et 0. Eklund in dupl.; Perno 
[*Parna»] Kabbole: A. Nordstrom in Hayr. herb, et Ale. V; rr, 
»pa nordostra sidan af Vakterpiia holme nara Bullers i Strom- 
fors»: Sael. 0. Nyl.! — I k. r, Pyhajarvi Sortanlaks: Malmb.!; 
Pyhiijarvi prope pag. Riiska: G. Lang in dupl.!; Sakkola prope 
Kurikka: Lindberg!; Sakkola ad septentr.-occidentem versus a 
Karhola st pc: Hid. comm. 1921; [in tota Ingria hie illic: 
Meinsh. p. 149]. 

Ta. Kangasala (D:r Blafield): Malmgr. p. 20; Palkane 
prope Kankais [non Kaukais] in luco (Zidback!): Leop.; Palkane 
in promuntorio Uutane sub praedium Kankahinen: K. Astrom!, 
cfr Medd. XXXVII p. 160 [ad eundem locum atque adnotatio an- 
tecedens spectat]; Janakkala Harviala 1872 (0. Brusin): Knabe 342 Asperula odorata. 

litt.; [Tavastehus] (p) ex. gr. ad Hatila: Asp. & Th.; Hollola 
Tiirismaa: Wainio ann.; Asikkala png. Kopso »Hokkala hagen> 
cp: Norrl. ant., cfr Norrl. s. o. Tav. p. 91, spec, ex eodem loco 
iam leg. Nikl.!; Asikkala Luihtala [»Liuhtnla»] ad rivulum in 
lac. Ruotsalainen fluentem: Nikl.!; rr Luhanka Onkisalo cp: 
Wainio Tav. or.!, cfr Herb. Mus. Fenn. II p. 143. — Kl. Va- 
lamo prope Hirmulanlampi: Malmberg!, cfr Norrl. Symb., Herb. 
Mus. Fenn. II p. 143, Huum. retk. p. 223 et K. H. Hallstr. p. 
95, spec, e Valamo etiam reporlaverunt Backman!, Maja Ar- 
vonen! et Pesola! 

A b. Bergstr. upptager arten afven fran Dv, d. v. s. vastra delen af 
ostra skargaiden [Korpo etc.]; da nagon narmaie uppgift ej lamnas i Beskr., 
ar det mojligt, att Hellenii uppgift afses eller ock att uppgiften beror pa 
nagot misstag. — Runsala: Wirz. M. S. Uppgiften ar ingalunda osanno- 
lik; da emeJlertid ingen av de manga exkunenter, som senare strofvat om- 
kring pa Runsala, veterligen antiaffat Asp. odoraia darstades, har jag ej 
ansett mig bora upptaga arten pa Wirzens auktoritet. — Sat. I Valle 
kasv. p. 67 anfores genom ett skriffel A. odorata i st. f. A. tincioria. — 
O b. r traffad i Frantzila af Commin. Ganander: Jul. p. 274; om uppgiften 
ofverhufvud har nagon grund, hanfor den sig sannolikt till Galium triflorum. 

Asperula glauca Bess. 

Adventicia in Fennia australi rarissime occurrii. 

N y 1. Helsingfors Vado: elev V. AUi!, inl. genom K. Hilden, och 
elev T. Damsten!, jfr om hvardera Medd. XLIV p. 199 och 261; exem- 
plaren bestamda af Lindberg, som skrifver: >>pa angsbacke, sannolikt in- 
kommen med grasfr6»: Lindb. comm. 

Om artens allmanna utbredning se t. ex. Nym. Consp. p. 332 under 
A. galioides MB. 

Asperula linctoria L. 

In Fennia austrooccidentali rarissime occurrit. 

Sat. Raumo Sorkka: Suoma & K. J. Valle! in (Diar. 3, 
II, 1917) Medd. XLIII p. 124—126, cfr 1. c. p. 231 et 293, 
L. Y. 1917 p. 37, Sv. Bot. T. 1917 p. 421 et Valle Kasv. p. 
67, ubi errore legitur .4. odorata, etc. 

A 1. Jomala pa en torr backe (lerjord): eleven Skutnabb!, exeraplaret 
inl. genom 0. Collin; Lindberg anmarker med allt skal hartill: »Uppgiften » Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, T. 51, N:o 1. 343 

behofver bekraftas». I Mela Kasv. V oranamnes arten som tillfallig pa 
Aland, hvilket naturligtvis ar vilseledande. 

Ora artens allraanna utbredning se t. ex. Nym. Consp. 333 och 
Nyra. Suppl. p. 166. 

Asperula apvensis L. 

In Fennia semel advenlicia lecta est. 

a. tillfSillig a aker i Korsniis 1888: elev I. Forsman!, inl. genom 
Budd^n, jfr Ale. IV och Mela Kasv. V. 

Sherapdla apvensis L. 

In hortis, in salurra etc. raro adventicia occurrit. 

A b. Abo i en tradgard bland persilja 1882 (E. Renter), pa en gards- 
plan (T. Carpelan) 1884: 0. Renter i Medd. XIII p. 201; pa flere g&rdar 
i Abo: E. Renter! och Arrhenius i Medd. XV p. 216; S:t Karins Waar- 
niemi 1885: Linden Bot.; Nagn Ernholm '>in horto spontanea*: A. Dahl!; 
Pojo Brodtorp •>in hort. spontanea e serainibus importatis>>: Hisinger!; »sa- 
tunnainen kasvoi kesalla v. 1900 puutarhassamme Nieraenkylan Lounais- 
Vihdissa, mutta ei ole senjalkeen siella loytynyt->: V. E. Broth. — N y 1. 
Ekenas ster. tillfallig i tradgard aug. 1900: Hayr.; Inga Svartback i for- 
fallen tradgard: Brennerl, jfr Ale. IV; Esbo [a en villa invid] Bastviks 
angsag som ogras bland Reseda (elev Ignatius): S. G. Elmgren i (Prot. 4, 
X, 1884) Medd. XIII p. 194, exemplar insamladt af Elmgren!; Helsingfors 
[oHelsinki] Hortus botanicus tienvierilla villiytyneena 1916'>: Hid. comm.; 
pa en gardsplan i Borga 1884, dar arten sedan dess hallit sig kvar (Strom- 
borg!): Sslan i Medd. XV p. 216 och Bot. Not. 1887 p. 273. — K a. Wi- 
borgs socken: Elmgren 1. c; Wiborgs socken Ylasainio by aker: elev A. 
W. Forsman!; uppg. afser samma lokal som foregaende. 

Sat. [Loimaa] Vesikoski »Lahden piha (oppilaitten ottama kasvi)»: 
Saur., dar arten betecknas som tillfallig; uppg. erfordrar bekraftelse. — 
T a. Heinola: A. Hj. Sallmen!, jfr Ale. IV. — K 1. Sortavala i stadstrad- 
garden (R. Lupander 1899): Knabe litt. 

O m. Jakobstad sophog (elev Astrid Lindfors herb.): Knabe litt.; 
uppg. upptages till vidare undersokning. 

O b. [Uleaborg] »loytynyt joinakin vuosina Hietasaaren lastauspai- 
kalla seka muuallakin Hietasaarella»: Leiv. putk., jfrLeiv.; Uleaborg [»Oulu] 
V, 1901»: Huum. pain. p. 86. 

Sherardia arvensis torde afven nagongang odlas som prydnadsvaxt. 
Harom har jag antecknat: S b. »eraana kesana koristekasvina Lahtelan puu- 
tarhassa Maaningalla. Nahty myos jossakin huonekasvina kesalla 1918»: 
Kyyhk. 344 Sherardia arvensis. 

Om artens allraanna iitbredning sages: »Eur. omn. exc. . . . Fenn.»: 
Nym. Consp. p. 335. 

Af familjen Bubiaceae omnamnes Cephalmithus occidentalis L.: Elfv. 
Vedv. p. 51; om denna ait hanvisas till originalet. Adoxaceae. 

Adoxa moschatellina L. 

In Fennia australi satis raro (—passim) usque ad 61° 
40', dein autem. a 65° 45' ad septentrionem versus usque ad 
summum fere septentrionem quamvis rarissime occurrit. 

Till., vide Not. X p. 238 not.; Till. Icon. 53; Kalm; in 
nemoribus umbrosis Finl. australis et medialis minus fq: Prytz; 
Eur. plur.: Nym. Consp. p. 321; in occidentali parte Finlandiae 
australis p usque ad c. 61^ 30', in oriental! usque ad c. 62° 
progreditur. In Finlandia media nunquam lecta est. Ceteroquin 
in Ostrobottnia boreali ad opp. Kemi (65° 50') crescit. In Lap- 
ponia multis locis plerumque in vicinitate maris obvia, etiam 
in subalpinam regionem a.scendit: Schedae p. 112, vide etiam 
DC. Prodr. IV p. 252, Led. II p. 382, Lindr. Verz. p. 36-37, 
Valle Hav. p. 58 et 59, item Link. Stud. II et inprimis Rantan. 
Kasv. p. 105 — 111 cum tabula geographica p. 106. 

Al. p: Bergstr.; Skrafskar etc.: Bergstr. p. 4; complur. 
loc. [Foglo] Gripo [etiam Gadol. 1887], Godby et Finstrom: 
Bergstr. Beskr.; Mariehamn: Sselan in dupl.!, Gadol. 1887 et 
Knabe litt.; Finstrom Bergo Sodergard : Erics.; Sund Bjornby 
[Bjorby auct, Palmgr. Stud.]: Hult herb.; Saltvik: J. A. Bomans- 
son!; Saltvik Haraldsbyholmen : E. Erics.; p Finstrom Farjsun- 
det!, Grelsby, Emnas et Stromsvik, Jomala Dalkarby et Mockelo, 
Hammarland »Frebbenby sundet» : Arrh. & K.; Geta complur. 
loc. in vicinitate Finno: Ch. E. Boldt; Eckero Marby (Linna- 
niemi): Liro Ured. p. 337; Eckero Storby: Axelson!; Eckero 
Bole prope Karingsund: Lindb. herb.; Foglo Gripo, Lemland 
Grano, Nalo, Granholm et Asko, Jomala Ytternas (Florstrom!), 1 
I 
I Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, T. 51, N:o 1. 345 

Ramsholm!, Geta in insula Hoekbole, Finstrom Emnas (01. 
Meiirnian), Finno (Cli. E. Boldt) et Basto: Palmgr. Stud. p. 

445 446, ubi priores ad maximam partem adferuntur, cfr 1. c. 

spec. tab. VII; p in Alandia occidentali et orientali, ceterum 
uno tantum loco in Foglo : Palmgr. Entf. p. 94, cfr 1. c. p. 112.— 
Ab. p: Zett. & Br.; Runsala: Leche p. 27, Lindr. Verz. p. 36, 
E. G. Printz, Pesol. et Aug. Renvall!; in prato Vanhalinna V2 
mil extra port Tavast: Leche p. 34, vide etiam Bidr. till kann. 
af Fiiil. natur och folk XLVIIl, Helsingfors 1889, p. 481; Abo 
Prastholmen 1885, S:t Karins Kulho 1886: Linden Bot.; Abo 
[»Turku»] Heikkilanmaki et Muhkuri in vicinitate oppidi, Ispois 
et Kathrinedal, Piikkis Harvaluoto Tuorla!: Pesol.; praed. Korpo 
in »Naset»: 1. Ringbom !; Reso: A. Torckell!; Sagu Karuna: K. 
Langenskiold in herb. lye. n.; Pargas (r) Lillholmen: Adl.; Par- 
gas St r_r Langholmen, Lenholmen (0. M. Reuter): Arrh. Ann.; 
Pargas [»Parainen»] Muddais Osternas: Link, comm.; Pargas 
Lesjor: Peso).; Uskela Karlberg: K. E. v. Bonsdorff!; Halikko: 
H. Waren! — Nyl. Esbo Kaitans (Kihlman): Lindr. Verz. p. 
37; Helsinge prope Helsingfors ad viam magnam : Komminister 
E. Reuter!; in vicinitate Helsingfors p: Kihlm. ann., spec. e. 
Gumtiikt!; etiam multae aliae adnotationes e vicinitate oppidi 
Helsingfors adsunt, W. Nyl. autem no^ comm., cfr 1. c. p. 53 
not.; Thusby baud fq : Astr. & H. — Ka. [Jiiaski !] r Hallikkala 
(J. E. Komi), Niemi Ritoja nonnullis [»parissa kolmessa»] locis 
ad partem mediam rivi : Valle tiet. p. 36, cfr Valle Hav. p. 33, 
42, 48, 51, 52 et 62; Viborg Monrepos etiam ad Nurmis prope 
Viborg lecta ab J. Lunelund : Zilliacus!, ut olim adnotavi. — Ik. 
r Pyhajarvi (Lsethen !): Malmb., spec, e Pyhajarvi etiam leg. Ehn- 
berg!; Uusikirkko Vitikkala: 0. A. Grondahl!; [Meinsh. p. 145 
non ex Isthmo enumerat, cfr I. c. p. XXVI]. 

Sat. r: Gadd Sat. p. 48; Kauttua, Ulfsby: Malmgr., spec, 
e Kauttua leg. Simming!; [ad lacum] Pyhajarvi: M. Werving!; 
Raumo: K. R. Paqvalin! et [W.] Wallenius in dupl.!; Raumo 
Sorkka: Suoma & K.J. Valle!; Euraaminne Vackaril : Kl. Wahl- 
man!; Bjorneborg Ruhade (Artemjeff ?): Hasselbl.; Nakkila: A. 
G. H. in dupl.!, cfr de his Hayr. Bjorneb.; r et st cp [Ulfsby!] 
Saaris, Nakkila praedium Anola (H. Selin): Hayr. Bjorneb.; 346 Adoxa moschatellina. 

prope praedium Kumo: Hjelt, spec, e Kumo leg. G. Knorring 
in herb. lye. n.; Huittinen [»Hvittis»]: Gar. p. 24; Birkkala: 
alumn. A. L. v. Knorring! — Ta. Messukyla Vuohenoja : Sola!; 
Saaksmaki: [G. 0. J.] Blafield!; Piilkane ad Tommola etc. (Zid- 
back): Leop.; Hauho: Herk.; [Tavaslehus] p: Asp. & Th., spec, 
lectum a Kekoni!; Tavastehus Myllymaki: A. Brander!; Hattula 
Koreela 1/2 ^^ ^ I'iP'^ 1^^^^ Vanajavesi : Hild. leht. p. 168; 
Hattula Pelkola Emmois: A. Wegelius!; Lammi prope templum : 
Liro Ured. p. 337, vide etiam sub PI. Finl. exs.; Asikkala: 
Nikl.!; st r in declivibus nonnullorum rivorum in lacum Vesi- 
jarvi influentium, ut Kamppila, Hammo, Huili, Kartanomaki 
(Stromborg), Koski: Norrl. s. o. Tav. — Kl. r ad Sortavala: 
Fl. Kar., spec. leg. G. Bergstrom in dnpl.!; r st pc in luco ad 
Veijalanjarvi in par. Hiitola: Linden, spec, ex Hiitola in vicini- 
tate templi!; Kronoborg: A. E. Olsoni in herb. lye. n.; r Sor- 
tavala Rautalaks etc.: Backm.; Sortavala Vakkosalmi: Mustonen 
in dupl! et S. Gantell!; r in vicinitate lacus Ladoga: Link. Stud, 
p. 281 et 1. c. 11; Sortavala st r Rausku, Kirjavalaks! ad ripam 
oeeidentalem et Juvosenlahti, Heinjoki Rantalahti, Petrakallio 
[etiam Knabe litt.] duobus locis, Kekrinlahti infra Kyparamaki, 
Hympola »Munkin hovi», Kiislahti, Tuokslahti et Tuoksjarvi 
infra Leipamonmaki, omnes loci, ultimo excepto, in vicinitate 
ripae, Impilaks in luco ad meridiem versus a deversorio [Ki- 
tela]: Link, comm., cfr Link. Stud. p. 35 et 1. c. II; Sortavala 
ad pedem montis Louhuvuori : Pesol.; Sortavala Yhinlahti Mai- 
rutlahti, Kukkasaari et ad pedes montis Kuhavuori (K. H. Hall- 
strom): Rantan. litt.; Sortavala Helyla inter Helmijiirvi et Tohma- 
joki nonnullis [»parissa')] locis, Riekkalansaari in parte orien- 
tali: Pesol. tutk. p. 77, quern 1. inspicias; cfr de his Link. Stud. 
II p. 438 et 1. c. p. 491. — Kol. prope Petajaselka, circa Soutu- 
jarvi duobus locis, Kaskinen, hand procul ab livina et Vosnes- 
senje!: Gaj.; adhuc modo ad Petrosavodsk lecta (Simming!): 
Norrl. On.; locis umbrosis circa Petrosavodsk : Giinth. p. 40. 

[Kp. Solovetsk ad monasterium : Ivanitzky!, cfr Rantan. 
Kasv. p 107.] 

Ob. rr Tornea [vide infra], Kemi: Brenn. Obs., quern 1. 
inspicias; Kemi: Hougberg!, cfr Diar. 4, XI, 1882 in Medd. IX Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, T. 51, N:o 1. 347 

p. 151 ; r Kemi Kallinkangas, ad Laurila (!) et Heikonen, ubique 
pec: Keckm., cfr 1. c. p. 14; Kemi rr Mahlasaari ad Laurila, 
ad praediolum Hilden : Rantaniemi; Tornea: 0. Hjelt M. S., vide 
infra; Kemi Huha (A. Rantaniemi), Tervola Vahajoki ! et Loue- 
joki: Rantan. kasv. p. 108 et 109. 

Lk. ad Varriojoki et ad Viirriotunturi infra montem Varrio- 
luntiiri: Rantan. kasv. p. 109!; ad Varriojoki infra Kolsakoski : 
Rantan. kasv. p. 117 et Medd. XLVI p. 226. — Li. Inari Pitka- 
matti (G. Ekman): Rantan. kasv. p. 107; »ad mare septentrio- 
nale in Lapponia maxime orient.— septentrionaliFaelles dicta [=Va- 
rangria australis] usque ad Vadso rarius*: Wahlenb. Fl. Suec. 
p. 255; in Finmarkia orientali ad fines Rossiae (Deinboll): Rlytt 
p. 887; [Nyborg: Schiib. Virid. p. 127;] Jarfjorden Jarfjordbotn 
in sinu intimo: Norm. Fl. Spec. p. 541 ; ad Rappenjaschka: 
Arrh. Ant.!; vide etiam Hartm. p. 156. 

Lapp. ross. ad sinum Varangricum rr: Fellm. Ind ; Pet- 
shenga [»Peisen»] semel tantum lecta: E. Nylander & [M.] Gadd!, 
cfr Th. Fries p. 183 et de ambobus N. I. Fellm. [= Lf. in Herb. 
Mus. Fenn.]; etiam circa Ponoj et Triostroff! rr: N. 1. Fellm,, 
cfr 1. c. p. XXVIII et Reket. p. 568; Juonnijoki infra ostium 
rivi Kivijoki [in Lim.]: Axelson & Rorg!; Lujauri urt Vavnbed 
reg subalp. superior: Kihlman!; Kusomen in ripa ad fluvium 
Varsuga (Frey): Rantan. kasv. p. 107, cfr Frey Resa p. 115; 
Tshapoma et Ponoj: Mela PI. et herb ; Orlotf: Rrenner! et KihL 
man!; prope ostium flum. Nuotjok in saliceto insulae prope 
Nivavaara: Linden!; in insula Njemetskij-ostrow prope Kola: 
Enwald!; Olenji : P. A. Karsten!; prope pagum Voroninsk: Kihl- 
man!; Jokonga baud procul a pago: Enw. ann. 

PI. Finl. exs. N:o 369 Ta. Lammi Ronni in vallicula um- 
brosa in abiegno leg. Leopold, N:o 961 Hattula Pelkola in um- 
brosa silva leg. A, Wegelius, N:o 962 KL Sortavala Vakko- 
salmi in nemore leg. S. Cantell. 

Storsta delen af Finl. och Lappl.: Fries. Uppgiften kan ej godtagas 
som fullt riktig, da den ju anger en kontinuerlig uthredning, medan 
manga af de kanda fyndorterna aro belagna flere breddgrader fran 
hvarandra och salunda ingalunda bilda en obruten utbredningslinje, se 
Rantan. kasv. p. 105 — 106. — Ob. Nagon nyare uppg. fran Tornea fore- 348 Adoxa moschatellina. 

ligger eke; uppgiften harstammar fran Wirzen och kan saledes ej anses 
saker, hvilket ocksa antydes i Rantan. kasv. p. 108. 

Adoxa moschatellina upptages afven fran Kton.: Mela Kasv. V. 

Om utbredningen oster om Finlands naturalhistoriska omrade sages: 
oProfessori Cajander on ilmoittanut sita tavattavan jokseenkin yleisena 
(st fq) Aanisjarvelta itaan ainakin Onegajoelle asti seka Onegajoen laak- 
sossa paikotellen (p) aina Vienanmerelle asti»: Rantan. kasv. p. 107. 

Linkola betecknar Adoxa som hemerophob: Link. Stud. p. 281, jfr 
1. c. II. 

Adoxa jamte ett antal andra vaxter ofverflyttades fran Aland till 
Sat. Karkku Linnais ar 1906 [raojl. 1904]; af dessa ar denna en af de fa 
darstades annu kvarlefvande. Den blommar bar i regeln hvarje ar, men 
bar icke spridt sig i naranvard grad. Caprifoliaceae. 

Sambucus nigra L. 

In Fennia raro colitur. 

Till, se langre fram; tillfallig i Finland: Fries. — Al. r: Bergstr.; 
»planterad och forvildad flerstades t. ex. vid Kastelholm m. fl.»: Bergstr. 
Beskr. — A b. Korpo (Granit): Eltv. Ant. p. 103, dar narniare uppg. 1am- 
nas; da Granit ej sjalf tyckes hafva sett den vildt vaxande, behofver uppg, 
bekraftas; [Muurila] »l6ytyy metsistyneenji Isontalon ja Ylijarven valilla 
sijaitsevassa lehdossa>>: Renv. [S. racemosa upptages ej; forekomsten af 
denna vore mera sannolik]. 

»Mihi pro Fennia ignota»: W. Nyl. Distr. Sannolikt ar, att S. nigra 
ingenstades i vart land forekommer verkligt vildvaxande, bvarfore den bor 
utga ur finska floran, jfr Koppen Verbr. I p. 460. Uppgiften bos Till, 
afser med storsta sannolikliet odlade exemplar (mojl. af S. racemosa?). 

Om artens allmanna utbredning namnes: »Eur. omn. exc. . . . Fenn.»: 
Nym. Consp. p. 321. 

Om odliugeii se framst Elfv. Ant. p. 103. Samiucus nigra upptages 
visserligen som odlad t. ex. i Moberg Nat. p. 117, Moberg Klira. p. 16, 
Medd. XXV p. 13 (Nyl. Frugard 1808); jag misstanker emellertid, att 
dessa aldre uppgifter afse S. racemosa, som odlas vida allmannare. FuUt 
sakra uppgifter om artens odling inga — utom i floror etc. — endast i 
Elfv. Vedv, p. 61. Nyl. Fagervik »culta»: Hisinger! — Fran O b. Uleaborg 
namnes: »Viljeltyna puistikoissa»: Leiv. putk., jfr Elfv. Ant. 1. c. 1 Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, T. 51, N:o 1. 349 

Sambueus paeemosa L. 

In iota Fennia saepe colilur et hand raro ejjeratur. Inprimis his annis 
adventicia adnotaia. 

Al, upptages hiivifran i Mela Kasv. IV; uppg. har utgiitt fran Mela 
Kasv. V. — A b. oSkansin kaatopaikalla liihellii Turkua'>: Lahti Tul. p. 136; 
[Mietois] »yksinainen pensas kasvaa kuusimetsiissa Saaren kartanon luona»: 
Caj. Kasvist. — N y 1. Ekeiuis stad Ramsholmen, nagra buskar i hiiggsnar 
[pa 1890-talet], synbarligen spridda med faglar, ty har har aldrig stjalpts 
at'fall, Helsingfovs Djurgarden [iifven Hid. comm. 1912] flere forvildade 
buskar, icke ursprungligen planterade, utan spridda med affall eller faglar: 
Hiiyr.; Ekenas Ramsholmen, numera (1920) 20 a 30 buskar i lundarna af 
hagg och klibbal, flere rikligt fruktbarande: Hayr. 1920; sjiilfsar sig i Hel- 
singfors: Elfv. Ant. p. 103; sjiilfsadd pa Degero och i Tolii park vid Hel- 
singfors: Sael. ann.; Sveaborg [»Suomenlinna] r villiytyneena siellii taalla 
yksityisia vesoja tahi matalia pensaita» fuppr. 5 stallen]: Hid. Tiet.; [Hel- 
singfors] Biisholraen, ett stort, storbladigt exemplar: Brenn. Nat. p. 26. 
[Helsingfors Sandhamn] »esiintyy yksitellen p [st»], uppr.: Ulv.; ett frukt 
barande exemplar fran Borga Haiko och pa fyra sarskilda stallen pa det 
njirheten befintliga Krakcilandet: Brenner! i (Prot. 4, II, 1893) Medd. XIX 
p. 73, dar narmare upplysningar lamnas; Borga stad, 4 ex. vid abranten, 
1 vackert fruktbarande ex. i backen vid uppgangen till kyrkogarden: Hayr. 
1921 — Ka. Siikjarvi ['>Sakkiiarvi»] Kyrkbyn [»K:kyla»], forv.: V. Krohnl; 
sjalfsadd pa holmar i Suomenvedenpohja och pa vallarna vid Viborg: Sael. 
ann.; Viborg [»Viipurin] aseman luona pari pens.» 1921: Hid. comm. — Ik. 
Sakkola »metsassa pappilan luona 1 pensas, metsarint. kirkolta kaakkoon 
1 pensas, liihella Sakkolan hovia rann. 2 pens.» Hid. comm. 1921; [Leva- 
schovo ang: Flinck!] 

Sat. Under de senare aren har jag antecknat S. racemosa som for- 
vildad pa manga stallen: Karkku Koskis, en buske ej langt fran kvarnen 
1908 och flere buskar, en del hoga, ett stycke fran garden 1920; Jarven- 
taka Linnais flere unga plantor pa olika stallen i tradgarden; Jarventaka 
Korkeavuori 1921 (Edith Larson); Makipaa, flere saval aldre som yngre 
buskar i narheten af forra tomten, flertalet sakerligen icke planterade, och 
en buske vid en lada langt fran garden 1919; Mouhijarvi Salmis, vid en 
ria, afven andra buskar sannolikt sjalfsadda; Mouhijarvi Uotila, en buske 
taml. langt fran garden: Hjelt. — Ta. Siiaksmaki »Karsassa villiytyneena 
pec 1917»: Hid. comm. — Sa. [Lappvesi] »Pappilaniemi ad praedium sa- 
cellani in alneto specimen unicum efferatum»: Saelan!; '>Ruokolaks Vuoksen- 
niska 1921, Mikkeli Otava useampia yksityisia pensaita metsassa maan- 
viljelyskoulun iJihella (villiytynyt) 1917.>: Link. comm. 

Oa. Wasa Brando, i springorna af en mur 1911: Hjelt. — Tb. [Jy- 
vaskyla] »1 pieni pensas rikkalajalla seminaarin rannassa. Moirislammen 
viereisilla rikkalajilla us[eita] pensaita»: Link. Kasv. p. 168, jfr 1. c. p. 158 360 Sambucus raceraosa. 

0, 160. — Sb. »Metsistyneena Maaningalla Kinnulan hovin ulkokartanolla 
ent[isen] puutarhan laheisyydessii. Niihty kerran myijs laheisessa Myhkyiin 
saaressa. Varkaudessa metsistyneenii raonin paikoin yli tehdasalueen»: 
Kyyhk. litt.; »Maaninka Tuovilanlahti Patalahti niemekkeella Hyvarisen 
mokin luona. Kasvanut istuttamatta. Siemen kulkeutunut luultavasti 
jarven vastaisella rannalla olevan liuvilan puutarhasta^: Roiv. 

Om. Pederso Bjomholmen nara Jakobstad pa ett uthugget skogs- 
omrade, sakert ej odlad pa holmen, 1906 forsta gangen antecknad: G. A. 
Hedberg comm.l, jfr Medd. XXXIV p. 167 och XXXV p. 256. — Oulai- 
nen »harvoissa kirkonk. puutarh. Korkeimmat yks. n. 4 m. kork.»: Parv. 
Oul. p. 76, jfr Parv. til. p. 9 [Afser sannolikt odlade ex.]. 

Om artens allmanna utbredning se t. ex. Nym. Consp. p. 321 och 
Nym. Suppl. p. 150. 

Se afven under S. nigra. 

Om odlin^en anfores: En bland de af herreraan allmannast planterade 
prydnadsbuskarna. Trifves fortraffligt i Uleaborg och Kajana: Elfv. Ant. 
p. 103, dar iifven uppgifter laranas fran Pitea, jfr vidare Hjelt Utbr. p. 
36 [168], floror etc.; »kasvatetaan yleisesti»: Caj. dendr. p. 627. — Fran Ob. 
Uleaborg naranes: »Vilieltyna puistikoissa»: Leiv. putk., jfr Leiv., Puut. 
1900 p. 34 och redan Ign. Geogr. p. 346. — Uppgifter om odlingen i olika 
delar af landet har jag antecknat Caj, Kasvist., Elfv. Vedv. p. 51, Link. 
Stud. p. 82, Parv. Oul. p. 76 och Parv, til. p. 9. — En Samhucus-Sirt utan 
utsatt artnamn omnamnes i Klingst. Nyl. p. 87 liksom hos Stenr, p. 16; 
ocksa dessa uppgifter hanfora sig sannolikt till S. racemosa. 

Afven ett par former af ifragavarande art aro foremal for odling, 
se harom Elfv. Ant. p. 103. 

Annu ett par andra Samhucus-aiter: odias i Finland, om ock jam- 
forelsevis sallan. 6'. ebulus L. upptages redan af Till, och Till. Icon. 102 
och ingar bland officinella vaxtei i 0. Hjelt Nat. Fran senaste tid namnes: 
>>Vilj. joskuso: Mela Kasv. V. Ora artens allmanna utbredning se Nym. 
Consp. p. 321 och Nym. Suppl. p. 150. 

S. canadensis L. Mycket sallsynt [odlad]. Uleaborg, manshoga, blom- 
mande skott fran underjordiska delar: Elfv. Ant. p. 103. Uppraknas bland 
vaxter, som kunna odlas anda till Tornea: Puut. 1900 p. 34. Se afven 
Elfv. Vedv. p. 51 och jfr Mela Kasv. V. 

Om S. melanocarpa A. Gray se Elfv, Vedv. p. 51. 

Viburnum opulus L. 

In Fennia australi et media plerumque passim ( — satis 
frequenter) ad 63° aut paullo supra occurrit; ultimi frutices 
ad 66° 30' visi sunt, ibi autem rarissimi. 

Till.; »visa fuit ad loca Gioelboel [=J5rdb61e pag, in par. Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, T. 51, N:o 1. 351 

SastmolaV: Hiiyr. und. p. 34 B] & Hvvisbofioel [= Hvittisbofjiird] 
supra Bioernebursiim»: Fl. Lapp. Froleg. § 30, cfr Linne Iter 
Lapp. p. 199 et 1. c. II p. 208; Kalm; in dumetis humidioribus 
St fq: Frytz cont.; in collibus pratorum et agrorum inque nemo- 
rosis totius nieridionalis partis Finlandiae: Wirz, pi. off., cfr 
Trautv. II p. 34; maxima pars Fenn.: Fries; ab ora australi 
usque ad Suomussahni et Kemi (65° — 66°): Ign. Geogr. p. 341; 

Eur. omn. exc. Lapp. . . .: Nym. Consp. p. 320; in Finlandia 
australi st fq aut p occurrit, media in Finlandia st r aut r 
obvium, in vicinitate Sinus bottnici usque ad 65° 50' progredi- 
tur, in Finlandia boreali et Lapponia omnino non est: 
Schedae p. Ill, vide etiam DC. Prodr. IV p. 328, Led. II p. 
384, vide infra, Hjelt Utbr. p. 163 [30] cum tabula geographica, 
tabulae geogr. etiam in Koppen Verbr. II, Mela Kasv. Ill et IV, 
vide ceterum Norrl. in Atlas p. 17, Lindb. in Atlas p. 39 et 
Hjelt in Atlas p. 52 cum tabula geographica, Caj. dendr. p. 
627—628, Valle Hav. p. 58 et Link. Stud. II. 

Al. p: Bergstr. et Arrh. & K.; saepe magna frequentia in 
frondibus [»lofvegetationen»]: Palmgr. Stud. p. 444, quern 1. in- 
spicias, cfr I. c. p. 581 et spec. tab. II, 1. c. p. 445 e permultis 
[magis quam 40] locis enumeratur; st fq ( — fq) in parte occi- 
dental! et media: Bergr., vide etiam de Al. Suom. II p. 13 et 
Palmgr. Entf. p. 105. — Ab. p: Zett. & Br.; par. Gustafs Kun- 
narais: Bergr.; Jurmo spec, unum, Huvudskar spec, unum: Ekl. 
Veg. p. 215; (minus fq) in Pargas: Elmgr. p. 143; p: Arrh. 
Ann. et A. Nyl.; p: Renv., cfr 1. c. p. 12; st f q : Sand.; p: 
Sel. et Printz; p, enum.: Flinck; enum.: Weeks, muist.; (r): V. 
E. B. p. 200; st fq: V. E. Broth, et Weeks.; r— st r, enum. e 
multis locis: Caj. Kasvist. — Nyl. r, enum. et in taeniis et in 
terra continenti: W. Brenn. Vaxtg.; p, enum.: His.; Inga Svart- 
back: Brenn. vaxtf. p. 77; st fq : Klingst. Nyl. p. 90; pfq: W. 
Nyl.; p, sp: Stenr.; st fq: Ssel. 0. Nyl.; Orimattila st r: Link, 
comm.; p: Brenn. — Ka. in parte interiore st r, pc in Antrea 
[»S:t Andreae»] Hatula et Liikola, Kirvu Inkila, Tietavala et 
Sairala, in vicinitate lacus Vuoksi st fq et plerumque Lonicerae 
comes: Linden, vide etiam sub Kl.; [Jaaski] p in parte lucosa 
Vuoksi — Kuurma— Hiirenjoki, r in ceteris partibus paroeciae, 352 Viburnum opulus. 

enum. e duobus locis : Valle tiet., cfr Valle Hav. p. 44, 50 et 
53. _ Ik. p: Malmb.; [in loto territorio (fqq) : Meinsh. p. 145]. 

Sat. p: Malmgr.; [Loimaa] (rr) Krekila, Alhainen [etiam] 
Petajajoki (herb, alumnorum): Saur.; p et st pc — cp, enum.: 
Hayr. Bjorneb., quern 1. inspicias; Tyrvaa (rr): Warelius; p — 
St fq: Hjelt; enum. e 4 locis: Berlin p. 134, cfr 1. c. p. 171 
et tabulam geographicam ; p: Sola Flor. p. 89, vide etiam 
supra. — Ta. p: Leop.; st fq : Asp. & Th.; p: Norrl. s. 6. Tav.'- 
p, inprimis in Sinivuori baud infrequens [»jotenkin palion»], 
enum., maximam partem tantum frutices solitarii: Borg Tiet., 
cfr Kark. Sin. p. 4; (fq): Knabe Fort, et Bonsd.; p - st fq: 
Wainio Tav. or., vide etiam Borg p. 438, K. 0. Elfv. p. 385 et 
inprimis Lukk. tabula geogr. N;o 13. — Sa. p: Hult; enum. e 
2 locis: Budd. muist. — Kl. p ad Kareliam usque mediam: 
FI. Kar.; st cp in insulis in Ladoga extra Bami, frutices maximi 
circ. 3 m alti in par. Hiitola: Linden; st fq : Hann.; p: Hjelt; 
in vicinitate lac. Ladoga st fq _ p, interiore in parte p : Link. 
Stud. p. 281, cfr 1. c. p. 164 et 1. c. II p. 434-436, ubi e 
permultis locis enumeratur; interiore in parte p — st r: 1. c. p. 
435. — Kol. st fq: Elfv. 

Oa. p: Malmgr.; r Lappo Simsjo: Ale; [Ilmajoki — JurvaJ 
Aijanpelto: Hamm. Kot. p. 18; r llmola Benko (Herrais), Kuor- 
tane Melliudden, Lappo Simsio: Laur. Vaxtf., cfr 1. c. p. 6 et 
8. — Tb. p: Broth.; Kinnula st r enum. e 3 locis, Pihtipudas 
st r enum. e 4 locis: Boiv., vide etiam Boiv. hav. p. 9 et 10. 
— Sb. Leppavirta st r: Enw.; p: Mela; Kyyhk. litt. e saltem 
25 locis in hac provincia enum., cfr Kyyhk. kasv. p. 60, Kyyhk. 
Keski-S. p. 61 et 62, Kyyhk. Matk. p. 97, insuper de Pieksa- 
maki 0. Brand, p. 90 et de Nilsia Link. kert. p. 183; lisalmi 
r Peltosalmi: M. & J. Sahib. — Kb. Liperi p Leppalaks Vaara- 
joki!, Karhunsaari, Kuusjarvi, Telmoholmarna: Eur. & H.; st fq, 
sp raro subdominans, inprimis in partibus orientalibus et sep- 
tentrionalibus territorii : Axels. Putk.; ad Viekki in Lieksa dici- 
tur inveniri, Nurmes in vicinitate Kopras, Bepola Koroppi: 
Wainio Kasv., cfr Herb. Mus. Fenn. II p. 143. — Kon. st fq, 
in Saoneshje plur. loc.', in Reg. occ. r Suojarvi: Norrl. On., cfr Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, T. 51, N:o 1. 36^ 

Fl. Kar., vide eliam Giinlli. p. 40; Suojiirvi p — st r, enum.: 
Link, comm., cfr Link. Stud. IL 

Om. p, saepius in parte media: Hellslr., vide infra, spec, 
e Teerijilrvi!; si r, enum. e mullis [saltem 11] iocis: A. L. Backm. 
Pi., quern L inspicias, spec, e Lappajiirvi Harju!, cfr de Lappa- 
jiirvi etiam IVIoberg Nat. p. 15 et Klim. p. 15; Teerijiirvi: Wasa 
Tidn. 1885 N:o 85; p interiore in parte: Tenn.; Oulainen st r, 
enum. e permultis Iocis: Parv. OuL, quern L inspicias; enum. 
e 7 Iocis: Parv. pens. p. 159; Brahestad: IVIoberg Klim. p. 10; 
Pyhajoki r Limingoja: Lackstr. — Ok. p in partibus australibus 
et orientalibus: Brenn. Obs., spec, e Kuhmo pag. Katerma Hieta- 
perii !; Sotkamo: Zidb.; Paltamo in praediolo Leppikangas: 
Kyyhk. putk. p. 157; Sotkamo Jormaskylii Kohvorinsaari: L c. 
p. 158; maxime ad septentrionem versus 20 km [»2 mil»] ad 
septentrionem versus a templo par. Kianta: Malmgren!, cfr Wainio 
Kasv. et Herb. Mus. Fenn. II p. 143; Kianta in insula lacus 
Parsiimo et ad Vasonniemi dicitur esse, Kiannanniemi!: Wainio 
Kasv., cfr Must.; p, Sotkamo Nuasjarvi ad ripam meridionalem, 
in insulis lac. Oulujarvi: Must., cfr 1. c. p. 40; Kyyhk. litt. e 
15 saltem Iocis in parte australi enum., insuper ex dictis alio- 
rum in 5, cfr de Sotkamo Kyyhk. maap. p. 54; Kuhmo [»Kuh- 
moniemi»] in isthmo inter Iso et Pieni Palonen: Linkola!; Ki- 
anta [Suomussalmi!] multis Iocis: Kyyhk. et Kyyhk. Suom., 
quern 1. inspicias, vide infra et cfr 1. c. p. 21, Brenn. bidr., item 
p Caj. Dendr. p. 628; p, enum: Metsiiv.; st r, enum.: Kark. — 
Kp. Telekina: Selin!, cfr Herb. Mus. Fenn. II p. 143; ad pri- 
mam catarrhactam amnis Muujoki a Muujarvi, Hietajoki, ad 
meridiem versus a Paadane duobus Iocis, ad Marmunlampi et 
ad Siiterinlampi, Onda ad Karhukosket, in viciniis Rukajarvi 
prope lacum Piilkjarvi, in parte media ad rivum Pirttioja, 
ad canalem Kaivoslampi et ad Tungujoki, in vicinitate Kello- 
vaara ad Kallionpaa et Hamehanjoki, in vicinitate Jyskjarvi ad 
Sirkonjarvi: Bergr. Ant., spec, e Siiterinvaara! et 10 km [»1 
mil»] ad septentrionem versus a pago Ondarvi! 

Ob. r Ulea prope Sorsuanoja: Eberh.!; Muhos cp in »Vaaren- 
lantto odemark» prope pag. Kylmala (P. Snellman): Zidb., cfr 
Brenn. Obs.; r Alatornio, Kemi, Simo,. Pudasjarvi, Ulea et Mu- 

Typis impr. % 1922. 23 364 Viburnum opulus, 

hos: Brenn. Obs.; Pudasjiirvi: Zidb. et Martik. p. 39; Simo rr: 
Zidb., cfr Brenn. Obs.; Kemi: Hellstrom!, cfr Herb, Mus. Fenn. 
II p. 143 et Elfv. Ant. p. 103; ad summum Sinus Boltnici 
usque: Hellstr. Distr. p. 6; Kemi rr Kurkioja et Isoruona-oja, 
Tervola ad Kaisajoki: Ranlanienii; r Simo ad Viantienjoki et 
Kurkioja, Kemi Isoruona-oja: Keckm., cfr 1. c. p. 8, 11 et 15, 
vide etiam infra duobus locis; Alatornio [»Nedertornea»] Korpi- 
jarvi nonnulli frutices florentes circ. 1 m [»3 fot»] alti: Hougb. 
not.; Tervola Louepalo: Rantaniemi!, cfr Rantan. kasv. p. 116 
et Caj. dendr. p. 628; Rovaniemi ad Ropsajoki: L. Leivo in 
L. Y. 1919 p. 15, vide infra. 

PI. Finl. exs. N:o 367 Sat. Karkku [Jarventaka] leg. Hjelt. 

»Lapponia kem. (Nylander msc.)»: Led. II p. 384; »Lapponia (Ledeb.)»: 
Fl. Samoj. 12, jfr Koppen Verbr. I p, 468. Ledebouis uppg. afser antag- 
ligen Kemi, som Ledebour trott ligga i Kemi lappmark; saval denna upp- 
gift som citaten bora darfor utga. — Nyl. Om fiirekomsten, sarskildt i 
Ekenas-trakten, sages: ingenstades ymnig, stundom blott enstaka buskar: 
Hayr. — Oa. Fran trakten af Kasko inga inga fyndorter i Linden Bot., 
jfr Hjelt i Medd. XLV p. 173. — Om. Om Viburnum och Rhamnus frangula 
namnes, att de icke narma sig hafvet, men forekomma, den forra mera 
sallsynt, ... i de hogre upp belagna trakterna: Hellstr, p. 133. — Ok, 
Kianta [i>Suomussalmi] Kirkonk[ylassa] Niettusaaressa seka Kyna- ja Pato- 
koskien oikealla rannaUa, Alav[uokissa] Parvakosken! varr[ella], Pesion- 
kfyiassa] Varisjoen varrella useampia pensaita seka Lahnajoen varrella. 
Alanalj[angallaJ Kokkojoen varrella, Ylinaljfangallal Kurkivaaralla!, . , . 
Kiannankfylassa] Vasonniemella 3:ssa paikassa ja 3 — 4 pienella saarella 
Kiannann[iemen]I lahistolla. Kansan tietaman mukaan pitaisi tata pen- 
sasta kasvaa viela: Kirkonkfylassa] HuUunpuron varrella (Purolan luona), 
Alajarvfenkylassa] jossakin Pirttilantien[oolla], Alanalj [angalla] Tahvon- 
puron varrella, Ylinalj [angalla] Kumpulan [ex. fran Kurkela!] luona seka 
Kivipuron ja Syrjapuron varrella, Kiannankfylassa] Laseikon korvella, Piis- 
paj[arvella] Perangalla Kaivosjarven kupeella ja Ruhtfinansalmella] Parsa- 
monselan saarella»: Kyyhk. litt. och Suom. — Ob. Keckm. p. 8 upptager 
arten som ymn. vid [Simo] Martimonoja och Ruonaoja och p. 11 sasom 
karaktaristisk vid Martimonoja och Simoskanoja; huruvida dessa fyndorter 
sammanfalla med de i bans forteckning omnamnda, kanner jag ej. — I 
L. Y, 1919 p. 16 lamnas folj. uppgift om artens for narvarande nordli- 
gaste kanda tyndort i Finland: »Pvopsaj()ki laskea Kemijokeen Muurolan 
aseman kohdalla, noin 60 km [»5 penikulma>] Louejokea pohjoisempana». 

Viburnum uppriiknas bland vaxter, som aro utmarkande for om- 
radena oster om den 1. c. fOreslagna naturaUiistoriska gransen mellan Fenno- 
Skandia och Nordryssland: Cajander i Medd. XXVI p. 178. — Bode p. Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, T. 51, N:o 1. 355 

63 fiirlagger arteiis nordgrans vid Kemi fi Kp.], niedan han a andra sidan 
samtidigt siigcr, att forstmastarena ej uppgifva Viburnum for distriktet af 
samma nanin. Emellertid framhaller Gomilefskij, att arten blommar och 
bjir t'rukt i distriktet Kemi [»Keni>>] vid 66° ocli gar annu langre mot nor- 
den, allt enl. Koppen Verbr. I p. 468. Artens utbrediiingsomrade skuUe 
salunda omfatta nastan licla Kk.! Dessa uppgifter kunna dock ingalunda 
anses tillfiirlitliga, hvarfcir vidare undersokning erfordras. Annu vid Ar- 
changelsk iir arten osiiker: Koppen Verbr. I p. 469. 

Som lossil iir Viburnum salls3'nt; den jir funnen i Sat. vid Parkano- 
joki: Herl. p. 167, jfr G. And. p. 131. — Oa. Lappo, ej langt fran an, 2 
fruktstenar: Lindb. Bot. p. 259. 

Viburnum opulus odias afven, se harom Elfv. Ant. p. 103. Upp- 
gifter om odlingen a enskilda orter har jag antecknat hos folj. forf. Nyl. 
Orimattila: Parv. kor. p. 60 (»koiranheisipuu>>); Sat. Luvia (Eeva Hermo- 
neu): Hayr. Bjorneb.; Kl. »hie und da-): Link. Stud. p. 82; O a. Wasa: 
Schiib. p. 253; Sb. Leppavirta: Enw.; O m. Lappajarvi: Elfv. Ant. p. 41 
och A. L. Backm. Fl. p. 25; Oulainen »joskus kuljett. kansa metsasta asunt. 
luo, pappilan ja asem, puist.»: Parv. Oul. p. 77, jfr Parv. til. p. 9; Ob. 
[Uleaborg] »viljeltyna puistikoissa»: Leiv. Putk., jfr Leiv.; Pudasjarvi: Mar- 
tik. p. 42; se afven Elfv. Vedv. p. 52, Flinck och Medd. XXV p. 13. De 
fiesta af dessa uppgifter afse raed all sakerhet den vanliga, vildt vaxande 
formen; det framhalles ocksa i nagra fall, att buskarna blivit inflji^^tade 
fran skogen i tradgarden (se t. ex., Elfv. Ant. p. 103 och Parv. Oul. p. 
77). Aven »en tradgardsform med endast stora, sterila blommor i klotrund 
samling (Sn6boll-buske)» odlas: Ale. Ill— IV, se redan Brenn. Flor. — Vi- 
burnum uppraknas i Puut. 1900 p. 34 bland arter, som kunna odlas anda 
till Tornea; huruvida detta galler den vilda formen eller snobollsbusken, 
kanner jag ej. 

Om olvonbuskens hojd foreligga endast ett fatal uppgifter. Odlade 
exx. i botaniska tradgarden i Helsingfors na upp till nastan 5 m: Elfv. Vedv. 
p. 52. — Ifran Ob. daremot sages: Blir inom omradet [Simo och Kemi] 
blott 1 m hijg och blommar sallan: Keckm. Om blomningen i Ob. Kemi 
niimnes senare: ^Kukki taalla 1904 Saarenkylan kankaalla, Nuottijarven 
puolella, jota se ei ole tehnyt sitten v. 1901, en ole tavannut sita kukki- 
vana metsassa>>: 0. Wallenius i L. Y. 1905 p. 77. — Se om hojden ocksa 
ofvan under Kl. och Ob. Ett par uppg. ingS, afven hos A. L. Backm. Fl. 
p. 101—102. 

Linkola betecknar Viburnum opulus som hemerophob: Link. Stud, 
p. 281. Sa iifven W. Brenn. Vaxtg. 

Viburnum lantana L. 

In Fennia inprimis australi in hortis colitur. 

oNykarleby har burit nastan mogen frukt. Uleaborg kranglar>>: Elfv. 
Ant. p. 103, dar ocksa uppg. fran Pitea lamnas; i>viljeltyna . . . yleisem- 366 Viburnum lantana. 

min»: Caj. dendr. p. 628. — Arten uppraknas f. 6. i floror etc.; se afven 
Elfv. Vedv. p. 62 och Schiib. p. 263. Om dess allnianna utbiedning se 
Nym. Consp. p. 320 och Nym. Suppl. p. 160. Forutom Viburnum lanlana och V. opnius odlas i p inland afven flere 
andra arter, om ock mer eller mindre salian. Om V. lentago sages: Om. 
Nykarleby 6 m hoga, yppiga och blommande exemplar: Elfv. Ant. p. 104, 
jfr Mela Kasv. V och se Elfv. Vedv. p. 62. — Dessutom omnamnas i Elfv. 
Vedv. p. 61 — 62 ytterligare 6 arter; se originalet. — Om V. roseum och 
V. edule Pnrsh. sages [Ob. Uletiborg] »vilieltyna puistikoissa»: Leiv. putk., 
jfr om hvardera Leiv,; huruvida bestamningen af de tva sistnamnda arterna 
ar riktig, kanner jag ej. V. edule uppraknas afven fran Oa. Wasa: Schiib. 
p. 263. — Enligt benaget meddelande af Lindberg aro bade V. rosetim och 
V. edule tradgardsformer af V. opulus: Lindb. comm. 

V. lantanoides Michx. och V. prunifolium L. trifvas i Oa. Wasa: 
Schub. p. 253. 

Weigelia rosea Lindl. [Pajala] gar bra, blommar: Birg. p. 60.] Se 
afven Elfv. Vedv. p. 62. 

Symphopicarpus paeemosus Michx. 

In Fennia inprimis austraJi saepe colitur; semel adventicius ledus esse 
indicaiur. 

Ab. »Skansin kaatopaikalla lahella Turkua useampia pens.*: Lahti 
Tul. p. 136. 

Om odlingen namnes: »Yleisesti viljelty*: Caj. dendr. p. 629, jfr f. 6. 
samtliga nyare floror etc. 

Om nordgransen fijr denna arts odling sages: Blommar i Ob. Ulea- 
borg och Simo: Elfv. Ant. p. 104, se afven Ign. Geogr. p, 346. — Ob. 
[Uleaborg] »viljeltyna puistikoissa»: Leiv. putk., jfr Leiv.; uppraknas bland 
arter, som kunna odlas anda till Tornea: Puut. 1900 p. 34. 

I ofrigt foreligga tamligen fa uppgifter om odlingen af Symphori- 
carpus racemosus; se dock Elfv. Vedv. p. 64, dar det bl. a. namnes, att 
den vanliga snobollsbusken [rattare snObarsbusken] har har [i Helsingfors 
Botaniska tradgard] ej natt storre hojd an 1,5 m; Link. Stud. p. 82 [»hie 
und da*]; Schiib. p. 262 (»bis Wasa»); Sb. och Ok. »istutettuna rautat. 
asemien puistoissa»: Kyyhk. litt. — O m [Oulainen] »asem[an] puistik[ossa]»: 
Parv. Oul. p. 77. I I Forutom S. racemosus odlas i Botaniska tradgarden i Helsingfors 
aven 4 andra arter: Elfv. Vedv. p. 54; om dessa se originalet, jfr dock om 
S. occidentalis Hook, afven Linn. Kennt. p. 119. Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, T. 51, N:o J. 357 

Liniiaea boreal is L. 

Per totum fere territorium satis frequenter vet fre- 
quenter prorenit. Usque ad summuni septentrionem et in 
reg. alpinam progreditur. 

Kalm; in silvis acifoliis densis elatioribus fq: Prytz cont.; 
tola Fenn. et Lapp.: Fries; Scand.: Nym. Consp. p. 322; per 
totum territorium fq (vel plerumque fqq) et saepe cp obvia: 
Schedae p. 112; Fenn.: Nym. Suppl. p. 151; »sehr verbreitet 
in. . . . Finnland, Lappland»: Giger, E. Linnaea borealis L. 
eine monographische Studie (Beihefte zur Bot. Centralblatt, Band 
XXX zw. Abt., Dresden 1913) p. 54, vide eliam DC. Prodr. IV 
p. 340, Led. II p. 392, Koppen Verbr. I p. 489-490, Hjelt 
Ulbr. p. 171 [38], Borg Beitr. p. 102, 136 et 140 not., Kranck 
Tallf. p. 183, NorrL in Atlas p. 12, Caj. dendr. p. 629 et Link. 
Stud. II. 

Al. St fq: Bergstr.; fq: Arrh. & K.; in parte media [ter- 
ritorii] baud fq, quod loci idonei desunt, enum.: Bergr., cfr 1. 
c. p. 14. — Ab. fq: Zett. & Br.; in parte orientali [=Ab.] st 
fq — fq: Bergr., vide sub Al.; fq — fqq: Arrh. Ann.; st fq: Renv.; 
fq: Sand., Sel., Printz, Flinck, V. E. Broth, et Weeks. [»y»]; 
in australi parte par. Mynamaki [»Pt»] st r, Mietois p, ceterum 
st fq, interdum cp, in silvis parvis partis australis st pc: Caj. 
Kasvist., quem 1. inspicias; A. Nyl. vide infra. — Nyl. fq: om- 
nes fere auct. exc. inprimis Stenr., qui dicit: st fq, quibusdam 
lociscp. — Ka. st fq: Blom et Linden; [Jiiaski] st r, enum. e 6 
locis, hie minore frequentia, quam Linden indicat: Valle tiet.; 
fq ad Viborg: Malmb. — Ik. fq ad Kiikisalmi [»Kexholm»], sed 
st pc in aliis paroeciis: Malmb., vide sub Ka.; Sakkola ad sep- 
lentr.-occidentem versus ab Isosuo st cp loco parvo 1921: Hid. 
comm.; [fq: Meinsh. p. 143 — 144]. 

Sat. fq: Malmgr. et Hjelt; st fq: Saur.; st fq — fq et st 
pc — cp, Hvittisbofjard fq: Hiiyr. Bjorneb. — Ta. fq, in saltu 
Sahalahti fqq: Leop.; fq : Knabe Fort., Asp. & Th. et Bonsd.; 
st fq: Norrl. s. 6. Tav. et Wainio Tav. or.; fq, in silvis acero- 
sis et in apertis silvarum saepe cp, aliis quoque locis sp : Borg 
Xiet. — Sa. st fq: Hult. — Kl. fq: Fl. Kar.; [Parikkala] st fq, 358 Linnaea borealis. 

cp: Hann.; ad Ladogam p, sed in Suojarvi et Korpiselka fq 
(Backm.): Norrl. Symb,; st fq: Hjelt; in vicinitate lacus Ladoga 
p [p _ st fq: Link. Stud. II], interiore in parte fq: Link. Stud, 
p. 281, vide etiam infra. — Kol. st fq : Elfv. 

Oa. fq: Malmgr. et Laur. Vaxtf. — Tb. fq: Broth.; Pihti- 
pudas et Kinnula fqq : Boiv. — Sb. fq : Enw., Mela et M. & J. 
Sahib. — Kb. fq: Eur. & H. et Wainio Kasv.; st fq _ fq, step 
per totum territorium: Axels. Putk. — Kon. »fq, in silvis ace- 
rosis inprimis abiegnis vel mixtis antiquis minus exsuccis pc 
quoque in silvis subturfosis, in Saoneshje mihi baud obvia, in 
Reg. occ. fq esse videtur»: Norrl. On.; Suojarvi fq: Link, comm., 
vide etiam Giinth. p. 40. 

Om. fq: Hellstr.; fq: A. L. Backm. Fl.; fqq: Tenn.; fq . . . 
saepe cp: Parv. Oul.; fq: Brenn. Obs. — Ok. fq : Wainio Kasv., 
Must., Brenn. Obs. et Kyyhk. Suom. — Kp. fq: Wainio Kasv. 
et Bergr. Ant. 

Ob. fq in silvis: Jul. p. 288; fqq: Leiv.; fq: Brenn. Obs.; 
(st fq) per totum territorium: Keckm.; [fq: 0. R. Fries p. 158;] 
fq in silvis totius territorii: Hjelt & H. — Kuus. fq: Wainio 
Kasv. et Pesol. [in parte septentrionali] et W. Brenn. Fort, [in 
parte australi]. — Kk. fq: Wainio Kasv. et Bergr. Ant., vide 
quoque Rae N:o 7 p. 315. 

Lapp. fenn. fq: Hjelt & H.; [fq, enum.: Birg. p. 95;] in 
silvis frondosis siccioribus, abiegnis turfosis nee non in silvis 
piniferis abundanter abiete mixtis st fq: Blom Bidr.; per par- 
tem silv., subsilv. et inferalpinam omnium Lapponiarum vul- 
gatissime, ut etiam in subalp. umbrosis satis vulgaris et in sa- 
licetis alpium infimis parcius, sed in nudis alpibus baud occur- 
rit neque in maritimis Finmarkiae nisi in intimis sinubus . . .: 
Wahlenb. p. 170, cfr 1. c. p. XVII; per partem silv. subsilva- 
ticamque ubique vulgaris: Fellm. Lapp.; fq in Kuolajarvi, Kemi- 
jarvi, Sodankyla et Inari et ad flumen Paatsjoki usque ad Mare 
glaciale: Wainio Not.; fq in omnibus regionibus: Hult Lappm.; 
Pyhatunturi in cacumine montis: 1. c. p. 154; Pallastunturit fq 
in reg. silv. et subalp. et teste Hult supra betulam in cacumine 
Himmelriiki procedit: Hjelt; Ounastunturi Rautulunturi in reg. 
alp.: Sandm. p. 29; e reg. alpina quoque comm. Caj. Beitr. p. Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, T. 51, N:o 1. 369 

9 et 11; Kuolajarvi fq — fqq: Pesol.; fq per omnes regiones 
territorii usque ad suprema et nuda cacumina alpium, ubi prae- 
sertim sterilis in terra glareosa occurrit ex. gr. Peldoaivi, Aili- 
gas, Rouvuoaivi: Kihlm. Ant.; fq — st fq in reg. subalp. et alp. 
territorii investigati: Arrh. ant.; enum. e permultis [magis quam 
20] loeis: Norm. Fl. Spec. p. 546—547, vide etiam Blytt p. 702 
etc. — L. ent. reg. alp. p, subalp. et silv. fq : Laest.; fq in reg. 
alp. et in ericetis [»moar»], in declivibus montium alpinorum 
et in vallibus rivorum reg. alpinae fere ad cacumina non- 
nullorum montium alpinorum procedit, ex. gr. Saivaarri (E 793), 
Angeloddi (S 680): Linden Bidr.; fq: Fries & Mart. p. (66).] 

Lapp. ross. »ubique exceptis alpibus et litoribus maris 
glacialis extimis fq»: Fellm. Ind.; in locis silvaticis siccioribus 
elevatis fq, oram maris saltem extimam tamen fugit: N.I. Fellm.; 
enum.: Beket. p. 568; Hibinii [»Umpdek»] in reg. alpina: Broth. 
Wand. p. 8 et Mela PI.; Ponoj : Knabe Pfl. p. 280. 

PL Finl. exs. N:o 368 Ab. opp. Nystad Birkholm in pineto 
leg. Hollmen, N:o 960 NyL Kyrkslatt in silva acerosa in pago 
Osterby leg. Edit Lindstrom. 

»In silvis abietinis per totam patriam, Alandia forsaii cxcepta, ad 
alpes Lapponiae iisque»: Wirz. pi. off. Lmnaea saknas ingalunda pa A I., 
som af ofvanstaende nogsanit framgar. — A b. »st r prope praediuni Aminne->: 
A. Nyl.; frekvenscn erfordrar bckraftclse. — Kl. Om forekomsten liarstades 
skrifves: »Rannikkoseudussa luiclcstani p — st r, niuualla osittaiii p, fosit- 
tain] st fq ja havum. seud[iiilla], missa havumetsia on runsaasti jalella 
fq»: Link, comm., jfr Link. Stud. II. — Ob. i FI. Succ. p. 219 omiiamues, 
att arten i Osterbotten kallas Benvarksgias. 

For alder, tiUvJlxt m. m. redogores i Keso Alt. p. 46—49, dar sar- 
skildt tabellen p. 47—49 ar af intressc; jfr afven L. Y. 1909 p. 41—43. 
Om dessa uppgiftcr se originaluppsatsen. 

Linkola karaktcriserar Linnaea horealis som hemerophob: Link. Stud, 
p. 281 och 1. c. II. Af det vid artnamnet anvanda tecknet 1. c. framgar, 
att han anser denna art vara en bland »die am starkstcn geschadigten Ar- 
ten*: 1. c. [IJ p. 279. Ocksa W. Brenn. Vaxtg. betccknar Linnaea som 
hemerophob. 

De talrika Linnaea-formerna aro annu foga studerade i vart land, 
om ock ett antal spridda uppgifter forefinnas. Var. pentandra Mela be- 
skrifves Mela Kasv. II p. 69; den uppgifves for Al. och Om.: Mela Kasv. 
Ill, dar den betecknas sasom rr, fran Nyl. och O m. i Mela Kasv. V. Om 
densamma namncs vidare: »Tapasin sen viime kesana [Oa.] Mustasaarella 360 Linnaea borealis. 

ja [Ob.] Torniolla.>: G. Graiio i L. Y. 1899 p. 141. Till atskillnad fran 
denna varietet kallas den typiska formen var. vulgaris Mela: Mela Kasv. 
II. — I sammanhang harmed bor papekas, att Linnaea med 5—6—7 
standaie uppgifves for [N y ).] Anjala Muhniemi (semin. oppilas T. Mattila): 
L. Y. 1903 p. 223 och Mela i Medd. XXX p. 3, afvensom med 5—7 stan- 
dare af Huumoneii i L. Y. 19U4 p. 236. 

F. albiflora ]\Iela anmales sasom insamlad af A. Luther i Ab. Lojo: 
Arrhenius i Medd. XXII p. 15, dar den ock beskrifves, jfr Medd. XXII p. 
16 och Mela Kasv. IV o. V. 

I sitt stor-d Mhete »Linnaca borealis, species polymorpha et polychroma'> 
(Acta horti Bergiani Bd IV N:o 7, Stockholm 1907) beskrifver V. Br. Witt- 
rock 140 former fran Sverige, dock ingen av dem angifven som forekom- 
mande i Finland: 1. c. p. 170. — I (Prot. 4, II, 1908) Medd. XXXIV p. 
89—97 beskrifver Brenner, forutom 2 former, som redan blifvit atskilda af 
Wittrock, ytterligare 7; diskussionen m. m. om dessa se 1. c. p. 97. Annu 
tva nya former beskrifvas af Brenner i Medd. XXXV p. 118—119 
8 i Medd. XXXVI p. 9—13 och slutligen tva i Medd. XXXVII p.* 
36 — 37. — Enstaka former omnamnas afven i Mont, karlv. p. 156 och af 
Brenner i Medd. XXXVIII p. 43; om alia dessa se originaluppsatserna. 
Hiden uppger for Ta. Saaksmaki 5 former, som jag dock icke finner skal 
att har upprakna. 

Loiiicera xylosteuin L. 

Jn Fennia austral i pi erumque passim — satis frequenter 
ad 62° aut 63° provenit, in Fennia media plerumque raro 
usque ad 64° 50' occurrit, sed etiam uno loco ad c. 66° 10' 
visa est. 

Till.; habitat in nemoribus & dumetis . . . Ostrobottniae: 
Fl. Suec. p. 69, cfr Linne Iter lapp. p. 199 et I. c. II p. 208, 
vide etiam infra; Kalm; in dumetis montosis fq : Prytz cont ; 
in nemoribus Fenniae australis et occidentalis usque ad Ostro- 
bottniam meridionalem, iuxta Aboam variat foliis subcordatis 
glabriusculis: Spic. I p. 15, vide infra; maxima pars Fenn.: 
Fries; Scand. exc. Lapp.: Nym. Consp. p. 322; Fenn. mer., 
med.: Nym. Suppl. p. 151, vide etiam DC. Prodr. IV p. 335, Led. 
II p. 388—389 (vide infra), Ign. Geogr. p. 342, Koppen Verbr. 
I p. 479—480, Hult Vedv. p. 16, Hjelt Utbr. p. 164 [31] cum 
tabula geographica, Lindr. Bidr. p. 21, Norrl. in Atlas p. 17 et 
26, Lindb. in Atlas p. 39, Hjelt in Atlas p. 52, Linn. Kennt. p. 
120, Caj. dendr. p. 628, Valle Hav. p. 58 et Link. Stud. II. Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, T. 51, N:o 1. 361 

Al. p: Bergstr. et Arrh. & K.; st fq : Bergstr. Beskr.; st 
fq : Bergr., vide etiam Palmgr. Stud. p. 445, ubi e permultis 
locis enum., et 1. c. spec. tab. II, ilem Palmgr. Entf. p. 105. — 
Ab. si f(|: Zett. & Br.; st fq, in par, Tofsala non adnolata, 
verisimiliter neglecta: Bergr.; Pargas Pexor: Arrh. Ann; Sagu 
(r): Cavander p. 14; (fq): A. Nyl.; saltern Bromarf Bredvik et 
Finby Pettu : Sand.; [Muurila] (rr) ad ripam pristinam lacus Ali- 
jarvi: Renv., cfr I. c. p. 13; p: Sel.; fq: Printz el Flinck; (fqq) 
[»sangen yleinen»]: V. E. Broth.; st fq, enum.: Weeks.; st fq — 
p: Caj. Kasvist., quern 1. inspicias, vide etiam Medd. XXXVl 
p. 81. — Nyl. in taeniis par. Ekenas st r, enum. e 3 locis: 
Hiiyr.; r, enum. e nonnullis locis et in taeniis et in terra con- 
tinent : W. Brenn. Vaxtg.; p, enum.: His.; st fq: Klingst. Nyl. 
p. 90; p: W. Nyl.; p - st fq, sp: Stenr.; st fq : Sael. 0. Nyl.; 
[Orimaltila] st fq — p: A. Link. p. 103 et Link, comm.; Hogland 
(!), in pratis cp (E. Nyl. Ber.): Brenn., vide etiam Brenner in 
Medd. XXIII p. 7, Rosb. Kyrksl. p. Ill, Kurki p. 147, Suom. 
I p. 9 et infra. — K a. interiore in parte st r et singuli tantum 
frutices, in Kirvu Sairala tamen aliquanto copiosior, in vicini- 
tate fluvii Vuoksi st fq, inprimis cp in silvis pulchris tiliarum 
in Tuulankoskensaari et compluribus insulis in par. Raisala et 
ad ostium amnis Miinajoki in par. Kaukola, frutices ultra 2 m. 
alti baud obviam: Linden, de Raisala cfr Hild. Rais. p. 84; 
[Jaaski] fq . . . in parte lucosa Vuoksi — Kuurman — Hiirenjoki, 
in cetera parte paroeciae r, enum. e 3 locis: Valle tiet., cfr 
Valle leht. p. 92, 93, 94 et 96; item Valle Hav. p. 42, 48, 49, 50 
et 52; interdum dominans: 1. c. p. 51, vide Valle tiet.; Blom non 
comm. — Ik. p: Malmb ; [(fq) in tola Ingria: Meinsh. p. 144]. 

Sat. st fq : Malmgr. et Hjelt : [Loimaa] (rr), enum.: Saur.; p, st 
pc — cp, maximam partem st pc — st cp, enum.: Hayr. Bjorneb., 
cfr Hayr. und. p. 30; Tyrvaa (rr): VVarelius; enum. e 3 locis: Herlin 
p. 134; st fq - p: Sola Flor. p. 89, vide etiam 1. c. p. 88—89. — 
Ta. st fq: Leop., Norrl. s. o. Tav. et Wainio Tav. or.; baud 
infrequens: Knabe Fort.; Kangasala (cp): V. Kari in L. Y. 1920 
p. 89; p: Asp. & Th.; (fq): Bonsd.; p — st r, enum., maximam 
partem frutices tantum solitarii : Borg Tiet., cfr Kark. Sin. 
p. 4, ubi st pc inveniri dicitur, vide etiam Borg p. 438, Rosb. 362 Lonicera xylosteum. 

Utk. p. 219 et 241, K. 0. Elfv. p. 385, Lukk. tabula geogr. N:o 
13, Valle in L. Y. 1921 p. 119, Hild. leht. p. 168, Hult tr. p. 
194 et 198 etc. — Sa. Valkiala p: Hult Fort.; [Ruokolaks] (r), 
Imatra, Immala: Hult; Ruokolaks Vuoksenniska Kytosiinsaari 
(in tabulis geographicis nomine Kytosaari) : Link. comm. 1921; 
Ruokolaks infra catarrhactam Imatra st cp 1921: Hid. comm.; 
Mikkeli [»S:t Michel»] dispersa in iugo Kaihu : Hasselbl.; Manty- 
harju et Hirvensalmi enum.: Link, comm.; Savonlinna enum.: 
Rudd. muist. — Kl. fq praecipue ad Ladogam borealem: FI. 
Kar.; [Hiitola] st cp in luco ad Veijalanjarvi: Linden, vide sub 
Ka.; p: Hann.; in vicinitate lacus Ladoga st fq, interiore in 
parte r: Link. Stud. p. 281, cfr 1. c. p. 163; st fq circa Janis- 
jarvi: Hjelt; enum. e perraultis locis: Link. Stud. IL — KoL 
p in reg. coll. et silv.: Elfv.; enum. e compl. locis: Link. Stud. II. 
Oa. minus fq: Malmgr.; Narpes: Nordl. p. 18; Ostrobottnia 
r, Ilmola, Storkyro: Ale. et Ale. Ill p. 273, cfr Laur. Vaxtf., 
vide etiam Fl. Suec; Ilmola Passilanvuori Aijanpelto prope fines 
par. Jurva, ad Niinimaa et Tuomimaa ambo infra Sikavuori : 
Hammarstrom comm., cfr Hammarstrom in Geogr. F. T. 1902 
p. 159 et 160, item Geogr. F. Medd. VI, Helsingfors 1903, p. 
9 et 10, item Hamm. Kot. p. 16 et 18; Ilmola [»Ilmajoki»] Sika- 
vuori: P. Nederstrom!; Malaks (J. Klockars) . . . Kuortane com- 
plur. locis, Lappo in monte Simsio, Vora complur. locis [spec. 
lectum in vicinitate templi!]: Laur. Vaxtf., cfr I. e. p. 6, 9 et 
17; e Lappo Simsio iam comm. A. Wargelin in Abo Tidn. 1792 
N:o 47: Ssel. bot. litt. p. 396 nomine »try», vide etiam infra. — 
Tb p: Rroth., spec, e Jyvaskyla!; Jyvaskyla (!) s-Ristikinen 
Iaakso»: Linkola!; Korpilahti Piiivakunta et Rutalahti complur. 
locis, Jyvaskyla Lohikoski cp: Hayr., de Lohikoski cfr Prim. p. 
51; Rautalampi Koskis (P. J. Aschan): Moberg Klim. p. 18. — 
Sb, complur. loc. per totam provinciam: E. Nyl. & Chyd., spec, 
e Kuopio!; Leppavirta r: Enw., vide infra; p [Kuopio]: Mela, 
vide etiam Kyyhk. Keski-S. p. 58, 61 et 62, item Kyyhk. tiet. 
p. 79 (Maaninka) et Kyyhk. Matk. p. 97; 6 spec, e Kuopio et 
vicinitate eius!; Kuopio 9 locis, Kaavi 4 locis, Virtasalmi 2 locis, 
Maaninka 5 saltern locis, Nilsia! 7 locis etc.: Kyyhk. litt., de 
Kaavi cfr Kyyhk. kasv. p. 59 et 61, de Nilsia 1. c. p. 58; de Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, T. 51, N:o 1. 363 

Maaninka Poljii Mikkajiirvi: Kyyhk. tiet. p. 79; Kuopio Siikalahli: 
Frey in Medd. XLIII p. 89—90; Kaavi Petkellahti pc, Juuka 
Petrovaara complur. locis inprimis in Makonnienil fq et cp 
[cfr Kvyhk. Matk. )). 98], lljanniemi et Kasurinniemi: Kyyhk. 
litt.; Pielavesi r Katajamaki Otramiiki et Vaaraslahti Hirvijarvi: 
Roiv. — Kb. Kide: U. W. Telen!, cfr Moberg Klim. II p. 11; 
Kide in vicinitate templi: Link, comm., vide etiam infra; Tohma- 
jarvi Riikola Kypariinvaara : L. Oesch!; Liperi r, infra Parniin- 
vaara, Telmoholmarna: Eur. & H., cfr Herb. Mus. Fenn. II p. 
14-1-3; Tutjuniemi in pag. Ruokolaks et in nonnullis insulis in 
lacu Viinijiirvi: Hallstr.; p — st fq, spec, solitaria, copiosior ad 
Koli, ubi naves appelluntur: Axels. Putk.; Juuka Juuanvaara non- 
nullis locis in lucis reg. calcis: Kyyhk. litt.; Lieksa ad Viekki 
dicitur esse: Wainio Kasv. — Kon. »st fq, in . Saoneshje ad 
Soslanovnawlok et Schungu, in Reg. occ. baud est visa»: Norrl. 
On., vide etiam Giinth. p. 40; Tiudie et Shungu: Herb. Mus. 
Fenn. II p. 143; Suojiirvi (!) enum. e multis locis: Link. Stud. 
II; in insulis prope Kusaranda: Kihlman in Diar. 3, XI, 1888; 
in Saoneshje ad Tolvoja, Vyrosero, Kusaranda ubique cp: Kihlm., 
spec, e Valkiamaki! 

Om. Lappajiirvi ad praedium sacerdotis (Fellman): Moberg 
Klim. p. 18 et Moberg Klim, II p. 11; »Teerijiirvi Djupsjobacka»: 
Hellstr., cfr 1. c. p. 133 et Wasa Tidn. 1885 N:o 85; r Soini 
Kuusanmetsa! complures frutices magni, Alajarvi Ukonmaki 
multi magni frutices, in valli Lohijoki, in montibus calcariis fq, 
sed maximam partem tantum nonnulla dm alti: A. L. Backm. 
FI., cfr 1. c. p. 136 et 137; [Vindala] Moskvankallio! et Huosian- 
maankallio: A. L. Backman in Medd. XXX p. 104 [ad eadem 
loca atque montes calcarios verisimiliter spectat], spec, e Vindala 
Koskela Kotakangas!; Lappajarvi Kyronniemi Torpbacken: Ny- 
strom!; Vindala prope praediolum publicam Vesterbacka ad fi- 
nes par. Alajarvi: E. Odenvall ! [= Moskvankallio apud A. L. 
Backman]; Nedervetil: And. Heikkilii!, spec. ded. J. L. Boehm, 
cfr Diar. 14, III, 1863 et Herb. Mus. Fenn. II p. 143. — Ok. 
Kajana in coemeterio : Brenn. Reseb. p. 67 [forsitan culta?]; 
Paltamo Melalahti: Brenn. Reseb. p. 68!; Paltamo: Lackstrom!, 
cfr Wainio Kasv. et Herb. Mus. Fenn. II p. 143; rr Paltamo 364 Lonicera xylosteum. 

in insulis Kives in lacu Uleatrask, Sotkamo Vuokatti: Brenn. 
Obs., ubi antecedentes proferuntur; Sotkamo Hepolehto duobus 
locis frutices magni, ad Natula, Korvaniemi-Aarreniemi,praedium 
Lontta pone Hevoskorpi, Paltamo Melalahli [vide Brenn. Reseb.] 
Viilonkallio st cp et inter Horkanlanipi et Hahtola, ad Leppi- 
kangas et complures frutices ad Kivesvaara prope praediolum 
Kanaja: Kyyhk. litt., cfr Kyyhk. maap. p. 53, 61 et 62, I. c. p. 
57 etiam e Sotkamo Vuokatti enum. [cfr Brenn. Obs.]; Puolanka 
st r: Kark.; Paltamo ad praediolum Leppikangas: Kyyhk. putk. 
p. 157!, cfr Kyyhk. Suom. p. 16, 16 not, 18, 21, 21 not et vide 
infra; Pahamo Melalahti Sahni pc, Vuoripuro pc, Kiehima KaUio- 
puro 3 aut 4 frutices in calcariis [»kalkkipaikalla»]: Kyyhk. litt. 
1920, vide etiam infra. 

Ob. Muhos in pago Kylmala inter Mylly et Valkoja cp 
(P. Snellman!): Zidb., cfr Zidback in Medd. XIX p. 73 et 1. c. 
p. 64; Utajarvi Kemila et Kutujoki: Hjelt Utbr. p. 31; rr Muhos, 
Utajarvi: Brenn. Obs.; Tervola Peura »Kuusamo-norossa»: Ran- 
tan, Retk. p. 36! 

Nyl. Pa Hogland toide Lonicera efter E. Nylanders tid blifvit ut- 
rotad, atminstoiie sag Brenner ej dcnsamma darstades: Brenn. p. 7; se 
afven Kurki p. 147. — Sat. »Kom forst igen eraellan Gjolbohl [=Jord- 
bole by i Sastmola?: Hayr. und. p. 34 B] och Hvisbofjard [= Hvittisbo- 
fjard]»: Linne Iter Lapp. p. 199; att Linne redan i Fl. Suec. funnit, att 
arten gar liogrc mot norden, fraragar af ofvanstaende. — Oa. Fran trakten 
af Kasko upptagas inga fyndorter i Linden Bot., jfr Hjelt i Medd. XLV 
p. 193. — Sb. Valle uppgifver, att ban cj funnit L. xylosteum i Virtasalmi 
Langelmaki: Valle Virt. p. 81. Fran Leppavirta skrifves: ». , . Viljellaan 
myos niuutamissa puutarhoissa. Kasvit kokoelmassa ovat viljellyt Vokko- 
lan puutarhasta»: Enw. — Kb. Om forekomsten harstades meddelas folj.: 
specialuppg.: »Tohmaiarvi 1) Piilovaara, 2) Jalajanvaara, 3) Hiidenvaara, 
4) kert. mukaan Kenraalin kyliissa Tuomislammella u. c. Tilia, Vartsilii 
Juuvanvaara, Korpisclalla ei nahty eika kuultu»: Link, comra., jfr Link. 
Stud. IL 

Om, Parvela bar oj funnit L. xylosteum i Oulainen: Parv. Pens. p. 
159. — Ok. Harifran namnes: Try . . . vaxer pa en holme i Kianta 
[»kiando»] trask [i Suomussalmi enl. Must.]: E. Gastrin p. 65, jfr Must., 
Herb. Mus. Fenn. II p. 143 och Brenn. Obs. Det synes mig numcra osakert, 
om dessa uppgiftcr afse L. xylosteum ellcr kanskc L. caerulea, se under 
Kuus. och Lapp. ross. Kyyhkynen, som fuUstandigt uppraknar och 
belyscr de olika uppgifterna, framkastar don formodan, att E. Castrens Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, T. 51, N:o 1. 366 

uppg. mojligen afser Viburnnm opulus: Kyyhk. Snoni. — Kp. Lonicera 
xylosteum iippgifvcs fiir krctson Komi af Gomilefskij, livilkct (ordo vara 
oriktigt, se Kiippen Verbr. I p. 479, livarifrun citatet. iir hiiintadt. Bergr. 
Ant. upptager inga I'yndorter. — K u u s. »Ad flumen Iso et alibi in Kuu- 
sanio parcius»: Fellm. Lapp., jfr Led. II p. 389. Samma iippgift lyder i 
Fellni. Anteckn. IV p. 172: »Ad flumen Ijo et alibi in Kuusamo parciu3>>, 
jfr Fellm. Anteckn. I p. 497, dar bnsken endast kallas »try». Kuus r: E. 
Lagus p. 351: u])pgiftcrna afse uppenbarligen L. caerulea, jfr Wainio Kasv. 
och se fijlj. — Lapp.ross. »ad litoia Maris albi utque fluviorum Niva et Keret 
nee non ad lacum Iniandra»: Fellm. Ind., jfr Tied. 1. c, Zigra I p. 325, 
och Trautv. II p. 36; Lappland: Fl. Samoj. p. 8. <>L(»niceran frodigare vid 
lniandra»: Fellm. Anteckn. I p. 553. Fellmans uppgifter hanfora sig enl. 
N. I. Fellm. p. LXIII med siikerhet till L. caerulea, jfr Spic. I p. 15 och 
Kiippen Verbr. I p. 479. Att sa ar fallet, framgar afven daraf, att L. 
caerulea alls icke omnamnes af Fellman; den ingar ju ej heller i Waiilen- 
bergs Flora lapponica, som var Fellmans enda »literara hjalpmedel* (se 
Hjelt Kiinn. p. 51). De ofriga uppgifterna grunda sig ater tydligen pa 
Fellmans primaruppgifter. Hela Ryska lappmarken (Fellman): Beket. p. 
568 i ofvers.; att uppg. ar oriktig, uppvisas af Kiippen Verbr. I p. 479. 

Lonicera xylosteum angifves fiir Kpor. sjon Suksosero niira Jewgora, 
Karelskaja Maseljga: Ispol. p. 62 i iifvers., jfr afven Mela Kasv. V. — 
Povjenets: Hermann p. 440. 

Cajander uppraknar Lonicera xylosteum bland arter, som aro utmar- 
kande fiir omradet iister om den 1. c. foreslagna naturalhistoriska gransen 
emellan Fenno-Skandia och Nordryssland: Medd. XXVI p. 178. 

Denna art odlas afven. Sa sages om d.Misammi: Vaxer vildt anda till 
Uleaborgs breddgrad och odlas iifven som prydnadst)uske, nordligast i namnda 
stad: Elfv. Ant. p. 104. Om odlingen a enskilda stallen se t, ex. Elfv. 
Vedv. p. 53, dar arten uppgifves blifva inemot 2 m. hiig, S b. (se ofvan), 
Om. Alaveteli: Elfv. Ant. p. 41; se afven A. L. Backm. Fl. p. 25. — Ob. 
[Uleaborg] »viljeltyna puistikoissa>>: Leiv. putk., jfr Leiv. och Puut. 1900 
p. 34. 

Af uppgifter, som behandla buskens hojd i vart land, har jag i lit- 
teraturen patraffat endast ett par; se under Ka., Elfv. Vedv. p. 53 (under 
odlade buskar) och O m. 

Lonicera xylosteum betecknas som hemerophob: Link, Stud. p. 281, 
1. c. II och W. Brenn. Vaxtg. 

Den form, som omnamnes af F. Nylander i Spic. I p. 15, har, sa- 
vidt jag vet, ej blifvit uppmarksammad af andra fiirf.; ej heller andra for- 
mer af denna art aro mig veterligen antrilffade hos oss. 366 Loniceia caerulea. 

Loiiicera caerulea L. 

In Fennia (sensu strictiore) tantum in pai^te max i me 
orientall occurrit. In media parte Kareliae orientalis fre- 
quenter provenit, sed ad septentrionem et meridiem (?) ver- 
sus frequentia minuitur; terminum septentrionalem ad c. 69° 
attingit. 

In dumetis humidiusculis et secus fluvios Fenniae orien- 
talis et borealis, in Lapponia Rossica (fq) in viciniis lacus 
Imandrae: Spic. I p. 15, cfr Fries et Trautv. 11 p. 35; Fenn.: 
Nym. Gonsp. p. 322; Lapp, or., Fenn. non nisi in or. et Kuus. 
(bor.) observata: Nym. Suppl. p. 151, vide etiam Led. 11 p. 390, 
Koppen Verbr. 1 p. 485-486, Hjelt Utbr. p. 167 [34-35] cum 
tabula geographica, Lindb. Pfl. p. 13, Sv. Bot. T. 1910 p. 17, 
K. H. Hiillstr. p. 79, Norrl. in Atlas p. 3, 8 et 25, Lindb. in 
Atlas p. 39, Hjelt in Atlas p. 52 cum tabula geographica, Linn. 
Kennt. p. 123, Caj. Dendr. p. 629, Linkola in Itii-Karjala . . ., 
H:ki 1918, p. 122 et Link. Stud. II. 

Kg I. »tantum in reg. silv. lecta, ubi st fq — fq occurrit, 
ceterum frustra quaesivi»: Elfv., spec, e Nikola!; maxima distri- 
butione a Latva usque ad Vosnessenje!, etiam circa Kuschlega, 
Solomeno etc.: Caj., vide etiam Lindr. Bidr. p. 21 et Liro Ured. 
p. 179. 

Kon. ad Onegam (st fq): FI. Kar.; »fq, variis locis at prae- 
sertim in fruticetis, clivosis saxosis, nemorosis et locis aper- 
tioribus olim deustis arboribus iuvenilibus vestitis, ubi saepe 
cp, etiam in turfosis; Saoneshje in collibus clivisqae praesertim 
saxosis atque in fruticetis fq. In Reg. occ. ad pagos Suojiirvi 
(!) et Mokko fq in humidis, turfosis silvaticis ad caespites, colli- 
bus atque locis saxosis; alibi autem omnino desideratur»: Norrl. 
On.; de Suojiirvi cfr Herb. Mus. Fenn. 11 p. 143; [Suojiirvi] ad 
Suojoki, ad Haukkavaara et in Poponsaari : A. L, Backman in 
Medd. XL p. 121; r interiore in parte: Link. Stud. p. 281 [ad 
Kon. tantum spectat] ; Suojarvi non visa nisi in ditione parva 
calcifera paroeciae mediae Varpakylii! [ad Ehatyslahti! prope 
Valkiilampi], Poponsaari, Aleksinsaari!, Leppiiniemi compluribus 
locis, Kokonpesat ad septentr.-occidentem versus a Varpakyla, Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, T. 51, N:o 1. 367 

denique compluribus locis in territorio Moisseinvaara— Haukka — 
Kaivois [plerunuiue pec — pc] : Link. comm. et Link. Stud. 11, 
vide etiam (iiinth. p. 40 et Caj. Kats. p. 305. 

Kp. villous ad Uhtua et ad Tschirkkakemi provenire in- 
dicat: Wainio Kasv.; in parte australi, circa Sarkjiirvi et in 
media parte fq, ceterum enum. e permultis loci.s: Bergr. Ant., 
vide infra; Bjalajagora ad pagum Lovistje ad ripam occidenta- 
lem lacus Vig: Rosb. Ytb. p. 56. 

Kuus. cp ad ripas (omnium) rivorum in Kuusamo: F. 
NyL Utdr. p. 153; ad ripas fluminis Oulankajoki in lacum Paana- 
jarvi fluentem et compluribus locis in vicinitate lacus Paana 
jarvi inprimis intra fines imperii Rossici, ubi etiam cp reperitur: 
Wainio Kasv., spec, e Paanajarvi Kiekkipuro!; de Paanajarvi 
cfr Herb. Mus. Fenn. 11 p. 143; Oulankajoki: M. & J. Sahl- 
berg!; ad Oulankajoki et Sovajoki!: Hirn Fort.; Kulmakkapuro 
ad Sovajoki supra et infra pontem: Edv. af Hallstr.; »ad flumen 
Oulankajoki inter Paanajarvi et rivulum Hirvasoja et ad Kitka- 
joki crescit, ut ab indigenis mihi indicatum est»: Wainio Not.; 
Paanajarvi prope fines rossicos (Merikallio), ad ripam amnis 
Kitkajoki prope Ahvenperankallio, inter Paanajarvi et Sovajiirvi 
ad ripam rivi Kulmakkapuro, inter Kuus. et Lk. Kuolajarvi ad 
rivum Selkaoja in lacum Auhtijarvi fluentem : Pesol., cfr Pesol. 
kasv. p. 246, vide etiam Hellstr. Distr. p. 9 et Eron. maant. p. 
201; e vicinitate lacus Paanajarvi et fluvii Oulankajoki insuper 
5 spec, in H. M. F. — Kk. Oulanka Vartiolampi et nonnullis 
locis ad Kankahinen, etiam ad Sohjenansuu esse dicitur, vulgus 
in Kiestinki inveniri indicat: Wainio Kasv.; Kepajoki complur. 
locis cp: Bergr. Ant.; Ruankoski prope Soukelo: N. 1. Fellman!; 
inter lacus Koutajarvi et Ruanjarvi: Selin!; Kuolajarvi [»Salla»] 
ad ripam fluvii Kutsa inferioris [»Ala-Kutsan»]: Borg & Ranta- 
niemi!; Mela PI. e compluribus locis enumerat. 

Lk. [Kuolajarvi] secundum ripas fluvii Tuntsajoki saltern 
usque ad Pyrstolamminsuu ad septentrionem versus, secundum 
Kutsanjoki! saltem ad et circa Karjalansuvanto [spec, adser, 
Karjalanniva!] ad occidentem versus: Stjernvall in Medd. XIX 
p. 18, cfr Stjernv. p. 218, ubi etiam a Vuorijarvi enumeratur, 
vide quoque infra; [Kuolajarvi] fq ad Enjanjoki! et ad rivulos, 368 Lonicera caerulea. 

qui in hoc influunt, el in inferiore parte vallis [»ravinen»] Pyha 
kuru: Edv. af Hallslr., vide infra; Isokongas ad Kulsanjoki: 
Lindb. comm.!; Kuolajarvi ad ripam rivi Javarusjoki a lacu Jyrhii- 
majarvi fluentis, ad ripam amnis Kulsanjoki 3 locis scil. supra 
Jiiniskongas, ad ostium rivi Tammakkooja el hie illic ad ripam 
amnis saltem inter Sieminki et viam ad Vuorikyla, ad rivum 
Enja in amnem Tuntsajoki fluentem p ad ripas partis inferioris, 
ad rivum Sulahaaranoja, denique ad pedes montis Pesioiva in 
parte rossica prope fines imperii (Merikallio): Pesol., vide etiam 
sub Kuus., cfr Pesol. kasv. p. 246 et vide infra. 

Lapp. ross. usque ad lacum Imandra (!) el pagum Ponoj 
(!) p, in Karelia rossica multo est frequentior: N. I. F'ellm., cfr 
1. c. p. XXI, XXIII, XXVI, (XXXIX) et XLV, item Bekel. p. 568, 
spec, ledum ad flumen Niva!; ad ostium fluvii Juonnijoki . . . 
species propria: Borg Ber. p. 351; ad rivulos terrarum humilium 
ad Akkala, species propria 1. c. p. 38; Kantalaks (!) et circa 
Imandra: Angstr. p. 50; Umba et compluribus aliis locis: Mela 
PI.; Jokostrow: Enwald & Hollmen!; ad superiorem partem flu- 
minis Ponoj: Palmenl in Diar. 8, X, 1887 (e Dbl N;o 278); ex. 
gr. Marjok ad influvium amnis Njuammeljok: Kihlm. & Palm, 
p. 10, cfr Kihlm. Pfl. p. 197; Kanosero: Edgr. & Lev. nomine 
L. xylosteum; Varsuga [»Varzuga»]: Rae N:o 39 p. 318 nomine 
L. nigra; Orloff: Kihlm. Ber. p. 16; ad rupes iuxta rivulum 
Rusiniha: Kihlman!; Lovosersk: Kihlm. Pfl. p. 232 et 233; prope 
pagum Voroninsk in nemorosis: Kihlman 1, cfr Kihlm. Pfl. p. 
232 et 233, item Herb. Mus. Fenn. II p. 143, vide etiam Broth. 
Wand. p. 6 et 7, Broth, exk. p. 78 et Knabe Pfl. p. 280. 

Ostrobottnia ([F.] Nylander msc), Fennia (Tengstiom pi. exs.): Led. 
II p. 390. Dessa uppgifter afse helt sakert endast Kuus., framst trakten 
kiing Paanajarvi; F. Nylande.rs exemplar ar iusamladt vid Oulankajuki! — 
Wainio fiamhaller, att Paanajarvi-trakten bor foras till lyska Karelen: 
Wainio Kasv. p. 138 ocli fraradrar bl. a. forekomsten darstades af Lonicera 
caerulea som ett stod for denna mening. Nuraera ar arten afven fun- 
nen i Lk. 

Ka. Virolahti [»Vederlaks»]: lye. 0. Alfthanl, jfr Not. XI p. 458 och 
Ale. Uppgifteii fcirefaller mig hogst osannolik; Blom antraffade namligen 
ieke arten som vild harstades, men den odlas ofta i tradgardar. Till od- 
lade exx. hanfor sig hogst sannolikt afven en uppgift fran Ab. Abo: A. 
Brotherus i herb. lye. n. Mera uppmarksamhet fortjanar uppgiften Nyl. Acta Societatis pro Fauna et Flora Feiiiiica, T. 51, N:o 1. 369 

Karis Karrby holme: J. A. ObergI; om arten dar varit odlad eller mojligen 
forvildad, kanner jag ej. 

Ok. se under L. xylosieum s. 364—365 och jfr Kyyhk. Suom. p. 
25. — Kp. Folj. detaljuppgifter fortjiina anfiiras: »Sddra delen allm. i Sies- 
jarvi trakten . . ., speciellt mycket yranig i trakten af Destan talo, och i 
allm. S ut fran Paadane! i busksnar under bergbranter, vid backar m. m. 
Ej i Ondarvi tr[aktenj? Onda fuktig ang midt emot Parandowa samt fler- 
stades utmed Ondas forsar. Ruliajdrvi-txakkt^n vid kvarnforsen i Onnan- 
joki [ej observerad i Rukaj-.irvi-trakten 1894]. Ze/Zovaara-trakten asslutt- 
ning vid Vaarakoski. Hukkakallio! [och] vid Laanisoja. Kustomrddet mycket 
ymnig i busksnar utmed Schuja ;l, backstrand nara Taraso\vostr[o\vl [och] 
angsbacke vid Wigostrow by, Kemijokis nedersta lopp vid Tuhkakoski i 
land, Jyskjdrvi-ixdi'ktaii vid Jyrehminkoski, vid Valkeisenkoski [och] vid 
Sirkonjarvi»: Bergr. Ant. 

Ob. »Enligt allmogens uppgift finnas i Vaaranlantto odemark [Mu- 
hos socken nara Kylmala by] trybuskar med svarta eller svartbla bar»: 
Zidb., som, om ock med tvekan, hanfor uppgiften till L. caerulea; jfr ah^en 
Brenn. Obs. Narmare undersolming hogeligen onskvard. Fnin Kuus. 
skrifves: »F6rekommer hiir och diir mycket sparsamt, pc — pee, vid Oulan- 
kajoki i dess nedre och nedersta lopp, atminstune har jag rakat antraffa 
blott nagra buskar har och dar»: Edv. af Hellstr. 1915. Om forekomsten 
i Kuus. och Lk. sages: >>Kasvaa tavallisesti yksityisina yksiloina rehevissa 
puro- ja jokivarsilehdoissa»: Pesol. kasv. p. 246. 

Lk. I sitt till Societas ofverlamnade manuskript anger Stjernvall 
utbredningen pa foljande satt: Vid Kutsanjoki fran mynningen af Tam- 
makkaojansuu uppat till Janiskongas. Sistlidne ar [1891] observerad langs 
hela nedre loppet af Tuntsajoki till P3ast6lamminsuu och langs nedre loppet 
af Kutsanjoki. Pa holmar och uddar i Vuorijarvi sjo; bildar diirstades . . . 
en vacker strandvegetation: Stjernv. — '>Vid Kemi-alfs tillfloden har jag 
ej sett den»: Edv. af Hallstr. 

Lonicera caerulea uppraknas bland arter, som aro utmarkaude for 
omradet oster om den 1. c. foreslagna naturalliistoriska gransen: Medd. 
XXVI p. 178, jfr Caj. Westgr. p. 12. — Likaledes anfores arten for Kton. 
och Kpor.: Mela Kasv. V, jfr af\'en Ispol. p. 62. 

Om odiingen har jag — oafsedt uppgifter i floror etc. — endast an- 
tecknat fa data. [Sb. och Ok.] »istutettuna rautatien asemien puistoissa»: 
Kyyhk. litt. — Om. [Oulainen] »hautuum., aseman puistik. ja joissak. kir- 
konk. puutarh.»: Parv. Oul. p. 73. — Ob. Uleaborg: Elfv. Ant. p. 104; 
[Uleaborg] »viljeltyna puistikoissa>>: Leiv. putk. under namn af L. nigra, 
jfr Leiv., dar bade L. caerulea och L. nigra upptagas. Se vidare Puut. 
1900 p. 34 afvensom Elfv. Vedv. p. 53 och Linn. Kennt. p. 123. — L. 
caerulea odlas dock sakerligen langt ifran sallan; sjalf har jag sett den t. ex. 
i Oa. Wasa, dar den enl. tradgardsmastar Engstrom satter frukt. 

Typis impr. -'"a 1922. 24 370 Lonicera caerulea. 

Om buskens dimensionsforhallanden och alder inga nagra uppgifter 
i Kihlm. Pfl. p. 232—233, till livilka harmed hanvisas. 

Linkola betecknar L. caerulea som heinerophob: Link. Stud. p. 281 
och 1. c. II. Lonicera caerulea var. glabra F. Nyl. 

In Lapponia oriental i rarissime inveniri indicatar. 

Lim. Inter Kantalaks [»Kandalax»] et Imandram, etiam 
alibi: Spic. I p. 15, ubi describitur; »ad flumen Niva inter 
lacum Imandra et sinum Kantalaks [Kantalahti»]: N. I. Fellm., 
cfr 1. c. p. XXVI et XXXIX, Herb. Mus. Fenn. II. p. 148 et 
Mela Kasv. V. 

Om denna vavietet sages: »Specimina huius varietatis in herbario 
[H. M. F.] desunt>: Herb. Mus. Fenn. II p. 143. — F. Nylander siiger 1. c. 
»insignis certe est varietas» och anser L. xylosteum i Fellm. Tnd. snarare 
hafva afseende pa denna Jiu pa hufvudformen; daremot misstager ban sig 
otvifvelaktigt i pastaendet, att Fellmans Mespilus cotoneaster vore Lonicera 
caerulea. Lindberg skrifver om densamma: »Af alia de talrika exemplar, 
som finnas i den inhemska samlingeu, ar endast ett sa pass glatt, att det 
mojligen kunde hanforas till var. glabra; det ar taget i Salla vid Ala-Kutsa 
af Borg och Rantaniemi; stammarna aro endast f orsedda med glest sittande 
borst och sakna den vanliga formens tata korta beludning»: Lindb. comm. Lonleera tatarlea L. 

In toto fere territorio ornandi causa coliiur. 

Den allmannast odlade, stundom till hackar anvanda arten, trifves 
godt och blommar i Uleaborg. Kajana 3,5 m h(3g, gammal och tat (Kihl- 
man): Elfv. Ant. p. 104, jfr Hjelt Utbr. p. 168 [351. Antraffas norrut anda 
till Tornea: Ign. Geogr. p. 345, jfr Puut. 1900 p. 34. Uppraknas bland all- 
mant odlade buskar: Caj. dendr. p. 629. — Gar bra [i Pajala pa nord- 
svenskt omrade], blommar och bar frukt, blir 2 m hog: Birg. p. 60. — Li. 
Toivoniemi inford 1882: Nordling p. 307; trifves: 1. c. p. 315. 

Oafsedt uppgifter i floror etc. bar jag antecknat foljande om odlingen: 
Ta. »istutettuna yleinen Hameen etelaosissa>>: Rapol. p. 50; Kl, etc. »ziem- 
lich allgemein>: Link. Stud. p. 82; S b. Maaninka »Leskelan puutarhassa . . . 
Kukkii runsaasti joka kesa»: Kyj-hk. litt.; Om. Oulainen »hautuum., ase- 
man puistik. ja joissakin kirkonk. puutarh.o: Parv. Oul. p. 73; [Ob. Ulea- 
borg:] Leiv. putk., jfr Leiv.; Pudasjarvi: Martik. p. 42; Kuus. Kyrkobyn Acta Societatis pro Fauna et Flora Fenuica, T. 51, N:o 1. 371 

odlad i Vainola tradgaid, skadas ofta af vinterkolden och snotrycket, men 
repar sig igen: Edv. af Hiillstr. 

[I Botaniska triidgarden i Helsingfors] gamla buskar, 4,5 m hoga: 
Elfv. Vedv. p. 63. 

Lonicera caprifolium L. 

In Fennia ausirali haud raro colitur. 

Oiu odlingeu liiiuvisas fiamst till Elfv. Ant. p. 104. Foljaude upp- 
gifter fovtjana dessutom omniimnas: Antiaffas anda till Tamraerfors samt 
vid vastkusten iinnu nordligaie, i Nykarleby och Jakobstad: Ign. Geogr. 
p. 345. Foiutora uppgifter i samtliga floror har jag anteckiiat meddelan- 
den om aitens foiekomst i folj. arbeten: Just. p. 11, Moberg Klira. p. 17, 
Moberg Nat. p. 117 och 118, Elfv. Vedv. p. 54, Medd. XXV p. 13 etc. 

I Sat. Karkku Linnais blommar L. capri/o/iww vissa somrar rikligen, 
men under ogynnsamma vintrar nedfryser den nier eller mindre fuUstandigt; 
dock har den tills vidare — sedan 1902 — oj dott: Hjelt. 

Lonieera pepielymenum L. 

Per errorem sponte inveniri indicata est. In Fennia ausirali autem 
raro colitur. 

L. periclymenum uppriiknas for ofre S a t.: Gadd Sat. p. 48, jfr Prytz 
cont. I Spic. I p. 3 sager F. Nylander, att Radloff upptagit arten for 
Aland; nagot sadant omrxamnande har Jag emellertid icke kunnat konstatera. 
Daremot har F. Nylander 1. c. otvifvelaktigt ratt, da han hafdar, att L. 
periclymenum bor utga ur Finlands flora. 

En del aldre forfattare forvaxlade L. periclymenum med L. xylosteum, 
se sarskildt Smith p. 127—128. 

Om den allmanna utbredningen namnes: »Eur. omn. exc. . . . Fenn. 
. . .»: Nym. Consp. p. 322, se afven Nym. Suppl. p. 151. 

Om odlhigen af L. periclymenum hanvisas till Elfv. Ant. p. 104. Arten 
upptages som odlad i sodra Finland: Ale. Ill, jfr Mela Kasv. V, se f. o. 
Moberg Nat. p. 117 och 118 iifvensom Elfv. Vedv. p. 54. Lonicera Ledebourii Eschsch. Wasa, Nykaileby: Elfv. Ant. p. 104, jfr 
Mela Kasv. V; 0,8 m hog: Elfv. Vedv. p. 53. 

L. Alberii [Kegel] [K b.] Vartsila, 6—7 dm hog, vackert blommande 
(Kihlman): Elfv. Ant. p. 104. 

L. alpigena L. [Ob. Uleaborg] »viljeltyna puistikoissa»: Leiv. putk., 
jfr Leiv. och Puut. 1900 p. 34. — Se vidare Mela Kasv. V och Elfv. Vedv. 
p. 53. 

L. spinosa Jacq. uppiaknas som odlad: Mela Kasv. V. 372 Lonicera sp. cultae. 

Forutom de nyss uppriiknade 9 arterna af slaktet Lonicera (se afven 
ofvan p. 365 och 369) odlas afven, om ock sakerligen mycket sallan, 
flere andra. Sa omnamnas i Elfv. Vedv, p. 53 — 54 annu 16 arter och 
8 hybrider. Linn. Kennt. p. 123—127 upptager 16 odlade arter, ofver- 
vagande desamma som de i Elfv. Vedv, etc. anforda. Se narmare origina- 
len samt afven Parv. OuL p. 73. 

De tva arter, livilka uppraknas som odlade i Om. Lappajarvi pa 
herrgardar: A. L. Backm. Fl. p. 25 — artnamn ej utsatta — , bora saker- 
ligen sokas bland de allmant odlade arterna. Diervilla lonicera Mill. Uleaborg (blommar): Elfv. Ant. p. 104, jfr 
Mela Kasv. V. — I Elfv. Vedv. p. 52 omnamnas tre andra arter af slaktet 
Diervilla; om dem se originalet. 

Cuciirbitaceae. 

Cucumis sativus L. 

In Fennia ausirali et inprimis austro-orientali saepe, in reliquo territorio 
raro tanium colitur. 

Om odlingen hanvisas framst till Elfv. Ant. p. 104 — 105. Harutofver 
fortjana afven foljande uppgifter att anforas. Gurkor omnamnas redan af 
TiU.; sodra (el. vastra) Finl.: Fries. — Fran aldre tider namnes: [Ob. Ulea- 
borg] »lyckas val, nar vackra Somrar intraffa»: Jul. p. 27. — Nordgransen 
for artens odlingsbarhet belyses af foljande uppgifter: »Sma ryska gurkor . . . 
pa kalljord anda upp till [Ob.] Simo 65° 38'. Ofriga sorter med fordel .. . 
endast i bank>: Elfv. Kult. p. 60, jfr Grotenf. p. 196 och Elfv. Ant. p. 105; 
se afven Ign. Geogr. p. 349. [Ob. Tornea] Gurkan odlades pa kalljord med 
god framgang (C. E. Soldan): Sael. bot. litt. p. 472; pa kalljord och i bank 
pa Jolnia [i Ob. Ylitornio]: F. Tradg. 1909 p. 126, jfr Turistforeningens 
Arsbok 1902 p. 80. [Haaparanta godt resultat i bank, osakert pa kalljord, 
Pajala godt resultat i bank, vill ej ga pa kalljord: Birg. p. 59]. — Li. Toivo- 
niemi i drifbank . . . de storsta ung. 40 cm [»16 Va tum-)] langa: Nordling 
p. 307; mycket god skord: 1. c. p. 315, jfr Elfv. Ant. p. 23, se afven Rosb. 
Lappi p. 138. 

Uppgifter om odlingen har jag f. o. antecknat, forutom i floror etc., 
hos folj. forf.: Lunden Koksv. p. 231—232, Stenr. p. 16, Medd. XXV p. 
12 [Mantsala Frngard], Link. Stud. p. 79, Backman p. 263 [Oa. Jalas- 
jarvi], A. L. Backm. Fl. p. 26, Parv. Oul. p. 71, Rosberg i Geogr. F. T. 
1899 p. 43 [Solovetsk], Leiv. och Lei v. putk.; upprakningen gor emellertid 
ingalunda ansprak pa fullstandighet. 

Cueumis melo L. 

In Fennia inprimis ausirali sub vitro raro colitur. 

Afven om melonodlingen se framst Elfv. Ant. p. 105. Arten upp- Acta Societatis pro Fauna et Flora Feniiica, T. 51, N:o 1. 373 

togs redan af Till. — [Ob. Jleaborg] »samma ar [1789] drefs under Pappers- 
fenster ... en Melon til mognad . . .»: Jul. p. 26—27. — Pudasjarvi 2 st. 
hcisten 1894 (Fru llulda Arrhenius): Wasabladet 1895 N:o 97, jfr Elfv. Ant. 
1. c; [Haaparanta godt rosultat i biink: Birg. p. 59]. 

F. 6. har jag antecknat uppgifter rorande melonodlingcn i vart land 
savHl i floror etc., som jifvcn i Ign. Geogr. p. 349—350, Elfv. Kult. p. 62, 
Grotenf. p. 196, Lunden Koksv. p. 258—259, Medd. XXV p. 12 [Nyl. 
^liintsala Frugard], Sa)l. bot. litt. p. 249 [Viborg 1754], Om. [Oulainen] 
"poikkeustap. viljelty lavoissa, menestyy liuon[osti]»: Parv. Oul. p. 71. 

Cucupbita pepo L. 

In Fennia inprimis australi colitur. 

Om odlingen hanvisas framst till Elfv. Ant. p. 105 samt dessutom 
till foljande kompletterande uppgifter. Arten upptages redan af Till. — 
Nordligast ... pa kalljord i Haapavesi. Uleaborg och Rovaniemi: Lunden 
Koksv. p. 270, jfr 1. c. p. 269—270 ocli 1. c. 11 p. 335. [Vaxtmarg raed 
godt resultat i Haaparanta: Birg. p. 59.] Pumpor af olika slag i [Ob] 
Ylitornio [.>Ofvertornea»] Jolma: F. Tradg. 1909 p. 126. [I Turistforeningens 
Arsbok 1902 p. 80 uppgifves, att kurbitsen odlats i drifbank pa detta 
stalle]. — I drifbank Li. Toivoniemi: Nordling p. 307. 

Foljande uppg. af gammalt datum fortjanar att fullstandigt ater- 
gifvas: [Ob. Uleaborg] »har alia tir misslyckats, utom 1789, da jag af 4 
stycken planter feck 10 Pompor, hvaraf den storsta vagde 30 Bessmans 
Marker [= ung. 13 kg], och den minsta matnyttiga 8^/4 Marker [= 3,5 kg] 
och alia tillsammans 130 Bessmans Marker [= 80, n kg]: VIul. p. 26. 

Uppgifter om odlingen har jag f. 0., forutom i floror etc., funnit i- 
Ign. Geogr. p. 350, Elfv. Kult. p. 64, Medd. XXV p. 12 [Nyl. Mantsala 
Frugard], Medd. XXV p. 81 [Nyl. Hogland], Parv. Oul. p. 71 [Oulainen]. Cucuriiia maxima Duch. Atminstone en del former odlas pa fritt 
land annu i sodra Finland: Elfv. Kult. p. 63, jfr Mela Kasv. V. 

C. lagenaria [L.] uppgifves som odlad i [Nyl. Mantsala] Frugard 
1808: Elf\ing i Medd. XXV p. 14. 

Ciirullm vulgaris Schrad, torde afven odlas, se Ign. Geogr. p. 350, 
Brenn. Flor. och Mela Kasv. V. I Elfv. Ant. p. 105 sages, att man i 
Helsingfors sokt odla arbus, men utan framgang. L. c. papekas oriktig- 
heten af Nordlings uppgift (Nordl. p. 315). Arten omnamnes som odlad 
[Nyl. Mantsala] Frugard: Medd. XXV p. 12. 

Bpyonia alba L. 

In Fennia colitur et in 'parte australi raro suispontanea occurrit. 
Al. r Eckero vid posthuset!, har sannolikt blifvit till Aland ofverford 
1851 fran Sverige pa nagot fartyg och sedermera uppkastad vid Eckero 374 Bryonia alba. 

tuUkammare, dar den nu [1852] vaxer: Bergstr. Beskr., jfr Herb. Mus. Fenn- 
[ed. I]; Mariehamn [»Maarianharaina] lehto»: U. Segerman! — Ab. [Abo] r 
pa Runsala forvildad: Zett. & Br.!; [Muurila] »metsistyneena Isontalon ym- 
parilla»: Renv. — Nyl. Sjundea pii en sophog: elev S. M. Scherfbeck!; 
Kyrkslatt [»Kirkkonummi] Boback villiytyneena asunnon luona aidalla 1910'>: 
Hid. comm.; Helsingfors Brunnsparken forvildad \id vagkant: Brenner!, 
jfr Ale. IV; Orimattila »apteekin kasvitarhassa viljelemattomana 1907 (Aili 
Spolander)»: Link. comm. — Ka. Viborg Rapukoski sag: Al. Lagus! 

Bryonia alia upptogs bland de vildt vaxande arterna i Herb. Mus. 
Fenn. [ed. I], men uteslots ur ed. II, jfr 1. c. p. IX not. 

Om artens odiing foreligga blott ett fatal uppgifter. Gar i Uleaborg: 
Elfv. Ant. p. 106. Den upptages i floror [ofta odl: Ale. Ill — V] och i 
Medd. XXV p. 14, dar den dock anfores med ? — Sat. Karkku Kulju at- 
minstone pa 1870- och 1880-talen: Hjelt. 

Afven Br. dioica Jacq. omnamnes som odlad och forvildad: Mela 
Kasv, V. — Nyl. [Helsingfors] Brunnsparken: Brenn. For. p. 133. Campanulaceae. 

Campanula cervicaria L. 

In Fennia australi passim ( — satis raro) usque ad 63° 
30' occurrit; in parte maxime austro-occidentali non videtur 
inveniri nisi rarissime. 

Kalm; in pratis silvaticis finl. australioris st r: Prytz cont. 
maxima pars Fenn.: Fries; Fenn.: Nym. Gonsp. p. 477; in Fenn 
bor. deest: Nym. Suppl. p. 207, vide etiam DC. Prodr. VII p 
468, Led. II p. 881, Liro Ured. p. 477 et Link. Stud. II p. 433 

Al. [Finstrom] Godby, Amniis: Rantaniemi!, cfr Medd 
XXII p. 52. — Ab. Sagu: A. Torckell!; Uskela r: Nik!.!; Ki 
mito Dahlsbruk: W. Ramsay in Hiilt herb.; Kisko Orijarvi: Hult 
herb.; [Muurila] r Haukkamiiki, in insula Iso Rytko et prope 
Aijala: Renv.; p: Sel.; p — st r: Gh. E. Roldt; Lojo (!) Jalan- 
saari (r): Saarinen p. 327; Lojo prope templum, Karislojo Kar- 
kali: Pesol.; Lojo praedium sacerdotis : Hels.; Lojo prope lacum 
Horma: Lindb. herb.; Vihti (!) p: Printz, cfr W. Nyl. p. 205; 
[Vihti] p, enum.; Flinck; Moksi; E. af Hallstr.; (r) 1900 in mar- Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, T. 51, N:o 1. 375 

gine agri ad Niemenkyla, sed posthac non visa: V. F]. Broth., 
cfr V. E. B. p. 203; st r Pusiila Ahonpiia ad praediolum Hai- 
jala!, Ikkala Hirlampi, ad Roso et Hyrkkolii ad occidentem ver- 
sus a pago: Weeks.; Caj. Kasvist. non comm. — Nyl. Ekeniis 
in insula Tvarminne pc uno loco, ceterum in his plagis non 
vidi: Hayr.; [Kyrksliitt] Ofverby: Rosb. Kyrksl. p. 109; Esbo 
Urberga pc 189(3: Gadol.; [Helsingfors] r, in horto botanico 
sponte: W. Nyl.; Thusby st fq: Astr. & H.; multis loci.s, quam 
vis pc, ad viam ferratam inter Helsingfors et Hyvinkii: Hjelt 
Thusby inter Traskanda et Jokela: Kihlman !; Nurmijarvi p sal 
tem in parte media territorii, pc: Stenr.; in parte septentrional 
st pc: Ssel. 0. Nyl., spec, e Morskom! et Stromfors !; Mantsalii 
N. K. Nordenskiold!; Borga (rr) ad calcarias prope fines par 
Perno: Sael. Ofvers.; Borgniis [»Pornainen»]: Liro Ured. p. 477 
Elimaki (G. Bjorksten): E. Nyl. Ber.; prope amnem Lovisa: E 
S. in Geogr. F. T. 1901 p. 250; Orimattila enum. e 5 locis 
Link, comm.; W. Brenn. Vaxtg., His. et Brenn. non comm. — 
Ka. rr Soininmaa: Blom ; st r Kaukola in vicinitate templi, 
Kirvu Kuismala! et Tietavala!, Jaaski Laitila in betuletis um- 
brosis fertilibus et in lucis: Linden; [Jaaski] st r, spec, solitaria, 
enum. e 5 locis: Valle tiet., cfr Valle Hav. p. 32. — Ik. p: 
Malmb., spec, e Kakisalmi!; Pyhajarvi: [J. G.] Appelberg!; Uusi- 
kirkko Uusisaha prope amnem Raivola fl. albis: 0. A. Gron- 
dahl!; [p in tota Ingria: Meinsh. p. 207]. 

Sat. p: Malmgr.; Euraaminne: Simming!; rr et pc [Bjorne- 
borg] Kumnas ante multos annos (H. Selin 1901): Hayr. Bjorneb.; 
st r: Hjelt, spec, e Karkku!; eniimeratur inter plantas rariores: 
Berlin p. 136; Kuru (!) 5 spec, prope pharmacopolium 1918: 
Edith Hjelt comm. — Ta. Tammela (1) Mustiala : Regnell!; st r 
et pc ad Kantola, Vehkajarvi et Ammatta: Leop.; [Kalvola] baud 
infrequens: Knabe Fort.; p: Asp. & Th.; in parte septentr.- 
orientali [territorii] st fq, ceterum st r Kaitas, Papinsaari, Uskila 
ad molas (E. Lang): Norrl. s. 6. Tav.; Hollola Laitiala: Wainio 
herb.; Hollola Tiirismaa: Wainio ann.; Hollola Vekkosaari: 
J. Anttila!; Heinola: Lindberg!; Jamsa: Sselan!; p: Bonsd.!; p, 
spec, solit. saltern in partibus septentrionalibus territorii : Borg 
Tiet.; in parte occidental! territorii usque ad [Luhanka] Peuha 376 Campanula cervicaria. 

ad septentrionem versus st fq, ceterum p : Wainio Tav. or., 
spec, in dupl. e Luhanka!; Korpilahti: Norrlin! — Sa. Vill- 
manslrand: H. Buch!; st r: Hult; Rautjarvi et Imatra: Hult 
ann.; Kristina: V. Brander!; Kangasniemi : Lackstrom in dupl.!; 
Saaminki: Heiskanen in herb. lye. n.; Savonlinna Simunansaari : 
Budd. muist.; Kerimaki: E. Nylander & Chyd. in dupl.!, vide 
sub Sb. et infra. — Kl. r ad Ladogam borealem, Valamo, Rus- 
kiala!, Kirjavalaks: Fl. Kar.; Kaukola Rami: Linden, vide sub 
Ka.; (fq) in Impilaks et in taeniis Pitkaranta: Chyd.; baud fq: 
Backm.; st r et in vicinitate lacus Ladoga et interiore in parte: 
Link. Stud. p. 273, cfr 1. c. p. 31, 37, 336 et Tab. V; enum. 
e multis locis: Link. Stud. 11; r Palkjarvi Valkiajarvi, Ruskiala 
Korpikallio: Hjelt Ant. p. 63; nonnulla alia quoque spec, in 
H. M. F. — Kol. r, Mandroga! in ericetis nee non pratis sil- 
vaticis: Elfv.; e 16 aut 18 locis enum. Gaj., spec, lecta ad 
livina! atque inter livina et Jaschesero!; enum. e multis locis: 
Link. Stud. II; Petrosavodsk : Norrl. On. 

Oa. »Gamla Wasa nara Kapellbacken»: Ale. och Ale. Ill, 
cfr Laur. Vaxtf. et Herb. Mus. Fenn. 11 p. 144. — Tb. p (— st 
fq): Broth., spec, e Viitasaaril; Jyvaskyla [Palokkajarvi]: Prim, 
p. 48; [Jyvaskyla] Tourujoki ! pc, Vuoritsalo: Link. Kasv.p. 169; 
Pihlajavesi Lehtomaki et Kuusmaki : Norrl. n. v. Tav.; Saari- 
jarvi Kekkila: Kihlman!; Pihtipudas r — st r Muurusjarvi Kol- 
misoppi multis locis et Urpila duobus locis, item llosjoki Korppis- 
maki, Kinnula r Muhola ad scholam et Saarenkyla Pitkajarvi : 
Roiv. — Sb. p in tota Savonia: E. Nyl. & Chyd.; Pieksamaki 
Venetmaki in insula magna [»lsossa-saaressa»] : 0. Brand, p. 
90; [Leppavirta] st r: Enw.; Heinavesi ad praedium sacerdotis: 
Link, comm.; Jorois: M. Nordqvist!; p : Mela, spec, in dupl. e 
Kuopio!; [Kuopio] st fq — p: Link. Lis.; Maaninka, Kuopio (!) 
Nilsia (!) p, enum. e compluribus locis, Lapinlahti complur. locis 
in pago Naarvanlahti, Muuruvesi Pelonniemi Koivumaki, Kaavi 
Losomaki ad Poskijarvi pec, Pisavuori ad finem lacus Valkeinen 
et Siikajarvi inter Likolahti et Huosiaislahti, Juuka verisimiliter 
r — rr non visa nisi 2 spec, ad Kasurinniemi [cfr Kyyhk. Matk. 
p. 99], Varpaisjarvi ad peg. Urimonlahti et Jumiskyla ad Korpi- 
salo, Rautavaara 2 spec, ad Suojarvi !, lisalmi nonnulla spec. Acta Societatis pro Fauna et Flora Fonnica, T. 51, Nio 1. 377 

ad Soinlahti, sed non ulterius ad septentrionem versus visa, 
Virtasalmi Angele ad Syvalahti et par. Pieksiimiiki nonnullis 
locis ad pag. Runimukka: Kyyhk. litt., cfr Kyylik. Keski-S. p. 
61 et 62, item Kyylik. Suom. p. 23; Pielavesi (!) Saviii: Roiv.; 
lisalmi (!) p ex. gr. in oppidulo!, Peltoniemi, Peltosalmi: M. & 
J. Sahib., cfr de lisalmi Herb. Mus. Fenn. II p. 144; multa 
spec, in H. M. F. — Kb. Kide: Brand.!; Vartsila spec, unum, 
ad Korpiselka Kildsha, Riiakkyla Oravilahti Kankaanrinta (E. 
Kankaanrinta): Link, comm., cfr p. p. Link. Stud. II; Liperi (r), 
Ojanlaks, Autioniemi et inde sec. viam ad Kolehmala!: Eur. & 
H ; Sulkama ad ripam sinistram lacus Hoytiainen, Huhmari in 
Kontiolaks: Hallstr.; [inter Pielisjarvi et Hoytiainen] p hie illic 
in variis territorii partibus, spec, solit.: Axels. Putk.; r Lieksa 
Konnanlampi; Wainio Kasv.!, cfr Herb. Mus. Fenn. II p. 144. — 
Kon. p, ad Dvorets! st fq, Mundjiirvi plur. loc, Mundjarvi— 
Paljiirvi plur. loc, Jyrkanmaki, Kapselkii— Dianovagora, ad Pertti- 
niemi et Tiudie (Simmingl), Jalguba (Kullhem !): Norrl. On.; 
rarior quam C. giomeraia, interdum fl. albis: Giinth. p. 44; 
Suojarvi st r Papero, Moisseinvaara!, Haukka, Hautavaara et 
Ignoila, Saiimjarvi Savilatshu et Potkuselka: Link, comm., cfr 
Link. Stud. II; Dianova-gora : Poppius!; Kivatsh: Kihlm.; de 
Tiudie et Dianovagora cfr Herb. Mus. Fenn. II p. 144. 

O m. rr Lappajarvi Veanteensaari ! in parte septentr.-orien- 
tali: A. L. Backm. Fl., cfr 1. c. p. 136, spec, ex eodem loco 
etiam leg. J. Hyytinen ! et Nystrom! — Kp. in parte australi 
compluribus locis circa Paadane! et in Muurahaisvaara: Bergr. Ant. 

Linkola framhaller, att C. cervicaria nastan ofverallt forekommer 
ytterst sparsamt, vanligen endast 1 a 2 individer tillsammans : Link, comm., 
jfr Link. Stud. IL 

Vidare betecknar Linkola aiten som en anthropochor af andra klas- 
sen: Link. Stud. p. 247 och 1. c. II, jfr 1. c. I p. 329. 

Ab- Abo: 0. Hjelt M. S. (ex ipso); uppgiften later mycket 
sannolik; det forefaller mig egendomligt, att nagon uppgift fran senare tid 
ej foreligger. — Kl. [Parikkala] «ei ole loydetty alueelta»: Hann. — Sb. 
Kiuruvesi (elevers herb.): Zidb., se under O m. — O m. Jakobstad pa besadd 
ang, Alajarvi . . . (elevers herb.): Zidb. Samtliga de sistanforda uppgifterna 
krih-a bekraftelse och _afse sannolikt tiUfallig forekomst; atminstone den 

fran Jakobstad. 

Campanula cervicaria upptages afven fran Kton.: Mela Kasv. V. 378 Campanula cervicaria. 

Till atskillnad fran var. plaiyphylla kallas den vanliga formen var. 
echiifolia Rupr.: Mela Kasv. [II]; af denna senare saiskiljas subvarieteterna 
caerulea och albiflora M. — I Mela Kasv. Ill och IV betecknas var. albi- 
flora som st r. En sadan form finnes i H. M. F. fran Ik. Uusikirkko 
Uusisaha: 0. A. Grondahl! (se ofvan sida 375) och uppgifves for Kon. (se 
ofvan). 

F. plaiyphylla Hartm. Sa. Parikkala 6 km. [»verst)>] S* om sodra 
farjstallet vid Punkaharju as: J. V. Segerstrale !, jfr Prot. 5, XI, 1870. 
Denna form upptogs i de tidigare upplagorna af Mela Kasv., men har ute- 
lamnats i Mela Kasv, V m. fl. 

Campanula glomerata L. 

In maxima pccrte Fenniae australis et mediae ad 63^ 
fere plerumque satis frequenter aid frequenter provenit; in 
parte maxime austro-occidentali minore frequentia (passim — 
satis raro) inveniri indicatur; nonnuUis aliis plagis inprimis 
in vicinitate maris frequentia quoque minuitur; ad septen- 
trionem versus, quamvis rarissime, 64° 55' attingit. 

Till.; Kalm; in pratis aridis st fq: Prytz cont.; in dumetis 
et pratis ad Vasa, Laukaa et Kaavi usque: Wirz. pi. off.; maxima 
pars Fenn.: Fries; Scand. exc. . . . Lapp.: Nym. Consp. p. 477; 
Scand. exc. etiam... Fenn, bor.: Nym. Suppl. p. 207; in Finlan- 
dia australi fq obvia, in australi mediae Finlandiae parte usque ad 
c. 63° plerumque p occurrit: Schedae p. 114, vide etiam DC. Prodr. 
VII p. 467, Led. II p. 880, Liro Ured. p. 477—478 et Link. Stud. II. 

Al. (r): Bergstr.; st r [Finstrom] Grelsby, »Finstr6ms 
ang» (!): Bergstr. Beskr.; e Grelsby etiam comm. Bergr.; Geta p, 
Eckero Storby: Hult ann.; st r Finstrom Godby!, Jomala Lofdal, 
Mariehamn: Arrh. & K.; Geta Bolstaholm: E. Beuter; Sund 
Mangsteckta: Aug. Ren vail!; paucis tantum locis in Alandia con- 
tinenti Jomala Ojen, Hammarland Appelo, Finstrom Ornas et 
Basto, Saltvik Haga, Odkarby (herb. Pesola), Nas, in pago ad 
templum (Pesola!): Palmgr. Stud. p. 448, ubi antecedentes pro- 
feruntur, cfr I. c. spec. tab. VIII; Foglo Brando: Knabe litt.; 
vide etiam Palmgr. Entf. p. 112; iam a Radl. p. 235 enumera- 
tur, Bergr, autem non comm. — Ab. (p): Zett. & Br.; in vicinitate 
opp. Aboae (r) ex. gr. Ispois: E. Renter; Nadendal ad septen- 
trionem versus ab oppido: Pesol., item Arrh. litt., [Sagu] Saus- Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, T. 51, N:o 1. 379 

tila: Wirz. ann.; p: Renv.; Uskela st fq— fq: Hayr.; (fq): A. Nyl.; 
Arrh. Ann. e Pargas non comm. nee Sand, e Rromarf; p: Sel.; 
st fq in vicinitate lac. Lojo: Pesol.; [Vihti] fq: Print/; fq— fqq: 
Flinck; fq [»yleinen»]: V. E. Broth.; fqq: Weeks.; st fq— p: Caj. 
Kasvist., quern 1. inspicias; [Nystad] spec, unum ad viam publicam 
prope fabrieam vini decocti [»viinapolttimoa»]: Sod. — Nyl. 
in terra continenti (r) enum.: W. Brenn. Vaxtg ; p: His. et W. 
Nyl.; Snappertuna Raseborg: Hiiyr.; Inga Vesterkiilla Linnais in 
litore marino et Joddbole, in Svartback non est: Brenn. vaxtf. 
p. 77; fq, st cp: Stenr.; st fq, in maritimis tamen non est, nisi 
in Hogland, ubi teste E. Nyl. invenitur: Ssel. 0. Nyl; Orimattila 
fq: Link, comm.; Hogland (!) r (E. Nyl. Ber.): Brenn., vide 
etiam infra. — Ka. f q : Blom et Linden. — Ik. fq: Malmb.; 
[in tota Ingria fq: Meinsh. p. 208]. 

Sat. st fq: Malmgr. et Hjelt; [Loimaa] (rr) Kauhanoja 
(E. Hollo), Mellila (spec, in herb, alumnorum): Saur.; Bjorneborg 
1908 (Fontell): Hayr. Bjorneb.; inter plantas rariores enum,: 
Berlin p. 136; fq-st fq: Sola Flor. p. 90. — Ta. (fqq): Leop.; 
fq: Knabe Fort., Asp. & Th., Norrl. s. o. Tav. et Bonsd.; fq, 
sp: Borg Tiet.; fq— st fq: Wainio Tav. or., vide etiam Hult tr. p. 
196. — Sa. Valkiala st fq: Hult Fort.; (fqq): Hult. — Kl. st 
fq: Fl. Kar. et Hjelt; fq: Hann.; in vicinitate lacus Ladoga fq, 
interiore in parte fq— st fq: Link. Stud. p. 273; in vicinitate 
lac. Ladoga fqq— fq, interiore in parte ad partem maximam fq, 
enum.: Link. Stud. II, vide etiam infra. — Kol. fq: Elfv. 

Oa. (st fq): Malmgr.; Narpes (fq): Nordl. p. 20; Jalasjarvi 
ad meridiem versus a Mandila: Hjelt; st r Alavus et Kuortane! 
compluribus locis; Laur. Vaxtf., cfr I.e. p. 17, vide etiam infra. 
— Tb. (st fq): Broth., spec, e Saarijarvi!; [Jyvaskyla] baud fq 
adhuc non adnotata nisi ad Hirvenpelto et Tourujoki: Link. 
Kasv. p. 169; Jyvaskyla Lohikoski : Hayr.; Pihlajavesi non obviam: 
Norrl. n. v. Tav.; Pihtipudas r— st r, enum. e 3 locis, Kinnula 
r Muhola Tuliniemi: Roiv. — Sb. (baud fq) usque ad Kuopio : 
E. Nyl. & Chyd.; Hankasalmi: [L. M] Runeberg!; Leppavirta fq: 
Enw.; Kuopio (fqq): Mela; [Kuopio!] st fq: Link. Lis.; usque ad 
Nilsia: Knabe in litt. ad Sa^lan; Nilsia Kuuslahti ad Hovi et 
Mehtatupa: Kyyhk. litt.; lisalmi r Peltosalmi: M. & J. Sahib., 380 Campanula glomerata. 

ex lisalmi etiam comm. Lundstr., cfr Herb. Mus. Fenn. II p. 
144, vide etiam Kyyhk. Keski-S. p. 57, 59, 61 et 62, Ter. Muist. 
p. 102, 105 et HI, item Kyyhk. Matk. p. 96-97 et infra. — 
Kb. Kide (fq): Brand.!; Liperi (fq): Eur. & H.!; Ilomantsi: 
Woldst.!; p— st fq, spec, solit., raro subdominans, maximam 
partem ad ripam occidentalem lacus Herajarvi: Axels. Putk.; 
Eno Jakokoski baud infrequens: Wainio ann.; Wainio Kasv. 
non comm. — Kon. fq_fqq, Saoneshje et Reg. occ. fq: Norrl. 
On., vide quoque Giinth. p. 44. 

O m. rr Gamla Karleby, bis vel ter lecta eodem iure prae- 
termittenda atque commemoranda erat: Hellstr.; rr Soini culta ad 
praediolum prope Lohijoki, a silva ad Ukonmaki ducta esse 
dicitur, Lappajarvi Kielaankangas (Nystrom!) et Veanteensaari 
cum C. ceroicaria: A. L. Backm. FL, cfr 1, c. p. 136, vide 
etiam infra. — Ok. Kajana ad antea scholam agriculturae Sep- 
pala (Director scholae), [etiam Metsav.], Kianta [»Suomussalmi»] in 
campis fabricae Amma! nonnulla spec, multas per aestates, cum 
seminibus graminis videntur introducta: Kyyhk. litt., cfr Kyyhk, 
Suom., ubi rr inveniri indicatur, 1. c. p. 19, 21 et 23, p. p. 
Brenn. bidr. et vide infra; Ristijarvi Pakariiahti in solitudine 
[»autio»] 2 aut 3 spec: Kyyhk. litt. 1920. — Kp. in parte 
australi compluribus locis in vicinitate Paadane, Siiterinvaara, 
Makkosensaari et Sarkijarvi in insula Suondali, in parte media 
in pago Maasjarvi, Kemi in colle herbido ad meridiem versus 
a Usmankoski: Bergr. Ant.; maxime ad septentrionem versus 
ad pagum Usmana!: Bergroth in Medd. XXI p. 24. 

PI. Finl. exs. N:o 376 a Ab. Lojo SOLhem in margine 

silvae leg. Lindberg, N:o 376b Sat. Karkku Kulju in colle sicco 

leg. L. Nordholm, A. Forsblom, Hedv. et Hj. Hjelt. 

Kihlman uppraknar Campanula glomerata bland arter, som i trakten 
af Helsingfors aro litorifoba: Medd. XVIII p. 264 (se detaljer under Nyl. 
i petitstycket). Med anledning haraf papekar Brenner, att arten finnes i 
Inga Joddbole pa V2 km:s afstand Iran hafvet och dessutom pa Fagervik 
och pa Drumso vid Helsingfors: Medd. XXIX p. 25. Som stod for Kihl- 
mans uppfattning kunua a andra sidan anforas vissa uppgifter fran A b., 
Hayrfens uppgifter fran Sat. Bjorneborg (se i texten) och detaljuppgifterna 
fran O a. — I detta samraanhang fortjanar anforas afven foljande uppgift 
af Linkola fran det af honom undersokta omradet (Kl., Kol., Kb. och Kon.): ( Acta Societatis pro Fauna et Flora Fcniiica, T. 51, N:o 1. 381 

»Muuten fq, mutta osaksi valiemman yleinen, jopa harvinainen tai puuttu- 
vakin oiaissa Yenajaii rajalla olevissa tienoissa (niinpa ei niihty Suojarven 
Kotojarven kyliissa, Hautavaaralla eika Ignoilassa, samoin ei esim. Suista- 
mon Uuksujarvella oikil Saamjarveii rajakylissa>>): Link, comm., jfr Link. 
Stud. IL 

Nyl. Ej observerad [ar 1883] vid Helsingfors, djiremot Tliusby, Trask- 
anda fq, Esbo Punjo och Gumbole fq, ej observerad i skargarden: Kihlm. 
ann.; llelsinge Aggelby r endast 2 cxx. pa ett stalle, Borga ett par ex. 
vid landsvagskant 1921: Hiiyr. — O a. 1 Linden Bot. anforas inga fynd- 
orter fran Kasko etc. Frekvensen hos Nordl. p. 20 och Malmgr. sakerligeu 
alltfor hog. — Sb. Kyyhkynen uppraknar C. glomerata for (40 a) 50 fynd- 
orter i olika socknar inom detta landskap ; bl. a. ymnig t. ex. Maaninka! 
Leskela m, fl., Kaavi Liununniemi: Kyyhk. litt. — O m. Jakobstad pa 
odlad ang (exempl. i elevers herb.): Zidb., en uppg., som emellertid erfor- 
drar bekraftelse ; naturligtvis foreligger mojligheten af att arten har varit 
tillfallig. — O k. I Brenn. bidr. och Kyyhk. Suom. anvandes tecknet for 
tillfallig forekomst. 

C. glomerata upptages afven frcxn Kton. och Kpor.: Mela Kasv. V. 

Linkola betecknar C. glomerata i Ladoga-trakten som en anthro- 
pochor af tredje klassen, i den inre delen af det undersokta omradet ater som 
en anthropochor af andra klassen: Link. Stud. p. 249 och 248, jfr 1. c. II 
afvensom I p. 249, 315 och Tab. V. 

Mela upptager subvarieteterna violacea Mela och albiflora Mela : Mela 
Kasv. [II] p. 91. I Mela Kasv. Ill och IV betecknas var. alhiflora som 
st fq ['>iy<<], hvilket otvifvelaktigt ar en alltfor hog frekvensgrad. Savidt 
jag kiinner, ar namligen h vithlommig C. glomerata sallsynt; Lindberg sa- 
ger: »t. o. m. mycket sallsynt>: Lindb. comm. I Mela Kasv. V upptages 
ej nagon f. alhiflora, det endast namnes att arten sallan har hvita blom- 
mor. I Sat. Karkku har jag antecknat enstaka exemplar af den hvit- 
blommiga formcn pa 4 sarskilda stallen. Den finnes i H. M. F, fran Nyl. 
Kyrkslatt Veikkola: Brenner!; Sjundea »inter Svedja et Veiby»: Lindberg! 
och omnamnes vidare K 1. Parikkala Rantalahti (E. Wilska): Budd. muist. 
— S b. Lapinlahti Oravimaki: Kyyhk. litt, 

I Mela Kasv. V omnamnes f. salviifolia Wallr. Om denna skrifves: 
»Osakert om ratt»: Lindb. comm. Formen uppgifves f. 6. endast i ett 
par MS. 

Hybriden C. cervicaria x glomerata upptogs fran Sb. [»12»]: Mela 
Kasv. IV, men uppgiften har utgatt ur Mela Kasv. V, sasom uppenbarligen 
grundande sig pa felbestamning. 382 Campanula trachelium. 

Campannla trachelium L. 

In Alandia passim (— satis frequenter^) in coryletis occur- 
rit, ceterum in Fennia australi raro et non ultra 61° 45' 
leda; in Karelia orientali nonclum visa est. 

Kalm; in dumetis umbrosis: Prytz cont.; Aland., Carel.: 
Nym. Consp, p. 478; in Al. baud infrequens, in Nyl. (tantum) 
loco supra allato [Ekenas Tvarminne], in Ik. et Kl. paucis locis 
crescit: Schedae p. 113, vide eliam DC. Prodr. VII p. 469, 
Led. II p. 882-883, Norrl. in Atlas p. 21, K. H. Hallstr. p. 95 
et Link. Stud. II. 

Al. p: Bergstr.; Jomala— Hammarland fq: Tengstr.!; complur. 
locis Basto, Jomala etc.: Bergstr. Beskr.; Finstrom (!) Bergo 
Huso: Ssel. ann.!; Geta complur. locis ex. gr. Ostergeta: Halt 
ann.; »Kastelholms kungsgard»: Leop. ann.; p— st fq in coryletis, 
Jomala (!) Ramsbolm (!) et Lofdal!, Geta Bolstaholm et Bergo, 
Hammarland Skarpnato et ad templum, Finstrom Grelsby, Eckero 
Storby— Bole, Kumlinge ad occidentem versus a pago Kumlinge, 
Ingersholmen, Sorholmen: Arrh. & K.; Sottunga st fq in cory- 
letis, Kokar Angholm et Ido: Arrh.; Hammarland Appelo, Geta 
Dano, Isakso, Snacko, Finno: Ch. E. Boldt; Sund ad sinum 
Kastelholm: Gadol. 1894; Lemland Nato: Aug. Renvall!; enume- 
ratur e 45 locis: Palmgr. Stud. p. 448—449, quem 1. inspicias, 
cfr 1. c. spec. tab. VIII; Kumlinge st fq in coryletis, Brando 
Soderholm in pago Brando: Bergr.; in Alandia occidentali et orien- 
tali et in par. Foglo magna distributione [»recht verbreitet»], in par. 
Vardo, Sottunga et K5kar r: Palmgr. Entf. p. 94, cfr 1. c. p. 112, 
vide etiam Bergroth in Medd. XX p. 37, Popp. p. 42, Palmgr. 
Hipp. p. 41, 69, 70, 114, 145, 146, 168 et 173, Samuelss. p. 131, 
item Klingst. Vaxt. p. 35 et 52. — Ab. Inio Stor-Salmis: Bergr., 
cfr Bergroth in Medd. XX p. 37 et 38, vide etiam infra. — 
Nyl. Ekenas Tvarminne in statione zoologica (!) nonnullis locis 
in coryletis: Hayr., cfr Suom. I p. 30 et L. Y. 1920 p. 92; 
[Ekenas] Tvarminne Storangsberget: Hayr. Landv. p. 164, cfr 
Medd. XXI p. 5 et 10, Silfvenius in L. Y. 1904 p. 275 et 
Klingst. Nyl. p. 89; Storangsberget [»niittyvuorella»] nonnullis 
locis st cp: Hid. comm.; Fagervik: Hisinger!, vide infra; Inga: Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, T. 51, N:o 1. 383 

A. Wahlstedt, clr Medd. Ill p. 194. — Ka. Kaisalii: Suomilai- 
nen! - Ik. r in par. Kakisalmi [»Kexholm»], Pyhajarvi!, Sak- 
kola et Valkjarvi: Malmb.; Valkjarvi Pahkinamiiki: Hannikainen! 
et Lindb. herb.; Sakkola Ojaniemi in coryleto nonnullis locis 
pec— pc— sp, Vuoksela Riiiharanta in coryleto sp: Hid. comm. 
1921; Kakisalmi Parnii in luce: Kotil. litt. 

Kl. r Sortavala: Fl. Kar., spec. leg. Nikl.!; in par. Sorta- 
vala p (Bergstr.), ad Kirjavalaks (!) pluribi: Norrl. Symb., cfr 
1. c. p. 8; Impilaks contra Piatinen p: Hjelt, cfr Hjelt Ant. p. 
63; Kirjavalaks! et Suosaari!: Ghydenius; r in vicinitate lacus 
Ladoga: Link. Stud. p. 281, cfr 1. c. p. 35 et Link. Stud. II; 
enum. e permultis locis Link. Stud. II, quern I. inspicias, et 
antecedentes et sequentes hie commemorantur, cfr de Sortavala 
Rantalahti Link. omen. p. 163; Sortavala Haavus: Linden!; Sor 
tavala Vaavalahti: J. S. W. Koponen in Hayr. herb.; Sortavala 
Kirjavalaks (!) Paksuniemi!, Juvosenlahti! [vide antecedentes] et 
Potsovaara, Impilaks Viipula!, Sumeria Raukkiivuoret : Peso!.; 
Sortavala Helyla inter Helmijarvi et Tohmajoki: Pesol. tutk. p. 
75; Sortavala Karmala: T. Pesu ! 

PI. Finl. exs. N:o 373 Nyl. Ekenas Tvarminne Krogen in 
coryleto ad radices montis Storangsberget leg. Palmen. 

Stbrsta delen af Finl: Fries; uppg. ar bade oriktig och vilseledande, 
jfr W. Nyl. Till. p. 301. — Ab. Kimito : Ale. IV o. V. Uppgiften afser 
ett exemplar fran A b. Kimito Keku-Viksvedja [pa etiketten Viksvidja]: 
Olsson!, men liksom sa manga andra af Olssons uppgifter maste afven denna 
betraktas som tvifvelaktig. — Nyl. C. irachelium ar i Fagervik insamlad 
i tradgard: Ohrnb.; arten liar sannolikt har varit odlad. — I k, Af intresse 
ar, att C. irachelium endast upptages fran kalkstensomradet: Meinsh. p. 
208 och XXVIll. — Ta. Hauho: Herk.; uppg. afser antagligen G. rapun- 
culoides. 

Linkola betecknar C. irachelium &om hemeropUob: Link. Stud, p. 281 
cell Link. Stud. IL 

Afven af denna art sarskiljer Mela Kasv. p. 91 subvarieteterna cae- 
rulea och alba, Campanula latifolia L. 

In Fennia australi rasissime usque ad 6P 45' occurrit. 
Ceterum ravo {T) colitur et hie illic subspoutanea invemtur. 384 Campanula lati folia. 

Fennia (Tengstr. in litt.): Led. II p. 882; Scand. (exc. Lapp. 
Fenn. p. d.): Nym. Consp. p. 478, vide etiam DC. Prodr. VII p. 
469, Lindb. PfL p. 15, Nbrrl. in Atlas p. 23, Liro Ured. p. 477, 
K. H. Hallstr. p. 97-98, Link. Stud. II et infra. 

Al. Lemland Nato in coryleto: Palmgren!, cfr Palmgren 
in Medd. XXXII p. 41 et inprimis Palmgr. Stud. p. 449, 610 et 
spec. tab. VIII, item Hufvudstadsbladet 1913 N:o 195 s. 5, Suom. 
II p. 55, Palmgr. Entf. p. 57, 83 et 112, vide etiam infra. — 
Ab. vide infra. — Ik. »Pyhajarvi in coryleto iuxta lac. Ladoga 
prope pag. Rantakyla»: Lindberg!, cfr Medd. XXIV p. 82 et 
vide infra. 

Kl. [Sortavala] Kirjavalaks: Chyd.!; Kirjavalaks »Lahen- 

tausta»: Poppius!; in vicinitate lac. Ladoga rr: Link. Stud. p. 

281; Sortavala Kirjavalaks (!) ad occidentalem partem sinus ad 

pedes montium Louhuvuoret: Pesol., spec, adscriptum prope 

praedium Vatka!; Sortavala ad sinum Juvonen: J. S. W. Ko- 

ponen!, cfr de his Link. Stud. II; Sortavala Anjala in Juvosen- 

lahti et Kirjavalaks in ripa ad montem Variskallio in parte 

septentrionali : K. H. Hallstr. litt., vide quoque Liro Ured. p. 477. 

— Kol. [r tantum in reg. coll. lecta Mjatusova in nemore, Vos- 

nessenje! in declivi fertilissimo: Elfv., ambo in Rossia;] prope 

Vosnessenje latere fennico, compluribus locis circa Kallionkylii, 

Kalajoki, Soutujiirvi et Shoksu, item prope Petrosavodsk : Caj.; 

Schtjeliki [»Stjelegi»] et Soutujarvi [»Soutojarvi»]: Lindr, Verz. 

p. 38 et Liro Ured. p. 477; in vicinitate lacus [Onega], interiore 

in parte aut deficiens aut rr: Cajander & Lindroth in Medd. 

XXV p. 25, cfr 1. c. p. 24 et 28, item Lindr. Verz. p. 38, spec. 

e Vosnessenje! et Kalajoki! 

Storsta delen af Finl. och Lapp!.: Fries ar en fuUstandigt oriktig 
uppgift; W. Nylander sager »mihi nondnm e Fennia visa>>: W. Nyl. Distr., 
jfr afven W. Nyl. Till. p. 301. 

C. latifolia upptogs bland de vildt vaxande arterna i Herb. Mus. 
Fenn. [ed. I] fran K 1. ['>K»], men uteslots ur ed. II, jfr 1. c. p. IX not. 
Om densamma narandes: »E K 1. Kirjavalaks forsitan spontanea, ceterum 
certe adventicia; quoque ad fines territorii ad flum. Svir sponte crescere 
dicitur»: Herb. Mus. Fenn. II p. 144. — Senare liar arten antraffats vildt 
vaxande i landskapen A 1. ocli I k. 

A 1. Om fcirekomsten i Lemland meddelas niirmare uppg. i Palmgr. I Acta Societatjs pro Fauna et Flora Fennica, T. 51, N:o 1. 385 

Stud. p. 449, till livilka hanvisas, — Ik. Aiten antriiffas i taliilca, hog- 
\uxna oxompLar dels bla-, dels hvitblommiga, pa en hasselbevuxen slutt- 
ning njira Ladoga: l.indberg i I\Iedd. XXIV p. 82. Senare lattar Lindberg 
«>nara Ladoga* till »invid Ladoga*: Lindb. comm. — Kol. och Kon. C. lati- 
folia omnamnes fian Petrosavodsk och Dvorets: Sahib. Bidr. Noirlin tyc- 
kes emcllertid hafva ansett uppgifterna osakra, da han ej omnamner dem ; 
niira Petrosavodsk iir arten senare funnen af Cajander. 

C. latifoHa omnamnes afven fran Kton.: Mela Kasv. V. 

Om C. latifolia som forvildad foreligga flere uppgifter. Ab. Abo 
Runsala, trol. gammal tradgard, tva blommande individ 1885: Linden 
Bot.; Abo Runsala [>>Ruissalo] Chorceuksen lahteellii 1 yks. eri vuosina 
(N. Kanerva)»: Hid. comm. Redan fran aldre tid foreligga ett par uppg. 
fran denna trakt: Abo (L Ringbom): SaeL ann.; Abo vid porten till Kup- 
pis: E. G. Printz, som dock icke var fulji saker pa bestamningen. Arrhe- 
nius bekraftar saval forekomsten hiir som afven bestamningens riktighet: 
Arrh. Ehuru det icke uttryckligen utsagts, torde det vara stallt utom allt 
tvifvel, att alia dessa uppgifter afse forvildade exemplar. - [Vihti] for- 
vildad i Olkkala tradgarden, for ofrigt allmant odlad i triidgardar: Flinck; 
iifven antecknad fran Olkkala tradgard af V. E. Broth, m. fL — Kourlal 
tradgard i lunden nedanfor Laukkamaki berg, Wanhala vid Hevonoja 
back. Observerad forsta gangen 1900 tillsammans med Arvid Heikell, 
torde icke har vara forvildad: Weeks, muist. [Icke dess mindre hyser jag 
an sa lange mina tvifvelsmal harom.] Redan tidigare inlamnades ett 
exemplar fran Vihti beteshage omkr. 5 km. [»V2 mil'>] ^^^.n narmaste 
torp: elev C. A. Langstromi, jfr Prot. 6, IV, 1879. — Nyl. Borga »ua- 
der barbuskar vid ett potatisland)>: M. Wasnerberg !, jfr Prot. 5, XII, 
1868. Arten upptages fran NyL redan 0. Hjelt M. S. — K a. Viborg 
Kiiskila 1856: J. Krohni, ex. inlamnadt af Nyberg; Viborg: norm. lye. 
elev L. Krohni, jfr Ale. IV. — Ik. »Pyhajarvi Taubila in prato horti effe- 
rata»: Lindb. herb. »Kivennavan pappilan puutarhassa»: Huum. retk. p. 
216. — Sat. Euraaminne Wuojoki forvildad, gammal park uti buskage: C. 
G. Bjorkenheimi, jfr Ale. IV och Kivir.' Kouluk. 

Om artens odlicg har jag endast anteeknat Flincks uppgift, se under 

Ab. Vihti. 

Linkola betecknar C. latifoHa som hemerophob: Link. Stud. p. 281 
cch Link. Stud. 11. 

Hvitblommig C. laiifolia ar sallsynt. Den foreligger fran Ik. Pyha- 
jarvi »in coryleto iuxta lae. Ladoga pone pag. Rantakyla»: Lindbergl och 
Kol. "Wosnessenje : Lindroth & Cajander!; se afven under Ik. i petitstycket. 

Campanula rapiiiiculoides L. 

Jp occidentali parte Fenniae vara et ex mea sententia 
plurimis saltern locis ex hortis aufuga incenitur, in Karelia 

Typis impr. "A 1923. 25 386 Campanula rapuaculoides. 

orcidentali certe spontanea est, quamvis pleriimque rarior; 
in Karelia onegensi autem passim — satis frequenter pro- 
cenit; in liac provincia usque ad 62^ W ad septentrionem 
versus procedit; in Fennia orcidentali ad 65^ 50' una loco 
spontanea, itireniri indicatur. Ceterum colitur et in saburra 
etc. usque ad 65^ occur/'it. 

»ln Finl. aust. rr, in prato declivi graminoso Saustila Sagii 
legi»: Prylz cont.; Scand. exc. Lapp.: Nym. Consp. p. 478; in 
Fenn. bor. deest [serius lecta]: Nym. Suppl. p. 208; omnino in- 
digena tantum in Finlandia aiistro-orientali, iibi st r vel r usque 
ad 63" 15' occurrif. Adventicia fq in hortis in Finlandia australi 
et media: Schedae p. 113, Vide, etiam DC. Prodr. VII p. 469, 
Lindr. Verz. p. 38, Liro Ured. p. 477 et Link. Stud. II; W. 
Nyl. Distr. vide sub Kl. 

Al. r: Bergstr.; [Finstrom] Bast5: Bergstr. Beskr.;, r Jo- 
mala in horto praedii sacerdotis: Arrh. & K.! et Palmgr. 1898, 
cfr Liro Ured. p. 477 et vide infra. — Ab. (p): Zett. & Br.; 

o o 

Abo: A. G. H. in dupl! et Brenner in herb. lye. n.; Merimasku 
(P. A, Karsten): Liro Ured. p. 477; Pargas rr Lillholmenj in 
Kyrkfjiirden : Adl. [certe adventicia: Arrh.]; Pargas Kapellstrand 
et Lofsdal (0. et E. Reuter): Arrh. Ann.; Kuusto Julias in horto 
spontanea crescens: Sselan!; Uskela PuUola: K. E. v. Bonsdorffl; 
Bromarf Kivitok in horto: Sand.; [Vihti] Oravala et Ojakkala: 
Flinck [nonne adventicia?], vide etiam Prytz cont. et infra. — Nyl. 
Inga [Orslandet ad] Rovass: Brenner! et W. Brenner!, cfr W. 
Brenn. Vaxtg., ubi rr appellatur; Sibbo Loparo inter Lindudden 
et Lamudden 1910 in alneto (Alarik Pahr.gren): Palmgr.; Borga 
Hermanso in margine agri: Gadol. 1889; Morskom: Stromborg!; 
r Hogland! Pohjakyla, Artsjo Kinttula verisim. eff.: Ssel. 0. Nyl., 
cfr Brenn. et Brenn. Till.; in vicinitate amnis Lovisa: L. S. in 
Geogr. F. T. 1901 p. 250 [adventicia?]; Hogland Lapinlahti: 
Brenn. Till. p. 36!; [Hogland] in prato ad Suurkyla st cp [»tal- 
rikt»]: Saelan in Medd. XXV p. 78, vide ceterum infra. — Ka. 
[Jaaski] rr Raikkola in margine agri (J. E. Komi): Valle tiet.; 
vide etiam infra. — Ik. p: Malmb., spec, e Rautu!; Uusikirkko 
(Gobi & Tranzschel): Liro Ured. p. 477; Sakkola Ojaniemi duobus 
loeis, in uno st pc, in altero pec: Hid. comm. 1921; Pyhajarvi Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, T. 51, N:o 1. 387 

prope pag. Salitsanranta: G. Lang!; 2 spec, ex Ik. in Lindb. herb.; 
(in tola Ingria, liic illic fqq : Meinsh. p. 209]. 

Ta. r Lahdentaka in Tyrviinto, etiam in nemore oppidi 
Tavastehus lecta ab 0. Ticcander: Asp. & Th.; Tavastehus in 
horlo [»park»]: K. Collin! [adventicia?]; [Tuulos] Oneida: G. 
Miinst. p. 89; r Yetikko in Luniiala, Kiirhila ad Kantola (F. 
Silon!): Norrl. s. o. Tav.; vide ceterum infra. — Sa. Valkiala: H. 
Melander in herb. lye. n.; Villmanstrand: Simming!; Ruokolaks 
rr Stenbacka (Londen): Hult; Savonlinna Piiiiskylahli, Saaminki 
Kesamonsaari prope Vakevalanvuori: Budd. muist.; Rantasalmi 
(A. Westerlund): Liro Ured. p. 477, vide etiam infra. — Kl. r 
ad Ladogam borealem: Fl. Kar., spec, in dupl. e Piilkjarvi!; 
Kronoborg Haavikko: E. Juslin!; Jaakkima: Valle!; [Parikkala] 
st r »Pappila», Papinniemi, Rita, Oravanniemi et Viitasaari: 
Hann., cfr Linden p. 137, spec, e Parikkala leg. M. Werving!; 
Uukuniemi: Nikl.!; Kirjavalaks Paksuniemi: Linden!; Impilaks 
ad Pullinvuori (Bergstrom) : Norrl. Symb.; Sortavala Anjala: 
Enw. hav.; Sortavala inter Kirjavalaks et Anjala: Palmgr.; Sor- 
tavala Petrokallio: Knabe litt.; Sortavala ad serratrinam IJelyla, 
Nukuttalahti (alumn. sem. Siiri Sokkanen) et in insula Tulola 
{alumn. sem. D. Afanajeff): K. H. Hallstr. litt.; Impilaks ad 
Neulaislampi: Hjelt; in vicinitate lacus Ladoga st r, interiore 
in parte rr: Link. Stud. p. 273, cfr 1. c. p. 163, et Link. Stud. 
II; Sortavala Makisalo, Valimaki, Vehkalahti Pitkala, Rytty in 
Palomaki, et ad domum pauperum [»vaivaistalon»], Ruskiala 
complur. locis, in dicione marmoris eiusque vicinitate Atasko 
2 — 3 locis, duobus locis in vicinitate Lahteenselka, complu- 
ribus locis in Ilola et Sarkisyrja: Link, comm., cfr Link. 
Stud. II, ubi multae adnotationes aliae proferuntur et 1. c. p. 
491; Sortavala Hympola ad pedes montis Linnavuori (Valle), 
Ruskiala Suolamaki, denique Suistamo Vaaherselka (Pesola): 
Link. Stud. II; Sortavala Makisalo infra montem Pekanvuori 
pc et prope praedium Kuokkanen!, Ruskiala Otrakkala! pc, Suis- 
tamo Leppasyrja! Kylanmaki! hie illic pc: Pesol.; Sorta- 
vala Valimaki ad Valkiilampi: Linkola in Medd. XLIl p. 45, cfr 
1. c. p. 46; Palkjarvi [verisimiliter Pirttiniemi]: H. E. Arppe in 
herb. lye. n.; Ruskiala: W. Nyl. Distr.!; Ruskiala Uola: Nystroml, 388 Campanula rapunculoides. 

vide etiam infra et p. 389 et p. 391. — Kol. Vakrutschej et. 
Petrosavodsk : Caj., spec, adscriptum Nimpelto!, cfr Lindr. Verz. 
p. 38, ubi nomen scribitur Gakrutsi, et Liro Ured. p. 477, ubi 
scribitur Gak-Rutschei; Shoksu: Liro Ured. p. 477; Petrosa- 
vodsk (Giinlher): Norrl. On.; vide etiam infra; Elfv. omnino non 
comm., fortasse tamen praetervisa. 

Sb. r Kiuravesi in pago ad templuin, Nilsia prope dever- 
sorium Pelonniemi: Mela, cfr Medd. XXVII p. 49 et vide infra; 
spec e Nilsia leg. L. Kiljander!; Kuopio Vehmersalmi: Budd. 
muist.; Kuopio (!) Bjorkbacka: alumn. Savander indupl.!; Kiiiru- 
vesi: Lundstr., cfr Herb. Mus. Fenn. II p. 144; Maaninka P51ja 
Kariinka cp, Lapinlahti Naarvanlahti Lehtimaki ! cp, Muuruvesi 
Pelonniemi in vicinitate Nipasenmaki — KoivumiJki — Lillinmaki! 
complur. locis cp — cpp, Kaavi Siikajarvi Likosaari ! st cp: 
Kyyhk. litt., de Polja Mikkajarvi cfr Kyyhk. tiet. p. 79, cfr item 
Kyyhk. Suom. p. 23, vide ceterum infra et p. 389 et p. 391. 
— Kb. Kide, Kesalaks (Arppe): Chyd.; Kide Hvilodahl: U. Te- 
len!, cfr Herb. Mus. Fenn. II p. 144; Kide in vicinitate templi 
(Hilja Liimatainen herb.): Link. Stud. II, vide etiam infra. — 
Kon. ad Onegam iuxta Kivatsh!: Fl. Kar., cfr Norrl. On.; p — st 
fq, ad Dvorets! in declivibus deustis, nemorosis, vel dumetosis 
st fq— fq in lucis frondosis st pc, locis similibus ad Mundjarvi 
baud r, Tiudie plur. loc. in versuris et colliculis agrorum, Dia- 
novagora, Gorka — Suunu, Perttiniemi (Simming!), Saoneshje fq 
et in versuris etc. at praesertim in pratis collinis siccioribus, 
arboribus Alni incanae sparsis, vestitis, in Reg. occ. deest: 
Norrl. On.; Saoneshje fq : Herb. Mug. Fenn. II p. 144; tota in- 
sula Klimetskoi [»Sennoguba»] : Caj.; Kishi [»Kiischi»]: Lindr. 
Verz. p. 38, cfr de his Liro Ured. p. 477. 

Ok. Puolanka Kotilankyla Talkkunamaki Polhoniitty : 
Kyyhk. litt.!, cfr Kyyhk. Kaj. kasv. p. 14—15 et vide infra. 

Ob. Alatornio Ruottala Kalkkimaa : Rantan. Retk. p. 37!, 
quern 1. inspicias, vide iam Medd. XXX p. 131 et infra, et p. 
389 et p. 392. 

PI. Finl. exs. N:o 372 Ab. Lojo SOLhem in horto leg. 

Lindberg. 

Sodra Finl.: Fries ; uppg. kan for denna ostliga vaxt knappt anses riktig Acta Socictatis pro Fauna et Flora Fennica, T. 51, N:o 1. 389 

Sa Se uppgil'tcrna om tillfallig forekomst. — Kl. Om forekomsten 
hiiistades skrifvcs : oKaikissa Sortavalasta ja Ruskialasta mainituissa seu- 
duissa laji on alkuperainen ja kasvaa monessa paikassa lehdoissa» : Link, 
comm., jfr Link. Stud. H. 

Sb. Da nordgransea for den sainmanhangande utbredningen af Cam' 
panula rapunculoides gar genom detta landskap, anfcir jag har nagorlunda 
fullstiind gt Kyyhkynens uppgifter i deras ursprungliga form (se vidare i 
texten). Maaninka: Karangan mbkin ohrapellissa ja sen pientarilla tana- 
kin kesana (1918) runsaasli; Ranta-ahon 1.; Solanpaikan 1.; Munakkamaella 
(Rissasen mokiu 1.) ja Kokkosenmaella. (Kaikki namiit paikat Poljalla). 
Lapinlahii 1) [Naarvanlahdenkyla] Lehtimaen pientarilla, pelloissa ja haka- 
luailla runs.; 2) eraan mijkin pientarella kiviraunion kupeella (lahella edell. 
paikkaa) ; ja 3) Oraviraaella. Eraan kansak. opettajattaren tiedonannon 
muk. inyos 4) Kotkatmaen pient. Er. koulul. herbariossa nain naytteita 
Lapinlahden 5) Pajujarven Icylasid. Luultavasti oikea loyto. Kuopion pit. 
Eriian puron piennartihmalla MurroUa st cp ja eraalla kuivalla piennar- 
kentiilla >Siimeksen tien varr. cp. (Molemmat paikat Kasurilan kyl.). Sa- 
masta Kasurilan kylastii ilmoitti sen loytaneensa myos Maist. L. Korlionen 
2:sta paik.: Niinimaen mokin 1. (Lehdon »kyl.») ja Mustikkaniemen I. Itse 
loysiu sita myos Kuopion pit. Savon (= Koivusaaren) kylan ja ^Maaningan 
Hamulaii kylan rajalta eraalta yanhalta aliolaitumelta (kalkkiper. maalta) 
Honttalan 1. . . . Loytoa Lapinlahden Pajuj.lrvelta pidan taysin varmana 
ja luotettavana. Se on tahaa asti tuntemistani Sb. loydiiista polijoisimc 
Kyylik. litt.; senare tillagges »Ki.opio Siilinjarvi Harjamaki rauniossa»: 
Kyyuk. litt. 1920. 

Ob. Ylitornio [.>Ofvertornea»]: Ale. IV och Y; sakert skriffel for 
Nedertornea. 

Af intresse vore att fa utredt, om C. rapunculoides i A!., A b. och N y 1. 
forekommer annat an rent tillfalligt. Upplysande ar i detta fall hvad som 
namnes om forekomsten i Danmark: »Dan. non rara et in hortis, ob 
radicem valde ramosam et geramiferam, saepe molesta»: Nym. Suppl. p. 
208, jfr afven Lange, Overs, p. 263. 

Ehuru det ar mer an sannolikt, att C. rapunculoides pa flertalet af 
ofvannamnda fyndorter bor betraktas som tillfallig, anfor jag dock i samman- 
hang de uppgifter, iir vilka en. tillfallig forekomst tydligt kan utlasas. — 
Ab. Forvildad i f. d. Botaniska tradgarden i Abo (!), darifran den utspridt 
sig: 0. Hjelt M. S. (ex ipso); [«Turun linnankentta] pcc.>: Pesol. Tur. p. 
43 ; oSkansin kaatopaikalla laheilil Turkua» st cp [»joks. yl.»]: Lahti Tul. p. 
136; Abo flerstades i och i narheten af gamla tradgardar och planteringar, 
Nadendal flerstades forvildad i och i narheten af tradgardar, ot^^fvelaktigt ur- 
sprungligen odlad : Arrh.; Abo [vTurku] rautatien puistossa. kylvonurmella, 
Lojo Storo [.>Lohjan saari)>J Maila pellon pientareeUa»: Pesol.; Korpo rr«Korpo- 
strom som ogras i tradgard*: Ekl. comm.; Vihti Irjaja omkring korsbars- 
planteringen: E. G. Printz, jfr Flinck ; Oravala, Ojakkala : Flinck; [Vihti] 390 Campanula rapunculoides. 

Niuhula folkskolas tradgard, dito vid Hiiska gard : Weeks, muist.^) ; rr 
»kasvaa vanlian talon raunioilla Irjalassa* : V. E. Broth. *); [MynamakiJ r 
vahissa maarin Kallisten puistossa ja puutarhassa. Kenties ei aivan villina 
pidettava»: Caj. Kasvist.; [Nystad] ^eraassii puutarhassa»: Sod. — N y 1. [Te- 
nala Lappvik] pa 1890-talet sparsam pa en mindre flack pa faltbacken 
vaster om Sandudden, aven 1905 och 1908 fcrtfarande sparsam pa samma 
stalle: Playr. Adv. p. 161!, exemplar afven inl. genom Palmen!; Tenala 
»Lapvikin lastauspaikka 1904—1910 (Herb. Tvarrainne)»: Hid. comm.; Ekenas 
<dn culturis ad praedium Vesterby»: W. Wahlbeck!; Inga Svartback odl. 
och forvildad: Brenner i Medd. XLVII p. 44; [Kyrkslatt] Stromsby: Rosb. 
Kyrksl. p. 109; Kyrkslatt [»Kirkkonummi»] Boback 1910: Hid, comm. — 
C. rapunculoides uppraknas Klingst. Nyl. p. 87 bland fcirvildade vaxter. — 
Esbo Finna i tradgarden:: Kihlm. ann.; Helsingfors hiir och dar forvildad 
sasom pa grjislindorna i Botaniska tradgarden cch pa gamla begrafnings- 
platsen: Hiiyr.; Helsingfors arligen fq i Botaniska tradgarden! [jfr Brenn. 
For. p. 132]: Kililm.!, ex. afven insamladt af Edit Lindstriim !; Helsingfors 
Brunnsparken : J. A. Lundqvist i herb. lye. ii., jfr afven Liro Ured. p. 
477; [Sveaborg] r »satunnaisesti pari yks. Isossa ItJi-Mustasaaressa [«I. I. 
M.»] pohj. rantakasarmin luona (1920), samoin Kustaanmiekassa [»Ku»] 
entisen puutarhan koill. os. (Linkola)»: Hid. Tiet., jfr Hid. Suom. II p. 115; 
Helsinge Borgs tradgard: H. Wasastjerna! och L. Wasastjerna!; [«Helsingin 
pitajassii] Boxbacka villiytyneena ojan reunalla eraassa puutarhassa lahellil 
pysakkia, Tammiston koeasema pellonoian reunalla st pc»: Link, comm.; 
Sibbo Nickby: K. Th. Gronstrand!'); Lapptrask forvildad: Ssel. & Str.; 
Artsjo «vix spont.»: Stromborg! [se Ssel. 0. Nyl.] — Ka. Sakjarvi [«Sakki- 
jarvi] Leino luonnon niitty»: V. Krohn!*). 

Sat. [Loiniaa] r «Vesikoski, Kauhanoja (oppilaitten ottama kasvi) puu- 
tarhoissa»: Saur.^); st r Bjorneborgs stad 1901 pa gilrdsplan st cp, uti fiere 
fiirfallna tradgavdar i staden (Fontell i februari 1908), Rafso pa gardsplan 
1898 (H. Gronlund), Rafso pa barlast 190? st pc och steril: Hayr. Bjor- 
neb., jfr 1. c. p. 57 ; Tyrviia Svenni, Karkku prastgard, Pahiala, Kulju 
manga ar i tradgarden, Kauniais Mauri 1893, Mouhijarxi Salmis Rauhala 
och Haija: Hjelt; Karkku Kulju: M. Werving! I sammanhang harmed biir 
namnas, att C. rapunculoides , som ursprungligen odlats i Karkku pa Linnais, dit 
plantorna flyttats fran Norrmark Lahti, numera afven darstades forekom- 
mer forvildad och sprider sig starkt. — Ta. Jokkis [»Jokioinen] kartanon 
puistoo: S. Salmenlinna! ech 0. Tahtinen!; [Taramela] Mustiala vid insti- 
tutet: Liro Ured. p. 477'); Messukyla Hatanpaa krusbarsland : R. Idman!; 
r [Kalvola] i Niemis tradgard: Knabe Fort.; Evois i gammal tiadgard: 
Alfh. Blomqvist i Ilayr. herb.; Gustaf Adolfs socken [oHartola] villiytyn. 
Ekon puutarhassa 191 T»: Link, comm.!: Echo redan 18^7: Knabe litt. — 1) Ehuru det icke sarskildt utsages, a user jag tillfallig forekomst 
otvifvelaktie. Acta Societatis pio Fauna et Flora Fennica, T. 51, N:o 1. 391 

Sa. Siilkava «Liiikolan puutarhassa villiyt. 190r»: Link. — <(Oppilas-]ier- 
baiioista nicrkitty niuistiin sturaavista paikoista [Saiiminki?] Saikilahti, 
Xiittylahti, Varj avanta, Kiiaimelahti [ja] Lammassaari, Kerirniiki Keron- 
saaii, Tuitiannicnu [ja] rifkala>>: Budd. muist. Det ar icke osannolikt, att 
C. rapunculoides iir vildt vaxande pa nagot af dessa stallon, men narmaie 
undersokning erfordias. — Kl. luonoborg [oKurkijoki] villiyt. maanviljelyg- 
opiston puutaijiassa 1907»:jLink. comm.; Soitavala Yhinlahti «als Garten- 
unkiaut» (0. Relandcr), «zwi>chen Rausku und der Ilaushaltungschule 1911 
(Schiller Rakk61aincn)»: Link. Stud. -11. — Kol. Impilaks Uomaa, oilmesty- 
n\t metsanhoitajan puutarhaan seinan viereen 3 v. sitten [1912] (ei kyl- 
vetty) ja on sitten levinnyt*: Link, comm., jfr Link. Stud. II. 

Oa. Kiistinestad : Strcimb.^); [Wasa angkvarn] enstaka 1883: Lau- 
ren i Medd. XXII^ p. 40; Wasa Johannesliind forvildad : A. Carp comm.; 
r Oravais Kimo forvildad i t adgurden: Laur. — T b. [Jyvaskyla] «villiyti 
seminaarin puistossa kasvihuoneen luona ; kasvia ei seminaariu alueella ole 
pitkiin aikoihin viljelty*: link. Kasv. 1G9, jfr J. c. p. 158 och 1(0; afven 
Hayr. omnamner arten fran seminariiparken. — Sb. Pieksamaki »villiyty- 
ncena pappilan puutarhassa 1909»: Link.!; »Heinavesi rovastin pappilan 
puutarhassa villiytyneena 1920»: Link. comm. Fran Nilsla uppraknas C« 
rapunculoides bland tillfalliga aiter: ^ledd. XXVII p. 186 (i det tyska refe- 
ratet); mahanda kunde den dock liar betraktas som vildt vaxande. — Kb. 
[Tohmajiirxi] «YarfsiIa villiytyneena eraan puutarhan aitauksen viercssa 
tehtaau lahella* : Link, comm., jfr Link. ^tud. II. 

O m. [Gamla Karleby!] nagongang ofverra^kas man att i iingslundar 
antraffa . . . den| allmKnna C. rapunculoides . . . men dessa vaxter hafva 
da ursprungligen blifvit ditfoida mod tradgardsjord: Hellstr. p. 137; Gamla 
K'arleby 1903: Knabe litt. Enl. uppg. ur elevherbarier anfores dessutora C. 
rapunculoides fran Karsiimaki (H. Slotte), Gamla Karleby backe (R. Ro- 
sendahl), Gamla Karleby Yxpila (F, Rosend ahl), Harma (0. Burg) och Ou- 
lainen (G. A.): Knabe litt.; uppgifterna anforas med uppmaning till vidare un- 
dersokning. [Oulainen] (<vilLytyneena pappilan puutarh. ja jokitormalla puu- 
tarh. kohd. Ei ole viljelty ainakaan 20 vuoteen pappilassa, mutta luulta- 
\asti kylla vare mm.»: Parv. Oil., jfr 1. c. p. 70; Brahestad [»Raahe] Maiva- 
pera lastaiispaikka»: Nystrom! — Ok. <(Kajaani puutarha (naytt. semin. 
herb.), Ristijarvi Uva Harko^aara vanhassa heinapelk ssa ! Taalla luul- 
t^vasti kulkeutuneena». Kianta [«Suomussalmi] (ri deraattina?, tuskin viljel- 
tyna?) postikonttorin kasvitarhassa koristekasvien seassa v. 1S1?»: Kyyhk. 
litt. — I Kyyhk. litt. 1920 uppraknar Kyyhkynen de vaxter, som jamte 
denna art foickomma i Puolanka Polhoniitty och slutar: »joka tapauksessa 
on^Camp. rapunculoides paikan vakiintunut, pysyva asukas». 

Ob. Odlad och flerstades forvildad i Uleaborg, forekommer afven i 
Pudasjarxi forvildad i en tradgard vid nyssnamnda gard [Lepola]: Zidb., 

1) Ehur;i det icke sarskildt utsages, anser jag tillfallig forekomst 
otvifvelaktig. 392 Campanula rapunculoides. 

jfr Brenn. Obs. Senare skrifver Zidback: Allmiint odlad i tradgardar inom 
och omkring Uleaborg. Traffas .... ofta forvildad i dessas narhet, sa t. 
ex. i stor mangd pa alfbranten nedanfor Laanila bostalles tradgafd : 
Zidb.; [Uleaborg] «pensasaitaien {Spiraea salicifoiia) juurilla Pukkitiirmalla 
seka Kirkkomaalla metsistyneena kutakuiukiii runsaastb): Leiv. putk., jfr 
Leiv. ; »v. 1909 3 kp].»: Iluum. pain. p. 87, exemplar frdn Toppila <(paino- 
lasti»I ; »yhdella painolastikasalla muutamij kpl. Myos puistossa» [1910 — 
1912]: Huum. Oul. p. 179; [Uleaborg] »pysynyt 1913-1916 3—1 kpl.»: 
Huum. Oul. II p. 117. — Brenner, som anfor Rantaniemis tidigare fynd 
fian Alatornio [>>Nedertornea»], betraktar C. rapunculoides sasom tillfallig 
darstades : Brenn. bidr. p. 21. Med stod af de senare uppgifterna i Ran- 
tan. Retk. p. 37 har jag dock anfort arten som vildt vaxande pa namnda 
plats. 

Om artens odling foreligga endast ett fatal uppgifter. Manga af 
uppgifterna om artens tillfalliga fijrekomst tyda dock enligt min taiike pa 
gammal odling. — Ob. odlad i tradgardstappa i Pudasjarvi: Elfv. Ant. p. 
43, jfr afven Martik. p. 42 ocli se bland uppg. om tillfallig forekomst un- 
der Sat. och Ob. 

Linkola betecknar C. rapunculoides i Ladoga-trakten som en af kultu- 
ren svagt gynnad apophyt, i det inre omradet ater som en anthropoclior, 
som nastan uteslutande forekommer pa standorter, hvilka uppstatt genom 
kultaren : Link. Stud. p. 264 och 245, jfr 1. c. p. 293, 303, dar arten be- 
tecknas som «kalkhold>>, 334 och Tab. V; se ilfven Link. Stud. IL I N y 1. 
jir arten anthropochor: W. Brenn. Vaxtg. 

Campanula pyramldalis L. 

In Fennia colitur. 

Sat. Bjorneborg: J. H. Gadd p. 11; sakerligen odlad. 
Fran senare tid har jag endast antecknat, att arten upptages som 
odlad 1 Mela Kasv. V. 

Campauula persicifolia L. 

In parte australi Fenniae frequenter provenit; inter 61° 
SO' et 62° rarescit, sed ad 63° fere progreditur. Uno loco 
circ. 65° 45' spontanea et nonnuUis locis ultra terniinos nunc 
indicatoa efferata inveniri indicatur. 

Till.; »sistebat cursum Kristinestad [»Christin8e»] in Ostro- 
bottnia»: Fl. Lapp. Proleg. § 30, cfr Linne Iter lapp. p. 199 et 
Linne Iter lapp. 11 p. 208; Kalm; (in dumetis asperis) fq: 
Prytz cont.; maxima pars Fenn.: Fries; Scand. exc. . . . Lapp.: 
Nym. Consp. p. 481; Scand. exc. etiam Fenn. bor.: Nym. Suppl. p. 
210; in Finlandia australi plerumque st fq obvia, etiam in Acta Socictatis pro Fauna et Flora Fennica, T. 51, N:o 1. 393 

australi Finlandiae mediae parte usijue ad c. 68° crescit : Sche- 
dae p. 114, vide etiam DC. Prodr. Vll p. 479, Led. II p. 885, 
Norrl. in Atlas p. 22 et Link. Stud. II. 

Al. fq : Bergstr. et Arrh. & K.; in taeniis Kokar — Gela fq 
aut st fq: Palmgr. Stud. p. 451, ubi e permultis locis enume- 
ratur, cfr spec. tab. VIII et Palmgr. Entf. p. 112; Briindo et 
Kumlinge st fq: Bergr. — Ab. fq : Zett. & Br., Arrh. Ann. et 
Sand.; par. Gustafs Katfkuru, Inio st fq: Bergr.; Jurmo (rr) 
[»/+»], in [Korpo] Vidskiir etc. non visa: Ekl. Veg. p. 215, 
cfr I. c. p. 184; Korpo fq — st fq: Ekl. comm.; p: Renv.; fq: A. 
Nyl., Printz et Flinck; (p): Sel.; fq [»yl.»]: V. E. Broth, et 
Weeks.; fq, (op) [»yl.»]: Caj. Kasvist. — Nyl. Ekeniis p — st fq: 
Hayr.; fq et in taeniis et in terra continenti: W. Brenn. Vaxtg.; 
fq: His.; fq, sp: Stenr.; p: W. Nyl., Ssel. 0. Nyl. et Brenn.; 
Orimattila fq— st fq: Link. comm. — Ka. Lavansaari: E. Nyl. 
Ber. et Brenn.; st fq: Linden. — Ik. stfq: Malmb., [vide etiam 
Meinsh. p. 210]. 

Sat. (r): Malmgr., spec, e Sastmola!; Euraaminne: Simming!; 
Raumo: A. Malin in herb. lye. n.; [Loimaa] p: Saur.; Huittinen 
^iiHvittisx]: Lyden; st r et pec— st cp, enum. e complur. locis: 
Hiiyr. Bjorneb.; st fq: Hjelt; fq: Sola Flor. p. 90; Ikalis: Carls- 
son p. 4. — Ta. st fq: Leop.; fq: Asp. & Th., Norrl. s. 6. 
Tav. et Bonsd.; st fq, sp: Borg Tiet., vide etiam Kiirk. Sin. p. 4; 
Luhanka et in australi parte par. Korpilahti st fq — fq, ceterum 
tantum ad Miitanen [et in Tb.]: Wainio Tav. or.; Korpilahti pec: 
Link. retk. p. 149, vide quoque 1. c. p. 152 et cfr 1. c. p. 150 et 
155, — Sa. circa Villmanstrand: E. Nyl. & Chyd.; st fq: Hult; in 
Budd. muist. e nonnuUis locis enumeratur. — Kl. st fq usque 
ad Kareliam mediam: Fl. Kar.; p: Hann.; st fq: Backm.; in vi- 
cinitate lac. Ladoga st fq — p, interiore in parte r: Link. Stud, 
p. 273, cfr 1. c. p. 163; in vicinitate lac. Ladoga st fq — st r, 
interiore in parte r — rr: Link. Stud. II, ubi e multis locis 
enum.; st r in Palkjarvi, st fq autem in Suistamo: Hjelt Ant. 
p. 63. — Kol. tantum e Mjatusova adn.: Elfv.; magna distri- 
butione in vicinitate lacus Onega: Caj., vide etiam Liro Ured. 
p. 477; Salmi Lunkulansaari Hiiva, Uuskylii et ad Tulemajoki 
prope Raty (c. 25 km ab ostio): Link, comm., cfr Link. Stud. II. 394 Campanula persicifolia. 

O a. r, Lappfjard, Kuortane: Malmgr.; Sideby Skaftung; 
Linden Bot.; Kristinestad (Nystrom): Stromb., cfr supra; Narpes 
(fq): Nordl. p. 20;' Laihela inter Kylanpaii et Alakyla: Hjelt!; 
Lillkyro: Ale. et Ale. HI; Vasa complur. loc. ad oppidum ve- 
tustum: Ale. eomm., cfr Herb. Mus. Fenn. II p. 144 [On. pro Oa.]; 
p in paroeeiis ad amnem Kyro alf: Laur. Vaxtf., spec, ex Ylis- 
taro!; [Lapua] Simpsio r: Ras. p. 101. — Tb. Korpilahti Tyyst- 
joki, Jyvaskyla: Wainio Tav. or.; Korpilahti Livansaaret st cp 
[•=ratt ymnig»]: Prim. p. 57 [in Ta?] ; r?, Jyvaskyla: Broth.!, cfr 
Herb. Mus. Fenn. II p. 144; [Jyvaskyla] Nisula et Vuorisalo!: 
Link. Jyv. p. 191; spec, unum ad Hirvenpelto (Alii Lavander), 
pc ad Tourujoki: Link. Kasv. p. 169; Virdois Kitunen: Norrl. 
n. V. Tav.; Ruovesi Laukkas: Wirz. M. S.; Kinnula rr Muhola 
Tuliniemi: Roiv. — Sb. usque ad Nilsia (!) Pisanvuori: E. Nyl. 
& Chyd.; Jorois Jarvikyla Rantahovi: Lindberg!; st r: Mela, 
spec, in dupl. e Kuopio!, cfr E. Nyl. Veg. p. 261; [Kuopio] r 
Kurkiharju in Kokkola »Suuri-niitty» et in margine vicini agri 
avenacei nonnulla spec, Haapalahti 1905 (A. Oksanen), Siiy- 
neensalo 1911 (A. Oksanen): Link. Lis.; Maaninka Kurolanlah- 
denkyla ad Kapeenjiirvi! st cp, Lapinlahti pag. Naarvanlahti ad 
Lehtimaki!, Kaavi pag. Siikajarvi Linnunniemi! et Likosaari!, 
V'arpaisjarvi Jouhiniemi! ad ripam Syvari cp: Kyyhk. litt., cfr 
Kyyhk. Pohjois-S. p. 64 et Kyyhk. Suom. p. 16 et 23, vide 
etiam infra; Maaninka Polja Mikkajarvi: Kyyhk. tiet. p. 79: 
[Kaavi] hie illic cpp in vicinitate Siikajarvi: Kyyhk. kasv. p. 59; 
Nilsia in vicinitate templi: Knabe litt. — Kb. [Tohmajarvi] 
Vartsilii: Kihlm. Beob. p. XXVII; Linkola hac in parte territorii 
non vidit; Liperi r Maljasalmi Vierusuoranta [non Viurusuo- 
ranta, ut lapsu calami legitur in Desideratkat. p. 12]: Eur. & 
H., cfr Herb. Mus. Fenn. II p. 144; r nonnulla [»kymmenkun- 
nan»] spec. 1898 pag. Romppala prope rivum Matti: Axels. 
Putk. — Kon. st fq usque ad Onegam: Fl. Kar.; st fq — fq 
per partes meridionales, boream versus rarescit, in Saoneshje 
plur. loc., in Reg. occ. baud observata: Norrl. On.; Saoneshje: 
Herb. Mus. Fenn. II p. 144; ubique: Giinth. p. 44; Suojarvi r, 
tantum in Poponsaari!, sed hie complur. locis: Link, eomm., cfr Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, T. 51, N:o 1. 395 

Link. Stud. II; Jalguba: Kiillhem!; Kivatsh: Kihlman !, vide etiam 
Angstr. p. 50. 

O m. Lappajarvi Salmela Vilpunmaki 1912: Nystrom!, 
vide etiam infra. 

Ob. Kemi Ketola prope Suurensuo (duce 0. Wallenius) 
etiam ab alumnis scholae prope spatium ballistae novum [»uuden 
ampumakentan luota»]: Huum. tiet. p. 163 — 164. 

PI. Finl. exs. N:o 875 Ab. Lojo SOLhem in margine sil- 
vae leg. I.indberg. 

Campanula persicifolia upptages afven fran Kton.: Mela Kasv. V. 

Nyl. Forekommer uteslutande vid Lapptrask : L. S. i Geogr. F. T. 
1901 p. 250; uppg. grundar sig sannolikt pa nagot f5rbiseende. — Kl. Se 
om utbredningeu Link. Stud. II p. 443. — Sb. Folj. specialuppgifter ma tillag- 
gas: »Kuopion pitajassa Toivalan asemalta lahtien yhtamittaisesti noin 
3 — 4 km Siilinjarvelle pain niityillii ja ahoilla radan varrella cp. Eraan 
puron varrella Honkajalan jarven luona. Aumanalasenjarvesta lahtevan 
puron varrella ja Kirveksen niitylla Kasurilan kylan Murrolla (L. Korho- 
nen) . . Nilsia Lehtomaen luona (Kirkolta Pajujarvelle pain) . . . Kaavi 
Petajalahdessa hiukan ja Siikajarven tienoilla moninpaikoin cp — cpp : Pi" 
sankoskella, Likosaarella, Linnunniemella, jarven itarannan lehtomailla> 
Likolahden ja Huosiaislahden valisilla ahoniityilla, Valkeisenpaan (Pisavuoren 
luona) ja Siikajarven valisilla ahoniityilla y. m. aina runsaasti . . .»: Kyyhk. litt. 

Om. C. persicifolia uppriiknas bland arter, som icke ga till Gamla 
Karleby: Hellstr. p. 135; Jeppo (elev E. Astrom): Knabe litt.; uppg. au- 
fores! med uppmaning till vidare undersokning. — Ok. Kajana pa odlad 
aug (elevers herb.): Zidb., jfr Brenn. Obs.; r [Paltamo] »Siivolan nurmella 
Nurkkalan luona» : Must.; Paltamo: Metsav.; Sotkamo »niitylla Salmijarven 
rannalla (Astrom)>>: Kyyhk. litt. Det forefaller foga sannolikt, att arten sa 
langt norrut ar fullkomligt vild. 

Ob. [Uleaborg] pa ang [»N»]: Leiv., som sjalf synes anse arten till- 
fallig; Kemi pa odlad Sng, troligen hit inford med hofro : Zidb., jfr Brenn. 
Obs., dar arten i Ok. och Ob. betecknas som tillfallig; r nagra ganger an- 
traffad i Kemi Laurila [och] staden, Simo Vuolevi inford med hofro: Keckm., 
dar arten betecknas som tillfallig. — Beskrifningen af fyndorten i L. Y. 
1918 synes mig daremot tyda pa, att arten i Kemi vid Ketola bor anses 
som vildt vaxande. 

Linkoia betecknar C. persicifolia som en af kulturen mattligt gynnad 
apophyt: Link. Stud. p. 262 och Link. Stud. II, jfr 1. c. I p. 334, 357, 
358, 359 och 398, afvensom Tab. V. Afven i W. Brenn. Vaxtg. betecknas 
arten som apophyt. 

C. persicifolia med dubbla blommor omtalas fran Nyl. Ekenas Tvir- 
minne 1913 (Fl. Tvarm.): Hid. comm. 396 Campanula persicifolia. 

Monstrosa ex. omnamnas af 0. Collin fran Sat. Vesilahti: Medd. XIII 
p. 256. 

Brenner anraarker, att arten [pa HoglandJ stundom har mycket 
harigt foder. 

Liksom hos ett par andra Campanula-atter atskiljer Mela Kasv. p. 
91 subvarieteterna caerulea och alba. Den senare betecknas i Mela Kasv. 
Ill som st r. (Den har afforts ur Mela Kasv. V). Hvitblomraig C. persi- 
c ifolia ar sakerligen sallsynt; jag har sett dylik Ab. Lojo Palonieml: Lindb. herb. 

— Sit. Karkku Linnais: Hjelt. — Den omnamnes fran Ab. Korpo rr Norrby: 
Ekl. comm. — Nyl. Kyrkslatt [vKirkkonummi»] Osterby 1910: Hid. comm. 

— Kyyhkynen omnamner Ijusbla (nastan hvita) blommor fran Sb. Varpais- 
jarvi Jouhiniemi och Kuopio Toivala : Kyyhk. litt. 

F. eriocarpa M. & K. Al Jomala Vargsunda : Arrhenius & Kihlraan! 

— Ab. Pojo Fiskars (K. J. Hiden herb.): Hid. comm. — Nyl. [Ekenas] 
Tvarminne : Hayr.; Inga Svartback: Brenner! — Ka. Lavansaari: E. Ny- 
landerl — Ik. Pyhajarvi: Malmberg! — Sat. Karkku Heinajarvi: Hjeltl — 
Ta. Saaksmaki Rapola (Hiden herb.) och Karsa (A. o. J. Hiden herb.): 
Hid. comm.; Sysma Nya Olkkola: Unonius ! — Sa. Willman strand Park- 
karila: Sselanl — Kl. Parikkala: Hannikainen! — Tb. Jyvaskyla: Brothe- 
rus ! — Sb Jorois Jarvikyla Rantahovi: Lindberg!; »Lapinlahti Naarvan- 
lahdenkylan Lehtimaelta-): Kyyhkynen! — Kon. Jalguba: Kullhem! 

Brenner beskrifver i Medd. XXI p. 6—7 var. cupularis [ex. fran 
Ab. Lojo Mongolal] och i Medd. XXXIV p. 131 var. angustiflora [ex. fran 
Nyl. Inga Svartback!], jfr 1. c. p. 218.] 

Campanula rotuudi folia L. 

Per' totum territoi'ium provenil et in maxima quidem 
parte frequenter. 

Till.; Kalrn; in pratis et campis elatioribus fqq: Prytz 
cont.; maxima pars Fenn. et Lapp.: Fries; Eur. omn. exc. . . .: 
Nym. Gonsp. p. 479; per totum territorium fq dispersa: Sche- 
clae II p. 148 nomine a scabriuscula (Mert. et Koch), vide 
etiam DC. Prodr. Vll p. 471, Led. II p. 888—889, Norrl. in 
Atlas p. 16, Wit. p. 203—208 et Link. Stud. II. 

Al. fq: Bergstr.; fqq: Arrh. & K.; fq, enum. e permultis 
locis: Palmgr. Stud. p. 449 — 450, quern 1. inspicias, cfr 1. c. p. 
585, spec. tab. VIII et Palmgr. Entf. p. 112; Brando et Kum- 
linge fq: Bergr., vide etiam Samuelss. p. 131. — Ab. fq: Zett. & 
Br., Sand., Renv., A. Nyl. et Sel.; Korpo Uto et Enskar st fq 
[»4»]: Ekl. p. 100; Jurmo p [»3 +»], in [Korpo] Vidskiir et insulis Acta Societatis pro P'auria et Flora Fennica, T. 51, X:o 1. 397 

minoribus in vicinitate Jurrno non visa: Ekl. Veg. p. 215, cfr 
1. c. p. 184; Korpo fq — fqq: Ekl. comm.; Tofsala et par. Gustafs 
st fq?, Inio fq: Bergr.; fqq: Arrh. Ann.; fq: Printz; fqq: Flinck, 
V. E. Broth. [»yleinen»] et Weeks.; fq— fqq, cp [»yl.»]: Caj. 
Kasvist, vide eliam Pesol. Tur. p. 43. — Nyl. fq et in taeniis 
et in terra continenli: W. Brenn. Viixtg.; f([: His., W. Nyl., 
Sa;l. 0. Nyl. et Brenn. Till. p. 37; fqq, suis locisstcp: Stenr., 
vide infra. — Ka. fq: Blom & Linden. — Ik. f((: Malmb.; [fqq, 
saepe cp, in tola Ingria: Meinsh. p. 209]. 

Sat. fq: Malmgr. et Hjelt; fqq: Saur.; fq et st pc— cp, 
enum.: Hayr. Bjorneb. — Ta. fq: Leop., Knabe Fort., Asp. & 
Th., Norrl. s. 5. Tav. et Bonsd.; st fq — p, hie illic st cp: Borg 
Tiet.; p — st fq, inprimis in montibus: Wainio Tav. or. — Sa. 
fqq: Hult. — Kl. fq: Fl. Kar. et Backm.; fqq: Hann.; fq et in 
vicinitate lacus Ladoga et interiore in parte: Link. Stud. p. 273, 
cfr 1. c. p. 163 et Tab. V; in vicinitate lacus Ladoga fq — fqq, 
interiore in parte fq (— fqq): Link. Stud. 11, quern 1. inspicias. 
— Kol. fq: Elfv. 

Oa. fq: Malmgr. et Laur. Vaxtf. — Tb. st fq: Broth. 
Pihtipudas et Kinnula st fq— fq: Boiv. — Sb. fq: Enw.; (fqq) 
Mela; verisimiliter fq— st fq: Kyyhk. litt.; Pielavesi fq: Boiv, 
fq: M. & J. Sahib., vide etiam 0. Brand, p. 89. — Kb. p: Eur. 
& H.; fqq, cp: Axels. Putk.; st fq: Wainio Kasv. — Kon. fq — 
fqq, Saoneshje fq, Beg. occ. plur. loc: Norrl. On.; ubique: 
Giinth. p. 44. 

Om. fqq: Hellstr., Tenn., Brenn. Obs.; fq hie illic [»flackvis»] 
cp: A. L. Backm. Fl.; fq . . . plerumque cp: Parv. Oul., quem 
1. inspicias. — Ok. fqq: Must.; st fq: Wainio Kasv.; fqq, in 
partibus maxime orientalibus parcior: Brenn. Obs.; verisimiliter 
fq— st fq et hie illic cp : Kyyhk. Htt. 1920; st fq . . . saepe 
cp: Kyyhk. Suom., vide etiam infra. — Kp. fq: Wainio Kasv. 
et Bergr. Ant. 

Ob. in clivis aridis: Jul. p. 276; fqq: Leiv., vide etiam 
Leiv. Veg. p. 205; fqq, in partibus maxime septentriona- 
libus parcior: Brenn. Obs.; fqq— st fq: Keckm.; fqq: Banta- 
niemi; Pudasjarvi fq: C. Brand.; st fq: Brenn. & Nyb.; [p: 0. 
R. Fries p. 158;] Rovaniemi fq, Ylitornio [»Ofvertornea»] (st r): 398 Campanula rotundifolia. 

Hjelt & H. — Kuus. st fq: Wainio Kasv.; fq, sed non cp in plu- 
rimis montibus ad Oulankajoki et in vicinitale eius: Edv. af 
Hallstr.; st fq in parte austro-orientali: W. Brenn. Fort.; fq in 
parte septentrionali: Pesol. — Kk. fq: Wainio Kasv. 

Lapp. fenn. fqq in Kittila, Kolari (st r) : Hjelt & H.; Caj. 
Torn. p. 67, 69, 78, 85 etc. e Kittila enum.; [p Kengis, Pajala: 
Birg. p. 95;] [Sodankyla] in campis herbidis vel siccioribus, 
ripisque fluviorum lapidosis, arenosis nee non in declivibus 
arenosis riparam fq occurrit: Blom Bidr.; »in Lapponia . . . 
Kemensi tota fq, nee non in pratis inferalpinis Nordlandiae 
Finmarkiaeque vulgaris, sed in Lapponia Tornensi altiore baud 
visa* [serins autem visa est] : Wahlenb. p. 64, efr 1. c. LXII ; 
ubique: Fellm. Lapp.; in Kemijiirvi, Kuolajarvi, Sodankyla, Inari 
et ad flumen Paatsjoki usque ad Mare glaciale (Kongas) fq : 
Wainio Not.; fq in reg. silv., reg. subalp. in eampis herbidis 
[»6rtbackar»], reg. alpina in glarea nuda montis Palotunturi 
465 m SW: Hull Lappm., efr 1. c. p. 156; Sodankyla reg. al- 
pina: Rantaniemi!; Kuolajarvi fq: Pesol, vide etiam Airaks. p. 
104; Utsjoki st fq: Ssel. kat., efr S. Castren p. 353; »var. iini- 
folia in declivibus et pratis siccioribus, nee non in fissuris 
saxorum et inter lapides riparum per reg. subsilv. et subalpi- 
nam st fq — fq, in reg. alpina inf. fortasse occurrit, quamvis a 
nobis praetervisa» : Kihlm. Ant., vide infra; per regionem sub- 
silvatieam et subalpinam st fq — fq: Arrh. ant.; enum. e multis 
loeis: Norm. Fl. Spec. p. 689—690; ad Ostfinmarken : Blytt 
p. 689 et Hartm. p. 72. — [(L. ent.) reg. alp. r, subalp. p, silv. 
fq : Lsest.; r in reg. subalpina Pahtasaari! et in monte schistoso 
[»skifferberget»] supra bane insulam, r in reg. alpina Kahlaama- 
koski nonnullis loeis ad finem orientalem lacus Porojarvi, Joh- 
kasjaur in ripa australi, in Saivaarri (E 793 et S) et Angeloddi 
(S 680): Linden Bidr.] 

Lapp. ross. fq: Fellm. Ind.; st fq : N. \. Fellm., efr Beket. 
p. 576, vide etiam Knabe Pfl. p. 280 et Frey resa p. 124, item 
sub formis. 

PI. Finl. exs. N:o 967 Nyl. Kyrkslatt in prato Storangen 
in pago Osterby leg. Lindberg. Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, T. 51, N:o 1. 399 

Nyl. Om forckorasten i Nurmijarvi sages: »Kasvaa autioiksi jato- 
tyilla pcUoilla joskus niin runsaasti, etta paikka kukkimisaikaan iiayttaa 
aivan violetilta»: Steur. — Kb. se under Ok. 

Om. I Soini vida allraannare an foljande art [C. patula]: A. L. 
Backm. Fl. — Ok, Om utbredningcn i sodra delen af denna provins och i 
norra delen af Kb. skrifves: »Tama laji tuskin on yleinen Suoraenseliin saloilla 
(Rautavaaran pohj. ja Sotkamon etela-osissa), koskapa en muista nahneeni 
sita siella kuin ]:ssa paikassa: Heinajoen vuolukivikallioilla Sotkamossa. 
Viljellymrailla seuduilla Valtimon Aholassa (cpp) ja Sotkamon Komulassa 
oli sita jo runsaasti. Kuhmoniemellakaan se tuskin on varsin jdeinen ai- 
nakaan pohjoisosissa: Katerman kylan Riihivaaraan asti oli sita monin 
paikoin, mutta siita pohjoiseen olen sita merkinnyt ainoastaan Konapin 1. 
Mutta arvatenkin on se tavattavissa monin paikoin rauuallakin, koska se 
Suomussalmella ei ole (juuri) harv<nainen»: Kyyhk. litt. 

[(L. ent.) C. rotundifolia uppraknas bland arter, som saknas kring 
Kaaresu'anto : L. L. Laest. p. 290.] 

Linkola betecknar C. rolundifolia som en af kulturen starkt gynnad 
apophyt: Link. Stud. p. 260, jfr 1. c. p. 332 och Link. Stud. IL Afven W. 
Brenner betecknar arten som apophyt: W. Brenn, Vaxtg. 

C. rotundifolia varierar som kandt betydligt. Sa namncs: »C. rotundifo- 
lia L. findet sich in Finland in nicht geringerer Mannigfaltigkeit als in Mit- 
teleuropa» : Wit. p. 204. ForHtom de former, som har nedan behandlas 
under sarskild rubrik, markas ett antal andra, om hvilka spridda uppgifter 
foreligga. — De i flora-omradets nordliga delar insamlade exx. af hufvud- 
formen uppraknas af Wit. (p. 205 — 207), som dar tillika anger skiljekarak- 
tarerna mellan dessa exx. och /. lapponica. Se harom originaluppsatsen. 
Lindberg namner emellertid: »apud nos tantum n scdbriuscula crescit»: 
Schedae II p. 148. 

Afven af denna art siirskiljer Mela Kasv. [llj fornierna caerulea («) 
och alba; den senare kallas riktigare af flere forf. albiflora v. Post. Den 
hvitblommiga formen ar visserligen ej synnerligen sallsynt, men det ar dock 
vilseledande att sasom i Mela Kasv. Ill beteckna den som st fq [»jy»]. 
Folj. uppgifter har jag antecknat. Al. Geta nara kyrkan: Hultherb.; [Foglo] 
Jerso: Samuelss. p. 131. — A b. Korpo r Korpogard, Skofatt, Kopois: 
Ekl. comm.; Lojo Vohls: Ch. E. Boldt! — Nyl. Kyrkslatt [»Kirkkonummi»] 
Boback 1910: Hid. comm.; Helsinge Domarby st cp: Link, comm.; p: Sael 
0. Nyl.; [Hogland] Lounatkorkia: Brenn. Till. p. 37; a toppen af Pohjakor- 
kia med hufvudformen : Saelan i Medd. XXV p. 78. — Ik. Valkjarvi Pa- 
suri: Lindberg!; Sakkola »kirkolta kaakkoon 1 paik. muutama yks., Oja- 
niemessa 1 yks.»: Hid. comm. 1921. 

Sat. (r): Hjelt. — Sa. »Savonlinna ja Saaminki joskus nahty oppil. 
herbarioissa» : Budd. muist. — Kl. Suistamo Shemeikka pec: Link. comm. 
— Kol. Muuromi: Lindroth & Cajanderl 

Tb. Rautalampi »Ison-Pappilan riihen luona 1902'>: Link. — Sb. 
[Kuopio] (rr) Vaajasalo 1900 (K. Terasvuori): Link. Lis.; »ei ole ko\'in 400 Campanu'a lotundifolia. 

harvinainen: Maaninka Kinnulanlahdessa Lahtelan luona y. m., Poljalla Pu- 
lasteen luona st cp, m[uun] m[uuassa] Maaninka Polja Mikan Niskalan 
I.»: Kyyhk. litt. — Kb. Pvepola Koioppi: Wainio Kasv. 

Ok. [Kianta] »Kirkonk[ylassa] Hulkonniemella ja Kiannank[ylassa] 
Kiannanniemel]a»: Kyyhk. Suom., jfr delvis Brenn. bidr.; »Paltamo Tolola, 
Mieslahti Mikkolan talo cp ja Paiikkolan pientarilla, Ristijarvi kiikonkyla 
Alanko»: Kyylik. litt. 1920, se f. o. under S b. — Kp. Slmigarvi: Berg- 
roth & Fontell! 

O b. Uleaborgs landsf.: A. Lindfors!; exemplar med fuUkomligt hvita 
blommor aro ej sallsynta: Keckm.; Kemi st r: Eantaniemi, jfr afven Brenn. 
Obs. — Kk. Kiestinki Valasjoki: Wainio Kasv.! 

Var. lancifolia M. & K. Nyl. »Fagervik et in insula Stor Ramsja 

Iegi»: His. 

Var. linifolia (Lam.). Nyl. Hogland pa terra stallen: Brenn. — Li. 
Uppgifterna i Kihlm. Ant, afse sannolikt den form, som Witasek kallar var. 
lapponica; atminstone for hon Kihlmans exemplar till denna sistnamnda. 

Var. laUfolia Brenn. Nyl. [Hogland] fuktiga bergsskrefvor pa Kappel- 
kallio: Brenn., dar formen beskrifves, jfr afven Brenn. Flor.; [Hoglandl Lou- 
natkorlcia: Brenn. Till. p. 37; [Hogland] i en fuktig dald vid Kummelkallio: 
Sselan i Medd. XXV p. 78. — Ob. Rovaniemi prastgard: Brenn. Obs., dar 
namnet var. foliosa [Brenn.] anvandes, medan latifolia anfores inom pa- 
rentes, jfr Brenn. bidr., dar uppg. anfores under var. lapponica "Witas. med 
foliosa inom parentes. 

F. pusilla Sael. Nyl. [Hogland] pa hogsta toppen af Lounatkorkia 
bland renlaf: SsBlan i Medd. XXV p. 78, dar formen beskrifves. 

S. Castren p. 353 kallar den vid Utsjoki forekommande formen var. 
parvijlora. 

Monstrosa bildningar beskrifvas Medd. XXXIII p. 43 och Medd. 
XXXVII p. 38. 

C. rotundifolia med dubbla blommor omnaranes fran S b. Suonen- 
joki [.>Suonnejoki»] af I. Rahm i L. Y. 1908 p. 30. 

Witasek namner: »Erwahnenswert sind insbesondere gewisse feinblatt- 
rige Varietaten, welche eine unleugbare Ahnlichkeit mit C. racemosa 
Krasan oder selbst mit C. praesignis Beck besitzen; so z. B. ein Exemplar 
aus [Ta.] Sysma Paijatsalo, leg. Renqvist»: Wit. p. 204. 

Lt. »ad oppidum Kola legi formam pygmaeam vix sesquipollicarem 
calycis laciniis coroUam superantibus»: N. I. Fellm. — Rae N:o 6 p. 315 an- 
vander benamningen C. Zoysii [hor hit enl. cit. af Fl. Lapp. 83]. Denna 
upptages fran Kola R ; mahaada blott en form. 

Campanula rotundifolia f. lapponica Witas. 
In Lapponia et Fennia maxime septentrional i inventn ndicatur Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, T. 51, N:o 1. 401 

I)e distributione vide Wit. p. 20i~207 et Simmons, H. G. 
in Arkiv for Botanik, Bd VI N:o 17, Uppsala 1907, p. 21-24, 
cfr Mela Kasv. V. 

Ob. Liminka: Hellstrom!, Bovaniemi: Brenner!, de tiis cfr 
Wit. p. 204 et Brenn. bidr. — Kuus. Viilijarvi (Nyberg!): 
Wit. p. 204. 

Lk. 2 spec, Li. 1 spec. Nyborg 1857, Puolmak 1856 (Th. 
Fries spec): Simmons 1. c. p. 21; 2 spec: Simmons 1. c p. 21; 
serins accesserunt: Muonio in vicinitate templi: Montell! ; f. 
intermedia eodem loco: Mont, kiirlv. p. 156. — [L. ent. 1 
spec: Wit. p. 204—205, vide infra; Kelottijiirvi: Mont, karlv. 
p. 156; in clivis montis alpini Siilasmalla ad Kilpisjarvi cp: 
Montell in Medd. XL p. 179, cfr B. Palmgr. Nat. II p. 73; 
Kaaresu'anto Kuokkimamuotka (det. H. Simmons), Tanta, Siika- 
vuopio non typ. (det. H. Simmons): Fries & Mart. p. (59)]. 

Lim. 1 spec, vide infra. — L p. 2 spec. — Lt. 1 spec. 

— Lm. 1 spec: Wit. p. 205. 

Da samtliga exemplar, som ar 1903 funnos i H. M. F., upprilknas i 
Witaseks ofvannamnda publikation, vore ett fornyadt uppraknande har — 
annat an geiiom att anteckna landskapen — enligt min tanke ofverflodigt; 
dock anforas fullstandigt uppgifterna ofver de sydligast belagna fyndorterna. 

— Om Malmbergs exemplar fran L. ent. siiger Witasek: »C. Giesekiana 
genahert.»: 1. c. Om exemplaret fran Lim. se 1. c. p. 205 not^). — Fran 
L. ent. njimnes under hufvudformen: Enblommiga former de vanligaste: 
Linden Bidr. 

Om var alpicola Hartm., som mojligen delvis afser f. lapponica, se 
under var. Giesekiana. 

Campanula rotundifolia var. Giesekiana (Vest) Sim- 
mons. 

In Lapponia raro (?) occurrit. 

De distributione vide Wit. p. 207—208. 

[L. ent. Kaaresu'anto Piiltsemajoki (det. H. Simmons): 
Fries & Mart. p. (59)]. 

Lp. Orloff (Kihlman!): Wit. p. 207, vide etiam Simmons, 
H. G. in Arkiv for Botanik, Bd VI N:o 17, Uppsala 1907, p. 
20. — Lt. Kildin (P>. Nylander!), Vaidoguba (Brotherus!): Wit 
1. c; Peninsula piscatorum Vaidoguba Ostanniemi!, Pummanki! 

Typis inipr. - ' ^ 1923. ''" 402 Campanula rotundifolia var. Giesekiana. 

et ad orientem versus a pago: Klingstedt nomine var. arctica. 
— Lm. Ladogina ([N. I.] Fellman): Wit. 1. c. 

C. Giesekiana betecknas af Witasek 1. c. som art, i Mela Kasv. V 
som undeiait, af Simmons och Fries & Mart, ater som varietet. F. o. om- 
namnes vaxten fran vart land under detta namn endast i referatet i Bot. 
Not. 1905 p. 314. Se vidare om densamma Simmons 1. c. p. 20—21. 

C. rotundifolia var. Scheuchzeri (Vill.) lir sannolikt identisk med C. 
rotundifolia var. Giesekiana. Den upptages Lapp. ross. .>ad oram jMaris glacia- 
lis fq, utetiam ad oppidum Kola parcius. Corollis 8 lobatis p observavi-) : 
N. I. Fellm., jfr Nym. Consp. p. 479 under namnet C. Scheuchzeri Vill., ock 
Trautv. Incr. p. 911; Tsipnavolok: Broth. Wand. p. 12; mellan Vaidoguba 
och Cap Skorobeieff : 1. c. p. 13. — Hos Ledebour kallas denna form C. lini- 
folia /? Scheuchzeri och upptages Lapponia (Schrenk pi. exs.): Led. II p. 
888, se jitven Witasek i Abh. der zool. bot. Geseilschaft in AVien, Bd I h. 
3, citatet enl. Bot. Centralblatt XC (1902) p. 5B8. Hit torde afven kunna 
foras C. rotundifolia var. alpicola Hartm., som uppiaknas bland arter och 
former, hvilka ii.ru utmiirkande for nordkusten af Lapp, ross.: N. I. Fellm. 
Lettre p. 500. Fran Li. niimnes: »Forma in territorio nostro occurrens 
maximam partem ad f. alpicolam Hartm. pertinet»: Arrh. ant. 

Hit heir slutligen iifven C. rotundifolia fi arctica Lange, som upptages 
i Lindb. Enum. Harom skrifves: »Identisk iir nog /5 arctica Lge, h\ilket namn 
som varande det aldsta anvandes fiir formen i Lindb. Enum.>: Lindb. 
comm. 

[Campanula uniflora L 

In montibus alpinis Lapponiae enontekiensis rarissime 
occurrit. 

Copiosa in . . . Lapponia Tornensi: Fries p. 189; Lapp. 
. . . alp.: Nym. Consp. p. 482, vide etiam DC. Prodr. VII 
p. 482. 

L. e n t. »In alpibus . . . Tornensibus rarissime visa» : Wah- 
lenb. p. 63, cfr 1. c. p. XVIIl et Prytz cont.; reg. alp. p: Lsest, 
spec, ut olim adnotavi, e Peltsana!; Tschatsekaise p: Wirz. M. 
S., spec, indidem legit, quod olim adnotavi, A. Montin!; in valle 
inter Siilasmalla et Pikknmalla et in clivi montis Siilasmalla 
ad Kilpisjarvi [»Kilpisjaur»] : Montell in Medd. XL p. 179, cfr 
R. Palmgr. Nat. II p. 71 et 73; ad catarrhactam Kurtshi in 
amni Guolasjok in parte norvegica : Linden Bidr.; Kaaresu'anto 
enum. e multis locis: Fries & Mart. p. (59), vide etiam Hartm. 
p. 72 etc. Acta Societati.s pro Fauna et Flura Fciinic;!, 'I'. 51, Nio 1. 403 

C. uniflora upptogs i Herb. Mus. Fenn. [ed. I], men uteslots iir ed. 
II, da, den ej foiokommer inom dot finska flora-uimadet, sc Iloih. Mus. 
Fenn. II p. IX not. J Campanula patula L. 

In Fennia australi et media, excepta inprimis Alandia, 
ubi I'ara est, frequenter aut frequentissime procenit; in tae- 
nits aiitcm niultis plagis raiior evadit, ad septentrionem 
versus usque ad v. 66°, ubi rarissima, procedit, ulterius in 
saburra, pratis cu/ris etc. occurrit. 

Hab. in Finlandia passim ut ad [N y 1. Borga] Pellinge 
[»Pellingo»]; Fl. Suec. N:o 186 p. 66; Kalm; in pratis Finl. 
austr. et interioris st fq : Prytz cont.; in pratis et agris Nylan- 
diae, Tavastiae, Satakuntae [»Satacund8e»]: Wirz. pi. off.; maxima 
pars Fenn.: Fries; Scand. exc. . . . Lapp.: Nym. Consp. p. 482; 
Scand. exc. etiam Fenn. bor.or.: Nym. Suppl. p. 210; in Fin- 
landia anstrali et media fq aut fqq et saepe cp obvia. In vi- 
cinitate Sinus bottnici usque ad 65° progreditur : Schedae p. 
113, vide etiam (DC. Prodr. VII p. 480), Led. II p. 886—887, 
Angstr. p. 50, Liro Ured. p. 477, Link. Stud. II (et Heintze 
Ranunc. p. 201). 

Al. r Bolstaholm : Bergstr. Beskr.; r Hammarland Kattby 
Arrh. & K.; Saltvik Haraldsby: Arrh.!; Jomala Dalkarby 1908 
Florstrom !; Jomala in prato ad orientem versus ab Ingby 
Palmgr.; Sund »Storangen» ad Kastelholm : Bergroth, vide etiam 
infra. — Ab. fq : Zett. & Br., Renv., A. Nyl. et Sel.; r par. 
Gustafs Kattkuru, Inio »Kyrklandet» : Bergr.; Korpo st r in 
pratis cultis: Ekl. comm.; Pargas p — st fq: Arrh. Ann ; fq: 
Printz; fqq: Flink; fq [»yleinen»] : V. E. Broth.; fqq, maximam 
partem in fundo argillaceo: Weeks.; fq — p: Caj, Kasvist., quem 
1. inspicias, vide etiam infra; Sand, non comm. - — Nyl. in tae- 
niis st fq, in terra conlinenti fq: VV. Brenn. Vaxtg.; f q : His., 
W. Nyl. et Ssel. 0. Nyl.; ^pk angar flerstades (E. Nyl. [Ber.])*: 
Brenn.; Sselan in Hogland non vidit: Medd. XXV p. 74, vide 
etiam supra et infra. — Ka. fq — fqq: Blom ; fqq: Linden. — 
Ik. fq: Malmb.; [fqq in tota Ingria : Meinsh. p. 210J. 404 Campanula patula. 

Sat. p: Malmgr.; fqq: Saur.; f q : Hjelt et Sola Flor. p. 90; 
st r — p et pc— st pc, enum.: Hayr. Bjorneb. — Ta. fqq: Leop.; 
fq: Knabe Fort.; (st fq) : Asp. & Th.; fqq: Norrl. s. 6. Tav.; fq: 
Bonsd. et Wainio Tav. or.; fq, sp hie illic st cp: Borg Tiet. — 
Sa. cp: Hult. — Kl. fqq: Fl. Kar., Hann. et Backm.; fq et in 
vicinitate lacus Ladoga et interiore in parte : Link. Stud. p. 273; 
fq — fqq in toto territorio: Link. Stud. IL — Kol. fq— fqq: Elfv. 

O a. p: Malmgr.; Lappfjard st cp in marginibus agri pagi 
ad templum, [Kasko] Hemtrasket pc: Linden Bot.; (st fq), 
»Gamla Wasa» nonnullis pratis cpp: Laur.; st fq, ad oram 
minore frequentia: Laur. Vaxtf. — Tb. fqq: Broth.; Pihti- 
pudas p, Kinnula st r Muhola, Saarenkyla multis locis enum.: 
Roiv., vide etiam infra. — Sb. fq: Enw.; fqq: Mela; fq: 
Link. Lis. et M. & J. Sahib.; fq in media parte Sb. saltern 
usque ad lisalmi Vierema et Latukka: Kyyhk. litt., cfr Kyyhk. 
Pohjois-S. p. 64 — 65, vide etiam infra. — Kb. fq: Brand, et 
Eur. & H.; Eno Jakokoski fq: Wainio ann.; fq, st cp per terri- 
torium: Axels. Putk.; in vicinitate lacus Pielisjarvi st fq et ad 
septentrionem versus usque ad oppidulum Nurmes,' ceterum 
tantum ad Tuulijarvi et Kolvasjarvi in par. Repola: Wainio 
Kasv., spec, in dupl. e Repola Koroppi!; de Nurmes cfr Herb. 
Mus. Fenn. II p. 144, vide etiam Rosb. Ytb. p. 62. — Kon. 
fq — fqq: Norrl. On.; ubique: Giinth. p. 44. 

Om. paroecia Gamla Karleby! [»G. Carleby»] et Kro- 
noby. In par. Pyhajoki forsan maxime boreali loco lecta est: 
Hellstr. Distr. p. 18, vide sub Ok.; ubique st fq: Hellstr.; st fq, 
sp — st cp inprimis in pratis cultis, distributio in hoc territorio 
valde varia: A. L. Backm. FL; p: Tenn., vide etiam infra. 
— Ok. orientem versus in dit. Kajanensem procedit orientales 
et australiores Fenniae provincias praeoptans : Hellstr. Distr. p. 
18, cfr 1. c. p. 10 et 22; Kajaani: W. Nylander!; Paltamo Palta- 
niemi in coemeterio: Brenn. Reseb, p. 68!; Paltamo p: Must., 
de Paltamo cfr Herb. Mus. Fenn. II p. 144; st r in parte aust- 
rali, Paltamo, Kajaani et Sotkamo : Brenn. Obs.; Sotkamo in 
tota paroecia non visa nisi in campo pagi ad templum, ubi cp 
obvia: Kyyhk. maap. p. 58; [serius etiam aliis in locis, vide 
infra]; Kajaani in declivi ad Teppana, ad scholam agriculturae Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, T. 51, N:u L. -405 

Seppala et in Lehtovaara pone banc, Paltamo Paltaniemi: Kyyhk. 
litt.; Kajaani Petiiisenniska etc., Paltamo enum. ex 8 locis: 
Kyyhk. litt. 1920; Puolanka st r: Kiirk., vide etiam infra, quo- 
que .sub Sb. — Kp. in deusto ad Siiterinvaara Sarkijiirvi in 
insula Suondali!, in pago Paadane, Kellovaara in declivi men- 
tis Vaakanvaara: Bergr. Ant. 

Ob. r Ulea prope Pyykosjarvi: Eberh., spec, in dupl.!; 
Uieaborg: Zidb., vide infra et cfr Herb. Mus. Fenn. II p. 144; 
rr Ulea, Muhos: Brenn. Obs., quem 1. inspicias, vide ceterum 
infra. 

PI. Fin), cxs. N:o 374 Ab. Lojo SOLhem in prato leg. 

Lindberg. 

Linne omnaraner i Fl. Supc. foria uppl. p. VI C. paiula soni ka- 
rakteristisk fiJr Osteibottcn, jfr scnaie uppl. p. III. I Karelen och nona 
delen af Osterbotten : Gadd Foisok III p. 167; inkommen med ryskt utsade: 
1. c. p. 174. Alia dessa uppg. arc i nagoii man vilseledande. 

C. Tpatula uppraknas bland aiter, som i Helsingfois-tiakten iiro lito- 
lifoba: Kililman i Medd. XVIII p. 264. Denna litorifobi gor sig mer eller 
niindre markbar iifven i ofriga delar af landet, i det att frekvensen ar storre 
i de inre delaine an i navheten af hafvet, se under Ab., Nyl., Sat. och Oa. 
Sa framhaller vidare Hollmen, att C. paiula i Ab. Nystad ej forekommer 
lika allmant i skiirgarden som inat landet, och Eklund omnamuer alldeles 
icke arten fran Knrpo. (Adl. upptager arten som sallsynt i Pargas, hvilket 
dock enl. Arrhenius ar en alltfor lag frekvens). — A andra sidan upprak- 
nar Brenner i j\Iedd. XXIX p. 24 C. paiula fran flere stallen i nylandska 
skargarden, bl. a. fran Inga, djir den vaxer i stor ymnighet. W. Brenner 
konstaterar dessutom, att C. paiula forekommer bade i inre och yttre skar- 
garden [i Barosunds skargard] och pa 24 oar [af 58]: W. Brenn. Vaxtg. 

Al. »Dv. p->: Bergstr., d. v. s. endast i Korpo etc. Arten uppraknas 
bland dem, hvilka saknas pa Aland : Bergstr. p. 5; senaro har den dock 
blifvit funnen pa ett raindre antal lokaler. Palmgren skrifver : :>Tror ej, 
att jag sett arten tidigare an 1907. Senare pa minst ett halft dussin stal- 
len>> : Palmgr. — Ab. »Eraassa kaurapellossa Suojoella v. 1897 cp>> : Caj. 
Kasvist. Af uppsatsen framgar, att arten i Mietois, d. v. s. vid kiisten, 
endast forekommer p. — Nyl, Ekenas stad pa odlade angar vid semi- 
nariet och Flyet 1897 tiiml. sparsam : Hayr. — Sat. Annu S om Parkano 
kyrkoby var arten allman : Hjelt. 

T b. C. paiula uppraknas bland arter, som visa olikartad forekorast 
i olika delar af omradet: Roiv. hav. p. 12. — Sb. Om forekomsten i 
lisalmi skrifves: »Kauppilan maella ei sita enaii ollut juuri lainkaan eika 
raonen kilometrin laajuudella siita pohjoiseen . . . Pajuisten maella (Kaup- 
pilanmiien luona) oli sitii kuitenkin hiiikan. Muualla en nahnyt»: Kyyhk. 406 Campanula patula. 

litt. — Sb.— Kb. »Melkeiii yleinen (puuttuu kiiitcnkin paikoin) Kaavilla ja 
Juuau kalkkiseuduilla psim. Pettovaarassa. (Juuanvaaian tienoilla en sitil 
havaiauut [jfr Kyyhk. Matk. p. 99] enka liioin Juuan kirkonk. enka Nur- 
meksessa . . .) Rautavaara Saaiimakf [jfr Kyyhk. Matk. p. 99]. Muualla 
en sita nahnyt Pohjois-Rautavaaralla enka etela-Sotkamossa (Suoraenselka)>: 
Kyyhk. litt. — O m. fOulainen] r, uppiaknas fran 4 a 5 fyndorter med 
angifvande af fyndaiet : Parv. Oul.; se originaluppg. Ehuru tecknet for 
tillfallig forekomst ej anvandes, kallas arten dock »satuiin.» — Ok. »Ok:ssa 
on sen esiintyminen hyvin paikottaista ja katkonaista. Merkitty . . . Sot- 
kamon Kirkonkylassa fq ja cp, samoin sielta Kuhmoniemelle ja Tipasojan 
kylaan vievan maantien varsilla Pvaatajarvelle asti monin paikoin runs. 
Siitii eteenpiiin ei havaittu. Naapiuinvaaralla cp ja Ronnynniemen tyvella)): 
Kyyhk. litt.; [Kianta] »1 kpl. Roinilan luota Kirkonkylastii*: Kyyhk.!, jfr 
Kyyhk. Suom., dar arten betecknas sasom rr, 1. c. p. 17, 17 nat, 19 och 20 
afvensom Brenn. bidr.; enl. min mening iir C. patula sannolikt tillfallig har, 
cm ock Kyyhkyncn ej anvander beteckningen for sadan forekomst. Se f. 
(i. under S b. 

Ob. Ulcaborg, men har mycket siillsynt, Tornea r(Keckman): Zidb., 
jfr Brenn. Obs. — Senare skrifver Zidbiick: dre sallsynt an forr vid 

Ulcaborg, antrafl'as dock foretradesvis blott pa odiad angsmark. [Uleaborg 
Frihetsholmarna] »Hupisaarilla nakotornin ympariUa r i nsaanpunleisesti seka 
Oulujoella kedoUa lahella Maattaii, kaupungin etelapuolella»: Leiv. Putk., 
jfr Leiv.; [Uleaborg] »saann6llisesti esiintynyt tienoolla)) [1910—1912]: Huura. 
Oul. p. 180. Pa barlast i Kerai nilgra exemplar 1893: Keckm.; »Kemin 
kasarmirakennusten ympari-stollii 1919 pari kpl.»: Huum. Til. II p. 102. — 
Kuus. »Kyrkobyn i J. H. Turunens timotejaker. leg. Kirsti Valtavaara aug. 
1911, vidi spec. 1911»: Edv. af Hallstr.; tydligen tillfallig. 

Lk. Sodankyla Mutenia »peltoketo»: Rantan. kasv. p. 1171, jfr Medd. 
XLVI p. 224 ; C. patula niaste val har betraktas som tillfallig. 

Linkola betecknar C, patula som en anthropochor af andra klassen : 
Link. Stud. p. 247, jfr 1. c. p. 315, 341 och Tab. V afvensom Link. Stud. 
II. Likasa betecknas arten som anthropochor utan namnvard formaga att 
sprida sig utom de odlade standorterna i W. Brenn. Vaxtg. 

I Mela Kasv. [II] p. 91 sarskiljas subvarieterna violacea [= «] och 
alba, den sistnamnda betecknas som st r: Mela Kasv. Ill o. IV. Den 
omniimnes fran atminstone folj. stallen: Ik. Sakkola »puron varr. 
Karholan luona 1 yks.» 1921: Hid. comm. — Ta. Saaksmiiki Karsa: Hid. 
comm. — Sa. Ruokolaks »Haloniemi 2 yks.»: Link, comra. — Sb. Kuopio 
Hirvilahti Petynsaari: Budd. muist.; [Kuopio] (rr) »Vainolannierai 1903 (A. 
Oksanen), Kurkiharju Kokkolan nave tan takana niitylla muutamia kpl. 
sinikukkaisten seassa»: Link. Lis.; oMaaningalla nahty monin paikoin, Virta- 
salmi Montolan kylassa>>: Kyyhk. litt. — Ok. Kajaani, »pellolla eraan pu- 
re n varrella*: Kyyhk. litt. Acta Societatis piv* Fauna et Flora F'oiinica, T. 51, N:o 1. 4U7 

F. heptandra oninamncs och beskiifves '>PohjanmaaIta>>: Leiviska i 
1,. Y. 1903 p. 228. 

En enblommig dvargform forevisas 7, V, 1921, se Medd. XLVII p. 
89, diir foimen beskrifves, jfr Sv. Bot. T. 1922 p. 155. 

Fn abnorniitet beskrifves fran Nyl. Morskom [»Myrskyla>] : Hagb. 
p. 150. Manga Campanula-aiter odias som prydnadsvjixter i vara tradgardar. 
Utoni de tidigare (sid. 385 och 392) omtalade 3 arterna kunna njimnas t'lere 
andra. ('. media L. upptages som odlad: Mela Kasv. V; afven C, specu- 
lum L. under namn af Specularia speculum (L.) DC. Den sistnamnda arten 
liar jag endast sett odlad som krukvaxt inom hus. Ytterligare omnamnas 
5 arter som odlade vid Sb. Kuopio Valkeinen »liuvilan alpinumissa»: Budd. 
muist. Det synes mig dock ej ska! att anfora deras namn. lasione inoutaDa L. 

In Fennia australi usque ad 62° 30' raro ( — raris- 
i>ime) occurrit. 

In colli arenoso iuxta lacum Ahvenisto par. Lojo Nylan- 
diae: Prytz cont.; Fenn. merid.: Fries; [Eur. omn.] exc. etiam 
Fenn. bor., med.: Nym. Suppl. p. 212; in australi et media 
Finlandia r aut rr usque ad 62° 30'occurrit: Schedae II p. 148, 
vide etiam DC. Prodr. Vll p. 415. 

Al. rr Eckero ad septentr.-orientem versus a Storby: 
Elfving!; Ecker5 Storby: G. v. Frenckell!, cfr Medd. XXXI p. 
4; ex Al, iam comm. Rupr. Diatr. p. 19. — Ab. r par. Gustafs 
Kattkuru, Inio »Kyrklandet»: Bergr.; Kimito >Dahlsbruk»: A. 
Ramsay!, cfr Zett. »& Br., spec, e Dalsbruk etiam leg. A. 
Dahl!; Hiitis in insula prope Hoxaram: A. Dahi!; Finby in 
monte inter Finnarf et Falkberg: Elfving!, cfr Medd. XLVI p. 
198; Pojo Skogbole in monte inter lacum KuUa et Ahltrask: 
Hisinger!; in sacell. Nummi, ad ripam sinistram lacus Mylly- 
jarvi (E. Boehm), etiam baud procul a pago Vartila: Sel.; Ka- 
rislojo in monte alto ad ripam occidentalem lacus Puujarvi: 
E. Sundvik in Medd. XXIII p. 4, cfr Bot. Not. 1896 p. 251, 
spec. leg. 0. Sundvik!; Lojo inter Askola et Tervo, in insula 408 lasione inontana. 

Lojo non florens: Hels.; Lojo in ripa septentrionali lacus Hor- 
mavesi complur. loc. inprimis in montibus Palomaki, Paloniemi 
in monte ad occidentem versus a praediolo l^istlakja, in mon- 
tibus in vicinitate Lammenpelto et praedium Kaijola in pago 
Karstu, in montibus ad septentr.-occidentem versus a praedio 
Outamo: Ch. E. Boldt, spec, e Lojo [»Lohja»] Outamo leg. J. 
Kivenheimo!; Lojo pag. Suittila in praedio Jakkola: Hollm. 188G; 
Lojo Skraatila in monte: J. A. af Hiillstrom!, Edv. af Hallstrom! 
et R. Krogerus!; Lojo in monte prope Sedola: Lindb. herb.; Lojo 
ad fluvium [»str6m»] Karnais in monte c. 100 m ad occiden- 
tem versus a fluvio: Gadol. 1915, vide iam Prytz cont.; Vihti 
r in monte Laukkamaki: Printz, hie mons est in possessione 
Vanhaia Juotila: E. G. Printz et Hult herb., cfr etiam Fhnck et 
1. c. p. 54; Vihti »holme i kyrktrasket»: alumn. R. C. v. Re- 
hausen in dupL!; Pyhajarvi, Jaala, Murhamaki: J. Sederholm!; 
Mynamaki Laajoki (st r) prope Suomenpaanjarvi, in parte aperto 
[»Pt»] r Kallavuori in declivi australi montis Iso-Kaila, partem 
maximam spec, solitaria: Caj. Kasvist., spec, e Mynamaki leg. 
0. Kanerva!; Somero ad fabricam vitrariam Arima in monte 
alto st cp: Printz comm. [hie mons est in Somerniemi auct. 
Suom. IV p. o3]; Pusula [reclius Somerniemi] ad fabricam Arima 
in monte Haukkamaki: WeckselM, spec, etiam leg. Sauramo! 
[ad eundem locum atque Printz comm. certe spectat]. — Nyl. 
rr Morskom in monte Lokberget prope Labbom ! et ad Palo- 
Kallio ad Grefsnas: Ssel. 0. Nyl., spec, e Morskom Lokberg 
etiam leg. Sally Lindstrom!; Elimiiki: C. G. Tigerstedt!, vide 
etiam infra. — Ka. Sippola! in monte prope viam inter de- 
versoria Viiala et Liikala: Ssel. 0. Nyl.; Fredrikshamn in pago 
Kannusjarvi: Ale. Ill; par. Viborg ad Sikaportti: Simming!, cfr 
Chyd. et Malmb.; par. Viborg inter deversoria Jiippila et Tih- 
vera: Hjelt; [Jaaski] rr — r Kariittila in rupe prope paludem 
Seppala, serius exstincta (U. Koskinen), Eevala ad viam Viborg 
versus in »rapakivikankaalla» : Valle tiet. — Ik. Nykyrka prope 
Kirkkosilta: Malmb.!; Pyhajarvi: Hult in herb. lye. n. 

Sat. Huittinen Karausvuori prope fabricam Aetsa (Aina 
Viljanen): Printz comm.; Huittinen [»Hvittis»] insula in »Kyrk- 
trasket»: alumn. R. C. v. Rehausen! — Ta. Asikkala Kelta- I Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica. T. 51, .X:u 1. 4Ui> 

niemi Vuorenmaki: Nikl.!, cfr Norrl. s. o. Tav.; r [Hollola] Hiil- 
valii prope Kukonkoivu in declivi arenoso [»inoslL]ttning»] ad 
viam publieam intfir Kukonkoivu et Lahti : Norrl. s. 6. Tav., 
spec, ex Hollola Halviilii leg. Lang!; Sysmii Piiijatsalo: K. Ren- 
qvist!;' Korpilahti Viiarunvuori [»Vaarovuori»]: Gadol. et Prim, 
p. 59. — Sa. Valkiala: Anna-Lisa Selin!; Sulkava Linnanvuori: 
C. Ph. Lindforss!, cfr Medd. XIX p. 114; Saaminki ad praedio- 
lum [»huvila»] Piiaskyniemi nonnuUa spec. (Budden), Pahaniemi 
(V. Puustinen in herb. lye. Savonlinna), Rantasalmi Oravi (E. 
Summonen herb.): Budd. muist. — Kl. Kronoborg: Juslin in 
Hult herb.; Jaakkima Mikli in monte: K. H. Hallstr. litt., spec. 
ex Jaakkima leg. Valle! et Lyyli Miettinen!, vide etiam PI. Finl. 
exs. N:o 966. 

Kb. r Liperi Parnanvaara: Backm. et Eur. & H., cfr Herb. 
Mus. Fenn. 11 p. 144. 

PI. Finl. exs. N:o 966 Kl. Jaakkima in monte leg. Lyyli 
Miettinen. 

»Mihi hucusque tamquam Fennica ignota»: W. Nyl. Distr.; »Eur. omn. 
exc. Norv. bor., Lapp., Suec. bor. . . .»: Nym. Consp. p. 486; uppgiften rattas 
af Nyman sjalf (se of van). 

Nyl. Borga barlasthog niisa Ilammars 1884, senare ej aterf unnen : 
Gaddlin! — Om. Jakobstad pa barlast (elev L. Petersons herbarium): Zidb. Phyteuma spicatum L. 

In Fennia attslrali raro aut rarissime disseminalur. 

A b. Vihti \id en biick mellan kyrkbyn och Iriala gard: S. E. Froste- 
rus!, jfr Medd. XXX p. 98. — Nyl. Esbo Traskiiuda: Ale. V. 

Sa. Torr ang nara socknekyrkan i Mikkeli [»St Michel»]: Ilassel- 
blatt!, jfr Alcenius i Medd. XXVI p. 47, L. Y. 1900 N:o 2 etc. Enligt upp- 
gift funnos 2 exemplar ar 1879, angen hade for en Ijingre tid tillbaka varit 
odlad: Hasselbl. 

Om artens allmiinna utbredning se t. ex. Nym. Consp. p. 484 och 
Nym. Siippl. p. 211. Phyteuma nigrum Schai. (»mnamnes fran Ab. Abo Observatoriiberget,^ 
1 ox. pa graslinda: Gadol. 1920. 410 Lobelia Dortmanna. Lobeliaceae. 

Lobelia Dortmanna L. 

In tola Fennia passim ( — satis frequenter) occurrit; mul- 
tis auteni pLagis rarescit, aliis forsitan neglecta est. Ad sep- 
tentrionem versus saltern usque ad 66° JO' progreditur. 

Kalm; in lacubus solo arenoso Fenniae austr. et interio- 
ris st r: Prytz cont.; per omnes Fenniae provincias in lacuum 
fundo arenoso, in Ostrobottnia cp: Spic. I p. 27; maxima pars 
Fenn.: Fries; Scand. exc. Lapp.: Nym. Consp. p. 487; »in Fin- 
land (haufig)*: Klinge p. 279; Fenn.: Nym. Suppl. p. 212; per 
totam Finlandiam dispersa, in Lapponia non crescit: Schedae 
II p. 149, vide etiam DC. Prodr. VII p. 376, Led. II p. 868— 
869, Norrl. in Atlas p. 19 et Link. Stud. 11. 

Al. Saltvik in stagno Lafsbole: Elfving!; Saltvik »Qvarnbo 
trask»: J. A. Bomansson!, cfr Arrh. & K.; Saltvik Langsjo: 
Palmgr.; Saltvik in stagno Lassbole! et Dalstrask!: V. Korven- 
kontio, cfr Suom. II p. 43; Bergstr. p. 5 inter plantas in Alan- 
dia non visas enumerat. — Ab. r: Zett. l^ Br.; »i trasket vid 
Littois stamp* : Lecbe p. 15, C. J. Arrb. et Wablb. Bidr. p. 
17 et 18; Bjitrno prope praedium Pojo [in lacu Lebmusjarvi] : E. 
G. Printz et Hjelt; Uskela Metsiijiirvi: K. E. v. Bonsdorffl; Us- 
kela Muurila [»Muurla»] (Wasz): Arrb.; [Muurila] p: Benv.; 
[Pojo] (fq): A. Nyl.; p: Sel.; Lojo: Lecbe p. 12; Vihti p: Printz: 
p, enum. e 9 lacubus: Flinck, quern 1. inspicias, vide etiam 
infra; f<i, enum. ex 8 lacubus in par. Pybajarvi et 7 in par. 
Pusula (!), in omnibus lacubus partis septentrionalls territorii 
cp provenire videtur: Weeks., spec, e Pusula Tarkkilanjarvi!; 
[Nystad] Hiujiirvi inprimis in ripa australi: Sod.; Caj. Kasvist. 
non comm. — Nyl. in terra continent! p — st fq ex. gr. in 
Marsjon: W. Brenn. Vaxtg., spec, ex Inga Marsjo leg. [M.] Bren- 
ner!; Ekenas Tvarminne in lacu Tviirminne-trask : Hayr., Le- 
vander! et Inga Strom!; (fq): His.!; Kyrksliitt Hvittrask: Gadol.; 
Kyrkslatt Finntriisk: Levander in Acta XIX, H:fors 1900, p. 10, 
vide etiam sub PI. Finl. exs.; Esbo (af Tengstrom): W. Nyl.; AcU Societatis pro Fauna it Flora Feunica, T. 5!, N:o 1. 411 

Degero (alumn. H. Furuhjelm): Arrli.; Thusby baud fq: Astr. 
& H.; Nurmijarvi Naiis: Ssol. ann.; [Nurniijiirvi] in ripis areno- 
sis lacuum Hirvijarvi, Suolijiirvi et Herustenjiirvi p cp: Steur.; 
p: Sael. 0. Nyl., spec, e Stromfors! et Hogland!; [Hogland] Lou- 
natjiirvi: Scbrenk p. 159 et Brenn., cfr Brenn. Till. p. 37; Ori- 
mattila, Kalliojarvi et Kylanjarvi: Link. comm. — Ka. st fq: 
Blom; Sakjarvi Laibajarvi: V. Krobn!; st r — p tantum e parte 
interiore adnotata, Riiisala Juoksemanjarvi, Kirvu Kunnustai- 
nen, Herajiirvi! et Keskinen, Jaiiski Mutkalampi pc: Linden, cfr 
1. c. p. 122; par. Viborg Kinderi: A. Berg! — Ik. r Kakisalmi 
[»Kexholm»]: Malmb.!, cfr Chyd.; Uusikirkko Seitsemanjarvet: 
O. A. Grondabl!; Pybajarvi Kiimajarvi ad Tiitua, Sakkola Viik- 
sanlabti in lacu Valkjiirvi cp: Hid. comm. 1921; [Parkala [»Par- 
gola»], Manachtina, Toxova etc.: Meinsh. p. 205 — 206]. 

Sat. p: Malmgr., spec, e Siikais!; Huittinen [»Hvittis»] in 
Rajalanjarvi et Pimrijarvi: R. Palmgr. kann. p. 16; Tyrvaa 
Houhajiirvi et Ylislenjarvi cp 1917: E. Hjelt comm.; Karkku 
Riippilii iam din evanuit, Kyro Jarvenkyla: Hjelt, cfr Asp, vide 
€tiam infra; Birkkala: G. af Hiillstrom!; Birkkala Pybajarvi ad 
Pitkaniemi: Tb. Gronblom!; Moubijarvi Siirkijarvi tantum in ripa 
septentrionali : Fr. Saarelava in Geogr. F. T. 1908 p. 72; Suoden- 
niemi Jyrmysjarvi cpp prope templum par. Suodenniemi: Hjelt; 
p in lacubus in Jamijiirvi et Jarvenkylajarvi: Herlin p. 139; st 
fq: Sola Flor. p. 90. — Ta. st fq, interdum etiam in limo ri- 
pae : Leop.; st fq: Tikk.; [Kalvola] baud infrequens, in rivo, qui 
lacum Kalvola cum Vanajavesi coniungit: Knabe Fort., vide 
etiam Borg p. 430; p: Asp. & Tb., Norrl. s. o. Tav. et Wainio 
Tav. or.; st fq : Bonsd.; fq — st fq, in ripis lacus Langelmavesi 
et lacuum cum boc coniunctorum fq — fqq, cp — st cp, ceterum 
rarior: Borg Tiet., vide etiam Rosb. Utk. p. 237, Acta XXVIII 
N:o 4, H:fors 1906, p. 5 et 6, Herk. p. 61, Geogr. F. T. 1908 
p. 84, et Prim. p. 58; 9 spec, in H. M. F. — Sa. Valkiala (r): 
Hult Fort; (fqq): Hult; Villmanstrand in sinu lacus Saimaa: H. 
Bucb!; Kristina: V. Brander!; Sulkava Linkola in ripa Ala- 
Vekarainen 1906: Link.; Savonlinna Uuraansalmi, Simunanranta 
etc.: Budd. muist., vide etiam sub Sb. — Kl. Paigjarvi par. Jaak- 
kima [»Jaakkimvaara»] (Sterenius), Uukuniemi (Nikl.!): Fl. Kar. 412 Lobelia Doitmanna. 

p. 193; st fq in Impilaks et Sortavala: Chyd., spec, in dupl. e Ki- 
tela!; p: Hann.; Kirjavalaks: Backm.; Kirjavalaks Ristijarvi: Back- 
man in Lindb. herb.; Kirjavalaks in rivo ad pistrinam [»myllypu- 
rossa»] (Wecksell): K. H. Hallstr. litt.; Suistamo Valkiajarvi: Hjelt 
Ant. p. 63; in vicinitate lacus Ladoga st r, [r — st r: Link. Stud. 11]^ 
interiore in parte st fq — p: Link. Stud. p. 278; enum. e complu- 
ribus locis: Link. Stud. II, quern 1. inspicias; 3 spec, in H. M. F. 

— Kol. r in Svir ad Nikola et in Onega ad Vosnessenje : Elfv.; 
in toto flumine Svir inde ab Ostretschina usque ad Vosnessenje, 
baud procul a Scholtosero duobus locis: Caj., spec, e Svir ad 
Vakrutschej [»Gakrutschei»!l; enum. e nonnullis locis: Link. 
Stud. II. 

Oa. (p): Malmgr.; Kristinestad (Nystrom): Stromb.; Sideby 
Stortrasket cp: Linden Bot.; Malaks [»Maalahti»] : J. R. Asp.; 
Peraseinajoki Majakangastrask: Z. Schalin!; Laur. Vaxtf. non 
comm. — Tb. p: Broth., spec, e Viitasaari!; Atsarinselka in Juu- 
rikkalahti et Mustalahti ... hie illic cp . . . etiam contra Levii- 
joki in parte lacus occidentali : Hamm. [in Geogr. F. T.] p. 165, 
171—172 et 173, [in Geogr. F. Medd. p. 10, 17 et 18]; Virdois: 
Simming!; Rautalampi ad »Ison-Pappila»: Link.; Saarijiirvi: H. 
Waren!; Pihtipudas saltern p, Kinnula enum. e 9 locis: Roiv. 

— Sb, in (omnibus) lacubus per totam provinciam: E. Nyl. & 
Chyd., spec, e Kuopio (Julkula)!; Pieksamiiki Venettemajarvi cp 
({uamvis paucis locis [»runs. vaikka harvassa»] ad ripas: 0. 
Brand, p. 90; Leppavirta st fq : Enw.; Jappila in lacu Ahven- 
lampi prope templum: Lindb. herb.; st r: Mela;[Kuopio] st r Ter- 
vassalo in ripa orientali, in ripa Ylamaki, Vaajasalo Karhon- 
salmi 1900 (Terasvuori) et Alahovi, Kurkiharju Kotkatniemi et 
Kokkola Vihtalahti, Ryona Munakkajarvi, inprimis in ripis are- 
nosis argilla commixtis: Link. Lis.; Kuopio Vehmersalmi, Hirvi- 
lahti etc.: Budd. muist.; Pieksamaki in lacu Rummukka, Maaninka 
Kinnulanlahti in lacu Maaninkajiirvi et aliis locis huius lacus, 
Poljanjarvi et cp ad Hokonen, Kuopio in lacu Sulkava inprimis 
cp— cpp ad Autio— Akkaranta — Sarkilahti, etiam in lacu Honka- 
jala in Kasurilankyla (L. Korhonen), Nilsia in Raatinjarvi, Kaavi 
in Valkeinen ad Pisavuori et Rautavaara in lacu Suojarvi: Kyyhk. 
litt, spec, e Maaninka lacu Petainen Naarvanlahti !; Pielavesi Acta Soi'ietatis pro Fauna et Flora Feiiniia, T. 51, Nm 1. 413 

Kirkkosaari: V. Hornborg! — Kb. Kide : Brand.; Tohmajarvi 
Everilii: Hjelt Ant. p. 03; enum.: Link. Stud. II; Liperi p in 
lacu Lammo, Viinijoki, Vajiridampi etc.: Eur. & H.; p — st fq in 
ripis multorum lacuum in partibus diversis territorii, subdomi- 
nans hie illic st cp, usque ad 1 m altitudinem [attingit]: Axels. 
Putk.; p in parte australi et austro-occidentali territorii Lieksa 
Nurmijiirvi! et Pankajarvi, Nurmes Konnanlampi, in Pieli.sjarvi 
ad Kopras et oi)pidulum Nurmes: Wainio Kasv. — Kon. saltern 
in fluvio Suunu: Fl. Kar.; p in lac. maioribus limpidioribus 
fundo duro: Norrl. On; enum. e multis locis: Link. Stud, II; 
Kendjiirvi [»Kontscheosero»], J